Реферати українською » Культура и искусство » Електронні бібліотекі в Мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвітку


Реферат Електронні бібліотекі в Мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвітку

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
(>копіювання,сканування,роздруківка тощо).Крім того,бібліотеки,поставлені у болеежорсткіумови,ведутьроз’яснювальну роботу у сферіавторського права таінтелектуальноївласності. Так,Британськабібліотекаорганізуваласпеціальнийбізнес-центр ізозначених проблем,щобдопомогти своїмчитачаморієнтуватися вскладнихпитанняхавторського права. На нашу думку,бібліотекам Українидоцільнозапозичитицейдосвід,який якщодієвішим за умівактивної співпрацюспеціалістівбібліотечної таправознавчоїгалузей.

>Основнимнормативним актом Ро-сійськоїФедерації (РФ) у сферіавторського праваєчастина 4Цивільного кодексу (ЦК),яким із 01.01.2008 р.припиненодію Закону РФ "Проавторське право йсуміжні права" від 09.07.1993 р. Цедужеважливо,бо наавторське право й,зокрема, — на домов із автором,поширюютьсязагальніположенняцивільного права. РФєфедеральною Державою, йцеозначає, щонормативніактимають правоприймати наддержаві вцілому, а іокремісуб’єкти РФ (>республіки, округи,краї). У розділі ст. 492 ЦКпередбачаєвипадкивикористаннятвору беззгоди автора й безсплатиавторськоївинагороди, а ст. 495 —використаннятвору беззгоди автора, але й ізвиплатоюавторськоївинагороди [6].Європейськіекспертивисокооцінили закон РФ проавторське право,визнавши його одним ізнайкращихсереданалогічних законівіншихкраїн.Відзначалося, що одним ізголовнихзавданьєпрактичне забезпечення йоговиконання,спрямування на захиставторських прав.Ціпроблемивиявляютьсяактуальними й длябібліотек, що активноформуютьрізноманітніінформаційніресурси [19].

>Міжнароднебібліотечнеспівтовариствонамагаєтьсязахистити правокористувачів навільний доступ доелектроннихдокументів таїхнєкопіювання, але йбільшість державприймаютьрішення прообмеженнякопіюванняелектроннихдокументів убібліотеках [12]. ОднакдещоіншупозиціюмаєМіжнароднафедераціябібліотечнихорганізацій таустанов (>ІФЛА).Федерацієюпідтримуєтьсяпозиціящодо безоплатного доступу доінформаційнихресурсів ізметоюнауковихдосліджень таосвіти, Якамотивується тім, що завідсутності такогорішеннябібліотекам йгромадянам не якщонаданаможливістькористуватисяусіма незабороненимизаконодавствомможливостямищодоелектронногокопіювання, ацеможестворитинебезпекусоціального характеру [11].Перевагиінформаційногосуспільства будуть,насамперед,доступнікористувачам, котрімаютьможливістьзаплатити за доступ доінформаційнихресурсів. Цепризведе доподальшогопоглибленнянерівностіміжкористувачами,оскількиє і тих,хтонеспроможнийоплатитицієїпослуги.

