Реферати українською » Маркетинг » Інформаційне и програмне забезпечення кон'юнктурних досліджень


Реферат Інформаційне и програмне забезпечення кон'юнктурних досліджень

>Інформаційне йпрограмне забезпеченнякон’юнктурнихдосліджень


Длязборумаркетинговоїінформаціїзастосовують дваосновнихметоди:

>1)методкабінетнихдосліджень, щопередбачає, в основному,збірвторинноїінформації;

>2)методпольовихдосліджень, задопомогоюякогозбирають, в основному,первиннуінформацію.

перший методвключає у собізвертання доенциклопедичнихсловників,реферативнихжурналів,консультації ізекспертами телефоном,поштою,консультації удослідників, котріможуть матірнеобхіднуінформацію,переглядперіодичноїлітератури таінше.

Інший метод –опитування,спостереження,панельнеобстеження,експерименти.

>Опитування –ценайрозповсюдженіший методзборупервинноїмаркетинговоїінформації.

>Відрізняютьструктуроване йнеструктурованеопитування.Першеміститьстандартнізапитання, котрізадають усімопитуваним. Друга –надаєможливістьінтерв’юерузадаватипробнізапитання йформулювати на їхніосновінаступних.

>Особливуувагуслідприділятивиборуоб’єктаопитування йрозробціопитувального аркуша.Основніспособиопитування:

1.Анкетування –застосовують длязбору великихобсягівінформації привідноснонезначнихпитомихвитратах.Анкетуванняможепроводитись навиставках, черезпошту чидрукованівидання,інтернет, упаковкутоварів таін.

>Переваги методу:

–>респонденти болеевідвертовідповідають назапитання, ними невпливаєінтерв’юер.

>Недоліки:

–>потребуєчіткогоформулюваннязапитань, котріповинні бутизрозумілими йпростими татривалого години длярозсилки анкет таотриманнявідповіді.

2.Опитування (>анкетування) задопомогоюкомп’ютера,можепроводитись як успеціальнихприміщеннях, то йбезпосередньо умісцяхреалізаціїпродукції чипослуг.

>Переваги:

–>спрощенаобробка іаналізінформації;

–>високаоперативність;

–>відсутністьелементівсуб’єктивності.

>Недоліки:

–>значнівитрати накомп’ютернутехніку йпрограмнізасоби.

3.Телефоннеінтерв’ю –застосовують дляшвидкогозборуінформації.

>Переваги:

–>високагнучкість,оскільки можна оперативнопояснитинезрозумілізапитання таскорегувати порядокопитування;

–>високийступінь контролювибіркиреспондентів.

>Недоліки:

–>питомівитративище ніж припоштовомуопитуванні;

–>ступіньвідвертостінижче,можливістьмимоволівпливати нареспондентів.

4.Особистеінтерв’ю, якубуває двохвидів:індивідуальне йгрупове.

>Індивідуальнеінтерв’юпередбачаєбесіду із респондентаминаодинці.

>Переваги:

–>даєможливість точноінтерпретуватипочуття й думиопитуваних,спрямуватибесіду впотрібне русло.

>Недоліки:

–>значнийвплив наопитуваних,витрати наінтерв’ю укількаразівперевищуютьвитрати нателефоннеопитування.

Длягруповогоінтерв’юзапрошуютьгрупу ізкількохосіб (8–12) ізякимипроводятьбесіду (методфокус-груп).Групирекомендуєтьсяформувативиходячи ізоднорідності складуїїучасників – за виглядомдіяльності,сімейним станом,рівнемдоходів таінше.

>Виділяютьтаківидигруповогоінтерв’ю:

>а)глибиннеінтерв’ю, якуполягає упослідовномузадаваннігрупіопитуванихзондуючизапитань,метою якієвизначеннямотивів й їхньогоповедінки чи думок із приводупевноїпроблеми.Глибиннеінтерв’юзастосовується длязборуінформації проновітовари,послуги,методипросуванняпродукції чипослуг наринок таін.

>б)аналіз протоколуполягає у «>зануренні» респондента упевнуситуації ізметоювиявлення яквінповеде собі уційситуації.Застосовується як дляаналізурішень, котрівимагаютьтривалихроздумів, то й тихий, щоприймаються спонтанно;

>в)проекційніметоди, котрівключаютьасоціативнібесіди, методзавершенняречення,тестування,ілюстрації,розігрування ролей,проведеннябесіди ізвикористаннямтворчоїуяви.

>Переваги методу ізвикористаннямфокус-групи:

–>можливістьучасниківвільновисловлювати свої думи йемоції,проявлятиуяву,генеруватинові ідеї.

>Недоліки:

–>суб’єктивнаінтерпретаціярезультатів;

–>високавартість;

– потреба упопереднійпідготовці.

>Спостереження –виділяютьпряме йнепряме,приховане йвідкрите,структуроване йнеструктурованеспостереження.

>Прямеспостереженняпередбачаєбезпосереднєспостереження,наприклад заспоживачами вторговельнійзалі. При цьому,якщоспоживачізнають, що по нихспостерігають, тоце –відкритеспостереження, щовпливає наповедінкуоб’єктівспостереження,якщо незнають, тоце –прихованеспостереження,наприклад задопомогою телекамер.Непрямеспостереженняпередбачаєспостереження за результатамипевноїповедінки чипевнихдій, а чи не за самимпроцесом.Структурованеспостереженняпередбачаєпопереднєвизначенняоб’єктівспостереження йреєстрування. Дляструктурованогоспостереженнярозробляютьстандартний листспостережень, щодозволяємінімізуватитермін йогопроведення.

>Панельнеобстеженняпередбачаєотриманняпервинноїінформації входіпостійногоспівробітництвазіспеціальновідібранимитиповимипредставникамицільовоїаудиторії.Елементамипанеліможутьвиступатиокреміспоживачі,сім’ї,торговіорганізації,експерти таін.

>Особливістюпанельнихспостереженьє ті, що смердотідозволяютьбагаторазовоотримуватиінформацію від одних й тихий жсуб’єктів,порівнюватиїї йвизначатитенденціїзмін.

За годиноюіснуванняпанеліподіляють надовгострокові (до 5 років) йкороткострокові (до 1 року).

За виглядомоб’єктадослідженняпанеліподіляють на:

–споживчі (>окреміспоживачі чисім’ї);

–торгові (>торговіорганізації та тих, щонадаютьпослуги);

–промислові (>промислові підприємства);

–експертні (>складають зекспертів ізпевнихпитань).

>Експеримент проводитися ізметою:

–>перевіркипевноїгіпотези (>наприклад,зниженняціни напослугу йможливезростанняїїпопиту);

–>вибору із ряду альтернатив (>наприклад,однієї іздекількохпослуг);

–>отриманняінформації (>наприклад, яквідреагуютьспоживачі на цей видпослуг);

–відсіваннясуперечливихпоясненьрезультатівспостережень, якдодатковий методаналізу.

Увиглядіпрограмного забезпеченнямоніторингуринкуготельних йрестораннихпослугзастосовуютьінформаційнітехнології.

>Інформаційнітехнології –цесукупністьметодівзбору,організації,обробки тапередачіінформації задопомогоюкомп’ютерів йкомп’ютернихмереж.

Длякон’юнктурногодослідження йпрогнозуванняміжнародногоринкуготельних йрестораннихпослугвикористовуютьсянаступніпакетиприкладнихпрограм: Microsoft Word, Microsoft Excel,Clarion,Access,FoxPro,Minitab v 13.2, Outlook,Paradox,Clipper, Power Point,FoxBASE+,dBase.

>маркетинговийінформаціяопитуванняспостереження


Схожі реферати:

Навігація