Реферати українською » Маркетинг » Аналіз політики підприємства з управління збутом товару


Реферат Аналіз політики підприємства з управління збутом товару

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

Розвиток ринкових відносин зумовлює необхідність створення підприємстві ефективних заходів із стимулюванню збуту. Збутова діяльність залежить від внутрішніх та зовнішніх умов функціонування підприємства, і її розробки необхідний їх докладний аналіз, і навіть можливостей організації.

Організація збутової діяльності та її вдосконалення мета даного дипломного дослідження. Об'єктом дослідження вибрано ТОВ "Комісійний магазин".

Результатом дослідження є розробка рекомендацій для вдосконалення управління збутовою банківською діяльністю та оцінювання їхньої ефективності.

Обсяг дипломної роботи, становить 81 сторінку, містить 14 таблиць, 15 малюнків, 2 докладання. Дипломна робота структурно представлена запровадженням, 3 розділами, укладанням.

Список літератури включає 34 джерела.


>СОДЕРЖАНИЕ

Ведення

1. Методологічні аспекти управління збутовою діяльністю

1.1 Сутність, роль і складові збутової діяльності

1.2 Управління збутової діяльністю

1.3 Стимулювання збуту: методи лікування й мети

2. Аналіз збутової діяльність у ТОВ "Комісійний магазин"

2.1Торгово– економічна характеристика діяльності ТОВ "Комісійний магазин"

2.2 Аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища ТОВ "Комісійний магазин"

2.3 Аналіз організації збутової політики підприємства

>3.Совершенстование системи збутової діяльності для підприємства

3.1 Розробка програми з вдосконаленню управління збутовою діяльністю у власність ТОВ "Комісійний магазин"

3.2 Економічна ефективність запропонованих заходів із вдосконаленню збутової діяльність у ТОВ "Комісійний магазин"

Укладання

>Библиографический список

Додаток А

Додаток Б


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У середовищі сучасних економічних умов для надійного становища підприємства над ринком необхідно, що його робота забезпечувала отримання постійний прибуток протягом тривалого періоду часу. Такий стан можна досягнути рахунок підвищення ефективності виробничу краще й комерційної діяльності підприємства з урахуванням сучасної системи менеджменту.

Збут є систему взаємин у сфері товарно-грошового обміну між економічно та юридично вільними суб'єктами ринку збуту, реалізують свої комерційні потреби. Суб'єктами ринку збуту виступають продавці та покупці, а об'єктом збуту є сам товар в маркетинговому цього слова.

Завдання діячів ринку збуту у тому, щоб зробити взаємовигідний товарно-грошовий обмін між продавцем і покупцем. Маркетингова діяльність всіх учасників над ринком збуту активно сприяє цьому обміну, вишукуючи потреби, і направляючи потоки у системі "товар - гроші" назустріч одна одній.

На цей час товарне насичення ринків спричиняє падіння від попиту й, як наслідок, до їх зниження прибуткупредприятий-продавцов. У умовах наголошується на утримання старих покупців і активний пошуку нових, що особливо на часі у сприйнятті сучасних економічних умов високого рівня конкуренції.

У разі сучасного ринку, котрій характерно жорстку конкуренцію, будь-яке рано чи пізно з проблемою вибору найефективніших каналів збуту, та процесу їх оптимізації. Цьому питання приділяється дедалі більша увага, тому що від забезпечення успіху продукції залежить стабільна діяльність підприємства. У остаточному підсумку, оптимально сформовані канали і розподілу і реалізації продукції, підвищують конкурентну стійкість підприємства, сприяють залученню нових споживачів та сприяє розширенню впливу ринку. Тому "вибір збутової мережі можна зарахувати до області стратегічних рішень.

Метою переддипломної практики вивчення політики підприємства з збутової діяльності.

Досягнення мети перетвориться на ході дослідження вирішити такі:

1. Розглянути теоретичні аспекти збутової діяльності.

2. Дати короткуторгово–економическую характеристику підприємства.

3. Провести аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища.

4. Проаналізувати збутову діяльність підприємства.

5. Розробити напрями для вдосконалення управління збутовою банківською діяльністю та розрахувати їх економічну ефективність.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Комісійний магазин", предмет дослідження - управління його збутової діяльністю, період дослідження 2005-2007 року.

У процесі написання звіту використовувалися джерела: бухгалтерська звітність підприємства, дані кадрового обліку, періодична література i чужі праці провідних спеціалістів у галузі економіки та менеджменту.

У ході дослідження використовувалися такі методи аналізу: монографічний,расчетно-конструктивний, горизонтальний і вертикальний аналіз, метод порівняння та інші.


1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯСБЫТОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1.1 Сутність, роль і складові збутової діяльності

Комерційна діяльність будь-якого підприємства з збуту є складовою всієї системи його функціональної діяльності, комплексної функцією підприємства.

Збутова діяльність (збут) представляється сукупністю всієї функціональної діяльності, здійснюваної після завершення виробничої стадії (після закінчення виготовлення продукції) до безпосередньої продажу товару покупцю, доставки його споживачеві і післяпродажного обслуговування. Це уявлення збуту трактує його з позицій системного і комплексного підходів у сенсі, на відміну вузького трактування збуту як безпосередньо продажу товару.Логистический підхід до організації функціональної діяльності виробничого підприємства обумовлює такі визначення мети, предмета, суб'єктів та, характеру та змісту збуту.

Мета збуту — доведення до конкретних споживачів конкретного товару необхідних споживчих властивостей (якості, ціни, і т. буд.) у необхідному кількості (обсязі), в точний час (в точний термін), у певному місці, з припустимими (мінімальними) витратами.

Предмет збуту — продукція, послуги виробничого підприємства (товар, цінність).

Суб'єкти збуту — виробниче підприємство й нам посередницькі збутові (торгові) організації.

Об'єкти збуту — покупці (споживачі) товару виробничого підприємства. Слід зазначити, що означає визначення об'єктів збуту у разі дається з кінцевої спрямованості (адресності) збутової діяльності (і його предмета).Субъектов та збуту годі було ототожнювати з суб'єктами угоди (зокрема, купівлі-продажу, оренди).

Характер збуту — адресний, визначається метою і спрямованістю всієї діяльності виробничого підприємства, похідною споживання, на конкретних споживачів його товару (цінності).

Отже, збут окреслюється розмах підприємства-виробника (або фірми, яка надає послуги), має за мету реалізацію своєї продукції ринках.

Збут продукції підприємствам важливий за низкою причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). З іншого боку, від збуту залежать виробництво і матеріально-технічне забезпечення. Отже, у процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, направлений замінити розширення обсягів роботи і отримання прибутку /1/.

Поняття "збут" у літературі по маркетингу вживається у двох аспектах: у сенсі – як цілісний процес доведення товару від виробника до кінцевого споживача, а вузькому – як власне продаж. Вибір шляхів розподілу товарів та послуг – найважливіше завдання підприємства. Шляхи розподілу впливають все комплекс маркетингу.

>Многообразние зв'язку й відносини між учасниками ринку – продавцями і покупцями – можна як єдиний економічний ланцюжок різних каналів розподілу, тобто реальних шляхів, якими потік товарів та послуг іде у напрямі від виробників до споживачів.

Щоб збут вироблену продукцію був тоді стабільним, необхідно вивчати тенденції розвитку попиту, причому у своєму сегменті ринку, а й принаймні, в суміжних. Також треба відстежувати розвиток конкурентів, просувати свої товари ринку з допомогою певних стратегій і реклами, вчасно вловлювати сигнали ринку, словом, робити всі те що умовах планової економіки було необов'язковим І що входить у поняття "маркетинг".

Комерційна діяльність із збуту своєї продукції підприємстві багатогранна, вона починається з координації інтересів підприємства-виробника з вимогами ринку. Виробник продукції зацікавлений у зниженні витрат виробництва, але це можливо досягти на великих обсягах виробництва та невеличкий номенклатурі своєї продукції. Проте ринок вимагає іншого: споживачі зацікавлені у великому виборі якісної, різноманітної продукції з різними споживчими властивостями по прийнятною ціною. У остаточному підсумку виробничу програму підприємства, номенклатура, якість продукції мають визначатися статками і платоспроможним попитом споживачів: підприємств, фірм та населення. Розширення номенклатури продукції ускладнює виробничий процес, під час випуску невеликих партій виробів зростає собівартість кожного вироби, ускладнюється організація управління, часом потрібно часта переналагодження устаткування. Тому, щоб скоординувати інтереси підприємства-виготовлювача і ринку, необхідно планування асортименту продукції, як нової, і вже що випускалася для підприємства. Планування асортименту є складовою частиною комерційної діяльності промислового підприємства.Виполняться ця має відділом збуту у взаємодії з відділом маркетингу підприємства /6/.

Основними функціями збуту комерційного характеру є безпосередньо продаж і надання оренду предмета збуту (товару, марки) виробничим підприємством як складові відповідного акта (процесу) його взаємовигідного обміну (купівлі-продажу, оренди) з іншим суб'єктом (покупцем, орендарем).. При наданні предмета обміну у найм воно передає (визначений термін) лише окремі правомочності власника — володіння і користування.

>Вспомогательними функціями комерційного характеру є маркетинг і юридичні функції. Маркетингові функції комерційного характеру полягають у визначенні, вивченні та формування споживчої реакцію економічний зміст предмета збуту і включають дві такі основні групи: вивчення та формування від попиту й комунікаційного просування. Перша група функцій передбачає вивчення потреб і; пошук і освоєння виявлення покупців (споживачів); вивчення кон'юнктури ринку; формування від попиту й ін. Друга ж група функцій передбачає, відповідно, рекламну діяльність; зв'язки з громадськістю (ПР); особисте просування (персональну продаж); стимулювання збуту (продажів). Функції цих груп підлягають окремому, докладнішої розгляду та аналізу.

Юридичні функції визначаються процесами юридичного обгрунтування й визначення правового стану економічного змісту предмета збуту, юридичного супроводження і про захисту. Вони включають підготовчі, процесуальні, і навіть функції документального оформлення; супровідні і захисні функції, пов'язані, відповідно, з підготовкою і веденням ділових переговорів, укладанням і солідним юридичним оформленням угод (договорів, контрактів), наглядом і контролі право їх виконанням, їх правової захистом та інших.

Основними функціями технологічного характеру є також дві групи щодо самостійних функцій:хранения-складирования і розподілу - доставки.

Поруч із плануванням асортименту складовою комерційної діяльності є планування збуту. Планування збуту включає складання плану збуту підприємства, формування портфеля замовлень, вибір найефективніших каналів збуту, розподіл обсягу збуту товарів у регіонах. План збуту повинні розробляти підприємства, випускають продукцію вільний ринок".

Портфель замовлень формуютьпредприятия-изготовители, що виробляють і які постачають продукцію на "відомий" ринок, тобто. за контрактами, і навіть на замовлення держави.

Щоб розробити план збуту,предприятие-изготовитель має становити прогноз обсягу збуту, є базою плану збуту.

Виробникові товару треба зазначити залежність між пропозицією свого товару над ринком та її збутом. Пропозиція товару визначається її ціною, цінами інших аналогічних товарів, застосовуваної технології виготовлення товару, рівнем податків і дотацій, природно-кліматичними умовами. Попит споживачів товару підприємства, отже, і збут цього товару залежать переважно від ціни певного товару, рівня прибутку і добробуту покупців, смаків та переваг, і навіть думок покупців про перспективи, сезонності споживання товару /8/.

>Сбитовую політикуфирми-изготовителя продукції слід розглядати, як цілеспрямовану діяльність, принципи і нові методи, якої покликані організувати рух потоку товарів до кінцевого споживача. Основне завдання є створення умов перетворення потреб потенційного покупця на реальний попит на конкретний товар. До таких умов ставляться елементи збутової політики, капітали розподілу (збуту, товароруху) разом із функціями, якими вони наділені /9/.

Основними елементами збутової політики є пріоритетними такі:

- транспортування продукції — її фізичне переміщення від виробника до споживача;

- доопрацювання продукції — добір, сортування, складання готового вироби та інші, що підвищує ступінь доступності й готовності продукції до споживання;

- зберігання продукції — організація створення та підтримка необхідних її запасів;

- контакти з споживачами — дії з фізичної передачі товару, оформленню замовлень, організаціїплатежно-расчетних операцій, юридичному оформленню передачі прав власності товару, інформування споживача про товарі і якщо фірмі, і навіть збору інформації про ринок /1/.

Система збуту — ключове ланка логістики збуту і свого роду фінішний комплекс в усій діяльності фірми зі створення, провадження й доведення товару до споживача.

Планування збуту доцільно здійснити за напрямами:

1) на відомому ринку;

2) на вільний ринок.

Під відомим ринком маються на увазі замовлення державних організацій, військові замовлення і постачання товарів за контрактами. Головним у плануванні збуту на відомому ринку є розробка портфеля замовлень підприємства.

Основним змістом планування збуту на вільний ринок є прогнозування збуту, розробка планів збуту, вибір найефективніших каналів збуту, розподіл обсягу збуту товарів у регіонах /12/.

 

1.2Управління збутової діяльністю

Однією з умов розвитку торгових підприємств служить наявність стабільної системи збуту. Управління збутом є першочерговим завданням задля досягнення вищих економічних показників торгового підприємства над ринком.

Управління збутом є багатогранний аспект управлінські рішення, вкладених у підвищення сильних сторін діяльності підприємства міста і в розвитку можливостей здійснення, вдосконалення процесу обслуговування споживачів.

Фірми мають альтернативи у створенні розподілу свого продукту. Причому у основі лежить принципова орієнтація задоволення різноманітних запитів кінцевого споживача і загальнодосяжний спосіб існування, аналізований як сукупність дій зі максимальному наближенню товару до цільової групі споживачів. Управління збутової діяльністю характеризується такими функціями управління:

1. Функції планування:

- розробка перспективних і оперативних планів продажів;

- аналіз стану та оцінка кон'юнктури ринку;

- формування асортиментного плану виробництва;

- вибір каналів і розподілу і товароруху;

- планування рекламних кампаній й розробка заходів зі стимулювання збуту;

- складаннясмет-затрат на збуті та його оптимізація.

2. Функції організації:

- організація складського і тарного господарства для готової продукції;

- організація продажу та доставка продукції споживачам;

- організація допродажного і післяпродажного обслуговування;

- організація каналів товароруху і розподільних мереж;

- організація проведення рекламних кампаній і заходів із стимулюванню збуту;

- -організація підготовки торгового персоналові та управління діяльністю торгових представництв;

- організація взаємодії всіх підрозділів підприємства задля досягнення цілей збуту.

3. Функції контролю та регулювання:

- оцінка результатів збутової діяльності;

- контролю над виконанням планів збуту;

- оперативне регулювання збутової діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішніх й наявність внутрішніх перешкод;

- оцінка та стимулювання діяльності збутового апарату;

- статистичний, бухгалтерський і оперативний облік збутової діяльності.

Досягнення бажаних результатів збутової діяльності вимагає як чіткого описи їх, а й усвідомленої орієнтації підприємства з їхньої досягнення.

Вибір способу збуту є невід'ємною частиною логістики збуту для підприємства і передбачає інтерпретацію всієї діяльності фірми, необхідно відповідним чином планувати і організовувати система збуту продукції з підприємства-виготовлювача до одержувачу.

Роздрібна торгівля включає продаж товарів населенню для особистого споживання, організаціям, підприємствам, установам для колективного споживання чи господарських потреб. Товари продаються переважно через підприємства роздрібної торгівлі, і комунального харчування. Разом про те продаж споживчих товарів здійснюється зі складів підприємств- виготовлювачів, посередницьких організацій, фірмових магазинів, заготівельних пунктів, майстерень, ательє тощо. Роздрібна торгівля здійснює ряд функцій:

-досліджує кон'юнктуру, сформовану на

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація