Реферати українською » Маркетинг » Показники якості продукції


Реферат Показники якості продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Показники якості продукції


Зміст

Запровадження

1. Науковий підхід до вивчення показників якості продукції

2. Показники якості у системі кількісної оцінки властивостей продукції

3. Оцінка рівня якості продукції

Укладання

Список використовуваних джерел


Запровадження

«Тільки бездоганне якість

та досконале управління можуть

принести необхідні плоди»

У. Едвард Демінг

При розвитку ринкових відносин забезпечення необхідного рівня якості продукції та послуг повинно бути стратегічним напрямом діяльності будь-який господарської одиниці.

Якість - синтетичний показник, який відбиває сукупне прояв багатьох чинників - від динаміки та розвитку національної економіки до вміння організувати й управляти ними процесом формування якості у межах будь-який господарської одиниці. Разом про те світовий досвід свідчить, що у умовах відкритому ринковому економіки, немислимої без гострої конкуренції, виявляються чинники, що роблять якість умовою виживання товаровиробників, визначальним результатом їхньої господарської діяльності.

Якість включає у собі безліч компонентів. Насамперед, до них відносяться техніко-економічні показники якості продукції, і навіть якість технології її виготовлення й експлуатаційні характеристики. Показники призначення продукції, надійності і довговічності, трудомісткості, матеріаломісткості,наукоемкости - що визначають у цій низці.

Такі показники якості товару, як він експлуатаційна безпека продукції та надійність, дизайн, рівень післяпродажного обслуговування, для сучасного покупця основними критеріями під час проведення купівлі й, отже, визначають успіх чи неуспіх фірми над ринком.

Вибір теми даного реферату обумовлений бажанням вивчити з урахуванням літературних даних роль поняття показники якості продукції системи управління якістю, тому що проблему якості є визначальною щодо оцінки рівня конкурентоспроможності товару.


1. Науковий підхід до вивчення показників якості продукції

Ведучи мову про ролі продукції, його поліпшенні, треба зазначити, яке досягнуте якість, плюс можливості порівнювати його із високою якістю аналогічних виробів. Щоб підвищити якість, необхідно вимірювати його й кількісно оцінювати. Тоді можна говорити, якою мірою він відповідає потребам людей, сучасним вимогам виробництва, наскільки я його треба поліпшити.

У зв'язку з цим основу управління становить оцінка якості продукції.Квалиметрия - новий напрям теоретично та практиці управління продукції. Словоквалиметрия створено від: латинського – який, якого якості і давньогрецького - міряти, вимірювати. Отже,квалиметрия – це наука про вимірі.

Це науку про кількісних методи оцінювання якості, що використовуються обгрунтування рішень при управлінні якістю продукції.Квалиметрия розробляє принципи й фізичні методи збору, обробки вихідних даних, і з їхньої основі визначає кількісні показники якості продукції. Оцінка якості необхідна для атестації якості продукції, аналізу динаміки якості, контролю за якістю, планування, стимулювання його поліпшення тощо. У кваліметрії широко використовуються математичні методи, особливо статистичні, оскільки багато показників якості носятьвероятностний характер. Але як можливість перейти до методам виміру якості необхідно розглянути властивості продукції, що входять до підвищення якості, і з допомогою що їхні можна виміряти.

Властивість продукції - об'єктивна особливість продукції, що виявляється у її створенні, експлуатації чи споживанні. Для виміру властивостей продукції використовуються показники - показники якості. Показник якості продукції – кількісна характеристика властивостей продукції, входять до складу її якості, аналізовані стосовно певним умовам її створення і експлуатації чи споживання. Вибір показників якості встановлює перелік найменувань кількісних характеристик властивостей продукції, входять до складу її якості і забезпечувальних оцінку рівня якості продукції.

Показники якості повинні відповідати наступним основним вимогам:

· сприяти забезпечення відповідності якості продукції потребам народного господарства та населення;

· бути стабільними;

· сприяти планомірному підвищення ефективності виробництва;

· враховувати сучасні досягнення науку й техніки і основні напрямки технічного прогресу в галузях народного господарства;

· характеризувати все властивості продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідність до її призначенням.

Обгрунтування вибору номенклатури показників якості здійснюється з урахуванням призначення і використання продукції; аналізу вимог споживачів; завдань управління продукції; складу і структурихарактеризуемих властивостей; основних вимог до показників якості.

Цілі застосування номенклатури показників якості продукції встановлюються відповідно до завданнями управління продукції. Залежно від специфічних особливостей продукції і на умов її виготовлення й використання деякі, зазначені групи показників якості продукції можуть відсутні. За необхідності вводяться додаткові групи показників, характерні для аналізованої продукції.

По способу висловлювання є підстави в натуральних одиницях (кілограми, метри, бали, безрозмірні), соціальній та вартісних одиницях.

За оцінкою рівня якості — базові, відносні показники.

По стадії визначення—прогнозовані, проектні, виробничі, експлуатаційні показники.

Похарактеризуемим властивостями є підстави поодинокими і комплексними (груповими, узагальненими, інтегральними). Одиничні і комплексні показники якості, можуть об'єднуватись у різні групи залежно від об'єкта із зовнішнього середовищем. Приклад такий угруповання показаний в таблиці:

№п/п >Среди розгортання функції якості Групи показників якості
1 предметна середовище показники функціонального призначення
2 предметна середовище у часі показники надійності
3 предметна середовище у просторі показникитранспортабельности
4 виробничо-технологічна середовище показники технологічного і організаційного рівня виробництва
5 середовище економічних відносин економічні показники
6 середовище екологічних відносин екологічні показники
7 середовище відносин безпеки показники безпеки
8 середовище біомеханічних відносин >ергономические показники
9 середовище естетичних відносин естетичні показники
10 середовищепатентно-правових відносин >патентно-правовие показники
11 нормативна середовище показники стандартизації
12 середовище ринкових відносин показники конкурентоспроможності

При аналізі груп показників можна побачити певну кореляцію з-поміж них. Наприклад, такий показник рівня технологічності виробництва, як енергоємність продукції, тісно пов'язані з групами економічних пріоритетів і екологічних показників.


2. Система кількісної оцінки властивостей продукції

Якість продукції оцінюється з урахуванням кількісного виміру які її властивостей. Сучасна наука і практика виробили систему кількісної оцінки властивостей продукції, які дають показники якості. Тотального поширення набула класифікація властивостей предметів (товарів) за такими групам, що дають відповідні показники якості.

Показники призначення характеризують корисний ефект від участі використання продукції з призначенню і зумовлюють сферу застосування продукції. Цей показник дозволяє визначити, який обсяг продукції то, можливо випущено з допомогою оцінюваної продукції або який обсяг виробничих послуг то, можливо зроблений за певний проміжок часу.

До групи показників призначення відносять такі підгрупи:

>Классификационние показники характеризують приналежність продукції до визначеної класифікаційної угрупованню. До класифікаційним показниками, наприклад, ставляться: потужність електродвигуна; ємність ковша екскаватора; передатне число редуктора; межа міцності картону для взуття; зміст вуглецю в сталі та ін.

Показники функціональні та програмах технічної ефективності характеризують корисний ефект від участі експлуатації чи споживання продукції і на прогресивність технічних рішень, які закладаються в продукцію. Показника функціональної та програмах технічної ефективності ставляться:

>O показник продуктивності верстата, визначальний кількість виготовленої продукції за певний період;

>O показник точності й діють швидкості спрацьовування вимірювального приладу та інших.

Конструктивні показники характеризують основні проектно-конструкторські рішення, зручність монтажу та настанови продукції, можливістьагрегатирования і взаємозамінності. До конструктивним показниками, наприклад, ставляться: габаритні розміри;присоединительние розміри; наявність додаткових пристроїв та інших.

Показники складу і структури характеризують вміст у продукції хімічних елементів чи структурних груп. До показників складу і структури, наприклад, ставляться:

>O масова частка компонент (легуючих добавок) в стали;

>O концентрація різних домішок в кислотах;

>O масова частка цукру, солі у харчових продуктах та інших.

Показники надійності. Надійність одна із основних властивостей промислової продукції. Складність і інтенсивність режимів роботи різних виробів безупинно зростає, підвищується відповідальність виконуваних функцій. Чим відповідально функції, то вище повинні прагнути бути вимоги до надійності. Недостатня надійність машин і пристроїв призводить до великим затратам на: ремонт та підтримка їх працездатності в експлуатації.

Надійність - це властивість об'єкта зберігати у часі в встановлених межах значення всіх параметрів, характеризуючих здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах й нестерпні умови застосування, технічного обслуговування, ремонтів, збереження і транспортування. Надійність об'єкта залежно від призначення і умов його застосування включає безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність ісохраняемость.

Для конкретних об'єктів і умов його експлуатації ці якості мають різну відносну значимість.Haпример, декому неремонтовані об'єктів основним властивістю є безвідмовність, для ремонтованих — ремонтопридатність. Кількісно надійність об'єкта оцінюють з допомогою показників, які вибирають визначають з урахуванням особливостей об'єкта, режимів і умов його експлуатації і наслідків відмов.

>Безотказность - властивість об'єкта безупинно зберігати працездатне статки у протягом певного часу або певною напрацювання. Показника безвідмовності ставляться: ймовірність безвідмовної роботи: середня напрацювання відмовитися; інтенсивність відмов; параметр потоку відмов.

>Долговечность - властивість об'єкта зберігати працездатне стан до граничного стану при встановленої системі технічного обслуговування зв ремонту. Об'єкт може перейти в граничне стан, залишаючись працездатним, якщо, наприклад, його застосування стане неприпустимим за вимогами безпеки, економічності і нешкідливості. До показників довговічності ставляться: середній ресурс; ресурс між середніми (капітальними) ремонтами; ресурс до списання, середній термін їхньої служби та інших.

>Ремонтопригодность - властивість об'єкта, що полягає в пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення відмов, ушкоджень кісткової та підтримці і відновлення працездатного стану шляхом проведення технічного обслуговування і ремонтів.

На ремонтопридатність впливають конструктивні особливості машин, механізмів та вузлів; доступом до контрольним вузлам і місцях регулювання; повнота супровідній документації.Ремонтопригодность міцно пов'язана з конструктивністю і технологічністю. До показниківремонтопригодности ставляться: ймовірність відновлення працездатного стану; середнє часів відновленої працездатного стану; середня трудомісткість ремонту й технічного обслуговування.

>Сохраняемость - властивість об'єкта зберігати значення показників безвідмовності, довговічності іремонтопригодности протягом після зберігання або транспортування. Основний показниксохраняемости є "середній термінсохраняемости - календарна тривалість зберігання або транспортування об'єкта, протягом після якого зберігаються значення показників безвідмовності, довговічності іремонтопригодности в встановлених межах.

>Сохраняемость об'єкта характеризується її спроможністю протистояти негативному впливу умов і тривалості збереження і транспортування з його безвідмовність, ремонтопридатність і довговічність.

Показники технологічності характеризують властивості складу і структури чи конструкції продукції, визначають її пристосованість до досягнення оптимальних витрат під час виробництва, експлуатації про відновлення для заданих значень показників якості продукції, обсягу її випуску і умов виконання.

Показника технологічності ставляться: питома трудомісткість виробу; питома матеріаломісткість вироби; коефіцієнт використання матеріалів; питома енергоємність вироби; середня разова оперативна трудомісткість технічного обслуговування цього виду та інших.

>Удельная трудомісткість виробу визначається за такою формулою:

>tуд=Т/В

деТ—суммарная трудомісткість виготовлення продукції;

У - визначальний параметр продукції.

Сумарну трудомісткість розраховують за такою формулою:

>Т=t1+...+tk,


деt1-трудоемкость щодо окремих цехах, ділянкам чи видам робіт, які входять у технологічний процес виготовлення цієї продукції;k - кількість цехів, ділянок чи видів робіт.

>Удельная матеріаломісткість продукції визначається за такою формулою:

>mуд=М/В,

де М - сумарна матеріаломісткість продукції;

>В—определяющий параметр продукції.

Сумарна матеріаломісткість продукції визначається за такою формулою:

>М=m1 +...+>mn

Важливими показниками технологічності, що характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів під час виготовлення продукції, є коефіцієнт використання матеріалу й за такою формулою:

До і.м=Мг/Мв,

деМг -кількість (маса) матеріалу в готової продукції, кг;

>Mв -кількість (маса) матеріалу, введеного в технологічний процес, кг.

Необхідність кількісної оцінки технологічності конструкції виробів, і навіть номенклатура показників й методику визначення встановлюються залежно від виду виробів, типу виробництва та стадії розробки конструкторської документації галузевими стандартами чи стандартами підприємства.

Кількість показників має бути мінімальним, але достатнім з оцінки технологічності.

>Эргономические показники відбивають взаємодія людини з виробом, відповідності гігієнічним, фізіологічним, антропометричним і неординарним психологічним властивостями людини, що виявляється при користуванні виробом. До таких показниками можна віднести, наприклад, зусилля, необхідних управління трактором, розташування ручки у холодильника чи розташування керма у велосипеда тощо.

>Эргономические показники якості охоплюють всю область чинників, які впливають одного працюючого і експлуатовані вироби. Зокрема, щодо робочого місця приймається до уваги як робоча поза людини її руху, дихальні функції, сприйняття, мислення, пам'ять, а й розміри сидіння, параметри інструментів, кошти передачі тощо.

Ефективність взаємодії людини з виробом може характеризуватися, наприклад, показниками продуктивності, точності, безпомилковості роботи, стомлюваності людини. Підвищення ефективності взаємодії людини з виробом досягається поліпшенням умов праці.

>Эргономические показники продукції класифікуються на:

а) гігієнічні - показники, використовувані щодо відповідності вироби гігієнічним умовам життєдіяльності і працездатності людини в взаємодії його з виробом.

До групи гігієнічних входять показники, що характеризують рівень освітленості, температури, вологості, тиску, напруженості магнітного і електричних полів, запиленості, випромінювання, токсичності, шуму, вібрації, перевантаження (прискорень).

б) антропометричні - показники, використовувані щодо відповідності вироби розмірам і малої форми людського тіла, і його окремих частин. У цю групу входять показники, що характеризують відповідність конструкції вироби розмірам тіла людини її окремих частин; відповідність конструкції вироби формі тіла, і його окремих частин, які входять у контакти з виробом; відповідність конструкції вироби розподілу маси людини.

в) фізіологічні і психофізіологічні - показники, використовувані щодо відповідності вироби фізіологічним властивостями (вимогам) чоловіки й особливостям функціонування його органів почуттів (швидкісні і силові можливості людини, і навіть пороги слуху, зору, тактильного відчуття й т.п.);

До групи фізіологічних і психофізіологічних показників входять показники, що характеризують відповідність конструкції вироби силовим можливостям людини; відповідність конструкції вироби (розміру, форми, яскравості, контрасту, кольору та просторового становища об'єкта спостереження) зоровим психофізіологічним можливостям людини; відповідність конструкції вироби, що містить джерело звуковий інформації, слуховим психофізіологічним можливостям людини; відповідність вироби (форми і розташування вироби та її елементів) дотикальним можливостям людини; відповідність вироби смаковим і нюховим можливостям людини.

р) психологічні - показники, використовувані щодо відповідності вироби психологічним особливостям людини, знаходить свій відбиток уинженерно-психологических вимогах, вимогах психології праці та загальної психології, що висуваються до промисловим виробам. До

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація