Реферати українською » Маркетинг » Технології Створення іміджу


Реферат Технології Створення іміджу

>ЗМІСТ

 

>Вступ

1.Поняттяіміджу та йогоісторичнівитоки

2.Психотехнологіїстворенняефективногоіміджу

>Висновки

Списоквикористанихджерел

 


>ВСТУП

>Актуальність тими роботи. У годинудужеважливо матір грамотностворенийсприятливийімідж. як припобудовіміжособистіснихвідносин, то й припросуванні покар'єрних сходах.Крім того,сприятливийімідж -запорукарозвитку йпроцвітанняорганізації, йїїуспіху вконкурентнійборотьбі.Поняттяіміджмаєбезлічвизначень, воно тавикористовується уже не лише одну сотню років. Унауцідуже давновиділивсянапрямок ізвивченняданогопоняття, якуотримало своюназву й було б оформлено якнауковадисципліна у 90-тірокахминулогостоліття.Данийнапрямок було б названоіміджелогії тавизначено як наукаподобатися людям.

>Сьогодніімідж -дужебагатограннепоняття, якувиконуєрізніфункції, щомає своїхарактерніособливості.Даніпідходиобумовлені рамками такихнауковихдисциплін як реклама,зв'язки ізгромадськістю тощо.

Без грамотногоіміджуважкоуявити якуспіхокремогоіндивіда, то йвсесвітньовідомихкорпорацій.

>Саме тому дана роботаприсвяченавивченнюпоняттяіміджу,вивченнякоренів йоговиникнення тавикористання, атакожіснуючихтипологійіміджу, щостворюєактуальність тими роботи.

>Метоюєрозкриттяаспектів роботи уствореннівласногоіміджу.

>Визначення мети роботипередбачаєогляд такихзавдань:

-визначенняпоняттяіміджу та йогоісторичнихвитоків;

-встановленняпсихотехнологій устворенніефективногоіміджу;

-розкриттятипологійіміджу.

 


1.ПОНЯТТЯІМІДЖУ ТАЙОГОІСТОРИЧНІВИТОКИ

 

>Поняття «>імідж» давно говорять про. якце нездастьсянесподіваним, але йпершими активнопочалипрацювати із нимекономісти, котрізаймаютьсяпідприємництвом.Відомийтакий факт, колиамериканськийекономістБолдуінг в 60-хроках XXстоліттяввів уділовийобігпоняття «>імідж» йобґрунтував йогокорисність дляділовогоуспіху.

>Потім «>імідж», якспецифічний феномен, бувузятий наозброєннянароджуваноїполітологією,фахівціпобачили вньомуважливийнапрямсвоєї роботи.Політологамвідомі роботиНікколоМакіавеллі «>Государ» й Р. Лебона «>Психологіясоціалізму», в які данонауково-прикладнеобґрунтуванняпрактичної ціності цого феномена.Макіавелліпереконливо показавши, якузначення для державної особинимаєволодіннявідповідної «>личиною» (>маскою), а Лебонінтерпретувавсенсіміджування якзасібдосягтиполітичногоуспіхузавдякиефекту «>особистоїчарівності».

>Психологічнеобґрунтуванняіміджування сталооб'єктом й предметомдослідженнясоціальних йполітичнихпсихологів.Володіючизнаннями законівпроцесусоціальногосприйняття йсуб'єктногоусвідомленнязовнішнього образу, смердотінадалиційпроблемітеоретико-прикладнеобґрунтування.

УцарюванняЄлизаветиПетрівниіснувала цензура напортретиімператриці.Найвищим указом було бзатвердженозразокїїзображенняживописцями. У 1886році вРосіївийшла книга П.Мантегацца «>Обличчя йвиразпочуттів». У 1925році в нашій стране буввидана книга Б.Хатунцева «Про природу влади.Досвіддослідженнясоціально-психологічних основ влади », вякій особістачарівністьрозглядалося яксуб'єктивнезасібствореннянавколо собі ореолу, щосприяє тому,щобпідкоряти людей йкупувати їхньоговизнання.

У 70-хрокахімідж ставшиз'являтися в СРСР ужурнальних йрідше вгазетнихпублікаціях яккатегорія негативна.Йогорозглядали в основному якманіпулятивнийприйомбуржуазної політики тазасобівмасовоїінформації,якийвикористовується ізметоюідеологічноїобробкимасовоїсвідомості людей.Подібнеставлення доіміджу несприялооб'єктивномуінтересу донього із боцірадянськихвчених.Однією зспробподолатитакеставлення доіміджу були в тих рокта з статтею ужурналі «>Питанняфілософії»талановитоговченогопрофесора Про. Феофанова [8, з. 20].

У наш годинуімідж ставшиходовим товаром у всіх,хтозаймаєтьсяпідприємництвом й особливополітичноюдіяльністю. На йогопридбання припроведеннівиборчихзаходів у страневитрачаютьсявеличезнікошти, котріобчислюються десяткамитисячдоларів.Підвищенимпопитоміміджкористується вестраді йтеатрі.Завдякиіміджуоднієї ізрозвиненихсервіснихіндустрій сталаполітична йторгова реклама.Зростаючийпопит наімідж породившиновупрофесію -іміджмейкер. Цефахівець ізконструюванняіміджуособистості,ділових йполітичних структур (>наприклад,політичної партії чигромадськоїорганізації).

>Імідж можнарозглядати якіндивідуальнийвигляд чи ореол,створюванийзасобамимасовоїінформації,соціальноюгрупою чивласнимизусиллямиособистості ізметоюзалучення до собіуваги »[8,стор 35].

>Деяківченірозглядаютьпоняттяімідж лишестосовноорганізації.Наприклад, маркетолог Ф.Котлервизначаєімідж як «>сприйняттякомпанії чиїїтоварівсуспільством» [3,стор 277-278].

Приконструюваннівизначенняпоняття «>імідж»,зокремаіміджорганізації можнавраховуватинаступнівзаємнопротилежнікатегорії:

1.об'єктивне -суб'єктивне.Іміджможерозумітися не лише якпевнийзмістмасового чиіндивідуальногосвідомості, але й й якнабіратрибутів підприємства, йоготоварів йпослуг, йогорекламноїпродукції тощо (>Наприклад, логотип, слоган,відміннірисиділовоїетики). Прирозробціпоняттяіміджуорганізаціїмає бутивирішено запитання пророзрізненняцих двохзначень й втермінологічномуплані.

2.природне -штучне.Є дваполярнихуявлення про ті, якстворюєтьсяіміджорганізації.Перше.Іміджскладається вдостатніймірістихійно, як «>природний» результатдіяльностіорганізації, якоцінкареальних характеристикпроцесів тапродуктівцієїдіяльності всоціальномусередовищі. Друга.Організаціяцілеспрямованостворюєвигідний для собіімідж,використовуючиспеціальнісоціопсихотехнічнізасоби.

3.когнітивне -емоційне. Уіміджі (яксуб'єктивномуосвіту)можутьвиділятисякогнітивніелементи -вербальніпоняття,слухові,зорові таін.образи; йемоційніелементи -почуття,переживання,афекти й т.п. Зцієїметодологічноїпосилкивипливає, щоіміджє не лишесуб'єктивне,залежитьвиключно відіндивідуального чигруповогосвідомості, не лише по однійстворене (задопомогоюіміджмейкерів,ЗМІ чиреклами), не лишеемоційний,чуттєве (асаме то йтреба ізбільшостівизначеньіміджу, щозустрічаються увітчизнянійлітературі).Іміджформується,виходячи й ізоб'єктивних характеристикдіяльностіорганізації чиокремої особини,вінможескладатисяприродним шляхом, уході «>еволюційного»розвиткуорганізації чиіндивіда, й нести всобізначнийобсяграціонального.Звідси ясно,наскільки непростодатизадовольняє усімцимкритеріямвизначення. [5,стор 52-59]

>Підводячипідсумоквищеописаного, можназробитинаступневизначенняіміджу: «>імідж -цеякийсьсинтетичний образ,якийскладається людищодоконкретної особини,організації чиіншогосоціальногооб'єкта,містить усобізначнийобсягемоційнозабарвленоїінформації прооб'єктсприйняття йспонукає допевногосоціальногоповедінці ».

>Увага доіміджуактуалізувалася востанні рокта в зв'язку ззагостренимпроблемоювибору, що виникла людьми (>виборутоварів йпослуг,політичнихпартій йгромадськихорганізацій,лідерів йкерівників), йконкуренцією нарізноманітних ринках -споживчому,політичному таінших.Щобпродати товар,послугу,залучити насвій біквиборця,щобуспішноконкурувати наринку,фірма,громадська організація,університет чи банкповинністворитисобівідповіднийімідж.Доцільний, адекватнийімідж абсолютнонеобхідний длябудь-якого видусоціальноїдіяльності, щопідтверджуєбагаторічна практика.

>Саме тому у межахтрадиційнихнауковихдисциплін -психології,економіки,соціології,політології -з'являютьсяспеціальнінауково-практичнігалузі:теорія й практикареклами, public relations,іміджологія таінші,основним предметом якістаєформуванняобразів, у томучислі йсоціальнихобразів.Оперуючипереважно впросторісимволів, смердоті, тім неменш,сприяютьвирішеннюзавдань у реальномужитті.

У рамкахіміджелогіївченівиділяютьдвітакігрупифункційіміджу:ціннісні йтехнологічні.

Доцінніснимвідносяться:

-Особистіснозвеличуєфункцію.Завдякиствореннюнавколоособистості ореолупривабливості, вонастаєсоціальнозатребуваною,розкутою впроявісвоїхкращихякостей.

-Функціюкомфортизаціїміжособистіснихвідносин. Сутьцієїфункції до того, щочарівність людейоб'єктивно привносити в їхніспілкуваннясимпатії йдоброзичливість, а томуморальнумірутерпимості й такту.

-Психотерапевтичнуфункцію. Сутьїї до того, щоособистість,завдякиусвідомленнюсвоєїіндивідуальноїнепересічності йпідвищеноїкомунікабельності,знаходитьстійкемажорнийнастрій йвпевненість всобі.

Таким чином,ціннісніфункціїіміджусвідчать про йогобезспірномузначенні увибудовуванніздоровоїдушевноїорганізаціїособистості.Філософськазв'язка «форма йзміст»пояснюєзакономірністьфункціонуванняіміджу якзовнішньогопрояву духовногоздоров'яособистості, стануїїбіоенергетичногопотенціалу. Задопомогоюіміджунайбільшпомітно, аінших людей,проявляєтьсявнутрішній світлоконкретноїособистості. Вісьчому така велика рольцінніснихфункційіміджу.

Дотехнологічних належати:

-Функціяміжособистісноїадаптації.Завдяки правильнообраномуіміджу можнашвидкоувійти вконкретнесоціальнесередовище,привернути до собіувагу, оперативновстановитидоброзичливістосунки.

-Функціявисвічуваннякращихособистісно-діловихякостей.Сприятливийімідждаєможливістьвізуальнопредставитинайбільшпривабливіякостілюдини,дозволяючистикаються із них людьмипізнаватисамеціриси, щовикликаютьсимпатію чи добророзташування.

-Функціязатіненнянегативнихособистісних характеристик. Задопомогоюмакіяжу, дизайнуодягу,аксесуарів,зачіски й т.д. можнавідвернути людей від тихийнедоліків, котрімає людина.

-Функціяорганізаціїуваги.Привабливийіміджмимоволіпритягує людям,вінімпонуєїм, а тому смердотіпсихологічнолегшерозташовуються доти, щовін говорити чидемонструє.

-Функціяподоланнявіковихрубежів.Майстерноволодіючитехнологієюсамопрезентації, що конкретнопроявляється увдаломувиборі моделейповедінки йвиконаннірізних ролей, можна комфортно собіпочувати вспілкуванні із людьмирізногосоціального стану тапрофесійного статусу, несковуючи собі «комплексом»власноговіку.

Знаннятехнологічнихфункційіміджупропонуєширокепрактичне йоговикористання.

Таким чином,імідж -цеполіметричнихявище,функціоналякогорізноманітний.Головне йогопризначення -досягтиефектуособистоготяжіння.Хто вповнійміріволодієфункціямиіміджу, тогопритаманнетакий стан, щоназиваєтьсямагієюрозташування.

На шкода,єчимало людей, котрінедооцінюють рольіміджу вділовомууспіху,хочавідомо, що «доброім'я»завждирозташовує людей доти,хтомаєпозитивнурепутацію. [7,стор 152-154].


2.ПСИХОТЕХНОЛОГІЇСТВОРЕННЯЕФЕКТИВНОГОІМІДЖУ

>Термін «>психологічнатехнологія» носитиузагальнюючий характер.Зауважимо, щобільшістьпсихологічнихтехнологійспрямовані нарозвитокособистості, тому їхні частоназиваютьгуманістичними.Психологічнітехнології, щозастосовуються приствореннііміджів,є вбагатьохвипадках посутіманіпулятивними. Алі їхньогооб'єднуєодне: смердотібазуються навластивостяхіміджу якпсихічного образу.Ескізно смердоті булиописаніраніше.Конкретизуємо їхні:

•імідж, якпсихічний образ,єоб'єктомідеальним,він «продуктсвідомості людей»;

• якпсихічний образ,віннестійкий,схильний дозмін, тому йогонеобхіднопостійно йцілеспрямованопідкріплюватиспеціальноорганізованоюінформацією;

•іміджмає бутиемоційнозабарвленим, «>сірі»особистості впам'яті невідображаються;

•ефективнийімідж -цілісний, не винне бутисуперечливихякостей чинерівномірновиражених;

•ефективнийіміджзавждипростий,набірпозитивних характеристик уньому не винен бути великим,особистістьцілісноїпредставлятися не якщо.

>Використаннясоціально-психологічнихфеноменів «контрасту» й «>подібності»

Контраст йподобу суть прояви свідомішогопротиставлення чипрагнення бутиобов'язково хоч учомусь схожим.Застосуванняданихпсихологічнихфеноменів приформуванніпривабливогоіміджугрунтується наставленні формальномулідерові.Особливості такогоставленнянаступні.

>По-перше, людиставлення долідера, щозаймаєвисокий посаду,дужесвоєрідне:якщо справйдуть добро, то усіуспіхипов'язуєголовним чином із ним,якщо ж ані, те всвідомості увсьомувинен,навіть у тому, до чоговзагалі немаєбезпосереднього ставлення.

>Соціально-психологічнийефект «контрасту»може бутизастосований йпо-іншому, безбезпосередньогопорівняння, якуможевикликатинебажануконфронтацію. У цьомувипадку пронепопулярномулідерадаєтьсявеличезна,надлишковаінформація.Висвітлюється буквальнокожен йогокрок,коментуєтьсякожневисловлювання,здійснюєтьсядокладний показ йогодіяльності йвзаємодій. Цедужехитрийпсихологічнийхід.

>Використаннядеякихзакономірностейсоціальноїперцепції

Заданимидосліджень А.А.Бодалева,сприйняття йрозуміннялюдинилюдиноюхарактеризуєтьсянаступними моментами:

-Формуєтьсячуттєвий,емоційнозабарвлений образ;

- Образцілісний,контактний,хоча йсуб'єктивний;

- Образосмислений,тобтовключаєсуспільнізнання проданукатегорію людей;

- Образпов'язаний ізпсихологічними установками;

-Граєважливу рользовнішнійвигляд,вік,професія,зовнішність,рольовіфункції.

>Використаннявербальних талінгвістичнихприйомів

>Вони ненастількидієві, якзазначенівище, йшвидше на немаютьсамостійногопсихологічногозначення. Алі їхньогозастосуванняможеістотнопосилитирезультативністьіснуючихтехнологій.Нерідкоданіприйомипредставляються якНЛП-технології (>нейро-лінгвістичнепрограмування),тобтовпливаютьбезпосередньо напідсвідомийрівеньсприйняття, щопрограмуєзаздалегідьзаданеставлення доосоьистості.

>Ефективність їхнівизначити практичнонеможливо, але й йзаперечуватипрограмуютьповедінкуможливості було б б неправильно.Такіприйомирекомендуютьзастосовувати в тихийвипадках, коли явнонедостатньопереконливихфактів, щосвідчать просильністорониособистості.Позитивнеставленнядосягається безбудь-якоїаргументації, лише зарахунокефектупсихологічноговпливу, щовиникаєвнаслідок їхнізастосування.Відзначимодеякі із них.

а)Застосуванняноміналізацій (>віддієслівнихіменників). Урезультатістворюєтьсяефект довершеного дії, аотже,програмуєтьсявраження продосягнення результату.

б)Проекціяінформації.Скажімо, «>цікавість» -цеякість, котра у нассобі неможе бутипоганим чи хорошим, але й якщо ним узалежності від йогоспрямованості.

Однак уповсякденнійсвідомостіцікавість частоототожнюєтьсяпізнавальноюпотребою, Яка, у своючергу,розглядається якпроявконструктивностіінтелекту, аце уже позитивна рисуіміджу.

в)Використанняневизначеності якчинника, щохарактеризуєрозуміннясутності,зацікавленість.Наприклад,висловлювання типу «>бачу, тутє проблема ...»,зазвичайсприймається якпрагненняїївирішити, а на самом делеєконстатацією фактурозумінняіснуваннясамоїпроблеми.

р)Використанняпсихологічнихзв'язків.Вониєвиявомсприйняття нарівнібуденноїсвідомості, коли саміякості чиповедінковіреакціїжорсткозв'язуються ізіншими.

Отже, нами булирозглянутіосновніпсихологічні характеристикиіміджу,загальнівимоги, щообумовлюють йогоефективність,умови тафактори йогопривабливості,основніпсихологічнітехнології тамоделі.Застосуванняданих знань,безсумнівно,зробить діяльність поствореннюпривабливогоіміджу болеепродуктивною.


>ВИСНОВКИ

 

Таким чином,імідж -це образособистості, вякомунайбільшвідчутновиявляються тихякості,завдякиякимдосягаєтьсяефектперсональноїпривабливості;церепутація сім'ї,господарюючогосуб'єкта, державного чигромадськогоустанови,регіону чи країни вцілому.

Так якіміджпоняттябагатогранне й активнозастосовується у межахрізних сфер життя, а рамкахрізнихнауковихдисциплін,існуютьрізнітипологіїіміджу йнавітьпідходи дотипологізаціїданогопоняття.

>Буваєіміджіндивідуальний такорпоративний.Індивідуальний у своючергуможе бутитрьохвидів:Самоімідж, щосприймаєтьсяімідж йнеобхіднийімідж, акорпоративнийможе бутизовнішнім йвнутрішнім. Алі й на цьомутипологізаціяіміджу незакінчена.Кожен теоретик й практик зособливостісвоєїдіяльностіможевиділити тих чиіншітипиіміджу.

>Психологічнітехнології,пов'язанізіствореннямефективногоіміджувключають у собі:

1.Використаннясоціально-психологічнихфеноменів «контрасту» й «>подібності»;

2.Використаннядеякихзакономірностейсоціальноїперцепції;

3.Використаннявербальних талінгвістичнихприйомів;

 


СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

 

1. Ковальчук О.С. Основи іміджелогії і ділового спілкування. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. - 220 з.

2.Котлер Ф. Основи маркетингу. - СПб.:Коруна, 1994. -- 697 з.

3. Наумова С.А.Имиджелогия: навчальних посібників.- Томськ: Вид-во ТПУ, 2004. - 116 з.

4. Панасюк О.Ю. Формування іміджу: стратегія, психотехнології, психотехніки - М.:Омега-Л, 2007. - 266 з.

5. ПочепцовГ.Г.Имиджелогия.- М.; Київ:Рефл-бук: Ваклер, 2001. - 704 з.

6. Фадєєва Є. І. Таємниці іміджу. - М.:РОН, 2002. - 128 з.

7.ЧулановаО.Л.Имиджелогия: навчально-методичне посібник.Сургут: Вид-воСурГУ, 2007. - 263 з.

8. Шепель В.М.Имиджелогия. Як подобатися людям.- М.: Народне освіту, 2002. - 613 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація