Реферати українською » Культурология » Аналіз Статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»


Реферат Аналіз Статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

>Письмова робота із курсу «>Соціокультурнийрозвитоклюдства»
 
>Аналіз з статтеюДеніела Белла «>Соціальні рамкиінформаційногосуспільства»
 
>Топіліна Ганна
 
 
>Деніел Белл,американськийсоціолог йпубліцист, всвоїй з статтею «>Соціальні рамкиінформаційногосуспільства» ставити проблемутрансформаціїсучасногосуспільства подвпливомновітніхкомунікаційнихтехнологій.Віннаголошує, щоновийсоціальний уклад,ґрунтований нателекомунікаціях,набуває тепервирішальногозначення дляекономічного тасоціального життя, дляспособіввиробництвазнання, атрудовоїдіяльностілюдини. Авторпропонуєпоняття «>телекомунікаційна революція» йвиводить триаспектипостіндустріальногосуспільства, котріє особливоважливими длярозумінняцієїреволюції:
-Перехід відпостіндустріальногосуспільства досервісного;
-Вирішальнезначеннякодифікованоготеоретичногознання дляздійсненнятехнологічнихінновацій;
-Перетвореннянової «>інтелектуальноїтехнології» включовийінструмент системногоаналізу йтеоріїприйняттярішень.
Беллнаголошує на босутність Сучасноїтехнології –цеїїтісніспіввідношення ізнаукою, атакож великасхильність доспеціалізації.Вінповідомляє про ряд новихрозробок, котрівінназиває «>інтелектуальноютехнологією»,оскільки вондаєможливістьпоставити намісцеінтуїтивнихсуджень (котріпанувалипопередньо – у XIX ст.)алгоритми,тобточіткі правилаприйняттярішень. Іоскількиінтелектуальнатехнологіястаєосновнимінструментомуправлінняорганізаціями йпідприємствами, авторпише, що воннабуваєнастільки ж великогозначення дляпостіндустріальногосуспільства,наскількиважливою дляіндустріального бувмашиннатехнологія.
>ТакожДеніел Беллзазначає, що всучасномусуспільствісамезнання, а чи непраця,виступаєджереломвартості. Знання таспособи їхні практичногозастосуваннязаміщуютьпрацю вякостівитокудодатковоївартості йстаютьвирішальнимипереміннимипостіндустріальногосуспільства.
>Виходячи із цого, Беллназиваєкомп’ютеросновноюаналітичноюмашиною, Якатрансформує сус-пільство ХХ ст.., так саме якелектроенергіятрансформувала ХІХ ст..Комп’ютерстаєінструментомуправліннямасовимсуспільством,створеним до цого задопомогоюелектроенергії,оскількивінємеханізмомобробкисоціальноїінформації, великийобсягякої зростаннімайжеекспоненціально зрозширеннясоціальнихзв’язків. Беллзадаєтьсяпитанням:якщо людинанавчиласьмоделювати задопомогоютехнологійекономіку, то чиможливозмоделювати сус-пільство? Алівін самвідповідає насвоє запитання негативно,оскількимоделюватиможливолишезакриту чикінцеву систему, а сус-пільствоєвідкритим й недетермінованим. Доти ж,рішення з проблемсоціальної політикистаютьсправоюполітичноїсфери, томумоделюваннянеможливе.
>ДаліДеніел Беллзазначає, що,якщо у XIX ст..комунікаціїіснували в двохрізних видах («>статичні» - книжки,журнали й т.п. та «>інтерактивні» - радіо, телеграф), то тепертехнологічніноваціїстираютьцідиференціації, щовикликає рядзаконодавчих таполітичних проблем. Авторвиділяєп’ятьзагальнихпитань цоготелекомунікаційногозлиття:замінапаперуелектроннимизасобами, передачагазетної тажурнальноїінформаціїфаксимільнимизасобами,дистанційнекопіюваннядокументів;заміна транспортутелекомунікаціями ззастосуваннямвідеофонів;реорганізаціязберігання тапоширенняінформації;розширеннясистемиосвіти черезкомп’ютернітермінали;використаннясупутниковогозв’язку тощо. Беллпише, щотехнологічнотелекомунікації таобробкаінформаціїзливаються до однієї модель, Якаотрималаназву «>комп’юнікації».Тобторізницяміжобробкоюінформації такомунікацієюзникає йвиникає запитання – чимаєця новагалузьпідпорядковувати державномуврегулюванню чимаєрозвиватисьсамостійно вумовахвільноїконкуренції?
Алінайважливіший аспект на думку Белла –це політичний.Інформаціяєвладою, тому запитання проїї контроль чивільнийрозвитокмає бутиобов’язкововирішеним,оскількицеєголовнимпитанняммайбутньоговільногосуспільства.
Знання таінформаціястаютьстратегічними ресурсами й агентомтрансформаціїпостіндустріальногосуспільства, йце ставити передсуспільством рядважливихполітичних проблем.По-перше,це проблемаінфраструктури. Беллподіляєінфраструктуру втричічастини: транспорт,засобипередачіенергії такомунікація. Іякщо, на його думку, вперших двохгалузяхніякихґрунтовнихзмінвідбуватись не коли щонайважливішісоціальнізмінизаторкнутьякразтретю,комунікаційну,галузь. Беллпише, щозлиттятехнологій телефону,комп’ютера,факсиміле, кабельноготелебачення йвідеодисків якщо вести дощебільшоїреорганізаціїспособівкомунікаціїміж людьми,зникненнюпаперу якносіяінформації,новим способампроведеннявільного години тощо.По-друге, проблемавиникнення міст. Авторпрогнозує, що вмайбутньомуміста будутьбудуватись за принципамивідмінними відпопередніх (>торговішляхи,ресурси), щозміниться самаконцепціяурбанізму –країнадецентралізується вгеографічномувідношенні. І по третє,виникнутьновіможливостінаціональногопланування:координація вобластіінформації,моделювання,індикативнепланування,побудованаціональнихцілей,директивнепланування й т.п.Новітехнологіїдозволяютьздійснюватиподібнепланування, але й Беллсумнівається в йогодоцільності.
>Також Беллзазначаєще одна річінформаційногосуспільства:загрозаполіцейського таполітичногонагляду заіндивідами ізвикористаннямінформаційноїтехніки,зловживаннязнанням.Щобзапобігти цого,вкрайпотрібнезаконодавчеврегулюваннясфериінформації.
Беллзачіпаєтакож запитанняелітарності;вінзазначає, щоелітарність тепер все понадпов’язуєтьсязізнанням,інтелектом таосвітою, але йелітазнання немаєреальної влади – вонаможеставити запитання,ініціюватинові запитання йможливі їхньоговирішення, але йвпилву внеї немає. Беллвважає, що «>елітазнання» неможе статіновою «>елітою влади».
Отже, Беллстоїть на боінформація татеоретичнезнанняєстратегічними ресурсамипостіндустріальногосуспільства, атакож смердотієповоротними пунктами всучаснійісторії.Першимповоротним пунктом авторназиваєзміну самого характеру науки – наука як «>загальнезнання»стаєосновноювиробничою силоюсуспільства. Адругийповоротний пункт, на його думку, -цевивільненнятехнології від «>імперативного» характеру,перетворенняїї назручнийінструмент.Сучаснатехнологія,вважає Белл,відкриваєбезлічальтернативнихшляхів длядосягненняунікальнихрезультатів, причомунеймовірнозбільшуєтьсявиробництвоматеріальних благ. Інайважливіше –раціонально їхньогореалізувати.
Хочапраця Беллаєдещозастарілою в вартоваспекті (вона був написана в 80-х), й теперситуаціядещозмінилась (мивласне ужеживемо вситуації «>майбутнього Белла»), але й багато з висновками, котріробить авторсправдились йцястаття невтрачаєсвоєїактуальності.
 
>Література:
1.     Белл Д. Соціальні рамки інформаційного суспільства.// Нова технократична хвиля у країнах.М.,1986.-с. 330-342
 

Схожі реферати:

Навігація