Реферати українською » Маркетинг » Оптимізація управління товарним асортиментом на підприємствах роздрібної торгівлі


Реферат Оптимізація управління товарним асортиментом на підприємствах роздрібної торгівлі

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи формування та управління товарним асортиментом для підприємства роздрібної торгівлі

1.1 Поняття про асортименті та торгової номенклатурі товарів

1.2 Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі

1.3 Методи і методик формування товарного асортименту

2. Управління товарним асортиментом ТОВ «Пушкінський»

2.1 Коротка характеристика гастроному «Пушкінський»

2.2 Аналіз основних показників комерційної діяльності гастроному «Пушкінський за 2006-2008 рр.

2.3 Асортиментна політика підприємства

3. Пропозиції для вдосконалення управління товарним асортиментом гастроному «Пушкінський»

3.1 Оптимізація асортименту

3.2 Оптимізація розміру товарного асортименту гастроному «Пушкінський»

3.3 Оцінка і перегляд товарного асортименту гастроному «Пушкінський»

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Перехід підприємств торгівлі на ринкову концепцію розвитку змінив оцінку їх цільової функції, що вдарило по системі економічних показників, характеризуючих господарський процес. Насамперед, це стосується показнику товарообігу. Головна мета торгових підприємств у час є отримання прибутку, а товарообіг постає як найважливіше необхідна умова, якого може бути досягнуто ця мета. Оскільки торгове підприємство отримує певну суму доходу з кожного рубля реалізованих товарів, то завдання максимізації прибутку зумовлює необхідність постійного збільшення обсягів товарообігу як основного чинника зростання доходів населення і прибутку, відносного зниження витрат обігу євро і витрат на оплату праці. Досягнення головної мети торгового підприємства залежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організаціїзакупочно-сбитовой діяльності, ефективності формування товарних запасів підприємства. Саме це момент і зумовлює актуальність обраної теми дослідження. За відсутності науково обгрунтованого підходу під час розрахунків величини товарного запасу на підприємств і наявності над повною мірою прийнятних для ринкових умов методик управління товарними запасами спостерігається тенденція до економічно необґрунтованого зростанню запасів на підприємствах оптової торгівлі. Це призводить до невиправданого збільшення витрат утримання (зберігання) запасів, відволіканню вільних коштів із реального сектору економіки, зниження рентабельності торгової роботи і, як наслідок, зниження національного доходу.

Метою написання дипломної роботи є підставою дослідження організації торгово-закупівельної діяльності підприємства для розробки заходів із її вдосконаленню.

Досягненню поставленої мети може роботі сприяли постановка і рішення наступних завдань:

1. Вивчення теоретичних основ управління товарним асортиментом для підприємства роздрібної торгівлі;

2. Аналіз комерційної діяльності підприємства;

3. Розробка пропозицій з оптимізації розміру й структури товарного асортименту підприємства.

Об'єктом практичного дослідження став гастроном «Пушкінський».

Робота складається з запровадження, трьох розділів, укладання, списку використаної літератури. У запровадження визначено цілей і завдання, об'єкт і є предметом дослідження, характеристика ступеня розробленість теми, методична і інформаційна база, і навіть стисле опис роботи. Позначено існують, та можливі шляхи розв'язання, коло використаної літератури.

У межах роботи розроблений ряд практичних пропозицій з удосконалення механізму управління товарними запасами досліджуваного підприємства.

Наприкінці розглядаються основні висновки з роботи і ступінь досягнення поставленого у запровадженні цілі й виконання поставлених у запровадженні завдань.

>Методологической підвалинами написання роботи послужили праці наступних учених:БеаФ.К.,Гаджинского А.М., ЗайцеваН.Л., Козловського В.А., КозловськійЭ.А.,СтавруковаН.Т.,Стояновой Є. З., та інших.

>Методическую базу дипломного дослідження становлять методи фінансового аналізу: методи, прийоми і якісь інструменти математичної статистики: збирання та угруповання статистичних даних; аналіз рядів динаміки; методи нормування запасів і ними.

Результати дипломного дослідження можна використовувати в поточної управлінської діяльності підприємства з метою зменшення відволікання засобів у запаси з допомогою запропонованої моделі управління запасами і системи коректного контролю рівня запасів і тенденції зниження зрештою рівня витрат за карбованець товарної продукції.

Інформаційну базу дослідження становлять: підручники й монографії вітчизняних і зарубіжних спеціалістів у галузі фінансового менеджменту і економіки підприємства, матеріали періодичної преси по найвагомішим особливостям управління закупівельної та складської діяльністю, і навіть товарними запасами торгового підприємства на етапі у Росії, дані бухгалтерської та фінансову звітність підприємства,внутризаводская нормативно-технічна документація.


1. Теоретичні основи формування та управління товарним асортиментом для підприємства роздрібної торгівлі

1.1 Поняття про асортименті та торговою номенклатурі товарів

 

Асортимент товарів - сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних чисочетающихся за певним ознакою. Основнимигруппировочними ознаками товарів є сировинної, виробничий і споживчий.

Розрізняють виробничий та торговий асортимент товарів.

>Производственним асортиментом називають номенклатуру товарів, випущених промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, і навіть іншими виготовлювачами. Зазвичай, підприємства, що виробляють товари, випускають вузький асортимент товарів, що дозволяє їм впроваджувати передову технологію виробництва; удосконалювати асортимент випущених товарів, поліпшуватиме. Тому випущені ними товари потребують подальшоїподсортировке з огляду на вимоги торгівлі, на підприємствах якої зосереджений різноманітний асортимент товарів, являє собою поєднання продукції, вироблюваної найрізноманітнішими виготовлювачами. Такаподсортировка, чи перетворення асортименту, здійснюється на підприємствах оптової торгівлі, якими проходить переважна більшість товарів складного асортименту. Деяка частина продовольчих і непродовольчих товарів піддаєтьсяподсортировке у крамницях та інші підприємства роздрібної торгівлі.

Торговий асортимент є номенклатуру товарів, які підлягають про продаж у роздрібній торговій мережі. Він охоплює асортимент товарів, випущених багатьма підприємствами, і підрозділяється на дві товарні галузі: продовольчі і непродовольчі товари. Кожна з галузей ділиться на товарні групи, до складу яких входять товари, що об'єднуються за низкою ознак (однорідності сировини й матеріалів, споживчого призначення, ступеня складності асортименту).

Залежно від однорідності сировини й матеріалів, у тому числі виготовлені товари, їх поділяють на вироби з металу, шкіри, скла тощо. буд.

По споживчому призначенню товари поділяють на спортивні, музичні, господарські, одяг тощо. п.

Важливим ознакою класифікації є особливі властивості товарів. Тож з урахуванням обмеженості термінів реалізації, необхідність створення особливих режимів зберігання товари діляться на швидкопсувні інескоропортящиеся.

З урахуванням складності асортименту розрізняють товари простого і найскладнішого асортименту. До товарам простого асортименту відносять товари, які з невеликої кількості видів чи сортів (овочі, поварена сіль, господарське мило тощо. буд.). Товари, що мають у межах виду внутрішню класифікацію різноманітні ознаками (фасон, величину і т. буд.), ставляться товарів складного асортименту (взуття, одяг тощо. буд.).

Товарні групи діляться на товарні підгрупи, до складу яких входять однорідні за ознакою єдності виробничого походження товари. Наприклад, товарна група взуття ділиться на підгрупи шкіряної, текстильної,валяной і гумової взуття; група посуду складається з підгруп металевої, скляній іфарфоро-фаянсовой посуду.

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під виглядом товару розуміють однакові товари різноманітного призначення (чоботи - жіночі, чоловічі і дитячі; меблі - для кухні, житловий кімнати тощо. буд.). Усередині кожного виду товари можуть бути різні друг від друга за особливими ознаками (артикулам, сортам тощо. буд.), т. е. підрозділятися на різновиду.

З урахуванням розподілу товарів на групи, підгрупи і різноманітні види прийнято виділяти груповий івнутригрупповой (розгорнутий) асортимент товарів. Груповий асортимент - це перелік товарних груп, включених до номенклатури. Внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент є деталізацію групового асортименту у конкретних видам і різновидам товарів. Ці дві поняття, своєю чергою, тісно пов'язані з визначенням широти і між глибини асортименту. У цьому широта асортименту товарів визначається кількістю товарних груп, і найменувань, а глибина - кількістю різновидів товарів. Наприклад, порівняно вузький асортимент товарів спеціалізованих магазинів складається з великої кількості різновидів відповідних товарів хороших і є глибоким.

Товари класифікують й такими ознаками, як частота попиту товари, і навіть стабільність і характеру висунутого попиту.

По частоті попиту товари поділяються втричі групи:

повсякденного попиту - найчастіше і щодня об'єкти, куплені населенням товари;

періодичного попиту - товари, придбання яких здійснюється періодично;

рідкісного попиту - предмети тривалого користування, термін служби яких зазвичай перевищує п'ять років.

З іншого боку, є група сезонних товарів, реалізація яких ввозяться певні періоди (сезони) року.

Інтерес до товари може бути стабільною (стійким) чи піддаватися певним (зокрема і різким) коливань. З огляду на це товари ділять ми такі групи: стабільного попиту; товари, попит куди піддається різких коливань; твердо сформульованого попиту; альтернативного попиту; імпульсного попиту.

Для раціонального формування асортименту товарів у роздрібній торговельну мережу велике значення має тут угруповання товарів по комплексності попиту покупців, коли до складу комплексів входять товари різних груп, призначені для комплексного задоволення попиту. У основу розробки таких комплексів то, можливо покладено статево-віковою ознака («Товари тоді» тощо. буд.), особливості способу життя й проведення дозвілля («Товари для садівника», «Товари для туриста» тощо. буд.), і навіть інші ознаки. Споживчі комплекси діляться на мікрокомплекси.

 

1.2 Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі

У магазинах щодо вузький виробничий асортимент перетворюється на широкий торговий, що включає до свого складу товари різних спеціалізованих виробничих підприємств. Випуск виробів на ринкової економіки, з погляду маркетингу, має бути спрямований задоволення різноманітних запитів населення з урахуванням місцевих, національних героїв і кліматичних умов, тому першорядне увагу магазинах має бути звернуто формування товарного асортименту, як що розвивається у часі процесу встановлення такий номенклатури товарів, яка бпотоварную структуру попиту населення.

Формування асортименту товарів у роздрібних торгових підприємствах - складного процесу, здійснюваний з урахуванням дії цілого ряду чинників. Ці чинники можна підрозділити на загальні (які залежать від конкретних умов праці тієї чи іншої торгового підприємствами специфічні (відбивають конкретні умови роботи даного торгового підприємства).

До загальним чинникам, впливає формування асортименту товарів у магазинах, ставляться купівельний попит виробництво товарів.

До специфічних чинникам, який впливає на побудова асортименту товарів у в кожному конкретному магазині ставляться: тип і величину магазину, його технічна оснащеність, умовитовароснабжения (насамперед - наявність стабільних джерел), чисельність і склад котрий обслуговується населення, транспортні умови (наявність доріг компанії з рішучим покриттям, зупинок громадського транспорту, й т. буд.), наявність інших роздрібних торгових підприємств у зоні діяльності даного магазину.

>Покупательский попит виступає як основне чинника, впливає формування асортименту, яка на максимальне задоволення попиту населення і побудову водночас на активний вплив на попит у бік її розширення. Формування асортименту і купівельний попит у її розвитку взаємопов'язані. Істотних змін щодо в попиті слід супроводжувати змінами у сформованому асортименті.

При формуванні асортименту продовольчих товарів у роздрібних торгових підприємствах треба враховувати деякі особливості попиту продуктів харчування. Так, попит на продовольчі товари порівняно з попитом на непродовольчі товари має високим рівнем стійкості, а окремих випадках - відомої консервативністю. Споживач звикає до визначених видам продуктів (сортам хліба, сиру, кондитерських виробів тощо. буд.), тому важливо досягти стабільності у формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійну продаж

При формуванні у роздрібній торговельній мережі асортименту продовольчих товарів необхідно враховувати чинника їх взаємозамінності. Без у продажу в потрібного продукту або якщо покупець невдоволений якістю запропонованого товару, він, зазвичай, не відкладає купівлю, а шукає йому заміну, купуючи інший продукт з аналогічної харчової цінністю. Особливо виявляється всередині групи товарів, але є імежгрупповая взаємозамінність: м'ясо усунути рибою, картопля крупами, макаронами тощо. буд. З іншого боку, на продовольчі товари попит комплексний, т. е. під час проведення купівлі купуються продукти, що доповнюють одне одного, наприклад, м'ясо, жири, овочі; хліб, молоко; чай, цукор тощо. буд. З огляду на сталість вимог, і комплексність попиту товари з раціону харчування, необхідно для формування асортименту приділяти їм першочергового значення.

>Покупательский попит на товари простого і найскладнішого асортименту також має відмінності, які треба враховувати для формування асортименту. Так, на товари простого асортименту, які мають незначна кількість різновидів, попит у основному конкретний,твердо-формулируемий і припускає заміни цих товарів. Навпаки, для придбання товарів складного асортименту, які мають десятки і сотні різновидів, в попиті допускається їх широка взаємозамінність. Причому, з цих товарів є товарами періодичного попиту, т. е. не купуються і споживаються щодня.

Ряд продовольчих товарів можливе виробничих умовах максимально підготувати до використання як напівфабрикатів, концентратів, кулінарних виробів. При сучасному ритмі життя попит цих товарів особливо зростає.

Необхідно також відзначити, що у попит споживання багатьох товарів, особливо продуктів впливає сезонність їх виробництва (молочних, м'яса, овочів, фруктів, і ін.). У результаті відбувається нерівномірність їх споживання протягом року й попит переключається на товари їх які замінять. Наприклад, в зимовий і весняний періоди збільшується попит на овочеві і фруктові консерви, які замінять свіжі свої плоди й овочі; навесні і на початку літа за браку картоплі збільшується продаж круп і макаронних виробів тощо. буд. Проблема згладжування сезонності в споживанні продуктів харчування вирішується певною мірою з допомогою сезонних запасів відповідних товарів, що особливо треба враховувати для формування асортименту.

На попит багатодітній родині і вплив чинники соціального та скорочення економічної характеру, такі як:

розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний, фаховий рівень і статево-віковою склад;

- рівень роздрібних цін, і їх співвідношень;

- діяльність підприємств комунального харчування;

- обсягпривозов продуктів тваринництва і рослинництва з регіонів;

- географічні і кліматичні особливості проживання населення;

- національні й історичні особливості праці та побуту даного району й інші.

Більшість перелічених чинників попиту то, можливо враховано для формування асортименту товарів, оскільки огородження на багатьох конкретне числове вираз і є постійно діючими для певного району. Їх так можна трактувати як елементи, визначальних силу впливу попиту формування асортименту.

При формуванні асортименту слід також враховувати характер висунутого попиту. Розрізняють попит стійкий, альтернативний і імпульсний.

Стійкий чи твердо сформульований попит пред'являється визначений товар і допускає його заміни якимось іншим, навіть однорідним товаром. Інтерес до багато продовольчі на відміну непродовольчих товарів характеризується високим рівнем стійкості.

Альтернативний (хитливий) попит формується остаточно у книгарні у процесі безпосереднього ознайомлення покупців

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація