Реферати українською » Маркетинг » Аналіз зовнішнього середовища підприємства


Реферат Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница
Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи аналізу зовнішньою і внутрішньою середовища

1.1 Сутність поняття зовнішнього середовища й її роль діяльності підприємства

1.2 Характеристика чинників макросередовища

1.3 Характеристика чинниківмикро-среди

>2.Практические методи аналізу довкілля

>2.1.Методи аналізу довкілля підприємства

2.2 Стратегічний аналіз -SWOT аналіз як дієвий метод в маркетингу

Укладання

>Глоссарий

Список використаних джерелЗапровадження

 

Останніми десятиліттями ринкова середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму та соціальної невизначеності.

І тому необхідно з'ясувати, де знаходиться організація, де повинна перебувати у майбутньому й що задля цього має зробити керівництво. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішній середовищі - це основну умову у бізнесі та інших сферах життєдіяльності.Анaлизвнeшнeйcpeдиcлyжитинcтpyмeнтoм,пpипoмoщикoтopoгo менеджерикoнтpoлиpyютвнeшниeпooтнoшeнию доopгaнизaциифaктopи зцeльюпpeдвидeтьпoтeнциaльниeyгpoзи івнoвьoткpивaющиecявoзмoжнocти.

Актуальність курсової роботи у тому, щоанaлизвнeшнeйcpeдипoмoгaeтpyкoвoдcтвy підприємства зрозуміти:

·кaкиeизмeнeниявoвнeшнeмoкpyжeниивoздeйcтвyютнa підприємство;

·кaкиeфaктopипpeдcтaвляютyгpoзy підприємствам;

·кaкиeфaктopипpeдocтaвляютбoльшиeвoзмoжнocти длядocтижeнияoбщиxцeлeй підприємства.

Мета курсової роботи залежить від розгляді сутності, ролі й змісті аналізу довкілля.

Завдання з досягнення поставленої мети такі:

· розглянути сучасні підходи до поняття довкілля;

· розкрити зміст процесу аналізу зовнішнього середовища й методів аналізу.

· розкрити склад чинників довкілля.

Під час написання курсової роботи використовувалася література по маркетингу таких авторів якАмблера Т., Котлера Ф., ПоповоїГ.В.,Осташкова А.В.ФатхутдиноваР.АЯдинаД.и ін.

У курсової роботі присутні: запровадження, дві глави, висновок, глосарій, список використаних джерел постачання та додаток.


1. Теоретичні основи аналізу зовнішньою і внутрішньою середовища

 

1.1 Сутність поняття зовнішнього середовища й її роль діяльності підприємства

зовнішній середовищеswot аналіз

Ринок, закони його розвитку зумовлюють необхідність здійсненні дослідницької функції для підприємства це обумовлюється це тим, що з підприємств визначена висока адаптивність до мінливим ринковим умовам.

Поняття «зовнішня середовище» - це сукупність суб'єктів й снаги, що є поза організації, і надають певний вплив їхньому діяльність [20,С.36].

У межах наукової літературі є досить багато точок зору стосовно структури довкілля. Але найбільше набув значного поширення підхід, що з зовнішнього середовища будь-яких організацій є рівня: мікро- і макросередовища.

Питання взаємодії організації та середовища у науці стала розглядатися вперше у роботах А. Богданова і Л. фонБерталанфи у першій половині сучасності.

Однак у менеджменті значення довкілля для організацій було осмислене лише у 60-ті роки у умовах підсилення динамізму її факторів, і наростання кризових явищ економіки. Це було відправною точкою для інтенсивного використання підходу теоретично та практиці управління, з позицій якого решта організацій стала розглядатися як відкритої системи, взаємодіюча із зовнішнього середовищем.

Подальший розвиток даної концепції призвело до виникнення ситуаційного підходу, згідно з яким вибір методу управління залежить від конкретної історичної ситуації, що характеризується значною мірою певними зовнішнімипеременними[12,С.76].

Початкова зовнішня середовище організації розглядали як задані умови діяльності, непідконтрольні керівництву.

Нині пріоритетною є думка у тому, що з здобуття права вижити й заробити повинна розвиватися у сучасних умовах решта організацій повинна як пристосовуватися до зовнішнього середовища шляхом адаптації своїм внутрішнім структури та поведінки над ринком, а й активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно вишукуючи у зовнішній середовищі погрози та потенційні можливості. Це становище лягло основою стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами за умов високої невизначеності довкілля.

Першим етапом й інформаційної основою стратегічного управління дослідження довкілля фірми, тобто системний збирання та аналізують інформацію проней[8,С.76].

Аналіз довкілля зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу визначення як місії і цілей фірми, так вироблення стратегій поведінки, дозволяють фірмі виконати місію та досягти своєї мети. Він є процес, з якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно організації чинники, щоб визначити можливі небезпеки фірми.

Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час упорядкування плану у разі непередбачених обставин, час і розробити системи раннього попередження у разі можливих загроз та палестинці час розробці стратегій, які можуть опинитися перетворити колишні погрози на різноманітних вигіднівозможности[1,С.176].

З погляду оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу довкілля у процесі стратегічного планування полягає сутнісно у відповідь втричі конкретні питання:

>1.Где нині організація.

>2.Где, на думку вищого керівництва, повинна бути організація у майбутньому.

>3.Что має зробити керівництво, щоб організація перемістилася речей становища, у якому вона перебуває тепер, у те становище, де його хоче керівництво надалі.

Щоб оцінити необхідність виконання докладного аналізу зовнішнього оточення організації слід також розглянути характеристики довкілля, які мають безпосереднє вплив на складність його здійснення. По-перше, до даних характеристик належить взаємопов'язаність чинників довкілля. Під нею розуміється рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає інші чинники. Факт взаємозв'язку є значимим не тільки для ринків країни чи регіону, але й світового фінансового ринку. Ця взаємозалежність перетворила середу сучасних організацій бурхливо непостійну.

Керівники большє нє можуть розглядати зовнішні чинники окремо, ізольовано одна від друга. Фахівці навіть недавно запровадили поняття «хаотичних змін» для описи довкілля, що характеризується ще швидшими темпами змін сильнішоювзаимосвязанностью.

По-друге, можна назвати таку характеристику як складність довкілля. Ця кількість чинників, куди організація зобов'язана реагувати, і навіть рівень варіантності кожного чинника. Якщо казати про числі зовнішніх чинників, куди підприємство реагує, то якби неї тиснуть державні постанови, часте переукладання договорів із профспілками, кілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна стверджувати, що цю організацію більш-менш складному оточенні, ніж, між іншим, організація, стурбована діями всього кілька постачальників, кількох конкурентів, за відсутності профспілок і уповільненому зміні технології.

Організації, працюють у нескладної середовищі, мають однією перевагою: їм має справу лише з кількома категоріями даних, необхідні прийняття управлінські рішення.

По-третє, потрібно виділяти рухливість середовища. Під нею розуміється швидкість, з якою відбуваються зміни у оточенні організації. Чимало дослідників зазначають таку тенденцію, що оточення сучасних організацій змінюється з наростаючою постійно швидкістю. Проте притому, що ця динаміка є спільною, є організації, навколо яких зовнішня середовище особливо рухається.

Наприклад, внаслідок досліджень виявилося, що швидкість зміни технологій і параметрів конкурентної боротьби у фармацевтичній, хімічної промисловості та електронній промисловості для вище, ніж у сусідніх галузях. Швидкі зміни в авіаційно-космічної промисловості, виробництві комп'ютерів, біотехнології і сфері телекомунікацій. Менш помітні відносні зміни зачіпають будівельну, харчову промисловість, виробництво тари і пакувальних матеріалів.

З іншого боку, рухливість зовнішнього оточення може бути вищим кого підрозділів організації та нижче й інших. Приміром, у багатьох фірмах відділ досліджень, і розробок стикається з високою рухли-вістю довкілля, оскільки вона повинен відстежувати усі технологічні нововведення.

З іншого боку, виробничий відділ то, можливо занурений у щодо повільно непостійну середу, що характеризується стабільним рухом матеріалів і трудових ресурсів. У той самий час, якщо виробничі потужності розкидані на різних країн світу або ж регіонам країни чи вихідні ресурси надходять з-за кордону, то виробничий процес може у умовахвисокоподвижной довкілля. Зважаючи на складність функціонування умовахвисокоподвижного зовнішнього оточення, організація чи його підрозділи повинні спиратися більш різноманітну інформацію, аби приймати ефективні управлінські рішення про своїх внутрішніх змінних. Це прийняття рішень важче процесом.

По-четверте, є ще така характеристика довкілля як невизначеність. вона є функцією кількості інформації, яку має організація (або високопоставлена особа) щодо конкретного чинника, і навіть функцією впевненості у цієї інформації. Якщо інформації мало чи існують сумніви щодо її точності, середовище стає більш невизначеною, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація, і є підстави вважати її високонадійній. Оскільки бізнес дедалі більше стає глобальним заняттям, потрібно більше інформації, але упевненість у її точності помітно знижується.

Залежність від думок іноземних експертів, чи аналітичних матеріалів, викладених іноземною мовою, збільшує непевність. Чим невизначеніша зовнішнє оточення, важче приймати ефективні рішення, у областіуправления[3,С.36].

Всі ці характеристики довкілля організації говорять про високої динаміці і варіантному характері які у ній змін, що накладає керувати завдання максимально точного прогнозування, оцінки й аналізу сформованого зовнішнього оточення фірми про те, щоб заздалегідь встановити характері і силу можливих загроз, що дозволить виробляти й адекватно ситуації коригувати обрану стратегію.

Через війну еволюції менеджменту змінювалися, і вдосконалювалися методи стратегічного планування та управління.

За сучасних умов найдієвішим вважається необхідність здійснювати превентивне реагування на прогнозовані у зовнішній середовищі зміни, бо тільки з допомогою цього можна лише вижити, адаптуватися, а й з найбільшим ефектом вживати наявні організація резерви, і навіть можливості, виникаючі внаслідок змін. Усе це створює передумови подальшого розвитку.

Такі управління передбачає раннє виявлення «слабких сигналів» жодних змін і в середині, і поза підприємства міста і швидко реагувати ними. У цьому, має бути налагоджене постійний нагляд (моніторинг) за будь-якими подіями та явищами, що відбуваються у зовнішній середовищі підприємства.

Основними принципами, які треба враховувати з організацією дослідження довкілля є принципи об'єктивності, системності, розвитку, регулярності, гнучкості ірелевантности.

Методи, які можна використовувати при даному аналізі можна поєднати на два основні групи:

· методи збирання цих про зовнішнього середовища,

· методи аналізу та прогнозування її чинників.

Останні містять у собі методи екстраполяції,структурно-аналитические і експертніметоди[15,С.86].

Щоб визначити стратегічні зміни, необхідних компанії та здійснити ці зміни, керівництво компанії має мати поглибленим поданням щодо стані як внутрішнього середовища компанії, її потенціалі і тенденціях розвитку, і про стан довкілля, тенденціях її й місці, який посів компанія у зовнішній середовищі.

Аналіз середовища одна із процесів стратегічного управління. Процеси стратегічного управління логічно ідуть одне з іншого. Слід пам'ятати про існування стійкою зворотного зв'язку та відповідно про інше вплив кожної такої процесу всі іншіпроцесси/совокупность процесів.


1.2 Характеристика чинників макросередовища

Аналіз довкілля передбачає вивчення всіх його складових. Зовнішню середу поділяють на:

->макросреду, впливає на підприємство та його мікросередовище. Вона містить природну, демографічну, науково-технічну, економічну екологічну, політичну та міжнародну середу

-мікросередовище - середу прямого впливу підприємство, яку створюють постачальники матеріально-технічних ресурсів, споживачі продукції (послуг) підприємства, торгові й маркетингові посередники, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, страхові компанії; [13,С.106].

До компонентами довкілля, впливає на ефективність яких і стійкість функціонування фірми, ставляться тобі й маєш які фірма неспроможна впливати і які вона не управляє. Ці компоненти впливають на фірму:

· безпосередньо (податкову систему, політика постачальників, споживачів та інших.),

· побічно (політична, економічна та інші сфери країни).

Чинники макросередовища фірми впливають її укосвенноПредприятие має обмежувати негативні впливу зовнішніх чинників, найістотніше які впливають результати своєї діяльності чи, навпаки повніше використовувати сприятливівозможности[19,С.39].

Розглянемо склад перелічених чинників. Сфери і психологічні чинники макросередовища фірми, що впливають ефективність яких і стабільність її включають:

1. Міжнародні чинники:

1.1. Кількість «гарячих точок» у світі, де відбуваються будь-які воєнні конфлікти,

>1.2.Численность військових та інших осіб, задіяних в «гарячих точках» тепер,

>1.3.Количество міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок, кінофестивалів, конкурсів та інших заходів вищої категорії у природничо-технічній освіті, культури, науково-технічного прогресу, які у сьогодні у країні й у світі,

1.4. Тенденції зміни тривалість життя населення цілому у світове співтовариство;

2. Політичні чинники:

2.1. Стабільність демократичних перетворень у країні,

2.2. Можливість повернення до минулої політичній системі,

2.3. Кількість страйків із кількістю учасників понад сто, які у країні даний день,

2.4. Криміногенна обстановка країни,

2.5. Політичних фракцій у майбутніх законодавчій влади;

3. Економічні чинники:

3.1. Питома вага конкурентоспроможної зовнішньому ринках промислової продукції фірм країни,

3.2. Питома вага конкурентоспроможної на ринку промислової продукції фірм країни,

3.3. Тенденції зміни зовнішньоекономічних зв'язків,

3.4. Дефіцит бюджету, %,

3.5. Середньорічні темпи інфляції,

3.6. Питома вага приватної власності в сукупної власності країни,

3.7. Наявність "стратегії переходу країни на ринкові взаємини спікера та їхній розвиток", що у відкритого друкування,

3.8. Наявність федеральних методичних документів, що регламентують процес ухвалення і реалізації управлінського рішення (пофункционально-стоимостному аналізу, прогнозуванню, нормуванню, оптимізації, економічному обгрунтуванню й з приводу),

3.9. Питома вага сировинних ресурсів у експорті країни,

3.10. Показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності,

3.11. Структура розподілу доходів населення,

3.12. Рівень розвитку фінансової систем країни;

4.Социально-демографические чинники:

4.1. Місце країни у світі з тривалість життя,

4.2. Місце країни у світі з життєвому рівню населення,

4.3. Тривалість життя (чоловіків, жінок),

4.4. Смертність дітей до один рік, % від народжених і порівняно з найкращим світовим показником,

4.5. Народжуваність й дитяча смертність населення,

4.6. Структура населення підлогою, віку, складу сім'ї, зайнятості, питомій вазі самотніх, за освітою, питомій вазі службовців, пенсіонерів, школярів, студентів, працюючих жінок, щільність населення за регіонах України та ін.,

4.7. Міграція населення,

4.8. Перспективність міст,

4.9. Структура населення за прибутку та інших.;

5. Правові чинники:

5.1. Наявність федеральних правових актів (указів Президента, постанов уряду, державні стандарти тощо.) по стандартизації, метрології, захисту споживачів, антимонопольної політиці, сертифікації товарів та послуг, управлінню якістю й конкурентоспроможністю товарів, охорони навколишнього природного довкілля, підприємництву, цінних паперів, фінансів тощо.,

5.2, Наявність федеральних правових актів, що регулюють взаємовідносини компонентів економічної системи країни,

5.3. Наявність федеральних правових актів, регулюючих зовнішньоекономічну діяльність країни й фірм,

5.4. Наявність федеральної програми створення правової держави,

5.5. Якість прокурорського нагляду над дотриманням федеральних правових актів,

5.6. Наступність правового забезпечення за вертикаллю і горизонталі;

6. Екологічні чинники:

6.1. Параметри екосистеми країни,

6.2. Кількість міст та питома вага чисельності їх населення, які відповідають вимогам по екологічності,

6.3. Витрати у бюджеті країни, в %, для підтримки екосистеми країни;

7.Природно-климатические чинники:

7.1. Оцінка основних природних ресурсів країни та її місце у світове співтовариство,

7.2. Вилучення у надрах природних ресурсів (інтенсивність стосовно загальним запасам і рівень вилучення),

7.3. Характеристика кліматичних чинників країни,

7.4. Дефіцитність окремих видів ресурсів у регіонах країни,

7.5. Ступінь використання вторинних ресурсів;

8.Научно-технические чинники:

8.1. Питома вага винаходів і патентів країни у фонді країн світу,

8.2. Питома вага числа докторів наук, професорів в кількості

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація