Реферати українською » Маркетинг » Товарознавчій аналіз мінеральної вати


Реферат Товарознавчій аналіз мінеральної вати

>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийтехнічнийуніверситет України

“Київськийполітехнічнийінститут”

Кафедрапромислового маркетингу


>Курсова робота

іздисципліни: „>Товарознавство”

на задану тему: «>Товарознавчийаналізмінеральноївати»


>Виконала: студентка IV курсу

>Перевірила:Салухіна М. Р.

>Київ-2009


>Зміст

>Вступ

>Частина І

1.Загальнатехнологіявиробництва продукту

2.Основнітоварознавчі характеристики товару

3.Споживчавартість товару,її характеристики

4.Торговакласифікація товару

5. Характеристики товарногоасортименту

>Частина ІІ

1.Аналізноменклатурипоказниківякості товару

2.Кліматичнірежимизберігання товару

3. Упаковка товару

4.Маркування таінформаційне забезпечення

>Висновки

>Література


>Вступ

>Досвідрозвинутихкраїнсвідчить, що насучасномурівнірозвиткубудівельноїіндустрії,витрати тепла воселях можна бутизменшити более ніж на 35%. Одним ізголовнихнапрямків,якийдаєзмогуреалізуватирезервиенергозбереження,єутепленняогороджувальнихконструкційбудинків.Вирішити запитанняможутьтеплоізоляційніматеріали (>ТІМ), котріпредставлені наринку України в широкомуасортименті. Одним ізнайпоширеніших танайдешевшихвидівтеплоізоляціїємінеральна вата.

>Мінеральна вата -цеволокнистийматеріал,якийодержують згірськихпорід,металургійнихшлаків йїхніхсумішей.Провіднівиробникимінераловатноїпродукціївикористовуютьвинятковогірськіпороди, щодозволяєодержуватимінеральну ватувисокоїякості зтривалимстрокомексплуатації.Саметакийматеріалрекомендуєтьсязастосовувати дляважливихконструкцій - увипадку, колипотрібнобагаторічнанадійна роботаспоруд.Мінеральна вата,отримана іздоменнихшлаків, немаєдостатнюдовговічність вумовахзнакозмінних температур,підвищеноївологості, діївисокихнавантажень йдеформацій.Їїзастосуваннявиправдане в дачномубудівництві, призведеннітимчасовихспоруд й дляконструкцій, у які легковиконуютьсяремонтні роботи. Длятоварознавчогоаналізу вданійроботіобираєтьсямінеральна вата наоснові базальту, якоївиробляєкорпорація «>ТехноНІКОЛЬ».Корпорація «>ТехноНІКОЛЬ» наринкубудівельнихматеріалів із 1993 рокта. Широкого спектрапродукціївключає у собіматеріалигідро -, тепло тазвукоізоляції.Корпораціяналічує 40виробничихмайданчиків вРосії, Україні йближньомузарубіжжі, 200торговихвідділень завдовжки тридцять п'ятькраїнах світу.

Таким чином,доситьактуальнимєтоварознавчийаналіз такого видутеплоізоляційногоматеріалу якмінеральна вата, що дозволити максимальновисвітлитиоб’єктивні характеристикитоварознавчоїдіяльностікомпанії.


>Частина I

 

1.  >Загальнатехнологіявиробництва продукту

>Виробництвокам'яноївати -цескладнийбагатоступінчастийтехнологічний процес.Сировиннікомпоненти (>гірськіпородигабро-базальтовоїгрупи)системоюстрічковихтранспортерівподаються складусировини.Далісировина проходити через сита, великафракціяподається надозатори, котріретельнозважуютьсировиннікомпоненти.Тільки после цого шихтаподається ввагранку.Встановлені напідприємствікоксогазові вагранки нагарячомудуття, щодозволяютьотриматирозплавнеобхідноїтемператури (>близько 1500) йпотрібноїв'язкості.Отриманийрозплавнаправляється на багатовалкову центрифугу, де поддієювідцентровоїсиликраплірозплавувитягуються у волокно.Початковасировина йстабільність складурозплавудозволяютьотриматиякіснумінеральну вату ізвисокоюхімічноюстійкістю йдовговічністю.

У момент волокноутворення через форсунки,встановлені нацентрифузі,подаєтьсясполучна із добавкамигідрофобізатори йобеспилівателя зановітньоютехнологією,розробленою внауковомуцентріТехноНІКОЛЬ.

Сутьтехнології «>І-ЕС-БІ-І»полягає до того, щонавколо форсунокупорскуваннявстановлена системаелектродів, щостворюютьслабкий заряд намікроскопічнихкрапляхпов'язує. Цезабезпечуєоднорідність йстабільністьрозміручастокповітряно-крапельноїсуміші, щодозволяє болеерівномірно йповнообробляти волокнатеплоізоляції, аж до самихдрібних.

«>І-ЕС-БІ-І плюс» -цеостаннєдосягнення врозвиткутехнологіїзв'язування волокна.Науковий центрТехноНІКОЛЬспільно ізіноземними партнерамирозробивспеціальнийбагатофункціональний склад дляобробки волокон. У одномурозчинівченізмоглипоєднативластивостіобезпилювача, щопов'язує йгідрофобізатори. Урезультатіобробкизначнополіпшуютьсятакіякостіматеріалу якміцність,гідрофобність,довговічність.Надійнарівномірназв'язка волоконробитьматеріал практично незапилені, а означати -екологічно чистимо.

>Базальтове волокно,обробленесполучною,охолоджуючись потокомповітря,потрапляє на транспортер. Такутворюєтьсяпервиннийкилим ізмінеральноївати,якийнадходить намаятниковийрозкладальники, щозабезпечуєрівномірнущільністьвироблюваноїпродукції.Після маятниковогорозкладаннякилимнадходить нагофрировщика-підпресовника,якийнадаємайбутньоговиробугофровану структуру зарахунокчастковоївертикальноїорієнтації волокон, щодозволяєдосягтивисокихмеханічнихвластивостейготовоїпродукції.Сформований утакийспосіб «>килим»надходить до камеритермообробки, де притемпературі200-2500Свідбуваєтьсязатвердіннясполучного йзадаютьсяосновніфізико-механічні характеристики.Всітехнологічніпроцеси налініїконтролюютьсяавтоматикою, щозабезпечуєстабільновисокуякістьвиготовленихматеріалів. Уумовахпідвищення норм щорегламентуютьвідхилення відзаданихгеометричнихрозмірівбудівельнихматеріаліввеликуувагуточностірізанняготовихвиробів. Нашеустаткування йцентралізований контрольгарантуютьвиконанняцихпоказників.

Готова дозастосуванняпродукціяупаковується втермоусадочнуплівку, Якавиступаєгарантієюзбереженняматеріалу.Пачки ізпродукцієюавтоматичноштабелюють напіддоні й далі,готовийпіддон ізпродукцієюупаковується затехнологією «>стреч худий» (>stretchhood).Цятехнологія упаковкизнижуєтранспортнівитрати йтрудовитрати зарахунок збільшенняшвидкостінавантаження-розвантаження, але йнайголовніше,дозволяє нашимклієнтамзберігатиматеріал навідкритомускладі чибудівельномумайданчику безвтратфізико-механічнихпоказниківматеріалу.КорпораціяТехноНІКОЛЬєєдинимвиробникоммінераловатнихутеплювачів,хтонадає своїмклієнтамтакий вид упаковки.


2. >Основнітоварознавчі характеристики товару

 

1)Описасортименту.

>Асортиментна характеристика товару –цесукупністьвідмітнихвидовихвластивостей йознактоварів, щовизначають їхніфункціональне йсоціальнепризначення.

>Згіднокласифікаціїасортиментутоварів, загруповоюознакоютеплоізоляційніматеріали наосновімінеральнихпорідвідносяться добудівельнихматеріалів.Данийасортиментєпромисловим, так яквиробниквипускає своїтовари згідновиробничихможливостей (>сировини таматеріалів,технологій,обладнання тощо).

ЗаширотоюохватутоварівасортиментТІМвідносяться до складногоасортименту,аджекласифікуються більше, ніж затрьомаознаками:

· форма йзовнішнійвигляд

· структура

· видпочатковоїсировини

·середнящільність

·жорсткість

·теплопровідність

·горючість

>Формою йзовнішньомувиглядуТІМпідрозділяються на:

·штучнівироби (>плити, блоки,цеглина,циліндри,напівциліндри,шкаралупи,сегменти)

·рихлі йсипкі (вата,перліт,пісок)

·рулонні йшнурові (матір,шнури,джгути).

За своїм виглядомасортиментТІМєраціональним,аджезадовольняєпотребипокупців вповномуобсязі,виробляючипродукцію, щовідповідаєостаннімдосягненням науки:новітніматеріали йтехнології, щопоєднують всобісвітовийдосвід й розробкивласногонаукового центруКорпорації «>ТехноНІКОЛЬ».

За своїм характером потребасортиментєреальним.

2)Якісні характеристики продукту.

>Якісна характеристика товару –цесукупністьвнутрішньовидовихспоживчихвластивостей, щомаютьздатністьзадовольнятирізноманітніринковіпотреби.

ЗапоказникамипризначенняТІМ ізмінеральноївативідрізняється взалежності від того, котрітемпературніумови танавантаження, щозалежить відміцності,витримуєпокриття. (>Таблиця 1).

>Таблиця 1Міцність тапризначенняТІМ ізмінеральноївати

>Міцність,кг/м3

>Призначення
30 якненавантаженоготепловоїізоляції вгоризонтальнихбудівельнихконструкціях. Длятепловоїізоляціїобладнання ізтемпературоюізолюючоїповерхні відмінус 60 до 400 ° З.
35 якненавантаженоготепловоїізоляції вгоризонтальнихбудівельнихконструкціях. якутеплювач у легкихогороджувальнихконструкціях каркасного типу. Длятепловоїізоляціїобладнання ізтемпературоюізолюючоїповерхні до 400 ° З.
40 Уякостітепловоїізоляції увертикальних йгоризонтальнихбудівельнихконструкціях. якутеплювач у легкихогороджувальнихконструкціях каркасного типу. яктеплоізоляційний кулю втришаровихбетонних йзалізобетоннихконструкціях, щообгороджують (>плити ізмінеральноївати типу А). Длятепловоїізоляціїобладнання ізтемпературоюізолюючоїповерхні до 400 ° З
>Більше 40 Уякостітепловоїізоляції, щопіддаєтьсянавантаженню увертикальних йгоризонтальнихбудівельнихконструкціях. яктеплоізоляційний кулю втришаровихбетонних йзалізобетоннихконструкціях, щообгороджують (>плити ізмінеральноївати типу А). Упокриттях ізпрофільованого вимостках чизалізобетону. Длязовнішньоїтеплоізоляціїстін ізнаступнимоштукатурюванням чипристроємзахисно-покривного кулі (>плити ізмінеральноївати типу А). Длятепловоїізоляціїобладнання ізтемпературоюізолюючоїповерхні до 100 ° З.

У Україні, дезагальнаплощаексплуатованихбудівельстановитьблизько 20 млн. м2, наопаленнящорічновитрачаєтьсяблизько 5 млн. тумовногопалива,тобтоприблизночвертьенергоресурсів країни.Розташування країнипередбачаєтриваліхолоднізими йвеликукількістьопадів. Тому наодиницюжитловоїплощівитрачається в 2-3 рази понадтепловоїенергії, ніж українахЄвропи. Проблемаекономіїенергії, а означати йпідвищенняексплуатаційних характеристикбудівель, стала Україниактуальноюзадачею, котрапотребуєякнайшвидшоговирішення. Одним ізнайбільшефективнихшляхівекономіїенергіївизнаноскороченнявтрат тепла черезогороджувальніконструкціїбудівель йспоруд.

>Застосуванняефективних системтеплоізоляціїдозволяєскоротитиспоживанняенергоресурсів наопалення до 10разів, атакожсприяєзменшеннютовщинизовнішніхстін, щопризводить до збільшеннявнутрішньоїплощі приміщення до 5%. Приперерахунку надбавкизекономленоїплощі доїїринковоївартості,виграш якщоочевидний.

10 дивкам'яноївативідповідає затеплозберігаючіздібності 38 див бруса чи 140 див кладки ізчервоноїглиняноїцегли.

·  >Пожежна безпека тавогнестійкість

>Дуже малакількістьізолюючихматеріалівмаютьвисокувогнестійкість.ПродукціяТЕХНОНІКОЛЬ входити до їхнього числа.Основноюсировиною длявиробництвакам'яноїватиТЕХНОНІКОЛЬєгірськіпородигабро-базальтовоїгрупи.Завдяки цьому всяпродукціяТЕХНОНІКОЛЬєнегорючої. Температураплавлення волоконперевищує 1000 З, щодозволяєзастосовуватипродукцію ізмінеральноївати в широкихмежахробочих температур.

>ТеплоізоляціяТЕХНОНІКОЛЬволодієщеоднієюнеобхідноювластивістю –вогнестійкістю.

>ТеплоізоляціяТЕХНОНІКОЛЬутримує відпоширення тепла,утвореного врезультатіпожежі, йзахищаєбудівельніконструкції віддеформації йруйнування. Цедаєдодатковий годину,необхідний дляевакуації людей,документів ймайна.Важливим чинником привиборітеплоізоляціїє ті, що при діївисоких температуртеплоізоляціяТЕХНОНІКОЛЬ невиділяєшкідливих дляздоров'я чиотруйнихречовин.

·  >Теплопровідність

>Кам'яна ватаТЕХНОНІКОЛЬєвисокоефективнимтеплоізоляційнимматеріалом. Затермічноїефективності вон готовазмагатися ізеталонним теплоізолятором -повітрям унерухомомустані.ТеплоізоляціяТЕХНОНІКОЛЬскладається із 99%повітря й 1%кам'яних волокон. У болееважкихвиробах,наприкладТЕХНОРУФ У,зміст волокон вобсязіплити досягати 5%.

>Високийопіртеплопередачідосягається зарахунокутриманнявеликоїкількостіповітря унерухомомустанівсерединіутеплювача, задопомогоютіснопереплетенихнайтонших йгнучких волоконмінеральноївати.

>Завдякинизькійтеплопровідності тависокому опорутеплопередачі,кам'яна ватаТЕХНОНІКОЛЬдозволяєзберігати тепло й підгримуватибажану температуру вприміщеннях.

·  >Гідрофобність

>Наявністьвологи вутеплювачі негативнопозначається на йоготеплоізоляційнихвластивостях,термініслужби ймікрокліматіприміщення. Уразізволоженняутеплювачапотрібнідорогі йчасозатратні заходьщодоусуненнянаслідків, котрінайчастішеполягають взамінібільшостіелементівконструкції.

>МатеріалиТЕХНОНІКОЛЬстійкі довпливу води, бостворені ізкаменю.ВсітеплоізоляційніматеріалиТЕХНОНІКОЛЬобробленігідрофобізаційні добавками, щододаютьутеплювачуводовідштовхувальнівластивості

>Маючивисокупаропроникністю,мінеральна вата незатримує всобівологу, котранадходить ізприміщення увигляді парі,утвореного прижиттєдіяльностілюдини, й практичнозавждизалишається в сухомустані.

·  >Паропроникність

У зв'язку із тім, щозавждиіснує перепад температурповітрявсередині йзовні приміщення, й якнаслідок, перепадтиску, тозавждиіснуєдифузіяводяної парі череззахиснуконструкцію у бікобласті болеенизькоготиску.Процеспоявивологи танакопиченняїї вконструкції можнавіднести до одного ізнайбільшшкідливихфакторів,якийпризводить доруйнуванняконструкції,зниженнятеплозахисту,погіршеннямікроклімату,появіцвілі,грибків й т. буд Увітчизнянихнормативних документахздатністьматеріалупротистоятипроникненнювологихарактеризуєтьсяпаропроникністю, мг / (м годПа).Вонавизначаєтьсякількістюводяної парі, що проходитипротягом 1 рік. через 1 м2площіматеріалутовщиною 1 м прирізниціпарціальнихтисків напротилежнихповерхнях 1Па. Наданими параметрслідзвернутиособливуувагу вумовахзастосуваннясучаснихбудівельнихматеріалів йтехнологій:встановленняметалевих дверей ізгумовимиущільнювачами,пластиковихвікон й панелей,застосуваннявінілових шпалер,лакофарбовихвиробів,недостатнєпоширення системкондиціювання тапримусовоївентиляції.

>ЗастосуванняпродукціїТЕХНОНІКОЛЬдопоможеуникнутискупченнявологи взахисноїконструкції, котраможепризвести не дуже довтраттеплозберігаючихвластивостей, але й іруйнуваннясамоїконструкції.

СтруктураматеріалуТЕХНОНІКОЛЬ на 99%складається ізповітря, щоєосновоюпаропроникності (>стіни «>дихають»).Водяні парівільнопросочуютьсякрізьматеріал, невстигаючиконденсуватися втовщі.Застосуваннягідрофобізаційні добавокматеріалузнижуєзмочуваністьматеріалу, йзапобігаютьпопаданнювологи до структури волокон.ПоказникпаропроникностіматеріалівТЕХНОНІКОЛЬ 0.4-0.6 мг годПа м

>Причинипоявивологи вприміщенні:

1.Приготовленняїжі,миття посуд йпідлоги,

2.Кімнатнихрослин,акваріум.

3.Життєздатністьлюдини - под годину сну влюдинивипаровується 45 рвологи один рік., прифізичнійроботівипаровуваннязбільшується до 250 р / год.

>4.Перепадиатмосферноївологості.

·  >Міцність

Урізнихконструкціяхматеріалсприймаєрізнінавантаження за силою,напрямком татривалостівпливу.Опірністьмеханічнихдій -дужеважлива характеристикатеплоізоляції,якщоматеріал нездатнийзберегти форму (>товщину) приексплуатації, то ми неможе забезпечити анінадійністьмеханічногокріплення анізакладені прирозрахункахтеплотехнічні тазвукоізоляційніпоказникиконструкції. Накінцевомуспоживачіцевідбитисязниженнямрівня комфорту вприміщенні йподорожчаннямвитрат на оплатурахунків наопалення.Екологіїтеж якщозавданошкодизбільшеннямвикидіввуглекислого газу ЗІ2,освіченоюспалюваннямвеликоїкількостіпалива, ніжце було б бнеобхідно.

>ВисокастійкістьматеріалівТЕХНОНІКОЛЬ домеханічнихнавантаженьзабезпечуєтьсявластивостями як волокна то йструктуроюмінеральноївати -чудово працює «каркас» ізтіснопереплетених й хаотичноорієнтованих в всіхнапрямках волокон.Міцністьвластивостіматеріалузнаходяться це упрямійзалежності від такихпараметрів якщільністьматеріалу йкількістьпов'язує.Варіативністьвпливівнавантажень й конкретна областьзастосуваннявизначає потрібен параметрмеханічноїміцності чи їхнісукупність відмінераловатноговироби -міцність настиск,міцність навідрившарів,міцність назрушення (>зріз), межаміцності. Для шкірногоматеріалулінійкиТЕХНОНІКОЛЬпараметриміцностізадавалисяіндивідуально,виходячизісферизастосуваннятеплоізоляції, щогарантуєнадійне йдовговічнеутепленняконструкції безвтратиякості із годиною.

·  >Екологічність

>Виробництвомінераловатногоутеплювача -цескладний комплексрізнихтехнологічнихпроцесів.Саме тому на заводахзавждиприділялася йприділяєтьсяособливаувагакожнійланці цоголанцюжка: йякостівихіднихсировиннихресурсів, йжорсткогодотримання всіхстадійвиробничогопроцесу -цезапорукависокихспоживчихвластивостейкінцевого продукту.

>Питанняекологіїпочинаються настадіїпідборусировиннихресурсів.Основноюсировиною дляодержаннямінерального волокнаТЕХНО служитикам'янесировинубазальтовоїгрупипорід (базальт,порфіріт,габро-діабази й т.п.).Воноєнайпоширенішимкласоммінералів, щовходять у складземної кору йявляють собою не щоінше, як застигла, щовийшла наповерхню чи щозалишилася втовщіземлі,вулканічну лаву -цематеріалповністю природногопоходження.

>Екологічна безпекакам'яноїватиТЕХНОНІКОЛЬпідтвердженаповним пакетомобов'язковоїдокументації (>гігієнічними тасанітарно-епідеміологічнимивисновками), згідно ізякимиматеріалиможутьзастосовуватисязовні йвсерединібудь-якихтипівприміщень (якжитлових, то йпромислових).

·  >Довговічність

>Усявиробленапродукція маркиТЕХНОНІКОЛЬвідрізняється великимтерміномзберіганняексплуатаційнихвластивостей убудівельнихконструкціях. Це обумовлене й характеристикамиокремого волокна, йроботоювсьогоконструктиву (каркаса із хаотичноспрямованихпереплетенихміж собою волокон (96-99%),скріпленісполучною (1-4%)теплоізоляційногоматеріалу.Використаннякам'яноїсировини базальтового типудозволяєдомагатисяпоказника модулякислотностіматеріалу ненижче 1.8, що, у своючергу,забезпечуєоднорідність йпружність волокна,складовимиякогоє «>стеклофази», безвториннихкристалічнихвключень.Застосуванняспеціальних добавок (>гідрофобізатори,промоутериадгезії волокон)суттєвозбільшуютьпоказникидовговічностіматеріалу.

>Офіційновизнаних методиквизначеннядовговічностіволокнистихтеплоізоляційнихматеріалів немає.Проте,світовийдосвідзастосування такихвиробівдаєможливістьзаявляти, щотермінслужбискладає не меншеп'ятдесяти років придотриманнірекомендацій,пов'язаних ізумовамиексплуатації.

3)Кількісні характеристики товару

>Кількісна характеристика товару –цесукупністьпевнихвнутрішньовидовихвластивостей,виражених задопомогоюфізичних величин іодиниць їхньоговимірювання.

Узалежності відміцностірозрізняють тривидимінеральноїватиТехноЛайт – «>Екстра», «>Оптіма» та «>Проф».Фізико-мезанічнівластивостіданого товарунаведені втаблиці 2.

>Таблиця 2Фізико-механічнівластивості товару «>ТехноЛайт» -мінеральноїТІМ

Показник >Технолайт екстра >Технолайтоптима >Технолайт проф
Щільність,кг/м3 30 35 40
>Сжимаемость, % трохи більше - 30 20
>Теплопроводность при 10 °З,Вт/(м.°C) трохи більше 0,037 0,034 0,034
>Теплопроводность при 25 °С,Вт/(м.°C) трохи більше 0,039 0,037 0,036
>Теплопроводность за умов експлуатації А,Вт/(м.°C) трохи більше 0,044 0,040 0,040
>Теплопроводность за умов експлуатації Б,Вт/(м.°C) трохи більше 0,047 0,043 0,043
>Паропроницаемость,мг/(м.ч.Па) щонайменше 0,30 0,30 0,30
Вологість щодо маси, % трохи більше 0,5 0,5 0,5
>Водопоглощение за обсягом, % трохи більше 1,5 1,5 1,5

4)Вартісна характеристика товару

>Цілкомлогічновиражена пряма залежністьміжкількісною йякісною характеристикамимінеральноївати:прослідковуєтьсязалежностіціни відміцності тарозмірів, так якгеометричнірозміринаступні:

>Довжина: 1000, 1200 мм

>Ширина: 500, 600 мм

>Товщина: 40-200 мм, ізкроком 10 мм.

>Ціновийдіапазонцін: 50$-90$ за 1 м2

 

3.Споживчавартість товару,її характеристики

>Споживчавартість товару –здатністьзадовольняти потребуспоживача.

Нарівніодиничноїспоживчоївартостімінеральна ватанеобхідна дляутепленнязовнішніхстін,крівлі,фундаментів, в перегородках йін.Протеякщо вдеякихвипадкахвживанняпевнихматеріаліввиправдане йдоцільно, тоіншихможутьвикористовуватисярізніТІМ,такі, щоєрівнозначними (чимайжерівнозначними), аінколивживання тихий чиіншихматеріалів категоричнопротипоказано.

>Мінераловатніутеплювачінайбільшцілеспрямованозастосовувати там, депотрібнависокапаропроникністьконструкції (>наприклад,зовнішністінижитловихбудинків) йвисокізвукопоглинальні характеристики (прикладомможеслужитивикористання в перегородках, депотрібноотримати йвисокийопіртеплопередачі, йхорошузвукоізоляцію).

>Доцільневживанняекструдірованногопінополістиролу приутепленніпідземнихчастин приміщення.Цейматеріалволодієокрімпрекраснихтеплоізоляційнихвластивостей,украйнизьким водопоглинанням,високимищільними характеристиками,довговічністю.Використання дляцієї ж метимінераловатнихматеріалів,м'якокажучи,недоцільно. Одна ізголовних причин до того, щоволокнистіТІМ чудовоабсорбуютьвологу.

4.Торговакласифікація товару

>Торговакласифікація товарурозподіляєтовари за їхніпризначенням.

>Рід товару –споживчітовари.

Кластоварів –непродовольчітовари.

>Підкластоварів –господарські.

>Групатоварів –будівельніматеріали.

>Підгрупатоварів –негорючітвердіречовини таматеріали.

Виглядтоварів –іншінеметалевімінеральнівироби.

>Різновидтоварів –іншінеметалевімінеральнівироби ізмінеральноїватитеплоізоляційні.

>Найменуваннятоварів – «>ПлитиізоляційніТЕХНОЛайтт ізмінеральноївати насинтетичномузв’язуючомутеплоізоляційні ДСТУ БВ.2.7-97-2000».

5.  Характеристики товарногоасортименту

>Згідноспоживчихвподобань,вибірмінеральноївати проводитися згідно того, для чогопризначений тієї чиіншийтеплоізоляційнийматеріал наосновімінеральнихсполук.

>Таблиця 3АсортиментТІМ ізмінеральноївати

>Призначення/застосування >Назва >Щільність >Розмір
Уякостіненавантаженоїтепловоїізоляції вгоризонтальнихбудівельнихконструкціях.

>ТехноЛайт

>ТехноБлок

>РокЛайт

30

35

40

>40

1000

1200

якутеплювач у легкихогороджувальнихконструкціях каркасного типу.

>ТехноВент

>ТехноФас

170

180

190

1000

1200

>ТехноФас 145
яктеплоізоляційний кулю втришаровихбетонних йзалізобетоннихконструкціях, щообгороджують (>плити ізмінеральноївати типу А). >ТехноФлор

90

110

170

1000

1200

Длязовнішньоїтеплоізоляціїстін ізнаступнимоштукатурюванням чипристроємзахисно-покривного кулі (>плити ізмінеральноївати типу А). >ТехноРуф

110

120

140

160

170

180

1000

1200

>Техно

>Сендвіч

95

100

105

>Фактична широтаасортиментустановить 4.Тобто,асортиментмінеральноївати, якоїпропонуєкорпорація,єдостатнім длязадоволення всіх потребспоживачіввідноснотеплоізоляції наосновімінеральнихсполук.

>Охарактеризуємо наведеньасортимент підприємства занаступнимипоказникамиасортименту: широта,повнота.

>Фактичнаповнота длякожноїгрупи запризначеннямваріює від одного дотрьох. Покожнійгрупіфактичнаповнотастановить:

>Фактичнаповнотамінеральноївати вякостіненавантаженоїтепловоїізоляції вгоризонтальнихбудівельнихконструкціях –8.

>Фактичнаповнотамінеральноївати якутеплювач у легкихогороджувальнихконструкціях каркасного типу –8.

>Фактичнаповнотамінеральноївати, яктеплоізоляційний кулю втришаровихбетонних йзалізобетоннихконструкціях, щообгороджують –6.

>Фактичнаповнотамінеральноївати, длязовнішньоїтеплоізоляціїстін ізнаступнимоштукатурюванням чипристроємзахисно-покривного кулі – 18.

>Такаповнотаасортиментудозволяєзадовольнитипотребирізнихспоживачів.


>Частина ІІ

 

1.  >Аналізноменклатурипоказниківякості товару

 

>Призначення:

1)Функціональнепризначення.Мінеральна ватадозволяєзберігати та підгримувати тепло вприміщенні.

2)Класифікаційнепризначення.Згіднотехнічногопризначеннярозрізняютьтакукласифікаціюмінеральноївати:

· Уякостіненавантаженоїтепловоїізоляції вгоризонтальнихбудівельнихконструкціях.

· якутеплювач у легкихогороджувальнихконструкціях каркасного типу.

· яктеплоізоляційний кулю втришаровихбетонних йзалізобетоннихконструкціях, щообгороджують (>плити ізмінеральноївати типу А).

· Длязовнішньоїтеплоізоляціїстін ізнаступнимоштукатурюванням чипристроємзахисно-покривного кулі (>плити ізмінеральноївати типу А).

>Надійність:

1)Довговічність:

>Термінексплуатації – не менше 50 років.

2)Безвідмовність.Середній рядківслужбистановить 15-20 років.Далімінеральна ватазамінюється входіреконструкцій чиремонтів на болееновітній тамодифікованийваріант.

3)Ремонтоздатність. Через свою структуру,мінеральна вата непідлягає ремонту,аджевикористовуєтьсяцілісно. Припошкодженняхнеобхіднозамінюватичастинуплощітеплоізоляційногоматеріалу нанову.

>Ергономічнівластивості. >Мінеральна ватадосить проста тазручна привстановленні, щодозволяєшвидко таякісноізолюватиприміщення.

>Естетичнівластивості. >Вона нестворює дискомфорту длялюдини,аджевізуальноїї немає –матеріалзнаходиться подштукатуркою, чи вміжстінних перегородках тощо.

Екологічнівластивості. >Екологічна безпекакам'яноїватипідтвердженаповним пакетомобов'язковоїдокументації (>гігієнічними тасанітарно-епідеміологічнимивисновками), згідно ізякимиматеріалиможутьзастосовуватисязовні йвсерединібудь-якихтипівприміщень (якжитлових, то йпромислових)

>Безпека.Дуже малакількістьізолюючихматеріалівмаютьвисокувогнестійкість.ПродукціяТЕХНОНІКОЛЬ входити до їхні числа.Основноюсировиною длявиробництвакам'яноїватиТЕХНОНІКОЛЬєгірськіпородигабро-базальтовоїгрупи.Завдяки цьому всяпродукціяТЕХНОНІКОЛЬєнегорючої. Температураплавлення волоконперевищує 1000 З, щодозволяєзастосовуватипродукцію ізмінеральноївати в широкихмежахробочих температур.

2.  >Кліматичнірежимизберігання товару татранспортування

>Матеріали тавиробитранспортуютьусіма видами транспорту вкритихтранспортнихзасобахвідповідно до правилперевезеннявантажів, щодіють накожномувиді транспорту.

>Рекомендуєтьсямаксимальневикористаннямісткості йвантажопідйомностікритихвагонів тауніверсальнихконтейнерів.

>Матеріали тавиробиповиннізберігатися вкритих складах.

>Допускаєтьсязберігання поднавісом, щозахищаєматеріали тавироби відвпливуатмосфернихопадів йсонячнихпроменів. Призберіганні поднавісомматеріали тавиробиповинні бутипокладені напідкладки.

>Матеріали тавиробиповиннізберігатисяупакованими чиукладеними напіддониокремо за видами, марками тарозмірами.

>Транспортування йзберігання плитроблять увідповідності довимог ГОСТ 25880 тадійсного стандарту.

>Плитиперевозятькритимитранспортнимизасобами всіхвидіввідповідно до правилперевезеньвантажів, котрідіють натранспортіданого виду.

Притранспортуванні плит,упакованих тасформованих втранспортніпакети,допускаєтьсявикористовувативідкритітранспортнізасоби. Притранспортуванні позалізницівідправлення плитвагонних ізмаксимальнимвикористанняммісткості вагона.

>Висота штабелі плит,упакованих в папір чиплівку, призберіганні не виннаперевищувати 2 м.Відвантаження плит марок 75, 125 й 175споживачеві виннапроводитися неранішедобовоївитримки їхнього наскладі, плит марки 225 - неранішедводобовийвитримки.

>Термінзберігання плит - не понад 6місяців із моменту їхнівиготовлення.

Призакінченнягарантійноготермінуплитиможуть бутивикористані запризначенням послепопередньоїперевірки їхніякості навідповідністьвимогам цого стандарту.

3.  Упаковка товару

Для упаковкитеплоізоляційнихматеріалів йвиробівзастосовуютьжорстку йм'якутранспортну тару,пакувальніматеріали,контейнери.

Припакуваннітеплоізоляційнихматеріалів йвиробівзастосовуютьтакідопоміжніпакувальнізасоби: дляобв'язки -дріт за ГОСТ 3282-74,сталевупакувальнустрічку за ГОСТ 3560-73, шпагат за ГОСТ 16266-70 та ГОСТ 17308-71, дляприклеювання -клейовустрічку напаперовійоснові за ГОСТ 18251-72,бітум за ГОСТ 6617-76, клей по ГОСТ 3056-74 й ГОСТ 18992-80.Допускаєтьсязастосовуватидопоміжніпакувальнізасоби, щовипускаються ізіншоїнормативно-технічноїдокументації, за межі ненижчезазначених.

>Кожнеупакованевантажнемісцеповиннеміститиматеріали тавироби одного виду, марки йрозмірів. При ручномунавантаженні чирозвантаженнімасаупакованогомісця не виннаперевищувати 50 кг. Упаковкаматеріалів тавиробів, щопоставляються наекспорт, виннавідповідативимогам цого стандарту танормативно-технічноїдокументації наконкретнівидипродукції, щопоставляється наекспорт, авідправляються врайониКрайньоїПівночі - ізвимогами цого стандарту й ГОСТ 15846-79.

>Неорганічніволокнистіштучнівироби (>плити, матірдовжиною до 1500 мм, картон) передпакуванняукладають у стопу.Кількістьвиробів встопівстановлюють у стандартах йтехнічнихумовах наконкретнівироби.

>Стопу із всіхбоківобгортаютьпапером чиплівкою,заклеюютькінець полотна чиобв'язуютьупаковану стопу шпагатом. Припакуваннімінераловатних плит вщити стопу плит,обгорнуту із всіхбоківплівкою чипапером,укладаютьміждвома щитами йобв'язуютьсталевийпакувальноїстрічкою чидротом. Примеханізованомуспособі розливупідпресуваннямінераловатних плитприймаютьвідповідно довимогнормативно-технічноїдокументації наконкретнівироби. Зазгодоюзіспоживачемдопускаєтьсятранспортування неупакованихмінераловатніплити марки 300 заумовизахисту їхнього відзволоження тамеханічнихпошкоджень.

>Конструкції ізмінеральноїватиупаковують врешетування у вертикальномуположенні чиобгортаютьпапером чиплівкою.

4.Маркування таінформаційне забезпечення

Навідміну відбагатьохіншихбудівельнихматеріалів, маркатеплоізоляційногоматеріалувідображає величину неміцності, асередньоїщільності, Якавиражається вкг/м3 (рпро).Згідно цьомупоказнику,ТІМмаютьнаступні марки:

· особливонизькащільність (>ОНП) 15, 25, 35, 50, 75

·низькащільність (НП) 100, 125, 150, 175

·середнящільність (СП) 200, 250, 300, 350

·щільні (>ПЛ) 400, 450, 500.

Маркатеплоізоляційногоматеріалупозначаєверхню між йогосередньоїщільності.Наприклад,вироби марки 100можуть матір рпро=75-100кг/м3.

Накожнеупаковане (>вантажне)місцемає бути завданомаркування, щоміститьнаступнідані:

а)найменуванняпідприємства-виробника й йоготоварний знак;

б)найменуванняпродукції;

в) номер партії;

р)кількістьпродукції вупакованомумісці (прим., м3);

буд)позначеннянормативно-технічноїдокументації напродукцію;

е)зображення державного Знакаякості за ГОСТ 1.9-67 длявиробів,якимвінприсвоєний вустановленому порядку.

Принеобхідностімаркування шкірноговиробу, що винневказуватися внормативно-технічноїдокументації наконкретнівидипродукції,змістмаркування ті ж, що й дляупакованогомісця, завиняткомпідпункту р.

>Допускаєтьсянаноситимаркування не так на всіхупакованихмісцях, але й неменш ніж на восьми,укладених почотирибіля дверей вагона із шкірного боці, под годинуперевезенняматеріалів йвиробіводнієї партії в прямомузалізничномусполученні.

>Маркуваннянаносять одним з такихспособів:

·безпосередньо на тару чи наярлик ізфанери та картонуштемпелювання чинезмивноюфарбою за трафаретом;

· напаперовуетикеткудрукуваннямтипографським способом.

Недопускаєтьсянанесеннямаркування від руки,крімпоставлення номери партії наетикетці чиярлику.Паперовуетикеткуприклеюють набічнуповерхнюупакованогомісця чивкладають у конверт ізпрозорогоматеріалу.Ярликприв'язуютьдротом чи шпагатом дообв'язці чи планки ящика,обрешітки, щита. Наконтейнери йтранспортніпакетимаркуваннянаносять одним зспособів,зазначенихвище.

>Транспортнамаркування виннепроводитися за ГОСТ 14192-77 й, принеобхідності, матірманіпуляційні знаки,основні,додаткові іінформаційнінаписи.

>Необхідністьнанесення йвидиманіпуляційнихзнаківвстановлюють унормативно-технічноїдокументації наконкретнівидипродукції.

>Маркуванняздійснюють російською мовою. Привідвантаженнівиробів замежі Українимаркуваннядодаткововиконують мовою,передбаченою контрактом, йнаносятьнапис ">Виготовлено в Україні".

>технологічниймінеральний ватапакування


>Висновки

Уданійроботі було бпроаналізованотоварознавчіаспекти одного ізвидівтеплоізоляційнихматеріалів –мінеральноївати.Наведенозагальнутехнологіювиробництва, описаноосновністадії таетапитехнологічного циклувиробництва, їхньоговплив наформування тазбереженнякількісних таякісних характеристикмінеральноївати.

Описаноасортиментну,якісну,кількісну тавартісну характеристикимінеральноївати,проаналізовано характервзаємозв’язкуміжвартістю таіншими характеристиками.

>Охарактеризованаспоживчавартість,торговакласифікація,товарнийасортиментмінеральноївати.

>Проаналізованопоказникиякості,умовитранспортування тазберіганнятротуарної плитки,вимоги допакування тамаркуваннямінеральноївати.

 


>Література

 

1.Товарознавство:Навч.-метод. Комплекс длястуд. спец. «Маркетинг» всіх формнавч. / Уклад.: М.С.Кубишина, Н.В.Язвінська, В.В.Журило. – До.: НТУУ «>КПІ», 2007. – 148 з.

2.Оглядтеплоізоляційнихматеріалів [>Електронний ресурс] - Режим доступу:proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=1916

3. ГОСТ 9573-96. Міждержавна стандарт. Міждержавна науково-технічна комісія з стандартизації, технічному нормуванню і сертифікацію у будівництві. Видання офіційне. Київ 2000. [>Електронний ресурс] – Режим доступу:Ррррbudinfo.com.ua/dstu/271.htm

4. Мінеральна плиткаТехноЛайт. [>Електронний ресурс] – Режим доступу:teplo.tn/ru/product1/inner1/index.php?product_id_4=64

5.Приминение мінеральної вати. [>Електронний ресурс] – Режим доступу:stroy.md/rus/article/426/


Схожі реферати:

Навігація