Реферати українською » Маркетинг » Організація маркетингової діяльності ТОВ "MonDilias"


Реферат Організація маркетингової діяльності ТОВ "MonDilias"

Страница 1 из 7 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Маркетинг – комплексна система організації виробництва та збуту, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку з урахуванням досліджень, і прогнозування ринку, розробки стратегії і тактики поведінки ринку з допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладено заходи щодо поліпшенню товару та її асортименту, вивчення покупців, від конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової газової політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами, оптимізації каналів товароруху та молодіжні організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту наданих сервісних послуг. Маркетинг в певному сенсі спрямовуючої виробництва, повністю що була умовам та санітарним вимогам ринку, які у постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних, чинників. Метою сучасного маркетингу не продаж за принципу «не обдуриш – не продаси», а задоволення потреб клієнтів.

Управління маркетингом є аналіз, планування, втілення у життя контроль заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка взаємовигідних товарно-грошових відносин із покупцями для досягнення цілі заходу.

Управління маркетингом передбачає: побудова організаційної структури служби маркетингу; розробку й здійснення маркетингових програм; контроль діяльності служби маркетингу і результатів маркетингу (ситуаційний маркетинговий аналіз); стратегічний контроль маркетингу (ревізія); побудова системи збирання та опрацювання інформації, що є процес, який убезпечить своєчасне даних з конкретного питання.

Для встановлення реальних зв'язків виробника ринком насамперед потрібно домогтися, щоб організаційно-управлінська структура підприємства, кожна його господарська одиниця орієнтувалася на маркетингову, а чи не збутову діяльність, що передбачає створення маркетингової служби й організацію її. Щоб компанія успішно працювала над ринком, необхідно правильно організувати діяльність маркетингової служби. Треба лише грамотно побудувати службу збору інформації, проведення досліджень ринку, організації реклами, збутових операцій та обслуговування, щоб забезпечити максимум результатів (прибутковості, обсягу продажу) мінімуму витрат. Актуальність теми обумовлена удосконаленням маркетингової діяльності підприємства ТОВ «>MonDilias». Об'єктом дослідження дипломної роботи є підставою підприємство ТОВ «>MonDilias». Предметом дослідження є організація маркетингової діяльності цьому підприємстві.

Метою дипломної роботи є підставою дослідження маркетингової діяльності ТОВ «>MonDilias» й розробка заходів із його вдосконалення. У основні завдання входило дати теоретичне обгрунтування маркетингової діяльності підприємства, проаналізувати господарську діяльність ринку друкованої продукції, запропонувати рекомендації для вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Як джерела для написання дипломної роботи було використані річні бухгалтерські звіти, документи, використовувані у діяльності підприємства. Як нормативної бази було використане законодавство Російської Федерації, зокрема Трудової кодекс Російської Федерації. Серед періодичної преси використовувалися журнали «Маркетинг у Росії там ».


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ОРГАНІЗАЦІЇМАРКЕТИНГОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Сутність і функції маркетингу на етапі

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої задоволення потреб та потреб шляхом обміну.

Маркетинг сприймається як ділова активність, з якої потік товарів та послуг іде від виробника до споживача чи користувачеві. З іншого боку, маркетинг – це діяльність із забезпечення наявності потрібних товарів для потрібної аудиторії у властивому місці, у потрібний час по підходящої ціні, під час здійснення необхідної комунікації та дійових заходів стимулювання [4,с.14].

Маркетинг – це система поглядів на сучасне суспільство так і суспільний розвиток виробництва, основою, якої покладеносоциально-етические і моральні норми ділового спілкування, міжнародні кодекси і правил сумлінної комерційної діяльності, інтереси споживачів й суспільства загалом.

Трактування маркетингу як ринкової концепції управління є систему організації та управління виробничо-збутовий та торгової діяльністю підприємств, фірм, яка орієнтована вимоги ринку, реальні потреби покупців в товарах і послугах. Глибоке й всебічне знання ринку – це основа отримання й зростання доходів (прибутку). Для цього служить система прямих і зворотного зв'язку виробника з ринком, покликана забезпечити максимальну можливу ув'язку науково-виробничої діяльності розробника з ринковою ситуацією зменшити елементи невизначеності при товарному збуті продукції.

Теорія маркетингу виникла як на товарне перенасичення ринків, на загострення проблеми збуту близько 100 років тому у США. Потужна на той час промисловість викидала ринку дедалі більші маси товарів, дедалі більше міцніла індустрія послуг. Попит став відставати пропозиції, через що сповільнився просування товарів до споживачам. Виникла потреба у нових елементах просування, нові методи реалізації, тобто потреби практики створили умови до появи та розвитку наукових інструментів маркетингу, менеджменту. Маркетинг стали пов'язувати у реалізації товарів, приділяючи основну увагу питанням організації збуту, торгівлі, і реклами, хоча згодом обмеженість такого трактування стало очевидним. У його подальший розвиток маркетинг пережив певні етапи.

1. Період із початку 20 століття на початок 30-х рр. – орієнтація виробництва. Виробники, думаючи більше себе, ніж також про споживача, намагалися будь-яким шляхом продати останньому товари не враховуючи його потреб. Доля продукції за воротами підприємства обходила керівників. Цей етап отримав назву «маркетинг, орієнтований виробництво».

2. Економічна криза 1929-1932 рр. показав, що можна як виробляти товари, а й збувати їх. У період із 30-х до у першій половині 50-х рр. відбулася переорієнтування пріоритетів на збут. Почали широко застосовуватися різноманітні методи на покупців, щоб примусити їх зробити купівлю. Маркетинг охопив різні сторони функціонування фірм, придбав комплексний характер. Він перетворюється на одне з найважливіших інструментів розробки та просування продукції, створення умов та збільшення попиту товари. Цьому етапу підходить назва «маркетинг орієнтований збут».

3. «Ера маркетингу» 50-60-ті р. – Маркетинг розглядали як невід'ємну частину теорії обслуговування. Фірми починає розуміти, що ставки тільки ефективність виробництва та збут продукції який завжди ведуть до успішної його реалізації. Збільшення маркетинговими інструментами поширилося і школи, університети, лікарні, церкви, поліцію.Элементами маркетингу набули для успішного функціонування будь-який організації.

4. У 80-ті рр. довелося переглянути пріоритети в маркетингу, у зв'язку зі стабілізацією розвитку Заходу і помітним зниженням темпів інфляції. Масовий споживач на той час ставосведомленнее у питаннях впливу тих чи інших продуктів на їхній стан здоров'я.Утвердилось розуміння взаємозв'язку здорового життя з раціональним харчуванням. У цілому нині концепція маркетингу характеризується гнучким, динамічним пристосуванням до швидко мінливим запитам споживачів з урахуванням вимог захисту довкілля та інших вимог суспільства взагалі, чого й сутність «соціально-відповідальної маркетингу».

Сутність і змістом маркетингу

Як економічна категорія маркетинг – це сукупність виробничих відносин між виробниками споживачами товарів та послуг стосовно гарантування збалансованості попиту й пропозиції ринку з метою максимізації прибутку виробника і найповнішого задоволення потреб суспільства.

Маркетинг можна розглядати і як процес, як і функцію управління, як і концепцію виробничо-господарської діяльності.Маркетин – це цілісна філософія, а й стратегія і тактика організації та управління виробничу краще й комерційної діяльністю підприємства.

Маркетинг є цільну систему, призначену для планування асортименту і обсягу випущених продуктів, визначення цін, розподіл продуктів між сегментами ринку виробництва і стимулювання їх збуту.Маркетиг – це комплекс діяльності, з допомогою якої підприємці чи організації здійснює обмін цінностями між собою і злочини своїми споживачами.

Маркетинговий підхід до формування цілей виробничої діяльності ставить перед виробником до початку цієї бурхливої діяльності споконвічні питання: кому виробляє; коли чи потрібна ця продукція споживачеві; скільки слід виготовити цієї продукції? За такого підходу виробник, перш ніж він почне проектно-конструкторські роботи, вибір технологій, організацію виробництва та збуту, змушений одержувати точно відповісти на ці запитання, достовірну інформації і необхідні знання. Зробити це можна лише з урахуванням комплексного дослідження ринку, аналізу потреб споживача, сегментації ринку, вивчення конкуренції, цін, і цінової газової політики конкурентів, проведення товарних досліджень, аналізу умов торгівлі, вимог до реклами, збуту і сервісу з урахуванням зовнішньою і внутрішньою середовища, де діє підприємство. За результатами проведеного аналізу ринку керівництво прагнуть отримати запитання: у яких регіонах найвигідніше збувати продукцію; які кордону регіональних ринків; у яких обсягах потрібно випускати продукцію, щоб задовольнити наявний попит. Виходячи з цього визначаються своя «ніша» над ринком, величина сегмента, вибираються тим регіонам чи види виробів, де з даної фірми є порівняльні переваги стосовно конкурентам.

У межах вивчення споживача визначаються смаки її звички людей, їх реакцію ті чи інші товари та. Керівництву слід знати, хто людей, що і маєте намір купити сьогодні, де і вони здійснюють купівлі.Маркетологу доведеться шукати відповідь, чому споживачі набувають дані товари, чому перемикають інтерес з однієї виду вироби в інший, змінюють одну марку товару в іншу. У цьому виявляються як мотиви поведінки покупців, їх смаки її звички, звичаї, нахили, а й такої поведінки.

Через принципи виражаються основні риси маркетингу як системи управління процесами виробництва та реалізації продукції. Вони відображають сутність маркетингу, випливають із його концепції, припускають ефективне досягнення цілей маркетингової діяльності. Основоположним принципом маркетингу можна вважати принцип взаємної задоволеності виробників благ, посередників і споживачів. Однією з основних принципом маркетингу є націленість на ясно виражений комерційний результат, що з підприємства у остаточному підсумку зводиться до опанування наміченої ринку.

Одне з найважливіших принципів маркетингу не лише задоволення конкретних потреб покупців, а й комплексне розв'язання його проблем з урахуванням точного аналізу інформації про найістотніших аспектах діяльності споживача, його цілях, досягненнях, намірах. Причому мають на увазі непросто будь-якої товар, а система взаємозалежних продуктів і постачальники послуг, виробництва яких орієнтує своє підприємство виробник.

Наступний принцип – комплексний підхід до досягнення поставленої мети, бо успіх підприємства забезпечено лише під час використання всієї сукупності маркетингових коштів у взаємозв'язок харчування та взаємозумовленості. Комплексний підхід до ув'язці цілей з ресурсами та можливостей підприємства, вироблення шляхів досягнення мети стають реальними лише крізь розробку програм з товарів, орієнтованим на максимальне використання потенційні можливості фірми і резервів виробництва.

>Долговременний «обрій бачення» – одне із принципів маркетингу, що виявляється потребують особливої уваги до прогнозним дослідженням. За підсумками цих досліджень здійснюються розробка і впровадження ринку товарів з принципово новими споживчими параметрами. Забезпечення довгострокової результативності підприємство передбачає постійний заділ науково-технічних ідей розробок на підготовку виробництва нових перспективних товарів.

Принципом маркетингу є вільний вибір певних цілей і стратегій функціонування підприємства, вкладених у пошук найефективнішого поєднання виробництва нову продукцію з роботи вже випущеної продукцією, і навіть настановленим виведення з виробництва.

Як принципу розглядається єдності стратегії і тактики виробника з метою ефективної адаптацію змінюваним вимогам споживачів за одночасного вплив для формування й стимулювання потреб. Для маркетингу характерний постійний пошуку нових форм і інструментів підвищення ефективності виробництва, творчої ініціативи працівників, спрямованої створення необхідних умов широкого впровадження нововведень, підвищення якості товарів, скорочення витрат виробництва. Усього цього можна досягнути з урахуванням повної реалізації всіх принципів маркетингу й у першу чергу основного принципу, який у тому, щоб робити те, що продано, і намагатися продати те, що підприємство змогло зробити. Щодо втілення у життя цього принципу треба зазначити функції маркетингу, які в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Функції маркетингу

Аналітична функція

Виробнича

функція

Збутова функція Функція управління і функцію контролю
Вивчення ринку Організація виробництва нових товарів Організація системи товароруху Організація стратегічного та оперативної планування
Вивчення споживачів Організація матеріально-технічного постачання Організація системиФОССТИС Інформаційне забезпечення управління маркетингом
Вивчення фірмової структури ринку Управління якістю зконкурентоспособностю Провидіння товарної політики Управління ризиками
Вивчення товару Організація сервісу Організація системи комунікацій для підприємства
Аналіз внутрішньої середовище Проведення цінової газової політики Організація контролю маркетингу

Отже, маркетинг це ціле пасмо заходів, завдання яких задовольнити потреба споживачів й одержати якнайбільшої прибутку у тому чи іншого.

1.2 Організація маркетингової діяльності для підприємства

Організація маркетингової діяльності, чи маркетингу, включає до свого складу: побудова (вдосконалення) організаційної структури управління маркетингом; добір фахівців із маркетингу (маркетологів) належної кваліфікації; розподіл завдань, правий і відповідальності у системи управління маркетингом; створення умов ефективнішої роботи співробітників маркетингових служб (організація їхніх робітників місць, надання необхідної інформації, коштів оргтехніки); організацію ефективного взаємодії маркетингових служб коїться з іншими службами організації.

Організаційна структура маркетингової діяльності для підприємства може бути оцінена як сукупність служб, відділів, підрозділів у склад яких входять працівники, займаються тій чи іншій маркетингової діяльністю.

1) Функціональна організаційну структуру управління маркетингом (Додаток А). Це найбільш задавнена й поширена форма організації маркетингу. Ця форма полягає в підпорядкуванні фахівців із різним функцій маркетингу директору, який координує їхня діяльність.

Головна перевага функціональної організації маркетингу: чіткий поділ відповідальності держави і компетенції; простий контроль; швидкі й економічні форми прийняття рішень; прості ієрархічні комунікації; персоніфікована відповідальність.

До вад функціональної організації маркетингу ставляться: високі професійні вимоги до керівників; складні комунікації між виконавцями; яскраво виражений авторитарний стиль керівництва; перевантаження керівників.

Отже, функціональна організація маркетингу виходить з розподілі праці по які встановилися і знову які виникають функцій, на спеціалізації працівників. За невеликої номенклатурі своєї продукції функціональна організація маркетингу має високої гнучкістю і реактивністю завдяки простоті управління. Проте за розширенні номенклатури своєї продукції виробнича маневреність знижується, оскільки зростає період реакцію зміна зовнішніх умов.Функциональную структуру маркетингу характеризує слабка гнучкість стратегії, оскільки він орієнтує для досягнення поточного ефекту, а чи не впровадження нововведень. Така структура маркетингової діяльності не сприяє динамізму і новаторства. А загалом

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація