Реферати українською » Маркетинг » Терміни та визначення логістики. Приклад простий логістичної системи


Реферат Терміни та визначення логістики. Приклад простий логістичної системи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

 

По дисципліни: Логістика

На тему: Терміни і визначення логістики. Приклад простий логістичній системи


Логістика, попри глибокі історичне коріння, наука порівняно молода. Аналіз літературних джерел [67, 98, 133, 147 та інших.] показав, що у сучасному розвитку економіки немає єдиного визначення терміна «логістика», який отримав загальне визнання. Це, з одного боку, тим, що логістика має безліч та напрямів і виділення однієї з них істотно змінює зміст і утримання визначення. З іншого — об'єкт логістики так можна трактувати із різних точок зору — з позицій маркетолога, фінансиста, менеджера. У зарубіжній літературі поняття «логістика» найчастіше сприймається як процес управління рухом і зберіганням сировини, компонентів та готовою продукції господарському обігові. На думку, найповніше визначення терміна дано у роботі О.Н.Родникова [119]. «Логістика» — наука про плануванні, постійному контролі й управлінні транспортуванням, складуванням та інші матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими у процесі доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства,внутризаводской переробки і матеріалів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересами та вимогами останнього, і навіть передачі, збереження і обробки відповідної інформації». Дане визначення дає поняття про логістиці як у сфері діяльності і розкриває її змістовний бік.

Узагальнюючи трактування, надані різними авторами, розглянемо основні терміни та визначенням логістики.

Логістична система (ЛЗ) — це складна організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів — ланок, взаємозалежних на єдиній процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками.

Логістична функція (>ЛФ) — >укрупненная група логістичних операцій, вкладених у реалізацію цілей ЛЗ і поставлених значеннями показників, є її вихідними параметрами (постачання, виробництво, збут).

Логістична операція (>ЛО) — відособлена сукупність дій, вкладених у перетворення матеріального і інформаційного потоку (складування, транспортування тощо. буд.).

Логістична ланцюг (>ЛЦ) — лінійно упорядкований безліч ланок ЛЗ (виробників, дистриб'юторів, складів загального користування тощо. буд.), здійснюютьЛО з доведення матеріального потоку:

>1)от однієї ЛЗ до інший (у разі виробничого споживання);

>2)до кінцевого споживача.

>Звено логістичній системи (>ЗЛС) — певний економічний і (чи) функціонально окремий об'єкт, не підлягає подальшої декомпозиції у межах поставленого завдання аналізу чи побудови ЛЗ (виконує свою локальну мета, пов'язану з певноюЛФ іЛО).

Логістична мережу — повне безліч ланок ЛЗ, взаємозалежних між собою за матеріальними і супутнім їм інформаційним і нашим фінансовим потокам досліджуваної ЛЗ.

>Логистический канал (>ЛК) — упорядкований безліч ланок ЛЗ, що включає у собі всеЛЦ чи його ділянки, проводять матеріальні потоки від постачальників матеріальних ресурсів до її кінцевих споживачів.

Матеріальний потік (МП) — перебувають у стані руху матеріальні ресурси, незавершене виробництво, готову продукцію, яких застосовуютьсяЛО іЛФ (навантаження, розвантаження,затаривание, перевезення, сортування, консолідація, розукрупнення т. буд.).

Логістична система — це адаптивна система із другого зв'язком, виконує ті чи іншіЛФ. Вона, зазвичай, складається з кількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем. Як ЛЗ так можна трактуватитерриториально-производственний комплекс, промислове, торгове підприємство й нам т. буд. Мета логістичній системи — доставка товарів хороших і виробів, максимально підготовлених до виробничому чи особовому споживання в заданий місце, потрібній кількості і асортименті.

Кордони Л З визначаються циклом звернення коштів виробництва (рис. 1.1). Спочатку закуповуються засоби і у вигляді матеріальної потоку вступають у ЛЗ, складуються, зберігаються, переробляються, знову зберігаються і далі йдуть із неї до споживача за які у ЛЗ фінансові ресурси.

>Рис. 1.1. Приклад логістичній системи

Еволюція рівнів розвитку та концепцій логістики

Логістика як наука як і інструмент бізнесу у громадянської області стала формуватися на початку 50-х років вСША1 Еволюція логістики міцно пов'язана з історія і еволюцією ринкових взаємин у розвинених капіталістичних країнах.

У генезисі логістики ХХ століття виділяється кілька Історичних етапів [133].

Період із 1920-х на початок 50-х років може бути етапом «>фрагментаризации», коли ідея логістики як інтегрального інструмента зниження загальних витрат та управління матеріальними потоками у бізнесі була затребувана, хоч і «витала повітря». І на 50-х років окремі логістичні активності важливу роль відігравали з погляду зниження складових витрат, наприклад, у виробництві, транспортуванні, складуванні тощо. п.

Проте загальні економічних умов, рівень розвитку технологій і менеджменту не сприяли прояву феномена логістики.

>Рассматриваемий період важливе тим, що він було сформульовано передумови майбутнього впровадження логістичній концепції. До них віднести такі:

зростання запасів і транспортних витрат у системах дистрибуції товарів;

зростання транспортних тарифів;

появу Мельниченка і швидке поширення концепції маркетингу;

розвиток теорії та практики військової логістики.

Тоді ж вийшов низку робіт по маркетингу, була розкрило природа фізичного розподілу як складової частини маркетингу, зазначена його особлива роль організації та підвищення ефективності збуту товарів.

Становлення концепції маркетингу як наслідок поступового переходу світової економіки від іноземних ринку виробника до ринків покупця стало ключовим чинником, що пояснював поява логістики у бізнесі.

>Рассматриваемий період характеризувався активним розвитком військової логістики, насамперед у США. На початку 50-х років був у основному сформовано теорія військової логістики. Практична значимість розроблених логістичних підходів було доведено американської армією під час відкриття другого фронту на другий світової війни, коли були успішно застосовані принципи єдиного управління і координації постачання, складування і транспорту. У означеному історичному відрізку часу з'явилися перші логістичні організації та співтовариства. Найстарішою організацією у США, а й у світі є Національної асоціації проблем управління закупівлями (заснована1915г.), перетворена в1967г. Національну асоціацію агентів постачання.

Період із середини 1950-х по 1970-ті роки західних фахівців називають періодом становлення (концептуалізації) логістики. Він характерний швидкий розвиток теорії та практики логістики, насамперед у США. Філософія маркетингу поширилася у західних організаціях бізнесу. У той самий настав час розуміння той факт, що не можна більше нехтувати можливостями поліпшення дистрибуції (фізичного розподілу) насамперед із позицій зниження витрат. Відомий американський письменник і консультант по менеджменту Пітер Друкер назвав активності у дистрибуції «найбільш сумнопренебрегаемой і найбільш яка подає надії сферою американського бізнесу».

Однією з ключових фактів швидкої експансії логістики в західний бізнес стало виникнення концепції загальних (тотальних) витрат у фізичному розподілі. Сенс цю концепцію у тому, які можна так перегрупувати витрати в дистрибуції, що це загальний рівень витрат за просування товарів - від виробника до споживача зменшиться. Наприклад, переключаючи перевезення товарів з автомобільного на повітряний транспорт, можна запобігти необхідність створення проміжних складів, т. е. виключити видатки складування, збереження і управління запасами. І хоча видатки власне транспортування зростуть, загальний рівень їхнього в дистрибутивної мережі зменшиться. Цей приклад підкреслює внутрішнє взаємодія між двома найважливішимилогистическимиактивностями: запасами і транспортуванням. Концепція загальних витрат стала базисом у розвиток методології прийняття логістичних рішень.

Разом з цим існував і інших об'єктивних економічних пріоритетів і технологічних чинників, пояснюють прискорене розвиток логістики у період. Основними тенденціями над ринком стали посилення уваги до покупців (зокрема, збільшення частки сервісних послуг) й поява великої кількості різноманітних товарів, які відповідають однакові потреби (конкурентних товарів). Бистре розвитоколигополистических ринкових структур змусило організації бізнесу шукати нових шляхів координації попиту й пропозиції, кращого обслуговування споживачів. Виникли нові логістичні підходи до зменшення циклів замовлення і виробництва. Зростання розмаїття товарів майже автоматично' призвів до значного підвищення витрат за створення і запасів у системах дистрибуції. Це своє чергу, зажадало пошуку нових шляхів вдосконаленнятоваропроводящих структур і витрат у процесах фізичного розподілу.

За бурхливим економічним зростанням до середини 1960-х років намітився помітний спад і період стиску пролонгованої прибутку виробників. Зміна ринкової ситуації, зростанняолигополистической конкуренції посилили тиск чинника витрат за виробників продукції, змусили менеджерів шукати нових шляхів підвищення продуктивність праці, зниження витрат у виробництві й дистрибуції. І нові логістичні концепції надали їм таку можливість. З іншого боку, менеджери почали усвідомлювати, що логістичні витрати можуть досягати дуже великих розмірів.

Однією з важливих чинників, які сприяли розвитку логістичного мислення, було використання у бізнесі обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Науково-технічний прогрес економіки розвинених капіталістичних країн призвів до необхідності рішеннямногоальтернативних і оптимізаційних завдань, таких, наприклад, як вибір виду транспорту, оптимізація розміщення виробництва та складів, оптимальна маршрутизація, управління багато асортиментними запасами продукції, прогнозування від попиту й потреб у ресурсах тощо. п.

Ці завдання було неможливо залишитися поза увагою та розвитку комп'ютерних технологій, які почали активно впроваджуватися у бізнес з середини 1950-х років. Комп'ютер став невід'ємною частиною кожної великої фірми. У той самий час почали всюди застосовуватися сучасні економіко-математичні методи лікування й моделі теорії оптимального планування, теорії масового обслуговування, теорії управління запасами та інші методи дослідження операцій. Особливо широко почали використовуватися методи математичної статистики, лінійного програмування і прогнозування. Зріс інтерес менеджерів запровадження у бізнесі інформаційно-комп'ютерних технологій, як кошти зниження витрат й отримання оптимальних управлінські рішення. Однією з результатів синтезу комп'ютерних технологій і принципів логістики стала розроблена СШАвнутрипроизводственнаямикрологистическая системаMRP I (>MaterialRequirementsPlanning) — Система планування потреби у матеріалах.

Суттєвий чинник;усилившийлогистический підхід до дистрибуції, — зміна в стратегіях формування запасів. Товаровиробники хотів створювати великі запаси готової своєї продукції своїх виробництвах, а прагнули «виштовхнути» в канали дистрибуції. Тому оптовики, роздрібні торговельники й інші торгові посередники змушені були самостійно розв'язувати проблеми дислокації складів, транспортування, управління і функцію контролю рівнів запасів утоваропроводящих мережах. Природно, що передвиборне збільшення витрат дистриб'юторів, пов'язаних із цимилогистическимиактивностями, призвело до зворотної реакції повернення запасів виробникам. Конфліктні ситуації були дозволяються тільки з допомогою логістичній координації.

Нарешті, досвід військової логістики став поступово використовуватися менеджментом для адміністрування і координації логістичних дій. У цьому сприяло спонсорування армією логістичних розробок низки провідних університетів та галузевих науково-дослідних фірм.

Наприкінці 60-х років там (переважно у США) було сформульовано концепція так званої бізнес - логістики як інтегрального інструмента менеджменту. У той самий час не припинялися спроби дати узагальнену визначення логістики. Ці спроби у основному виходили з університетських вчених і численних логістичних організацій, асоціацій і співтовариств, які з'явились у різних країнах.

Суттєвою рисою 70-х років стало зростання конкуренції і натомість нестачі високоякісних сировинних ресурсів. Широке поширення у країнах отримала згадувана вищемикрологистическая системаMRPI. З причин концепція логістики багато в чому ототожнювалася з матеріальним менеджментом, який було визначено як «перший погляд і принципи, з яких здійснюється планування, організація, координація та контроль матеріального потоку від сировини до кінцевого споживача» [133].

>Превращению логістики з концепції в практичний інструмент бізнесу як і виробництві, і у дистрибуції товарів сприяла синтезована у цей, період логістична системаDRP (DistributionRequirementsPlanning) — Систему керування розподілом продукції. До найважливіших функційDRP, та був її розширених модифікацій почали лояльніше ставитися контролю над станом запасів, включаючи розрахунок точки замовлення, організація перевезень, розподіл, формування зв'язків виробництва, постачання і збуту з допомогою забезпечує комплексуMRP.

У цей самий період бурхливими темпами розвивається економіка Японії, що стали тіснити своїх американських і європейських конкурентів на ринках. Це завдяки низьку собівартість однієї і високому якості японських товарів, забезпеченими, зокрема, розробленими і застосованими у світі логістичній концепцією «>just intime» —JIT (точно вчасно) івнутрипроизводственной системоюKANBAN [118]. Наприкінці 1970-х років японська фірма Тойота сформувала нову філософію загального управління продукції - TQM (TotalQuality Management), що у час застосовує більшість фірм розвинених капіталістичних країн. Дисципліна TQM стала однією з фундаментів розвитку нового інтегрального підходу в логістиці.

Наприкінці 1970-х років у країнах практично завершилася так звана «>тарно-упаковочная» революція, яка докорінно змінила складської процес, його операційний склад, організацію, технічне й технологічне забезпечення. Велике розвиток одержало виробництво транспортно-складського устаткування, нових видів тари і упаковки, сучасних автоматизованих складських комплексів, активно почала впроваджуватися контейнеризація перевезень вантажів. Значний економічний ефект дало використання удистрибутивних логістичних системах стандартизації тари і упаковки, передусім, впровадження стандартнихтипоразмерних рядів упаковок іпаллетов.

Період із 1980-х незалежності до середини 90-х років одне із найбільш відомих вчених і фахівців із логістиці професор Мічиганського університету ДональдБауерсокс назвав періодом «логістичного ренесансу» [13]. Справді, цей час теорія і практика логістики у країнах ступив і вперед, набагато перевершивши лише доступне зроблено у попередні десятиліття. Домінантною ідеєю бурхливого розвитку логістики була максимальна інтеграція логістичнихактивностей фірми і його логістичних партнерів в так званої повної логістичній ланцюга: «закупівлі — виробництво — дистриб'юція — продажу» задля досягнення кінцевої мети бізнесу від мінімальними витратами.

Протягом аналізованого історичного періоду відбулися зміни у світовій економіці, які пояснюють феномен логістичного злету.

Удосконалення мікропроцесорної техніки і його широке застосування в всі сфери економіки розвинутих країн сприяли справжньої революції" у інформаційно-комп'ютерних технологіях. Інформація в електронній формі перетворилася на найважливіший компонент сучасної ринкової інфраструктури. Формування світового інформаційного простору йшло за напрямами створення та розвитку баз і банків даних, систем і стандартів електронних операцій та електронних комунікацій. Для просування принципів логістики найважливіше значення мали створення систем електронних банківських операцій (з урахуванням міжнародної міжбанківської мережіS.W.IF.T. I іS.W.I.F.T. II), використання на підтримку інформаційних взаємодій міжлогистическими партнерами стандартівEDI (>ElectronicDataInterchange) — «електронного обміну даними» іEDIFACT (>ElectronicDataInterchange (>for Administration,Commerce andTransport) — «електронного обміну даними під управлінням, торгівлі та на транспорті».

>Продвижению логістичній концепції у бізнесі сприяв швидко що розвивається ринок електронних комунікацій, саме: мереж передачі, факсимільного зв'язку, електронної пошти, телеконференцій,клирингхаузов, загальнодоступного програмного

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація