Реферати українською » Маркетинг » Аналіз маркетингового плану ТОВ "Баркас"


Реферат Аналіз маркетингового плану ТОВ "Баркас"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Поняття маркетингу та її види

1.1 Поняття «маркетинг»

1.2 Види маркетингу

Глава 2. Аналіз маркетингового плану ТОВ «>Баркас»

2.1 Характеристика підприємства ТОВ «>Баркас»

2.2 Маркетинговий план ТОВ «>Баркас»

2.3 Аналіз маркетингового плану ТОВ «>Баркас»

Укладання

Список використаної літератури та джерел


Запровадження

Перехід економіки нашої країни, до ринкових відносин передбачає найповніше й активна застосування такого порівняно нового нам методу, як маркетинг.

Маркетинг є одним із найважливіших різновидів економічної й суспільного діяльності, проте, її дуже часто неправильно розуміють. Мета маркетингу – підвищення якості товарів та послуг, поліпшення умов його придбання.

Ще донедавна слово “маркетинг” можна було важливо почути лише у вузькому колі фахівців із закордонному ринку. Тепер він дедалі більше достукується до дискусіях господарників, економістів, ділових людей, які займаються підприємницькою діяльністю й котрі шукають шляхи отримання прибутку виходячи з спостереження та прогнозування ринку, вивчення попиту, розробки стратегії і тактики роботи з ринку. На деяких підприємствах вже розпочали формування спеціальних служб маркетингу.

Маркетинг – це цілісна концепція управлінської діяльності фірми, що характеризується єдиною сутністю, загальними принципами і функціями і на орієнтацію виробництва та збуту, на запити кінцевих споживачів.

Нині спрямованість торгової діяльності будь-який фірми стала більш різнобічної та дуже складною у вигляді величезної розмаїтості товарів хороших і бажань покупця. У ринковій економіці виживають, як відомо, ті фірми, чия продукція роботи, послуги знаходять збут. З огляду на ця обставина, маркетингова діяльність стає орієнтиром, фундаментом, у якому будується виробничий процес на фірмі.

Однак у залежність від акцентів у самої маркетингової діяльності, соціальній та залежність від сфери, і об'єкта застосування маркетингової концепції управління, розрізняють різноманітні види маркетингу.

Метою згаданої курсової роботи є підставою дати означення й характеристику видам маркетингу.

Досягнення мети вирішити такі:

1. Вивчити літературу на уроках дослідження.

2. Розглянути теоретично аспекти видів маркетингу та його характеристик.

3. Виконати аналіз маркетингового плану ТОВ «>Баркас».

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є підставою компанія ТОВ «>Баркас».

Предмет дослідження – маркетинговий план підприємства ТОВ «>Баркас».

Діяльність було використано такі методи дослідження: методи узагальнення і систематизації теоретичних даних; порівняння, аналіз, синтез, вивчення та обробка даних емпірики; моделювання висновків дослідження;

Структурно курсова робота складається з запровадження, 2 глав, укладання, списку використаної літератури та джерел.


Глава 1. Поняття маркетингу та її види

 

1.1 Поняття «маркетинг»

Маркетинг (анг.marketing, відmarket - ринок) одне з системам управління капіталістичним підприємством, передбачає ретельний облік процесів, що відбуваються над ринком до ухвалення господарських рішень. Виникла на початку ХХ століття США, найбільшого поширення отримало 50-60-ті роки у зв'язку з загостренням проблеми збуту і широким застосуванням нових, про нецінових методів конкурентної боротьби (реклама, конкуренція якості, диференціація продукту та інших.). Переважна більшість найбільших корпорацій США дотримується маркетингом. На початку 1970-х років у США функціонувало близько 400 приватних дослідницьких фірм, виконували за контрактами із монополіями дослідження з проблемам маркетингу. Оборот найбільших із них (наприклад, "А. З. Нільсен") становив десятки млн. доларів. У країнах Західної Європи таких організацій у роки була більш 200. Існують міжнародних організацій маркетингу - Європейський комітет маркетингу і ІІ Міжнародна асоціація маркетингу. [1]

Фірма може будувати своє управління з різних концепцій – фінансової, прораховуючи найоптимальніші сфери витрат і вітчизняних інвестицій; конкурентної, витісняючи будь-що конкурента з ринку; товарної, поліпшуючи якісні показники своєї продукції, та інших. Однак на цей час максимальний ефект під управлінням дає маркетингова концепція, орієнтована на вияснення й задоволення запитів споживачів певного цільового ринку.

Поява маркетингу як певної системи господарювання, методу рішенняпроизводственно-риночних проблем – «це що інше, як відповідна реакція господарської одиниці, таких процеси, як ускладнення проблеми виробництва та реалізації товарів внаслідок стрімкого розширення асортименту, на швидке оновлення, небувалого раніше зростання виробничих можливостей, частих зрушень на характері й структурі ринкового попиту, його кон'юнктурних коливань, усе більшого загострення конкуренції над ринком».

У основі поняття «маркетинг» лежить термін «ринок». Це у найбільш загальному вигляді передбачає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий її різновид ринкової діяльності, коли він виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод рішення господарських проблем, а ринок, його вимоги, і характер реалізації є критеріями ефективності діяльності.

У світі немає узвичаєного визначення поняття «маркетинг». У літературі було чимало визначень цього терміна. У одних джерелах під маркетингом розуміється система різних видів діяльності підприємства, що охоплюють планування, ціноутворення, доставку товарів хороших і надання послуг споживачам. За інших публікаціях можна знайти тлумачення маркетингу як підприємницьку діяльність, управляючу просуванням товарів та послуг від виробника до споживача, чи як соціальний процес, з якого прогнозується, формується і задовольняється попитнатовари, послуги, роботи.

Маркетинг – явище складне, багатопланове та динамічне. Цим пояснюється неможливість щодо одного універсальному визначенні дати повну, адекватну його сутності, принципам і функцій характеристику маркетингу.

У своїй роботі ми дотримуватися визначення, даного Ф.Котлером. Маркетинг – соціальний управлінський процес, з допомогою якого окремі особи чи групи осіб задовольняють свої потреби й потреби через створення товару і споживчих цінностей і взаємообміну ними.

Цілі маркетингу – формування та стимулювання попиту, забезпечення обгрунтованості прийнятих управлінських рішень та планів роботи фірми (підприємства), і навіть розширення обсягів продажу, ринкової частки і прибутків. Виробляти об'єкт продажу, а чи не продавати те, що виробляється, - основний гасло маркетингового підходу під управлінням науково-технічної діяльністю, виробництвом і які збутом для будь-якийфирми.[2]

Інакше кажучи, як виробляти, фірма має провести ретельне вивчення потреб конкретних споживачів, відповідно до отриманими даними доопрацювати та вдосконалити товар і лише для того виходити з цим товаром ринку. А навпаки – зробити товар, і потім відчувати серйозні складнощі у відношенні продажу.

Маркетинг – це вміння стати з іншого боку прилавка і оцінити бізнес очима покупця. Це здатність знайти й утримати споживача, задовольнити його і швидше, чому це робить конкурент.  

 

1.2 Види маркетингу

Маркетинг – це цілісна концепція управлінської діяльності фірми, що характеризується єдиною сутністю, загальними принципами і функціями і на орієнтацію виробництва та збуту, на запити кінцевих споживачів.

Однак у залежність від акцентів у самої маркетингової діяльності, соціальній та залежність від сфери, і об'єкта застосування маркетингової концепції управління, розрізняють різноманітні види маркетингу.

Види маркетингу залежно від структури маркетинговоїконцепции:[3]

У зв'язку з особливостями розвитку та акцентами структурою маркетингової концепції розрізняютьменеджеристский,бихевиористский, інтегрований, інноваційний, прямий, стратегічний, екологічний і соціальний маркетинг.

>Менеджеристский (управлінський) маркетинг передбачає верховенство маркетингової концепції під управлінням фірмою й висунення маркетингової служби до рівня менеджерів вищої ланки управління, наприклад, очолюється віце-президентом фірми, який координує її роботу.Менеджерский вид маркетингу передбачає також посилення активної її боку, тобто. спрямований як на вивчення ринку нафтопродуктів та ринкової моди і адаптацію до них вироблених товарів та послуг, а й у формування ринку нафтопродуктів та запитів споживачів відповідно до маркетингової стратегії фірми.

Дж. Р.Болт так характеризує управлінський маркетинг: «Виробничий персонал, фінансові та збутові служби, – усі мають перейнятися психологією маркетингового мислення, навіть якщо де вони приймають істотної участі у виконанні маркетингу». Федька В.П. Основи маркетингу. – Ростовн/Д.: Фенікс, 2002.

>Бихевиористский маркетинг основний акцент робить на вивчення психології споживача, мотивації купівельного поведінки. Такий вид маркетингу особливо важливий значних, передових фірм, які можуть здійснювати серйозні й з якості та за кількістю маркетингові заходи ринку вигляді товарної, цільової, збутової і комунікаційної політики. Проте, виборюючи гаманці покупців, фірма насамперед прагне заволодіти їм гаманцями, а й їхні серцями, тобто. домогтися переваги на свої товарів хороших і забезпечити відданість і лояльність покупців до торгову марку даної фірми.

Інтегрований маркетинг приділяє особливе значення координування йувязиванию складових маркетингових заходів на ринок, саме: товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики і рівноваги їхньої участі у рішенні глобальних стратегічних завдань фірми.

Інноваційний маркетинг долає такий недолік звичайного маркетингу, як обмеженість розробки нових товарів, які базуються на якісних перегонах розвитку науку й техніки. Інноваційний маркетинг залежить від науково-технічних розробок, заснованих на виключно фундаментальних і прикладних наукові дослідження, результати що у подальшому «просіваються через сито» уподобань і вимог ринку України і потім проникають у виробництво і пропонуються до споживачів.

Прямо маркетинг характеризується прямим способом продажу товарів та послуг і передбачає організацію збутової діяльність у формі персональних продажів через збутових агентів – комівояжерів, соціальній та формі продажам за каталогам іТВ-маркетинга, коли виробник і продавець відповідної продукції входять у безпосередній контакти з кінцевим споживачем.

Стратегічний маркетинг визначає ролі найважливішої функцію розробки глобальних стратегій і планування. У ньому також посилено активна сторона маркетингу, що сприяє створенню й формуванню від попиту й пропозицій споживачів відповідно до довгостроковим цілям фірми і підпорядкування цих цілей всієї виробничо-збутовий діяльності фірми.

Прикладом тут може бути досвід компанії «>Петрохолод». Проведене 1997 року маркетингове дослідження мало основна мета дослідження ринку морозива, оцінку перспектив продажу, наявність від конкурентів і їх перспектив щодо Замовника дослідження. Метою другого дослідження, проведеного у березні - квітні 1998 роки вже вироблення пропозицій з стратегічної й поточної збутової політиці Замовника - ВАТ “>Петрохолод”.

Подані пропозиції з удосконалення збутової, рекламної, інформаційної та іншої політики оцінили як украй важливі і перспективні як власне керівництвомПетрохолода, а й фахівцями з маркетингу Європейського Банку реконструкції й розвитку, котрі працюють ізПетрохолодом у межах контракту з надання консультативної допомогиСеверо - західному регіоні Росії.

Крім маркетингового дослідження, у рамках робіт було створено інформаційна база існують і потенційних споживачів продукціїПетрохолода з урахуванням їхньої пропозицій і побажань.

Усе сказане вище дозволило керівництвуПетрохолода звернутися знову до керівництва Центру маркетингових і соціологічних досліджень з пропозицією про продовження довгострокових маркетингових досліджень, особливо у частині стратегічного маркетингу.

В.А.Конорев Прикладний маркетинг. Стратегічний маркетинг за умов посилення конкуренції над ринком товарів та послуг

Екологічний, чи «зелений» вид маркетингу покладено ринкові іпроизводственно-сбитовие завдання у відповідно до вимог захисту довкілля.

Соціальний, чи соціально-етичний, маркетинг спрямований як задоволення запитів кінцевих споживачів, а й у оптимальне вирішення економічних і соціальних завдань, що стоять перед все суспільство, дотримання його довгострокових інтересів.

Види маркетингу територіямиохвата:[4]

Залежно від території охоплення маркетинг то, можливо внутрішній, регіональний, експортний, імпортний, зовнішньоторговельний, маркетинг з продажу до інших держав патентів і ліцензій, маркетинг прямих іноземних інвестицій, міжнародний маркетинг, є мультинаціональним і глобальний маркетинг.

Внутрішній маркетинг пов'язані з питаннями реалізації товарів та послуг у межах однієї країни й обмежений її національними межами. Зазвичай зовнішній ринок фірма починає виходити пізніше, коли він досягла певних результатів і взагалі не вистачає простору вітчизняного ринку. Однак у світовій практиці зустрічаються фірми, які спеціалізуються здебільшого зарубіжної роботи і мало працівники ринку, і навпаки.

Експортний маркетинг пов'язані з ускладненням функцій і завдань у сфері маркетингової діяльності фірми, оскільки передбачає додаткові дослідження нових закордонних ринків збуту, створення зарубіжних збутових служб та мереж тощо.

Прикладом то, можливоErichKrause. Це з небагатьох вітчизняних брендів, який виріс із локального у міжнародний. Тут особливу роль успіху зігравнейминг. Спочатку він зачарував росіян (більшість їх досі впевнені, під маркоюErichKrause купують німецький товар), та був і країни трьох континентів - Європи, Азії, і Південної та Центральною Америки.

З чого починається експорт? Експортні стратегії російських компаній.

Журнал "Комерційний Директор" N 11 листопад 2008 р. Ларіонов У.

Імпортний маркетинг одними економістами визнається, іншими вже заперечується, оскільки вона не пов'язані з технологією просування товарів ринку, організацією успішних продажу та ефективного збуту. Але імпортний маркетинг має право існування, оскільки передбачає особливу форму досліджень ринку забезпечення високоефективних закупівель. Це теж робота над ринком, хоч і специфічна.

Зовнішньоторговельний маркетинг визначає своїм об'єктом експортні і імпортні види маркетингової діяльності щодо об'єктів зовнішньої торгівлі.

Зарубіжний науково-технічний маркетинг стосується специфіки продажу та закупівлі результатів науково-технічну діяльність – патентів і ліцензій, що у значною мірою змінює характер маркетингової роботи, пов'язаний з підготовкою ліцензійних і патентних матеріалів на продаж, з завданнями вивчення напрямів патентного права відповідних країн тощо.

Маркетинг прямих іноземних інвестицій включає питання вивчення умов зарубіжної інвестиційної діяльності, глибший і всебічний аналіз можливостей роботи нового підприємства його збутової активності, і навіть специфіки організації продажів зовнішньому ринках фірмою, яка висловлює інтереси материнської компанії, але функціонує за законами зарубіжної країни, де знаходиться.

Зовнішньоекономічний маркетинг як особливостей розглядає форми як зовнішньої торгівлі, а й зовнішньоекономічного співробітництва (науково-технічний, промислове та інших.).

Міжнародний маркетинг передбачає новий щабель у розвитку маркетингу, зокрема здійснення його щодо збуту національними підприємствами (чи контрольованими національними компаніями), зареєстрованими там, по-третє країнах, чи іноземних компаній у країні.

>Мультинациональний маркетинг відрізняється специфікою виробничо-збутових завдань і притаманний переважно для транснаціональних компаній, охоплюючи ринкові території значної частини країн.

Глобальний маркетинг пов'язані з маркетингової діяльністю найбільших фірм і транснаціональних корпорацій у світовій, глобальному масштабі і включає стратегію розвитку та формування світових ринків незалежно від національних меж упорядкування і територій відповідно до стандартизованим маркетинговим програмам.

Види маркетингу залежно відспроса:[5]

>Конверсионний маркетинг – вид маркетингу, завданням якого є зміна негативного ставлення споживачів до якогось продукту (негативний попит) на позитивне шляхом переробки продукту, зниження ціни, і ефективнішого його.Конверсионний маркетинг застосовують, наприклад,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація