Реферати українською » Маркетинг » Аналіз ступенів відповідності товарної номенклатури потребам Ринку


Реферат Аналіз ступенів відповідності товарної номенклатури потребам Ринку

Страница 1 из 2 | Следующая страница
1.Загальнівідомості прокомпаніюЖитомирське ЗАТ «>Ліктрави»

ЗАТЖитомирське «>Лікарські труй» (>скорочено «>Ліктрави»)засноване у 1928році. За более ніж 80 років роботи ізневеликоїбази попереробцілікарськоїрослинноїсировини заводпереріс впотужнепідприємство.Підприємствозаймаєтьсязаготівлеюлікарськоїрослинноїсировини,їїпереробкою тафасуванням,виробництвом йпродажемлікарськихзасобів,товарів народногоспоживання таіншими видамидіяльності.Знаходиться заадресою м. Житомир, 1001,вул.Київськешосе, 21.

ЗАТ «>Ліктрави»засноване наколективнійформівласності.Жодна людина вТоваристві неволодіє более ніж 5%акцій Товариство.

>Вже понад 5 років у ЗАТ «>Ліктрави»існує науковий центр,якийрозробляє тавпроваджує увиробництвоновівидипродукції.Очолює його докторфармацевтичних наук,професор ПетроПечерський.

>Всілікарськізасоби, щовипускаються заводомзареєстрованідозволені дозастосуванняМіністерствомохорониздоров'я України. Усяпродукція щореалізується,супроводжуєтьсясертифікатамиякості,виданимивідділомтехнічного контролю заводу йаналогічними паспортами державноїінспекції у контроліякостілікарськихзасобів [6].

>Місія ЗАТ «>Ліктрави»: «>Зберегтилідируючеположення вгалузі шляхомзадоволення потребспоживачів нависокомурівні, а й зарахунок покращанняуправліннягосподарськоюдіяльністю підприємства».

Зметоюдоведення роботи підприємства довимог GMP, GDP та GLPбудується складзберіганнясировини, проведенореконструкціюдіючихскладівзберіганняготовоїпродукції. Проведеновелику роботу ізметоюдоведеннявиробничоїдільниці досучаснихвимогвиробництва,охорони роботиробітників,охоронинавколишньогосередовища,здійсненореконструкціювиробничихприміщень,обладнаносучаснуприпливно-витяжнувентиляцію ізсистемоюохолодженняприпливногоповітря влітнійперіод року.

Партнерами заводуєвеликідистриб’юторськікомпанії країни,співробітництво ізякимидаєможливістьдоставитипродукцію наполицікожної аптеки України.Відповіднийрівеньдистрибуціїдаєпідприємствуможливістьекспортуватипродукцію доРеспублікиБілорусь,Молдови,Таджикистану таіншихкраїн світу [9].

>Основніекономічні тафінансовіпоказникидіяльності підприємства

Прианалізі руху тафункціонування стануосновнихзасобів підприємства (>таблиця 1.1)вартістьосновнихзасобівпостійнозростає й упродовж трьох роктавартістьзбільшилась на 4802.7 тис грн. чи більше, ніж на 60%. Темпзростання й темп приростуосновнихзасобівскладають 27,75%. Прианалізіпоказниківфункціонального стануосновнихзасобів можнасказати, щокоефіцієнтзносу упродовж трьох роктазменшився на 5,39% прианалізі на початку року й на 2,66% вкінці року. Акоефіцієнтпридатностізбільшився на 5,39% на початку року й на 2,66% накінець року.

За три роктадохід відреалізаціїпродукції (табл. 1.2)збільшився на 9696,5 тис. грн., чи на 36% впорівнянні із 2007 фатальністю.Чистийдохід відреалізаціїтакожзбільшився на 3815,6 тис. грн.Якщопроаналізуватиопераційнівитрати, то видно, що усівитрати упродовж трьох роктазначнозбільшилися, таксобівартістьреалізованоїпродукціїзбільшилась на 2891,9 тис. грн.,адміністративнівитратизбільшилисямайже в 1,5 рази, авитрати назбутзбільшилисямайже удвічі рази.Лишеіншіопераційнівитрати упродовж трьох роктатрошкизменшилися.Валовийприбутокзбільшився, але йце збільшеннянезначневсього на майже 7%.Валовийприбуток у% до чистого прибутку відреалізаціїпродукціїзменшився на 2,1%. Прианалізіприбутку відопераційноїдіяльності видно, що у 2009році впорівняні із 2007 фатальністюзбільшився на 3756,8 тис. грн.,тобтомайже на 1,5 разу.Фінансових таінвестиційнихвитрат в 2008 та 2009рокахзовсім не було б.Прибуток відзвичайноїдіяльності в 2009роцісклав 8117 тис. грн., адинаміці упродовж трьох роктазріс на 3003,2 тис. грн.,тобтозбільшився в 2009році впорівнянні із 2007 фатальністю на 58%. Так якнадзвичайнихдоходів йнадзвичайнихвитрат йподатку ізнадзвичайногоприбутку чичистийприбутокповністюдорівнюєприбутку відзвичайноїдіяльності йскладає в 2009році 8117 тис. грн.Якщовзятичистийприбуток у% доприбутку відреалізаціїпродукції то "за три роктазбільшився на 3,1%. Аякщовзятичистийприбуток у% до валовогоприбутку топорівнянні 2009 року із 2007 фатальністюзріс намайже 50%.

>Таблиця 1.1 –Аналіз руху тафункціонування стануосновнихзасобів ЗАТ «>Ліктрави»

зарплатню

>Видипасивів

2007 р. 2008 р. 2009 р.

>Зміни (+/–)

>Вихіднаінформація, тис. грн.

1 >Вартістьосновнихзасобів на вухо року 6294,4 6459,3 8638,4 2344
2 >Вартістьосновнихзасобів накінець року 6459,3 8638,4 11262 4802,7
3 >Нарахованаамортизація зарік 198,9 335,1 514,5 315,6
4 >Знососновнихзасобів:
але в вушко року 2684,6 2883,5 3218,6 534
6) накінець року 2883,5 3218,6 3733,1 849,6

>Показники рух уосновнихзасобів

5 >Річнийприріст (+) чизменшення (–), тис. грн. 164,9 2176,1 2623,6 2458,7
6 Темпзростання (>зниження).% 102,62 133,74 130,37 27,75
7 Темп приросту (>зменшення), % 2,62 33,74 30,37 27,75
8 >Період обороту, років 32,1 22,53 16,34 -15,76

>Показникифункціонального стануосновнихзасобів

9 >Коефіцієнтзносу, %
але в вухо року 42,65 44,64 37,26 -5,39
б) накінець року 45,81 48,83 43,15 -2,66
10 >Коефіцієнтпридатності, %
але в вушко року 57,35 55,36 62,74 5,39
6) накінець року 54,19 50,17 56,85 2,66

>Таблиця 1.2 –Аналізфінансовихрезультатівдіяльності ЗАТ «>Ліктрави»

№ зарплатню >Видипасивів 2007 р. 2008 р 2009 р. >Зміни (+/–)
1 >Дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг) 26771,1 31684 36467,6 9696,5
2 >Чистийдохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг) 28446,6 36563,6 32262,2 3815,6
3 у% до прибутку (>виручки) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг) 106,3 115,4 88,5 -17,8
4 >Операційнівитрати, у томучислі:
а)собівартістьреалізованоїпродукції (>товарів,робіт,послуг); 16464,8 18323,8 19356,7 2891,9
б)адміністративнівитрати; 1857,5 2065 2758,2 900,7
в)витрати назбут; 1187,6 1536,2 1901,2 713,6
р)іншіопераційнівитрати. 2087,5 2025,1 1941,1 -146,4
5 >Валовийприбуток (>збиток) 11981,8 18239,8 12905,5 923,7
6 у% до чистого прибутку (>виручки) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг) 42,1 49,9 40 -2,1
7 >Прибуток (>збиток) відопераційноїдіяльності 6849,2 8312,1 10606 3756,8
8 >Фінансові таінвестиційнідоходи 212,6 833,6 800 587,4
9 >Фінансові таінвестиційнівитрати 243,4 0 0 -243,4
10 >Прибуток (>збиток) відзвичайноїдіяльності дооподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6
11 >Податок наприбуток відзвичайноїдіяльності 1704,6 2546,5 3289 1584,4
12 >Прибуток (>збиток) відзвичайноїдіяльності 5113,8 6606,5 8117 3003,2
13 у% доприбутку відзвичайної,діяльності дооподаткування 75 72,2 71,2 -3,8
14 >Надзвичайнідоходи 0 0 0 0
15 >Надзвичайнівитрати йподатки ізнадзвичайногоприбутку 0 0 0 0
16 >Чистийприбуток (>збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2
17 у% доприбутку (>збитку) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг) 19,1 20,9 22,2 3,1
18 у% до валовогоприбутку (>збитку) 42,7 36,2 62,9 20,2

Прианалізітаблиціпоказниківрентабельностікапіталу ЗАТ «>Ліктрави» (табл. 1.3) можназробитивисновок, що по усімпоказникамрентабельністькапіталузбільшилася в 2009році впорівнянні із 2007 фатальністю.Наприклад:загальнарентабельністькапіталувиросла на 5,3%.Загальнарентабельність й чистарентабельністьвласногокапіталутакожзбільшуються йдосягли в 2009році 35,9% й 25,5%відповідно. Прианалізірентабельностіфондів, можнасказати, щозагальна й чистарентабельністьфондіввиросла на 15,4 й 9,1%відповідно [7].

>Таблиця 1.3 –Аналізпоказниківрентабельностікапіталу ЗАТ «>Ліктрави»

№ зарплатню

>Видипасивів

2005 р.

2006 р

2007 р.

>Зміни (+/–)

>Вихіднаінформація, тис. грн.

1

>Середньорічнавартістькапіталу 23077,2 27067,9 32755 9677,8
2 >Середньорічнавартістьвласногокапіталу 22274,5 26287,8 31785 9510,5
3 >Середньорічнавартістьосновнихзасобів 6376,9 7548,9 9950,2 3573,3
4 >Середньорічнавартістьоборотнихвиробничихфондів 7585,5 7354,8 7826,5 241
5 >Прибуток дооподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6
6 >Чистийприбуток(збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2

>Показникирентабельностікапіталу, %

7 >Загальнарентабельністькапіталу 29,5 33,8 34,8 5,3
8 >Чистарентабельністькапіталу 22,2 24,4 24,8 2,6
9 >Загальнарентабельністьвласногокапіталу 30,6 34,8 35,9 5,3
10 >Чистарентабельністьвласногокапіталу 22,9 25,1 25,5 2,6
11 >Загальнарентабельністьфондів 48,8 61,4 64,2 15,4
12 >Чистарентабельністьфондів 36,6 44,3 45,7 9,1

>Рентабельністьгосподарськоїдіяльності ЗАТ «>Ліктрави» показано на рис. 1.1.


>Рис. 1.1 –Рентабельністьгосподарськоїдіяльності підприємства «>Ліктрави», 2004–2009 рр.

>Рентабельність підприємства ЗАТ «>Ліктрави» показано на рис. 1.2.

>Рис. 1.2 –Рентабельність підприємства «>Ліктрави», 2004–2009 рр.

 

2.Товарна номенклатура ЗАТ «>Ліктрави»

>Асортименттоварів підприємстваскладає понад 120найменуваньпродукції.Більшістьтоварів ЗАТ «>Ліктрави»знаходяться настадіїзрілості, але йєтовари, котрізнаходяться настадіївиведення наринок,цетакіпробні партії, котрівиводяться наринок на 3 рокта. До такихтоварів належати одну годину:корінь калгану,садифіти йінші.Аналіз товарного портфеля ЗАТ «>Ліктрави» показань в табл. 2.1.


>Таблиця 2.1 –Аналіз товарного портфеля ЗАТ «>Ліктрави»

>Товарналінія

>СтадіяЖЦТ

>1.Фіточаї >Стадія зростанню
>2.Лікарськізасоби >Стадіязрілості
3.Оздоровчо-профілактичніпрепарати >Стадіязрілості
4.Корінь калгану >Стадіявиведення наринок
5.Садифіти >Стадіявиведення наринок

>Лікарськізасобипродаютьрозфасованими в пачки йфільтр-пакети.Вага упаковкискладає 50–100 р.Фільтр-пакетифасуються по1,5–2г (20пакетиків вупаковці).Фіточаїпакуються вфільтр-пакети по 2 ркожен пакетик (20пакетиків вупаковці).Добавкидієтичніреалізуються до в пачках (50–75 р.) то й вфільтр-пакетах (0,5*20).Фітованнитакожреалізуються й в пачках й вфільтр-пакетах.Оліїфасуються в пачки по 100 р.

>Товарна номенклатурапризначена як для таких людей, щоведутьздоровийспосіб життя (>вживаютьпродукти, щомістятьлишенатуральнікомпоненти), то й для таких людей, щокупуютьмедичніпрепарати дляпрофілактики йлікуваннязахворювань [9].

>Продукціярозрахована насередній тавищесередньогодохідспоживачів, представленій у основному всередньому йпреміум-сегментах.

>Рис. 2.2 –Споживачіпродукції ЗАТ «>Ліктрави» (>поділ за%)


3.Аналізефективностітоварноїноменклатури

Номенклатуравипущеної у 2007–2009роціпродукції ЗАТ «>Ліктрави» показанотаблицях 3.1–3.2.

>Таблиця 3.1 – Номенклатура ЗАТ «>Ліктрави» в тис. прим., 2007–2009 рр.

Виглядпродукції 2007 р. 2008 р. 2009 р.
>Кількість % >Кількість % >Кількість %
>Лікарськізасоби 3130,3 58,85 3588,4 58,23 3678,58 57,79
>Оздоровчо-профілактичнізасоби 2100,5 39,49 2435,5 39,52 2436,7 38,28
>Фіточаї 88,7 1,66 138,5 2,25 250 3,93

>Усього:

5319,5 100 6162,4 100 6365,28 100

>Таблиця 3.2 – Номенклатура ЗАТ «>Ліктрави» в тис. грн., 2007–2009 рр.

Виглядпродукції 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Сума % Сума % Сума %
>Лікарськізасоби 14399,38 57,56 17942,45 56,17 18760,76 55,26
>Оздоровчо-профілактичнізасоби 10082,4 40,31 13151,7 41,18 13401,85 39,78
>Фіточаї 532,2 2,13 845,9 2,65 1528 4,56

>Усього:

25013,98 100 31940 100 33690,61 100

>Виконаємопоглибленийаналізоднієї ізтоварнихліній –фіточаїв, щознаходяться настадії зростанню, але йприносятьпідприємствустабільнийприбуток, щозростає ізроками. Причому із 2008 по 2009 рокта сегментфіточаївприніс ЗАТ «>Ліктрави»прибуток, щозбільшивсямайже у два рази, чого нескажеш проіншіасортиментнігрупи.

Характеристикатоварноїлініїфіточаїв наведена в табл. 3.3.


>Таблиця 3.3 –Виробництвофіточаїв ЗАТ «>Ліктрави» за 2007–2009 рр.

>Найменуванняпродукції >Собівартість, грн. >Ціна, грн. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
>Пачок грн. >пачок грн. >пачок грн.
Наосновісуданськоїтрояди 3,50 5,86 43780 256550,8 48780 285850,8 85670 502026,2
Наоснові чаюбайхового 4,1 6,25 - - 20780 129875 55780 348625
>ЧаїП.П.Печерського 3,25 6,24 44920 276369,6 68940 430185,6 108550 677352
>Усього: 88700 532220,4 138500 845911,4 250000 1528003,2

>Номенклатуру ЗАТ «>Ліктрави» можнаохарактеризувати за такимипоказниками:

1)Ширинаноменклатури – 3;

2)Глибинавиділеноїтоварноїлінії (>фіточаї) – 3;

3)Насиченість – номенклатуразагаломналічує понад 140товарниходиниць;

4)Гармонійність – номенклатураєгармонійною затехнологіямивиробництва,призначенням, методамизбуту.

>Часткакожноїтоварноїлінії уноменклатуріпродукції ЗАТ «>Ліктрави» показано на рис. 3.1.

>Рис. 3.1 –Часткаасортиментних груп на продажпродукції, %

>Аналізпоказує, щопровідну роль уноменклатурізаймаютьлікувальнізасоби, але й із 2007 року їхньогочастка у продажахнезначно впала. разом із тімсамелікарськізасобидаютьпоки щопідприємству понад 50%прибутку. Продажівоздоровчо-профілактичнихзасобівзалишається болееменшстабільним.Частка ж вобсягахфіточаївзростаєневеликими темпами – із 2007 рокуобсягизросли в 2,37разів (зарахуноквведення доасортиментучаїв –фіточаїв наосновібайхового чаю,якого до 2008 року надасортименті підприємства) [10].

>Аналізчастки продаж йприбуткутоварниходиницьвиділеноїасортиментноїлінії –фіточаїв показань на рис. 3.2 та 3.3.

>Рис. 3.2 –Динамікачастки продажфіточаїв

>Рис. 3.3 –Динамікачасткиприбуткуфіточаїв

>Аналіздіагрампоказує, щочасткипродукції (>конкретнихвидівфіточаїв) узагальнійвиручці в основномувідповідаютьчасткамотримуваного від їхнівиробництва йзбутуприбутку.Асортиментналініяєгармонійною [1].

>Аналізгеографії поставок

На ЗАТ «>Ліктрави»користуютьсяоднорівневим,дворівневим татрирівневиммаркетинговими каналами.Якщоаналізувати діяльність підприємства у 2009році, то можнапобачити, щобільшачасткаприходилася навикористаннядворівневого каналу призбутіфіточаїв.Взагалі ж структуравикористанняканаліврозподілу напідприємствівиглядаєнаступним чином:

>Рис. 3.4 – Каналірозподілу ЗАТ «>Ліктрави» призбутіфіточаїв

>Підприємствовикористовує дваосновних типузбуту:прямийзбут йнепрямийзбут. При прямомузбуті товарспрямовуєтьсябезпосередньоспоживачу. Принепрямомузбуті вцей процесвключаєтьсяторгівля.Прямийзбутвикористовуєтьсяпідприємствомдоситьрідко.Найчастішепідприємствовикористовуєнепрямийзбут.

>Підприємствореалізує своюпродукцію черезроздрібнуаптечнумережу таіншіроздрібні точкивсієї України. Заводмає своюфірмовукрамницю, де уявлень практично весьасортиментпродукції, щовипускається.Також,частинапродукціїрушає наекспорт уБілорусію, Молдову,Грузію,Туркменію,Індію й на Кубу.

Зоптовимипосередникамипідприємство практично не працює. Цепояснюється тім, щобудь-якомуроздрібномуторговцюзамість того,щобсплачуватизавищенуціну,вигіднішепрацювати із заводомнапряму, тім понад, що «>Ліктрави»своїхспоживачівобслуговуютьвласним транспортом.

>Основнимиспоживачамифіточаїв ЗАТ «>Ліктрави»єцентральніобласті тазахідні [5].

 

4.Побудоваринковогопрофілютоварнихліній

>Основніконкуренти-виробникифіточаївпоказані втаблиці 4.1.

>Таблиця 4.1 – Характеристикитоварів-конкурентів

>Показники

ЗАТ «>Ліктрави»

>ТОВ «>Галка-Чай»

«>Екопродукт»

«>Milford»

«>Dilmah»

«>Goldhand»

Склад (за десятьохбальноюшкалою) 8 4 10 5 5 5
>Ціна

>Нижче

>середньої

>Низька >Вищесередньої >Висока >Середня >Найвища
9 10 7 6 8 5
>Якість РекомендованоІнститутомгігієнихарчування ТовармаєРекомендаціїКарпатськогоНДЇЗахистугенофонду ТовармаєСертифікатякості Товарсертифікований Товармаєсертифікатякості ТоварПройшовДержавнуреєстрацію,підтвердженийСертифікатякості
10 8 10 10
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація