Реферати українською » Маркетинг » Стратегічний аналіз та визначення пріорітетніх напрямків розвітку підпріємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ


Реферат Стратегічний аналіз та визначення пріорітетніх напрямків розвітку підпріємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийгірничийуніверситет

Кафедраприкладноїекономіки

>Контрольна робота

іздисципліни «>Стратегічнеуправлінняпідприємством»

на задану тему: «>Стратегічнийаналіз тавизначенняпріоритетнихнапрямківрозвитку підприємства ВАТІнтерпайпНМТЗ»

>Виконала: студенткагрупиМ-ЕД-09

Тараненко В.В.

>Перевірив:Шаполов В.А

>Дніпропетровськ

2010


>Зміст

>Вступ

1.Загальнівідомості пропідприємство ВАТІнтерпайпНМТЗ

2.Аналізринкутрубноїпродукції України.

3.Аналізвнутрішньогосередовища ВАТІнтерпайпНМТЗ

4.PEST-аналіз ВАТІнтерпайпНМТЗ

5.Розробкаконцепції нового товару підприємства ВАТІнтерпайпНМТЗ

>Висновок

>Використаналітература


>Вступ

Для шкірного підприємствавідіграєважливезначенняобранастратегіяіснування, особливо у наше година заумовахперехідногоперіоду іекономічноїкризи, коли в Україніголовноюметоюпереважноїбільшостіпідприємствєадаптація до умівпідвищеноїдинамічностізовнішнього тавнутрішньогосередовища.Відтаккожнійорганізаціїнеобхіднавідповіднастратегіярозвитку, котра стала босновоюприйняттяефективнихуправлінськихрішень.

Прирозробцістратегіїнеобхідно матірчіткеуявлення просильні таслабкісторонидіяльності підприємства, атакожрозуміти структуру національноїекономіки вцілому та структуругалузі, вкотрій працюєпідприємство.


1.Загальнівідомості пропідприємство ВАТІнтерпайпНМТЗ

ВАТІнтерпайпНМТЗрозташоване у м.НовомосковськуДніпропетровськоїобласті.Основнаспеціалізаціявиготовлення тапостачанняметалургійноїпродукції (сурми,швелери тощо...). Для початкутребасказати, що цьомупідприємству уже понад 70 років, урадянськічаси воно та мало нетакевеликезначення для держави як тепер, бо унашідні не так на всіхпідприємствах – конкурентіввиготовляється такапродукція як на ВАТІнтерпайпНМТЗ, але вдеяких цехи, котріранішевиготовлялиподібнупродукціюзовсімліквідовано. Отже,це непростовеликепідприємство а великийпотужний завод. На йогобалансізнаходяться: двадитячих садки,двітуристичнібазивідпочинку,курортно-санаторний комплекс, спортивно –тренажерний комплекс,басейн,будинок культури, двадитячихтаборивідпочинку таін.Загалом назаводі працює 3500 Чоловік.Сьогодніцей завод твердозаймаєтретємісцесередтрубнихпідприємств України. Це - результатпостійноговдосконаленнявиробництва.Сьогодні ми будемо говорити проновумаркетинговустратегію підприємства, котрадастьзмогувизначитися ізякістюпродукції –конкурентоздатної,затребуваної на ринках. Миговоримо не прокількість, а проякість,необхідну насучасномуринку. Назаводі працюєцілий рядінвестиційнихпрограм, котрісприятимутьподальшомуполіпшеннюякостіпродукції, щовипускається, Якасьогоднімаєпопитспоживача,збільшеннюоб'єміввиробництва .Впевнено й ізчіткимрозуміннямкінцевої метикерівництво заводузаймається проектом пореструктуризації роботиобладнання заводу. У наш годину воно та винне бути реально готуємо довиготовленняпродукції новогопокоління; якудастьзмогувиготовленняпродукції зановітнімиєвропейськими стандартами а означати якщонаправлене напросуваннярекламистосовноякостіпродукції тазнаходженню новихринківзбутуготовоїпродукціїдосліджуваного підприємства.

У наш годинукожневеликепідприємствобореться за доля вміжнароднійторгівлі,виробничихвідносинах зановіінвестиційніпроекти. Усіцетіснопов’язано йвзагалізалежить від одногонайважнішого чиннику –якості товару,якийвиробляється. Дляметалургів –це запитанняєспівпрацею ізпостачальникамиметалу, ізякоговиготовляються сурми.Адже,якщо метавневисокоїякості, то івиробництвукінцевого продуктузагрожує збільшення шлюбу. ВАТІнтерпайпНМТЗ працює ізтрьомаосновними йнадійнимипостачальникамиметалу:Запоріжсталь,Маріупольський МК,Криворіжсталь.

2.Аналізринкутрубноїпродукції України

>Історичносклалося так, щогірничо-металургійний комплексстановить основуекономіки України, аметалургійнапродукціяє одним ізнайважливішихстратегічнихресурсів, яківизначаютьпромисловийпотенціал йекономічну безпечу держави. Процекрасномовносвідчить ті, у 2009році із 66,8 млрд. грн.виробленоїпромисловоїпродукції в стране 17,2 млрд. грн. чи 25,7% -цечасткатоварноїпродукціїметалургійного комплексу.

Уструктурігірничо-металургійного комплексу країнинайбільшимдинамізмом одну годинувідзначаєтьсятрубнапідгалузь.Трубневиробництвоєзавершальним учорнійметалургії. Цеодне ізперспективнішихвиробництв в Україні із таких причин:

1.Зосереджений на територї Українивиробничийпотенціал ставитиїї вп'ятіркунайбільшихкраїн-виробниківтрубноїпродукції ізчорнихметалів.

2. Українапосідаєчетвертупозицію в цьому рейтингу после США,Японії таРосії.

3.Сумарнавиробничапотужність Українискладаєблизько 6,5 млн. тоннсталевих й 0,4 млн. тоннчавунних труб нарік.

4.Виробництво труб учорнійметалургії в Українієголовноюекспортоорієнтованоюгалуззю.

5. Українаєкраїноюнафтового й газового транзитусвітового масштабу, тому дляпідтримки уналежномустанімережітрубопроводівнеобхідні взначнихобсягах сурми.

6. Транспорт газу повнутрішнійтранспортніймережі країнизаймаєголовнупозицію ймаєнайбільшенавантаження.

7. Україназможерозвивати своїнафтові ігазовіродовища.

8.Значнекомунальнегосподарствопотребує водо-, тепло- йгазопровідних труб.

9.Трубиєважливимелементомконструкцій умашинобудуванні.

10. Українамає широкийзовнішнійринок труб,перш на, вРосії такраїнах СНР - до 3 млн. тонн нарік.

11. Україна якщопостійнобрати доля в тендерах набудівництвотрубопроводів.

Усучаснихумовахринковоїекономіки країникожнепідприємство виннеперіодичноаналізувати свою діяльність.

>Щоб матірзагальну картину стануринку наякомупозиціонуєпідприємство воно тамає знаті своюпозицію,щобзаздалегідьвжитизаходів дляреалізаціїпевнихзмін увиробництвіпродукції дляподальшогоуспішногоіснування.Ринокпотребуєособливогопідходу допрогнозуванняобсягіввиробництва тазбуту, восновіякого,незалежно від видупродукції,перебуваєпопиткінцевогоспоживача. Доти ж, вумовахневизначеностіоточуючого (маркетингового)середовища,нестабільностіосновнихринківзбутупродукціїнаціональнихвиробників,застосуваннятрадиційнихметодівпрогнозуванняринковогопопиту незавждиєкоректним.Необхіднорозробититакіпідходи, задопомогою які,можливо було б бвраховуватиневизначеність танестабільність, щоєможливимилише за уміввикористання комплексурізнихметодичнихпідходів й розробки наційосновівірогідного прогнозу.Особливоцеважливо длягалузейвиробництва, із якікраїнамаєспеціалізацію, апідтримка їхні –загальна потребажиттєздатності національноїекономіки [24, з. 52].

>Однією із таких сферєметалургійна, й вїїскладітрубнагалузь, як одна ізнебагатьохгалузейпромисловості,котразавдякинаявності великихсировиннихресурсів йзамкненихтехнологічнихциклівзбереглавиробничіпотужностіщодовипускукінцевоїпродукції.Важливістьгірничо-металургійного комплексу дляекономіки Українивиявляється,насамперед, узовнішньоекономічній сферідіяльності, так якекспортметалопродукціїперевищуєтретинузагальногоекспорту країни, ачасткаекспорту труб уньомустановить 25%.Водночас,чинникизовнішнього йвнутрішньогоринкувпливають на структурувиробництва таекспортуметалопродукції в напряміпідвищеннядоліпродукції болеевисокого ступеняобробки, асаме:готовихвиробів ізчорнихметалів таких,наприклад, яксталеватрубнапродукція.

На тому годинувнутрішній тастратегічнізовнішні ринкизбутусталевих трубмаютьзначнийрівеньневизначеностіщодо українськоїпродукції. Зрозумілоодне –споживачпотребуєякісно нового продукту. Томувивченняособливостейформуванняпопиту та йогоструктури йзастосуваннямодифікованогоінструментарію доаналізу іпрогнозуванняринкутрубноїпродукції,виходячи із потребринку,сприятимецілеспрямованій таефективнійструктурнійперебудовіметалургійного комплексу України.Особливоактуальними в цьомуконтекстівиглядаютьпроблемивизначенняосновних характеристикринкуметалопродукції й,зокрема,сталевоїтрубноїпродукції, йогочіткоїсегментації, системногоаналізуметодіввизначення потреб йпрогнозуванняспоживаннясталевих труб.

Для прикладанаведемокількістьвипущеноїпродукції нашимипрямими конкурентами заостанні 5 років (див. рис. 2.2).Конкурентаминашого підприємстваєтакіакціонерні товариства як ВАТ „>НТЗ, ЗАТ „>NikoTube” та ЗАТ „НТК”.

>Також ( рис 1.1)показуєпевніперевагищодовипускуметалевих труб вперіоди із 2005 року по 2009рік.

>Рис.1.1Виробництвотрубноїпродукції заводами конкурентами у2005-2009рр. (%)

3.Аналізвнутрішньогосередовища ВАТІнтерпайпНМТЗ

>Внутрішнімсередовищем ВАТІнтерпайпНМТЗнасампередєпоказники, котріхарактеризують роботу підприємства вцілому.

Таким чином, ми маємопоказати якої діяльність велопідприємство довпровадженняновоїстратегіївиробництва. Мипокажемопоказники запопередні рокта, але й узначенні + та - , щоозначатимезростання чизанепадвиробництватрубноїпродукції ВАТІнтерпайпНМТЗ занаступнимироками (див. табл. 2.1).

>Таблиця 2.1Аналізякостіприбутку за2006-2009рр.

Виглядзміниприбутку >Звітнийперіод
>2006рр >2007рр >2008рр >2009рр
>Загальна змінуприбутку –зростання (+),зниження (-) 32120,0 174889,1 174387,7 144974,3
Урезультатізросту (+), чизниження (-)об’ємуреалізації 22292,82 181712,2 228763,3 135908,6
Узв’язкузізниженням (+),зростанням (-)собівартостіодиниціпродукції -9431,93 -1546,93 -14875,2 -8252,02

Унормальнійситуаціїпоточна діяльність підприємства винназабезпечувати припливгрошовихкоштів,якийповністюпокриває їхньогоінвестиційнийвідтік.Платоспроможність підприємства можнарозрахувати за такоюформулою (2.1):

>Кпл = ВК /Пасиви, (2.1)

деКпл –коефіцієнтплатоспроможності підприємства;

ВК –власнийкапітал підприємства;

Сальдо прибутку тавитратопераційних тапозареалізаційнихвитратзбільшує чизменшуєприбуток від продаж таформуєприбуток дооподаткування.[17, з. 15-19]

Упроцесівиробництваосновніфонди (ОФ), котріексплуатуються,зношуютьсяфізично тастаріють морально. Длявизначеннявікового складу ОФрозраховуютькоефіцієнтизносу тапридатності, котріхарактеризуютьвідповідно часткузношеної та часткупридатної доексплуатаціїчастини ОФ.Цікоефіцієнти мирозрахуємо за формулами (2.2, 2.3):

>Кзн = І /Фпв, (2.2)

деКзн –коефіцієнтзносу ОФ;

І – сумазносу ОФ;

>Фпв –первиннавартість ОФ навідповідну дату.

>Кпр = (>Фпв – І) /Фпв

чиКпр = 1 –Кзн, (2.3)

деКпр –коефіцієнтпридатності ОФ.

>Розрахуємоцікоефіцієнти запоказниками2005-2009рр. (дивтабл.2.2).


>Таблиця 2.2Таблицярозрахункукоефіцієнтівзносу тапридатностіосновнихфондів за2005-2009рр.

>Роки >Первиннавартість ОФ на 01.01 Сумазносу ОФ >Коефіцієнтзносу ОФ >Коефіцієнтпридатності ОФ
2005 466363,49 146904,5 0,315 0,685
2006 399785,6 158315,1 0,396 0,604
2007 311471,51 162899,6 0,523 0,477
2008 290250,43 168635,5 0,581 0,419
2009 297206,46 179215,5 0,603 0,397

Заданимитаблиці 2.2 миможемо награфікупоказатидинамікузміникоефіцієнтівзносу тапридатностіосновнихфондів (див. рис. 1.2).

>Рис. 1.2..Динаміказміникоефіцієнтівзносу тапридатностіосновнихфондів за2005-2009рр.

якбачимо,обладнання, наякомувиробляласяпродукція підприємства до 2009 р.перейшло унезадовільний стан.Йогозношеністьперекриває йогопридатність, але в такомуобладнанніпрацювати не можна.

>Щобпідприємство малодостатньовпевненіпозиції наринкуконкурентів воно та винне бутивпевненим усвоїхможливостях.По-першеце завданняуправлінського персоналу,якийстежить заоб'ємамивироблення тазбитковостіпродукції.

>Якісноновийпідхід доуправліннявиробництвом,обумовленийсукупністювидівдіяльності у межах маркетингу,полягає до того, щоаналізплатоспроможногоринковогопопиту напродукцію, потребспоживачівстаєосновою длявиявленняможливостейвиробництва,шляхів йогоінтенсифікації йпідвищенняефективності.

>Поставимо собі задекількапитань, котрі бпроаналізували нашепідприємство.По-перше: котрарентабельністьнашого підприємства? [24, з. 115-120]Рентабельністьвласногокапіталу (>Rвк)представляє собою ставлення чистогоприбутку (>Пч) довласногокапіталуорганізації (ВК).Вонарозраховується заформулою (2.4):

>Rвк =Пч / ВК. (2.4)

>Помноживши тарозділившидріб на величинуактивівАк тавиручки відреалізації (N),отримаємо:

>Rвк =Пч / ВК xАк /Ак x N / N =Пч / N x N /Ак xАк / ВК

деПч / N – ставлення чистогоприбутку дооб’ємупродукції чирентабельністьпродукціїRп;

N /Ак – ставленняоб’ємупродукції доактивіворганізації чивиробничість (>обертаємість)активівКаоб;

>Ак / ВК –коефіцієнт,якийвідображає структурукапіталу, асаме, величинузворотнудолівласногокапіталу у йогозагальнійвеличині.

>Рентабельністьвиробничихфондів миможеморозрахувати заформулою (2.5):

>Rвф = (1 –Sод) /fємк +еємк, (2.5)

>Перемножимочисельник йзнаменникдробу наоб’ємпродукції тазробимонеобхідніперетворення:


>Rвф = (1 –Sод) /fємк +еємк = (1 –Sод) /fємк +еємк x N / N =

= (N –Sод x N) / F /N x N + E / N x N =Пб / (F + E) =Пб /Ак,

деSод –собівартістьодиниціпродукції;

>Пб –прибуток,якийдорівнюєрізниціміжоб’ємомпродукції тавитратами навиробництво тареалізаціюпродукції;

>Ак –виробничіфонди підприємства чи сума йогоактивів.

Отже,тепер зацими формулами миможеморозрахуватидеякіпотрібні нам дляаналізупоказники за2005-2009рр.тавставити длянаглядності утаблицю (2.3):

>Таблиця 2.3Показникирентабельності підприємства за 2005 –2009рр.

>Показники 2005 2006 2007 2008 2009
>Капіталоємкість по основномукапіталу 0,030 0,037 0,041 0,039 0,035
>Капіталоємкість по обіговомукапіталу 0,026 0,029 0,026 0,034 0,030
>Рентабельністьвласногокапіталу 1,10 1,46 2,47 3,12 2,11
>Рентабельністьвиробничихфондів 17,8 15,1 15,0 13,6 15,4

Наосновібалансовихстатистичнихданихзробимоаналізпоказників2008-2009рр. (>табл.2.4):

>Таблиця 2.4Показникидіяльності підприємства за2008-2009рр.

>Показникиперіоду >Базовийперіод, грн. >Звітнийперіод, грн.
>Прибуток відреалізації 247903 280023
>Собівартістьодиниціпродукції 0,246 0,283
>Виручка 313373 293230
>Дебіторськазаборгованість 600000 490000
>Кредиторськазаборгованість 215056 529350

>Аналіззміни години оборотуресурсіворганізації, вложенних узапаси йрозрахунки,даєможливістьвизначитирезервизменшенняпотреби воборотних коштах шляхомоптимізаціїзапасів, їхнівідносногозниження впорівнянні ззростаннямвиробництва.Перш нарозраховуютькоефіцієнтоборотностізапасів,якийхарактеризуєкількістьоборотів, котріможутьздійснитизапаси под годинуперіоду,якийаналізується.Вінопреділяється занаступноюформулою (2.6):

>Коб.зап = А /Зс; (2.6)

>Зс = (>Зп +Зк ) / 2, (2.7)

де А -виручка відреалізаціїпродукції;

>Зс -середня величиназапасів;

>Зп -запаси на вушко року;

>Зк -запаси накінець року.

>звідсиКоб.зап = А / 0,5 (>Зп +Зк)

>Розрахуємоцікоефіцієнти за 2005-2009 рокта тапокажемо їхнього удинаміці (див. рис. 1.3):

>Рис. 1.3.Динаміка зростаннюкоефіцієнтівфінансовоїстійкості підприємства за2005-2009рр.

>ринок товар конкурент

>Заставоювиживання таосновоюстабільностіорганізаціїслугуєїїфінансовастійкість, як сказано у роботів [>3.с.123;10-12], читакий станфінансів,якийгарантуєорганізаціїпостійнуплатіжоспроможність.

якбачимо ізмалюнка нашепідприємстводосить твердозаймає своїпозиції але й в йогороботі було бвідзначено ідеякімінуси. як було б сказановищепідприємству уже понад 70 років.Підприємствомпроводилисяплановіремонти але й за раз в раз не було бздійсненопереоснащення чивпровадження новихланокобладнання, що сильновідображалося наякостіпродукції, котравипускається. Отже,підприємство мало багаторазівоплачуватиштрафи занесвоєчаснепостачання чинеякіснупродукцію.Також черезбільшість шлюбупідприємство було бзмушенездебільшогозалишатипродукцію наскладі длязадоволення потребвнутрішньогоринку такупувати понадсировини длявиготовленняпродукції назамовлення за кордон. Так докінця 2009 р.матеріальнівитрати ВАТ „>ІнтерпайпНМТЗ”зросли более ніж у 3 рази порівняно із2005р., наочно представленеРис. 1.4 .

>Рис. 1.4.Графіквитрат навиробництво тареалізаціюпродукції ВАТІнтерпайпНМТЗ за2005-2009рр. (тис грн)

>Згідно такого негативного чинникукерівництвом підприємства було бвирішено запитаннящодопереоснащеннялініїелектрозварювальних труб, щодастьзмогувиготовлятипродукціюякісно укороткітерміни тавеликійкількості. Аліще стало запитаннящодовпровадження новогоасортиментутрубноїпродукції, асаме – сурмиметалеві ізполімернимвнутрішнім тазовнішнімпокриттям. Чи якщоцяпродукціяпотрібнаспоживачеві утакій чибільшійкількості як простометалічна труба? У нового товару багатоплюсів.Така трубамаєподовженийтермінексплуатаціїможевикористовуватися урізнихгалузяхвиходячи ізтехнічнихданих,маючи восновіметалічний стрижень вонаєстійкішою дозовнішніхруйнівників й т.ін. Наосновівпровадження нового «>стратегічного» продукту було бприйняторішення проздійснення маркетинговогоаналізуринкуспоживачівмайбутньоїпродукції.

>Насампередщодо покращанняякості та збільшенняобсягіввипускупродукції ВАТІнтерпайпНМТЗ ізперіод з 2000-го року потеперішнійріквпровадилисьновітнітехнології вдосконалення тапереобладнані,наприклад втрубоелектрозварювальномуцехі № 2 вякомувипускають сурми длянафто газотранспортуваннявпроваджена нова системапокриття трубполімернимпокриттям.

>Також ВАТІнтерпайпНМТЗмає широкийвибір товарного асортименту від труб малогодіаметру, квадратного йпрямовугольногопрофелю до труб великогодіаметру,чітконалагодженийвипускякісного посуд згідно нормам та стандартам.

>Постачаннясировини длявиготовленняданоїпродукціївідбуваєтьсявчаснонавіть тепер у важкихчасівметалургійноговиробництва.

>Складскіприміщеннязнаходяться в цехах щопокращуєфінансове становище, таскорочуєвитрати ВАТІнтерпайпНМТЗ.

>Транспортуванняздійснюетьсязавдяки потягів тавантажівок із великоюгрузопідємністю.

Уціломузамовникипродукції підприємстванадають своїпослуги ізтранспортуванняпродукції.

>ПостачальникамисировиниєАзовссаль таКриворіжсталь.Основнимиспоживачамипродукції заводуєзамовникиблизького та далекогозарубіжя (>Росія, Казахстан, Польща, Німеччина, Африкаі.т.д.).


4.PEST-аналіз ВАТІнтерпайпНМТЗ

>PEST-аналіз —цеінструмент,призначений длявиявленняполітичних (>Policy),економічних (>Economy),соціальних (>Society) йтехнологічних (Technology)аспектівзовнішньогосередовища, щоможутьуплинути настратегіюрозвиткуметалургійноїпромисловості (табл. 2.6.).

>Політикувивчають бо вонарегулює уладові, Якавизначаєділовесередовищеметалургійноїпромисловості таодержанняключовихресурсів дляїїдіяльності.Основна причинавивченняекономіки —цествореннякартинирозподілуресурсів нарівні держави, щоєнайважливішоюумовоюдіяльностігалузейметалургії.Науковий йвиробничийпотенціалметалургії та громадськийінтерес донеївизначають задопомогоюсоціального компонента.Важливим чинникомєтехнологічний компонент, щовиявляєтенденції утехнологічномурозвитку, котрінайчастішеє причинамизмін йвтратринку, атакожпояви новихпродуктів. [7, з. 456-458]

>Таблиця 2.5.PEST-аналізметалургійноїпромисловості України

>Політичніфактори >Економічніфактори >Соціальніфактори >Технологічніфактори

>1.Черговівибори Президента України ізвідповіднимвідволіканнямцентріввпливу та бюджетнихкоштів

>2.Необхідністьдодержання норм СОТ взаконодавчій йнормативнійдіяльностіщодоімпорту-експорту

>3.Понад 90 %металургійнихпідприємствєприватизованими, що практичновиключаєдержавнерегулювання

>4.Узв’язку ізвступом до СОТможливості державногорегулювання впитанняхстосовноконкуренціїзначнообмежені

>5.Надмірнаполітизаціясуспільства

6.Недовірасуспільства до влади таїїорганів

>1.Позитивнадинаміка ВВП

>2.Загрозливовисокаінфляція

3.Нестабільний курсгривні

4.Високаоблікова ставка НБУ,високі ставкикредитуваннякомерційнихбанків

>5.Низькийплатіжноспроможнийпопитвнутрішньогоринку

>6.Криза усвітовійфінансовійсистемі

7.Нестачаобіговихкоштів упідприємств

>8.Неконтрольованезростанняцін натовари тапослугиприроднихмонополій (>сировина,енергоресурси)

9.Недостатнійобсягінвестицій уметалургійнійпромисловості

10.Високийрівеньматеріало- йенергоємностіпродукції, щовипускається

11.Низькарентабельністьвиробництва

12.Фактичнавідсутністьконкуренції якстимулювальногочинника

>1.Скороченняпрацездатного населення

2.Зменшеннячисельностіфахівців йробітників унайбільшпромисловихрегіонах

3.Недооцінкаролітрубноїпромисловості якосновиекономічної тасоціальноїзахищеностізначноїчастини населення

4.Зниженняпривабливості роботи наметалургійнихпідприємствах.

>5.ЗМІ неприділяютьналежнуувагу проблемамметалургії йсучаснихпрогресивнихпринципівдіяльностіпідприємств.

6.Немаєчітковираженоїорієнтації наякість як основуконкурентоспроможності

7.Значнийрозривміжрівнемзаробітної плати йрівнем потребпрацівника

>8.Низькапрестижність роботи увиробничій сфері

>1.Незначнаінноваційнаактивністьпідприємств

>2.Продукція, щовипускається, убільшостіє моральнозастарілою, ізнизькимрівнемавтоматизації таінтелектутехнологіївиробництва

>3.Значнезношуванняактивноїчастиниосновнихфондів

За результатамиPEST-аналізу можназробититаківисновкищододій ізреалізаціїСтратегії.

Зполітичнихфакторів маємо:бюджетнізасоби нареалізаціюСтратегії якщообмежено;можливостізаконодавчого,нормативного,митного таіншогорегулюванняобмежено рамками норм СОТ;можливостідержрегулювання лежатилише уплощині розробка йвпровадженнязаходівпідтримки чистримування.

Зекономічнихфакторів:бачимо, що длярозвиткувнутрішньогоринку й збільшенняекспортупотрібніенергійнідійові заходь ізформуванняплатіжноспроможногоринкузбуту йприборкуваннюцінового хаосу на монопольномусировинномуринку.

Зсоціальнихфакторівробимовисновок, щопотрібнопідняти статусвітчизняноїметалургійноїпромисловості в очахсуспільства, й тім самимсформуватиумови для забезпеченнямашинобудування кадрамифахівців йробітників.

>Реалізаціяпоставленої метизабезпечується шляхомвирішеннянаступних завданьдослідження:

-визначення йпрогнозуванняпопиту на цей видпродукції;

-аналізсучаснихметодів й моделейпрогнозуваннярівняспоживанняпродукції трубноговиробництва та їхньогоадаптація в Україну;

-формуваннякон’юнктури настратегічних ринкахзбутусталевих труб;

-визначенняролі,місця таосновнихнапряміврозвиткутрубноїпідгалузі вструктуріметалургійного комплексу країни;

-сегментуванняринкутрубноїпродукції тааналізструктуриспоживаннясталевих труб наосновних ринках їхньогозбуту;

-оцінка тавизначенняголовнихфакторів,залежностей,методів та моделейпрогнозуванняпопиту насталеві сурми ізвнутрішнім тазовнішнімполімернимпокриттям,розробкаметодичнихположень комплексногопрогнозуваннярівня таструктуриспоживаннясталевоїтрубноїпродукції,обґрунтуванняосновнихпідходів доінформаційного забезпеченняпрогнознихрозрахунків. Зтехнологічнихфакторіввипливає, щопотрібномодернізувати всюпромисловість України, щозначнорозширитьвнутрішнійринок;оцінитинаявнийнауково-виробничийпотенціал упередовихнапрямках науки йтехніки тавизначитиінноваційнішляхирозвитку.

5.Розробкаконцепції нового товару підприємства ВАТІнтерпайпНМТЗ

>Стратегіязростання рекомендована длявиведення наринок України нового товару підприємства ВАТІнтерпайпНМТЗдаєможливістьзбільшитиобсягивиробництваметалевих труб тастійкотриматися на українських ринках задопомогоювиведенняновоїпродукції, асамеметалевих труб ізполімернимпокриттям.

Пускновоїлініївиробництвазаплановано на 1вересня поточного року.Післявпровадженняновоїлініївиробництва миочікуємонаступніпоказники (табл. 3.1; 3.2.):

>Таблиця 3.1.Витрати навпровадження нового товару

>Вересень-грудень2010р., тис. грн.
>Витрати напереоснащенняобладнання >Витрати напросування товару наринку >Витрати на оплату роботи >Витрати назакупівлюсировини
300 170 105 380

>Таблиця 3.2.Ліквідністьновоїстратегії підприємства

>Вересень-грудень2010р., тис. грн
>Загальнівитрати >Виручка відреалізації >Чистийприбуток >Коефіцієнтліквідності, %
955 1055 100 1,3

>Звідси мибачимо, щовпровадженнятакоїстратегіїдасть намзмогуотриматизначнопокращенийприбуток (йце лише за 3місяці,значнийрісточікується із початку нового року), притому данастратегіяєліквідною йвказує набеззбитковість такоговпровадження.

Длязагальноїнаглядностіпокажемозведену табличку повипускуновоїпродукції із прогнозом на 2011рік ізурахуванняммайбутніхзамовленьготовоїпродукції (>табл.3.3).

>Таблиця 3.3.Показникидіяльності підприємства за2011рр.

>Показникиперіоду >Базовийперіод, тис. грн.
>Прибуток відреалізації 3 099,00
>Собівартістьодиниціпродукції 0,308
>Виручка 2 985,23
>Дебіторськазаборгованість 35 066,00
>Кредиторськазаборгованість 46 200,00

>Післявведеннявиробництва нового товару, якстратегіїнаправленої нарозвитоквиробництва наданомупідприємстві, йогопоказникиматимутьнаступнівеличини (табл. 3.4):

>Таблиця 3.4Прогнознітехніко-економічніпоказники підприємства

>Показник

2009

(>вересень-грудень)

2010 >Середньорічний темп приросту, %
>Обсягвипускутоварноїпродукції, тис. т. 72 374,4 1,3
>Обсягвипускутоварноїпродукції, тис грн. 21600,00 1123200,00 52
>Обсягреалізованоїпродукції, тис. т. 72 374,4 1,3
>Обсягреалізованоїпродукції (>виручка), тис. грн. 21600,00 1123200,00 52
>Собівартістьпроданихтоварів,продукції,робіт,послуг, грн. 43200,00 620905,00 47,04
>Витрати однієюгрошовуодиницютоварноїпродукції, грн. 1200,00 1000,00 0,83
>Валовийприбуток, тис. грн. 134800,00 1744105,00 50,1
>Чистийприбуток (>збиток), тис. грн. 58956,02 720366,00 38
>Чисельність персоналу,всього 1230 1500 1,22
>Чисельністьвиробничого персоналу 980 1250 1,3
>Численністьуправлінського тадопоміжного персоналу 250 250 -
Фондзаробітної плати тис. грн. 32 643,98 402834,00 3
>Середньомісячназаробітнаплатняуправлінського персоналу, грн. 4200,00 4500,00 1,07
>Середньомісячназаробітнаплатнявиробничогоперсоналу,грн. 2800,00 2950,00 1,05

>Виходячи ізданихтаблиці маємосказати, що даний проектєдоцільним йповністюзадовольняючимпотреби підприємства уновійстратегії зростаннювиробництва.

>Застосуваннястратегіїзростаннядастьзмогуотриматизначновищийекономічнийефект притому данастратегіяєліквідною йвказує набеззбитковість такоговпровадження.


>Висновок

Приформуванністратегіїрозвитку підприємствакерівництво підприємства винневраховувативеликукількістьфакторів котрівпливають науспішнеіснування йфункціонування підприємства – як виробника йпостачальникапевноїпродукції.Щобвпевнитися у бовибранастратегіядіяльностієвірним шляхом додосягненнянайвищоїцілітребаздійснитицілу низкуаналізуючихдій:опитувань,аналізу самихконкурентів їхніпереваг танедоліків,аналізу товару, йогопереваг танедоліків, ставлення до товаруспоживачів.

>Згіднодослідженьбачимо, щопідприємстводосить твердозаймає своїпозиції але й в йогороботі було бвідзначено ідеякімінуси. як було б сказановищепідприємству уже понад 70 років.Підприємствомпроводилисяплановіремонти але й за раз в раз не було бздійсненопереоснащення чивпровадження новихланокобладнання, що сильновідображалося наякостіпродукції, Якавипускається. Отже,підприємство мало багаторазівоплачуватиштрафи занесвоєчаснепостачання чинеякіснупродукцію.Також черезбільшість шлюбупідприємство було бзмушенездебільшогозалишатипродукцію наскладі длязадоволення потребвнутрішньогоринку такупувати понадсировини длявиготовленняпродукції назамовлення за кордон. Так докінця 2009 р.матеріальнівитрати ВАТІнтерпайпНМТЗзросли более ніж у 3 рази порівняно із2005р.Булоприйнятерішення пророзробкумаркетинговоїстратегіївиведення нового конкурентного товару наринок.


Списоквикористанихджерел

1. Афанасьєв М. Маркетинг: стратегія і практика фірми / М. Афанасьєв; М.:Финстатинформ, 1995. –440с.

2.Анурин В.Ф.Маркетингове дослідження споживчого ринку: Унікальний вітчизнянийопит /Анурин В.Ф.,Муромкина І.І.,Євтушенко Є.В. - Пітер: СПб. 2004. –269с.

3. Бєляєвський И. К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник, практикум / И. К. БєляєвськийМосковськийгосуд.университет економіки, статисти та інформатики,М.,2004. –414с.

4.Ванчикова О.Н.. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник / О.Н.Ванчикова Улан-Уде: Вид-воВСГТУ. - М.: 2005. -160с.

5.Войчак А.В.Маркетинговий менеджмент:Підручник / А.В.Войчак;Мін-воосвіти й науки України,КНЕУ. - До.:КНЕУ, 1998.-384с.

6.ГаркавенкоС.С. Маркетинг /С.С.Гаркавенко До.:Лібра; 2004. –712с.

7.ГолубковЕ.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика /Е.П.Голубков М.: Видавництво «>Финпресс», 1998.- 416 з.

8. Гольдштейн Г.Я. Маркетинг:Навчальнийпосібник длямагістрантів. / Г.Я. Гольдштейн, А.В.Катаєв. - Таганрог:Вид-воТРТУ, 1999 - 107 з.

9.ІлляшенкоС.М.Маркетинговідослідження:Навч.посіб. /С.М.Ілляшенко,М.Ю.Баскакова. - До.: Центрнавчальноїліт-ри, 2006. -192с.

10. Карпов В.А. Маркетинг:прогнозуваннякон’юнктуриринку:навч.Посіб. / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. - До.:Т-во “Знання”,КОО, 2001. – 215 з.

11.Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф.Котлер перекл. з анг. Під ред.Л.А. Волкової,Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Пітер, 2000. –752с.

12.Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. Пер. зфранцузкого /Ж.Ж.Ламбен. - СПб.: Наука, 1996. -589с.

13.Малхотра М. Маркетингові дослідження. Практичне керівництво / М.Малхотра перекл. з анг. - Вид-во Вільямс, 2002. -960с.

14. Мінін А.Маркетинговое планування. Практика. / А. Мінін. - Росія: Вид-во Вершина, 2008. -128с.

15. Міщенка О.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник / О.П. Міщенка; Вид-воДУЭП Дніпропетровськ, 2007. — З. 332.

16.ПокропивнийС.Ф.Економіка підприємства.Збірникпрактичнихзадачі йконкретнихситуацій:Навч.Посібник. /С.Ф.Покропивний; До.:КНЕУ, 1999. –348с.

17. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник / В.А. Полторак; Дніпропетровськ: Вид-воДУЭП, 2002.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація