Реферати українською » Маркетинг » Моніторинг ресторанного бізнесу


Реферат Моніторинг ресторанного бізнесу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

 

>Моніторинг -цеспеціальна системазборуінформації про стангосподарюючихпроцесів,прогнозування напідставіоб’єктивнихданихдинаміки йосновнихтенденційїїрозвитку тарозробканауково-обґрунтованихрекомендацій дляприйняттяуправлінськихрішеньстосовнопідвищенняефективностіфункціонуванняданоїпрограми(проекту).

>Monitoring (анг.) – «>стараннеспостереження, контролю надроботою».

Предметоммоніторингусвітовогоринкуготельних йрестораннихпослугвиступаєкон’юнктурниймеханізмфункціонуванняготельних йрестораннихгосподарств, атакожфактори, котрівизиваютьзміну цогомеханізму вкороткостроковій тадовгостроковійперспективі.

Дана темаіндивідуальної роботи актуальна так, якформуванняуспішноїстратегіїрозвитку ресторанногогосподарстванеможливе безпостійногомоніторингуструктурнихзмінмережізакладів ресторанногогосподарства (>ЗРГ) йвиявлення, наоснові такогоаналізу,основнихтенденційїїрозвитку.

>Ресторанна справаєоднією ізнайбільшзначущихскладовихіндустріїхарчування, котра, у своючергу,орієнтована наспоживача,задоволення потребякогоєкінцевим результатомділовоїактивності підприємства.Поряд з ресторанами дозакладівхарчування належати: кафе,бари (>гриль-бари,пивнібари,фітобари,коктейль-бари іін.),їдальні,фабрики-кухні,фабрики-заготівельні,буфети,шашличні,продовольчімагазини такіоскикулінарії й т.д.


1.  >Моніторинг ресторанногобізнесу в Україні

Наступного днярестораннийбізнес вусьому світівважається одним ізнайбільшшвидкоокупнихнапрямківінвестування.Порівняноневеликікапітальнівитрати встворення ресторануможутьокупитися, словафахівців, за 2-3 рокта.Проте урядівипадків - особливоякщо мовайде про «>дорогіресторани» - смердотіє свого родубізнесом «длядуші» й неприпускаютьшвидкоїокупності йвисокоїрентабельності. У тієї ж годину,рестораннийбізнесє одним ізнайбільшризикованих,оскількипомилка, допущеналише в одному ізбагатьохключовихфакторівуспіху,можезумовитизбитковістьбізнесу вцілому.

сучаснийетапрозвитку ресторанногоринку України можнаохарактеризувати якперіодстановлення.Особливовільнінижній йсереднійціновийсегменти,розвиток якіпов'язаний ззростаннямсереднього класу.

>Формуванняуспішноїстратегіїрозвитку ресторанногогосподарстванеможливе безпостійногомоніторингуструктурнихзмінмережізакладів ресторанногогосподарства (>ЗРГ) йвиявлення, наоснові такогоаналізу,основнихтенденційїїрозвитку.Ресторанна справаєоднією ізнайбільшзначущихскладовихіндустріїхарчування, котра, у своючергу,орієнтована наспоживача,задоволення потребякогоєкінцевим результатомділовоїактивності підприємства.Поряд з ресторанами дозакладівхарчування належати: кафе,бари (>гриль-бари,пивнібари,фітобари,коктейль-бари іін.),їдальні,фабрики-кухні,фабрики-заготівельні,буфети,шашличні,продовольчімагазини такіоскикулінарії й т.д.

>Ресторанна справа –це виддіяльності,якийпов’язаний ізфункціонуваннямресторанів, щовключаєобслуговуванняспоживачів,поєднуючи всобіхарчування ізорганізацієювідпочинку.

>Ресторанна справа, із одного боці,є одним ззасобіввисоколіквідноговикористаннякапіталу, а ізіншого –середовищем звисокимступенемконкурентності. Увсьомуцивілізованому світіцеє одним знайбільшрозповсюдженихвидів малогобізнесу, тому підприємстваведутьміж собоюпостійнуборотьбу заутриманняпостійних йпошук новихспоживачівїхніхпослуг.

>Розрізняютьтакітипиресторанів:

1.Ресторанишвидкогообслуговування чи фаст-фуд, щоспеціалізуються наприготуванніоднієїосновноїстрави (>гамбургери,піца,млинці й т.д.).

2.Ресторанисімейного типу, котріорганізовуються за принципомстаромоднихкав’ярень.

3.Ресторани національноїкухні (СШАназиваютьсяетнічні)користуються великоюпопулярністю утуристів,оскількипредставленістравамимісцевоїкухні.

4.Тематичніресторани, котрірозробляютьпевну темуінтер’єру та дизайну,наприкладмузику чи футбол.Їхголовнаціль –створеннявідповідноїатмосфери.

>Починаючи із 2006 року, темп зростаннюринкурестораннихпослугскладав 20%.Вже в 2008році, заданимикомпанії «>Ресторанний консалтинг»рестораннийринокзріс на 17% йсклав 17,8 млрд. грн.Протезростаннятривало досередини 2009 року, запідсумками 2009 рокурестораннийринок впавши на 40-50%, аелітнізакладивтратили 15-30% обороту.Найменшевтратилизакладишвидкогообслуговування,фаст-фуди (лише на 3-4%).

Заостанніпівроку 2010лише вКиєвізакрилися понад десятизакусочних,кав’ярень таклубів,серед них: «Кава Хаус», «>Шоколадниця», «>Підкова», «Гурме», «ЛяРюсс»,мережаБаскінРоббінс.Проте промасовезакриттяресторанів говорити рано,оскільки кризові незмоглипережити тих, щопрацювали намежірентабельності таорендувалиприміщення.Іншою причиною длянепоганих перспективрозвиткує ті, що Українськийринокрестораннихпослугщезовсім ненасичений, йнавітьякщопопит впавши,це неозначає, що люди пересталивідвідуватиресторани, смердоті простоходятьрідше тазамовляють менше.

>Щобвижити вперіодкризи,дорогістоличнірестораниоптимізувалиштати,ресторани сегментусередніхцін -заманювализнижками, анизькоцінові -скорочували «>привілеї» дляклієнтів.

>Таблиця 1.1 ->Антикризові заходьстоличнихресторанів, в %опитаних (газетаБізнес)

захід попривабленнюклієнтів >Елітніресторани                >Ресторани зсереднімицінами >Ресторани знизькимицінами
>Підвищенняцін 65 30 15
>Скорочення персоналу   80 15 5
>Зменшенняпорцій 40 40 20
>Переглядпостачальників 40 40 20
>Зменшенняпривілеїв дляклієнтів 15 25 60
>Оновлення меню 40 40 20
>Скороченнявитрат реклами 35 35 30
>Збільшеннязнижок 15 60 25

>Деякікомпаніїпротягом 2010 рокуаналізували свою діяльність, роботуколег йнавітьсистематизувалицейантикризовийдосвід. В частности, укінці 2010 року «>Київськаасоціаціяшеф-кухарів (м.Київ; із 2007 р.; 95членів)оприлюднилацікаведослідження «>рецептіввиживання»столичнихзакладівгромадськогохарчування.

>Асоціаціяпроаналізувала роботу 90столичнихресторанів, врівнихчастках тихий, щопредставляютьелітні,середньоцінові танизькоціновізаклади.

За словамиІгоряБрагіна, президента «>Київськоїасоціаціїшеф-кухарів» «до поля зору Асоціації потрапили переважно або ресторани у центрі Києва, або у районах, близьких до центра. З розвитком кризи саме ця закладу останніми відчули відтік клієнтів, вже на помилках колег спробували виробити ідеальну модель антикризового поведінки».

>Згідно ізданимидослідження,майже завісьсянабірантикризовихзаходів, у томучислі йпідвищенняцін,найактивнішевикористовувалиелітнізаклади. Так,цінипідвищили 65%опитанихресторанів, щопозиціонують собі увисокійціновійкатегорії. З тихий, що взяли його вдослідженнінизькоціновихзакладів натакийкроквідважилисялише 15%точок, щоцілкомзрозуміло.Рестораторизнають:переважнабільшістьклієнтів дорогихресторанів,підтримуючи реноме,гроші нахарчування йіміджнавіть вскрутнічаси особливо невважають.

Тому,ціни велітних ресторанах росли прямопропорційно зростаннюзакупівельнихцін. А вісьдемократичніресторанисобіподібнійрозкоші Дозволити було неможливо - ажнадточутливий їхніклієнт добудь-якихціновихколивань.Власники такихзакладів,щоб невтратитиклієнта, болееохочейшли назниженнявласноїмаржі.Протеблизько 40%високоціновихресторанів все-такинамагалисяутримативартість страв,зменшуючимасу дорогихінгредієнтів.

>Низькоціновізаклади,щобвижити, активноскорочували такзвані «>привілеї» для гостей -наприклад,практиковану докризи дляпідвищеннялояльностіклієнтівроздачубезкоштовнихгазованихнапоїв,соків, шоколадок,дрібнихпрезентів. Уелітних заставахцеробили негараздмасово. як правило, вційкатегоріїзакладів вякостіпривілею дляклієнтанайчастішепропонуєтьсябезкоштовнастрава відшеф-кухаря.

>Досить активнорестораториоптимізували йкількість персоналу.Згідно ізданимидослідження,сміливіше заіншихскорочували персоналелітніресторани, котрі,вірогідно,повиннізабезпечуватиклієнтовівисокийсервіс.Річ у бо уелітнихзакладів, як правило, штат бувроздутий зарахунокрізного родупомічників, котрі вумовахвідтокуклієнтіввиявилисязайвими.

Системузнижок вперіодрозвиткукризинайактивнішезастосовувалисередньоціновіресторани, котрі сильнопостраждали відвтратиклієнтів. Щоправда,розміризнижок впорівнянні іздокризовимрівнемпомітноскоротилися - із 25-30% до 15-20%.

А вісь ізпостачальникамипродуктівхарчування врівніймірі «>розбиралися»заклади всіхкатегорій. Зпочаткомкризи йзниженнямобсягівпродажівмайже на всіх продовольчих ринкахміжпостачальникамипродуктівхарчуваннядуже сильнопосилиласяконкуренція.Сьогодні рестораторам нескладає великихтруднощівзнайтипостачальника, щопропонуєнижчіціни йпривабливішіумовипостачання товару, що при цьомузберігаєвисокуякість.

>Говорячи пророзширенняасортименту, токінці 2009 рокуТОВ «МетроМедіа», що працює всегментіяпонськоїкухні задемократичнимицінами под ТМ «>ЯпонаХата»,відкрилосвійновий ресторан «>Тільки ложки», дезапропонувалавідвідувачамсупи.Ще однимвідкриттям стало кафе нафуд-кортіхлібопекаря «>Мілльвілль», дезапропонованачеська кухнязнову задемократичнимицінами.

Колистосуєтьсяхвилівідкриттівяпонськихресторанів, тоцей сегмент уже практичнозаповнений,вважає маркетинг-директоркомпанії FastFood Systems (ТМ «>Піца "Челентано», «>КартоплянаХата» й «>Япі») ГалинаКащеєва: «>Вже немаєсенсувідкриватистандартніконцепціїресторанівяпонськоїкухні.Необхіднодумати проякісьінновації йновідиференціюючі ідеї».

>Вартотакожвідмітити, що 2010 рокудеяківласникиелітнихресторанівпочалипропонуватидодатковіпослуги. Так, за словамиМаргаритиСичкарь,співвласниціресторанів «>Тампопо» (м.Київ; із 2003 р.; «>Піраміда» ) й «>Комунальна квартира» (м.Київ; із 2009 р.; 40чол.),кейтеринговіпослуги, котріпочавнадавати ресторан,складаютьблизько 15% вструктурітоварообігу заставі. «>Деякіспроможніклієнтивважають закращезамовлятистравидодому. Цестосується якіндивідуальних, то йколективнихзамовлень».

>Кейтеринг -це виддіяльності, приякомурестораннеобслуговуванняорганізується практично вбудь-якомумісці. Цеможе бутивиїзний бенкет, фуршет, барбекю наприроді,корпоративнавечірка чиінша формаобслуговування. При цьому організація банкету рестораномвиїзногообслуговування практично непоступаєтьсякласичному формату заходженню.

Нанизкькоцінових заставахнапрямкейтерингудосібуксує. За словамиАндріяІванова, генеральний директор йспіввласникамережіресторанів «>Євро-хата», на початку 2010 рокувтрати обороту покейтерингудосяглиприблизно 70%, й лише дожовтнякомпаніязмоглавийти нарівень 2009 року.

>Ресторанніреалії таперспективи

яквідомо,споживанняпродуктівхарчування в ресторанах неєсаме пособіпотребоюпершоїнеобхідності йзалежить віддинамікидоходів населення.

>Кризаспочаткувдарила по ресторанномуринкузниженнямоборотівзакладіввнаслідокзменшеннявідвідуваності (в окремихвипадках на 50%) йсумисереднього чека. Азафіксовані вдоларахорендні ставкиумовахдевальвації стали тім чинником,якийдодав негативу.

>Незважаючи ані на що, 2010 р. ставши фатальністюпожвавлення (после15,6%-гопадіння в 2009-го), заданимиДержслужби статистики, оборот ресторанногогосподарства (ізурахуванням оборотуфізичнихосіб-підприємців)склав 17,6 млрд. грн . із приростом +3,5% впорівнянні ізпопереднім фатальністю.

>Вартовідзначити, що збільшення обороту ресторанногобізнесувідбулосяпочасти черезподорожчанняпродуктівхарчування таалкогольнихнапоїв. Зіншого боці,ціни в ресторанахістотно непідвищувалися через страхвідлякативідвідувачів. У зв'язку ізцимстраждаєприбутковість самихзакладів, Якапостійнозменшується.

>Втім,пожвавлення на цьомуринкуспостерігалося уже ізвесни 2009 р., колиукраїнціпочали «>відтавати» від Першогопосткризового шоку. Запопереднімиоцінками, на даний момент 70%ресторанноїаудиторії ужеповернулося дозакладів,ще 30%фактичновипали із обороту.

За прогнозамифахівців, в 2011 рокуроці підприємства ресторанногобізнесузможутьзбільшитивиручку до 20 млрд. грн. чимайже на 14%. Це всеможливо пристабільномузростанніекономіки, про що тепер можна говорити ізвисокоючасткоюумовності.Поки ж можнапрогнозувати, щопоточнийрік длярестораторів якщомінімум не гіршепопереднього.Між тім,зумовлюютьрозвиток цогоринку в основномузагальноекономічніфактори, асаме фактвведення новогоПодаткового кодексу,подорожчанняпродуктівхарчування таенергоносіїв й т.п.

У зв'язку із тім, щозначначастинаоператорів ресторанногоринкувикористовує ПП як формуорганізаціїбізнесузагрозаполягає вподальшомуреформуванніцієїсистеми, щозмуситьпідприємціворганізаційноміняти формугосподарювання. Позитивом можнавважати ті, що із 1 апреля 2010 року для новихпідприємств (>створених до 1 апреля 2011 р., але й дотрьох років) ізоб'ємом прибутку до 3 млн. грн. йкількістюпрацівників до 20осіб чи тихий,хторанішепрацював наєдиномуподатку,почнутьсяподаткові «>канікули»щодосплатиподатку наприбуток.

>Іншіпільги ресторанногоринкупоки незагрожують. Хоча вкінці 2010 р. урядзаявляв, щоплануютьзвільнити відсплатиподатку наприбутокстроком п'ять років підприємствагромадськогохарчування в західних областях таобласних центрах, депройдутьматчіЄвро-2012, але йнаміриКабмінупоки то йзалишилися напапері (>частиніготелів доЄвро-2012пільги все-таки дали).Втім, сам собою фактпроведення в конкретномумістіматчівфутбольноїпершості ужесаме пособієпільгою.

>Судячи ізусього,істотноїкорекціїтенденційминулого року в 2011 року не якщо й будутьрозвиватися в основномусегментисередній йнижчесереднього, атакожеконом-класу. Цеще понадпосилить й таквисокийрівеньконкурентноїборотьби за шкірногоклієнта

>Українськийрестораннийринокпоки недосяг межовогорівнясвоєїконсолідації, але ймайбутнє заресторанними мережами таресторанними комплексами, а чи неяскравими, але й усе ж такиодиночнимизакладами.

>Кругообігресторанів наринку

>Криза багато вчомудопомоглаподальшомурозвитку ресторанногоринку. Зньогопішлинепрофесійні йвипадковіоператори,найчастішенемережевізаклади, котрі незмогливпоратися ізнаслідкамикризи.Криза в цьомусегментіринкувипробуваланасампередлояльністьаудиторії таправильністьобраної закладомтієї й чиіншоїконцепції (>цільовааудиторії,ціновакатегорія заставі, типкухні, характеробслуговування,інтер'єр).

>Ресторани ізхорошоюрепутацією йлояльнимивідвідувачамивідчули в основномузмінуперевагвідвідувачів (стализамовляти менше) йзниженнясереднього чека. титану,хтозалишився наринку протягом двох рокта доброзасвоїлиантикризові уроки (>ресторатори активношукалимаркетингові ходи поутриманнювідвідувачів,уважніше переносити доякостіобслуговування й т.п.), йтеперлокальніпертурбаціїїм особливо нестрашні.

Хоча на ресторанномуринкувідбуваєтьсяпостійнаротація: самізакладивідкриваються, аіншізакриваються, але йсукупно із 1990 р.кількістьзакладівгромадськогохарчування (>сюдивходять якресторани, то йзаводськіїдальні)постійнозменшується.Тільки за 2008-2009рр..їхкількістьзменшилася на 900підприємств - до 24 тис.

>Згідно ізпопереднімиоцінками, в 2010році в Українізакрилося 600закладів, щопрацюють у сфері ресторанногобізнесу. Колистосуєтьсяресторанівсередньо-івисокоціновому сегмента, то їхньогорідкозакривають у прямомусенсі цого слова.Частіше на на їхнімісціз'являєтьсяіншийаналогічний заклад, але й ізіншими форматом тацільовоюаудиторією.

>Навітьзакриття чи продажів ресторану (>вихід ізбізнесу) незавждиє причиною йогонедостатньоїприбутковості.Ресторани уже давновважаються способом нехайінодіневеликого, але йвідносностабільногозаробітку, йчастинабізнесменів докризирозширювали своїсферидіяльності без необходимих тих знань.Криза показалапомилковість такогопідходу, йчастині із нихдовелосявийти із ресторанногобізнесу,щобзосередиться наспасіннісвоєїосновноїдіяльності.

>Продажамресторанівсприяло й ті, щовартістьактивів впала, а їхньоговласникамнайчастішетерміновопотрібні булиживігроші, щоробило їхнього болеепоступливимищодовартості свогобізнесу.

>Незважаючи на усіпосткризовінегативирестораннийбізнеспродовжуєзалишатисядоситьцікавим дляінвестицій.Знизилася на 30-40% - до 400-500 тис. грн. (для невеликихорендованихприміщень)вартістьвиходу нацейринокстимулювалоприплив новихінвестицій.Цьомусприялозниженняорендних ставок,падіннявартостібудівельнихробіт йвитрат на персонал.

Проперспективністьринкутакож говорити тієї факт, що в даний годину багаторестораннихпроектівзнаходиться встадіїпроектування,узгодження йбудівництва. Зметою запуску новихпроектів через 1-2 рокта іде скуповуванняприміщень подресторани, котріподешевшали.

Однаквищезгаданіперевагишвидкоможутьзникнути,якщополіпшенняекономічноїситуаціїдастьзмогу говорити про Поверненняділовоїактивності надокризовийрівень.Крім того,новіоператоринамагаютьсяякомога меншедодатковоінвестувати врестораннийбізнес йпрагнутьякомогашвидшеокупити своїінвестиції, й томупопитомкористуютьсяформати, котрі невимагають великихкапіталовкладень.Ще одинважливий факт - череззниженняприбутковостірестораннихпроектівзбільшивсятермінокупності,який докризи всередньомустановивблизько двох років.

«>Ощадливість»інвесторіввідбивається наплощізновувідкритихзакладів. У годинуосновнамасапланованих довідкриттяпідприємств ресторанногобізнесу неперевищує 500 кв. м., тоді як докризипланувалися заставі ізнабагатобільшимиплощами.

За прогнозамимаркетологіврестораннийбізнес в Українірозвивається на початку 2011 року безпроявубудь-якихнесподіванок. Так,відкриття новихелітнихзакладівзнизилося чизагальмувалося, тоді яксереднійціновий сегмент (>середній чек 50-70 грн. на особу)продовжує бутинайбільшпопулярним. Черезвпливмакроекономічногочинникаелітніресторани неможутьформуватиновуаудиторію,їмзалишаєтьсяділити одну й ту жклієнтуру.Макроекономічніфакториістотновпливають нарозвиток ресторанногобізнесу вКиєві йіншихмістах України. Легкопростежуєтьсязв'язокміжрозвиткомзакладівелітного йсереднього сегмента йрозвитком великого чисередньогобізнесу.

УКиєвінижнійціновий сегмент за темпамирозвиткупоступаєтьсясередньому.Євагомі заподій длятакоїтенденції.Закладданого сегментавиграє зарахунок обороту, ацедосягається, у своючергу, зарахунокприміщення (ймісцярозташування) із великимипасажиропотоками (не менше 1500-2000осіб на годину).Якщоціфакторипрацюють, то, на даний моментформатидешевихзакладівможуть бутиуспішними.

>Особливоюпопулярністюкористуютьсязаміськізаклади,переважно тих, котрізнаходяться наключових трасах -Одеській,Обухівській,Житомирській.Крім того,слідзазначити, що влітнійперіод, под годинууїк-ендівресторани,розташовані вмежахміста,порожніють, тоді якзаміські -переповнені.Цятенденціястає все болеепомітною ізкожним фатальністю.Зростаєкількістькав'ярень-кондитерських йчайних. За 2010рік їхні уКиєвівідкрилося 10.

Уцілому,змінюютьсяцілівідвідування кафе таресторанів, все болеезводячись дохарчування йспілкування, що йогосупроводжує.

>рестораннийбізнесмоніторинг товарообіг

2.  >Моніторингринку ресторанногогосподарства в Україні

Длядослідженнятенденціїрозвитку ресторанногогосподарства в Україні було б проведеноаналіз ресторанногогосподарства занаступнимипоказниками:наявністьоб'єктів ресторанногогосподарства накінець року, оборот ресторанногогосподарства тароздрібний товарообіг ресторанногогосподарства порегіонам.

Затаблицею 2.1визначимокількістьоб’єктів ресторанногогосподарства в Україні із 1990-2010 рокта тапроаналізуємоприведеніпоказники.


>Таблиця 2.1 -Наявністьоб'єктів ресторанногогосподарства в Україні

>Роки >Наявністьоб'єктів ресторанногогосподарства (>ресторани, кафе,бари,їдальні тощо)підприємств –юридичнихосіб накінець року,одиниць.
1990 62700
1991 61800
1992 54600
1993 48400
1994 44300
1995 40300
1996 37800
1997 38300
1998 36900
1999 34300
2000 33100
2001 32000
2002 30600
2003 28900
2004 27900
2005 27300
2006 26800
2007 26200
2008 24900
2009 24000
2010 23400

 

>Аналізуючипоказникиприведені в табл. 2.1визначенопорівнянутенденціюзменшеннякількостіпідприємств ресторанногогосподарства. За 20 років (із 1990-2010 рр.)кількістьпідприємствзменшилась на 39300одиниць. Дляпрогнозуваннярозвиткукількостіпідприємств нанайближчі три роктабудуємолінію тренду, котрапоказує, що якщоспостерігатися подалізменшеннякількостіпідприємств ресторанногогосподарства (>достовірністьтрендовоїмоделівихіднимданим R2 = 0,873).

Оборот ресторанногогосподарства

Оборот ресторанногогосподарства –це продажівкупованихтоварів йпродукціївласноговиробництва (>роздрібний таоптовий продажівпродукціївласноговиготовлення, атакожвнутрішньосистемнийвідпуск).

Затаблицею 2.2.визначимо тапроаналізуємо оборот ресторанногогосподарства в Україні за 2007-2010 рр.

>Таблиця 2.2 - Оборот ресторанногогосподарства в Україні

>Роки Оборот ресторанногогосподарства, млн. грн. % довідповідногопопереднього року
2007 11392 114,7
2008 15374,5 104,6
2009 15509,9 84,4
2010 17637,9 103,5

>Аналізуючипоказникиприведені в табл. 2.2 й рис. 2.2визначенопорівнянутенденцію збільшення обороту ресторанногогосподарства.Лишезначнезниження оборотуспостерігалося в 2009році (>кризовийперіод) до 15,6% повідношенню до 2008 року, але й в 2010почалосяпожвавлення (збільшення товарообігу впорівнянні із 2009 фатальністю на 3,5 %).Лінія тренду на рис. 2.2прогнозує вмайбутньому збільшення обороту ресторанногогосподарства (>достовірністьтрендовоїмоделівихіднимданим R2 = 0,874).Збільшення зростанню обороту вданійгалузівикликанопідвищеннямцін напродукти,енергоносії тощо.

>Рис. 2.2. - Оборот ресторанногогосподарства в Україні


>Роздрібний товарообіг ресторанногогосподарства порегіонам, млн. грн.

>Роздрібний товарообіг ресторанногогосподарства –це продажівбезпосередньонаселеннюкупованихтоварів йроздрібний продажівпродукціївласноговиготовлення.

Заданимитаблиці 2.3.спостерігаєтьсяпідвищеннярівняроздрібного товарообігу в Україні.Лідером пороздрібному товарообігуявляється м.Київ. Уньомуреалізуєтьсянайбільший продажівпродукції впідприємствах ресторанногогосподарства.Найменшрозвиненийроздрібний товарообіг вЗакарпатській,Івано-Франківській,Кіровоградській,Сумській, тернопільській,Херсонській,Хмельницькій,Чернівецькій областях й в м. Севастополь.Загальмувавсярістроздрібного товарообігу в 2009році,вінпідвисивсялише на 489 млн. більше, ніж в 2008році через кризові.Нижчийрівень в 2009році порівняно із 2008 фатальністюспостерігалося вКиївській,Кіровоградській обл. й в м. Севастополь.

>Таблиця 2.3. -Роздрібний товарообіг ресторанногогосподарства України порегіонам

>Роздрібний товарообіг ресторанногогосподарства, млн. грн.

 

2000

2005

2007

2008

2009

Україна

1203

2378

3781

5009

5498

АРК 66 97 147 187 222
>області
>Вінницька 30 36 54 69 86
>Волинська 27 30 32 51 85
>Дніпропетровська 69 145 258 370 394
>Донецька 79 148 234 313 345
>Житомирська 41 63 81 101 131
>Закарпатська 11 17 21 23 52
>Запорізька 48 96 128 151 134
>Івано-Франківська 20 28 29 35 51
>Київська 89 145 220 300 248
>Кіровоградська 12 13 19 33 24
>Луганська 23 33 55 64 78
Львівска 75 130 205 284 288
>Миколаївська 27 44 77 86 99
>Одеська 73 125 220 282 337
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація