Реферати українською » Маркетинг » Формування цінової стратегії підприємства та оцінка її ефективності


Реферат Формування цінової стратегії підприємства та оцінка її ефективності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Оглавление

Ведення

Глава 1. Теоретичні аспекти цінової стратегії фірми

1.1 Сутність цінової газової політики. Мета і види цінової газової політики організації

1.2 Підходи до проблеми ціноутворення

Глава 2. Аналітичні аспекти цінової стратегії фірми

2.1 Основні етапи розробки цінових стратегій

2.2 Методика встановлення цін

Глава 3. Практичні аспекти цінової стратегії

3.1 Позиціонування над ринком свого товару шляхом вибору правильної комбінації між ціною і якістю

3.2 Аналіз основних чинників, які впливають процес розробки цінової стратегії підприємства

Укладання

Список літератури


Ведення

Ціна, ніж формою організації економічних відносин між виробниками споживачами товарів та послуг, реалізує практично економічних інтересів учасників обміну.

У ринковій економіці ціни – це основний інструмент врівноважування попиту й пропозиції,увязивающий грошовий запит виробника чи продавця товарів з їхньої оплату з відповідної реакцією споживача, покупця. З одного боку, ціна – це об'єктивна категорія, обумовлена дією закону вартості, попиту й пропозиції, грошового звернення, закону конкуренції, прибутків і ін. З іншого – вона піддається суб'єктивного впливу через проведення цінових стратегій. Правильний вибір ціни є запорукою хорошого фінансового становища і втрати фінансової стійкості підприємства (фірми), забезпечення успіху тактичного і планування.

Ціна є одним із складових маркетингової стратегії фірми, оскільки виконує дисконтну, розподільну, стимулюючу, регулюючу функції. Висловлюючи вартість товарів у грошах, ціна опосередковує виручку від своїх реалізації, визначає комерційну ефективність фірми, встановлює певні відносини між фірмою і покупцями, є дуже сильним зброєю у боротьби з конкурентами над ринком.

Вироблення і - оцінка стратегії фірми у сфері ціноутворення у умовах ринку – складного процесу, вимагає здебільшого колективної розробки й прийняття відповідальних рішень. Воно починається з загального визначення цілей, завдань, їх попередньої оцінки на експертному рівні, і у майбутньому повинен бути підкріплений аналізом результатів реалізації стратегії та відповідній коригуванням прийнятих установок. Це безперервний процес, який має здійснюватися постійно зростає і на кваліфікованого рівні, враховувати як поточні, і перспективні мети маркетингової діяльності фірми.

Цінова стратегія – це складова частина загальної стратегії фірми. Стратегія ціноутворення – такий вибір можливого динамічного зміни вихідної ціни товару за умов ринку, найкраще відповідної цілі заходу. Процес її вироблення включає у собі: 1) постановку цілей ціноутворення; 2) визначення зовнішніх чинників впливу механізм дії цін, зокрема, ринкового середовища, споживачів, держави, учасників каналів товароруху; 3) вибір методу ціноутворення; 4) розробку цінової стратегії фірми.    

Правильно обрана цінова стратегія надає довгострокове вирішальна впливом геть конкурентоспроможність, як товарів, і виробничо-збутової діяльності організації, у цьому полягає актуальність дослідження.

Метою роботи є підставою дослідження методики формування цінової стратегії підприємства міста і оцінка її ефективності.

Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність рішення наступних завдань:

- досліджувати чинники, підходи й особливо стратегії на стадії зростання підприємства,

- обгрунтувати необхідність розробки цінової стратегії підприємства,

- виявити специфічні на формування цінової стратегії підприємства риси,

- розробити методику формування цінової стратегії підприємства,

- апробувати методику розробки цінової стратегії підприємства.

Об'єктом дослідження такі компанії як «Ондулін» і «Червоний жовтень».

Предметом дослідження є процес створення цінової стратегії підприємства.

Методи дослідження:

· вивчення джерел постачання та практики, як вітчизняної, і зарубіжної.

· Техніко-економічний методи обробки кількісних результатів.

· моделювання стратегій.

· використання Інтернету

Інформаційній базою дослідження послужили матеріали досліджень діяльності компаній «Ондулін» і «Червоний жовтень»

Наукова новизна дослідження у тому, що:

1. Виявлено специфічні на формування цінової стратегії для підприємства риси, зумовлені особливостями стратегічного управління.

2. Запропоновано алгоритми оцінки рівня цінової стратегії підприємства, що стосуються вибору подальшого напрями розвитку підприємства.

Практична значимість результатів дослідження залежить від можливості використання розробленої автором досліджень методики цінової стратегії, що стосуються вибору подальшого напрями розвитку підприємства.

Джерела інформації. Навчальні посібники російських і іноземних авторів, монографії, довідкова система консультант плюс, представлені у списку використаної літератури.


Глава 1. Теоретичні аспекти цінової стратегії фірми

1.1 Сутність цінової газової політики. Мета і види цінової газової політики організації

Принципи ринкової економіки, атмосфера підприємництва всіх його суб'єктів змушують організації розробляти і застосовувати власну політику цін.

Під цінової політикою слід розуміти концепцію формування та застосування системи ціни продукцію організації, спрямовану для досягнення цілей організації.

Цінова політика — то окрема область фінансових відносин, які в організації з контрагентами: постачальниками і покупцями. Тому цінову політику організації умовно то, можливо представленій у вигляді двох частин.

По-перше, це частину цінової політики, відбиває зав'язуванні фінансових відносин з покупцями щодо ціни реалізацію готової продукції.

По-друге, — частину цінової політики, відбиває зав'язуванні фінансових відносин з постачальниками щодо ціни об'єкти, куплені і споживані ресурси. Ці частини цінової газової політики організації тісно пов'язані одне з одним. Проте за виробленні цінової газової політики організації первинними є зав'язуванні фінансових відносин з покупцями. Це з тим, що ринкові умови господарювання, конкурентне середовище, особливості ринку споживача змушують підприємство обгрунтовувати цінову політику на вироблену і реалізовану власну продукцію. І потім цього (а краще, ніж результаті) обгрунтовується друга частину цінової політики, відбиває відносини з постачальниками. У цьому виробляються певні підходи до системи ціни споживані ресурси. Ці підходи, насамперед, спрямовані на мінімізацію витрат підприємства у вигляді зниження питомих витрат цих ресурсів на одиницю готової продукції.

Цінова політика відіграє під час вироблення фінансової політики організації. Саме цінову політику задає вектор формування фінансової політики. Для фінансової політики система цін (рівні, структура, динаміка) є заданої, вихідним умовою, її первинним елементом. Без чітко пропрацьованої (сформованої) цінової газової політики організація неспроможна обгрунтувати та інші елементи фінансової політики: інвестиційну політику, дивідендну політику, податкову політику, політику управління активами, політику управління кредиторської та дебіторської заборгованістю, дисконтну політику.

При формуванні цінової газової політики організації необхідно враховувати державної політики ціноутворення. Під державної політики ціноутворення розуміється комплекс цільових установок держави за відношення до системі внутрішніх та зовнішньоторговельних ціни товари, роботи й послуги, направлений замінити визначення сфер застосування економічних пріоритетів і адміністративних методів державного регулювання цін, і способів контролю дотримання державної дисципліни цін.

Крім державної політики ціноутворення, організація під час вироблення власної цінової газової політики повинна враховувати також такі чинники:

· еластичність попиту (чутливість споживачів зміну ціни);

· реакцію конкурентів;

· стадії життєвого циклу продукції;

· якість продукції;

· прогнозований рівень доходів споживачів;

· імідж організації.

Слід зазначити, що цінову політику організації обгрунтовується, по-перше, системою ринкових чинників (насамперед співвідношенням попиту й пропозиції), по-друге, суто внутрішніми чинниками (наявністю технічного і технологічного потенціалу, забезпеченістю фінансовими і трудовими ресурсами, включаючи інтелектуальний потенціал).

Цінова політика організації формується з певної виховної мети або сукупності цілей, які організація прагне досягти в короткостроковому чи довгостроковому періоді. За вмістом ціна виконує важливішу роль економічної діяльності організації, порівняно коїться з іншими фінансовими інструментами, що виявляється у різних цілях цінової газової політики. Розглянемо найчастіше що їх надибуємо мети цінової газової політики.

Збільшення вартості організації, як об'єкта ціноутворення. Це означає, що ціна організації (за умови її продажу) повинна постійно зростати. Фактично ця мета ставиться під час вироблення фінансової політики організації. Цінова політика є важливим складової фінансової політики організації. У зв'язку з цим правилом і цінову політику насамперед має бути спрямована для досягнення цього. Решта мети політики ціноутворення похідні від України цілі до збільшення вартості організації. Вони адекватно відбивати цієї мети.

Досягнення максимального прибутку. Ця мета спрямовано отримання організацією максимального прибутку в короткостроковому і довгостроковому періоді. Досягнення максимального прибутку можливе лише за проведенні комплексного аналізу альтернативних варіантів розвитку, який передбачає обгрунтування витрат виробництва та реалізації продукції, обсяги виробництва й цін, комплексне вивчення ринку нафтопродуктів та прийняття обгрунтованих рішень у сфері асортиментної політики й цін.

Проте ринкові умови «змушують» організацію у якийсь конкретний період відмовитися від цього мети. Це відбувається у зв'язку з, що виникають ситуації, коли в організацію ефективнішим є відмови від політики максимізації прибутку на користь досягнення іншого.

Збереження бізнесу. Метою політики цін підприємства то, можливо збереження підприємством досягнутих позицій цьому ринку. Така мета вимагає від підприємства широкого спектра рішень як у цінами, як за іншим інструментам фінансового механізму, таким, наприклад, як податки, відсоток по одержуваним кредитах банків і ін. Досягнення цього найчастіше можливо, коли їхня мета — отримання прибутку — відсувається другого план. Прибуток втрачає своє «магічне» значення. У короткостроковому періоді цінову політику, спрямовану збереження бізнесу, здатна родити позитивні результати в організацію.

Збільшення обсяги виробництва продукції межах виробничих потужностей організації. Наближення коефіцієнта використання виробничих потужностей до 1 служить потужним чинником підвищення ефективності виробництва. Організація, реалізуючи таку політику, орієнтується на зниження витрат виробництва та реалізації рахунок збільшення обсягів виробленої і реалізованої продукції, зростання продуктивність праці, зниження питомих витрат за одиницю вироби. Результатом цього є зростання прибутку організації за збереження колишнього рівня цін. У маркетинґу така політика ціноутворення отримав назву «нейтральній політики». Цю політику застосовують організації, які реалізують своєї продукції над ринком, де покупець дуже чутливий зміну рівня ціни.

Але така цінову політику ефективна, якщо:

· чутливість покупців цін цьому ринку цілком вистачає висока;

· кожне наступне збільшення обсягів виробництва супроводжується впровадженням новихтехнико-технологических рішень, викликають зниження витрат чи його збільшення, але у менших темпах, ніж збільшення обсягів виробництва;

· в собівартості щодо велика частка постійних витрат.

Забезпечення лідерства як. Досить відома практиці підприємств мета, яка полягає у завоюванні цьому ринку статусу «Лідера за якістю» товару. Ця мета дозволяє утримувати рівень ціни товари високому рівні. Високе якість товару вимагає додаткових витрат з його підтримку. Компенсувати підвищені витрати переважно з допомогою зростання ціни. Якщо організація завоювала статус «Лідера за якістю», то споживач довіряє такої авторитетної організації у системі «якість ціна». За висока ціна продукції такої авторитетної організації споживач бачить високу якість товару. Тому готовий за якісного товару заплатити великі гроші.

Насправді часто дана цінову політику конкретизується до політики «Зняття вершків» чи політику преміальної ціноутворення. Під премією у цьому контексті розуміється додатковий прибутокорганизации-производителя за виготовлення і нову продукцію. Ефективність даної політики припускає наявність наступних умов:

· продукція мусить ставитися до розряду «нової»;

· сегмент ринку цієї продукції щодо вузький;

· споживачі цієї продукції недостатньо чутливі до зростання цін;

· є б досить стійкий сегмент ринку реалізації продукції з високих цін;

· висока продукту нічого очікувати залучати конкурентів. Це пов'язана про те, що, по-перше, що немає відповідним іміджем, по-друге, продукція захищена патентами чи ноу-хау, по-третє, немає доступу до обмеженим матеріальним, трудовим і фондовим ресурсів.

При виборі цінової газової політики «Зняття вершків» організація свідомо йде звуження ринку збуту. Однак цьому повинна бути переконана, що скорочення кількості реалізованих за цінами товарів забезпечить отримання маси прибутку більше, ніж реалізація великої кількості товарів із приводу відносно низькій ціні.

Розвитком цінової газової політики «зняття вершків» є використання політики «східчастих знижок з ціни». Суть її у наступному. Товар поступово втрачає свою «новизну», переходячи у перебіг часу зі статусу «нового» в «звичайний» товар. Принаймні такого переходу ціна може знижуватися з допомогою певних знижок. Та заодно ціни залишаються щодо високими і забезпечують організації додатковий прибуток.

Забезпечення максимального збуту. Відомо, що зниження ціни сприяє збільшення реалізації продукції і на розширенню ринку збуту. При зростанні збуту швидшими темпами, ніж темпи зниження цін відбувається збільшення маси прибутку. Тому організація може знижувати ціни на всі своєї продукції. Ця цінову політику здійснюється з допомогою активізації збуту за методом зниження рівня ціни (включно із застосуванням знижок з ціни) стосовно минулому періоду. У літературі політика забезпечення максимального збуту отримав назву «політики цінового прориву» і «цінової газової політики наступу ринку».

Позитивний ефект цінову політику забезпечення максимального збуту може дати, якщо:

· чутливість потенційних споживачів продукту зміну ціни дуже висока. Відповідно, коефіцієнт еластичності попиту від ціни більше одиниці;

· над ринком відсутні «цінові війни»;

· конкурентам потрібен час до ухвалення дійових заходів на зниження ціни товару.

Ця політика не входить у в протиріччя з законом попиту й пропозиції, бо в ринку дотримується загальна пропорційність між рівнем цін, рівнем пропозиції з рівнем попиту. Така цінову політику створює сприятливіші конкурентні умови в організацію. У цьому дотримуються принципи сумлінної конкуренції.

Насправді можлива й виправдана ситуація, коли конкретна організація щодо різноманітних груп випущених товарів одночасно реалізує кілька цінових політик.

У разі високої динамічності вітчизняного ринку, надмірно активного проникнення ринку зарубіжних конкурентів, можливостей виходу російських підприємств світовий ринок,повишающегося (хоч і низькими темпами) платоспроможного попиту населення вибір цінової газової політики має значення як для конкретної організації, але й економічного розвитку Росії у цілому.

Труднощі, пов'язані з політики цін російськими організаціями, обумовлені тим, що законодавча і нормативна база у сфері ціноутворення немає наукового і основам правової обгрунтування

1.2 Підходи до проблеми ціноутворення

Фірма встановлює вихідну ціну, та був коригує її з урахуванням різних чинників, які у навколишньому середовищі.

Нижче наведені такі підходи до проблеми ціноутворення:

- встановлення ціни новий товар;

- ціноутворення у межах товарної номенклатури;

- встановлення цін за принципом;

- встановлення цін зі знижками і заліками;

- встановлення цін для стимулювання збуту;

- встановлення дискримінаційних цін.

Встановлення ціни справжню новинку (захищену патентом). Стратегія "зняття вершків". На новинку встановлюються

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація