Реферати українською » Культурология » Аналіз фільму Д. Кронеберга "Відеодром"


Реферат Аналіз фільму Д. Кронеберга "Відеодром"

>Аналізфільму Д.Кронеберга «>Відеодром»
>Топіліна Ганна
>ВідеодромДевідаКронеберга бувстворений абиспеціально у тому,щобвтілити всобіосновніжахикритиківмасової культури,починаючи відОртеги-і-Гассетазакінчуючи болеепізніми авторами (Адорно,представниціфеміністської критики тощо). УВідеодромівідео (>телебаченнявключно) якосновний танайбільшпотужний агент маскультусаме пособістає монстром,зловісною силою, Яказмушує людейвтрачати контроль надвласнимидіями,губити міжміжреальністю тагалюцинацією (чи то пакспеціальноютелевізійноюреальністю) йврештірештпризводить до їхньогозагибелі.
НапершийпоглядВідеодром – «>випадково»знайденийспівробітником головного героясупутниковий канал, - не більше, ніжсвоєріднемілітаризованереаліті-шоу зприсмаком садизму.Нічогоособливого, всі у рамкахзадоволенняпервинноїпотреби внасолоді, ганьби йзбоченої. Алі на самом деле всеєнабагатосерйознішим.Відеодромвиявляєтьсясвоєрідноюпасткою длялюдськоїсвідомості, проектом,покликанимпідкорятисобі думи та дії людей. Іякщо на початкуфільмуцевиголошенолише на словах, далі миможемобачитирезультати діїВідеодрому вунаочненій тавізуалізованійформі.Головний герой, МаксРенн, подвпливомпереглядунебезпечного телешоу ізтверезомислячого прагматичногодієвцяперетворюється наповністюпозбавленуволіістоту,керованузсередини йповністюзапрограмовану.
Укращихтрадиціяхфеміністськогорозуміннямасової культури,суб’єкт,який на початкуфільмуєвтіленняммаскулінності,незалежності,певногоцинізму тавідкритоїпрактичної дії подвпливомфемінізуючоїсилимасової культуриперетворюєтьсяфактично нажінку вїїкласичномурозумінні –беззахисну,відкриту довпливу,м’яку,піддатливу.Цьомуєчисленніметафоричніпідтвердження в самомутіліфільму –наприклад,сумнозвіснавульвоподібна рана наживоті головного героя, Якаробитьможливимфактичнезґвалтування його задопомогоювідеокасети, щоуособлюєзгубнупрограмуючу силувідео. Макспредставляє собоютиповупозиціюглядача, якїїсприймали ТаняМодлескі таБодрійяр,глядачапоставленого вфеміннупозицію, девпливмасс-медіасприймається якзґвалтування,насильство надпсихікою.
>Цікавимєтакожпозиція головногожіночого персонажевіВідеодрому,Ніккі. ЗаЛіндоюВільямс вфільмахжахівжінканайчастішезнаходиться набоцінегативних наснаги в реалізаціїданомувипадку мизнаходимо цьомупідтвердження.СамеНіккіуособлює собоюВідеодром головного героя,саме вон говорити із нимкрізьтелевізор,маніпулюючи ним.Ніккі абиявляє собою тузгубну,небезпечнунасолоду,лаканівськуjouissance,несимволізовану йтравматичну.Вонаненачезливається зтелевізором до однієї плоть йсаменадмірнезанурення уцю плотьпризводить до смерти Макса.Жінкаявляється вВідеодромі якістотаамбівалентна –одночасно якманіпулятор та як податлива,віктимнакоханка.
Усіце приводити нас дозагальноїфемінноїконцепціїмасової культури, про якоїпишутьПатріс Петро та АндреасХюссен:жіноче –означаєвідкритістьнавіюванню,нездатність критичномислити –загалом все, щохарактеризуєспоживачамасової культури.Жінкаототожнюєтьсязісфероюемоцій,чуттєвихпорухів,тілесності,згубноїнасолоди.Ще в Ле Бона миможемобачитиконцепціюнатовпу як такого, деіндивідивтрачають із себе контроль,певнимчиноюфемінізуються. УВільямсон,наприклад, образжінкивикористовується длярепрезентації Іншого –згубного табажаногоодночасно,містичного,ірреального танепостійного.
Отже, уВідеодромі миможемопобачитивізуалізаціюосновнихстрахівпов’язаних ізмасовоюкультурою: страхфемінізаціїглядача, страхвтратипозиціюсуб’єкта,натомістьперетворившись воб’єктманіпуляції, страхопинитисьбеззахисним передвпливомподібногоманіпулятора,отриматиметафоричне «>жіночетіло»,здатне бутизґвалтованим таперетвореним позабажанням йоговласника.

Схожі реферати:

Навігація