Реферати українською » Маркетинг » Інформаційні системи в маркетингу


Реферат Інформаційні системи в маркетингу

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Методичнірекомендації довиконання

>Лабораторнихробіт

ізнавчальноїдисципліни ">Інформаційнісистеми в маркетингу" (всередовищіCRM-системи "Вітрило")

длястудентівнапрямупідготовки "Маркетинг" всіх формнавчання


«>Методичнірекомендації довиконаннялабораторнихробіт ізна-вчальноїдисципліни «>Інформаційнісистеми в маркетингу» (всередовищіCRM-системи «Вітрило») длястудентівнапрямупідготовки «Маркетинг» всіх формнавчання»/Укл. І. Про. Ушакова. Заредакцією буд. е. зв., проф.Пономаренка У. З..Харків: Вигляд.ХНЕУ, 2011. – з . (>Укр.мов.)

Уметодичнихрекомендаціяхприведені заподіяння длялабораторнихробіт йсамостійної роботи із Microsoft DynamicsCRM із тим «>Настроюванняробочихпараметрівкористувачасистеми», «>Створення каталогупродуктів», «>Управлінняпродажем»«, «>Управліннямаркетинговоюдіяльністю», атакожметодичнірекомендації для їхнівиконання.Виконаннязавдань наприкладісистеми Microsoft DynamicsCRMсприяєформуваннюкомпетенцій звикористанняінформаційноїCRM-системам дляуправліннявзаємовідносинами ізклієнтами.

Длязакріпленняматеріалувключеніконтрольнізапитання.

>Методичнірекомендаціїрозраховані настудентівнапрямупідготовки «Маркетинг» всіх формнавчання.

>бізнесклієнтмаркетинговий список


>Вступ

>CRM (>CustomerRelationship Management,Управліннявідносинами іззамовниками) -цебізнес-стратегія, ядромякоїєорієнтований впершучергу наклієнтапідхід, й згідно ізякоюкомпанія все своє діяльністьспрямовує наорганізаціювзаємовигідних йстійкихвідносин ізклієнтами.

ЗадопомогоюCRM-системстаєможливимоцінитиефективністьвитрат нарізнімаркетинговіпрограми йакції. При цьомупіддаютьсяаналізу не лишепервиннийвідгукпотенційнихклієнтів, але й іконкретніфінансовіпоказники,навітьякщоміжпроведеноюакцією йукладенням контракту проходитикількамісяців.Більшчітка організація роботидаєможливістьсконцентруватизусилля напевнійцільовійаудиторії,управлятипроцесомзалученняклієнтів йтісно йплідновзаємодіяти ізвідділомпродажів.

>Ключовий аспектуспішногобізнесу -цеможливість йвміннязалучати ізберігатиприбутковихклієнтів.Требавмітивикористовуватиключовуінформацію проклієнтів йвнутрішніхбізнес-процесах дляприйняттяточних тасвоєчаснихрішень.РішенняCRMдаютьорганізаціїможливістьвзаємодіяти ззамовником через тихканали, котрі длянього максимальнозручні. І,нарешті,CRMдозволяєкомпаніїрозвиватистандартнімоделі маркетингу,продажів йобслуговування в напрямкуІнтернет, щозначнорозширює колопотенційнихклієнтів йпідвищуєякістьсервісу.

>Студентинапрямупідготовки «Маркетинг»повинні бутипідготовленітеоретично й практично до нових умів роботи у сферімаркетинговоїдіяльності.Організаціявнутрішньовиробничих йринковихвідносинвимагає відфахівцівглибоких знань вобласті менеджменту й маркетингу, але й йінформаційних систем йтехнологій дляреалізаціїмаркетинговоїдіяльності.

>Метоюлабораторних зайняти –єформування устудентівкомпетенцій звикористанняінформаційноїсистеми Microsoft DynamicsCRM дляуправліннявзаєминами ізклієнтами.

>Даніметодичнірекомендаціїохоплюютьнаступні тими: «>Настроюванняробочихпараметрівкористувачасистеми», «>Створення каталогупродуктів», «>Управлінняпродажем»«, «>Управліннямаркетинговоюдіяльністю».Завданнярозраховані навиконання студентами налабораторнихзаняттях й впроцесісамостійної роботи.


>Лабораторна робота 1

 

>Настроюванняробочихпараметрівкористувачасистеми

Металабораторної роботи: >сформуватикомпетенції знастроюванняперсональнихпараметрів йпрофілюкористувача в Microsoft DynamicsCRM.

>Методичнірекомендації довиконання

>Завдання 1.1. >Ознайомитися ізінтерфейсом Microsoft DynamicsCRM.

Узавданні 1.1потрібновиконатинаступне:

1.Запустити Microsoft DynamicsCRM.

2.Ознайомитися ізосновнимичастинамивікна Microsoft DynamicsCRM.

До Microsoft DynamicsCRMє дваспособи доступу через Outlook чи черезвеб-браузер. Улабораторних роботів якщорозглянутийдругийспосіб доступу досистеми.

>Характеристикуосновнихчастинвікна Microsoft DynamicsCRM представлене рис 1.1. Увікнідодатку можнавиділитинаступнічастини: ">Рядок меню,Панельінструментів,Робочевікно,Панельпереходів.

>Робочевікнозаймаєбільшучастинувікна.Виглядцієїчастині,залежить віднаступного: наякійКнопці переходу ві клацнулиспочатку внижнійчастиніПанелі переходу («Робоча область», «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс», «Параметри», «Центр Ресурсів»), але вякомуРозділіверхньоїчастиниПанеліпереходів.Наприклад, на рис. 1.1.спочатку бувобрана кнопка переходуРобоча область, асекції «Мої завдання»обранийрозділ «Дії».

>Розглянемоосновні кнопки,розташовані вобластіпереходів.

>Робоча область.Ця областьєіндивідуальноюробочоюобластюкористувача.Їїналаштуваннядозволяєвключитисюди усіповсякденні діїкористувача.

>Продажі. >Ця областьміститьпосилання на усі записи йвідомості,призначені дляфахівців ізпродажів.

Маркетинг.Ця областьміститьпосилання на усі записи йвідомості,призначені дляфахівців із маркетингу.

>Сервіс. >Ця областьміститьпосилання на усі записи йвідомості,призначені дляпредставниківвідділівсервісногообслуговування, ремонту тощо.

У рядку заголовкавікнавиводитьсяназварозділу, щовідображається ввікні.Безпосередньо под рядком заголовкавікнарозташовується полі «Пошук записів» й кнопка «Знайти», атакож список «Уявлення», щорозкривається.Всіціелементипризначені дляфільтраціїзаписів, щовідображуються увікні.

Уосновнійробочійзонівікнавідображуються записирозділу.Можнапроглянутибудь-якийприсутній тутзапис, простодвічіклацнувши наній.Щобпобачитидодатковуінформацію пробудь-якийзапис, показань увікні,требаклацнути настрілцізліва відназвизапису. Унижнійчастиніробочоїобластірозкриєтьсяневеликевікнопопередньогоперегляду, щоміститьзначення тихийполіввибраногозапису, котрі немає в рядку. Однакредагуватизапис ввікніпопередньогоперегляду не можна.

>Вищерядківзаписівзнаходиться >Рядокзаголовківрядків.Щобвідсортувати записи увікні зазростанням чи заубуваннямзначень цогостовпцятребаклацнути на заголовкубудь-якогостовпця.Щобзмінити порядоксортуваннятребаклацнутидругий разів замірялися вбити заголовкустовпця.

>Щобвибратидеякийзапис длявиконання із нимпевної дії —наприклад,редагування, —треба простовиділити йогоклацанняммиші.Можнавибративідразу усі записи насторінці,клацнувши набілому квадратикузліва в рядкузаголовківстовпців.

Унижнійчастиніробочоговікнарозташованітакіелементи:повзунок, ряд стану, панельалфавіту.Повзунок прокручуванняз'являється до тоговипадку,якщо увікні неудаєтьсярозмістити усістовпці.Рядок стану:зліва вньомувказується, стількизаписівє увікні й стільки із нихвибрано, а справавідображується номерпоточноїсторінки. Колі списокзаймає более засторінку,активізуютьсястрілкипереходів,розташованідовкола номерасторінки, — їхнього можнавикористовувати дляшвидкогопереміщення відоднієїсторінки доіншої.Панельалфавітувикористовується длявідборузаписів. Для цогоклацніть наякій-небудьбуквіалфавіту, й увікні будуть лише тих записи, щопочинаються ізцієїбукви.

Порядоквиконання.

1.Запустіть Microsoft DynamicsCRM. Для цогозапустіть браузер Internet Explorer, а после цого вадреснійстрочцівведіть адресуCRM-системи (>localhost:5555/).

2.Після запуску якщовідкритовікносистеми.Ознайомтеся ізосновнимичастинамивікна.Здійсніть переходь із «Робочої області» догрупи «Продажі»розділ «Можлива угода».Потім вгрупу «Маркетинг»розділ «>Бизнес-партнери».

>Завдання 1.2. >Настроїтиперсональніпараметрів для роботикористувача ізсистемою.

Узавданні 1.2потрібновиконатинаступне:

1.Настроїтизагальніпараметри для роботи ізсистемою.

2.Настроїтичасовіпараметри роботикористувача ізсистемою.

3.Настроїтирегіональністандарти.

Для роботи ізсистемоютреба із самого початкунастроїтидеякіперсональніпараметри, щовизначаютьособливостікористувацькогоінтерфейсу. Це якщосприятибільшійорганізованості тапродуктивності роботи ізсистемою, дозволитиперсоналізувати стиль роботи.

Порядоквиконання.

1. Напанеліпереходівклацніть накнопці «Робоча область». Напанеліпереходівз’явитьсяпосилання «Налаштування робочої області».Клацніть напосиланні.Відкриєтьсявікно «Налаштування особистих параметрів».

2.Перейдіть на вкладку «Загальні відомості».Введітьнаступні настройки:

Область заумовчанням – «Робоча область»;

>Вкладка заумовчанням – «Дії»;

>Часовий пояс – «Вільнюс, Київ, Рига, Софія, …»;

Валюта – «Гривня».

Загальні відомості»

3.Перейдіть на вкладку «Дії». Тутобирають тип календаря, атакожзадаютьсяробочічаси заумовчанням.Введітьтакі настройки:

>календар заумовчанням – «Тиждень»;

годину початку й годинузакінчення роботиорганізації – 8:00 – 17:00.

>Переглянутикалендар можна вгрупі «Робоча область»розділ «Календар». Укалендарі можнапереглянутиусізапланованізустрічі.

>Важливо! Укалендарі,незалежно від його типу («День», «Тиждень», «Місяць»),показуються лишезаплановані «Зустрічі», а чи не дії («Дзвінки», «Завдання»). Тому у тому,щоббачитиреальний стандій вкалендарітребаусізапланованіподіївводити до системи як «Зустрічі».

4.Перейдіть на вкладку «Список типів».Оберіть із списку, щовипадає,поточний формат «Український (Україна)».

5.Прейдіть на вкладку «Мови»Оберітьмовуінтерфейсу тамову довідки «Російський».

>Завдання 1.3. >Ознайомитися із настройкамипрофілюкористувача.

1.Вивчититеоретичніположеннящодопрофілюкористувача.

2.Ознайомитися ізвідомостями прокористувача й ізроллюкористувача в Microsoft DynamicsCRM.

>Настроюванняпрофілюкористувача –цеповідомленнясистемі про ролькористувача ворганізації. >Профількористувача >міститьінформацію прокористувача та його статус і ворганізації: посаду,підрозділ чиробочугрупу,посадовіобов’язки,робочий годину, його роль.

У шкірногокористувача винна бути одна чи понад ролей для забезпечення доступу функцій MSCRM. У MSCRMпередбачаний набір ролей, щоєтиповим длябільшостіорганізаційсередньогорозміру:

>CEO Business Manager –користувач,якийкеруєорганізацією нарівні корпоративногобізнесу

>CSR Manager –користувач,якийкеруєдіяльністю ізобслуговуванняклієнтів на локальногорівні чи нарівніробочоїгрупи.

>Customer ServiceRepresentative –представник відділенняобслуговуванняклієнтів (>CSR) набудь-якомурівні

>Marketing Manager -користувач,якийкерує маркетингом на локальногорівні чирівніробочоїгрупи

>Marketing Professional -користувач,якийзаймаєтьсямаркетинговоюдіяльністю набудь-якомурівні

>Sales Manager -користувач,якийкерує продажами на локальногорівні чирівніробочоїгрупи

>Salesperson-співробітник,якийзаймається продажами набудь-якомурівні

>Schedule Manager -користувач,якийплануєзустрічі для служб

>Scheduler -користувач,якийкерує службами,необхідними ресурсами йробочим годиною

SystemAdministrator –користувач,якийвизначає йреалізує процес набудь-якомурівні

SystemCustomer –користувач,якийнастроюєоб’єкти Microsoft DynamicsCRM,атрибути, ставлення йформи

>VicePresident ofMarketing –користувач,якийкерує маркетингом нарівніпідрозділу

>VicePresident ofSales–користувач,якийкеруєорганізацієюпродажів нарівніпідрозділу.

Задопомогою ролейвизначаєтьсяпевний тип доступу допевнихобєктівсистеми, таких якнаприклад «>Бизнес-партнер», «Контакт», «Можлива угода» тощо.

Кожна ролькористувачамає своїпривілеї тарівні доступу.

>Прівілеї –цебазовийрівень настройкисистемибезпеуки,якийназначаєадміністраторсистеми.Вонивизначають, щоможеробитикористувач, а що ані.Наприклад,створювати чиредагуватизапис. У MS DynamicsCRMіснуютьнаступніпривілеї (рис. 1.8):

«Створити» –можливістьстворюватиновий записи;

«Читання» –можливістьчитити чипереглядатизапис;

«Запис» –можливістьзміненнязаписів;

«Видалити» –можливістьвилученнязаписів;

«Додавання» –можливістьзв’язування одногозапису ізіншим;

«Додавання до» –можливістьзв’язуванняіншихзаписів ізданимзаписом;

«Призначення» –можливістьзміненняволодарязапису,тобтопризначенняйомуіншоговолодаря;

«Загальний доступ» –можливістьнаданняіншимкористувачамзагального доступу дозапису,іншікористувачіотримують повідношенню до цогозапису практично тих ж права що і самкористувач, але й ізурахуваннямособливостіїхньоїролі.

>Рівень доступувизначає до якісамезаписів можнавикористовуватипривілеїкористувача. У MS DynamicsCRMіснуютьнаступнірівні доступу (див. див. мал.8):

«Не вибрано» – немає доступу доданогооб’єкту;

«Користувач» –надається доступ лише довласнимзаписамкористувача;

«Підрозділ» –надається доступ до всіхзаписівпідрозділу, вякому працюєкористувач;

«Підрозділ і дочірні підрозділи» –надається доступ до всіхзаписівпідрозділу, вякому працюєкористувач, атакож всіхпідпорядкованихпідрозділів;

«Організація» –надається доступ до всіхзаписівданого типу ворганізації.

Таким чином,якщопривілеїкористувача >Sales Manager >передбачають правовилучати записи типу «>Бизнес-партнер», «Інтерес» тощо, то йогорівень доступудозволяєцеробити лише дляпідрозділу, вякомувін працює (див. рис. 1.8).

>Змінитипараметрипрофілюкористувачаможе лишеадміністраторсистеми. Алікористувачсистеми винен знатіціпараметри,щобпідготуватидорученняадміністратору дляналаштування свогопрофілю.

Порядоквиконання

1. Напанеліпереходівклацніть накнопці «Параметри».Далі вобластіпереходівоберітьрозділ «Адміністрування». Увікні «Адміністрування»оберіть «Користувачі».Відкриєтьсявікнозі спискомкористувачів.

2.Оберітьпотрібногокористувача й два разиклацніть наньому.Відкриєтьсявікнопрофілюкористувача. Уверхійчастині «>Панели переходів»віна всекції «Дані» наведенорозділи «Дані», «Робітники групи», «Ролі», «Робітники годинник», «>Бизнес-процесси».Цірозділи можнанастроювати под шкірного конкретногокористувача.Послідовноперегляньтеусіпараметри шкірногорозділу.

>Приітка! У формах поля,обовязкові длязаповнення,позначаються символомОбовязкове (символ «>червоназірочка»), арекомендовані длязаповнення – символомРекомендується (Символ «>блакитний плюс»)

3.Роздрукуйтевідомості прокористувача. Для цого напанеліінструментівоберіть кнопку «>Предварительній перегляд».

4.Сформуйтезвіт прокористувача «>Сводка користувачів». Для цого напанеліінструментівоберіть кнопку «Звіти –Сводка користувачів».

5.Відкрийтерозділ «Ролі».Відкриєтьсявікно «Роль».Відкийтевікно ізвідомостями проролль безпекиВашогокористувача.Ознайомтеся ізвідомостями процю роль.

>Завдання 1.4.Створити дерево тим.

Узавданні 1.4потрібновиконатинаступне:

1.Створите дерево тим длякласифікаціїпродуктів.

2.Створите дерево тим длякласифікаціїлітератури.

Дерево тимєінструментомструктуруванняданих в Microsoft DynamicsCRM. Задопомогою дерева тім можнапобудувати длявсієїорганізаціїієрархічнукласифікаціюпродуктів,літератури тощо, ізякими Вамдоведеться матірсправу унаступних роботів.

Порядоквиконання.

1.Створіть дерево тим длялітератури.

1.1. Уобластіпереходівклацніть «Параметри»,потім «Управління бізнесом», апотім «Теми».

1.2. Уобласті «Загальні завдання»клацніть «Додати тему».

1.3. Удіалоговомувікні «Тема»введітьнаступнивідомості:

уполі «Тема» -введітьназву тими й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «>Литература-Іванов-2-4». Цеобов'язкове полі;

>полеі «Тема верхнього рівня»використовується лише, коли уже бувпоередньостворена темаверхньогорівня, тоді можнанатиснути кнопку «Пошук»,щобвиконатипошук тавибрати темуверхньогорівня длянової тими;

>Увага! >Щобзробитинову темутемоюверхньогорівня,залиште полі Темаверхньогорівняпорожнім.

уполі «Опис»введіть забажаннямопис для тими;

1.4.Натисніть кнопку ОК.

1.5.Додайте до тимилітературапідлеглі тими:буклети,листівки, реклама для газети,рекламніплакати, наліпки,афіші тощо.

>Примітка! Длязмінення удереві тими,виберіть тему,потім вобласті «Загальні завдання»виберіть команду «Змінитивибранную тему».

2.Створіть дерево тим дляпродуктів.

2.1.Створіть темуверхньогорівня,назваякої якщоскладатисязі слова «>Продукти» й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «>Продукти-Іванов-2-4»

2.2.Створіть темунижчогорівня.Назва тими –ценазвакатегоріїїтоварів, щовідповідаєвашомуваріанту (>дод А.)

>Змістзвіту долабороторної роботи 1

1. Металабороторної роботи.

2.Звіт «>Сводка користувачів»

3.Висновки

>Контрольні запитання

1.Якими способами можназапустити Microsoft DynamicsCRM?

2.Якічастинивиділяють увікні Microsoft DynamicsCRM. Охарактеризуйте їхніпризначення.

3.Які кнопкирозташовані напанеліпереходів?

4.Від чогозалежитьзмістробочоговікна?

5. Охарактеризуйтеосновніелементиробочоговікна.

6.Якіперсональніпараметри для роботи ізсистемою йяким чиномможенастроїтикористувач?

7. Колитакепрофількористувача,настроюванняпрофілюкористувача?

8.Якікористувацькіроліпередбачені MS DynamicsCRM?

9. Колитакепривілеїкористувача?Якіпривілеїкористувачапередбачені в MS DynamicsCRM?

>10.Щотакерівень доступукористувача?Якірівні доступукористувачапередбачені в MS DynamicsCRM?

>11.Якепризначення тим, у Microsoft DynamicsCRM?

 


>Лабораторна робота №2

 

>Створення каталогупродуктів

 

Металабораторної роботи: >сформуватикомпетенції зстворення каталогупродуктів в Microsoft DynamicsCRM.

>Методичнірекомендації довиконання.

Каталогпродуктів –цеперелікпродуктіворганізації із їхньогоописом.Компонентами каталогупродуктівєпродукти, йпов’язані із нимигрупиодиницьвимірювання,прайс-листи, спискизнижок.

>Продукти -головнийелемент каталогупродукції, котріпредставляють собоюпозиції для продаж.Продуктиможуть бути чиматеріальнимискладськимиоб'єктами, чипослугами.

>Групиодиницьвимірювання -цеперелікспособів упаковкипродуктів для продаж.

>Прайс-листи -визначаютьціни на продукт запевнихобставин.Може бутистворенокількапрайс-листів дляоблікусезоннихзмінцін,спеціальнихпропозицій йрізнихринків, на якіпередбачаються продажів (>урядові,комерційні,освітніорганізації й т. п.).

Спискизнижок -містятьзмінистандартнихпрайс-листів дляпродуктів йпослуг.

У Microsoft DynamicsCRM каталогпродуктівєцентральнимсховищемінформації пропродукти. Длястворення йуправлінняпозиціями каталогупродуктіввикористовуєтьсярозділ «Каталогпродукції».Створення каталогупродуктіврекомендується внаступнійпослідовності:

спискизнижок;

>групиодиницьвимірювання;

>прайс-листи;

>продукти.

Передстворюванням каталогупродуктів їхньоготребарозподілити закатегоріями.

>Продути в Microsoft DynamicsCRMможутьстворюватилишекористувачі із правамиадміністратора. Це обумовлене тим, щобунеможливитидублюванняпозицій в каталогупродуктів:наприклад «>БрелокЄвро 2012 (>м’яч)»,створений однимкористувачем, й «>Брелокм’ячЄвро 2012»створенийіншийкористувачем, коли тієї незнайшов в каталогу потрібен товар.

Каталогпродукціїстворюється заваріантамивідповідно напряміторговоїдіяльностіорганізації такатегорії товару (>дод. А).

>Завдання 2.1. >Сформувати спискизнижок.

Узавданні 2.1потрібновиконатинаступне:

1.Вивчититеоретичніположеннящодо каталогупродуктів та спискузнижок.

2.Визначити планзнижок натовари ввідсотках й вгрошовійсумі.

3.Сформувати списокзнижок типу «Відсоток» в Microsoft DynamicsCRM.

4.Сформувати списокзнижок типу «Сума» в Microsoft DynamicsCRM

Списокзнижок –це групазнижок на продукт, котрізалежать відобсягу закупівель. Спискизнижок можнадодавати допозиційпрайс-листа продукту. Списокзнижокдозволяєпропонуватипродукти йпослуги зарізнимицінами взалежності відобсягузакупівлі. Спискизнижокстворюються длязаохоченняпридбанняклієнтамибільшоїкількостіпродуктів. Сумазнижкиможевиражатися ввідсотках чиабсолютних величинах.

>Користувачможестворюватизнижкирізнихтипів (>засновані на торбах чивідсотках) йзадаватирізнісуми йвідсоткизнижок длярізнихдіапазонівкількостей.

>Найбільшзручностворювати спискизнижок ввигляді планузнижок. Цедозволяєустановитидекількадіапазонівзнижок, котрі будутьвикористовуватися взалежності відкількостікупленого продукту (табл. 1).

>Таблиця 1Приклад планузнижок

>Початковакількість >Кінцевакількість >Відсотокзнижки (%)
11 15 5
16 20 10
21 30 й понад 15

>Цей планзнижокпропонує трирівнязнижки взалежності відобсягу закупівлі.Якщоклієнтзамовляє понад продукту, знижказбільшується,досягає максимальногозначення 15відсотків.

Порядоквиконання.

1.Формування спискузнижок типу «Відсоток».

1.1Визначте план ізтрьохзнижок у відсотках засхемою:початковакількість,кінцевакількість, відсотокзнижки.

1.2 Упанеліпереходівклацніть «Параметри»,потімрозділ «Каталог продуктів». Уробочомувікніоберіть «Списки знижок».

1.3.Відкриєтьсявікно «Списки знижок». Упанеліінструментівклацніть кнопку «Створити».

1.4. Увікні «Створення об'єкта Список знижок»заповнітьтакі поля (рис. 2.1):

уполі «Ім'я» -введітьназву, щоописує, котрізнижки будуть вданому списку й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «планзнижок-Іванов-2-4»;

уполі «Тип» -оберіть «Відсоток» дляобчисленнявідсотка відціни продукту.

1.5.Натисніть кнопку ОК.Відкриється форма «Список знижок». Уполі «Опис»введіть короткій нозіпоясненняпризначення спискузнижок.

1.6. Дляствореннязнижки дляданого спискузнижок, впанеліпереходівклацнітьрозділ «Знижки», апотім – кнопку напанеліінструментів «Створити об'єкт Знижка».

1.7. Уформі «Знижка»введітьнаступнуінформацію:

уполі «Найменший обсяг» -введітьмінімальнийобсяг замовлення,необхідний дляотриманнязнижки,значення винне бути вдіапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;

уполі «Найбільший обсяг» -введітьмінімальнийобсяг замовлення,необхідний дляотриманнязнижки,значення винне бути вдіапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;

уполі «Відсоток» -введіть знижку ввідсотках,значення винне бути вдіапазоні від 0,00001 до 99 999,00000;

1.8.Натисніть кнопку «Зберегти і закрити».

1.9.Повторіть діїпунктів 1.6-1.8ще для двохзнижокданого списку.

1.10. Урозділі «Знижки»натисніть кнопку «Попереднійпросмотрр».Збережіть чироздрукуйтезвіт.Натисніть кнопку «Закрити».

1.11.Натисніть кнопку «Зберегти і закрити».

2.Формування спискузнижок типу «Сума».

2.1Визначте план ізтрьохзнижок у відсотках засхемою:початковакількість,кінцевакількість, відсотокзнижки.

2.2.Виконайте діїаналогічнідіям 1.2-1.3 приформуванні спискузнижок типу «Відсоток».

2.3. Увікні «Створення об'єкта Список знижок»заповнітьтакі поля (рис. 2.3):

уполі «Ім'я» -введітьназву, щоописує, котрізнижки будуть вданому списку й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «Новорічнийсюрприз!-Иванов-2-4»;

уполі «Тип» -оберіть «Сума» дляобчисленняфіксованоїсумизнижки;

>якщо бувобраний типзнижки «Сума»,з’явиться полі «Валюта»,натисніть кнопку «Пошук» йоберіть валюту дляданого спискузнижок.

2.4.Натисніть кнопку ОК.Відкриється форма «Список знижок». Уполі «Опис»введіть короткій нозіпоясненняпризначення спискузнижок.

2.5. Дляствореннязнижки дляданого спискузнижок, впанеліпереходівклацнітьрозділ «Знижки», апотім – кнопку напанеліінструментів «Створити об'єкт Знижка».

2.6. Уформі «Знижка»введітьнаступнуінформацію (рис. 2.4):

уполі «Найменший обсяг» -введітьмінімальнийобсяг замовлення,необхідний дляотриманнязнижки;

уполі «Найбільший обсяг» -введітьмінімальноюобсяг замовлення,необхідний дляотриманнязнижки;

уполі «Сума» -введіть знижку ввиглядігрошовоїсуми,значення винне бути вдіапазоні від 0,00 до 1 000 000 000 000,00.

2.7.Повторіть діїпунктів 2.5-2.6ще для двохзнижокданого списку.

2.8. Урозділі «Знижки»натисніть кнопку «Попередній перегляд».Збережіть чироздрукуйтезвіт.Натисніть кнопку «Закрити».

2.9.Натисніть кнопку «Зберегти і закрити».

>Завдання 2.2. >Сформуватигрупиодиницьвимірювання.

Узавданні 2.2потрібновиконатинаступне:

1.Вивчититеоретичніположеннящодо груподиницьвимірювання.

2.Визначитибазову йпохідніодиницівимірювання длягрупи.

3.Створитигрупуодиницьвимірювання в Microsoft DynamicsCRM.

4Створитибазовуодиницювимірювання в Microsoft DynamicsCRM.

5.Створитипохіднуодиницювимірювання наосновібазовоїодиниці длягрупи в Microsoft DynamicsCRM.

6.Створитипохіднуодиницювимірювання наосновіпохідноїодиницівимірювання вякостібазовоїодиниці в Microsoft DynamicsCRM.

>Базоваодиницявимірювання –цепочатковаодиницявимірювання продукту, щоєзазвичайнайменшою чинайбільшпоширеноюодиницеювимірюваннякількості продукту.Прикладамибазовиходиницьвимірюванняможуть бути – штука, пачка,кілограм,літр, тонна, годину, день тощо.

>Похідніодиницівимірюванняутворюютьсямноженняодиницівимірюванняпопередньогорівня на їхньогокількість, щоміститься впохіднійодиницівимірювання.Наприклад,базоваодиницявимірювання штука, апохідні пачка,пакунок. Длябазовоїодиницівимірювання – штуки,кількістьбазовиходиницьдорівнює 1 штука, для упаковки – 10 штук, для коробки – 10 упаковок.

>Групаодиницьвимірювання —це набірвимірювань, котрі будутьвикористовуватися дляпевноїкатегоріїпродуктів.Вонапризначена длявизначення, якокреміоб’єкти продажгрупуються вбільшікількості.Групаодиницьвимірюваннявключаєбазовуодиницювимірювання йпохідніодиниці.

Порядоквиконання.

1.Визначте длякатегоріїпродуктів, котріпропонує ваша організація,базовуодинцювимірювання йдвіпохідні,використовуючидод. А, Б. Дляпохідниходиницьвизначтекількістьодиницьпопередньогорівня.

2. Упанеліпереходівклацніть «Параметри»,потімрозділ «Каталог продуктів». Уробочомувікніоберіть «Групи одиниць виміру».

3.Відкриєтьсявікно «Групи одиниць виміру». Упанеліінструментівклацніть кнопку «Створити».

4. Увікні «Створення об'єкта. Група одиниць виміру»заповнітьтакі поля (рис. 2.5):

уполі «Ім'я» -введітьназву, щоописуєгрупуодиницьвимірювання й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «>Аксессуари-Иванов-2-4»;

уполі «Базова одиниця» -введітьодиницювимірювання, що якщобазовою дляданоїгрупи, в нашомуприкладіце штука.

5.Клацніть накнопці ОК.Відкриєтьсявікно «Група одиниць виміру. Дані». Уполі «Опис»введіть короткій нозіпоясненняпризначеннягрупиодиницьвимірювання.

6. Длястворенняодиницівимірювання впанеліпереходівклацнітьрозділ «Одиниці виміру», апотім - кнопку напанеліінструментів «Створити об'єкт Одиниця виміру»..

7. Уформі «Одиниця виміру»введітьнаступнуінформацію (рис. 2.7):

уполі «Ім'я» -введітьописовуназвуодиницівимірювання, вприкладі - упаковка;

уполі «Кількість» -введітькількістьбазовиходиниць, щоміститься вданійодиниці.Наприклад, дляодиницівимірювання «упаковка на 10 штук»введіть «10».

уполі «Базова одиниця виміру» -знайти і звернибазовуодиницювимірювання можна задопомогою кнопки «Пошук»

>натисніть кнопку «Зберегти і закрити».

8.Клацніть кнопку «Зберегти і закрити».

9.Повторіть пункт 7-8,щобстворитище однупохіднуодиницювимірювання, дляякоюбазовою якщопопередняпохіднаодиницявимірювання.

10. Урозділі «Одиниці виміру»натисніть кнопку «Попередній перегляд».Збережіть чироздрукуйтезвіт.Натисніть кнопку «Закрити».

11.Натисніть кнопку «Зберегти і закрити».

>Примітка! >Неможливовилучитибазовуодиницювимірювання вгрупіодиницьвимірювання.

>Завдання 2.3. >Сформуватипрайс-лист.

Узавданні 2.3потрібновиконатинаступне:

1.Вивчититеоретичніположеннящодопрайс-листів напродукцію.

2.Сформуватипрайс-лист в Microsoft DynamicsCRM.

>Прайс-лист –це групапевнихцін, котрістягуються закожнуодиницювимірювання продукту.Прайс-листивикористовуються длявизначенняціни впропозиціїклієнту. Для шкірного продукту можназадатипрайс-лист заумовчанням.

>Прайс-листи –це основа, наякій всистемібудуютьсяусі записи проможливі догоди йзамовлення.Одночасно ворганізації можнавикористовуватидекількапрайс-листів,наприклад дляоптових йроздрібнихцін, апевних групклієнтів –урядові,комерційні,освітні тощо. .

Порядоквиконання.

1.Визначтеназву, дату початку йзакінчення діїпрайс-листа.

2. Уобластіпереходівклацніть «Параметри»,потімрозділ «Каталог продуктів», аробочомувікні – «>Прайс-листи».

3.Відкриєтьсявікно «>Прайс-листи». Напанеліінструментівклацніть кнопку «Створити».

4. Уформі «>Прайс-лист: Створити»введітьнаступнідані:

уполі «Ім'я» -введітьзрозуміле йунікальнеім’я, й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «>Прайс-лист-Иванов-2-4»;

уполі «Дата початку» -введіть чивиберіть вкалендарі дату початку діїпрайс-листа.

уполі «Дата закінчення» -введіть чивиберіть вкалендарі датузакінчення діїпрайс-листа.

уполі «Валюта» -натисніть кнопку «Пошук» йоберіть валюту дляданогопрайс-листа.

>Клацніть кнопку «Зберегти».

>Примітка! >Значення, щовведені в поля «Дата початку» й «Дата закінчення»використовуються лише длядовідки й неоказуютьвплив набізнес-логікусистеми Microsoft DynamicsCRM.

>Необхіднозадатихоча б одинпрайс-лист длякожноївалюти, ізякою працює організація.

>Завдання 2.4. >Створитипродукти вкаталозі.

Узавданні 2.4потрібновиконатинаступне:

1.Вивчититеоретичніположеннящодовизначенняцін напродукти.

2.Створити двапродукти, котріможутьзаміняти як Microsoft DynamicsCRM.

3.Створититретій продукт,якийможевходити до комплекту із одним зпопередніхпродуктів в Microsoft DynamicsCRM.

Форма «Продукт»включаєнаступнінеобов'язкові поляціни:

>ціна впрайс-листі -представляєціну, щовиставляєтьсяклієнту зацей продукт;

>нормативнавартість -показує, стільки організаціязазвичай передплачуватицей продукт. Принаявностіпродуктів із частозміннимивартостями стандартнацінаможе бутизаснована намеханізмісередньоїціни, щодозволяєвизначитикінцевуціну заодиницю.Стандартнаціназмінюється нечасто, якпоточнаціна;

>поточнавартість -показує, стільки організація сплачувати до даний годину зацей продукт. Дляпродуктів із частозміннимицінамипоточнуцінуслідоновлювати прикожномуотриманнінової партіїпродуктів.

>Прикладвизначенняцін.Рекламно-сувенірнакомпанія «MegaPrint»займаєтьсявиготовленнямсувенірноїпродукції.Компанія «MegaPrint»закупає футболкикоженмісяць у виробника, наносити нимималюнок йпотім їхніпродає.Зазвичайкомпанія платити 50 грн. за футболку. Алівиробникпідвищивціну на 10 грн. черезтимчасовіперебої у постачаннях трикотажу.Ціна йвартість длясувенірної футболкипоказуються Microsoft DynamicsCRM уформі «Продукт» (рис. 2.9):

«Цінапрайс-листа» - футболкаЄвро 2012продається вмагазині за 80 грн.

«Нормативна вартість» -компаніязазвичай платитивиробнику 50 грн.

«Поточна вартість» - черезпроблеми із поставками трикотажу у виробника футболкатимчасовокоштує - 60 грн.

Порядоквиконання.

1.Відповідно своговаріантувизначити тритовари, два із які будутьзамінювачами один одного, атретійможевходити до комплекту із одним зпопередніхпродуктів, засхемою: артикул,назва,одиницявимірювання,ціна впрайс-листі,нормативнаціна,поточнаціна.

2. Уобластіпереходівклацніть «>Параметри»,потімрозділ «Каталог продуктів», аробочомувікні - «Продукти».

3. Увікні «Продукти»клацніть напанеліінструментів кнопку «Створити».

4. Увікні «Продукт»заповнітьнаступні поля вкладки «Загальні відомості» (див. рис. 2.9):

уполі «>Артикул» -введіть код продукту,який однозначноідентифікуєзапис про товар всистеміоблікуорганізації. Задопомогоюзначення цого поля системаоблікуобновляєінформацію вкожномузапису продукту. як артикул частовикористовуютьцифровий код, код ISBN чибудь-якуіншу дляпостачальникапослідовністьзнаків;

уполі «Назва» -введітьназву продукту й черездефісПІБ, курс, група студента (>наприклад, «>Брелок Євро2012-Иванов-2-4»;

полі «Тема» – необов’язкове длязаповнення.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація