Реферати українською » Маркетинг » Аналіз іпотечного кредиту в різніх банках м. Єкатерінбурга


Реферат Аналіз іпотечного кредиту в різніх банках м. Єкатерінбурга

>Аналізіпотечного кредиту у трилітрові банки м.Єкатеринбурга


>Вступ

>Питанняжитловогокредитування давно мучитибагатьохросіян. Кого неспитай -майже усіпотребуютьжитла чиполіпшенняжитлових умів, й томупошук "квартирноговідповіді"займає (йщедовго якщозаймати)російськіуми. Таксталося, що миєсвідкамипершихкроків, котріробить в нашій странеіпотека. Так було в нашій странепокиназиваютьбудь-який кредит,призначений длякупівліжитла. Іпрогрес унаявності - великачастинаекономічно активного населеннязасвоїла, щосамеіпотекаможе статіправильноювідповіддю наквартирне запитання. Алідужеважливозрозуміти, щовідповідьцестосується далеко ще не шкірного. УЄкатеринбурзі якмінімумпівтора десяткабанківнадаютькредити для придбання чибудівництвожитла. Упозичальника ужеєможливістьвибратинайбільшпідходящий дляньоговаріант. Аліідеальних схем не всеіснує. Бовибіркредитноїпрограми -цезавждикомпромісміжмрією йреальністю.

У годину запитанняжитловогокредитування носитиактуальний характер,такожвіндужеважливий й для мене, тому і якщо предметоммогодослідження.

>Вивчаючице запитання, мидізнаємося: чи реальноотримати позикупридбанняжитла, котрі діїслід для цогозробити й на котріпараметрикредитної догодинеобхіднозвертатиувагу впершучергу. Щодо початоктребарозглянутипропозиції всіхмісцевихбанків, умоємувипадку - уЄкатеринбурзі.

>Інформаційну базудослідженнясклалитеоретичні йметодологічніположення, щомістяться внауковихстаттях ізекономічної тематики,даніофіційної статистики,інформаційних йрейтингових агентств,рекламикомерційнихбанків, атакожресурсиглобальноїмережіІнтернет.


>Аналізіпотечнихкредитів урізних банках

>Сьогодні вЄкатеринбурзііпотечнікредитивидають 12банків. Незабаром перед тимдодадутьсящечотири.Можливо,цепризведе доспрощенняпроцедуриоформлення кредиту йможе бутизниження ставок.Поки доводитисявирішувати: вякий ізбанківзвернутися по кредит накупівлюжитла?

>Найбільшзрозуміліпоказникибанківського кредиту -відсоткова ставка й кредитутермін Повернення.Чим болеенизьку ставку й понадтермінпропонує банк, тімбільша сума, якої можнаотримати в цьому банку (приодній йтій жзарплаті). Зацимипоказникамивиграють СКБ - банк,Уралфін -промбанк й банк ">Губернський".Вонивидаютькредити (рублями) под 14%річних натермін до 27 років (>якщо мовайде про купівлю новогожитла) чи до 20 років (>якщожитлокупується навторинномуринку).Всіці банки -партнериСвердловського Агентстваіпотечногожитловогокредитування (>САІЖК).Саме партнерство із Агентствомдозволяєїмпропонуватитакіумови. Незабаромкредити наумовахСАІЖКпочнутьвидаватитакож:Уралприватбанк, банкГРАН,Уралтрансбанк ймосковськафіліяТранскредита таінші. У рамкахпрограмиСАІЖК, банкиЄкатеринбурга бачили понадтисячкредитів на півмільярдарублів. Деблизько 80%кредитівгромадяниотримали длякупівлі квартир вЄкатеринбурзі, а 20% - на купівлюжитла вмістахобласті.Уральський банк ОщадбанкуРосіїпропонуєменшпривабливіумови:рублевий кредит под 18% натермін до 15 років (>молодимсім'ям - на 20 років). Тім не менше, вминуломуроці Ощадбанквидав уСвердловськійобласті понаджитловихкредитів, ніжусі банки, щопрацюють засхемоюСАІЖК.Співробітники Ощадбанкупояснюють йогопопулярність великоюкількістюфілій й ">звичкою"уральців (Ощадбанквидаєжитловікредити вобласті уже 15 років, аСАІЖКлишедругийрік).Протегородяни, щовибрали Ощадбанк,вважають, що йогожитловими кредитами можнакористуватися болеегнучко. Асаме: ">класичний"іпотечний кредитвидається под заставунерухомості,придбаної накошти кредиту. Тому банки,оформившикредитнийдоговір,даютьгроші над моментукладання договорукупівлі-продажу, а лише послеоформлення догоди ізжитлом вФедеральноїреєстраційноїслужби (ФРС), ацеможетриватикількатижнів.Тобто,купуючижитло задопомогоюіпотеки,требаумовитипродавцяпочекати ізоплатою. На думкуріелторів,чекатипогоджується тієї,хтопродаєжитло заціну на 30-60 тис. крб.вище заринок.Якщо жбрати кредит в Ощадбанку, тогроші можнаотримати щодняоформлення купівлі (чи через день), тодіпродавцючекати недоведеться.Більш того, угоду ізжитлом можна якщовмонтувати вланцюжокобмінів. Секретощадбанківської кредиту до того, щовін неіпотечний.Забезпеченням поньомуможеслужити не заставунерухомості, а поручництвотретіхосіб.Зрозуміло, що притакійсхемі, банку необов'язковочекатизакінченняреєстрації догоди. Доречі,цяособливість кредиту від Ощадбанкудозволяєкористуватися ним приоплатіучасті впайовомубудівництві. Алі ізіншого боці, приоформленні кредиту в Ощадбанкупотрібен один чикількапоручителів ізвисокоюзарплатою, що,зрозуміло,знижуєзручність кредиту й відсоток.Крімзгаданихвищедев'ятибанків,іпотечнікредити вЄкатеринбурзівидають: банк ">ПівнічнаСкарбниця" (под 18-19%річних у гривнях чи 12,5-14,5% вдоларах, на рядків до 10 років), УралВнутрішньо торг банк (13 чи 18% в грн. до 10 років),ЄкатеринбурзькийфіліяПромбуд банку (15% в грн., 13% у дол. до 10 років),філія Райффайзен банку (11-14% у дол. до 15 років),філія ">Урал-Сіба " (15% вгрн.14% у дол. до 15 років),філіяВнутрішньо торг банку (15% в грн., 10,5-11,5% у дол. до 20 років) йфілія БанкуМоскви (14% у дол. до 10 років).

>Практично усі банкипогоджуютьсядати в кредит від 30 до70%вартостіжитла, щокупується.Меткомбанк й Зовнішторгбанкдають до 75%, ">Уралсиб" - до 80%, Ощадбанк урядівипадківзгодендати в кредит 90%вартостіжитла.Можназнайти ііншівідмінності уміврізнихбанків.Наприклад,якщобратиіпотечний кредит у УралВнутрішньо торг банк на 10 років под 13%річних, токрімпогашеннясуми кредиту йдоведетьсящомісяцявносити 0,15% відсуми договору.

>Втім,додатковіплатежіє вбудь-якому банку:

1.Оформлення кредиту. За своїпослуги банкивимагають плату. Банки тапартнериСАІЖК, заоформленняпаперівберуть 4720 крб. уВнутрішньо торг банкцекоштує 5000 крб. УПромбудбанку - 5500 крб.Умовикредитування в Ощадбанку ">ПівнічноїСкарбниці"передбачають плату (1% відсуми кредиту) завідкриттяпозичковогорахунку. У УралВнутрішньо торг банккрім такого жвідсоткатреба внестище 1000рублів заоформленнядокументів. АСКБ-Банк й банк ">Губернський"берутьвідповідно за 345 й 250 крб. запопереднюконсультацію.

2.Гocпошліна зареєстрацію догоди у ФРС 500рублів.

3.Оцінкажитла, щокупується накошти кредиту.Вартістьпослугнезалежногооцінювача немає прямого ставлення до банку. Аліякісьстандартиіснують.Наприклад, приоформленнііпотеки черезбанки-партнериСАІЖКоцінка минеться в 2600 крб. УМеткомбанкеоцінкажитла подрублевий кредиткоштує 1600 крб, а подвалютний - .3000 крб.Кредитуючись в Ощадбанку чи ">Урал-сибе", часто можнаобійтися безоцінки.Якщо ж таказнадобиться, токоштувати вона якщо $ 100-200.

4.Страхування. Банкивимагають,щобпозичальник оформивши страховку потрьох позиції:страхування життя, іпрацездатностіпозичальника;страхуваннявтрати прававласності на квартиру;страхуванняквартири відризиківпошкодження.Ціна всіх страховок запершийрік входити у 0,8-1,5% відвартості кредиту,збільшеної на 10%.Далі відсотокрозраховується відрозмірунепогашеноїсуми кредиту,тежзбільшеної на 10%.

5. Оплатапослугнотаріуса. Банкивимагають відпозичальниканотаріальнозавіреназгодачоловіка (на кредит, а послеоформлення догодизавіренесвідоцтво про правовласності нажитло.Нотаріальнепосвідченнякожної ізцихпаперів минеться від 100 до 500рублів (взалежності від конкретногонотаріуса).Деякі банки,наприклад ">Уралсиб "йВнутрішньо торг банк,вимагають йнотаріальногопосвідчення договорукупівлі-продажужитла Цекоштує до 1% відціниквартири Приоформленнііпотечного кредиту можна."нарватися ">ще накількаплатежів.комісії заперерахування грошей, заорендусейфовоїосередку й ін. Упідсумкудодатковівитрати наоформлення кредитускладуть одноразово 3-4% відрозміру кредиту, плюс 4-5% відвартостіквартирипіде на оплатупослугріелтора.Ріелторперевіряєюридичну чистотуквартири доти, як занеї внесеннязавдаток.Якщо цого незробити, то можнацігрошівтратити.

Ащоботримати кредит,необхідновизначити своїпотреби таможливості,вибратикредитнупрограму,з'ясувати: чиможе банквидати кредит й на якої суму й,нарешті,вибрати квартиру.

1.Визначити своїпотреби таможливості.

Приотриманніжитлового кредиту всезводиться до двохфакторів:рівнемзаробітку йкапіталунаявності стартового. Інший пунктмаєважливезначення:адже коли увласностієкімната чи квартира йхочетьсяпокращити своїжитловіумови,відрізняється від того, колиє лишедеякінакопичення, ажитло доводитисязнімати, чи коливзагалі немає анівласноїнерухомості, ані які бі то ми не було бнакопичень, на шкода,бажання то йзалишитьсябажанням.Стартовіумовивизначаютьможливість йоптимальнийваріанткредитування.Яківаріанти?Їх якмінімум три:іпотека,цільовоїжитловий кредит йпростий ">споживчий позикуневідкладніпотреби". Приіпотечномукредиті квартиразнаходитиметься взаставі у банку до кредитуповногопогашення.Клієнт якщовласникомквартири, щокупується, але й увипадкуневиплати кредиту банкможепродатиїї йповернути своїгроші.Гарантією Поверненнякоштів, таким чином,виступає сама квартира, йніякихдодаткових застав й поручительств непотрібно.Якщо банк неоформляє в заставу квартиру, накупівлюякоїйдутьгроші,такий кредит не можнаназиватиіпотечним.Подібний кредитможе бути назв нейтрально - ">цільовий позикукупівлюжитла".Він наближається доіпотечногонасамперед затермінами - до 15 років. якгарантію Поверненнякоштіввиступаютьзалученіпоручителі. Уразіневиплати кредиту банк якщовимагатисатисфакціїсаме вони.Максимальна сумацільовогожитлового кредиту беззаставиобмежується 25 тис.доларів.Тобто неєіпотечним й позикупридбанняжитла, щобудується, бо дооформленняквартири увласність немає предметазастави.Іпотечноютакий кредит стані лише послереєстрації прававласності йзастави.Якщо дляполіпшенняжитлових умів,потрібновідноснонебагато грошей (до 10 тис.Доларів), то можнавзяти у банкуспоживчий кредит "наневідкладніпотреби".Крімневеликої (>щодовартостіквартири)суми,відмітноюособливістю такихпозикє короткийтермінкредитування - до 5 років.

>Висновок:іпотечний кредит (ззаставоюнерухомості)маєсенс,перш на при великих,довгостроковихзапозиченнях. У цьомувипадкудоситьзначнінакладнівитрати (>обов'язковівидистрахування,оцінкажитла й т.п.)євиправданими. Колі мовайде про доплату приполіпшенніжитлових умів й,відповідно, порівняноневеликісуми кредиту, сам банкирекомендуютьскористатисяцільовимжитловим кредитом чи кредитом "наневідкладніпотреби" й непереплачувати заоформленняіпотеки.Скажімо,цільовоїжитловий кредит, що неприпускаєзаставиквартири, щокупується, можнавзяти в Ощадбанку занаявності двохпоручителів (>якщо сума кредиту неперевищуєпевного порогу). Зіншого боці,пошукпоручителів длябагатьохпозичальниківстаєнерозв'язноюпроблемою, їмвиявляєтьсяпростіше (хоч йдорожче)отриматигроші под заставужитла.

2.Вибратикредитнупрограму.

>Існуютьпринциповівідмінностіміж кредитами накупівлюжитла напервинному йвторинному ринках. З одного боці,пропозицій покредитуваннюугод навторинномуринку понад. Зіншого боці, занаявностіспільноїпрограми банку тазабудовникаугода напервинномуринку проходити более гладко.

>іпотечний кредитмаркетинговедослідження

>Висновок: принаявностіспільноїпpoгpами банку тазабудовника,якийзводитьсподобався вамоб'єкт, запитаннявиборукредитноїпрограмивідпадає сама собі.

>Програм,спрямованих для придбанняжитлавторинногоринкудосить багато.Проаналізувавшипропозиціїбанків йврахувати усідодатковіплатежі табюрократичнітонкощі, можнавизначитидекількохфаворитів. Алі банкможе безпояснення причинвідмовити увидачі кредиту, чи сам процесоформленнякредитної заявки в російських банках сильнорозрізняється. У одномувипадку можназіткнутися іздоситьтехнологічноюпроцедурою:ввічливим йзацікавленим персоналом, віншому - ізбюрократичноютяганиною,нескінченним списком необходимихдокументів,черствимкредитнимінспектором.Причому моваможейтинавіть не прорізних банках, а проофіси одного й того жкредитноїустанови, щознаходяться врізнихкінцяхміста.

3.З'ясувати: чизможе банквидати кредит й на якої суму?Післявиборуваріантукупівлі (напервинному чивторинномуринку) йкредитноїпрограмиважливимпитанням дляпозичальникаєнаступний: якої сумувін реальноможевзяти вборг у банку?Розміржитлового кредитускладає, якправило.70-80% відвартостіквартири. Отже,позичальник якмінімум виненволодітивідсутньоїсумою (чиготівкою, чизаліковимжитлом). Друга запитання -рівеньдоходів.Чим понадрівеньсукупного прибутку сім'ї, тімшвидшезростає криваможливоїсуми кредиту.Одні банкиберуть доуваги лишедохідподружжя,іншірозглядаютьдохідіншихспіввз’ятників (>батьків),відповідно, й сума кредитустаєвище.Якщоєутриманці (>дитина), торівеньщомісячнихвитратвище, сумаможливого кредиту в цьомувипадкузменшується. Ті жсаместосуєтьсявипадку, коли напозичальнику ">висить"який-небудьнепогашений кредит (>наприклад, для придбанняавтомобіля).Щомісячнийплатіж занепогашеним кредитомвіднімається зсумипідтвердженихдоходів.Незважаючи назагальнийпідхід,методиоцінкикредитоспроможності, аотже йможливоїсуми кредиту, від банку до банку будутьвідрізнятися.

>Термінкредитуваннятакожмаєпринциповезначення.Чим понадтермін, тім меншерозмірщомісячнихвиплат й тімбільшу суму можнаотримати при цьому жрівнізаробітної плати.Загальне правилотаке:розмірщомісячного платежу за кредитами не виненперевищувати 35-40% (>буває - 50%) прибутку сім'ї.Існують банки, котрімаютьсправу лише із доходами,підтвердженимиофіційнимидовідками,зокрема2-ПДФО.Деякі банкиберутьдовідки продоходи,підготовлену "увільнійформі" (кредит, як правило,стаєдорожче). Банкитакожпрактикуютьрізнийдохід дооцінкикредитоспроможностінайманихпрацівників, із одного боці, тавласників /співвласниківбізнесу,приватнихпідприємців - ізіншого.Багато чогоможезалежати відкредитноїісторіїпозичальника, віднаявноївласності (>наприклад, маркиавтомобіля) й т.п.Безробітним ж (>тобтоякщо віотримуєтегроші, але й при цьомуніде не значитися)кредитів невидають.Важливою дляпозичальникаможевиявитисяможливістьотриматидодатковупозику для оплатинакладнихвитрат поіпотеці.Витратицідоситьвисокі -цеоцінкаквартиринезалежнимоцінювачем,комплекснестрахування (титул,житло, життя,втратапрацездатності),комісія завидачу кредиту,розрахунковекасовеобслуговування. Уціломувитрати ізоформленняіпотечного кредитуможутьдосягати 5%вартостіквартири.Схваленакредитна заявкадійснапротягомдвох-трьохмісяців. Івраховуючининішніпроблеми ізреєстрацієюугод, такоготермінуможе невистачити.

4.Вибрати квартиру занаявностіспільноїпрограми банку табудівельноїкомпанії проблем ізпридбаннямквартири напервинномуринку взатвердженому банкомоб'єкті (>якщоотриманосхваленнякредитної заявки) бути не винне.

>Складніше ізвториннимринком. Мовайде не проймовірністьсхваленнякредитної заявки: й занаявностісхваленняможутьвиникнутипроблеми, про котрі візаздалегідь непідозрювали.Наприклад,вимоги доквартири, щопередається в заставу,можутьвиявитисянастількижорсткими, що ві незможетезнайтипідходящийоб'єкт взаданійціновоїніші.Аботермін,протягомякогодієсхвалення кредитногокомітету банку,виявитьсянедостатнім дляпошукузадовольняє васквартири,Важливезначеннямають йможливіваріантипередачі грошейпродавцевіквартири. Навторинномуринкуволіють оплатуготівкою задопомогоюсейфовоїосередки, й некоженпродавецьпогодиться набезготівковийпереказ грошей банком (>причому уже после того, як квартира якщо переписана наім'япокупця).Більш того,угодаопиняється подзагрозоюзривусаме тогоз-за, щопродавець нехочечекати,поки пройдореєстрація, йвінотримаєгроші (а й уцей годину якщо й безквартири, й без грошей). Банкипрацюють надвирішеннямцієїпроблеми.Багатопрактикують передачу грошей задопомогоюсейфовоїосередки.Іншіпереводятьгроші нарахунокпродавця щодняпідписання договорукупівлі-продажу, але йблокують доступ дорахунку до моментуреєстрації догоди.

Іще одне питання - сумаоперації, Якавказується вдоговорікупівлі-продажу. Уразііпотечної догоди винна бутивказана реальнавартістьквартири, але йпродавці боятися ">світити" -отриманнятакоїкількості грошей. Убільшостівипадківцепсихологічна проблема, котра немаєекономічнихаргументів.Відповідно доПодаткового Кодексу РФ,продавецьзобов'язаний якщосплатитиподаток ізотриманихдоходів, лишеякщо квартираперебувала увласностіменштрьох років. Аліпродавецьможе й непіддатисявпливураціональнихаргументів.

5.Купити квартиру.

>Тепер наставши годинуоцінкиквартирирекомендованим банкомфахівцем чикомпанією (>вартістьцієїпослугиваріюєтьсядосить широко - від 50 до 150доларів),причомувнутрішній регламент банку годиноюстворюєказусніситуації: колипотрібнооцінити квартиру, щобудується, якоїкомпанія -забудовникпродає зацілкомконкретнуціну.

Навторинномуринкуможечекатичерговийпідступ.Припустимо,оцінювачоцінив квартирунижчеціни,виставленоїпродавцем. Аумовами банку сума кредиту не виннаперевищувати 70-80%оцінноївартостіквартири (>самеоціночної).Доведеться чипокриватирізницю, чишукатиіншіваріанти.Післяоцінкипотрібно якщооформити пакетстрахування - життя, іпрацездатностіпозичальника, титулувласності, атакожсамоїквартири відзбитку таруйнації. як правило,страховий пакет обходитися в 0,8-1,5% відневиплаченогозалишку пощорічно кредиту. Ііншіплатежі:комісія агентстванерухомості (>якщокористуєтеся йогопослугами),реєстраціядоговорів,нотаріат,орендакомірки,банківськікомісії тощо

6.Виплачувати кредит.

>Умовивиплати ужевиданого кредитутакожможутьрізнитися. У одномувипадку,доведетьсяїздити у суворопевний біляпевнийбанківськийофіс. Уіншомувипадкудостатньо якщовчаснопоповнюватирахунок убудь-якомувідділеннібанку-кредитора чи задопомогоюспеціального банкомату, асписаннякоштів якщовідбуватисяавтоматично.

>Можливо йдостроковепогашення кредиту,якщо будутьфінансовіможливості.Самедостроковепогашення дозволитизаощадити навиплатібанківськихвідсотків. Удеяких банкахіснуємораторій надостроковепогашення (>наприклад,шістьмісяців,це коли в Першімісяціпроцентнівиплати за кредитамимаксимальні).Деякі банкизамінюютьмораторій штрафом задостроковепогашення.Післязакінченнятермінумораторіюможевступати зобмеження помінімальнійсумідострокового Повернення (>наприклад, не менше 10000 крб.).Є банки, котрі немають жаднихобмежень.


>Висновок

На щослідзвертатиувагу припорівнянніпропозиційбанків:Мінімальнийпочатковийвнесок за квартиру.Чимвище планка, тім понад грошейпотрібнонакопичувати передзверненням до банку по кредит. Занадтопривабливимрівнемпочатковоговнескуможеховатися банкупідвищенийризик. Аризикдоведетьсярозплачуватися,наприклад, черезвисокийрівеньпроцентної ставки,Процентна ставка.Чим менше ставка, тімменша платукористування кредитом. Рівеньбілизнидоходів.Якщо віотримуєтечастиназарплати "вконверті", топотрібнорозглядатипропозиціїбанків, щодекларуютьготовність роботи із ">сірими" доходами,доведетьсяплатити за кредит понад тихий,хтоотримує всюзаробітну платуофіційно. Максимальноможливийтермін кредиту.Чим понадтермін, тім меншещомісячніплатежі, тім понадможе бути сума кредиту.Наявність ">спеціальних", в т. год. ">Молодіжних"програм. Тут банкипропонуютьдодатковіпривілеї.Мінімальна сума кредиту. Банкиобмежуютьмінімальну суму кредиту, бохочуть понадзаробити.Наявністькомісії. Удеякихвипадках банкберегроші заоцінку вас якпотенційногопозичальника, але йсхвалення заявки негарантує.Наявністькомісії завидачу кредиту (>введенняпозичковогорахунку). Тут банкнамагаєтьсязаробити не так навідсотках, а і одноразово,пропонуючиоплатити сам собою фактвидачі кредиту.Інодінизькапроцентна ставканівелюєтьсявисокоюкомісією заобслуговування кредиту.Наявність (>відсутність)поручителів. Надодаток дозаставиквартири, щокупується банкможезажадати й поручництвофізичних чиюридичнихосіб. Цепропозиціюменшвигідно, але йінодінаявністьпоручителів позитивнопозначається наcтaвці кредиту чисумі.Вимоги пострахуванню таоцінки.Деякі банкинав'язують догодилише ізсхваленими нимикомпаніями.Може бути,тарифисхваленихкомпанійвключають йінтерес банку.Інодірівеньтарифівсхваленої банкомстраховоїкомпаніїможеприємнопорадувати. Цестосується йоцінювачів. Чи можнавключитиплатежі заоформленняоперації в суму кредиту,якщоє грошей лише напочатковийвнесок, але в пакетстрахування таоцінкуквартири - ані. Чизможе банк позичитигроші й націвиплати?Деякі банкимають нацейрахунокспеціальніпропозиції.Перелікдокументів приподачі заявки на кредит.Чимдовшепереліквимог, щопред'являються доквартири, тімвищеймовірність того, що вініколи ненадасте усінеобхідніпапери, незнайдететерплячогопродавця й квартирувзагалі не купіть.Умовипередачі грошейпродавцевіквартири.Враховуючиреаліївторинногоринкунерухомості,можливо,доведетьсяпередаватигрошіпродавцевіквартириготівкою черезбанківськукомірку. Чиготовий банкпіти наце?Скількице якщокоштувати?Умовидострокового Повернення кредиту.Якщоз'явитьсяможливістьповертати кредитшвидше й,відповідно,зменшити навідсотках,деякі банкице незаохочують.Ануїтетні тадиференційованіплатежі.Ануїтетніплатежіце коликоженмісяцьповертаєтьсяоднакова сума банку, Якавключає у собічастинуборгу йвідсотки. Удиференційованих платежахборгрозподіляєтьсярівномірно повсьомуперіодувиплат й вміру йогопогашенняскорочуєтьсярозмірвідсотків, щонараховуються. Утривалійперспективідиференційованіплатежівигідніше,т.к.боргспадаєшвидше, азагальна сумавиплачуванихвідсотківстає менше.Яківитратисупроводжуютьіпотечну угоду: платурозгляд заявки на кредит,комісія заоформлення кредиту,обслуговуванняпозиковогорахунку,витрати на оплатупослугоцінювача ізоцінкиринковоївартостізакладаєтьсянерухомість,нотаріальнепосвідчення договорукупівлі-продажунерухомості напозиковікошти,державнареєстрація догодиФедерційноїреєстраційноїслужби,послуги агентстванерухомості, пакетстрахування (життя, іпрацездатностіпозичальника,нерухомості, титулувласності)видачаготівки ізбанківськогорахунку,орендасейфовоїосередку прирозрахунках ізпродавцемквартириготівкою.


>Література

1. "Маркетинг"А.Ф.Баришевпідр.3-тє вид. М:.Видавничий центр ">Академія" 2005 р.

2. "Маркетинг"повч.посіб. ДлявузівЛ.А.Ібрагімов М:.ЮНИТИ -ДАНА, 2008 р.

3. ">Маркетинговедослідження"повч.посіб.Н.Г.Каменєва, В.А. Поляков М:.Вузівськийпідручник, 2008 р.

4. "Маркетинг"повч.посіб.Під ред.докт.економ. наук, проф. Н.А.Нагапетьянца М:.Вузівськийпідручник, 2008 р.

5.Публікаціяжурналів ">Комерсант"2006р. "РЦБ"2007р. ">Питанняекономіки"2-ге вид.Лютий 2008


Схожі реферати:

Навігація