Реферати українською » Маркетинг » Що таке маркетинг? (Сутність Концепції маркетингу)


Реферат Що таке маркетинг? (Сутність Концепції маркетингу)

ТЕМА 1. ">ЩОТАКЕ МАРКЕТИНГ ?

(СУТНІСТЬКОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ)”


              ІСТОРИЧНАДОВІДКА

1.ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

2.ЕВОЛЮЦІЯЗМІСТУ ІКОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

3.ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬМАРКЕТИНГОВОЇДІЯЛЬНОСТІ

4.ВИСНОВКИ


                    Післявивчення тими Візможете:

·Зрозумітисутність маркетингу й його рольекономіці;

·Проаналізуватиеволюцію маркетингу шляхомпорівнянняпятиконцепцій, на якібудуютьсявзаємовідносини виробника йспоживача

·Зясуватифункції маркетингу тазмістмаркетинговоїдіяльності

            >ІСТОРИЧНАДОВІДКА

    Першіформимаркетинговоїдіяльності (>ціноваполітику йрек-ламу) можназустріти на самому початкустановлення йрозвиткуто-варно ->грошовихвідно-син..Інформація про рекламу товарузуст-річаються як уДревньомуЄгипті, то й в державахдревньоїМесо-потамії.

     То в 1650 р. один зчленівяпонськоїторговоїфірми ">Міцуі"відкриває вТокіо щосьподібнеуніверсальному магазину, укотро-мувінупершевикористовуєдеякі ізосновнихпринципівмарке-тингу,такі , якзбірінфорормації пропопит йпропозиціющодоріз-нихтоварів,попереднєзамовлення навиробництвоходовихтова-рів,існуваннягарантійного рядок,протягомякогопокупецьмає правоповернути товар йодержати тому своїгроші, реклама.

    Теоретичніоснови маркетингу яксамостійної науки, котраіснує настикуекономіки ,етики,соціології йпсихології тихуправління , булистворені американцемСайресомМаккорміком (1809 - 1844). Уісторіївін понадвідомий як конструктор Першого комбайна.Маючи лишетехнічнуосвіту,вінстворивтакі напрямимарке-тингу, яквивчення іаналізринку,основні засади йпринципивибо-руціновию політики йсервісу, щопризвело допроцвітання йогофірми ">ІнтернешнлХарвестер".

    Поняття маркетингувиникло США на початку XXсторіччя. Уцей годинувеличезнийінтегрованийамериканськийринок послепромисловоїреволюціїпотребував новихпідходів.

     Маркетинг якдисциплінавикладається вамериканськихунівер-ситетах з 1902 р. (>Пенсільванськийуніверситет). УЄвропіперша кафедра маркетингу буввідкрита в 1977 р. (>Цюрихськийунівер-ситет).Післякризинадвиробництва (30-ті рокта)американськіфірмипочинаютьзвертатися доконцепції маркетингу,цілеспрямо-ванікроки вгалузі системногопідходу до маркетингу булизробле-ні в50-і рокта, у60-і маркетингперетворився вактивнийбагато-функціональнийзасібрішеннядовгостроковихкомерційних завдань, у80-івіннабув новогосоціальногозвучання.

                1.ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

>Власнетермін «маркетинг»означає:

    market -1)ринок, базар,збут,торгівля,ціна, курс

 >американізоване .-продовольчий магазин

              2) привезти нариноккупити,продати наринку ,збувати,знаходити ринкизбуту

    marketing - діяльність у сферіринку (inq-овая формазмістовогодієслова - активнадія)

    marketgetting -оволодінняринком

    Визначення маркетингу

1)Котлер Ф. - Маркетинг - видлюдськоїдіяльності, напрямів назадоволення потреб задопомогоюобміну;

2) Маркетинг -цесоціальний процес,метоюякогоєодержання задопомогою прямогообміну чиринку необходимихтоварів йпослуг як для окремихіндивідів йсоціальних груп, то й нарівні підприємства;

3) Маркетинг -цемеханізм забезпечення нормальногорівня життя (конкретної моменту години);

4) Маркетинг - системаорганізаціївсієїдіяльностіфірми порозробці,виро-бництву йзбутутоварів йнаданнюпослуг наоснові комплексноговивченняринку йреальнихзапитівспоживачів зметоюодержаннявисокогоприбутку;

5) Ж.-Ж.Ламбен - Маркетинг -цесоціальний процес,спрямо-ваний назадо-волення потреб йбажань людей йорганізацій шляхом забезпеченнявільного конкурентногообміну товарами йпослугами, щонадаютьцінністьпокупцям;

6)Фірма "Юнілевер" - Маркетинг -цепланування йздійсненнявсебічноїдіяльності,пов'язаної ізпродукцією, зметоюздійснення оптимальноговпливу наспоживача для забезпеченнямакси-мальногоспоживання приоптимальнійціні іодержання врезультаті цогодовгостроковогоприбутку;

>7)Ф.Котлер - Маркетинг -це діяльність позабезпеченнюнаяв-ностіпот-рібнихтоварів йпослуг дляпотрібноїаудиторії, употріб-номумісці, в потрібен годину й попідходящійціні, приздійсненнінеобхідноїкомунікації .

     Вважають, що маркетинг –це

         >ЕКОНОМІЧНИЙПРОЦЕС

         >ФІЛОСОФІЯСУЧАСНОГОБІЗНЕСУ

          >ФУНКЦІЯУПРАВЛІННЯ


        МАРКЕТИНГЯКЕКОНОМІЧНИЙПРОЦЕС

     Маркетинг якекономічний процес,забезпечує контактвироб-ника йспо-живача,сприяєефективностіобмінівміж ними, щовід-буваються наринку,раціональнійорієнтаціїсуспільноговиробни-цтва йвідтворення. З цогопоглядувінєцілеспрямовуючимпо-чаткомвиробництва,засобомзведення домінімумуневідповідностіпопиту йпропозиції.

     Уаналізованійякості маркетингвстановлює йпостійнопідтри-мує не лишетоварний , але й іінформаційнийобмінміжпотен-ційнимиучасникамиринковихвідносин.Потреба вньому тімви-ще,чим понадвиробниківоднорідноїпродукціїпротистоїтьнужденним унійсуб'єктам. як правило,ще дозаключення догоди .Підприємецьстарається детальнодосліджуватинайменшін'юансиспоживчихпереваг, апокупець, у своючергу, ->експ-луатаційні іекономічні характеристикизапропонованихтоварів. Почис-ленних каналахкомунікаційнихмереж маркетингувідо-мості про станпопиту йпропозиціїстаютьнадбаннямобохсторін. Акткупівлі-продажувідбу-ваєтьсялише до тоговипадку,якщопро-дуцент йпокупецьдомовляються провзаємовигідніумовиконт-ракту. Результатдосягнутої догоди -перехід від виробника доспоживача права навикористання товару вобмін наінший товар чигроші.

     Українах зрозвинутимринкомпідприємцітіснопозв'язуютьперс-пективиекономічного зростанню ізефективністюмаркетингових систем. У США, порізноманітнихоцінках, від 25 до 30відсотківзайнятого населення трудитисябезпосередньо в сфері маркетингу, чи всуміжних сферах.При-близно половина шкірногодолара,вит-раченогоамериканьцями для придбання,витрачається навідшкоду-ваннямаркетинговихвитрат.

           Маркетинг якфілософіябізнесу

     Маркетинг якфілософіябізнесуявляє собоюзасібмислення,вихідним пунктомякогоєпопит навироби йпослуги, котрінадаєпідприємство.Йогозадоволеннюпідпорядкованібудь-якірішення,прийнятіпідприємством.

    Виробляти лише ті, утакійкількості, щоможе бути продано,робити лише ті, щопотребуєпокупець -це гаслофірми, щоспо-відуєконцепцію маркетингу.

     Концепцію маркетингупропонуєпостійнуборотьбу запокупця,розширенняїхнього кола,затвердження наринку. Зцієюметоюпідприємствовивчаєдинамікуспоживчихпереваг й акцент усвоїйдіяльностіробить не так навипуск ужеосвоєнихвиробів, але впідго-товку йвиробництво такихтоварів, щоспроможнізадовольнитинові, частоще неусвідомленіпокупцемпотреби.

 

МАРКЕТИНГЯКФУНКЦІЯУПРАВЛІННЯ

     Маркетингтакожрозглядається якголовнафункціяуправління, щовиз-начаєринкову йвиробничустратегіїпідприємств йзасно-вана назнанніспоживчогопопиту. У годину абсолютнабіль-шістькомпанійпромисловості,торгівлі,сферипослуг США втій чиіншійформі регулярноздійснюють маркетинг.

     Маркетингцепевна системапоглядів,координаціярізнома-нітнихаспектівкомерційноїдіяльності, комплексвзаємозалежнихелементівділовоїактивності,філософіябізнесу, позначкаякої -зм'як-шення кризнадвиробництва,нарешті, процесзбалансуванняпопи-ту йпропозиції.

    Основнаідея маркетингу - >ідеялюдських потреб. Зрозвиткомсуспільствазростають йпотреби людей. Людистикаються із усебільшоюкількістюоб'єктів, щовикликають їхньогоцікавість,інтерес йбажання.Виробники, з свого боці,намагаютьсясформуватизв'я-зок тім , що смердотівипускають, йпотребами людей. Товарпропаган-дується якзасібзадоволенняоднієї чи рядуспецифічних потреб.Потреби людей практичнобезмежні, як відресурси дляїхньогозадо-воленняобмежені.Людина якщовибирати тихтовари, щодаютьїйнайбільшезадоволення вмежахїїфінансовихможливостей.

 

   Можнавиділити ТРИГОЛОВНИХАСПЕКТИ маркетингу

                         >Аналітичний аспект -розумінняринків

 У цьомуаспекті под маркетингомрозуміють комплексінст-рументіваналізуринку (таких якметодипрогнозуванняпродажів,імітаційнімоделі йдослідженняринку),доступних лише великимпідприємствам, котрі смердотівикористовують для розробкиперспек-тивного й болеенауковогопідходу доаналізупотреби йпопиту.

                     >Активний аспект -проникнення на ринки

У цьомуаспекті под маркетингомрозуміють рекламу,стиму-люваннязбуту йтиск напокупців,тобто комплекснайбільшеагре-сивнихінструментівпродажів,використовуваних длязахопленняіснуючихринків.

     У цьомузначенні маркетингрозглядаєтьсястосовноринкума-совогоспоживача.

                   >Ідеологічний аспект - образмислення

У цьомуаспектівважають, що маркетингцеархітекторсуспільстваспоживання,тобтоцеринкова система, депродавцікомерційноексплуатуютьспоживачів.Щобпродавати усе понад й понад,не-обхіднопостійностворюватиновіпотреби.

         

         Тобто МАРКЕТИНГ –цеводночас йфілософіябізнесу, йак-тивний процес. якфілософія маркетингпропонуєпевну системумислення йідеологічну основумаркетинговоїдіяльності.

          якактивний процес маркетингвирішує низкузавдань, щови-никають передпідприємством вреальнихринковихумовах.

        

Роль маркетингу векономіці

Маркетинг ізпозицій >макроекономікидаєзмогуформуватипотребикінцевихспоживачів,сприяєефективнішомувико-ристаннюресурсів,прискорюєтоварообіг,зменшуєтоварнізапаси.

Зпозицій >мікроекономіки маркетингстворюєумови, котріспри-яютьпристосуванню підприємства довимогринку.

>Відзапровадженнямаркетинговоїдіяльностівиграє й >споживач-завдякизменшеннюризику припридбаннітоварів,розширеннюасортименту йдоступностітоварів,підвищення їхньогоякості,розширенню колапослуг,гнучкійціновійполітиці.

>Важливозрозумітивзаємозвязок маркетингу ізіншимифунк-ціямибізнесу –фінансами,бухгалтерськимобліком,виробництво,науково-дослідними роботами таіншими .

>Фінансиважливі дляоцінкиефективності маркетингу, відякоїзалежитьприбутковість окремихтоварів.Менеджери, щовідпові-дають затовари,повинніскладатикошториси,контролювативит-рати йвизначатиприбутковість товару.

>Бухгалтерськийоблік >сприяєоцінціефективності маркетингу,встановлюєвитрати натовари.Процедурибухгалтерськогооблікувизначаютьрозподілвитрат й врезультатібезпосередньовпливають наоцінкуприбутковостітоварів.Розподілвитратнеобхіднийтакож й длявизначення йвстановленняцін.

Маркетингтакожтіснокоординує із >виробництвом. >Обсягиви-робництвабазуються на маркетинговогопрогнозі для нових йісну-ючихтоварів.Графікивиробництварозроблюються ізметоюзабез-печення поставки товару довизначеноїдати.Нездатністьналеж-ним чиномскоординувати маркетинг йвиробництвоможе привести докатасрофічнихнаслідків.

>Координація маркетингу й >НІОКР особливоважлива прироз-робці новихтоварів. Маркетингподає впідрозділиНІОКРінфор-мацію пропотребиспоживачів у тому,щоброзробникиврахувалиціпотреби.ПідрозділиНІОКР, на свійчергу,повиннінадативід-ділу маркетингуповну йдокладнуінформацію проновий товар.

>Досягнутичіткоївзаємодії відділення маркетингу йіншихпідрозділів незавжли легко йможливо.

 

      2.ЕВОЛЮЦІЯЗМІСТУ ІКОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

    Існуєп'ятьальтернативнихконцепцій маркетингу,кожна із яківідповідаєпевномуетапустановлення маркетингу:

     -удосконаленнявиробництва;

     -удосконалення товару;

     -інтенсифікаціїзбутовихзусиль;

     -традиційнаконцепція маркетингу;

     -соціально-етичного маркетингу.

    Загальнатенденціяеволюціїзазначенихконцепцій - перенесенняак-центу ізвиробництва товару наспоживача і усебільшаорієнтація напроблемиспоживача.

     Узалежності відособливостейфірми -розміру, видудіяль-ності,пер-соналу ,відповідно досвоїхцілей йзавдань йспецифікиринкурозробляєтьсяконцепція маркетингу,якоїфірмадотри-мується всвоїйдіяльності.Слідвідзначити, щозазвичай важливознайти у чистомувигляді ту чиіншуконцепцію,маркетинговакон-цеціяфірмиможе матіррисидекількохконцепційодночасно, взалежності відспецифікипропонованих нимитоварів йконтрольо-ванихринків.

      2.1.Виробнича чиконцепціяудосконалюваннявиробництва

    Напевно,це сама стара із всіхіснуючихконцепцій, Яка ізуспіхом йдосить широко йсьогоднівикористовуєтьсяфірмами.

>Цюконцепціюназивають  >пасивним маркетингом.Пасивний маркетингхарактерний дляекономічногосередовища, щомаєтакі характеристики :

     -наявністьдостатньоємногопотенційногоринку приобмеженійпро-позиції;

     -невисокіприбутки взначноїчастиниреальних йпотенційнихспоживачів;

     -відсутністьжорсткоїконкуренції (інодіконкурентівузагалі немає);

     -потребивідомі йстабільні,технологічнийпрогреспротікає впо-вільномутемпі;

     (>Період последругоїсвітовоївійни, щорозвиваються країни, країни СНР).

     >Пріоритетним дляфірми притакійконцепціїєрозвитоквироб-ничихпотужностей ,підвищенняпродуктивності,всемірнепідви-щенняефективностівиробництва,створення продукту ізнизькимивитратами йзапропонованогоспоживачу поневисокій,доступнійціні.

      Маркетинг при цьомузводиться доорганізації потокузроб-ленихтоварів доспоживача, забезпеченняїхньоїдоступності у всіхможливихторгових точках, діяльність попросуванню нариноквідсутня.

    Пасивний маркетингстимулюєрозвитокорієнтації навироб-ництво,зас-нованої на неявномуприпущенні, щофірмазнає, що дляспоживача добро, аостаннійрозділяєцепереконання.

>Фірма, щоприймаєцюконцепцію,зосереджує усі своїзусилля навдосконаленнівиробництва тапідвищенні йогоефективності

    Пріоритетвиробництва

 

      2.2.Продуктова чиконцепціяудосконалюванняпродукту(товару)

    Головний принципконцепції -орієнтаціябільшостіспоживачів натовари йпослуги, що посвоїх характеристиках йякостямпере-вершують аналоги й тім самимзабезпечуютьспоживачамбільшувигоду.Цяконцепціяпередбачає, щоспоживачівіддадутьперевагу товарам ізвисокоюякістю танадійнимиексплуатаційнимихарак-теристиками,отже,підприємствозосереджує своюувагу напостій-номуудосконаленню товару.

Доти ж,виробникмає наувазі, щоспоживачізацікавлені такимтоварів,роблятьсвійвибір ,орієнтуючись нависокуякість йпогоджуючисьплатити за неювисокуціну.

        Основаконцепції -задоволеннябазових потреб, задопо-могоюполіпшених, болееякіснихтоварів - чинасичення такзва-ного "базового" чи основного ядраринку.Природнимє дляви-робниківслідування "правилубільшості" ,тобторозробка товарусередньогорівня поперефе-рійніпотребизадоволені не будуть йвідповіднійгрупіспоживачівприй-детьсяпіти накомпроміс.

     >Пріоритет товару

 

      2.3.Торгова чиконцепціяінтенсифікаціїзбутовихзусиль (>концепціяпродажів)

>Цяконцепція утверждает, щоспоживачі некупуватимутьтовари підприємства внаявнійкількості,якщо недокластизначнихзусиль длязбуту товару.

        >Одержаларозвиток у 50 - й рокта.Попит українахЗахідноїЄв-ропишвидкозростав,розвивалися йвиробничіпотужності, а системазбуту бувнеефективної йнепродуктивної.Підвищеннюпродуктивностізвичайнихзбутових системсприяловпровадження нових формзбуту,головним чином,самообслуговування.Крімто-го, уцейперіодбурхливовідбувалосярозширеннягеографіїринків, йобумовленийцимфізичний йпсихоло-гічнийрозривміжвиробниками йспоживачамизробивнеобхіднимимаркетинговікомунікації.

     >Пріоритетноюціллю маркетингу на цьомуетапієстворенняефективноїсистемизбуту,тобтовиробникунеобхідновиявити йорганізувати ринки для вжевиготовленихтоварів.

     Концепціюзбутупередбачаєпевнийступінькомерційноїагре-сивності, восновіякоїлежитьприпущення, що придостатньомутиску із боці виробникаринокспроможнийпроковтнути усе, щозавгодно.Передумовамиреалізаціїцієїтезиє :

     -фундаментальнерозширенняринку;

     - слабкодиференційованітовари

-споживачі,недостатньодосвідчені взакупівлях. 

>Занадтоенергічневикористанняпродажів йрекламиможепри-звести до маніпулятивного чи дикого маркетингу, щонама-гаєтьсязводитипопит довимогпропозиції. Удовгостроковійперспективітакий маркетингруйнівний дляфірми, бомаєістотніобмеження.

    Пріоритетзбуту (>продажів)

 

      4.Традиційнаконцепція маркетингу

 >Сформуваласяприблизно всередині 50-х років. 

>Запорукоюдосягненняцілей підприємстваєвизначення потребспоживачів йзадоволенняцих потребефективнішими йпродук-тивнішими –по-рівняно із конкурентами - методами.Запроваджуючицюконцепцію,підпри-ємствоорієнтується,насам-перед, назадоволення потребпевноїгруписпо-живачів, для чогопостійно проводитисядослідженняринку,аналіз й контрольмар-кетинговоїдіяльності.

Концепцію маркетингу –це болеедосконалаконцепціяпід-приємництва, котрає болеедосконалою ізпопереднімитрьома.Якщоосновнимобєктомуваги впопередніїєвиробництво, товар,збут – тотрадиційнійконцепції маркетингуосновнимобєктомувагиєпотребицільовоїгруписпоживачів. Априбутокпідприємствоот-римуєзавдякидосягненню йпідтримціспоживацькоїзадоволеності.

 >Цюконцепціюназиваютьактивний маркетинг.

    Стадія активного маркетингумаємісце тоді , колипотребиба-зовогоринкунасичені врезультаті того, щовелике числоконку-рентіввиступають ізоднаковимипропозиціями. Наційстадіїпід-приємствоповертається доранішевідкинутихвимогспоживачів, йспеціальновипускаєтовари,призначені длязадоволенняїхніх потреб.

       Посилка, щолежить восновіконцепції маркетингу говорити, щозадоволення потребпокупцівєпріоритетноюціллюфірми якнайкращийзасібдосягненняїїцілей.Головним принципомєзнання йрозуміння потреб йособливостейвикористаннятоварівпотенційнимипокупцями.

     Активний маркетингвиявляється тоді, колипотреби базовогоринкунасичені, атоварна політика усє понадгрунтується наана-лізі потреб й тихий благ, якіспоживачіочікують відвикорис-таннятоварів.

     >Пріоритетспоживача

 

      5. Концепціюсоціально-етичного маркетингу

(>суспільного маркетингу,екологічногоімперитива;інтелектуальногоспоживання)   

        >Сформувалася на початку 80-х років йзаснована на ідеї, щопріоритетнеобхіднонадаватизагальнолюдськимінтересам.Мар-кетингзобов'язанийздійснювати балансміжпотребами йбажан-нямиспоживачів,цілямивиробників йдовгостроковимиінтересамисуспільства .

>Цяконцепціявиникла подвпливомбагатьохзовнішніхчин-ників,зокремапогіршенняякостідовкілля,обмеженостіприроднихресурсів, приросту населення.

    Сучаснітенденції векономіці привели досоціально-культу-рнихзмін, що стали причиноюмодифікаціїтрадиційноїконцепції маркетингу.Особливезначення в цьомупроцесімають дванап-рямки:

              >консьюмерізмconsumer-споживач 

        >енвіронменталізмenvironment -навколишнєсередовище  

            3.ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬМАРКЕТИНГОВОЇДІЯЛЬНОСТІ

 

Умаркетинговоїдіяльності можнавиділитиосновні >функції,здійснення яківиконуєтьсяповністю чичастково взалежності відконцепції,якоїдодержуєтьсяпідприємство

А.

     1.АНАЛІТИЧНАФУНКЦІЯ

     1)вивченняринку як такого

     2)вивченняспоживачів

     3)вивченняфірмовоїструктуриринку

     4)вивченнятоварноїструктуриринку

     5)аналізвнутрішньогосередовища підприємства

    2.ВИРОБНИЧА

     1) організаціявиробництва новихтоварів

     2) організаціяматеріально-технічногопостачання

     3)управлінняякістю йконкурентноздатністюпродукції

 

     3.ЗБУТОВАФУНКЦІЯ

     1) організаціясистемитовароруху

     2)проведенняцілеспрямованоготоварної політики

     3) організаціясервісу

     4)проведенняцілеспрямованогозбутової політики

     4.ФУНКЦІЯУПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

     1)планування

     2)інформаційне забезпечення

     3)комунікаційне забезпеченняуправління маркетингом

     4) контролю наддопомогоюситуаційногоаналізу

Маркетингвикористовується задля продажспо-живчихтоварів.Маркетинговістратегіїрозробляються призбутіпослуг. Маркетинг всечастішестаєнеобхідністю длянекомер-ційнихорганізацій.Маркетингомзаймаються якпосередники, то йпромислові підприємства.

Приздійсненні маркетингурізноманітнимисубєктамиринкувикористовуютьсятіж сампринципи,виконуютьсятакі жфункції, але йє йпевніособливості взалежності відсубєкту.

 

Б. МОДЕЛЬМАРКЕТИНГОВОЇДІЯЛЬНОСТІ          

 

якздійснюєтьсямаркетингова діяльність? З чого вонпочи-нається? Колистановитьїїсерцевину?Відповіді наці таіншіпи-таннядопоможезнайтирозглядмоделімаркетинговоїдіяльності.

Ос-кільки маркетингорієгтований назадоволення потребспо-живачів, томаркетингова діяльністьзавждипочинається із комплексногодослідженняринку.  Уходідослідженнявивчаютьсмаки йпотребиспоживачів, їхніповедінку,споживчіуподобання,мотиви, котріспонукають їхніприйматирішеннящодокупівлі товару.Глибокерозумінняповедінкиспоживачадаєзмогузадовольняти їхньогопотребикраще, ніжцероблятьконкуренти.

>Дослідженняринкутакожпередбачаєвивчення йпрогнозу-ванняпопиту товару,аналізцін йтоварівконкурентів,визначеннямісткостіринку йчастки підприємства наньому.Такийаналіздопо-магає >оцінитиринковіможливості йвизначитипривабливийнап-ряммаркетинговоїдіяльності, наякомупідприємствоможе набутиконкурентнихпереваг.

>Водночасведетьсяпощуксвоїхпотенційнихспоживачів,потре-би якіпідприємствопрагнезадовольнити. При томувикорис-товуютьдужеважливиймаркетинговийпарийом – >сегментаціюринку,тобторозподілспоживачів нагрупм напідставірізниці в їхніпотребах, характеристиках таповедінці. Прицоьмунеобхіднопра-вильновибрати сегментринку,тгобтознайти свогоспоживача йсвоємісце наринку.

>Після тогонеобхіднозробити >позіціонування товару наринку,тобточітковизначити,чим товарданого підприємствавідрізня-тиметься відтоварівконкурентів,завддякияким характеристикам можназдобутиконкурентніпереваги усвідомостіпотенційнихспоживачів.

>Прийнявширішеннящодопозіціонування свого товару,під-приємствоможепочати >розробку комплексу маркетингу (комплекс 4 Р  ).

Комплекс маркетингу –ценабірзасобів маркетингу,сукуп-ність якіпідприємствовикористовує длявпливу націльовийри-нок,маючи наметідомогтисябажаногореагування із його боці.

Комплекс маркетингуохоплюєусі заходь, котріможезапрова-дитифірма длязадоволення потребспоживачів йактивзаціїпопиту товару.Узагальнено їхні можнаподілити насчотиригрупи:

·     Товар – >ценабірвиробів тапослуг, що їхніфірмаспеціальнорозробляє длясвоїхцільовихспоживачів:

·     >Ціна товару  >належить  >визначати ізурахуваннямвеликоїкількостіфакторів йадаптувати довимогринку ;

·     >Методизбуту (>розподілу) – діяльність,завдякиякій товарстаєдоступним дляцільовихспоживачів;

·     >Методипросування (>маркетинговікомунікації) –діяльність,спрямована напоширенняфірмоюінформації про товар тапереконанняцільовихспоживачів удоцільності йогопридбання.

За  всімачотирмаскладовими комплексу маркетингуприй-маютьдуже багаторізнихрішень, щоперетворюєкожну із нихта-кож наспеціальний комплекс.

Інарешті,необхідне >функціональне забезпеченнямар-кетинговоїдіяльності  напідприємстві чи ворганізації.Насампереднеобхідностворити службу маркетингу.

>Успішнамаркетинговадільність підприємстваможливалише заумови доброго >інформаційного забезпечення,постійногомоніторінгуринковогосередовища. Длязбирання,обробки тааналізуінформаціїнеобхідностворити спе-ціальну >маркетинговуінформаційну систему (>МІС).

>Отримана задопомогоюМІСінформаціядопоможе менеджерам підприємствавизначитиїї >діловустратегію.

>Післяприйняттякерівництвом підприємствастратегічнихрішеньпереходять до >планування маркетингу,тобторозробляютьплани маркетингу, котрістаютьосновою длякоординації всіхвидівдіяльності :виробничої,фінансовї ,науково-дослідної йт.і.

Коліпланипочинаютьвтілюватися у життя,виникаєчималонесподіванок.Підприємствунеобхідно >контролювати своюрин-кову діяльність,щоб бутипевним, що йогоцілі будутьдосягнуті.

 

4.ВИСНОВКИ

1.    У життя шкірного із насактивніше входити маркетинг,який можнавизначити таким чином:

Маркетинг –це діяльність,спрямована настворенняпопиту тадосягненняцілейпідприємчтва черезмаксимальнезадоволення потребспоживачів

2.    Коли жтаке маркетинг ?Вважають,щоце-

>Економічний процес

           Філософіясучасногобізнесу

            >Функціяуправління

3.    >Можнавиділити триголовніаспекти маркетингу    

                         >аналітичний аспект -розумінняринків

                     >активний аспект -проникнення на ринки

                     >ідеологічний аспект - образмислення

 

4.    >Існує >п'ятьальтернативнихконцепцій маркетингу,кожна із яківідповідаєпевномуетапустановлення маркетингу:, й наоснові якібудуютьсявзаємовідносини виробника йспоживача

     -  >удосконаленнявиробництва –приіоритетвиробництву

     -  >удосконалення товару –пріоритет товару

     -  >інтенсифікаціїзбутовихзусиль –пріритет продажам

     -традиційнаконцепція маркетингу –>пріоритетпотребам

     -  >соціально-етичного маркетингу –пріоритетсінтересамсуспільства.

5.    >Виділяютьтакіосновні >функції маркетингу :

>Аналітичну

     >Виробничу

      >Збутову

      >Управління та контролю

6.     >Визначившинапрямокмаркетинговоїдіяльності,підприємстворозробляє комплекс маркетингу- яквзаємопоєднаннячотирьохскладових :товару,ціни,розподілу,просування

7.    Для >здійсненнямаркетинговоїдіяльностіпідприємство винне:

-створити службу маркетингу

-налагодифункціонування >маркетинговоїінформаційноїсистеми

-визначитистратегію йскласти план маркетингу

-здійснити >маркетинговий контроль.


Схожі реферати:

Навігація