>ІФЛАзакликаєВсесвітнюорганізаціюінтелектуальноївласності проавторське право (>ВОІС) йСвітовуорганізаціюторгівлі (СОТ)спільнимизусиллямивиробитиновийпідхід до проблемінтелектуальноївласності ізурахуваннямрізногорівнярозвиткукраїн. В частности,ІФЛАрекомендуєВОІСвідмовитисятимчасово відприйняття новихзабороннихрекомендацій йпідписання новихдоговорів ізавторського та патентного права [16]. Дляпорівняння —отриманняелектронноїкопії документа вЄвропістаєзагальнодоступним йзвичнимявищем. У 2008—2009 рр.пошириласьтенденціяпротиборства вєвропейськомуінформаційномусуспільстві за ">вільний контент", заінтересисуспільства,зняттяобмеженнявикористанняінформації.Ще 1998-го р.основнірисиінформаційногосуспільства й заподіяння, що стояти передбібліотеками таінформаційними центрами,охарактеризувала МаргаретХейнс,виконавчий директорБританськоїкомісії ізбібліотек йінформації.Наголошуючи, щобібліотеки таінформаційніцентридіють ушвидкомінливомузовнішньомуоточенні, девільний доступ доінформаціїстановить основу демократичногосуспільства, аінформаціямає бутидоступною,організованою йкерованою таводночас —міжнародним товаром [1].Такийпідхідвикликаєнеобхідністьрегламентувативідносиниміж автором тасуб’єктами, котріформуютьінформаційніресурси йнадають їхні увикористання накомерційнійоснові.Вирішенняцихпитаньпотребуєперегляду тавдос-коналеннязаконодавчих норм як наміжнародномурівні, то й назагальнодержавному.Нині нашакраїнаперебуває настадіїзавершенняформуваннясистемиправовоїохорониінтелектуальноївласності імаєпевнірезультатищодорегламентаціїавторсько-правовихвідносин у сферіінформаційноговиробництва й поширенняінформації.Заразщевідбувається процесприскореноїадаптаціївітчизняних норм доміжнароднихконвенцій,пов’язаних іздотриманнямавторського права йсуміжних прав, атакожвнесеннявідповіднихзмін йдоповнень донормативно-правовихактів України.Водночасіснуютьсерйозніпроблемифункціонуваннявітчизняногозаконодавства в сферіавторського права таінтелектуальноївласності, щовиявляється впорушенні танедотриманні нормвітчизняного права уційцарині. Цевиливається вособливу проблемуневпорядкованостінормативно-правовихактів, щорегулюютькопіюванняінформаційнихресурсів танесанкціонованийвідбірінформації черезмережуІнтернет.Потрібновирішити запитаннящододосягнення справедливого тажиттєздатного балансуміжінтересамисуб’єктівавторських прав їхністворювачамидокументних систем, у якіорганізуєтьсявикористаннядокументів, у томучислі— убібліотечно-інформаційнихустановах та вмережіІнтернет.Вирішенню цого заподіянняможезначнопосприятистворенняспеціальноїміжвідомчоїробочоїгрупи, у складякоївходитимутьпровідніфахівцібібліотечної таправознавчоїгалузей. Укомпетенціїтакоїгрупи чикомісії —досягнення консенсусущодовиробленнявідповіднихнормативно-правовихположень,якими бчітковизначалися правабібліотечно-інформаційнихустанов якпосередникаміж автором такористувачем, атакож —межівідповідальності занеправомірневикористанняоб’єктаінтелек-туальноївласності,зокрема:

·створення беззгодиавторівелектроннихкопійдокументів длявеб-архівів та їхнівільневикористання лише влокальнихбібліотечнихмережах;

·зменшення рядок діїавторського права;

·упровадження цифровогопідпису дляелектроннихдокументів ізметоюпідтвердженняавторських прав (>наукового,освітнього,художнього характеру);

· відповідальність занеправомірневикористанняінформації іздокументнихфондівмає нести небібліотека, акористувач;

·потрібночіткішевизначитиправовіпроцедури, котріпередбачаютьефективні діївпливу насуб’єктабудь-якогопорушення правінтелектуальноївласності (плаґіат,привласнення тощо).

Однак,наразіактуальнимзавданнямє не лишеудосконаленнязаконодавства вгалузіавторського права тавикористанняінформації, а й йоговиконання,зокрема,правильнезастосування рядуположень,спрямованих на захиставторських прав тавільний доступгромадян добібліотечнихфондів таелектроннихресурсів.

Унаціональномузаконодавствірівно як й вміжнародних договорах невикористовуєтьсяпоняття „>Інтернет” яксередовищевикористаннятворів таоб’єктівсуміжних прав.

>Нормивітчизняногозаконодавства (>Цивільний кодекс України, далі – Кодекс; Закон України «Проавторське право йсуміжні права», далі - Закон)містять болееширокіпоняття, щорозповсюджуються нацифровітехнології, асаме,відтворення, декларація про поширеннясередширокоїпубліки (>доведення довідома,надання доступу).

>Основніположенняполягають увизначенні прав,пов’язаних ізвикористаннямтворів,виконань,фонограм уцифровійформі, до тогочислі вінтерактивнихкомп’ютернихмережах. В частности,відповідно доположеньДоговорівВОІВавтори,виконавці,виробникифонограммаютьвиключні правадозволятивідтвореннясвоїхтворів,виконань,фонограм в цифровомусередовищі, атакож „>здійснювати доступ” досвоїхтворів,виконань,фонограм.

>Підздійсненням доступумається наувазідоведення дозагальноговідома черездротові танедротовізасобизв’язкутворів,виконань,фонограм таким чином, щопредставникипублікиможутьздійснювати перед тим доступ ізбудь-якогомісця й заїхнімвласнимвибором.

Довиключного права автора,виконавця, виробникафонограм,відеограм,організаціїмовленнявідноситься праводозволятивідтворення,відповідно,твору,виконання,фонограми,відеограми,програмимовлення (з статтею 441, 453-455Цивільного кодексу України, з статтею 15, 39, 40 Закону).

>Відтвореннявключаєзберігання велектронній (у томучисліцифровій),оптичній чиіншійформі, якоїможезчитуватикомп’ютер (>стаття 1 Закону).

Довиключного права автора,виконавця, виробникафонограмтакожвідноситься правонадання доступубудь-якійособі дотвору,фонограми тазафіксованоговиконання ізмісця та за годину,обраних нею (з статтею 453, 454Цивільного кодексу України, з статтею 15, 39, 40 Закону).

>Крім того,якщо,наприкладмузичні чивідео-файлиплануєтьсяпродавати черезмережуІнтернет, нацетакожпотрібноотриматидозвіл від автора,виконавця, виробникафонограм,відеограм. В частности,відповідно до з статтею 441Цивільного кодексу України, з статтею 15 Законувикористаннямтворує його продажів.Використаннямвиконання чифонограми,відеограмиє продажів таіншевідчуженняоригіналу чипримірниказаписувиконання (>стаття 453 Кодексу,стаття 39 Закону) чифонограми,відеограми (>стаття 454 Кодексу,стаття 40 Закону).

Отже, дляправомірноговикористанняоб’єктівавторського права йсуміжних прав умережіІнтернет,необхідноотриматидозвіл відсуб’єктівавторського права йсуміжних прав.

>Законодавство у сферіавторського правапередбачає, щовикористаннятворуєправомірнимлише послепопередньогописьмовогодозволуавторів чиіншихосіб, щомаютьавторське прав на твори (з статтею 15, 33 Закону),

>Крім того, автор (чиінша особа, Якамаєавторське право)має правовимагативиплативинагороди забудь-якевикористаннятвору (>стаття 15 Закону).

яксвідчить практика, пристворенніелектроннихбібліотекіснуютьтакіпроблеми.

>Відсутністьдозволівсуб’єктівавторського права (>авторівтворів, видавців тощо) напереведення їхньоготворів вцифрову форму (>сканування) длярозміщенняцихтворів велектроннійбібліотеці ізподальшимнаданнямкористувачам доступу доцихтворів. При цьомунеобхіднопередбачативимогунеможливостіпорушенняцілісностітвору под годину йогопереведення вцифрову форму та приподальшомувикористанні,надання доступу дотворів лише дляособистоговикористання [14] .

>Окремівинятки таобмеження у сферіавторського правастосуютьсябезпосередньобібліотек. Такстаття 22 Законупередбачає, щодопускається беззгоди автора чиіншої особини, котрамаєавторське право,репрографічневідтворення одногопримірникатворубібліотеками таархівами, діяльність які неспрямована прямо чиопосередковано наодержанняприбутку, за таких умів:

1) уразі, коливідтворюванимтворомєокремаопублікованастаття таіншіневеликі заобсягом твори чиуривки ізписьмовихтворів (завиняткомкомп'ютернихпрограм й базданих), ізілюстраціями чи без них, й колицевідтворенняздійснюється зазапитамифізичнихосіб заумови, що:

а)бібліотека таархівмаютьдостатньопідставвважати, щотакийпримірниквикористовуватиметься ізметоюосвіти,навчання й приватногодослідження;

б)відтвореннятворуєпоодинокимвипадком й немаєсистематичного характеру;

2) уразі, коливідтворенняздійснюється длязбереження чизамінизагубленого,пошкодженого танепридатногопримірникаданоїбібліотеки чиархіву чи длявідновленнязагубленого,пошкодженого чинепридатногопримірника із фондуаналогічноїбібліотеки чиархіву, аодержання такогопримірникаіншим шляхомнеможливе, атакож коливідтвореннятворуєпоодинокимвипадком й немаєсистематичного характеру.

При цьомувідповідно до з статтею 1 Законурепрографічневідтворення (>репродукування) —факсимільневідтворення убудь-якомурозмірі (у томучислізбільшеному чизменшеному)оригіналуписьмового чиіншогографічноготвору чи йогопримірника шляхомфотокопіювання чиіншимиподібними способами,крімзапису велектронній (у томучисліцифровій),оптичній чиіншійформі, якоїзчитуєкомп'ютер.

Томуположення,передбаченістаттею 22 Закону нестосуютьсявикористаннятворівелектроннимибібліотеками.

>Окремівиключення таобмеженнястосуютьсядіяльностіелектроннихбібіліотек, див.Рекомендаціїщодозастосуваннявинятків таобмежень у сферіавторського права йсуміжних прав).

Длястворенняелектронноїбібліотекинеобхідно:

-створитиРеєстрсуб’єктівавторського права на твори, котріплануєтьсярозмістити велектроннійбібліотеці;

-укласти домовміжсуб’єктамиавторського права таелектронноюбібліотекою (чиміжсуб’єктамиавторського права таорганізацієюколективногоуправління).

Наосновіодержанихповноваженьсуб’єктавторського права, йогоповірений чи організаціяколективногоуправліннянадаєелектроннійбібліотеціневиключні права навикористанняоб’єктівавторського права шляхомукладання із неювідповідного договору.Такожцим договоромпередбачаєтьсявиплата авторам чиіншим особам, щомаютьавторське право,винагородиелектронноюбібліотекою.

>Договірправовласника чи йогопредставника ізелектронноюбібліотекоюможепередбачити, узалежності від характерувикористаннятворів,такіспособи їхнівикористання:відтворення, поширення,включеннятворів якскладовихчастин дозбірників,поданнятворів дозагальноговідомапубліки таким чином, щоїїпредставникиможутьздійснити доступ дотворів ізбудь-якогомісця й убудь-який годину за їхнівласнимвибором;.

Принаданні доступу можназастосуватитехнічнізасобищодобезкоштовного доступу доанотаційтворів дляознайомленнякористувачівзізмістомтвору,щобвизначитидоцільністьвикористання цоготвору завідповідну плату.

>Електроннікопіїтворівмаютьсупроводжуватисязастереженнямщодозаборонинеправомірноговикористаннятвору,зокрема йогокопіювання та поширення.

>Електроннабібліотекамає вести статистикувикористаннятворів длявиплативинагороди [12] .

>Згіднозістаттею 50 Законупорушеннямавторського права й (чи)суміжних прав, щодаєпідстави для судновогозахисту,єзокрема:

- скоєннябудь-якоюособоюдій, котріпорушуютьособистінемайнові правасуб’єктівавторського права й (чи)суміжних прав, та їхнімайнові права;

-піратство у сферіавторського права й (чи)суміжних прав -опублікування,відтворення,ввезення намитнутериторію України,вивезення ізмитної територї України й поширенняконтрафактнихпримірниківтворів (у томучислікомп’ютернихпрограм й базданих),фонограм,відеограм йпрограморганізаціймовлення.

-будь-які дії для свідомішого обходутехнічнихзасобівзахистуавторського права й (чи)суміжних прав,зокремавиготовлення, поширення,ввезення ізметою поширення йзастосуваннязасобів для такого обходу;

-підроблення, зміну чивилученняінформації,зокрема велектроннійформі, проуправління правами бездозволусуб'єктівавторського права й (чи)суміжних прав чи особини, Яказдійснюєтакеуправління;

- поширення,ввезення намитнутериторію України ізметою поширення,публічнесповіщенняоб'єктівавторського права й (чи)суміжних прав, із які бездозволусуб'єктівавторського права й (чи)суміжних праввилучена чизміненаінформація проуправління правами,зокрема велектроннійформі.

>Кримінальна відповідальність запорушенняавторського права йсуміжних правпередбаченастаттею 176Кримінального кодексу України:незаконневідтворення, поширеннятворів науки,літератури ймистецтва, чиіншеумиснепорушенняавторського права йсуміжних прав,якщоцезавдаломатеріальноїшкоди узначномурозмірі, -караються штрафом віддвохсот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чивиправними роботами на рядків до двох років, чипозбавленнямволі тогосамий рядків, ізконфіскацією тазнищенням всіхпримірниківтворів,матеріальнихносіївкомп'ютернихпрограм, базданих,виконань,фонограм,відеограм,программовлення тазнарядь йматеріалів, котріспеціальновикористовувались для їхньоговиготовлення.


>Висновок

 

Уданійкурсовійроботірозкрита тема «Електроннібібліотеки вмережіІнтернет:сучасний стан таперспективирозвитку».Висвітлено запитаннящодосутності,становлення,історичногорозвиткуелектроннихбібліотек,тенденціїїірозвитку вмайбутньому,розкритосутністьелектронноїбібліотеки, якефективногозасобу оптимальногоінформаційного забезпеченнясуспільства вумовахінформатизації.

>Створеннянайсучаснішоїкомп’ютерноїтехніки тавпровадження новихінформаційнихтехнологійсуттєвовплинули нарозвитокбібліотечної справ в Україні.ЇЇтрадиційний образ яксховищапершоджерел –книжок –змінюєтьсязавдякипояві новихвидівносіївінформації –електронних.

Поданим статистики, вІнтернеті уже теперзнаходиться понаддокументів,чим убібліотеках, акількістьінтернет –читачівщорічнозбільшується вдвічі.Молодепокоління всечастішенадаєперевагуроботі ізелектронними ресурсами.

>Зміни всоціальному,політичному таекономічномужитті Українизначновплинули наякістьзадоволенняінформаційних потребкористувачів,поширенняпослуг,їхнюрізноманітність.Цітенденціїобумовилинеобхідність переходу доінтенсивногопроцесуреалізаціїінформаційнихфункційбібліотек наосновівпровадження новихкомп’ютернихтехнологій.Інформатизаціябібліотечної справ,створення новихносіївінформації –електронних,докоріннозмінюєуявленнящододокументальнихкомунікацій.Дослідження проблемстворення,функціонуванняелектроннихбібліотек,сприяєвдосконаленнюінформаційного забезпеченнясуспільства.

>Суперечністьміжзростаючимобсягом знань йобмеженимиможливостямисистемидокументнихкомунікацій напаперовихносіяхінформації,обумовлюєнеобхідністьвведення до системиелектроннихбібліотечно –інформаційнихресурсів. Одним знапрямівінноваційноїдіяльностібібліотекмає статіформування у якихупорядкованихзібраньелектроннихдокументів.Надання перед тим онлайнового доступу танаступнетиражування тапоширення накомакт – дисках.

>Електроннібібліотеки вумовахвпровадженнясучаснихінформаційнихтехнологійбібліотечно-інформаційна діяльністьзазнаєістотнихзмін.Виникають таодержують поширення унауковомутовариствіновізасоби йформиелектроннихресурсів.Науковцямнадаєтьсяінформація надрукованихносіях та велектронномувигляді.Передусімцестосуєтьсянауковихжурналів.Практично, усіпровіднізарубіжнінауковівидавництва танаукові товариствапредставляють своївидання велектронномувигляді.Крім цого, всебільшогозначення всистеміінформаційного забезпечення наукинабуваютьелектроннібібліотеки (>ЕБ), що якінформаційніресурси нового типувиступають базою дляпроведеннядосліджень на новомурівні.

>Використанняінформації велектроннійформідозволяєобмінюватися нею як вмежахрегіону, то йміжрізнимирегіонами. Internetнадаєновіможливості длярозвитку всіхпроцесівбібліотечноїтехнології —комплектуванняфондів (>активізаціявикористанняелектронноїпошти припроведеннівнутрішньо державного іміжнародногокнигообміну;залученняонлайновихтехнологій;використанняможливостей Internet приформуванніінформаційнихресурсівкнигозбірень),каталогізація,довідково-бібліографічнеінформування. Internetнадаєможливістьотримувати нелишевторинну (>бібліографічну)інформацію, а ітекстипершоджерел.Такожважливимнапрямомінформаційногообслуговуванняпершоджерелами ізвикористаннямInternet,єелектронна доставкадокументів. Утехнологічномуаспектіелектронна доставкадокументівпередбачаєонлайновийпошукпотрібноїінформації в ЄК,замовлення необходимихпершоджерел, передачу документа задопомогоюфаксимільнихапаратів чистворення йогоASCI- чиImage-копії ізподальшоюдоставкоюзамовникуелектронноюпоштою.

>Сьогоднієочевидним, щоелектронне йдрукованесередовищемаєрізніцільовінаправлення.Бібліотека ж виннаоб’єднати й ті й одному,хочавіртуальністьелектронного світудозволяєїй не лишевиконуватифункціїзберігання. Алі і йорієнтуватичитачів вінформаційномусередовищі,забезпечуючивільний доступ,даватидопомогу впошуку необходимих знань.

Таким чином,вивченнялітературнихджерел й практичногодосвідустворення тавикористанняелектроннихбібліотексвідчить, щоелектроннібібліотеки,доповнюючитрадиційніформи,стають всеефективнішимзасобомнауковоїкомунікації,сприяютьреалізації якіндивідуальноготворчогопотенціалу, то йнауковоїколективної співпрацю,впливають насучасногонауковця,надаютьможливістьшвидкоздійснюватиобмінідеями,знайомитися із результатаминауковихдослідженьколег зрізнихкраїн світу, щостворюєумови дляформуваннянаукового товариства безкордонів.


Списоквикористанихджерел

1. Майбутнє книгозбірень у суспільстві : позиція Британської комісії з бібліотекам та інформації [Електронний ресурс]. — Режим доступу :gpntb/win/ntb/ntb99/2/f02_12.html. —Загл. з екрана.

2. Василенко О.М.Електронніресурси якчинникоптимізаціїдовідково-бібліографічногообслуговування/О. М. Василенко// наук. роботиНац. б-ки України ім. У. І.Вернадського. — 2000. —Вип. 5. — З. 204—211.

3.Вилегжаніна Т. Україна вінформаційно-бібліотечномупросторі/ Т.Вилегжаніна//Бібліотеч. планета. – 2006. – № 3. –С.4–7.

4.Вуль У. Що зберігають вплив електронних бібліотек у Росії?/ У.Вуль//Библиотечное справа. – 2003. - №3. –С.16-19.

5. ГіляровськийР.С. Електронні видання бібліотеці: Проблеми та шляху їхньогоразрешения/Р. З.Гиляровский//Библиотечное справу і проблеми інформатизації суспільства:Тез.докл.междунар.научн. цук.; Москва, 27-28апр. 1999 р. – М., 1999. – Ч. 1. –С.17-19.

6. Цивільний кодекс Російської Федерації (ДК РФ) (частини перша, друга, третя і четверта), частина перша ДК РФввед. з початку 1995 р., частина друга ДК РФввед. із 1996 р., третина ДКввед. із 2002 р., частина четверта ДКввед. з початку 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :base.garant/10164072.htm. —Загл. з екрана.

7.Електронніінформаційніресурсибібліотек України: [За результатамидослідження] //>Бібліотечна планета. – 2002. - №2. –С.20-21.

8. Єрмаков С.Г. Створення веб-сайту бібліотеки: питання методологією йтехнологии/С. Р. Єрмаков, А. М.Стаханевич//Библиотенки і асоціацію на мінливому світі; нових форм співробітництва,Тр. цук. / 10-таюбил.междунар. цук. "Крим 2003" – М., 2005. – Т. 1. –С.275–278.

9.Інформація пробібліотеку:електроннанауковабібліотека НБУВ [>Електрон. ресурс] /Спосіб доступу:nbuv.gov.ua/library/— Заголовок ізекрана.

10.Інформація пробібліотеку:електроннабібліотека України [>Електрон. ресурс] /Спосіб доступу:biblioteka-ua.com/— Заголовок ізекрана.

11. МаніфестИФЛА про Інтернет [Електронний ресурс]. — Режим доступу :gnpbu/nmo/ifla-1.htm. —Загл. з екрана.

12.Міжнароднафедераціябібліотечнихасоціацій таустанов[Електронний ресурс]. — Режим доступу :ifla.org/.—Назва ізекрана.

13. Павлуня І.Електроннібібліотеки:зарубіжнийдосвід, запитання, розробки українськоїконцепції/І.Павлуша//Бібліотечнийвісник. – 1999. - №4. –С.13-23.

14.Погребна Про.Електронніресурси Національноїпарламентськоїбібліотеки України вінформаційномусупроводіпроцесуполітичних реформ удержаві/О.Погребна//Бібліотеч. планета. – 2005. – № 1. –С.19–20.

15. ПозиціяИФЛА з питань авторського права у цифровій середовищі [Електронний ресурс]. — Режим доступу :sasl.at.ua/publ/20-1-0-72. —Загл. з екрана.

16.Резніченко В.А.Електроннібібліотеки:інформаційніресурси тасервіси/В.А.Резніченко, О.В. Захарова, О.Г Захарова. //Проблемипрограмування. – 2005. - №4. -С.60-61.

17.Солов'яненко Д.Структурнийаналізукраїнськогобібліотечноговеб-сегментамережіІнтернет/Д.Солов’яненко//Бібліотеч.вісн. – 2005. – № 3. –С.27.

18.Філіпова А.Питаннязмістубібліотечнихвеб-сайтів вІнтернеті /А.Філіпова//Бібліотеч. планета. – 2008. – № 3. –С.12–15.

19. Фірсов У. Р. Законодавче забезпечення діяльності книгозбірень у сучасних умовах /У. Р. Фірсов// Бібліотеки в правовому просторі. Сучасні проблеми. —СПб.,2008. — З. 9—28.

20.Чекмарьов А.О. Національна системаелктроннихбібліотек /А.О.Чекмарьов,Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуня. –К.,1988. – 50 з.

21.Шамаєва Р.Електронніресурсибібліотек України вінформаційному забезпеченню науки: стан таперспективирозвитку/Г.Шамаєва//Бібліотеч. планета. – 2006. – № 4. –С.21–25.

22. Шейко У.Електроннібібліотеки в Україні:перспективирозвитку /У.Шейко//Бібліотечнийвісник. – 2007. - №5. –С.31-34

23.CopyrightTerm ExtensionAct (USA) [>Electronicresource]. —Accessmode :senate.gov. —On-screentitle.

24. TheCopyright andRelatedRightsRegulations 2003 [>Electronicresource]. —Accessmode :opsi.gov.uk/si/si2003/20032498.htm. —On-screentitle.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація