Реферати українською » Маркетинг » Технологія комерційної діяльності туристичних підпріємств


Реферат Технологія комерційної діяльності туристичних підпріємств

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Основнийтехнологічний циклдопоміжноготехнологічногопроцесу

1.1Технологіяпланування,обліку іаналізуприбутків йвитрат від туру

>Розділ 2.Обслуговуючийтехнологічний циклдопоміжноготехнологічного

2.1Технологіярозрахункувартості туру

2.2Технологіярозрахунку із партнерами

2.3Технологіяпідготовкифінансовогозвітуреалізаціїтурів

2.4Технологіярозрахункупорівняння чикомпенсаціїклієнтам

>Розділ 3.Допоміжнийтехнологічний циклдопоміжноготехнологічногопроцесу

3.1Технологіяділоводства

3.2Технологія контролюкомп’ютернихпрограм наприкладіпрограмнихкомплексівСамо-тур,САМО-ТурАгент,МАСТЕР-Тур

3.3Технологія роботи ізпрайс-каталогом

>Висновки

Списоквикористанихджерел

>Додатки


>Вступ

Мистецтвоведеннякомерційногогосподарстваґрунтується напізнанні того, щоробити й якробитинайкращим йнайдешевшим способом, ацепотребує розробкиекономічнихметодів таінструментівуправлінняпроцесамигосподарськоїдіяльності наосновідосвіду танауковихпідходів. Томупоняття ">комерція"вживається й взначенні науки, щовивчаєсуспільнівідносини із приводуствореннянематеріальних благ,призначених длязадоволенняневпиннозростаючих потреб конкретногоспоживача йсуспільства вцілому.

>Актуальність тимиданої роботиобумовленатим,щопотребиспоживачів навідпочинок,оздоровлення, таестетичне йдуховнезадоволеннявимагають відтуристичноїгалузігнучкоїкомерційноїдіяльності.

>Функціонуваннятуристичного підприємствасупроводжуєтьсябезперервнимкругообігомкоштів,якийздійснюється увиглядівитратресурсів йодержаннядоходів,їхньогорозподілу івикористання. При цьомувизначаютьсяджерелакоштів, напрями таформифінансування,оптимізується структуракапіталу,проводятьсярозрахунки ізпостачальникамиматеріально-технічнихресурсів,покупцямипродукції,державними органами (>сплатаподатків), персоналом підприємства тощо.Усіцігрошовівідносинистановлятьзмістфінансовоїдіяльності підприємства.

>Метоюданої роботиєдослідженнядопоміжноготехнологічногопроцесутехнологіїкомерційноїдіяльності.

Длядосягнення мети вроботі булипоставлені тавирішенінаступні заподіяння:

-вивченнядопоміжноготехнологічногопроцесукомерційноїдіяльності.

-дослідженнятехнологійкомерційнихвідносин.

-обґрунтуванняоптимальних формфінансування,структурикапіталу підприємства йнапрямків йоговикористання.

-здійсненняаналізубалансування вчасінадходжень йвитратплатіжнихзасобів.

-набуттянавичокпідтримуванняналежноїліквідності тасвоєчасностірозрахунків.

>Об’єктомдослідженняєдопоміжнийтехнологічний процескомерційноїдіяльності.

Предметдослідження -технологія основного,обслуговуючого йдопоміжноготехнологічного циклуданогопроцесу.

>Під годинудослідження тимиданоїкурсової роботивикористовуютьсязагально-науковіметоди:аналізу,статистичніметодизбору таобробкиінформації.

Структура роботи -курсова роботаскладається ізвступу,трьохрозділів, з висновками, спискувикористанихджерел тадодатків.Загальнийобсяг роботи __стор., до тогочислі 5 табл. й 2 док.,додатки на 8стор.


>Розділ 1.Основнийтехнологічний циклдопоміжноготехнологічногопроцесу 1.1Технологіяпланування,обліку іаналізуприбутків йвитрат від туру

>Головнийзмістфінансовоїдіяльностітуристичного підприємстваполягає вналежному забезпеченнюфінансування.

Закон України "Про туризм"передбачаєнаступніджерелафінансування туризму.

>Туристична діяльністьздійснюється зарахунок:

>власнихфінансовихресурсівсуб'єктівтуристичноїдіяльності,грошовихвнесківгромадян йюридичнихосіб;

>позичковихфінансовихкоштів (>облігаційніпозики,банківські табюджетнікредити);

>безоплатних таблагодійнихвнесків,пожертвуваньпідприємств,установ,організацій йгромадян;

>позабюджетнихфондів;

>коштів фондурозвитку України, щоформується зарахуноквідрахуваньсуб'єктівпідприємництванезалежно від формвласності;

>іноземнихінвестицій;

>надходжень відтуристичних лотерей;

>іншихджерел, незабороненихзаконодавством України".

>Відповідно доджерелкоштівфінансуванняподіляється навнутрішнє йзовнішнє.Внутрішнєфінансуванняздійснюється зарахуноккоштів,одержаних віддіяльності самого підприємства:прибуток,амортизаційнівідрахування,виручка від продаж чиздачі ворендумайна.Зовнішнєфінансуваннявикористовуєкошти, непов'язані іздіяльністю підприємства:внескивласників устатутний фонд, кредит,зобов'язанняборжників,державнісубсидії тощо.

>комерційна діяльністьтуристичний тур

>Такожрозрізняютьфінансування зарахуноквласних йзалученихкоштів.

>Важливоюформоюфінансуванняє кредит -платненадання грошей чиіншихцінностей уборг одну годину.Залученнякредитнихкоштіврозширюєфінансовіможливості підприємства, але йодночасностворюєризик,пов'язаний знеобхідністю Поверненняборгів умайбутньому йсплативідсотків закористуванняпозиченимикоштами.

>Товарний кредит -цекороткостроковий кредит,якийоднепідприємствонадаєіншому втоварнійформі черезвідстрочку платежу запоставленупродукцію.Товарний кредитзастосовуєтьсяпереважно якзасіброзширеннясфериринку та збільшенняобсягу продажпослуг чипродукції.

>Оренда -спеціальна формадовгострокового кредиту, Якапередбачає передачумайна вдоговірнестроковеволодіння йкористування заприйнятну дляобохсторінорендну плату.

>Поширеним усвітовійпрактицірізновидоморенди злізинг, колиорендодавець -лізинговакомпанія -купуєоб'єктиоренди упідприємств-виробників йпередає їхнього воренду напевнихумовах.

>Фінансова діяльністьтуристичного підприємствахарактеризуєтьсяступенем йогоприбутковості таоборотностікапіталу,фінансовоїстійкості тадинамікиструктуриджерелфінансування,здатностірозраховуватися заборговимизобов'язаннями. Правильнаоцінкафінансовихрезультатівдіяльності тафінансово-економічного стану підприємстваєпершою йнайбільшнеобхідноюінформацією як для йогокерівництва йвласників, то й дляінвесторів,партнерів,кредиторів,державнихорганів.

Отже,найприйнятнішим йнайважливішимджереломфінансуваннятуристичноїдіяльності підприємстваєприбуток.

>Прибуток -це тачастинавиручки, щозалишається послевідшкодування всіхвитрат навиробничу йкомерційну діяльність підприємства.

>Прибуток -позитивнийфінансовий результатосновноїдіяльностітуристичного підприємства. Це -різницяміжгрошовиминадходженнями таповноюсобівартістюреалізованихпослуг.Характеризуючиперевищеннянадходжень надвитратами,прибутоквиражає міткукомерційної (>підприємницької)діяльності йбереться заголовнийпоказникїїрезультативності (>ефективності).

>Прибутокєосновнимджереломфінансуваннярозвитку підприємства,удосконалення йогоматеріально-технічноїбази, забезпечення всіх формінвестування.Діяльність підприємстваспрямовується тих,щоб забезпечитизростанняприбутку чипринаймністабілізацію його напевномурівні.

>Залежно відформування тарозподілурозрізняютьдекількавидівприбутку.

>Насамперед -загальнийприбуток йприбуток послеоподаткування.

>Загальнийприбуток -цеприбуток підприємства,одержаний від всіхвидівдіяльності, дооподаткування тарозподілу.Такийприбутокінакшеназиваютьбалансовим.

>Прибуток послеоподаткування,тобтоприбуток, що реальнонадходить урозпорядження підприємства,маєпоширенуназву -чистийприбуток.

>Останнім годиною всечастішевикористовуютьтакіпоняття, якваловий,операційний тамаржинальнийприбуток.

>Валовийприбуток -церізницяміжвиручкою тавиробничимивитратами (>собівартістюпродукції,визначеноюкалькулюванням занеповнимивитратами). Цепоняттявключаєвласнеприбуток йневиробничівитрати (>адміністративні,комерційні).

>Операційнийприбутокдорівнює валовомуприбутку замінусомневиробничихвитрат (>тобточистийприбуток).

>Маржинальнийприбутокхарактеризуєобсягвиручки від продажпродукції замінусомзміннихвитрат. Таким чином,такийприбуток завеличиноюзбігається ізваловимприбутком, коликалькулюванняздійснюєтьсялише зазміннимивитратами.

>Основнимиджереламиформуванняприбуткутуристичного підприємстває:

>прибуток віднаданнятуристичнихпослуг чи від продажтуристичного продукту. (Цеосновнаскладовазагальногоприбутку);

>прибуток відпозареалізаційнихоперацій -цеприбуток відпайовоїучасті вспільнихпідприємствах,здаваннямайна воренду,дивіденди націнніпапери,надходження іздепозитнихвкладів,дохід відволодінняборговимизобов'язаннями,надходження відекономічнихсанкцій тощо.

>прибуток від продажмайнавключаєприбуток від продажосновнихфондів (>матеріальнихактивів),нематеріальнихактивів,ціннихпаперівіншихпідприємств тощо.Йогорозраховують якрізницюміжціною продаж тазалишковоювартістю.

>Розглянута схемаобчисленнявеличинизагальногоприбутку за йогоджереламимаєважливезначення для йогоаналізу таприйняттягосподарськихрішень.

>Важливопам'ятати, щоприбутокєоб'єктомоподаткування й згідно з Законом України "Прооподаткуванняприбуткупідприємств"

>Основноюскладовою валового прибуткуєвиручка віднаданнятуристичнихпослуг та продажтуристичного продукту. Уньоговключаютьтакожприбуток від продажмайна й відпозареалізаційнихоперацій.Валовівитрати -цевитрати нареалізованупродукцію, атакожвтрати від продажмайна.Амортизаційнівідрахуваннявиокремлено ззагальноїсумивитрат,оскільки їхньогонарахуванняконтролюєтьсяфіскальними органами в особливому порядку.

Уфінансовійполітиці підприємстваважливемісцезаймаєрозподіл йвикористанняодержуваногоприбутку як основногоджерелафінансуванняінвестиційних потреб йзадоволенняекономічнихінтересіввласників.

Ззагальногоприбуткусплачуєтьсяподаток згідно ізумовами,передбачуванимизаконодавством прооподаткуванняприбуткупідприємств.Прибуток, щозалишився послеоподаткування, -чистийприбуток,надходить уповнерозпорядження підприємства тавикористовується згідно із його статутом йрішеннямивласників.Цейприбуток можнарозділити надвічастини:

1)прибуток, щоспрямовується замежі підприємства (>виплата дивідентів,заохочувальніпремії персоналу,соціальнівиплати тощо).

2)прибуток, щозалишається напідприємстві (>спрямовується настворення чипоповнення резервного таінвестиційнихфондів).

>Прибутковість підприємствавимірюєтьсядвомапоказниками -прибутком йрентабельністю.

>Рентабельність -цевідноснийпоказникефективності роботи підприємства,котрий узагальнійформіобчислюється як ставленняприбутку довитрат.

>Виокремлюютьрентабельністькапіталу (>інвестованихресурсів) йрентабельністьпродукції.

>Рентабельністькапіталуобчислюється вкількохмодифікаціях:рентабельністьактивів,рентабельністьвласногокапіталу,рентабельністьакціонерногокапіталу.

>Рентабельністьактивів (Ра)характеризуєефективністьвикористаннявсьогонаявногомайна підприємства.

>Процесаналізумаєдвіосновніцілі:

>отриманняуяви прообсяги, структуру й складмайна підприємства, величину й стан йогозобов'язань;

>виявленнятенденційщодозміниефективності,платоспроможності,фінансовоїстабільності й т.п.

Дляаналізувикористовується пакетдокументівфінансовоїзвітності задекількаостанніх років та запоточний квартал.

Напершомуетапіфінансово-економічногоаналізудіяльностітуристичного підприємства вдинаміці проводитисяаналізосновнихабсолютнихпоказниківгосподарськоїдіяльності:обсягівреалізації,собівартості,прибутку (>збитку) таін.

На іншомуетапіекономічногоаналізу проводитисяаналізфінансового станутуристичноїфірми,якийє результатомвзаємодії всіхелементівсистемифінансовихвідносинфірми й томуохоплює всюїїгосподарську діяльність.Цейаналізпередбачаєвикористання рядуабсолютних йвідноснихпоказників,об'єднаних удекілька груп таілюструючих:

>динаміку складу йструктуримайна;

>динамікуструктури й складуфінансовихресурсівфірми;

>фінансовустійкість.

>Аналіздинаміки складуструктуримайна (>основнізасоби,нематеріальніактиви,незавершенікапітальнівклади,довгострокові такороткостроковіфінансовівклади таін.)даєможливістьвстановлюватирозмір абсолютного йвідносногоприростівмайна й окремих йоговидів.Приріст чизменшенняактивівсвідчить пророзширення чизвуженнядіяльностіконкретноїфірми.Аналіз складу йструктуримайнауможливлюєвстановленнярозміру абсолютного йвідносного приростумайна.Основнимипоказникамиоцінкидинаміки складу йструктурифінансовихресурсівє:

>джерелавласнихкоштів (>статутний фонд,нерозподіленийприбуток,

>резервнийкапітал).

>джерелапозичковихкоштів (>довгостроковікредити йпозички,короткостроковікредити йпозички,кредиторськазаборгованість).

>Аналізструктурифінансовихресурсівможепоказати, чимаєпідприємство нестачувласнихресурсів й зарахунок якікоштів (>власних чипозичкових)відбувсяприрістмайна. [6, ст.26] (>Додаток А)

>Плануваннявитраттуристичнихпідприємств.

>Управліннявитратамиповиннеґрунтуватися наоптимізації. Одним ізосновнихметодівоптимізаціївитратєвизначення межовогорівнявитрат конкретноїсуб'єктапідприємницькоїдіяльності вконкретнійситуації. Длярозв'язання заподіянняоптимізаціївитратнеобхідновизначитиоптимальнірозмірипостійних йзміннихвитрат наодиницю приросту чискороченняобсягівреалізаціїтурпродукту.

>Розробка планувитратможездійснюватисярізними методами.Найбільшприйнятними для Сучасноїекономікитуристичногобізнесуєтакі:

>досвідно-статистичний,тобтофакторно-аналітичний;

>каузальний - методпобудовиекономіко-математичних моделей;

методпрямихтехніко-економічнихрозрахунків.

Методпрямихтехніко-економічнихрозрахунківєнайбільшточним.Його легкозастосовувати втуристичномубізнесі.Розрахункиведуться покожній з статтеювитрат.

Неважчимєдосвідно-статистичний метод, але й йогозастосуваннявимагаєстабільнихтемпіврозвиткуекономіки не лишесферидіяльності, щопланується, а івсієї країни.

Призастосуванніфакторно-аналітичного методу зсукупнихвитрат підприємствавиділяютьсяумовно-постійні таумовно-зміннівитрати,пов'язані ізосновноюопераційноюдіяльністю заминулийперіод.

Дозміннихвитрат утуризмівідносяться усіпрямівитрати,пов'язані іззакупівлеюпослугтранспортування,розміщення,харчування, культурного тарекреаційно-оздоровчогообслуговуваннятуристів,витрати,пов'язані ізвізовимобслуговуванням одного туриста чигрупитуристів (>залежно від того, щоприйнято заодиницюрозрахунків), оплатапослуггруповодів йгідів-перекладачів,витрати на оплатуформування йреалізаціютуристичнихпакетів (>турів). [3, ст.77]

>Постійнівитрати -цевитрати, щозалишаютьсянезмінними призмініобсягівреалізаціїтурпродукту. До нихвідноситьсячастиназагальновиробничих йзагальногосподарськихвитрат, асаме,витрати реклами,адміністративно-управлінськівитрати,амортизаціянеоборотнихактивів,витрати навикористанняінформаційних базданих тощо.

>Післявстановленнякожної ізцих групвитратвизначаєтьсядинаміказміннихвитрат за рядпопередніх років (3-5).Найчастіше при цьомуметодівикористовуєтьсяковзнасередня двохдоданків.Отриманііндекси (>коефіцієнти)змінивитратекстраполюються наплановийперіод.Постійнівитрати приплануванні лишекоригуються наперспективнізміницін йтарифів нарекламніпослуги таіншівидипостійнихвитрат. (>Додаток Б)


>Розділ 2.Обслуговуючийтехнологічний циклдопоміжноготехнологічного 2.1Технологіярозрахункувартості туру

>Розрахуноквартості туруєскладноюбагатофакторноюпроцедурою.

Націноутвореннявпливає характерпопиту,розвиненістьринкутуристичнихпослуг,місцетуристичноїфірми наньому таоцінка конкурентногосередовища,обранамаркетинговастратегія тощо.Ціна турувідтворюєекономічний бікдіяльностісуб'єктагосподарювання йвідбиває йогокомерційнуполітику наринкутуристичнихпослуг.Ціна туруколивається вмежах відсобівартості допродажноїринковоїціни.Ціколиваннявідбиваютьпопит на даний турпродукт.Коливанняпопитумаютьчасовий (>літній, зимовищперіоди,міжсезоння),видовий (наокремівиди туризму) татериторіальний (напевні реґіони)зрізи.Диференціаціяцін на турпродуктє результатомдиференціаціїтарифів наокремівидипослуг, щовходять у склад туру,відбиваючизмінивитрат роботи напевнівидипослуг врізнийперіод години.Коливаннятарифівє результатомринкової політикипродуцентівпослуг йґрунтуються на бопропозиціяорієнтована назадоволення потребтуристів вперіод максимальногопопиту, томупотрібно матіррезервніпотужності йможливість їхньогорозгортаннявідповідно дозростаючих потреб.Ціноутворенняускладнюєтьсятакожвведенням у склад турпродуктутуристичнихресурсів,тобторізноманітнихпам'яток, що заекономічноюсутністює результатамивкладеної колися роботи, читуристичних благ, щовзагалі неє продуктами роботи (>клімат,мальовничіландшафти тощо).

>Ціна турузалежить від класуобслуговування,терміну та сезонуподорожі,її виду таформи. Нанеївпливаєкон'юнктураринку та характеробраноїмаркетинговоїстратегії (реклама,каналиреалізації тощо). В частности, націну турувпливає характеругод туроператора ізтурагенціями,оскількиці догодивизначаютьумовиреалізації йвизначаютькомісійнівинагороди турагента, щореалізуються системоюнацінок тазнижок. При цьому туроператорможевиступатиоптовимпродавцем,який вподальшому неконтролюєціновуполітику турагента ізреалізаціїсвоїхтурів (>тобто турагентсплачуєвартістьтурів,визначену туроператором, йвстановлює своювласнуринковуціну при їхніреалізації), чи облишити за собою право контролюцінової політики йнадати турагентувідповіднізнижки як оптовогопокупцевіпевноготурпакета (тоді турагент винендотримуватисьтієїроздрібноїціни, Якавизначена туроператором, а йогоприбутокєрізницеюміж оптову тароздрібноюціноютурів).

>Нижньоюмежеювартості турує йогособівартість, Якавключаєзафіксовану вугодахцінуосновнихпослуг заобумовленими параметрами туру тапоточнівитрати на їхньогореалізацію таорганізаціюспоживання.Останній параметрзалежить відобраноїфірмоюмаркетинговоїстратегії: характеруреклами йрекламноїкампанії,розгалуженостімережі таїїгеографії,різноманітностіканалівзбуту турпродукту.

>Собівартість туруєсумарноюціноюскладових (>проживання,харчування,транспортування,екскурсійнеобслуговування та ряддодатковихпослуг, котрі, на думку туроператора,якіснопідвищуютьконкурентоздатність пакета,медичнестрахування тавізовапідтримка длязарубіжнихтурів)відповідно до сезону тарегіону (>сезоннінацінки практично на усівидипослуг,націнки напослуги впопулярнихтуристсько-рекреаційних центрах),терміну (>чимдовший тур, тімвіндорожчий),обраного видуподорожування (>авіа-,автобусний тощо), йогоформи (>індивідуальні турдорожчі загрупові врозрахунку однієї туриста йчимчисленніша група, тімменшацявартість), складуучасниківгрупи (багатопослугнадаєтьсяпевнимкатегоріямспоживачів напільговихумовах,наприклад,дітямдошкільноговіку та школярам,пенсіонерам,військовим). [13,ст.117]

До складугрупивходятьтакож особини, щоорганізуютьспоживанняпослуг (>супроводжувач,гід-перекладач),отримуючи зацезаробітну плату.

>Основні з статтеювитрат по туру можнаподілити нафіксовані (>податки,наприклад, надоданувартість, на грішну землю,транспортнийзбір,готельнийзбір;сплати до бюджету,наприклад, за кредит;орендаприміщень,техніки,транспортнихзасобів тощо;комунальніпослуги таінше) тадовільні, котрізалежать віддіяльностіфірми (>заробітна плата,видатки наорганізацію туру, його рекламу,реалізацію, маркетингтурпродукту тощо). Узалежності від способувизначення з статтеювитратподіляються напрямі, щовідносяться наодиницюпослуг, таопосередковані, щорозподіляються по видах запевноюознакою,наприклад,пропорційно нормамвитрат. Таким чином,основнівитрати по турускладаються ізсобівартості (>сумарноївартостіосновних тадодатковихпослугтурпакету) тарозрахунків із Державою.Додатковимивитратами по туруєвартістьдодатковихпослуг, котріпропонуються туристам навибір й за їхньогобажаннямможуть бутивключені доостаточноїцінитурпакету чисплачуватись вмісціспоживання. Дособівартості туру часто вже невключаютьвартістьперевезення до початкуподорожі, особливо колиєваріанти такоготранспортування.Ціна на турпродуктобраховується методомнормативноїкалькуляції. Привизначеннікалькуляціїсобівартостіодиниціпослугслідвиходити із їхніспоживчоївартості, але й матір наувазімінливістьпослуг (>залежно відрівнякваліфікації персоналу,технічного забезпечення таіншихскладовихобслуговування).

>Ціна туру виннапокривативидатки на йогоорганізацію йреалізацію таприноситисуб'єктуринковоїдіяльностіпевнийприбуток,який бідававможливість длярозвитку. На тому годинуціна винна бутигнучкою,щобзабезпечувати діяльність вумовахринковоїконкуренції (якцінової то йякісної) йвідповідатипопиту.

Уцінутурпакетаобов'язковозакладаєтьсяприбуток туроператора,якийвстановлюється у відсотках дособівартості йзалежить відрентабельності туру, щопланується.

>Тобтовідповідно до маркетингуданоготурпродукту, туроператорвстановлює нормурентабельності (%) йчим вон вищий, тімбільша сумаприбутку. Нормарентабельностіколивається в широкихмежах (від 5% до 100 й понад) йзалежить відкон'юнктурипопиту та конкурентногосердовища наринкуданогоцільового сегменту.Ціна, таким чином,визначається вобрахунку однієї туриста якдобутоквитрат по туру йнормиприбутку.

>Визначеннявартості туруєосновоюпроведенняпевноїцінової політики наринкутуристичнихпослуг.Цінова політика -інструмент маркетингу,залежний відобраноїстратегії, щоґрунтується напевнійконцепціїуправління маркетингом.Розглянутий методціноутворення наосновівизначеннясобівартості засхемою ">собівартість + надбавка"придатний при всіх практичноконцепціях маркетингу. Законцепціїсоціально-етичного маркетингу всебільшогозначеннянабуваютьметодиціноутворення наосновівизначення ціності товару таурахуванняповедінкиконкурентів. Схемаціноутворення наосновівизначення ціностітурпродуктуобернена досхемиціноутворення наосновівизначеннясобівартості:якщоціноутворення наосновівизначеннясобівартості турпродуктуґрунтується навизначеннівидатків виробника, тоціноутворення наосновівизначення ціності турпродуктуспирається наоцінкиспоживачем ціностіпропонованого товару,отримані врезультатіаналізуспоживацьких потреб йкінцеваринковацінавідбиваєсамеуявленняспоживачів процінністьданоготурпродукту.Ціноутворення,основане націновійповедінціконкурентів,також невідбиваєреальнихвидатківтурфірми напевний турпродукт,оскільки приформуваннівласнихцінорієнтується націниконкурентів нааналогічнупродукцію вбільшіймірі, ніж нареальнийпопит.

Таким чином,залежно відобраноїмаркетинговоїстратегії,ціноутворенняможеґрунтуватися нарізнихціноутворюючих чинниках.

>Ціноутворенняє результатомцінової політики, щоспирається намаркетинговідослідження йпевнуобранупідприємствомстратегію маркетингу попросуванню турпродукту нариноктурпослуг.

>Поданаузагальнена методика розробкитурпродуктувідповідно доспецифікимає своїхарактерніособливості, котріперш напов'язані із характеромфункціонуваннятурпродукту напевномуринку.Міжнародний туризмєскладовоюринкупослугпевногорівня йміжнародний турмає усіознаки продуктузовнішньоїторгівліпослугами. Прирозробцітурпродукту,призначеного дляспоживання навнутрішньомуринкуіноземнимспоживачем (>іноземний тур) йподальшому йогопросуванню наринку,сліднасампередвизначитись зкритеріямиатрактивності дляданоїкатегоріїтуристів й примаксимальнійінформативностіпрограмного забезпеченнязвернутиувагу на форму йогоподання,обравшинайприйнятнішу длязасвоєння,наприклад,аналогії,порівняння,співставлення тощо. Тур,призначений длязовнішньогоринку (>зарубіжний тур),є продуктомзовнішньоекономічноїторгівлі вданійгалузісферипослуг. При йогорозробціосновніакцентиспрямовуються наретельнийдобірпартнерів,оцінку їхніпропозиції,тобто наорганізаційні заходь.Особливостіміжнародноїторгівлівраховуються і приобрахункувартостіміжнародного туру,який,крімзазначенихскладових,міститьелементи,обумовленіміждержавнимиугодами. Дообов'язковихскладовихміжнародного туру входитистрахування (>медичне, віднещаснихвипадків таіншізалежно від виду туризму) тавізовапідтримка.

>Розрахункиміж партнерами потуристичнійдіяльностіздійснюються в порядку,визначеномучиннимзаконодавством та напідставідіючихугод.

Дляздійсненняміжнародноїтуристичноїдіяльностітуристичнепідприємство винне матір: догоди ізіноземними партнерами та догоди наперевезеннятуристів;розроблені тур, щодіють згідноцихугод;інформацію прокраїни-партнери (>географічні,історичні,економічнідані,дос'є про підприємства вгалузітуристичногобізнесу, правилаперебування вкраїні-партнері) тадовідку про правилаперетину державного кордону тамитні правила;довідку про укра-їнськідипломатичніпредставництва вкраїнах-партнерах;страховийдоговір.

>Суб'єктитуристичноїдіяльності, щодіють в сферііноземного туризму,повинні матірреференс.Референс -цепідтвердженняМіністерствазакордоннихсправ,виданетуристичнійфірмі України напідтвердження того, щоїїзарубіжніпартнери (заугодами)матимутьвізовупідтримкуконсульськихустанов України за кордоном при їхнізверненні дляоформленнятуристичнихвіз нашакраїну. Приоформленнітуристичнихподорожейіноземцям в Україну на документахмає бутизазначений номерреференсу.

Прироботі ізпотенційнимспоживачем вофісітуристичноїфірми,йому виннанадаватисяповнаінформаціящодо туру, атакож прав та обовязків одну годинуперебування вподорожі. (>Додаток У)

2.2Технологіярозрахунку із партнерами

>Організаціятуристичноїдіяльності, як йгосподарювання у всіх сферахпідприємництва,базуєтьсявиключно надоговірнихвзаємовідносинах. Цепідтверджуєнезаперечнуістину, щосаме домовєвизначальною й посутієдиноюправовоюформоюпартнерськихвзаємин.

>Договір (>угода, контракт) -це форма документальногозакріпленняпартнерськихзв'язків (предмета договору,взаємних прав таобов’язків,наслідківпорушеннядомовленостей), Якаопосередковуєвзаємини впроцесівиробництва йреалізаціїпродукції чинаданнярізноманітнихпослуг.

Уринковійсистемігосподарюваннязастосовують двавидидоговорів:установчий тапідприємницький. Проустановчийскажемо лише ті, щовінзасвідчуєбажанняфізичних чиюридичнихосібщодозаснування новогоорганізаційно-правовогоутворення дляреалізаціїконкретноїпідприємницької ідеї.Підприємницькийдоговірвідображаєзгодусторінстосовнобезпосередньогоздійсненняпевноїпідприємницькоїдіяльності впевнійорганізаційно-правовійформі.Підприємницькихдоговорівє багато, смердотівиокремлюються за сферамидіяльності, документальнооформлюютьвзаємовідносинищодовнутрішньогосподарської тазовнішньоекономічноїдіяльності. Ос-кількисутністьпереважноїбільшостідоговорівзрозуміла, якщодоцільнимрозглянутилише домов, котріобов'язкові дляфункціонуваннятуристичноїгалузі йвимагаються Законом про туризм. [14, ст.56]

Дляздійсненнясвоєїдіяльностітуристичнепідприємствоукладає догоди (домов), ізоднієїсторони, ізіншимиорганізаціями,підприємствами,приватнимипідприємцями, котріберуть доля вформуванні йпросуваннітуристичного продукту, іздругоїсторони, ізспоживачамитуристичного продукту (туристами).

Приорганізаціїтуристичноїдіяльності йвідсутності при цьомувласноїматеріальноїбазисуб'єкттуристичноїдіяльності виненукластиписьмову угоду ізпостачальниками йпідрядниками -вітчизняними йзарубіжними партнерами, котрізабезпечатьтуристівнеобхіднимиумовамирозміщення йхарчування,засобами транспорту,організацієюекскурсій йвідпочинку.Угода (контракт) проспівпрацюміжсуб'єктомтуристичноїдіяльності таіншимиорганізаціями, котріберуть доля вобслуговуваннітуристів, резидентами й нерезидентами, виннавідповідативимогамГромадянського кодексу України йобов'язкововміщуватиповнуінформацію пронаданняпослуг,вимогамщодо забезпеченнязахисту й безпекитуристів, їхнімайна в Україні та за кордоном,визначати відповідальністьсторін заякістьнаданнятуристичнихпослуг.Під годинуукладаннядоговорів пореалізаціїтуріввизначаютьсяобов'язкисторін воформленнітуристичнихдокументів (ваучер,угода із туристом,угода прострахування). Увідповідності ізукладенимиугодамисуб'єктатуристичноїдіяльності,розробляютьсяпрограмитурів йскладаютьсякалькуляції накожнутуристичнупоїздку. Доугод (>контрактів)партнеридодаютьзразкисвоїхтуристичнихваучерів.

>Туристичний ваучер (>путівка) - документ, щопідтверджує статус особини чигрупиосіб яктуристів, оплатупослуг чиїїгарантію йєпідставою дляотримання туристом чигрупоютуристівтуристичнихпослуг.

>Ваучерєфінансовим документом,необхідним дляздійсненнярозрахунківміжнаправляючими таприймаючимитуристичнимипідприємствами. Бланк ваучера Єдиний поформі як для туриста,якийздійснюєподорожіндивідуально, то й длягрупитуристів. До ваучера нагрупутуристівдодається списоктуристів,завіренийпечаткоюнаправляючоготуристичного підприємства. (>Додаток Р)

2.3Технологіяпідготовкифінансовогозвітуреалізаціїтурів

>Інструкціящодозаповненняформи державноїстатистичноїзвітності №1-ТУР (до).

>Інструкціявизначає порядокзаповненнясуб'єктамитуристичноїдіяльності державноїстатистичноїзвітності про діяльність вгалузі туризму.

>Звітзаповнюютьвідповідальні особинипідприємств,установ,організацій,фізичні особини, щозареєстровані увстановленомучиннимзаконодавством України порядку йздійснюють діяльність,пов'язану ізнаданнямтуристичнихпослуг (>надалі -суб'єктитуристичноїдіяльності),незалежно відвідомчоїпідпорядкованості,формивласності таорганізаційно-правовоїформигосподарювання.

>Адресначастина бланказаповнюєтьсячітко й безскорочень.Назвасуб'єктатуристичноїдіяльностімаєвідповідатиназві, котравказана вустановчих документах.Поштовийіндексорганізації та адреси, заякою вонрозташована,вказуютьсяфактичні.Загальнаплоща територївказується та, щозакріплена засуб'єктомтуристичноїдіяльностівідповідними документами.

>Звіт заформою1-ТУР (до)підписуєтьсякерівником таголовним бухгалтеромсуб'єктатуристичноїдіяльності.Вони несуть відповідальність задостовірність тасвоєчаснеподанняцихзвітів згідно іздіючимзаконодавством.

>Звітзавіряєтьсяпечаткоюсуб'єктатуристичноїдіяльності.Звітніданівідображаються в тихийодиницях, котрівказані вформі.

Урозділах 1, 1а врядках ізіндексом "про"вказуютьдані протуристів,обслугованих запрямими договорами.Дані протуристів,обслугованих заспівдоговорами ізукраїнськими партнерами,вказують врядках ізіндексом "а".Копіяформи державноїстатистичноїзвітностізберігається усуб'єктатуристичноїдіяльності.

Дозвітудодаєтьсяпояснювальна записка, вякійобов'язкововказуєтьсякількістьреалізованихваучерів та напрямипересуваннятуристів згідно із ними.

>Розділ 1 ">Розподілтуристів зацілямивідвідування тавіком"

>Службові,ділові,бізнес танавчаннявключають у собі: установкуобладнання,інспектування, закупівлі,збутіноземнимпідприємствам; доля вроботізасідань,конференцій йконгресів,торговельних ярмарків йвиставок,виступи ізлекціями й концертами;підготовкапрограмтурпоїздок, роботагідом й наінших посадах вгалузі туризму; доля впрофесійнихспортивних заходах;відрядженняурядовців,включаючидипломатів, військових йспівробітниківміжнароднихорганізацій, завиключеннямосіб, котрімаютьпостійну роботу увідвідуваній стране;платненавчання,освіта йдослідницька діяльність,наприклад:науковівідпустки,мовні,професійні таіншіспеціальнікурси,пов'язані ізроботою чипрофесієювідвідувача, котрімаютьвідповідне забезпечення.Дозвілля,відпочинок:оглядпам'ятокісторії, культури,природи,відвідуваннямагазинів,спортивнихзаходів, доля врекреаційних йкультурних заходах,проведення медовогомісяця.

>Лікування:санаторії,перебування на курортах,іншівидилікування.Спортивно-оздоровчий туризм:заняттянепрофесійним спортом,піші походи йальпінізм,літніспортивнітабори.

>Спеціалізований туризм:релігійніпоїздки;мисливство,рибальство. Доіншихцілейвідносятьсявідвідуваннязнайомих йродичів,поїздка набатьківщину,присутність під час похорону таінші.

>Дані прокількістьіноземнихтуристіввказують в рядку 02графи 1.Дані прокількістьіноземнихтуристів,обслугованих безпоселення впідприємствахрозміщення,вказують в рядку 03графи 1. До їхнього числавідносятьсяпасажирикруїзів, котріповертаютьсящоночі накруїзне судно дляночівлі,навітьякщо суднознаходиться в портудекількаднів;власники чипасажири яхт;пасажири -учасникигруповихпоїздок, щоночують упоїзді;одноденнівідвідувачі, щоподорожуютьпішки чи автобусами;транзитнівідвідувачі тощо.Дані прокількістьтуристів, котрівиїжджали за кордон,вказують в рядку 04графи 1.Дані прокількістьтуристів, котрівиїжджали за кордон,обслугованих безпоселення впідприємствахрозміщення,вказують в рядку 05графи 1. До їхнього числавідносятьсяпасажирикруїзів, котріповертаютьсящоночі накруїзне судно дляночівлі,навітьякщо суднознаходиться в портудекількаднів;власники чипасажири яхт,пасажири -учасникигруповихпоїздок, щоночують упоїзді;одноденнівідвідувачі, щоподорожуютьпішки чи автобусами;транзитнівідвідувачі тощо.

>Дані прокількістьтуристів,охопленихвнутрішнім туризмом,вказують у рядку 06графи 1.

У рядку 07наводятьсядані проекскурсантів,тобтоосіб,якимнадавалисяпослуги ізорганізаціїподорожей на територї України, що неперевищують 24години, усупроводіфахівця-екскурсовода зазаздалегідьскладеними маршрутами ізметоюознайомлення ізпам'яткамиісторії, культури,природи,мзеями, ізвизначнимимісцями тощо.

Уграфі 8вказуютьсядані протуристів-дітейвіком до 14 роківвключно. Уграфі 9вказуютьсядані протуристів-підлітків 15-17 роківвключно. Уграфі 10вказуютьсядані протуристів-молодь 18-28 роківвключно.

Уграфі 11вказуєтьсякількістьнаданихтуроднів.Вонарозраховується шляхоммноженнякількостіосіб,обслугованих законкретним маршрутом, натривалістьобслуговування.Дані прокількістьтуроднів,наданихіноземним туристам,вказують в рядку 02графи 11.

>Дані прокількістьтуроднів,наданихіноземним Туристам,обслугованим безпоселення впідприємствахрозміщення,вказують в рядку 03графи 11.

>Дані прокількістьтуроднів,наданих туристам, котрівиїжджали за кордон,вказують в рядку 04графи 11.

>Дані прокількістьтуроднів,наданих туристам, котрівиїжджали за кордон,обслугованим безпоселеннявказують в рядку 05графи 11.

>Дані прокількістьтуроднів,наданихвнутрішнім туристам,вказують в рядку 06графи 11.

>Розділ 1а ">Розподілдітей йпідлітків завіком тацілямивідвідування"

Урозділівказуютьдані продітей тапідлітків, котріотрималипослугисуб'єктатуристичноїдіяльності. Сумаданих,вказаних у графах 1 - 5 та 6 - 10 по всіхрядкахрозділу 1а,маєзбігатися ізданими,вказаними,відповідно, у графах 8 й 9 по всіхрядкахрозділу 1.

>Розділ 2 ">Основніфінансово-економічніпоказники"

Длязаповненнярядків 01 - 12використовуютьсяданіаналітичногообліку. Порядках 01 - 03 ">Обсягнаданихтуристичнихпослуг"вказуєтьсявиручка (>валовийдохід) відреалізаціїтуристичнихпослуг,якимвважається продажнавартістьнаданихпослуг, щовказана воформлених якпідстава длярозрахунків ізпокупцями (>замовниками) документах, чи увигляді платежу,зарахованого нарахуноксуб'єктатуристичноїдіяльності вустановах банку. Дотуристичнихпослугвключаєтьсявартістьпутівок натуристськімаршрути йекскурсійнеобслуговування, асаме (>проживання йхарчування втуристськихготельних комплексах,туристських центрах,готелях, турбазах,пансіонатах йкемпінгах), (>проживання ворендованихприміщенняхіншихвідомств таіндивідуальнихоселяхгромадян,екскурсійне,туристсько-оздоровче,культурно-масовеобслуговування тощо,послугипасажирського транспорту).

Узагальнувиручку відреалізаціїпослугвраховується сумаподатку надоданувартість, акцизногозбору таіншихвитрат. При цьому невраховуєтьсявартістьпослуг, котра переданосуб'єктомтуристичноїдіяльності (>турагентом) дляподальшоїреалізаціїіншомусуб'єктутуристичноїдіяльності (туроператору).Послуги,оплачені туристамиіноземноювалютою,включаються вобсягтуристичнихпослуг вперерахунку унаціональну валюту України за курсомНаціонального банку України, щодіє на даний моментвиконанняпослуг. По рядку 04 - 06 ">Витрати,пов'язані ізнаданнямтуристичнихпослуг"вказуютьвитратиобігу, котріприпадають нареалізованіпослуги.

По рядку 07 ">Платежі до бюджету"вказуютьфактичнісумиподатку наприбуток, на грішну землю, надоданувартість таіншіплатежі,внесені вбюджетирізнихрівнів відтуристичноїдіяльності.

У рядку 08 ">Заборгованість до бюджету"вказуютьзаборгованість,наявну на датузаповненнязвіту.

У рядку 09 ">Балансовийприбуток"вказуютьприбуток,одержаний зазвітнийперіод.

У рядку 10 ">Прибуток, щоспрямований нарозвитокматеріально-технічноїбази"вказують

>відрахування у фондкоштів,спрямованих нарозвиток йвдосконаленнявиробництва йматеріально-технічноїбази.

>Рядок 11 ">Надходженнявалюти віднаданнятуристичнихпослуг нерезидентам України"заповнюютьвідповідно додіючогозаконодавства вперерахунку натисячідоларів США.Вказується сума, щонадійшла навалютнийрахунок згідно ізукладеними договорами.

У рядку 12 ">Витратирезидентів України, щовиїжджали за кордон"вказується сума, Яка буллаперерахована за кордон заобслуговуваннятуристів.

Длязаповнення рядка 13 ">Середньообліковакількістьпрацівників"використовуютьдані рядка 10графи 2 державноїстатистичноїзвітності заформою №1-ПВ (>термінова)місячна ">Звіт із роботи".

>Суб'єктитуристичноїдіяльності, щозаймаютьсядекількома видамидіяльності,вказуютьсередньообліковукількістьпрацівників, котрізаймаютьсятуристичноюдіяльністю. [7, ст. 51]


2.4Технологіярозрахункупорівняння чикомпенсаціїклієнтам

>Умовикомпенсації заненаданіпослуги

1. Увипадкуневиконання умівданого Договору із боціТУРОПЕРАТОРА (>ТУРАГЕНТА), ТУРИСТмає правовимагати Поверненняоплаченихкоштів заненаданіпослуги, заумовивідшкодуванняфактичнопонесенихзбитків у документальнопідтвердженомурозмірівідповідно дозаконодавства.

2. УвипадкувідмовиТУРОПЕРАТОРА (>ТУРАГЕНТА) відвиконанняданого Договору, ТУРИСТмає декларація провідшкодуванняпідтверджених документальнозбитків,заподіянихвнаслідокрозірванняданого Договору,крімвипадку, колицевідбулося із звинувачуй ТУРИСТА (>Замовника).

3. Увипадкуневиїзду ТУРИСТАвнаслідок неправильногооформлення (>відмовидержавнихорганів воформленні) паспорти чиінших необходимихдокументівДоговіррозривається, асплаченікоштиповертаютьсяТУРИСТУ (>Замовнику) послевідшкодуванняТУРОПЕРАТОРУфактичнопонесених нимвитрат.

4. Увипадкунастання страховоговипадку,ТУРИСТУнеобхіднозвернутисьбезпосередньо достраховоїкомпанії за телефонами,вказаними у страховомуполісі-договорі, тадіяти в порядкупередбаченомуумовами страховогополісу.

5. УвипадкудостроковогоприпиненняТУРИСТОМтермінуперебування втурі, та (чи)невикористаннязамовленихпослуг, ізбудь-яких причин,ТУРОПЕРАТОР ненесевідповідальності затакі дії ТУРИСТА та неповертаєсплаченіТУРИСТОМгрошовікошти затуристичний продукт. У зв'язку ізануляцієюподорожі послеїї початкукоштиутримуються партнерамиТУРОПЕРАТОРА поорганізації туру.

6. Увипадкурозірвання Договору ізТУРИСТОМ (>Замовником) взв’язку ізвиникненням на територї країнитимчасовогоперебуванняситуацій,пов’язаних іззагрозою безпекитуристів, як то:епідемії,терористичніакти,стихійні лиха, таіншіподібніобставини, невизнаніофіційнофорс-мажорними, ТУРИСТ (>Замовник)компенсуєТУРАГЕНТУзбитки ускладівартостіпослуг пообробці Заявки, атакожвитрати із оплатиштрафнихсанкційкомпаніям-партнерам,якщо смердоті буливиставленіТУРАГЕНТУ.

Увипадках, коли всудівдається довести, що туроператорвживусіможливіспособивирішенняконфлікту, кликнитуристівнайчастішевідхиляються.Якщо ж туроператорсамоусунувся, неінформував туриставчасно, незапропонувавзаходів доврегулюваннязбитків, то судиможутьзадовольнитивимогиспоживачів,ухвалившиповернутичастинувартості турупропорційновтраченому годинивідпочинку.Найчастішетуроператори сампровокуютьподібні кликни, невідповідаючи наобгрунтовані запитаннятуристів йтурагентів, ненадаючиоперативнуінформацію й непропонуючинавітьмінімальнихзаходів длявирішенняконфлікту.

>ПравовакомісіяРосійського союзутуріндустріїрекомендуєучасникамтуристичногоринкусвоєчасноінформуватиспоживачів йпроявлятиналежнуувагу дотуристів йпасажирам уситуації, щостворилася, Незважаючи навідсутністьпрямоїюридичноївідповідальності заподії, що.

Уразінеобхідності ві можетезвертатися заправовоюдопомогою вюридичне агентство. (>Додаток

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація