Реферати українською » Маркетинг » Товарна стратегія маркетингу на підпріємстві


Реферат Товарна стратегія маркетингу на підпріємстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>1.Поняття товару умаркетинговійдіяльності

1.1Поняття такласифікаціятоварів йпослуг, щовикористовуються у маркетингу

>Товарнастратегія —довгостроковий курстоварної політики,розрахований з перспективи йпередбаченевирішенняпринципових завдань.

>Товарна політика —певний курсдіяльностітоваровиробника йпринципи йогоповедінки, щозабезпечатьформуванняасортименту йуправління ним,створення йпідтримкаконкурентоспорожностітоварів напотрібномурівні,знаходження длятоварівпевнихтоварнихніш,розробка йреалізація упаковки,маркіровки, системаобслуговування (>сервісу) товару.

>Під продуктомрозуміють все, що можназапропонувати наринку длякупівлі,використання чиспоживання ізметоюзадоволенняпевних потреб. Продукт —це все, щоможезадовольнитибудь-якіпотреби (>фізичніпотреби,послуги,видидіяльності, ідеї). як лише продукту призначенаціна йвіннадійшов наринок,вінстає товаром. Томутермін «товар»використовується нарівні ізтерміном «продукт».

Товар —засібзадоволенняпевноїпотреби. Отже, товаромє все, щоможезадовольнитипотреби (>матеріальнівироби,послуги, ідеї,технології).

>Товарнаодиниця —відокремленацілісність, щохарактеризуєтьсяпоказникамивеличини,ціни,зовнішнього виду таіншихатрибутів.

Дляпокупця товар —цекористь, якоївін приносити.Кожний товар —сукупністьвластивостей,тобто один й тієї ж товарможезадовольнятирізніпотреби,різнітовариможутьзадовольнити одну потребу.

Одним зспецифічнихвидів товаруєпослуга —нематеріальні блага, котрі один бік (>продавець)передаєіншій (>клієнту) безпередачівласності ними.

>Зазвичайтовариподіляють нагрупи за такимикатегоріями:

1. Сферавикористання:товариспоживчогопопиту, чиспоживчітовари;товарипромисловогопризначення, чипромисловітовари.

2.Тривалістьвикористання:товарикороткочасноговикоритсання йтоваритривалоговикористання.

3.Матеріальність:товари йпослуги.

У основукласифікаціїтоварівпокладений їхнірозподіл на двакласи,відповідно до типупокупця:споживчітовари тапослуги,товаривиробничогопризначення (>промисловітовари).

>Товари широкоговжитку (>споживчітовари)—цетовари, котріспоживачікупують дляособистогоспоживання.Цейкластоварівподіляють:

1)Залежно відтривалостівикористання:

–товаритривалоговикористання, яківимагають від виробниканаданнябільшихгарантійщодотермінівпісляпродажногообслуговування. Цепояснює тієї факт, що вумовахжорстокоїконкуренціїтермінигарантійногообслуговуваннястановлять уже нерік, якраніше, а через два, три чинавітьп’ять років.

–товарикороткочасноговикористання,повинні бутидоступними дляспоживачів (>мається наувазі, щоторговізаклади, депродаютьсяцітовари,мають бутирозташовані взручномумісці йпрацювати зазручним дляпокупцяграфіком). При цьомуторгованацінкамає бутиневеликою, а реклама таінші заходьщодоформуванняспоживчихперевагповинні матірдоситьактивний характер.

2)Залежно відповедінки тазвичокпокупців:

–товариповсякденногопопиту,купівля яківідбувається часто безроздумів, бездокладаннязначнихзусиль на їхньогопорвняння йкупівлю (>зубнащітка,хліб, журнал):товарипостійногопопиту (>купуються регулярно),товариімпульсивноїкупівлі (>купуютьсянезаплановано—гумка,цигарки),товари длянагальних потреб (парасолька,обігрівач);

–товарипопередньоговибору—товари, котрікупуються нечасто йпопередньопорівнюютьсяміж собою заокремимикритеріями—якість,ціна, дизайн (>квартири,електроприлади,меблі,побутоватехніка).Розрізняютьсхожі йнесхожітовари (>одяг,меблі);

–товариособливогопопиту—товари ізунікальними характеристиками читоварипевної марки, зазарадипридбанняякоїспоживачізгоднідокластидодатковихзусиль (>престижні маркиавтомобів,поїздка наКіпр,антикваріат, шуба із дорогогохутра);

–товарипасивногопопиту, про котріспоживач чи незнає, чизнає, але й незадумується про їхньогокупівлю (>послугистрахуваннямайна,здачадонорськоїкрові).

3)Споживчіпослуги—включаютьспоживчіпослуги,послуги ізорендуваннятоварів тапослуги,спрямовані навласністьспоживачів. [4]

>Товаривиробничогопризначення (>промисловітовари)—це,товари,призначені длявикористання увиробничомупроцесі, для перепродаж чиздавання воренду.Вониподіляються:

1)Залежно відпризначення йособливостейвикористання — натовари, щовитрачають привикористанні (>сировина,природнепаливо), татовари, щовтрачають привикористаннізношуються (>машини,обладнання).

2)Залежно від характеру йтермінувикористання таролі втехнологічномупроцесівиділяютьтакігрупитоварівпромисловогопризначення:

–капітальнеустаткування — приміщення,споруди,стаціонарні установки;

–допоміжнеустаткування —рухомевиробничеобладнання таінструменти;

–сировина —продуктиприроди,призначені дляподальшоговикористання, котрі, на свійчергу,можуть бутимінерального (>нафта,природний газ) та натуральногопоходження (>бавовна,риба,деревина);

–напівфабрикати тадеталі —товари, котрістаютьчастиноюготовоїпродукції;

–матеріали —товари, котріє результатомпереробкисировини.

3)Послугивиробничогопризначеннявключають:

–виробничіпослуги (>послуги ізтехнічногообслуговування та ремонтуобладнання,інжиніринг,лізинг);

–розподільчіпослуги (>комерційні,транспортні);

–професійніпослуги (>фінансові,інформаційні,консалтингові,банківські,рекламні,страхування);

–громадськіпослуги (>освітніпослуги).[4]

>Послуги, якспоживчі, то йвиробничогопризначення,враховуючи їхньогонематеріальний характер,вимагаютьпостійного контролюякості,більшістьскладовихякоїстосуєтьсясаме роботи персоналу (>компетентність,ввічливість тощо).

>Усіпослуги можнаподілити втричікласизалежно від того,хто (люди) чи що (>обладнання,устаткування)використовується длянаданняпевноїпослуги. першийкласпредставляютьпослуги,пов’язані із товарами (>гарантійний ремонт,профілактикаобладнання). До іншого класувідносятьпослуги,основані навикористанніобладнання:автоматизовані (>торговіавтомати,автоматизованімийки),основані навикористанні порівнянокваліфікованого персоналу (>хімчистка),основані навикористаннікваліфікованого персоналу (>послугиавіакомпанії).Третійкласпредставляютьпослуги,основані на роботи людей.Їхтакож можнаподілити втричігрупи:некваліфікованапраця (>прибиранняприміщень),кваліфікованапраця (>малярні роботи),фахівці (>лікарі,адвокати,економісти).[4]

>Кожний товармаєпевнуспоживчуцінність дляпокупця,аджесаме длязадоволенняпевних потребвін йстворюється.Основнавигода чипослуга—це суть товару,навколоякоївиробникимаютьстворитидвісистемизахисту.

>Будь-який товар рано чипізновибуває ізринку порізним причин, але йголовним чиномвнаслідокзниженняінтересу доньогозісторониспоживачів. Напротязі свогоіснування товар проходитидекілька фазрозвитку, щовідображається вдинаміціпочатковогозростання йподальшогозниження йогозбуту.Періодіснування товару (від його ідеї й доприпиненнявиробництва йзбуту)називаютьекономічнимциклим життя товару.

З точкизору маркетингу насцікавить цикл життя товару наринку,який потривалостікоротший заекономічний цикл.

>Життєвийцикл—тривалістьзнаходження товару наринку та успоживача йдодаткововключає годинусередньогообслуговування, поставкизапчастин тощо.Вінзалежить відціни,попиту,витрат назбут,розподілу й т.д.

>Зазвичайкожен товар проходитичотирифази:впровадження, зростання,зрілість, спад.Табличнозобразимомаркетингову тактику нарізних фазахжиттєвого циклу товару.

>Маркетингова тактика нарізних фазахжиттєвого циклу товару.

>Впровадження >Ріст >Зрілість Спад
Товар >Основний >Розширенняноменклатури >Створення новихтоварів >Вихід ізринку
>Ціна >Низька чивисока >Ціна вищий, ніж напопереднійфазі чивисока >Знижки татехнічні дії повідношенню доціни >Відповіднаповедінкапопиту
>Збут >Розподіл товаруобмежений,концентрація на одномусегменті >Швидкезростаннязбуту.Вихід нановісегменти >Інтенсивнийзбут >Вибірковийрозподіл товару
>Просування товару наринку >Значнізусилля Максимальноможливізусилля >Послабленнязусиль дорівня, щовідповідаєприбутку >Зняття товару ізринку
>Сервіс Контроль, поможливості,централізований Контроль, поможливості,децентралізований Контроль,якийздійснюєтьсясервісним центром >Використаннясервісу ізметоюстворення новихможливостей для продаж

Так, якперехід відстадії достадії проходити безрізкихстрибків, то служба маркетингу підприємства виннапостійнослідкувати зазмінами наринку йсвоєчасновноситизміни впрограму маркетингу.Важливо забезпечитивідповідність планувиробництвапродукції йоб’ємуїї продажів наринку.Наявністьнепроданоїпродукціїпризведе допрямихвтрат (>затрати наматеріали,трудові тафінансовіресурси) йпоявівтраченоївигоди, колиданіресурси можна було бнаправити навиробництво тазбутіншоїрентабельноїпродукції.

Товарявляє собоюоб'єктпрограми маркетингу.Звідсистаєзрозумілим, щоефективномуформуванню товарногоасортиментусприяєсаме маркетинг, аточніше прерогативацієїобласті знань, котраназиваєтьсямаркетинговідослідження.

1.2Асортиментна політика йрозробка упаковки

>Кожнепідприємствопрагнеполіпшитисвоє становище наринку,досягтибажанихгосподарськихрезультатів.Протеуспішнегосподарюваннявимагаєприйняття рядуоптимальнихрішень, особливощодоформування товарногоасортименту. Цевипливає із того, що за умів товарноговиробництва йринковоїекономікивиготовленапродукція,виконана робота чинаданапослугає товаром чи усім тім, щоможезадовольнити потребу йпропонується ізметоюприверненняуваги,придбання,використання чиспоживання.Тобто, товар —це всі ті, щопов’язує виробника йспоживача, щомає принестиприбутоквиробнику йзадоволенняспоживачу.

>Товарнийасортимент —це всясукупністьвиробів, котрівиготовляютьсяпідприємством йпропонуютьсяринку.Вонавключає вид товару (>автомобіль, трактор,телевізор) йподіляється наасортиментнігрупи увідповідності ізфункціональнимиособливостями,якістю таціною. Кожна групаскладається ізасортиментнихпозицій (>різновидів чи марок), котрістворюютьнижчийступінькласифікації.

>Формуваннюасортиментапердуюєрозробкапідприємствомасортиментноїконцепції —побудоваоптимальноїасортиментноїструктури,товарноїпереваги, що із одного боцівраховуєспоживацьківимогипевнихсегментів, а із іншого боцінеобхідністьраціональноговикористанняпідприємствомресурсів ізметоюзниженнявитрат.

Усучаснихумовах до товарногоасортиментувисуваються триосновнівимоги:

1.економічність,тобтовизначення того які товарахнеобхіднозосередитифінансові тамаркетинговізусилля;

2.еластичність,тобтоздатністьасортиментусвоєчасно йраціональнооновлюватися;

3.оптимальність, котравиражається тоді, колиасортиментнайкращим чиномвідповідаєособливостямринковогопопиту йвиробництва.

>Безпосередньо васортиментнійполітицілежить тритеорії маркетингу:

1)Теоріяжиттєвого циклу товару,прикладнезначенняякоїзаключається урозгляді станувиробництва йринку вдинаміці. Цеозначає, що товар,якийсьогодні приноситизначнийприбуток, вмайбутньомуможе статі причиноюзначнихфінансових проблем.

2)Теоріясегментаціїринку, Якавиходить із того, щоспроба підприємствазадовольнити всерізноманіттяспоживчих потреб навряд чи реальна. Томунеобхідносегментуватиринок зподальшимпроникненням на тихсегменти, деможливо появити своїнайсильнішісторони чи ж,співставивширезультатисегментації ізоцінкоювласнихможливостей, звернистратегію повідношенню доринку.

3)Теоріякристалізаціїринку, котрапередбачаєвпровадження вмасовійкількостінововведення, вякомуспоживачвідчував потребу чи жмодифікаціюбазовоїмоделі.

яксвідчить практика,асортиментможе бутисформованийрізними методами — взалежності відмасштабівзбуту,специфікипродукції, щовиробляється,цілей та завданьвиробників. Алі усіціметодипередбачають, щоуправлінняасортиментузазвичайпідпорядковуєтьсякерівникуслужби маркетингу.Інодідоцільностворити постійнавідділ,головноюзадачеюякого було б бприйняттяпринциповихрішеньвідносноасортименту.

Характеристика товарногоасортиментувключає у собі:

– Ширіну —загальнакількістьасортиментнихтоварів у виробника.

–Насиченість —загальнакількістьскладовихасортиментуконкретнихтоварів.

–Глибину —варіантипропозицій шкірногоокремого товару у межахасортиментноїгрупи.

–Гармонічність —ступіньнаближенностітоваріврізнихасортиментних групвідносно їхнікінцевоговикористання,вимог доорганізаціївировництва,каналіврозподілу ііншихпоказників.

>Товарнийасортимент винен бутизбалансованим, матірдостатнюкількістьасортиментних груп (ширину),позиції вкожнійасортиментнійгрупі (>глибину), атакожгармонічність.

>Вивченняспоживчихперевагвключаєвивченнявідносинспоживачів до марки товару, їхнівимог доупакуванняостаннього йсервісу, ступенявпливукомунікаційної політики навибір товару припокупціспоживачами таін.

>Невід’ємноючастиноютоварної політикиявляється упаковка товару, котрамаєнаступніфункції:

>Вміщення йзаміщення товару;

>Спрощеннявикористання товару;

>Засібкомунікаціїзіспоживачами;

>Сприяннясегментаціїринку;

>Сприянняроботіканалівзбуту;

>Засібформуванняновоїпродукції,її образу.

Прирозробці упаковкивраховуютьприйняті наринкунормистандартів йуніфікації,ретельновибираютьколір, форму йрозміри упаковки,пакувальнийматеріал,розробляють дизайн. Упаковка винна забезпечити захист притранспортуванні,зберіганні та перевалку товару, бутивізуальноприйнятною,відповідатипрактицізберігання,вантажнійобробці йекспортування товару вторговихпосередників,викликатисприятливуреакцію із боціспоживачів.

>Будь-яка упаковкапотребуєвитрат,пов’язаних ізвиробництвомтоварів.Розмірвитрат винензнаходитись увідповіднихпропорціях довартості товару.Створенню упаковки виннепередуватиформуванняїїконцепції, щорозкриваєпринципизапропонованої упаковки йїї роль конкретної товару.Формуючиконцепцію,визначаютьосновніфункції упаковки,потімприймаютьрішення пророзмір упаковки,матеріал, ізякого вона якщовиготовлена,колір,текстовеоформлення,наявність товарного (марочного,фімового) знаку.

>Після розробкиконструкції упаковкипроводятьсерію іспитів:

·Технічнівипробуванняповиннізасвідчити, що упаковкавідповідаєвимогам “>нормальної”експлуатації;

·Випробування наобзорність йзовнішнійвигляд —виявити, чивважаютьпосередники, що упаковказручна привантажообробці;

·Випробування наспоживачу —виявити їхні ставлення нановинці.

Уціломузатрати наупакуванняшвидкоокупаються зарахунок збільшеннякількостіпокупців, якіприваблює нова упаковка товару, щовідповідає їхнівимогам.

>Невід’ємноючастиноюстратегіїпроектування йвикористання упаковкиємаркіровка товару ізвикористанняметикеток,ярликів, штриховогокодування ііншихпідсобнихзасобів.Вониможуть матірвигляднезалежноїбірки,прикріпленої до товару, чи су-цільноїграфічноїкомпозиції, котраявляєтьсяневід’ємноючастиною упаковки. Наетикетціможе бутивказана лишемарочнаназва товару чи наведень великийоб’ємінформації пронеї.

>Відпродавцязалежить, котріконкретніфункції виннавиконувати упаковка:ідентифікувати товарчимарку,вказувати на сорт товару,описувати товар,пропагувати його зарахунокпривабливогографічноговиконання тощо.

>Недоліки врозробці упаковки,їїнизькаестетичність таінформованість,невисокаякістьупаковочнихматеріалів негативновпливають наконкурентоспроможність українськихтоварів,створюєтруднощі при їхнітранспортуванні,розміщенні тапродажі,зменшуютьрівеньінформованостіпотенційнихпокупців протовари.

Насучасномуетапіуправлінняупакуваннямтоварів уторгівельномупідприємствінабуваєновий характер. Концепціюупакуванняспрямована напсихологічніаспектидіяльностіспоживачів,тобто вонрозглядається якзасібпросуваннятоварної марки таторгівельного підприємства,зручностітранспортування товаруспоживачами,задоволення потребпокупців із точкизоруестетичнихпоказників,прогнозуванняможливоїповторної купівлі.

Отже, упаковкаявляється не лише “>візитноюкарткою”продавця, але й іважливимінструментомреклами,засобомформуванняпопиту й йогостимулювання. Упаковка, Яказберігає уповнійцілості товар, неможе бутинічимзамінена іекономитьнабагато понадзасобів, ніжвитрачено наїїрозробку.

Дляторгівельного підприємстванеобхідно систематичновраховуватипотребиспоживачів, їхніпереваги вумовахрізноманіттяторгових марок, матірчіткепредставлення процілісний сегментринку, систематичноаналізуватинаступніосновніпоказники:

>функціональні іемоційніасоціаціїспоживачів, котріпов’язані ізтоварноюмаркою;

–рівеньпопулярності маркисередспоживачів;

–ступіньпізнаннятоварної маркиспоживачами;

–ступіньзадоволеностіпокупців узалежності від маркитоварів;

–рівень контингентупостійнихпокупців;

– числоповторних покупокоднієї йтієї марки.

>Товарний знак —цезареєстроване, вустановленому порядкупозначення, щоприсвоєне товару для йоговідмінності відінших тавказує на ого виробника (>підприємство,фірму).Вінявляє собоюмалюнок (символ, знак),певмвол, знак),певер, чисел.

Зпозиції маркетингу,виробничо-комерційноїдіяльностітоварний знакособливий символтоварноївідповідальності,якийвказує комуналежить праворозпорядженняданим товаром,отримуватиприбуток й нести відповідальність запостачання неякісного товару.Товарний знак, практичномаловідчутнийфізично,дає йоговласникувідчутніматеріальнівигоди,створюєйомувисокурепутацію.

Дотоварнихзнаківвідносять:фірмовийтоварний знак,асортиментний знак,експлуатаційний знак,маніпуляційний знак,економічний знак, штрих код.

>Основніфункції товарногознаку—свідчити провисокуякість товару,викликатидовірупокупцівзавдякисприятливомуіміджувласника товарного знаку, щоздійснює контролю надякістю товару.Товарний знакявляє собою основу дляреклами, але й, на свійчергу, длястійкогофункціонування,розпізнання й доброгозапам’ятовування товарного знаку сампотребуєреклами, упоєднанні ізякоюявляє собоюважливийзасібконкуренції.

>Прагненнятоваровиробникаофіційнозареєструватитоварний знак обумовленетакож й із сутоекономічнихпоглядів:марочні (>фірмові)товаризазвичайцінуються на 15—25 %вище, ніжнемарочні.

Таким чином, ефективноговпровадженняуправлінняринковоюатрибутикоютоварівторгівельного підприємства, котрі було брозглянуто,даєможливість матірпідприємствудовгостроковіконкурентніпереваги задопомогоювисокоїдовіриспоживачів.


2.Аналізпродукції підприємства

2.1Стисла характеристика підприємства

У 1925роціколгосп «>Праця»Менського району чернігівськоїобласті буворганізований набазі двохколгоспів “>Першетравня” та “>Праця”.Маввін укористуванні 120 газемлі. У 1998 бувреорганізований усільськогосподарський кооператив “>Праця”,який заданими на 2002рікмає 7087 газемлі. З 2002 рокуТОВ “>Праця” бувреорганізований утовариство ізобмеженоювідповідальністюЗнаходитьсяТОВ “>Праця” упівнічно-східнійчастиніЧернігівськогоПолісся.

>Центральнасадибагосподарствазнаходиться вс.СтольнеМенського району.Відстань дошосейного шляху “>Чернігів — Мена” 5 км, до районного центру 15 км, до м.Чернігова — 52 км, дозалізничноїстанції—16 км.

На територїгосподарствазнаходяться дванаселенихпункти: з.Стольне та м.Сосниця.

>Пунктиреалізаціїпродукції м.Чернігів, м.Сосниця, п. р. т.Короп, м. Мена, з.Нехаївка, з.Стольне.

>Ефективневикористанняземлі,трудовихресурсів,основнихзасобів узначнійміріобумовлюєтьсягалузевоюструктурою йспеціалізацієювиробництва, щохарактеризуютьякісний біквиробництва ймісцепідприємств,районів йрегіонів усуспільномуподілі роботи.

Узв’язку із переходом України доринковихвідносин, хоч укожномурегіоні йгосподарствісклаласяпевнаспеціалізаціявиробництва,сворилисьреальніумовиїїдальшогоудосконалення.Ціпроцесивідбуваються й уТОВ “>Праця”.

>Кожнеаграрнепідприємство,виходячи ізвласних потреб,розподіляєвиробленупродукцію. Упевнихпропорціях воно таспрямовуєїї навиробничіпотреби длянаступного циклу (>кормів,насіння,садівногоматеріалу,відтворення стада тощо), на оплату роботинатурою й на продажів.Продукція, проданопідприємством, атакожвикористана наобмін забартернимиугодами,називаєтьсятоварною.Товарнапродукція—це тачастинаваловоїпродукаваловоїпродуквана замежі підприємстварізнимспоживачам.Кожнимпідприємствомвизначається структуратоварноїпродукції,щобвизначитиспеціалізаціюгосподарства.Отожвизначимонапрям тарівеньспеціалізації.

>Таблиця 1

>Обсяг й структуратоварноїпродукції уТОВ «>Праця» за2003—2005рр

>Показники 2005рік 2006рік 2007рік Усередньому за 2005-2007 рокта
>виручка,тис.грн >питома ваги, % >Виручка,тис.грн >питома ваги, % >виручка,тис.грн >питома ваги, % >виручка,тис.грн >питома ваги, %
>Продукціярослинництва,усього у томучислі: 1823,00 74,50 1460,00 73,85 616,00 35,48 1299,67 70,60
>Зернові йзернобобовівсього 452,00 18,47 610,00 30,85 318,00 18,32 460,00 24,99
>Картопля 1092,00 44,63 754,00 38,14 249,00 14,34 698,33 37,93
>Овочівідкритого грунту 34,00 1,39 44,00 2,23 2,00 0,12 26,67 1,45
>Іншапродукціярослинництва 245,00 10,01 52,00 2,63 47,00 2,71 114,67 6,23
>Продукціятваринництва,усього у томучислі 624,00 25,50 517,00 26,15 483,00 27,82 541,33 29,40
>Вирощування вживіймасі ВРХ 343,00 14,02 313,00 15,83 215,00 12,38 290,33 15,77
>Свині 94,00 3,84 93,00 4,70 43,00 2,48 76,67 4,16
Молоко 143,00 5,84 73,00 3,69 220,00 12,67 145,33 7,89
>Іншапродукціятваринництва 44,00 1,80 38,00 1,92 5,00 0,29 29,00 1,58
разом порослинництву йтваринництву 2447,00 100,00 1977,00 100,00 1099,00 63,31 1841,00 100,00
>Промисловапродукція тареалізаціяіншоїпродукції,робіт йпослуг 1264,00 34,06 682,00 25,65 637,00 36,69 861,00 31,87
>Всього 3711,00 100,00 2659,00 100,00 1736,00 100,00 2702,00 100,00

>Розрахункитаблиці 1 показали, щоспеціалізаціяТОВ “>Праця”маєнапрямоккартопляно-зерновий ізрозвиненимвиробництвомм’яса ВРХ.

>Проаналізувавшидані,отримали, що вструктурітоварноїпроукціїнайбільшупитому ваги всередньому за 2005—2007 рр.,займаєкартопля—37,93%,меншачастинаприпадає нареалізаціюзернових,м’яса ВРХ та молока йстановитьвідповідно 24,99%, 15,77%, 7,89%.

Зогляду тих, що уструктурі товарноїпродукціїгосподарствакартоплязаймає 37,93 %,можемоконстатувати, щоТОВ “>Праця”маєрізковираженуспеціалізацію.

>Станом на 2006рікпоглибленняспеціалізації основного виду неспостерігається,бопитома вагикартоплізменшується із 44,63% у2005р. до 14,34% — у2007р.

>ДодатковігалузіТОВ “>Праця” слабкорозвинені, так як їхньогопитома ваги увиробництві підприємствадоситьнизька.Рослинництво нагосподарствірозвинутекраще, ніжтваринництво, воно тазаймає 70,6 % (засереднімипоказниками),тваринництво на свійчергузаймає 29,4 %загальноговиробництва потваринництву йрослинництву. Отже, можназробитивисновок, щогалузьрослинництва, як основакормовоїбази,сприяє позитивномурозвиткутваринництва. Ос-кільки напідприємствідоситьвисокапитома вагивирощування вживіймассі ВРХ та свиней, можнасказати, щотваринництвосвоєюпобічноюпродукцією, котраєосновоюутворенняорганічнихдобрив для покращаннявиробництвапродукціїрослинництва,майжеповністюзабезпечуєостаннє.

>Динамікапромисловоїпродукції тареалізаціїіншоїпродукції протягом двох рокта (>2005—2007рр.)маєтенденцію до збільшення, то в 2005році вонстановила 25,65 % відзагальноївиручки, а 2006—36,69 %,тобтозросламайже упівтора рази,цепояснюєтьсязростаннямвласноїпотреби уданомувидіпродукції (>будівництволітніхмайданчиків,ремонтні роботи тощо).

Отже,робимовисновок, щоспеціалізація, Якасклалася наТОВ «>Праця»взагалівраховуєприродно-кліматичніумовигосподарства. Так якостаннєзнаходиться упівнічно-східнійчастинічернігівськогоПолісся,кліматичніумовиякоговціломусприятливі дляведеннясільськогосподарськоговиробництва, а особливостворюютьсядобріумови длявирощуваннякартоплі,льону,озимих йярихзернових,овочів,ягід йфруктів, атакожрізнихкормових культур.

>Проаналізувавшинапрямок таглибинуспеціалізаціюпереходимо доаналізу складу таструктури земельного фонду.

>Таблиця 2

Склад й структураземлекористуванняТОВ «>Праця»

>Видиугідь 2005рік 2007рік >Відхилення
>площа, га >Питома ваги, % >Площа, га >Питома ваги, % У т.ч. взятеоренду
>Усьогос.-г.угідь 6414 100 6414 100 4057 -
Ут.ч.:рілля 4851 75,6 4851 75,6 3215 -
>сінокоси 1145 17,9 1145 17,9 674 -
>пасовища 418 6,5 418 6,5 168 -

>Приведені втаблиці 2данісвідчать, що задосліджуванийперіод—2005-2007рр. —загальназемельнаплощаТОВ “>Праця” незмінилася.Також невідбулосязмін уструктурісільськогосподарськихугідь.Найбільшачастка внійналежитьріллі—75,6%, меншесінокоси йпасовища.Розмір земельногопаю нагосподарствістановить 12,5 га.Вартість земельногопаюсягає 20тис.грн. за пай.Кількість Чоловік,яким належатипаїстановить 510,майже усім баченоДержавніАкти на правоприватноївласності на грішну землю.

>ВивченняземлекористуваняТОВ “>Праця” дозволиловстановити, щорівеньсільськогосподарськоговикористанняупродовжтрьохостанніх роківзалишивсянезмінним.

Отже,робимовисновок, що земля угосподарствівикористовуєтьсяінтенсивно. Зогляду тих, щовиробництвоваловоїпродукціїсільськогогосподарства 2006-го р.,скоротилось, упорівнянні із 2005 р.майже на 1,5 тис. грн., можнаконстатувати прозниженняефективностівикористання земель,слідзвернути понадуваги наїїполіпшення,зокрема зарахунокзаходів поборотьбі ізводноюерозією, котраспостерігається удосліджуваномурегіоні, атакожпроведеннярізних агро- йгідротехнічнихробіт.

>Кожнеаграрнепідприємствоможеефективнопрацювати заумови, коли воно тамаєнеобхіднийпрофесійний йкваліфікаційний складпрацівників.

>Розглянемозабезпеченість підприємстватрудовими ресурсами тавизначимопоказники, щоїїхарактеризують.

>Таблиця 3

>Динамікасередньорічноїчисельностіпрацівників таефективностівикористанняробочоїсили уТОВ «>Праця» за 2004—2006 рокта

>Показники 2005рік >2006рік 2007рік >2007р. у % до2005р.
>Середньорічначисельністьпрацівників,чол 507 435 412 81,26
зокрема. врослинництві 169 139 112 66,27
втваринництві 268 231 234 87,31
>Відпрацьовановсього 1-мусередньорічнимпрацівником,люд-днів 228 201 137 60,08
зокрема. врослинництві 265 236 122 46,28
втваринництві 264 236 183 69,04
>Вироблено ВП успівставнихцінах 2000 р. на 1працівника, грн. 11515 10074 4532 39,35

>Аналізуючидинамікусередньорічноїчисельностіпрацівників,порівнюючизвітнийперіод ізбазисним,відмічаємозменшеннязагальноїчисельностіпрацівників на 18,74 %. Причомускороченнявідбувається в основному зарахунокрослинництва,відхиленнясередньорічноїчисельностіпрацівниківданоїгалузі у 2007році від2008р.становить 33,73 % чице 57 Чоловік.Причиною цогозниження сталозменшенняпосівнихплощтрудомістких культур, атакожчасткововихід людей напенсію.Скороченняпрацівників утваринництвістановить 12,69 %.Причиноюзменшеннякількостіпрацюючих угалузітваринництваєвведення новихтехнологій тачастковогоскороченняпоголів’я ВРХ.

>Розрахунки показали, щокількістьвідпрацьованих однимпрацівникомдніввцілому у 2007 р., порівняно ізбазисним 2005,зменшилась на 39,92 % (чице на 91 день). Цевідбулося в основному зарахунокрослинництва й вменшіймірі —тваринництва,тобтознизиласьінтенсивністьвикористанняробочоїсили, щозумовленезменшеннямвиробництваваловоїпродукції.

Отже,вцілому погосподарствуспостерігаєтьсязменшення вкількостіпрацюючих,скореченнівідпрацьованих однимсередньорічнимпрацівникомднів та, якнаслідок,виробництваваловоїпродукції урозрахунку однієїсередньорічногопрацівника на 60,65 %.

>Враховуючи ті, щосілськамісцевістьпостійноєджереломтрудовихресурсів дляіншихгалузей народногогосподарства, проблемапідвищенняпродуктивності роботи всільськомугосподарствізалежить віднауково-технічногопрогресу,який винен домінімумузвестизатратиживої роботи привиробництвісільськогосподарськоїпродукції, до тогочислі ікартоплі.

>Виробництвопродукціїзначноюміроюзалежить відвикористанняосновнихвиробничихфондів.

>Таблиця 4

>Забезпеченістьвиробництваосновними фондами таефективність їхньоговикористання уТОВ «>Праця» за 2005 — 2007 рокта

>Показники >2005р. >2006р. >2007р. >2007р. у % до2008р. Усередньому пообласті
>ВартістьОВФ,тис. грн 36 248 35 841 35 283 97,34
>Середньорічначисельністьпрацівників,чол. 507 435 412 81,26
>Валовапродукція, тис.
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація