Реферати українською » Маркетинг » Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR


Реферат Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR

Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

>НОУВПОСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ІНСТИТУТ

>ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА

Гуманітарний факультет

Кафедра гуманітарних дисциплін і зв'язку з громадськістю


>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ (>ДИПЛОМНАЯ) РОБОТА

На тему: Процес популяризації Будинку дитячої творчості №2 р. Новокузнецька засобами PR

студента (кі) _ ____5__курса

спеціальності 030602 Зв'язки з американською громадськістю

Науковий керівник: ДоцентШелуха Ольга Іллівна

>НОВОКУЗНЕЦК

2011


Зміст

Запровадження

Глава 1. Значення інформаційно-аналітичної діяльності фахівців із PR, в конструюванні відносин між установами освіти і громадськістю

1.1 Роль PR у сфері освітню діяльність

1.2 Діяльність фахівців із PR у реалізації соціального проекту "Освіта"

Висновки по першому розділі

Глава 2. Популяризація установи додаткової освіти "Будинок дитячої творчості №2" засобами PR

2.1 Освітній імідж р. Новокузнецька у межах довгострокової перспективи розвитку

2.2 Програма популяризації діяльності Будинку дитячої творчості №2 у межах проекту "Освіта"

Висновки за другою главі

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Актуальність дослідження. Знаходячись у умовах демографічного та економічної кризи, однією з головних умов довгострокового розвитку процесу додаткової освіти стає популяризація його освітніх послуг серед громадськості. Якщо школах загальна освіта передбачено як обов'язковий принцип і умова діяльності дітей і підлітків і у будь-якому цивілізованій державі це необхідна сфера зайнятості дітей, то установах додаткової освіти навчання іде за рахунок бажанню, у вільний від навчання час. Однією з умов досягнення високої громадської репутації установ додаткової освіти серед учнів і батьків є використання PR. Застосування сучасних PR-технологій багато в чому забезпечить популяризацію установ додаткової освіти як координуючих, інформаційно-методичних центрів по творчому розвитку дітей, взаємодії з батьками та інших соціальних інститутів виховання.

>Актуальности цього дослідження сприяє впровадження національного проекту "Освіта", котрий своїм основна мета ставить створення оптимальних умов розвитку дітей, підлітків й молоді з їхньої повноцінному вихованню, розвитку й освіті, створенню партнерських відносин між установами додаткової освіти і громадськістю, підвищення якості освіти загалом.

У р.Новокузнецке 16% загальній чисельності населення - діти. Через це сфера шкільного та будівництво додаткового освіти вимагає постійної не лише батьків, а й громадськості. У міських ЗМІ, що відбивають проблеми додаткової освіти, відзначається, що впродовж останніх 3 року відбувся скорочення спектра освітніх програм, потребують безперервного поповнення й відновлення навчально-матеріальної бази Будинків творчості р.Новокузнецке.

У зв'язку з вищесказаним виникла потреба провести дослідження причин зниження популярності "Будинку дитячої творчості №2" і до розширення її освітніх можливостей засобами PR.

Мета дослідження залежить від розкритті ролі PR у реалізації соціального проекту "Освіти" з прикладу МОУ "Будинок дитячої творчості №2" у межах довгострокової перспективи розвитку р. Новокузнецька.

Завдання дослідження:

1. Вивчити роль PR у сфері освітню діяльність.

2. Проаналізувати зміст національного проекту "Освіта", як однієї з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку р. Новокузнецька.

3. Визначити освітній імідж р. Новокузнецька у межах довгострокової перспективи розвитку.

4. Вивчити ефективні можливостей та коштів PR, створені задля популяризацію, схоронність репутації, формування внутрішніх та зовнішніх економічних зв'язків у діяльності Будинку дитячої творчості №2 р. Новокузнецька.

5. Накреслити й впровадити рекомендації, створені задля популяризацію діяльності Будинку дитячої творчості №2 у межах соціального проекту "Освіта".

Об'єкт дослідження: PR-діяльність у реалізації соціального проекту "Освіта" з урахуванням Будинку дитячої творчості №2 р. Новокузнецька.

Предмет дослідження: процес популяризації Будинку дитячої творчості №2 р. Новокузнецька засобами PR.

Гіпотеза дослідження ось у чому: за умови ефективної PR-діяльності підвищиться популярність і значимість Будинку дитячої творчості № 2, поліпшитися координація дій учасників процесу творення, їхню взаємодію у межах реалізації національного проекту "Освіти".

Наукова новизна дослідження полягає в комплексний підхід до вивчення процедури проведення PR-кампанії по популяризації Будинку дитячої творчості № 2 у межах довгострокової перспективи розвитку р. Новокузнецька.

Методологічна основа дослідження виходить з ідеях застосування сучасних форм, методів і коштів PR - технологій по популяризації, схоронності репутації та формування внутрішніх та зовнішніх економічних зв'язків установи.

Методи дослідження. Діяльність використовуються такі методи дослідження:

1) аналітичний;

2) порівняльний;

3) метод спостереження та експеримент.

Теоретична значимість роботи визначається важливістю дослідження під час використання ефективних PR - технологій по популяризації Будинку дитячої творчості № 2 р. Новокузнецька у межах національного проекту "Освіта".

Практична цінність даної роботи залежить від того, що матеріали дослідження можна використовувати щодо популяризації будь-яких дитячих установ у рамках національного проекту "Освіта" з допомогою ефективних PR-технологій.

Результати проведеного дослідження мають рекламно-інформаційне і культурно-просвітницьке значення у межах довгострокової перспективи соціально-економічного розвитку р. Новокузнецька.

Дипломна робота полягає з запровадження, двох глав, укладання, списку літератури та докладання.


Глава 1. Значення інформаційно-аналітичної діяльності фахівців із PR, в конструюванні відносин між установами освіти і громадськістю

 

1.1 Роль PR у сфері освітню діяльність

"Паблік рілейшнз" - процес сприяння встановлення порозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією та інші людьми, групами осіб, групами покупців, безліч суспільством загалом у вигляді поширення роз'яснювальних матеріалів, обміну з оцінкою громадської реакції. Нині термін "Паблік рілейшнз" включає у собі такі основних напрямів:

1. Громадська думка.

2. Зв'язки з американською громадськістю.

3. Взаємини із урядовими органами.

4. Муніципальна життя.

5. Промислові відносини.

6. Фінансові відносини.

7. Міжнародні відносини.

8. Споживчі відносини.

9. Дослідження і статистика.

10. Кошти масової інформації.

Теорія і філософія "Паблік рілейшнз" однаково застосовні до кожного їх, та деякі деталі пріоритети змінюються залежно від особливостей напрями [1, 2, 7].

Відповідно до темою, метою та завданнями дослідження "Паблік рілейшнз" у цій роботі розглядатиметься як процес, який би значний внесок у практику діяльність закладів освіти, оскільки спрямовано досягнення гармонії між особистими й суспільними інтересами.

Успіхи організації великою мірою залежать від конструктивності відносин із довкіллям, з найактивнішими її компонентами. Зовнішнє середовище "наповнена" контактними аудиторіями, й кожна зі свого взаємодіє зі організацією: або сприяє досягненню організаційних цілей, або перешкоджає їх наближенню [8,16].

PR допомагає формуванню довгострокового образу організації, заклади тощо. Основне призначення PR - досягнення високої громадської репутації установи

У конкретному контексті вірша це означає:

визначення цілей співробітництва, взаємозв'язків;

виявлення можливостей досягнення зазначених цілей;

планування з урахуванням наявних можливостей заходів для реалізації цілей;

втілення наміченого у життя;

координацію дій учасників процесу творення, їхню взаємодію;

організацію контролю над процесом комунікації;

своєчасне внесення змін - у освітні процеси, якщо це необхідним [4,15, 20].

"Паблік рілейшнз" (анг,publik relations) - суспільні відносини, є систему зв'язків некомерційного характеру з громадськими організаціями, інструментів використання засобів на формування суспільної думки. Це - одне з важливих функцій менеджменту, забезпечує з'ясування умотивованості й розвиток спілкування, порозуміння, співпраці між підприємством, і громадськістю, необхідне підприємницьким організаціям, урядовим установам, різним асоціаціям, фондам тощо. З метою реалізації поставлених завдань останнім важливо встановити стабільні відносини з різними громадськими утвореннями працівниками, учасниками різних об'єднань, споживачами, господарськими партнерами, акціонерами тощо., ні з суспільством загалом. Реалізація цілей підприємства обумовлена здатністю керівника до розуміння ціннісних орієнтирів людей яким колись його організація працює. У межах "Паблік рілейшнз" реалізуються:

будь-які форми й ефективні методи поліпшення взаєморозуміння між організацією і тими, з ким вона контактує;

процес створення "громадського особи" підприємства;

система заходів, орієнтована розширення сфер його впливу з допомогою використання можливостей пропаганди, реклами, виставок тощо., і навіть сукупність заходів щодо поліпшення контактів між організаціями [11,6].

У PR входить система дій зі забезпечення доброзичливості, схоронності репутації, формуванню добрих внутрішніх зв'язків. Важливо забезпечення доброзичливого відносини громадськості до підприємства, щоб забезпечити його ефективне функціонування. Формування й схоронність діловій репутації обумовлюється внутрішньої життям підприємства, його традиціями і звичаями, котрі мають розпочинати в протиріччя з громадської думки чи шкодити порозумінню. Відносини всередині підприємства, у тому числі - серед закладів освіти, орієнтовані формування в членів колективу почуття відповідальності держави і зацікавленості у результатах його функціонування.

Якість діяльність у області PR залежить від потенціалу досвіду людей, які забезпечують які ці послуги, незалежно від цього, чи цих людей у штаті підприємства чи ні. Формування своєї служби PRпли використання послуг консультантів із боку обумовлюється розмірами компанії та характером діяльність у цій області. Якщо потрібні окремі рекомендації, можна скористатися послугами консультантів. Задля більшої безупинної діяльність у цій сфері краще створити власну службу. У малих та середніх організаціях створення нових посад і навіть відділу економічно недоцільно. Тут вигідніше використовувати зовнішніх консультантів [9,18,25].

Зараз особливе значення мають двосторонніх відносинах. Труднощі спілкування викликають потреба оперативно інформувати як співробітників, і громадськість. Система поширення інформації від керівництво до співробітникам обумовлює успіх підприємства.

Зі збільшенням ролі PR у сфері освітню діяльність з'являються нові тенденції. У тому числі можна назвати такі:

виникнення та розвитку нових засобів комунікацій. Тут уже чітко тепер можна виділити телеконференції у часі, мобільний зв'язок та інших. З розвитком технології з'являються нові й ефективніші форми зв'язку й передачі. Фахівці з PR мають бути готовими до цих змін та спроможними використовувати їх задля своєї мети;

підвищення професіоналізму. Фахівці з PR повинні прагнути бути ефективними провідниками контактів між установами освіти і громадськістю, бути кращою поінформовані політику і діяльності освітніх процесів, бути фахівцями у відносинах із засобами масової інформації, споживачами, інвесторами, бути готовими йти до комунікацій в колосальному потоці інформації;

посилення значення точної оцінки результатів. Тенденція для оцінювання діяльності фахівців із PR міцніє. Такі фахівці повинні приносити реальну користь установам освіти, що було б точно виміряти;

постійні нововведення. Інноваційна спрямованість PR стає домінуючою рисою. Менеджмент сьогодні хоче від фахівців із PR інноваційного, творчого підходу до розв'язання проблем, завдань, які освітою [3, 5].

PR застосовується також як поступу ринку товарів та послуг. Задля реалізації цілей і завдань PR-діяльності використовуються розмаїття різноманітних форм, методи і зміст сучасних PR-технологій.

Для організацій, метою якого є отримання прибутку (тобто. комерційних), просування означає використання методів реклами й PR як засобу продажу товарів чи надання з, і навіть підвищення репутації організації. Просування здійснюється черезпресс-вечера, проведення різних свят, парадів, фестивалів, і навіть фінансування спортивних подій [10,15,35].

Звісно, велика роль PR у забезпеченні необхідні компанії публікацій. Матеріали, готувати яких відповідають співробітники PR, включають найрізноманітніші форми публікації компанії: буклети, брошури, довідники, книжки, листи, звіти, дошки оголошень, виставки, аудіо-, відеоматеріали тощо. [2, 9].

PR використовують для зміни суспільної думки. Оскільки метою PR є вплив нею, необхідно, щоб співробітник PR забезпечене "зворотної зв'язком", тобто. міг виявити зміни у громадській думці й поведінці людей. Одне з загальноприйнятих методів - опитування суспільної думки. Інший метод забезпечення цієї зворотний зв'язок - формування комунікативного каналу спілкування. Він ефективно застосовується там. Наприклад, у багатьох компаніях США такий канал забезпечується з допомогою спеціального безплатного телефону, за яким кожен споживач продукції може висловити свою думку щодо товару висловити побажання. Часто використовуються письмові відгуки (в упаковки з товаром вкладають аркуші зі зворотним адресою ізадаваемими питаннями) [13, 17, 20].

Співробітники PR часто посилають своїх представників різні громадські заходи. Тому дуже важливо, що вони вміли добре спілкуватися із аудиторією. Вони повинні бути спроможні й готувати інтерв'ю, промови для виступи керівників організації зборах акціонерів, конференціях тощо. Підготовка до публічним виступам включає як написання самого тексту, а й розробку найочевидніших запитань і відповідей.

До розряду публічних виступів ставляться презентації, прес-конференції, симпозіуми, конгреси тощо. Більшість таких заходів здійснюється за сприяння рекламних агентств чи інших спеціалізованих організацій (ЗМІ, оргкомітетів заходів тощо.), мають досвід такої роботи. У заходах все організаційні питання, пов'язані зі своїми проведенням, мали бути зацікавленими продумані до найменших подробиць. У практиці для підготовки і проведення заходів зазвичай використовуються звані листи перевірок, тобто. списки дій, дозволяють перевірити чи всі веде до проведення заходу. Порядок проведення зазначених заходів не завжди однаковий й з специфіки діяльності, і навіть конкретних цілей організації [13, 22, 35].

У практиці "Паблік рілейшнз" використовується безліч інструментів, і вони цілком різні, починаючи зньюс-релизов, фотографій і доаудио-видеоматериалами, рекламою.Ньюс-релиз - це звичайно чи кілька надрукованих листків (інформаційне повідомлення), підготовлених у тому, щоб дати важливу інформацію чи пролити світло на цікавий для громадськість предмет. Йдеться може бути про новий продукті, просуванні службовими щаблями один із керівників компанії, створенні фонду стипендій тощо. Інформаційні пакети йдуть на здобуття права зробити надбанням громадськості такі події, як прес-конференції чи відкриті підприємства. Такий пакет зазвичай включає у собі аркуш із перерахуванням основних фактів, які стосуються події, програму і розпорядок події, і навіть список учасників із їх біографічними даними. Інформаційний пакет містить, зазвичай, брошури, підготовлені спеціально при цьому події, відповідні фотографії і зведення новин, підготовлену ЗМІ [18, 30].

Практика показує, що, готуючись повідомлень, матеріалів коштів масової інформації доцільно враховувати, зокрема, таке:

найважливішим у міжнародному сполученні є перша фраза. У ньому (або з перших рядках повідомлення) мусить бути коротко передано сутність всієї необхідної інформації. Необхідно заінтригувати людини, який ознайомитися з повідомленням. Редактор, до столу якого протягом дня лягають десятки і сотні матеріалів, нічого очікувати читати текст, що з перших рядків розчарує його змістом;

годі було розсилати повідомлення, якщо є брак інформації. Остання подається відповідно до загальноприйнятими у журналістиці правилами і має викликати навідних питань. Одне з прийомів психології управління - говорити треба в тому разі, коли є що сказати;

повідомлення на повинен утримувати прихованої реклами товару або ж послуги. Аудиторія відразу зрозуміє цей крок, що, найімовірніше, призведе до негативних наслідків. При нестримному

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація