Реферати українською » Маркетинг » Зовнішня реклама на бігбордах


Реферат Зовнішня реклама на бігбордах

>Зовнішня реклама набігбордах

У наш годину рекламаєосновою врозвиткуфактичнобудь-якогобізнесу.Вонавсюди: нателебаченні, утранспорті, у журналах, газетах -скрізь,кудипадаєпоглядлюдини. Одним ізнайефективнішихвидівєзовнішня реклама.

>Цей видрекламиз'явився понад 100 років тому вАмериці, коликомпанії іфірмипочалиорендуватипростір надошкахоголошень длясвоєїреклами. УколишньомуРадянськомуСоюзіця область початкурозвиватися років десять тому:з'явилися Першіщити,бігборди з плакатами, котрірозміщалися, як правило, самихжвавих трасах ймагістралях. У даний моментохоплення місць длязовнішньоїрекламизначнорозширився.Її можнапобачити настінах йдахахбудинків, наліхтарнихстовпах, наспеціальних тумбах й впавільйонахочікування транспорту.Яскраві,світніплакати сталиневід'ємноючастиноюміськихпейзажів.

>Ринокзовнішньоїреклами в Україніпочав активнорозвиватися із початку 90-х років.Масштабніконсолі, на які свого годинивстановлювалисяпропагандистські гаснула,нашвидкупереобладналися подрекламніщити.Пізнішез'явилися йоригінальніносії,включаючидорогідахові установкивітчизняноговиробництва.

Напершихетапахрозвитокзовнішньоїрекламисупроводжувавсярізким ">накачуванням"цін.Собівартістьїї бувукрайвисокою. Зіншого боці,завищенітарифи дозволялишвидконасититирекламнімережі шляхомреінвестування:знайшовшизамовника на Першібігборди,рекламні агентства відразувкладализасоби взакупівлю й установку новихносіїв. Аліце було браніше. А теперрекламодавець непочневкладати своїгроші вбудь-яку рекламу до тихийпір,покирекламне агентство не уявитиконкретніцифри, щодозволяютьспланувати й провестирекламнукампаніюнайефективніше.

>Зовнішня реклама в Україніперетворилася надостатньостабільний йперспективний видбізнесу.Статистичнідані пророзподілрекламнихбюджетів позасобахмасовоїінформації Українипоказують, щочастказовнішньоїреклами взагальномуоб'ємі "рекламного пирога" у 2000-муроціскладалаблизько 8%.Ця цифрапорівнянна ізєвропейськимипоказниками йдозволяє ізупевненістюсудити про ті, у Україніреалізуютьсясвітовітенденціїзростанняпопулярностізовнішньоїреклами.Перевагизовнішніхзасобіврекламичисленні.Вониставляться доохоплення,частотності,гнучкості ісилівпливу, атакож дорівнявитрат.

>Найчастішерекламодавцевінеобхіднонасититирекламоюринок,якщо проти ньогокоштує заподіянняпрезентації нового товару чихоча б новоговпакування старого товару. Задопомогоюзовнішніхзасобіврекламивеликеохоплення можна забезпечитимайже за самідіб.

>Базовоюодиницею призбутіплакатівє "100пунктівсукупного рейтингу щодня" чи "100демонстрацій ". Одинрейтинговий пунктдорівнює одномувідсоткуспоживачів конкретногоринку. Однакпридбання стапунктів неозначає, що наданомуринкуз'явиться 100щитів ізрекламою. Цеозначає, що рекламаз'явиться натакійкількостіщитів,щобтеоретичнопротягом дняохопити 100%споживачівринку. Однак уреальнійситуаціїрекламодавець, щокупує 100пунктів рейтингу,охоплюєприблизно 88,1%дорослого населенняринкупротягом дня за30-деннийперіод, наякий були ">придбані"щити.Рекламодавець,якому непотрібнотакенасичення,можезнизитикількістьщитів з плакатами, йодиницязбуту якщовиражена вчастках відбазовоїодиниці,наприклад, 75, 50 чи 25пунктівсукупного рейтингу.Рекламодавець, щобажає понадінтенсивногонасичення,можезбільшитикількістьплакатів,щоб забезпечитисобі 200 чинавіть 300пунктів рейтингу щодня.

>Ще понадзначення длярекламодавцяздобуваєрозміраудиторії,охопленоюзовнішньоюрекламою. Побільшійчастиніцяаудиторіяскладається ізмолодих,утворених,сприйнятливих ймобільнихчленівсуспільства -дужепривабливадемографічна група длянаціональнихрекламодавців.

>Засобизовнішньоїрекламимаютьвисокучастотність. За результатамидослідженьІнститутузовнішньоїреклами, 9 із 10 Чоловік принасиченостірекламноїкампанії в 100пунктів рейтингубачатьпевну рекламупринаймні 29разів за30-деннийперіод. Дляосіб ізвисокимрівнемутворення і порівняновисоким доходом даначастотністьщевище.

>Зовнішня рекламадаєрекламодавцевіможливістьдіяти болеегнучко.Вониможутьрозмістити свою рекламу вбудь-якійгеографічнійкрапці накожному ізринків повсій стране - унаціональному,регіональному чимісцевомумасштабі.Рекламодавецьможекупитизасобизовнішньоїрекламилише в одномумісті чиокремомурайоніміста.Гнучкістьможе матірдемографічний характер. Рекламаможе бутисконцентрована вмісцях,найбільше частовідвідуванихмолоддю, людьми ізвисокимстатком чипредставникамиконкретнихетнічних груп.

>Важливоюперевагоюстендовоїрекламиє ті, що вонаможе бутиспрямована напевнуаудиторію приобміркованомурозміщенні.Зовнішня рекламанавітьможезнаходити своюаудиторію з виглядудіяльності -домогосподарок на шляху вунівермаг на купівлю,бізнесменів, щоїдуть на роботу чи тому,туристів на шляху ваеропорт й т.п.

>Зовнішня рекламамаєнайнижчувартість з всіхіншихзасобів, атарифизмінюютьсязалежно відрозміру конкретногоринку інеобхідноїінтенсивностіреклами.

У цьомувипадкувикористаєтьсятермін ">демонстрація",щобвизначитикількістьщитів ізрекламою,задіяних законкретнийперіод.Якщоступіньдемонстрації наринку із 1мільйономспоживачівдозволяє,щоб уцілому протягом дня дана реклама могла статіоб'єктомуваги 750 000разів, тоговорять, що така реклама здобула 75пунктівсукупного рейтингу протягом дня. Заперіод за 30 яднівцядемонстрація ">заробить" 2250пунктів рейтингу (30 x 75). Системапунктівсукупного рейтингудозволяєпроводитипорівняльнуоцінкувартостіреклами нарізних ринках.

>Тарифи длянаціональних ймісцевихрекламодавціводнакові.Вонищомісяцяпублікуються нарізнірівні рейтингу ізначноваріюються від одногоринку доіншого.Різницявиникає черезрозбіжністьорендної плати занерухомість,вартості роботи ірозмірівринку. Набільших ринкахтарифизначновище.

Усіцеєдодатковоюперевагою накористь цогоекономічного рекламногозасобу. При порівнянонизькихвитратахрекламодавецьможе довестисвій рейтинг додужевисокогорівня,охоплюючи своюаудиторіюбагаторазово за короткийперіод години.Природно, щоцеідеальнийваріант длярекламодавця,чийрекламнийзаклик короткий,простий йкатегоричний.

>Нетрадиційніметоди,використовувані взовнішнійрекламі,такожпідсилюютьвраження.Зовнішня рекламаєнайбільшвидовищною з всіхзасобівреклами.

>Крім цого, узовнішнійрекламівикористаєтьсясвітло,анімація ічудовіфарби.

Інарешті, в годину якіншізасобирекламиповиннішукатисвій шлях доспоживача,зовнішня рекламавпливає на у походах умагазини, нароботі і навідпочинку, день йніч,збільшуючиприбуток від продажрекламованихтоварів. Цетакожнадаєбільшустабільністьдіяльності такихнеритмічних областейбізнесу, якготельнегосподарство імотелі,ресторани і паркиатракціонів,туристичні бюро іавтомайстерні.

Узасобівзовнішньоїрекламиє своїнедоліки.Плакати на щитахпереміняютьсядужешвидко, тому,щоб бутиефективної,зовнішня реклама винна буквальноуриватися усвідомістьспоживачів. Дизайнреклами виненробитизакликчітким йвражаючої,крім цого, реклама виннасприятизбільшеннюзбуту.

>Незважаючи тих, щозовнішня рекламаідеальна дляохопленняаудиторії, вонмаєобмеження прироботі ізвузькимидемографічнимигрупами.Більше того,демографічнааудиторіязовнішньоїрекламиважкопіддаєтьсявиміру.

>Виробництво ірозміщеннязовнішньоїрекламивіднімаєдуже багато години, томузовнішнірекламнікампаніїповинні бутиспланованізаздалегідь,звичайно за 6-8тижнів до початкусамоїкампанії.

>Високіпопереднівитрати навиробництвоможутьспочаткузбентежитирекламодавців, щобажаютьрозміщати свою рекламу локально,хоча задопомогоюсітчастихтрафаретів йіншихсучаснихзасобів печаткиціни навиробництвоможуть бутиістотнознижені. Длянаціональнихрекламодавцівпридбаннязасобівзовнішньоїрекламиможепредставлятибільшітруднощі, бо доводитися матір справа ізвеличезноюкількістюфірм, щозаймаютьсязовнішньоюрекламою нарізних ринках.Навіть в однієїринкуможепрацювати до 30фірм, щопродаютьрекламнийпростір нарекламних щитах.

>Ще однанезручністьполягає до того, щорекламодавцевіважкоособистоперевіритирозміщенняреклами накожному ізкупленихстендів навідміну відреклами нателебаченні чи в газетах й журналах.

Уісторіїрозвиткузовнішньоїреклами булидовгі рокта негативного донеївідносини із боцігромадськості.Населеннясільськихрайонів, дезовнішня реклама представленаудосталь наузбіччях автострад,неодноразовоскаржилося тих, щовиродливіщитипсують ландшафт йруйнуютьприродну красумісцевості.Урядвідреагував націскарги,законодавчозаборонившизовнішню рекламу тільки в областях йнаклавши нанеїістотніобмеження вінші.Незважаючи тих, щорепутаціязовнішньоїреклами заостанні роктапокращиласязавдякиноваторському ірозважальному дизайнустендів,попит напростіррекламнихщитів у даний моментнабагатовідстає відпропозиції. Інарешті, силавпливузовнішньоїреклами у великомуступенізалежить віднавколишньоїїї обстановки.Рекламний щит, установлень надругоряднійдорозі, навряд чиможесприятипідвищенню престижурекламованого товару.

Ваша думка винна бутияркою.Зовнішня реклама невизнає тонкощів, вон виннавпадати в око впершу ж секунду,запам'ятовуватисяшвидко інадовго,шокуватиглядача своїмвиконанням,розмірами ічіткістю тексту.

>Оформленняповинне бути вибачимо.Безжалісновикреслюйте слова ізподвійнимзначенням йскладнімалюнки,концентруйтеся насамійсуті.Зовнішня рекламаєоб'єктомувагиглядачавсьогопротягомдекількох секунд. Ваша реклама виннаскладатися ізоднієї картинки, арекламний текст не виненперевищувати 7слів.

>Персоніфікуйте своїплакати,якщоцеможливо.Така реклама понад практична.Уведіть у текстназваміста чиім'янайближчого дилера.

Для понадефективногозапам'ятовуванняпрагнетезнайтиемоційний контекст. Незабувайте, що длявтомлених йголоднихмандрівників ваша рекламаможе статірозвагою.

Дляполіпшеннясприйняттявикористайтекольори. Встановлено, щонайбільш легким длячитанняєчорний текст нажовтомутлі. Ві можетекористуватисяіншимикомбінаціями,однакдотримуйтеся лишеосновнихквітів спектра ініколи некористуйтесясвітлим текстом нажовтомутлі.

>Використайтенавколишнєоточення длясвоїхцілей. Унашідні багатофірм, щозаймаютьсяжитловимбудівництвом,наголошують назручномумісцірозташуваннябудинків,розміщаючищити із текстом.Користуйтесярекламою,щобсказатипроїжджаючої, що ваш ресторанрозташований занаступним поворотом, а вашунівермаг - наіншійсторонівулиці. Незневажайтездатністюзовнішньоїрекламивпливати наетнічніспівтовариства, щопроживаютьнеподалік. ">Підганяйте"мову і дизайнреклами подвідповіднуаудиторію.

>Більшістьзразківреклами, щоз'являються навулиці, неєстандартизованимирекламнимизасобами, а, побільшійчастиніповідомляють проіснуваннятієї чиіншоїбізнесу-структури,розташованоїпоблизу. Хочатакий видреклами,безсумнівно,надаєдопомогу вроботіфірми, із йогодопомогоюнеможливоохопитиринок. Напротивагу цьомустандартизованазовнішня рекламарозміщає своїстенди нанауковійоснові,щоб забезпечитиохопленнявсьогоринку.Стандартизованазовнішня рекламаєвисокоорганізованимзасобом, йрекламодавецьможеприбігати до йогопослугповсюдно.Стенди, на якірозміщається реклама,виробляються йєвласністюфірм, щоспеціалізуються вційобласті.Стендизводяться вприватних земельніволодіннях,орендованихфахівцямифірми, йсконцентровані вкрапкахвищоїкомерційної іділовоїактивності, де смердотівідповідають усімвимогам пожитловому іцивільномубудівництву.

Уцюгалузьпромисловості входити порядку 600місцевих йрегіональнихспеціалізованихфірм.Вонипідбираютьнайбільшзручнімісця дляспорудженнястендів,здобувають чиорендують землю под них,споруджуютьстенди,містятьконтракти ізрекламодавцями нарозміщенняреклами іпоміщаютьрекламніплакати насвоїх стендах. Уїхньомуобов'язкутакож входитизмістрекламнихщитів у порядку,стежити за тим, щобсвітловаілюмінація невиходила із ладу, апорваніплакативчаснозамінялисяновими, атакожщобземельнаділянка вбезпосереднійблизькості від рекламний щитмавдоглянутий йпривабливий вид.

>Незважаючи тих, щонаціональна рекламастановитьлевовучастинувсієїзовнішньоїрекламноїпродукції,приблизночверть всіхзамовлень назовнішню рекламунадходить відмісцевихрекламодавців.Звичайно,чим меншеринок, тімвище відсотокмісцевихрекламодавців.Спеціалізованафірмаможенайнятихудожників длявиконанняреклами длямісцевихрекламодавців,однакнаціональнірекламодавцізвичайнодоручаютьцю роботурекламним агентствам.

Дозовнішньоїрекламивідносять:бігборди,троли,розтяжки,щити,банери длявиставок,стенди, й багатоіншихтипівзовнішніхрекламоносіїв.

>Такий видрекламоносіїв, як правило,євидимиммимохідь,здалеку.

>Уміння правильно донестирекламнуідею доклієнтів,використовуючиперевагизовнішньоїреклами,враховуючиїїнедоліки, -великемистецтво.

>Основні характеристикизовнішньоїреклами:

1. Добре видноздалеку;

2.Знаходиться вмісці, щопроглядається ізрізнихточок;

3.Розташована, як правило, вмісцях великогоскупчення людей;

4. Урекламівикористовуютьвеликі доброчитанішрифти;

5.Інформаціяподається до краюстислійформі.

>Специфікабезперервного ймасовоговпливубігбордів наділіпідвищуєзростанняпродажів,він уполізорувеликоїкількості людейбудні й свята, нароботі й навідпочинку, тихий,хтоучитується до тексту йзаучує номер телефону й тихий,хтопідсвідомо васзапам'ятав,вихвативши картинкулишекраєм ока ізелементівзовнішньоїреклами.Чіткий текст йконтрастнезображення доброєвидимимздалека, ізрізнихточокогляду, прирусі й призупинці.Нічнепідсвічуваннядозволяєбігбордупрацювати на васцілийдоба,незалежно від прайм-тайму й не було за йогорозцінками:зовнішня реклама набігбордахзадовольнятьнайекономнішукампанію.

>Окрімстандартнихрекламних правил,необхідноврахувативеликукількістьіншихчинників.

>Наприклад,бігбордиможутьстояти воднійчастиніміста й ">працювати", аіншій - ані.

>Необхідновраховуватирозміщення нарекламоносіях,виходячи ізвизначенняцільовоїгрупи, так,наприклад,бігборди,розраховані наіногородніхклієнтів,бажанорозташовувати прив'їзді доміста,розраховані нагородян -ближче дофірми-рекламодавця чирекламованого товару (>послузі), й т.п.

як й вбудь-якійрекламі, взовнішній -головневрахуватиосновніпереслідуваніPR-ціліреклами, атакож багатоіншихзовнішніхчинників.

Прирозробцірекламноїконцепції,обов'язкововраховувати їхні,виходячи із чого,різнірекламні ідеїкоректуються йфільтруються длязнаходження оптимальноефективної дії наКлієнтів.

>Із-завеликоїпопулярностідеякихвидівданоїрекламинеобхіднозаздалегідьзамовлятимісця наїїрозміщення!

>Клієнт винен знаті, щореалізаціяоригінальної,креативної,іміджевоїреклами,зажадаєпроведенняпрофесіональноїфотозйомки дляотриманняякісногопочатковогозображення.

>Також,слідврахувати типвиготовленнярекламоносія.Наприклад, длябігбордів:банернатканина (>коштуєдорожче,мобільна,гарантія: до 3 років*),банерний папір (>коштуєдешевше,стаціонарна,гарантія: 6-12міс. *).

>Виходячи із цого:

1.Банернутканину (>вініл)доцільновикористовувати длядовгостроковихрекламнихкампаній;

2.Банерний папіркращевикористовувати дляакцій йсезоннихпросуваньтоварів (>послуг),тобтокороткостроковихрекламнихкампаній.

Реклама набігдордах

>Бігборд (>такожбігборд,рекламний щит, анг.billboard) -поширений видзовнішньоїрекламиякийєрамою,оббитою листамиоцинкованоїсталі, щозакріплена наопорі.Термін ">бігборд"з'явився США, коли рядкомпанійпочалививішувати своїрекламніплакатидерев'янихконструкціях.

>Появабігбордівнародилася ізнеобхідності донестиінформацію неосвіченомунаселенню. Історіябігбордовпочаласяще ізДавньогоЄгипту,це булиоголошення пронагороду заупійманнязбіглихрабів.Далі вісторіївідоміпопередникирекламнихщитів -плакати.Їхпоява сталаможливою,завдякивинаходулітографії (видудруку).Плакативикористовувалися у ХІХстоліття длярекламитеатральнихуявлень. Аліпершимвеликомасштабнимвикористаннямплакатів сталовикористання їхнього длярекламицирковихвиступів.

>Більшість людей самихрізнихсоціальних группостійнобачатьбігборди. Припроведеннірекламнихкампаній, реклама набігбордах дозволити легкоохопити весьрегіон, щоцікавить, йдобитисязапам'ятовуванняторгової марки. Великакількістьбігбордівдозволяєрозмістити рекламу набігбордах вбезпосереднійблизькості від місцьпродажіврекламованого товару. УКиєві, дебігбордів3х6величезнакількість, дляпроведеннямасштабнихрекламнихакційвикористовують 100-300поверхонь вмісяць.Ротаціябілбордівдозволяєохоплюватирізнірайони, максимальновпливаючи націльовуаудиторію.Розташуваннябігбордів3х6переважноуздовжкрупнихавтомобільних траспідвищує їхніпривабливість длярекламодавців.Саме тому, реклама набігбордах -дужевигіднерішення.

>Прийшов годину, й нашбізнестакожоцінивбезперечніпереваги широкогоекспонуваннялаконічної йяскравоїінформації протовари йпослуги ізвикористаннямзовнішньоїреклами. Повсій странеуздовжголовнихтранспортнихпотоків на автострадах, нарозв'язках йперехрестях, вмісцяхінтенсивного рухуосновнихспоживачіврекламнихзверненьвстановлюютьсяперпендикулярнізагальному рухущити, котріпривертаютьувагу йприголомшуютьсміливими йпомітними образами.Статичні йпотужнібігборди в буквальномурозуміннірозширюютьпростірзовнішньоїреклами,роблятьїїактивнимінструментомпідтримкиіміджу на конкурентнонебезпечномуринку йдозволяють оперативновпливати націльовілокальнігрупи району,міста, країни.


Списоквикористаноїлітератури

1. Роман Є.В.Реклама.5-е узд. - СПб.: Пітер, 2002

2. Музикант В.Л. Реклама діє. Стратегії просування. - М.: Видавництво:Эксмо, 2007

3. Реклама України -advertising.com.ua

4. Рекламний бізнес -adreport.com.ua

5. Реклама набігбордах -bigbords.ho.com.ua

6. Реклама набігбордах -webra.com.ua

7.media-group. kiev.ua

8.Зовнішня реклама -z-reklama.lviv.ua

9.metastudio.com.ua.


Схожі реферати:

Навігація