Реферати українською » Маркетинг » Новий Європейський дизайн. Тенденції розвітку


Реферат Новий Європейський дизайн. Тенденції розвітку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийуніверситеттехнологій та дизайну

Факультет дизайну

Кафедра малюнку таживопису

>КУРСОВАРОБОТА

«>Новийєвропейський дизайн.Тенденціїрозвитку»

СтуденткаБрусенцова А. Про. групаБДр5-07

>Керівник роботи Кузнєцова Н.А.

>Завідувачкафедри доцентКолесніков У. Р.

м.Київ 2010 р.


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.ОСНОВНАЧАСТИНА

1.1 Європейський бренд

1.1.1 сучаснийпідхід довізуальноїідентифікації бренду

1.1.2Візуальнікомунікації

1.1.3Айдентика

1.1.4 Дизайн Apple

1.1.5Тенденції удизайнілоготипів

1.2Майбутнєбрендингу

1.2.1Майбутнєідентифікації

1.2.2Глобальна змінусередовищ

1.3Український дизайн –це Європейський дизайн

1.3.1 Проблемастановленнядизайн-освіти

>ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

>БІБЛІОГРАФІЯ

>ДОДАТКИ

 


>ВСТУП

Дизайнутворившись як потяградикальноїтворчоїінтелігенціїзмінитипредметнеоточеннялюдини, а ще черезцезмінити й самулюдину яксоціально-утопічнатечія,спрямована на покращанняіснування.

Алі дизайн бувпоглинутийкомерційним духом Сучасноїзахідноїцивілізації.

>Втягнутий вмасовевиробництво,видозмінений дизайн ставшиорганічноючастиноюсучасногосоціально-економічногомеханізму.

Усучасномусуспільстві наданомуетапірозвитку дизайнуєпідстави говорити про дварізнівиди дизайну, що,скоріш на,слідують одне одним: дизайн - якважливийзасіб покращанняякостейпромисловихвиробів,підвищенняекономічноїефективностівиробництва йоптимізаціївзаємовідносинміжвиробництвом тавикористанням йогопродуктів (такий дизайн частоназиваютькласичним); дизайн - якзагальне (читотальне)проектування предметногосередовища, щооточуєлюдину.

>Загальнепроектуваннявключає у собікомплекснеперспективнепроектування, якумає забезпечитистворенняпредметних уміввирішеннясоціальних,естетичних,побутових тадеякоюміроюпсихологічних проблем, щоіснують усучасномусуспільстві.

Ащоброзпочатиконструювання того чиіншоговиробу,необхідновиявити йогосуспільнунеобхідність,тобтодатийомусоціально-якіснуоцінку, аякійкількостіслідвипускативиріб,щобвінвідповідавпотребамсуспільства. Длявизначення того,наскільки данийвирібвідповідаєвимогамзручності такраси,необхіднорозглянути його не якізольований предмет, а якчастинускладноїсистеми «>Людина –Річ -Середовище».

Увідповідності довимогергономікивирібмає бутипристосованим додійлюдини й матірякості тариси, якіробили б його дійснокорисним.

>Технічні таекономічнівимоги доконструюваннявиробіврозробленні досконально,уточнюютьсяпостійнозадля покращаннякінцевого результату.

Зпозиції дизайнувиріб виненвідповідатидеякимдодатковимвимогам.

>Вирібмає бути максимальноекономічним впроцесівиробництва, аексплуатації.Він винен забезпечитизагальнурентабельністьвиробництванавіть тоді, коливикористаннядеякихметодівхудожньогоконструюванняпризведе доподорожчання йоговиробництва.

Прихудожньомуконструюванні (>розробці дизайну)виробу винна бутидосягнутаповнаузгодженістьміж йогофізико-механічними ресурсами та рядками його моральногостаріння,тобто винна бутизабезпеченасинхронність йогостаріння заусіма параметрами.

Дизайн можнавизначити як видцінністногорегулюваннялюдськихвідносин черезмасовукомунікацію маркетингу таторгівлі.Купуючивиріб людинакупує не лишеріч, якоїпотребує, а, абивідтворює саму собі,збирає собічастинами,відновлює собі,відтворює тієї образ,якиймає внеї бути увідповідності дотієїролі, якої людинавідіграє усуспільстві.Вирібвизначаєдеякоюмірою статус,відображаєсвітогляд йбачення свогомісця у цьому світі.Наприклад Б. Гройс усвоїй з статтею «Мистецтво, дизайн, політика» наводитинаступнепояснення цогоявища: «Люди, як правило,купують не боїм щосьпотрібно, ачастіше боіншіце ужемають. Отже, акт купівліє на самом делеполітичним актом, що йвраховуєекономіка. Припокупціречітієї чиіншоївідомоїфірми люди тім самиммаркірують своюприналежність дотієї чиіншоїсуспільноїгрупи. Системаспоживанняєсистемоюсимволічноговписування собі уякийсьвізуальний контекст». 1 (1,с.57) «Акткупівлі-продажу неєсьогодні простоекономічним актом. Це акт йетичний, й політичний, йестетичний.

Дизайн уньомувиступає абсолютнообов'язковимелементом,інакше товар у не якщо тім,чим винен бути.Він якщовартістю, якщоспоживчоювартістю, але й не якщоцінністю в широкомурозумінні слова.»

>Виникла проблема, ізкритикоюякоївиступало багатопровіднихдизайнерів.

Це проблемафетишизаціїпредметів,виробів, їхньогозовнішньоїформи.

>Стилізація чинаданнянадмірного, показного шикузовнішньомувиглядупредметівможестворити ізпредметівречі, котріматимутьвартістьлише за образякий смердотівтілюють.Провинилишевиробників немає.Виробники таспоживачісходяться усвоїхпобажаннях.Аджелюдинінеобхідніречі, котрі бстворювалиїї образ,відображалисоціальний таекономічний статус,підкреслювалиїїнеповторність таіндивідуальність. Алі людинаможе бутипоглинута промовами,моженаступитимить коли процесвиборупредметівоточення станінекерованим,речіможутьпротистоятилюдині «>стаючи йогодругоюприродою безякоївін незможеіснувати й котратепер самаздатнакерувати йогоіснуванням».

>Комерційна сторона дизайну, йогоздатністьстимулюватиприбутковістьможеутворити багатоскладнощів самих дизайнера. Дизайнерстикається ізлімітуваннямсоціального порядку. Уумовахконкуренції дизайнвикористовується якзасібпідвищеннякомерційногоуспіхувиробу, а дизайнернерідковиявляється вибачимотехнічнимвиконавцем,якиймаєдогодитисмакамзамовника, чисмакамспоживача.Замовник таспоживач, зацих умів,нав’язують дизайнерусвоєуявлення про красу, форму, тощо, дизайнерприреченийлише наоформленнявиробів, їхньогостилізацію згідно довимогзамовника чиспоживача.

>Звісно дизайнер виненвраховувативимоги тапобажанняспоживача. Алі одна справа «>враховувати»,зовсімінша -сліпонаслідуватиїм. «Дизайнерлише тодіодержуєтворчузадоволеність уроботі, колинадаєвиробамсправжніхудожніриси,виховуючи тім самим смакспоживача,прищеплюючийомунавичкиестетичногосприйняттясправдігарних промов. Дизайнер якпрофесіоналзобов'язаний вести за собоюспоживача,постійнойдучи накрок попереднього».

Знання,досвід танавички дизайнераможуть матірвирішальнезначення ідозволяютьвраховуватирозмаїттясоціальних,психологічних таідейнихфакторів. Удіяльності дизайнера науковийпідхід доти чиіншого предмета йхудожнятворчістьзливаються уєдинеціле, щоперетворює дизайн всамостійну йспецифічну сферухудожньої творчости апроектуваннявиробів — вколективнутворчістьвиробників,інженерів,дизайнерів табагатьохіншихспеціалістів.

>Людинаіснує ускладнихвзаємовідносинах ізоточуючимїїсвітом, до тогочислізісвітом промов,механізмів, тощо.Механізми,речівзагалі,повинніслугуватилюдині якнайкраще йскладатигармонічнеціле — вісьвисновок, щозробилолюдство засторіччяпроектування промов тазмін, що воно та вносило уоточуючесередовище.Самецейвисновок бувпокладений у основусучасного дизайну. Отже, можна говорити, що дизайн -цескладнесоціально-економічнеявище,народженесучаснимиумовамивиробництва, йодвічнимбажаннямлюдинипокращитисвоє життя,надатизручності такрасисвоємуіснуванню.


1.ОСНОВНАЧАСТИНА

 

1.1 Європейський бренд

Світграфічного дизайну тавізуальногобрендингусимволічний усвоємупрагненні дотенденцій.Панують вньомутенденціїсліпогокопіювання йнаслідуваннянезрозумілим.Більшістьдизайнерів,маркетологів,креативників в нашій стране, на шкода, люди безосвіти й безкоріння.Пророком увітчизніможе статікожен,якщосправжня природа промовзалишаєтьсявідкритоюлишеодиницям - людям, котріпрагнуть допізнання. як недалеко мипішли увізуальнійкультурі, легкопобачити наприкладахдрукованоїрекламидвадцятип'ятирічноїдавнини.

1.1.1 сучаснийпідхід довізуальноїідентифікації бренду

Бренд -це комплексвражень, котрізалишаються впокупця врезультатівикористання товару. Бренддопомагає:Ідентифікувати,тобтодізнатися товар призгадуванні;

>Відбудуватися відконкурентів,тобтовиділити товар ззагальноїмаси;Створити успоживачівпривабливий образ, щовикликаєдовіру;Зосередитирізніемоції,пов'язані із товаром;

>Прийнятирішення про купівлю йпідтвердитиправильністьвибору,тобтоотриматизадоволення відприйнятогорішення;

>Сформуватигрупупостійнихпокупців, котріасоціюють із брендомсвійспосіб життя; Брендвідбувається, яквважають, відлатинського бренд - тавро, тавро чи відскандинавськогоbrandr -палити,випалювати. Здавніхчасів клейма (бренду)удостоювавсялишевисокоякісний товар.Таврований предметвиділявсясереданалогічних,набуваючиіндивідуальність.Продукція із брендомзавждипродавалася завищоюціною. Бренддодаєпологовому продукту (>тобто продукту без бренду)додатковуцінність. Один ізпровіднихамериканськихфахівців-маркетологівПітер Дойлописує бренд як ">сукупність, щоскладається із продукту,якийзадовольняєфункціональнимпотребамспоживачів, то й іздодаткової ціності, щоспонукаєпокупціввідчувативеликезадоволення із приводу того, що даний брендволодіє болеевисокоюякістю й понадпідходитьїм, ніжаналогічні бренді,пропоновані конкурентами ".Дуже частоважливомодернізуватиіснуючий бренд. З годиноюбудь-який продукт моральнозастаріває. Томупотрібно не лишевчасновводити ">революційноновіформули", а імодернізувативигляд товару. Колізовні продукткілька роківпоспіль незмінюється, унього практично немаєшансівзалишатися напікуспоживчоїуваги.Трохипідправити дизайн -змінитиколіркришечки,перефарбувати упаковку - недоладно. За великимрахункомнічого незмінюється, але й,знову ж таки,оновлений продуктпритягуєувагуспоживачів.

>Витокибільшостісучаснихтрендів йжанрівнадзвичайнопрості: жанр «гламур» -глибиннаретушспочаткупоганихфотографій,знятих заучастюпоганихстилістів йбездарних моделейкриворукий фотографами.Всьогокілька років - й вісь ми ужемайже неуявляємособіпортретів безбезглуздихвиразівобличчя йглибокоїретуші, незберігає наобличчініякихознак життя. Ілишелічені,великі бренді,дорогіжурналироблятьпо-іншому.Чому? Та тому,щобзробититонку,непомітнуретушпотрібен хорошийзнімок й неслабкіпізнання ванатомії,цескладніше, ніжписати портрет. У тієї годину, як «>гламурною»ретуші можнанавчитибудь-кого упродовж трьохгодини.Головне незмаститиніс йочі!Останнєпрокотить за стиль ... Жанр «>гранж» -колажі ізпоганихматеріалів, тренд «>техдізайна» -глянець, що наводитися відбезвиході -вивід уфотошопі по картинках,вкраденим ізІнтернету -техніка,якій легкоопановуєбудь-яка людина за 3місяці.Вищийпік -прочитати дварозділи ізпідручника ізмалювання - ті, щостосуєтьсясвітлотіні йвідблисків. Чивідомо Вам, щосереднійвікпрекраснихтехдізайнеров (до тогочислі,модних йпопулярних вІнтернеті) 19-22 року? «>Мокрапідлога»,діагональнівідблиски йградієнти навсьомупідряд -квінтесенція того, що тепер модноназивати «стильвеб-два -нуль ».Щегіршаситуація увізуальнійідентифікації.Озираємося накласичнілоготипи? Час, коли логотип «>Еппл»міг статівпізнаваним ужепройшло. Ми люблять йпам'ятаємолеттерінг «>Кока-коли», бобачимо йогощодня ізранньогодитинства.Найчастішенавітьдизайнеризабувають процеподумати. Скажу вас на секрету - вартопридивитися добудь-якогозвичного за багато років логотипу -баунті там, читік-так ізпрофесійної точкизору йпомічаєш, щоце -дуженеякісна робота. Алі ми донеїзвиклинастільки, щовсього цого непомічаємо.Класичнілоготипи,наведені вкожномупідручнику із маркетингу, далеко ще незавждигарні, смердоті простозвичні.Квадратик чи коло вякості логотипу -цедужекрутиймінімалізм, але й унього немаєшансіввиділитися,запам'ятатися ...Дизайнери й арт-директоразамикаються усвоємусоціумі йколі, смердотімріють проідеальний світло - їхньогокращі роботи - дляідеальних людей ...Прості люди їхнього просто більше непомітять!Тонкощі йнюанси влігатуралоготіпізірованногоназвидоступні лише тім,хтозрозумів, що написано на початкуречення ... Отже, минамагаємося,робимодосконалу,прекрасну роботу, але йїї непомічають?Саме!Краща системаідентифікації бренду така, щоїї можна непомічати, але й при цьому, не можна невпізнати й не можнасплутати,навітьпідсвідомо.

1.1.2Візуальнікомунікації

>Усвідомленого маркетингу йрекламі уже понад ста років. Аліщевсьогодвадцять років томуніхто немігподумати, щообразивізуальноїкомунікаціївийдуть замежілистівок тадрукованоїреклами в газетах йперемістяться втелевізор,Інтернет,електронні табло,flash-ролики.Навітьповнокольороваполіграфія був нещодавноскладним й дорогимпроцесом,ніхто нечув тоді прочотирифарбовихдрукованихверстатах ... Не недавно логотип був тім символом,який можна було бнамалювати за 3секунди й шляхомбудь-якоготиражуванняпоширити набудь-якомуматеріалі. як штамп.Щосьпросте,технологічне.Сьогоднісучасніметодикомунікації,Інтернет,відео,дозволяють товару матір образ,якийрозкриває собі іздопомогою максимальнобагатихспособіввізуальноїпередачіінформації. Логотип,колір й шрифт -нескінченно малачастинасистемивізуальноїідентифікації бренду всучаснихконкурентнихумовах.Глобалізація йзлиття великихринківвисуваютьновівимоги довпізнаваності йвнутрішнімзмістом бренду.Стандартивізуальноїідентифікаціїстаютьвсеосяжними, смердотівизначаютьключовіпринципистилістичного йідеологічноїєдності всіхвізуальнихаспектівкомунікації бренду. І,найголовніше, в «>прекрасне новому світі» -ринокперенасиченийвізуальними образамибрендівнастільки, щоконкурувати наньому сталодужескладнимзавданням. Іце - лише вершина айсберга. Неіснуєвізуальної культурибрендингу.Більшістьлоготипів й системідентифікаціївідвертокопіюютьзахіднізразки чинавітьсвоїхнайближчихконкурентів.Споживачкожен деньвиявляєтьсяпохованим подхвилеювізуальногосміття - продуктужиттєдіяльностінекваліфікованихдизайнерів й недалекихмаркетологів. Усіцезнижуєрецептивнийрівень селективногофільтрасприйняття, чи,висловлюючись простою мовою -змушуєлюдиниігнорувати 90%зусиль ізідентифікації бренду.Такожчастою йнебезпечноютенденцієюєбезпідставна брендинг -впровадженняновоїстилістики й болеевисокогорівнягарантій йобіцянок безбудь-якихзмін вреальнійроботібізнесу.

>Приклад із життя:стоячи взадушливомуприміщенні, в40-градуснуспеку, безкондиціонера та вентилятора, вчерзі докаси уже 30хвилин, знаючи, що ввікні тобізустрінехамуватийкасир,важкосприйматипроекцію теплого тадружнього способу банку «Надра». Ічомусь нехочетьсянавіть назаклик наплакаті «>якщо Вівважаєте, щорівеньобслуговування невідповідаєрівнюякості йсервісу - чи ласка,зверніться до начальникавідділення й Васчекаєприємний сюрприз».Бачив яцюначальницюнеодноразово.Ніякихприємнихсюрпризів віднеїчекати не доводитися ...Відбільшостісвоїхколег-дизайнерів,консультантів ізбрендінгу врізні рокта я чую,по-суті,одне йтеж: в нашій стране (та і уРосії, взагальному) немаєвізуальноїідентифікації, немаєвізуальногобрендингу -є лише «>фірмовий стиль» .Мійфірмовий стиль - сорочка всмужку. А мой - всечервоне! А мой - вісь, як унього ...Порівняйтезвучаннясловосполучень «>Фірмовий стиль» й «Системастандартіввізуальноїідентифікації бренду».Єрізниця?Перше -дизайнерський «>фінтвухами», стильновоїколекції -сукні ізпакетів длясміття. Друга -деклараціясистемистандартів, правил, норм,обмежень йприйомів. Неменш «>матірною» сталонині й слово «>брендбук».Нарівнізі словом «бренд» -цетермін,якийпояснюєпо-різномукожен,хто йоговикористовує. Одне слово «>брендбук» частопозначають усі світі. На Україну,наприклад -нікому не потрібензбіркаоригінал-макетів йдвісторінки «>бла-бла» відавторів. За кордоном - «книжку бренду» - багато «>бла-бла» про суть бренду, йоговнутрішнюідею,підхід докреативної роботи із брендом, характерграфіки йкомунікацій,оформленураскрасівимі картинками. УОдесі (>суторегіональнаспецифіка) -розробкустандартіввізуальноїідентифікації (>мабуть,щоб невживатисловосполучення «>фірмовий стиль»),іноді досягати «>клініки»: «Ві можетезробити намбрендбук? Ну, як годити, ізназвою, із логотипом, ізфірмовимиквітами? ... ».

Альтернативу цьомутерміну боятисязастосовувати самрозробники - «>керівництво ізвпровадженнястандартіввізуальноїідентифікації», «>керівництво повізуалізації бренду длядизайнерів» -зрозуміло, щоцесерйознідокументи,написання яківимагає не меншезусиль, ніжнаписанняхорошогопідручника.Зрозуміло, щоценіяк не можназробити за 5 000 грн. Аліриноквимагаєдоступнихцін ... Усічастіше логотипвтрачає своючільну роль навершиніланцюжкаграфічнихобразів. Епохабрендингу лишелишехарчовихтоварів йфінансовихорганізаційпройшла. Усі понадзавданьвиникає у сферіпослуг,торгівлі,інформаційно-ємнихгалузях. Там, де логотип у чистомувиглядізустрічається увізуальнійкомунікаціївкрайрідко. Так, затрадицією, щомежує із ритуалом, йогоставлять укуточку чи назворотілистівки,вінвисить в правомукуткувідеоролика, внижньому рядкубілборда - маленький, всімазабутий,непотрібний. Та і дляпродуктівхарчуваннявінмайжевтративсвійсенс -логотипи тамскрізь, бренді,саббренд,сателіти, генерики - поп'ять логотипом однією упаковку, по 100 - однієюполицю всупермаркеті.Будь-якийфахівець ізFMCG-брендінгускаже вам, щоспоживач давносприймає упаковку продуктуцілком -колірноюплямою.Деякігоре-фахівці томунавіть сталиназивати впідручниках із маркетингу упаковку товару «>комбінованимтоварним знаком» ... Епоха «чистого знака» проходитистрімко -намагаючись урятувати старого друга,дизайнеринавішують наньогоскляніефекти,відблиски,тіні,градієнти -намагаючисьпродовжитийому життя.Навітьгігант «Apple» неуникнувцієїдолі,підтверджуючивідомутезу про ті, що,створенийсьогодні,цей логотип б непрацював ...Брендінгпред'являє дологотипів новогопоколінняіншівимоги -пластичність,природнадинамічність (усім уженабридлависмоктана ізпальцяанімація в логотипах, в які вон непередбачена - але йвідео,флеш таіншімедіавимагають від логотипомдинаміки),зручністьпідстроювання подбудь-якукомпозицію, безвтратиролі знака вній ...Поїздпростих форм прийшовдавним-давно.

>Щедвадцять років тому, співуче, бачили патент наостаннюстоїтьзакорлючку.Всіподальшіексперименти вційобласті -явний провал заподіянняствореннявпізнаваності йконкуренціїобразів.Саме тому я каджу «прощавай,звичний логотип». Логотип новогопоколіннязовсімінший. Часто,вінтривимірний, частовін -неіснуючафігура чифігуразіскладноютопологією -загальне лише в одному -він легкозапам'ятовується,впізнається й невиглядає надумано.Наскрізна системавізуальноїідентифікації - щоце? Ми частоговоримо «>сучасна системавізуальноїідентифікації бренду винна бутиінтегральною йнаскрізний», але й щоцеозначає напрактиці?Загалом-то, все досить просто -наскрізнаайдентікаєвсепроникною - вона пластична, легкотрансформується для потреббудь-якоговізуала,звернення.Достатня йнадлишкова системаобразів й правил, котра невитісняєсенсу, але й й невтрачається сама.Щобкращезрозуміти, щоцеозначає - давайтерозглянемотиповіпомилки.Вірнаознака поганого логотипу -самодостатній,гордий значок,якийвідкидаєбудь-якесусідство,який комфортно собіпочуває лишепосеред великогобілогоаркуша.Вірнаознакаприсутності «>фірмового стилю» -це коли все, щоможезробити дизайнер -цевліпити логотип всеаркуш, подобріз чиздубльовані його,зробивши «>водяним знаком».Двічі читричінавіть повторень логотип -цеще не системаідентифікації.Фірмовийколір йфірмовий блок (>безкоштовнідодатки до «не меншефірмовому» стилем) - як багато вцих звуках длясерцяросійської ... Для початку - проконцепцію «>фірмового блоку» - ми тут усе просто йзрозуміло -зібрати встійкукомпозицію логотипом,адреси із телефоном,яку-небудьсмужечку ізрюшіком йнакидати на усімакети.Ctrl + З,Ctrl + V - просто,зручно,фірмово, стильно ...допомагаєцествореннястійкоїсистемиідентифікації - навряд чи ...Такий блокспоживачмиттєвовчитьсяігнорувати -селективнийфільтр,білапляма насітківці ока,якщохочете. Та жісторія про добровідомий вдизайнерських кілках стиль «логотипом влівомукуті».Коженмолодий дизайнер рано чипізноосягаєвелике Дао -вінзаливає весьаркушчервонимкольором й тавруватиньомумаленькебіле логотипом, чизаливає листзеленимкольором - а логотипробитьзолотим -це немаєзначення,головне, щовиглядаєнеймовірно круто:лаконічно,витримано, стильно.Навітьклієнт неможестриматисвоє «>ааах» ...

>Тільки від одинпідступ -фірмовогокольору,навіть коли йогодуже багато,недостатньо дляідентифікації -виділитисявін недозволяє.Навпаки,відкриває плиту надбратськоюмогилоюоднакових жертв «>фірмового шлюб стилю».Або вісь -округленікуточки,щеодне болюче трендсучасного дизайну. Одна ізнайважливішихзавдань Сучасноїсистемивізуальноїідентифікації -зробити всеїїелементи,починаючи від логотипом -осмисленими йзастосовними.Ситуація, коли знак винен бути великим йголовним у композит, а чи непотрібен й його немає, не виннавиникати впринципі.Також й ізвториннимиелементами -їм немісце назадвіркахкомпозиції. Яназиваюце ">органічністюсистеми".


1.1.3Айдентика

 

>Завданнянаскрізнийайдентики -ідентифікаціяповідомлення,моментальне,підсвідоме,безпомилковевизначенняналежностіповідомлення, макету,носія до конкретного бренду.Саме томубудь-якеповідомлення,будь-візуал винен более ніж на 50%складатися ізелементівсистемиідентифікації.Первинні йвторинніелементи,характерніознаки уверстці й шрифтах,колірнадомінанта. Урусі успоживачає 5 секунд тих,щобвважатиприналежністьзвернення -цеєвизначальним уприйняттірішення про ті, чицікавоцейому.Саме зарахунок моментальногозчитуванняприналежності працює системаідентифікації взрізідовгостроковогобрендинговогоефекту йефектузйомки.Незалежно від того, чицікавить респондентаповідомлення -вінзгадує про марку. Брендпервиннісутідробовихкомунікацій.Чимглибшепроникненнясистемиідентифікації в сутьпервиннихскладовихвізуальноїкомунікації - тімкраще.Простішекажучи,чим понадпростихелементів вмакеті чи роликові говорити про бренд - тім болеезначущаперемогадизайнерів.Сьогоднібезглуздо говорити про системуідентифікації, Яка неописує й непроникає в дизайн сайту,відео-рекламу йпрезентаційний контент.Головне, неперегнутипалицю ...Хіромантія -це така наука прочитанняліній на руках.Ніби як, на рукахлюдини написано все минуле,майбутнє, усіхвороби ...Таку жхіромантіюрозповідаютьгоре-маркетологи йгоре-дизайнери просвоїх логотипах -цялініясимволізуєзростання,цяпляма -нашіпрагнення, а чайка -натякає нависочинунамірів ...Знайоме?Усвідомтесобі -споживач нехоче «>читати» Ваш логотип.Він незбираєтьсягадати поньому,передбачати частку йобчислюватимісію вашогобізнесу.Загалом-то,він недужехоченавітьчитати вашурекламнуполіграфію, але й уже логотип ...Звільніть!Завданнясистемивізуальноїідентифікації над тому,щобпояснюватисенс логотипу. Логотип магазинукерамічної плитки винен щось говорити про магазин, безвідеоряду, безтитрів? Ні!Сенс логотипом -запам'ятатися йвикликатиасоціації,пов'язані із магазином!Виділити магазин ззагального потоку,пов'язати ізпевнимиемоціями. Легкоздогадатися, щозображення номером улоготипі недопоможелегкоїідентифікаціїтелефонноїкомпанії просто боприналежність логотипуідентифікує титр «>ТелефоннакомпаніяУралтелеком»,наприклад. Нарекламі, бланках йбордах не якщо титру -цевеличезнапомилка. Телефон улоготипі простозайвий,він - вірна шляхнадійнозагубитисясередсотеньінших телефончиком йтелефонних трубок ... Консерватизм впідходах доідентифікації уже породившитрадиційну проблему -пам'ятаємо рекламу, але й непам'ятаємо щорекламувалося.

Уся справа до того, щовсерединісистемивізуальнихстандартівнайчастіше немаємісця дляфантазії. Усі, щоможезробити дизайнер поцихгайдлайнам -повіситистрічкузверху йсмужечкузнизу.Цимспоживача незачепиш, й томуосновнадіярозгортаєтьсяякразміжстилеобразующимиелементами,відсуваючи їхнього надругий йнавітьтретій план - так людизвикають непомічати бренду зазверненням ... Один ізпершихпроривів на нашомуринкузробилибританціWollf &Oliins та їхніайдентікаБілайну.Гранично просто.Чорні тажовтісмуги, але й не внизу чивгорі макета йнавіть ненавкололітер -скрізь! На предметах, увідео, насайті,всерединііміджів, влоготипі ...Наскрізна система, всепроникаючийвізуальніознаки бренду. Миочікувалихвилінаслідувачів, але йнічогоподібного несталося. Бренд «>Білайн»залишаєтьсявпізнаваним вісь уже 5 років.Аналогічнаісторіявідбулася йзі скандальновідомимребрендингом UMC у МТС.Швидкоусвідомившипомилки наетапівиведення бренду йусунувши «>яєчний» акцент ізкомунікації тафілософії, МТСстрімко набравшиобертів й тепермаєідеальнувпізнаваність.Значноперевищуєвпізнаваність UMCнавіть напіку його ">розкрутки".Клієнт чиспоживач -перша скрипка вбудь-якому маркетинговогооркестрі.Всізусилляспрямовані нанього.

Надворі 21-шестоліття й вартозапам'ятати, щоще до початкуробіт надідентичністю бренду вартозадуматися про ті, деспоживачевімає бутизустрічатися із нашимипрацяминайчастіше.Аджеякщоце маленький магазинчик - тоносії -вивіска, тара,цінники,пакети -обмежені врозмірах йвиразнихзасобах.Якщобізнес -цеюридична контора, то жити логотипу лише навізитках та на бланках із папками, тихо йнепомітно. Аякщо великамережасупермаркетів - тохтопобачитьїївізитки й бланки?Білборди,відео,Інтернет,партизанськімедіа,інтер'єр йекстер'єр, системанавігації йкорпоративний журнал -носії стилю,створюютьвеличезнийпростір,яким мизобов'язаніскористатися.Якщо ресторан:носії - меню,інтер'єри,листівки,фірмовийодяг,зовнішня реклама.

Усічастішевиникають заподіяння, колитрадиційний,монохромний логотип надпринципі.Наприклад,бізнесведеться вонлайні -цеінформаційний портал -соціальнамережа. Реклама лише по ТБ й наrich-media вмережі, бланки лишеелектронні длявідправки по e-mail. Фантастика?Реальність!Розумітиспоживача -це означати не лише знаті йвикористовувати ті, де мизіткнемося із ним. Це, впершучергу,розуміти щовінхочепобачити.Якщойому непотрібен Ваш логотип й стиль,якщо Ві -найкраща умістікомпанія ізпошуковоїоптимізації сайту,наприклад, вам абсолютно ані до чогодавати рекламу.Вашіклієнтиприходять зарекомендацією - вам непотрібнаніяка системаайдентики. Вашаідентичністьце Ві сам!

1.1.4 Дизайн Apple

Одна ізвідміннихособливостейпродуктівкомпанії Apple -цеїїнеповторний дизайн,який ужевстиг статііконою стилю вкомп'ютернійіндустрії. Коліперсональнікомп'ютери лишепочализ'являтися, їхні було б мало,ніхто й не думавши про дизайн.Першіспоживачіпродукції AppleComputers не надавалиособливогозначеннязовнішньомувиглядукомп'ютера. Напершомумісці бувпошукрішень длязменшення ваги йгабаритів. Однак, черезкілька років,ситуація кардинальнозмінилася.Персональнікомп'ютери сталидужезатребуваним товаром, й, природноконкуренція накомп'ютерномуринкузагострилася.Крімдосягнень втехнічній сферіпотрібно було бпридумати щосьтаке, що стало бдодаткововиділятипродукцію Apple ззагальноїмаси.Саме тому вкомпанії великаувага сталиприділяти дизайну. Наступного дня можнасміливостверджувати, що Appleвипереджає моду.Багатокомпаній,навітьдоситьвеликі, бездокорівсовістіпереймають багатовдалірішення. Коли уже говорити про тихийкитайськихфірмах, котрімайже один одногоскопіювали дизайнпродукції Apple.Оригінальний стильпродукціїкомпанії -цілком йповністю заслугагеніального дизайнера ДжонатанаАйва,якийзаймається стилем Apple із 1992 року. Кожна детальMacBook - відплавних форм корпусуunibody доскляноготрекпедаMulti-Touch -ретельно продумана йопрацьована.

>Колишнійпрограміст AppleФрансіскоТолмаскі,якийпрацював надSafari дляiPhone, анині - учредительстартапу 280North,відкрив секрет Apple уствореннівдалихдизайнерськихрішень.Вінпростий, як й всегеніальне.Самедизайнеризаймають в Appleпривілейовані становище.Тільки смердотівирішують,яким бути залишкового продукту, не рахуючисьзіскладнощамиреалізації. Напрограмістівлягаєважка ношапошуку нових, годиною, абсолютнонеймовірнихрішень.Підтверджуючиці слова, в одномузісвоїх інтерв'юколишній директор Apple ДжонСкаллірозповівкумеднуісторію. Уній один його друг, один ізвендеркомпанії Apple,розповідає про своївраження відвідвідиноднієїзустрічі в

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація