Реферати українською » Маркетинг » Особливості Вивчення кон'юнктури міжнародного Ринку готельно и ресторани услуг


Реферат Особливості Вивчення кон'юнктури міжнародного Ринку готельно и ресторани услуг

Тема 3

Роль ймісцемоніторингукон’юнктурисвітовогоринкуготельних йрестораннихпослуг усистеміринковихвідносин (2 рік.)

 


>Особливостівивченнякон’юнктуриміжнародногоринку

>готельних йрестораннихпослуг

>кон'юнктураринокготельнийресторанний

>Кон’юнктураринку –ситуація, щосклалася наринку,збігобставин чи стан промов наринку,здатнихвпливати нагосподарську діяльність конкретного підприємства йрозвитокекономіки вцілому.

>Вивченнякон’юнктури країни чиокремого товарногоринкунеобхідне у тому,щоб правильнооцінитиїїпоточний стан,передбачитиможливізміни йрозробитивідповіднустратегіюрозвитку.

>Особливостямививченнякон’юнктуриміжнародногоринкуготельних йрестораннихпослугєвизначення характеру йступеня йогозбалансованості,насампередспіввідношенняпопиту йпропозиції, котрівиявляють собі упрагненні дорівноваги.Протецей процесмаєстохастичний характер йвідбувається подпостійнимвпливом комплексусуперечливихчинників, котріобумовлюютьпостійніколивання йвідхилення відосновноїтенденціїрозвиткуринку.

>Характернірисикон’юнктуриринку:

–динамічність;

–пропорційність;

–варіабельність;

–циклічність.

>Виходячи із цого,концептуальнимизавданнямидослідженнякон’юнктуриринкує:

1)аналіздинамічнихзакономірностей,тенденцій;

2)визначенняступеняпропорційностірозвиткуринку;

3)оцінкастійкостіринку натеперішній година заперспективі;

4)аналізперіодичностірозвиткуринку,виділенняциклів.

Прививченнікон’юнктури конкретногоринкунеобхідновраховуватизагальноекономічнуситуацію, Якаможезнаходитись врізнійстадії циклурозвиткуекономіки –кризи,депресії,пожвавлення,підйому.Такожситуація на конкретномуринкутоварів йпослугможе взначніймірізалежати відположення наінших ринках:наприклад,інвестицій,нерухомості,ціннихпаперів таінше.Кон’юнктураринкуформується йрозвивається подвпливом рядучинників, котрі можнаподілити надвігрупи:постійні йнепостійні. Допостійнихвідносятьсянауково-технічнийпрогрес,рівеньмонополізації,державне йміждержавнерегулювання, станінформаційних систем,валютна йкредитно-грошоваситуація.Непостійнічинникивключаютьполітичні тасоціальніконфлікти,сезонність,стихійні лиха,крупніаварії таін.Специфікоюфункціонуванняіндустріїнаданняресторанних йготельнихпослугєнерівномірністьзавантаженнязакладів, котраколивається йзалежить відзагальноекономічноїситуаціїрегіону,сезонностітуристичногопопиту, святий таінше.

>Точність йправильність прогнозу прианалізікон’юнктуриринкузалежить відвиявленняпровіднихфакторів, котрівизначаютькон’юнктуру.Дослідженнякон’юнктуриринкускладається здекількохетапів:

1)аналізкон’юнктури;

2) прогнозкон’юнктури;

3)оцінкаефективностідослідженнякон’юнктури.

Дляаналізукон’юнктуриринкуготельних йрестораннихпослуг зсукупностіфакторіввиділяютьскладовіелементи,статистичніпоказники, котрівпливають наколиваннякон’юнктури, якнаслідокбудуютьсядинамічні виряджайвпливуфакторів,визначається результат їхнього комплексноговпливу тамісце й роль шкірного із нихформуваннікон’юнктуриринку.

>Прогнозуваннякон’юнктуриіндустріїготельних йрестораннихпослуг –ценауковообґрунтований прогнозринкупопиту йпропозиції,вивченняймовірногообсягунаданняпослуг наосновівивченнядіючих наринкутенденцій йзакономірностей.

>Оцінкаефективностідослідженнякон’юнктуриринкуготельних йрестораннихпослугприпускаєаналізсвоєчасностівиконаннямаркетинговихзаходів,аналізрівняцін й портфельпослуг (>ресторанних,готельних), котріхарактерні длядосліджуваногоперіоду.

>Кон’юнктуруринкухарактеризуютьнаступніосновніпоказники:

– масштабринку (йогоємкість,обсягпослуг, котрінадаються,чисельністьпідприємствготельно-ресторанногогосподарстварізнихтипів, щовиступають наринку);

–ступіньзбалансованостіринку (>співвідношенняпопиту йпропозиції);

–рівеньцін;

–динамікаринку (змінуосновнихпараметрівринкунаданняготельних йрестораннихпослуг, йогошвидкість таінтенсивність,основнітенденції);

–ступіньділовоїактивності;

– сила йрозмахконкурентноїборотьби (>чисельністьконкурентів та їхньогоактивність);

–ступіньдержаногорегулюванняданогоринку;

–бар’єри для входу наринок.

>Дослідженняринкуготельних йрестораннихпослугпередбачаєвиявлення умів тафакторів, що запевногоперіодунайсуттєвішевпливають наформуванняпопиту йпропозиції.Залежно від масштабуринку,кон’юнктуруякогоаналізують, складпоказників, котріхарактеризуютьумовирозвиткуринку,змінюються. Привідмінностіпоказників, щохарактеризуютьзовнішніумови (>політичні,соціальні,психологічні,кліматичні таінші),кон’юнктураринкуготельних йрестораннихпослугвизначаєтьсявзаємодієютрьохїїзовнішніхскладових –попитом,пропозицією йціною.Аналізкон’юнктуриміжнародногоринкуготельних йрестораннихпослуг таїї прогнозвключаєвивченнямакроекономічнихпоказників, котрівпливають наформуванняпопиту,пропозиції йвідповідноціни.

>Основніметодичнівимоги докон’юнктурнихдосліджень:

1)врахуваннявзаємозв’язкуявищекономічного життясуспільства;

2)неможливістьперенесеннятенденційзагальноїкон’юнктури наконкретнийринок (>готельно-рестораннихпослуг),навіть принаявностідеякоїсуміжності;

3) забезпеченняпостійногомоніторингуринкувнаслідоквідсутностістабільності наринкуготельних йрестораннихпослуг.

>Класифікаціяринків:

1.Залежно відспіввідношенняпопиту на цей видпослугрозрізняють:

а)ринокпродавця, колипопитзначноперевищуєпропозицію;

б)ринокпокупця,якийвиникає приперевищуванняпропозиції надпопитом.

2. З точкизорупросторових характеристик (>територіальногоохоплення)виділяють ринки:

–місцевий (>локальний);

–регіональний (усередині країни);

–національний;

–регіональний загрупоюкраїн (>ЗахіднаЄвропа, країни СНР,Балтії,Північної, Америки,Латинської Америки);

–світовийринок.

Проблематериторіальногоохопленняринкувирішуєтьсяпідприємствомзалежно від йогофінансового стану йособливостей продукту, щопропонується. Великогозначеннянабуваєнаявністьінфраструктури. Уресорномубізнесіприйнятогеографічнодиференціювати ринки йназивати їхньоготорговимитериторіями чи районамиобслуговування.Фізичнорозміриринку конкретного ресторану можнавизначити,якщоописатиокружністьпевнимрадіусом, центромякогослугує даний ресторан.Залежно від типу ресторану й характеристикрегіонуторгові територїзмінюються.

3.Залежно відкон’юнктурноїоцінкирозрізнятьнаступні ринки:

– щорозвивається;

– щоскорочується;

–стабільний;

–нестабільний;

–стогнучий.

4. З точкизоруособливостей йвмістумаркетинговоїдіяльностівиділяютьнаступні ринки:

–цільовий, наякомупідприємствореалізує чизбираєтьсяреалізувати своїцілі;

–безплідний,тобто тієї, що немає перспектив дляреалізаціїпевнихпослуг;

–основний, дереалізуєтьсяосновначастинапослуг;

–додатковий, наякомузабезпечуєтьсяреалізаціяпевногооб’ємупослуг;

–зростаючий,тобто тієї, щомаєреальніможливості для зростаннюоб’ємупослуг;

–міжшаровий, наякомукомерційніопераціїнестабільні, але йєперспективнимперетворення його вактивнийринок припевнихумовах.


Схожі реферати:

Навігація