Реферати українською » Маркетинг » Сутність, стадії та Логіка Розробка бізнес-плану


Реферат Сутність, стадії та Логіка Розробка бізнес-плану

КиївськийНаціональнийЕкономічнийУніверситет

ім. У. Гетьмана

>Реферат

на задану тему:

>Сутність,стадії талогіка розробкибізнес-плану

Студентки 2 курсу

6508 спец., 15 грн.,

>ОднораловоїВалерії

>Київ 2010


>Зміст

>Вступ

1.Поняттябізнес-плану й сфера йогозастосування

1.1Сутністьбізнес-плану

1.2Цілі й заподіяннябізнес-планування

1.3Принципискладаннябізнес- плану

1.4 Структура йзмістбізнес- плану

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Впорядковану схемудій подосягненнюпевної метиназивають «планом»,отже,плануванняєбезперервний процеспошуку новихшляхів йметодівоптимізаціїцільовихдій зарахунок новихможливостей. Так,керівництвобудь-якого підприємства раз в развідчуваєнеобхідністьвибору.Воноповиннездійснитивибіроптимальноїціниреалізації,величинисеріїпродукції, щовипускається,прийматирішення до областікредитної йінвестиційної політики й багато щоінше.Щоб забезпечитиможливістьухваленняекономічнообґрунтованихрішень, напідприємствахпроводяться йаналізуютьсярозрахункиальтернативнихпропозицій йописуютьсяочікуванірезультатиекономічноїдіяльності. Коли щоправда,керівникибагатьохпідприємств (особливо невеликих)схильнівважати, що неслідвитрачати годину на такзване «>формальнепланування» (>тобто детальнофіксувати напапері всю схемудій),оскількиекономічнаситуація такшвидкоміняється, що доводитисяпостійновноситизміни йдоповнення допервинноїсхеми. Отже,цячастинакерівниківвважає, що ушвидкозміннихекономічнихумовахдостатньо неформальногопланування,тобто такогопланування, приякому всетримається вдумці й немаєнеобхідностівитрачати годину нафіксацію (>запис)своїхдій.Протеучені, атакожкерівникикрупнихпідприємстввідносятьпланування додіяльностівищого порядку йвважають, щоформальнеплануваннянадає багатокористі:

   >допомагаєкерівництву підприємствамислити перспективне;

   >сприяєчіткійкоординаціїзусиль, щороблятьсяпідприємством;

   >формує системуцільовихпоказниківдіяльності дляподальшого контролю;

   >готуєпідприємство доможливихраптовихринковихзмін;

   >демонструєвзаємозв'язок обовязків всіх посадовців.

Отже,єсенсрозробляти планнавіть тоді, коли раз в раззмінюються не лишезовнішні, але й йвнутрішніумовиреалізації плану, асамеплануванняперетворюється набезперервнекоректування.Плануваннянеобхідне,якщо михочемо,щоб нормальна діяльність підприємства не бувпорушена ходоммайбутніхподій.Можливістькоректуванняпланів виннапоєднуватися ізнеобхідністюадаптації.Адаптація -безперервнепристосування підприємства до умів, щозмінюються, -єключовоюпроблемоюпланування.

>Бізнес-планцеелементіміджу підприємства.Значнопереконливішевиглядаєкомпанія, про якоївідомо, как онарозвиватиметьсяпротягомнайближчих років.Бізнес-планєневід'ємнимелементоміснуваннябудь-якого підприємства, более того і неіснує формально, надцим документомйдепостійна робота.Бізнес-плануванняцетворчий процес, щовимагаєпрофесіоналізму ймистецтва.Саме самзміст й характерпроцесубізнес-плануваннястворюєпередумови дляефективної роботи підприємства (>організації) йзменшуєможливістьнегативнихфінансовихрезультатів.

Убільшостіекономічнорозвиненихкраїн саме собоюзрозуміло, що у шкірного підприємства (>компанії) винен бутибізнес-план. Цесвідчить про ті, українах ізринковоюекономікоюприйнято матірбізнес-план, томувідсутність такого у українськихпідприємствє в очахіноземнихпартнерівістотнимнедоліком, щовідображаєслабкийрівень менеджменту.


1.Поняттябізнес-плану й сфера йогозастосування

1.1 Сутьбізнес-плану

>Бізнес-план —це документ, вякомудаєтьсяописосновнихрозділіврозвиткуорганізації на конкурентногоринку ізурахуваннямвласних йпозиковихфінансовихджерел,матеріальних йкадровихможливостей йпередбачуванихризиків, щовиникають впроцесіреалізаціїпідприємницькихпроектів[1].

Упланіхарактеризуютьсяосновніаспектикомерційного підприємства,аналізуютьсяпроблеми, ізякими воно тастикається, йвизначаютьсяшляхи йметоди їхнірішення. Томубізнес-планвиступаєодночасно якпошукова,науково-дослідна йпроектна робота.

>Бізнес-пландопомагаєвирішуватинаступніосновніпроблеми, щовиникають приствореннівласної справ:

   >визначитиконкретнінапрямидіяльності підприємства, йогоцільові ринки ймісце нацих ринках;

   >сформулюватидовготривалі йкороткостроковіцілібізнесу,стратегію й тактику їхньогодосягнення, атакожвизначити колоосіб,відповідальних зареалізаціюнаміченого;

   >зафіксувати склад йпоказникитоварів йпослуг, котрі будутьзапропонованіспоживачам,оцінитивідповіднівиробничі йторговівитрати;

   >виявитивідповідністьнаявного персоналу підприємства й умів вмотивації його роботивимогам, щопред'являються;

   >визначити системумаркетинговихзаходівщододослідженняринку,реклами,стимулюванняпродажів,ціноутворення, каналамзбуту йінше;

   >оптимізуватиорганізуючу структурууправління;

   >оцінитифінансовеположення підприємства йвідповідністьнаявнихфінансових йматеріальнихресурсів,можливостідосягненняпоставленої мети;

   >виявити тихтруднощі, котріздатніперешкодитивиконаннюбізнес-плану, йнакреслити заходь по їхньогоусуненню [3,4].

Отже,бізнес-план —цеекономічнообґрунтованийаналітичний документ, щопоказуєреальністьпланованої справ. При цьомумасштабиплануванняможуть бутирізні:розвиток підприємства,напрямудіяльності, нового видупродукції,новоїсистеми оплати роботи й т.д.

>Бізнес-планє йбагатоплановимуправлінськимінструментом.Вінпередбачаєрішеннястратегічних йтактичних завдань, що стояти передпідприємством,незалежно від йогофункціональноїорієнтації,зокрема:організаційно-управлінська йфінансово-економічнаоцінка стану підприємства;виявленняпотенційнихможливостейбізнесу,аналізсильних йслабких йогосторін;формуванняінвестиційнихцілей напланованийперіод.

Убізнес-планіобґрунтовуютьсязагальні йспецифічніелементифункціонування підприємства вумовахринку,вибірстратегії й тактикиконкуренції, проводитисяоцінкафінансових,матеріальних,трудовихресурсів, необходимих длядосягнення мети підприємства.

>Бізнес-планзабезпечуєоб'єктивнеуявлення проможливостірозвиткувиробництва,способипросування товару наринок,ціни,можливийприбуток,основніфінансово-економічнірезультатидіяльності підприємства,виявляєзонинебезпек,пропонуєшляхи їхніобмеження.Подібний планвикористовуєтьсянезалежно відсферидіяльності,масштабів, видувласності,організаційно-правовоїформикомпанії. Уньомузнаходятьсвоєрішення яквнутрішні заподіяння,пов'язані із Управліннямпідприємством, то йзовнішні,обумовлені,зокрема,взаєминами ізіншимифірмами йорганізаціями.

>Завдякибізнес-плануз'являєтьсяможливістьпоглянути на роботу підприємства як бі із боці. Сам процес розробкибізнес-плану, щовключаєдетальнийаналізекономічних йорганізаційнихпитань,постійноспонукаємобілізуватися.

Уринковійекономіцібізнес-планєвиключноефективнимробочимінструментом як дляновостворюваних, то й длядіючихкомпаній у всіх сферахпідприємництва.Бізнес-планспонукаєретельновивчитикоженелементпередбачуваногоризиковогоринкового заходженню.Практичнозавжди в цьомупроцесівиявиться чималослабких місць йпропусків,усуненню яких, можна неприділитиуваги[2].

>Бізнес-плануваннязаймає все болееістотнучастку уведенніпідприємництва насучасномурівні. Уділовому світі, щопостійноперетворюється, длябізнесувідкривається тепербезліч новихможливостей.Бізнес-плануваннядопомагає невтратити їхнього йвикористовувати дляперетворення йпідвищенняефективностідіяльності наринку.

1.2Цілі й заподіяннябізнес-плану

>Бізнес-план ставшипринциповоновим для українськоїекономіки документом.Основноюметою його розробкивиступаєплануваннягосподарськоїдіяльності підприємства нанайближчий йвіддаленіперіодивідповідно до потребринку йнаявності необходимихресурсів. Доіншихцілейвідносяться:

-визначеннябізнес-планомступеняжиттєздатності ймайбутньоїстійкості підприємства,зниженняризикупідприємницькоїдіяльності;

-конкретизація перспективбізнесу увиглядісистемикількісних йякіснихпоказників;

- забезпеченнязовнішніхінвестицій.

>Бізнес-планвраховує не лишевнутрішніцілі підприємства, але й йзовнішніціліосіб,зацікавленість вучасті якіє упідприємця.Головним чиномцеінвестори.Бізнес-планє документом, щодозволяєоцінитидоцільністьвкладеннягрошовихкоштів (>капітал) до проекту, щорозробляється.Науковообґрунтованийбізнес-планєкількісним йякісниморієнтиром як самихпідприємця, то й для йогопартнерів йкредиторів.Багатобанків неговорять проумовикредитування безнаявностібізнес-плану [9].

Усучаснійпрактицібізнес-планвиконуєнаступніфункції:

- служитиосновою для розробкистратегії й тактикибізнесу;

-дозволяєпроводитиформування йреалізаціяплановихпрограм дляоцінкипотенціалурозвитку новогонапрямудіяльності,контролюватипроцеси, щопротікають у межахбізнесу;

-привертаєззовнігрошовікошти длярозвитку чиреінжинірингабізнесу;

-привертає дореалізаціїпланівбізнесупартнерів, котріздатнівкласти вньоговласнийкапітал читехнологію, щоє вони.

>Бізнес-план, будучиневід'ємноючастиноюсистемипланування напідприємстві,єїїокремоюланкою й необмежуєтьсяяким-небудь одним виглядомпланування.Проте,йому усе ж таки такивластиві удостатніймірістійкіознакивідповідно дозавдань, що стояти проти нього:

-бізнес-план неможевключати сув'язьзагальнихцілей підприємства, алише одну із них, ту, котрапов'язана ізінвестиційнимпроцесом (>внутрішнім чизовнішнім).Бізнес-план –цезавждиінвестиції (>розвиток).Немаєінвестицій – неможе бути йбізнес-плану (навідміну відіншихвидівпланування,наприкладстратегічного);

- навідміну відстратегічного й тактовного плану,бізнес-планмаєчіткообкресленітимчасові рамки, послезакінчення якіокреслені планом позначка й заподіянняповинні бутивиконані;

- убізнес-планіфункціональніскладові (план маркетингу, планвиробництва таінше) навідміну від всіхіншихвидівпланів,єповноправними,рівноважнимичастинамиструктури [11].


1.3Принципискладаннябізнес-плану

>Бізнес-план —це документ, напідставіякогоінвестор чи кредиторскладають свою думку профірму йухвалюютьрішення пронаданняїйзасобів. Тому прискладаннібізнес-планутреба,перш на,уявляти, комувін якщоадресований:кредиторові чиінвесторові,оскільки уцих двох групкредиторіврізніцілі, аотже, йрізніпринципиоцінкибізнес-плану. Кредитор, щонадаєпозиковізасоби напевнийтермін,хочепереконатися до того, щофірма, щокредитується ним,достатньонадійна йвінзможевчасноотриматиборг йвідсотки, що належати поньому.Його малоцікавить, котрірозміриприбуткуфірми вцілому,оскількивінзацікавленийлише до того,щоботримуванийфірмоюприбутокдозволявїйвиплатитиосновнийборг йвідсотки поньому.Крім того, йогоінтересиохороняєкредитнийдоговір,якийгарантуєкредиторовіпершочерговевідшкодуванняпозикинавіть уразібанкрутствафірми-боржника.Ризикиінвесторанабагатовищі. Убагатьохвипадкахвіннавітьризикуєвтратити весьсвійвкладенийкапітал. Тому у тому,щобзважитися натакийризик,інвестор винен матір перспективуотриманнявисокоїнормиприбули [16].

Отже, приоцінцібізнес-плану кредитораналізуватиме діяльність підприємства,перш на, ізпогляду йогонадійності йстійкості, аінвестор — ізпогляду йогоприбутковості.

>Проте ким б не буворієнтований план,він винен легкочитатися й бути доброоформленим.Рекомендується,щоб йогорозміри неперевищували у 50сторінок, аякщоматеріалівнабагато понад, тослідподумати, щовинести вдодаток. На тому годинуякщооб'ємбізнес-планувиходитьнабагато менше 40сторінок, означати, йогоукладачі злезнайомі із принципами йтехнікоюпідготовки цого документа [21].

>Конкуренціяміжохочимиотримати кредит, й у Сучасноїепохибізнесу,примушуєпідприємцівподумати й пропрезентабельність документа:зовнішньомувигляді,обкладинці,малюнках,фотографіях йінше.Бізнес-планипідприємств, дляописудіяльності яківикористовуютьсяскладнітехнічнітерміни,повиннівключатиглосарійтермінів длянеобізнаного читача. Одним ізнайважливішихпринципівскладаннябізнес-плануєвимога, згідноякій йогоукладачіповинніорієнтуватися не так на товар чипослугу,вироблювані їхньогопідприємством, але ввибраний нимиринок йзадоволенняпотребиспоживача. Коли,наприклад,набуваєспоживач,купуючипідручники?Віннабуває не товар «книжки», азнання чи шлях до знань.Саме на цьомуслідсфокусуватиувагу вбізнес-плані. При цьомутребапідкреслити, котріперевагиотримаєспоживач,набуваючиданого товару чипослугу, впорівнянні ізпридбаннямтоварів чипослугконкурентів. Чи якщоцевиграш вчасі чи в грошах, чи потреба якщозадоволена болееповно,користуватися товаром якщозручніше чиекономніше, анаданапослуга якщо болеекомплексною?Якщоєможливість,требаобов'язковопідкреслитиунікальність, але йзнову ж таки не товару, а підприємства:володіння патентами й секретамивиробництва,наявність напідприємстві людейрідкіснихпрофесій читалантів,унікальнувигідністьмісцеположення й т.п.Принципиоцінки підприємства, щодісталися нам відплановоїекономіки, на першемісце ставилиосновніфонди:насиченістьтехнікою,її новизну йінше. Уринковій жекономіці приоцінці підприємстванайпильнішаувагаприділяєтьсялюдськомучиннику:хтоєвласником підприємства, із когоскладається командаменеджерів,який їхніпрофесійнийрівень, Якамотивація їхньогодіяльності йчому,нарешті, смердотізібралися разом наданомупідприємстві. Це йє тих запитання, котріпотенційнийінвестор впершучергузадаєсобі,починаючипрацювати ізбізнес-планом, щозацікавив його.Прямі йнепрямівказівки нависокуефективність персоналуменеджерів підприємстваповинніз'являтися надспеціальномурозділі, але й й, вміруможливості, віншихрозділахбізнес-плану.Якщопідприємецьбереться заскладаннябізнес-плану, товінзобов'язанийпоказати внімреалістичну,підкріпленурозрахунками картину того, чогоможедосягтипідприємство привідповідномуфінансування.Бізнес-план виненпереконатикредиторів вповоротностікредитів,виплатівідсотків внеобхіднітерміни йобіцятиїмпершокласнігарантії, аінвестора —переконати увисокомуприбутку навкладенийкапітал йїїотриманні вможливокороткітерміни [8].

1.4 Структура йзмістбізнес-плану

>Описфірми

Длякредиторівважливоотриматиякомога понадвідомостей пропідприємство (>фірму), тому смердотівиявляютьвеликуцікавість до його (>її)історії.Їх, як правило,цікавить все: чипочалипідприємцінову діяльність чи ж купили вже були наготовіпідприємство (>фірму), чирозширюють смердотівиробничу діяльність чивідбрунькувалися відкрупнішоїматеринськоїфірми.Повинні бутивказані статусфірми (>акціонернетовариство,товариство ізобмеженоювідповідальністю й т. п.), дата ймісце,підстави (>реєстрації)фірми,їївласники йуправлінський персоналзі всімазмінамиперерахованихпозицій заостанніп'ять років.Вітаєтьсянавітьвикладдосягнень йаналізпомилок (>зрозуміло,поправних)фірми за весь чиосяжнийперіодїїдіяльності [15].

>Описбізнесу

На початку основногорозділубізнес-планудається короткийописбізнесу:напрямидіяльності (>виробництво,торгівля,послуги); стангалузі вцілому, й як данафірмавписується вгалузь, й якумісце внійзаймає;хтоєспоживачемрезультатівдіяльностіфірми; чиєбізнессезонним, чиорієнтованийвін навиробництвоневеликоїкількостівисокоякіснихтоварів (>послуг) чи намасовевиробництводешевих. Відразузазвичайстисловисловлюютьсяцілібізнес-плану: котрікоштихочеотриматипідприємець, на котріцілі й в котрітерміни, Якаочікуєтьсяприбуток відвкладень.

>Укладач плану виненпояснити,чомувінупевнений вуспіхуфірми йїїприбутковості.Цейрозділдаєще один шансзвернутиувагуінвесторів нанайпривабливішірисиданого конкретного підприємства (>фірми).

>Опис товару чипослуги

У цьому маленькому, але йважливомурозділіпідприємець виненрозповісти пропродукцію свого підприємства (>фірми):описатиїїфізичнівластивості,пояснити, котріпотребизадовольняють йоготовари чипослуги, щовідрізняє даний товар чипослугу відінших, щоє наринку, котрі його (>її)переваги йнедоліки й щовиграєспоживач,набуваючисаме цого товару чипослуги.Важливовказати вданомурозділі, якоїінтелектуальнувласністьмає всвоємурозпорядженніпідприємець:патенти,ліцензії,секретивиробництва.

>Інвесторвідчуєінтерес до підприємства (>фірмі),якщопобачить, щовироблюваний ним (нею) товар чипослугамаютьунікальнівластивості,наприкладістотніпереваги вціні чиспоживчихякостях.Такіперевагипозначаються всвітовійкомерційнійпрактиціспеціальнимтерміном «>унікальність товару».Якщо такихпереваг немає, тоце великиймінус для підприємства (>фірми) йукладачамбізнес-плануслідпоклопотатися про їхньогорозробку.

>Виробничий (>організаційний) план

>Основноюметоюскладаннявиробничого плануєдоказпотенційним партнерамздатності підприємства (>фірми)якісно й в рядківвиготовлювати товар (>послугу),тобтоефективності підприємства (>фірми).Було бпомилкоювважати, щоінвестори словуповірятьобіцянкам, щонавітьдокументуються, Повернення грошей ізприбутком. Направдубудь-якийсерйознийінвесторособистовивчає йоцінюєорганізаціювиробництва напідприємстві (>фірмі),управлінськіметоди йуправлінський персонал.

Аліступіньінтересусторонньоговкладниканесумірний ізцікавістювласника підприємства (>фірми). Тому рольвиробничого плану вбізнес-планізалежить відорієнтаціїостаннього чи назовнішніхінвесторів, чи навнутрішніпотреби.Залежно від цоговиробничий планможе бутисхемним чирозгорненим.

Рівеньдеталізаціївиробничого планупов'язанийтакож із характеромвиробництва:чимвищетехнологічнаскладністьвиробничихпроцесів, тімдокладнішевиробничий план.

>Зазвичайвиробничий планвключаєрозділи ізописомтехнологіївиробництва,ресурсів підприємства (>фірми) й менеджменту.

>Технологіявиробництва

У цьомурозділіукладачібізнес-планурозповідають про процес розробки продукту (товару,послуги читехнології), особливо нового, й його результатах увиглядіотриманихпатентів,ліцензій,товарнихзнаків. Відразу можнарозповісти пропідрозділ підприємства, щозаймаєтьсярозробкою новихтоварів йтехнологій, йнавіть про окремихвинахідників —авторівцікавихрозробок.Можнатакожописативиробничий процес:послідовністьоперацій,особливостівиробництва (>екологічність, безпека,екстремальніумови), структурувитратвиробництва, перспективу їхнізниження йорганізаціюсервісу.Зовнішнічинники, щороблятьвплив навиробничу діяльність. До їхнього числавідносяться: доступ доекономічнихресурсів,постачальники,клієнти,зміни втехнології, атакожзміни у державному ймісцевомузаконодавстві.

>Ризики

У цьомурозділіпідприємецьпоказуєінвесторові,наскільки йогобізнесризикований й котрі заходьприйняті позахисту відризиків. Для цогодаєтьсяповнийранжируванийперелікризиків,властивихданійгалузібізнесу,визначаєтьсявірогідність шкірного із них,даєтьсяоцінказбитків уразі їхнінастання,встановлюєтьсядопустимийрівеньзбитків,нижче заякийризики не дуже доуваги, йвизначаютьсяорганізаційні заходь попрофілактиці йнейтралізаціїризиків.Перераховуютьсятакож усівиди страховок ізвказівкоюназвстраховихкомпаній,номерівстраховихполісів,термінів й умів страховки.

>Ресурси

як правило, вбізнес-планахрозглядаютьсяматеріальні йлюдськіресурси підприємства.

Доматеріальнихресурсів (фондам)відносятьсявиробничіприміщення,транспортнізасоби,машини йустаткування,сировина йматеріали,запасиготовоїпродукції. Уконтекстібізнес-планурозглядаютьсямісцеположення підприємства,наявністьтранспортної йкомунікаційноїінфраструктур,виробничіплощі,кількість йтехнічнийрівеньустаткування.

>Найбільшуцікавість длякредиторів йінвесторівпредставляєаналізлюдськихресурсів, йперш науправлінськогоапарату.Цейрозділрозкриваєзацікавленим особам,хто персональностоїть заданимбізнесом.Багатоінвесторівпочинаютьсвоєзнайомство ізбізнес-планомсаме із цогорозділу,вважаючи, що, як біпринадні не були ідеї,викладені вдокументі,успіх підприємствазалежатиме від того,хто їхніутілює в життя.

>Менеджери/власники

У цьомурозділі не лишепоіменноперераховується весьуправлінський персонал, але й йпояснюється,чомуці людизібралися разом, котрамотивація їхньогоспільноїдіяльності.Окреморозглядаютьсятакігрупи, як:активніінвестори, щонадалипідприємствукапітал,консультації чиекспертизу; працівники наключових посадах (>директори повиробництву, маркетингу, кадрам,фінансам йінші.); юрисконсульт; члени Зарадидиректорів, до якікрімвласнихдиректорівзазвичайвключаютьвідомих в колахбізнесудіячів;консультантів ізіншихфірм,зокремаюридичних,банків,бірж,університетів й т.п. [15]

>Організаційна схемауправлінняпідприємствомпоказує, яквзаємодіютьслужби,хто йчимзаймається, якздійснюютьсякоординація й контролю надрізними видамидіяльності.Банкіри йінвесториобертають нацюособливуувагу,оскількиіз-заорганізаційноїплутанининерідкотерплять крахнавіть самбагатообіцяючіпроекти. Умалихпідприємств, лишепочинаючих своюкомерційну діяльність,організаційна структура, природно,нескладна, але й й внійповинні бутизакладеніоснови дляїїподальшогозростання йускладнення. Убудь-якомувипадку винна бутизабезпеченатісназв'язкаміжрозробкоюорганізаційноїсхеми йрештоючастинбізнес-плану: усхеміповиннізнайтивіддзеркаленнястратегія йметоди,викладені віншихрозділах.Кадрова політика йстратегіяповиннідатиуявлення профілософію,якоюкеруєтьсяфірма привирішеннікадровихпитань, що взначніймірівизначаєобличчяфірми,оскількиробитьвплив наїїдовготривалуефективність. Тутрозглядаютьсяумовипідбору й найму персоналу,розміри й структуравинагороди йіншіформистимулювання персоналу,включаючи доля вприбутках.

>Маркетинговий план

У цьомурозділіфірмінеобхіднороз'яснитипотенційним партнерам, как онамаєнамірвпливати наринок йспоживача,щоб забезпечитизбутсвоєїпродукції.Залежно від товару,регіону,розмірубізнесу йіншихчинників маркетинг-планможевиглядатипо-різному, але й, як правило, вніммістятьсянаступнірозділи:маркетинговастратегія;аналізринку;ціноутворення, системапросування товару.

>Маркетинговастратегія

>Цейрозділ виненбудуватисявиходячи із самогопоняттямаркетинговоїстратегії, щоозначаєпланування йорганізацію сил йзасобів підприємства (>фірми) йвикористання їхнього внайбільшвигідних йперспективнихнапрямах. У цьомурозділіпідприємецьдеталізуєцілі маркетингу із продажконкретнихтоварів (>послуг),визначає ринки, на котрі йогопідприємство (>фірма)орієнтуватиметься,основнісегментиринків покожномуокремому видутоварів/послуг, тактикуконкурентноїборотьби, бюджет маркетингу й т.д.Після цоговизначається конкретнамаркетинговастратегія длядосягненнясформульованої мети.

>Аналізринку

>Цейрозділ виненпочинатися ізаналізу станугалузі, доякоївідноситьсяданепідприємство (>фірма). Хорошийаналізгалузівиявляєосновнихконкурентів йпоказуєгостротуконкуренції,сильні йслабкісторониконкурентів, атакож їхньогопередбачуванудію наданепідприємство (>фірму).Результатипорівняльногоаналізуконкурентів частобуваютьпредставлені увиглядітаблиць чидіаграм.Інодіспецифікаринкудозволяє наосновіаналізу не лишевиявитисправжніхконкурентів, але й йдати прогнозрозвиткуконкуренції вмайбутньому.Крімконкурентів нарозвитокринкуроблятьвплив йіншізовнішнічинники,такі якдержавнерегулювання, політикапостачальників,політичнеположення в стране йгромадська думка.Якщоякийсь ізцихчинниківграє дляданоговиробництва особливоважливу роль, то йогослідрозглянутидокладним чином. Туттакожможе бутирозрахованийпередбачуванийоб'ємпродажів підприємства (>фірми), при цьомуокремо поперіодах ізурахуваннямсезонностіпродажів; товарам йпослугам;групамспоживачів. Покожному ізвказанихкритеріївдоцільнорозрахуватичасткуринку йзробити чимало, адекількаваріантіврозрахунків йпрогнозів:консервативний,найбільшвірогідний йоптимістичний.

>Ціноутворення

Прианалізіціноутворення вбізнес-планірозглядаєтьсязагальнийпідхідфірми доцінової політики,їїціновастратегія.Найбільшпоширеніваріантизазвичайвключають принципціноутвореннязалежно відякостіпродукції —чимвищеякість, тімвищеціна;витратвиробництва —чим смердотінижчі, тімвідповіднонижчеціна;цінконкурентів.

>Будь-якафірма, щопретендує назалученнязовнішньогофінансування, винна провестипопереднєдослідженнящодоможливоїреакціїспоживачів напідвищення чипониженняціни (>розрахуватиеластичністьпопиту заціною), атакожрозглянути комплексзаходів, котріслідприйняти уразізміницінконкурентів. Привизначенніціновоїстратегіїзазвичайвиходять ізцілейфірми, тому длярізнихфірм чирізнихстадійжиттєвого циклу товаруцінова політикаможе й винна бутирізною. Привиході нанові ринки длязалученняпокупціввстановлюютьсязаниженіціни.Новий товар добровідомоїфірми,навпаки,можепретендувати навищігенипротягомперіоду, коливінзнаходиться позаконкуренцією.Цінаможе бутипідпорядкованадосягненню абсолютно конкретного заподіяння,вираженій вконкретнійцифрінормиприбутку читермінівокупностівитрат й т.д.

Системапросуваннятоварів/послуг

>Сюдивідносятьсярозробкаоптимальних схемлогістики (запитаннятранспортування йскладування),створенняканалівзбуту (>магазинів,фірм-посередників,дилерськоїмережі) йметодівстимулюванняпродажів, організаціяпісляпродажногообслуговування,рекламнакампанія йформуваннягромадської думи. Приописіметодівстимулюванняпродажівпідприємецьповідомляємайбутніхінвесторів, щоє йогофірмовим стилем, чивикористовуєвінтоварний знак, чиорганізовує ярмарки йвиставки, чиздійснює продажурозстрочку йінше. Уобластіпісляпродажногообслуговування вбізнес-планіповинні бутивикладені схемагарантійногообслуговування,приведенірозрахункисередньоївартості ремонту йзапаснихчастин, атакожсереднітерміни ремонту.Щодорекламноїкампаніїфірмитребаповідомити вплані, стількикоштіввиділяється реклами, котрівидирекламивикористовуютьсяфірмою й чиєзв'язокміжвитратами реклами йприбуткомфірми.

>Фінансовий план

Тут мипідійшли впритул до,ймовірно, зграбномурозділубізнес-плану.

Уфінансовомуплані всевикладене впопередніхрозділах словамизнаходитьцифровийвираз, щодозволяєоцінитивигідність підприємства (>фірми) вконкретнихкатегоріяхефективності.

>Фінансовий план, якніякийіншийрозділбізнес-плану,важливий задляпотенційнихінвесторів, але й й длявнутрішньоговикористання, томуслідвідноситися ізособливоюретельністю до йогоскладання йпостійно йогооновлювати.Фінансовіаспективимагаютьособливих знань,перш на знаньбухгалтерськогообліку йаналізу, тому для йогопідготовки,якщопідприємство (>фірма)настільки мало, що унього (>її) немає свого бухгалтера (>фінансовоїслужби) чивін (вон)недостатньокваліфікований, частозапрошуютьсяфахівці ізфірм побухгалтерськомуобліку йфінансовому менеджменту. Узарубіжнійпрактицісклалисядостатньочіткоформалізованівимоги допідготовкифінансового плану, котрівключаютьпевнийнабірфінансовихпланових йзвітнихдокументів йрозрахунокбеззбитковоїдіяльності підприємства (>фірми). На шкода,українська системабухгалтерськогообліку йаналізувідрізняється від систем,прийнятих вбільшостізарубіжнихкраїн (хоч йміж системамирізнихкраїніснуютьдеяківідмінності),проте,перехід, щопочався в Україні, наміжнародну системуобліку виненспроститивзаєморозуміння вбагатьохпитанняхбізнесу,включаючипідготовкубізнес-планів.Багато українськихбанків ужеповністюперейшли нанову систему,іншізнаходяться напідході донеї. [14]

Усправжньомудослідженні будутьприведенівимоги доскладанняфінансовогорозділубізнес-планувиходячи ізміжнароднихвимог.

Допланових йзвітних форм,згаданихвище,відносяться:

-оперативніплани (>звіти) закоженперіод й покожному товару йринку;

-плани (>звіти) продоходи йвитрати повиробництвутоварів/послуг, котріпоказують, чиотримуєпідприємство (>фірма)прибуток читерпитьзбитки від продаж шкірного ізтоварів;

- план (>звіт) про рухгрошовихкоштівпоказуєнадходження йвитрачання грошей впроцесівиробничоїдіяльностіпідприємства(фірми);

-балансовийзвіт, щопідводитьпідсумокдіяльності.

>Важливимелементомфінансового плануєаналізбеззбитковоїкомерційноїдіяльності підприємства (>фірми),якийможе бути провадженьдвома способами: ізвикористаннямформули чи задопомогоюпобудовиграфіка.

>Докладнийаналізкоефіцієнтів, щорозраховуються наосновіфінансовихдокументів, котріприводяться уфінансовомурозділібізнес-плану, й методика їхньогорозрахункувикладені вспеціальнійлітературі попідготовцібізнес-план [18].


>Висновок

>Сучаснітемпизміни йнарощуванняоб'ємів знаньнастількивеликі, щоплануванняєєдиним шляхом реальногопрогнозуваннямайбутніх проблем йможливостей.Плануваннязабезпечуєтакож основу дляухваленняефективнихуправлінськихрішень. Колівідомо, чого організаціяхочедосягти,легшезнайтинайбільшвідповідні дії.Плануваннясприяєзниженнюризиків приухваленнірішень.Ухвалюючиобґрунтованіплановірішення,керівництвозменшуєризикпомилок,обумовленихпомилковою чинедостовірноюінформацією проможливості підприємства чи прозовнішнюситуацію.Планування дляформулювання йдосягненняключової мети у межахорганізації.

Аліпомилковим було б брозглядатискладенийбізнес-планякраз йназавждизаданустратегіюдіяльності. Привикористанніжорсткозафіксованихпараметрівможе легко бутивтраченаактуальністьконкретної розробки.Бізнес-плануваннядозволяєпродумуватиновіваріантиповедінкибізнесу наосновіпроаналізованихсценаріїв. Томууніверсальнихрекомендацій немає й бути неможе.Бізнес-план,мабуть, Єдинийофіційний документ, щодопускаєтакевеликеваріювання всвоємускладанні йзастосуванні. Длябудь-якогобізнес-плануобов'язковими, на думкубільшостіавторів,є лише план маркетингу, планвиробництва,фінансовий йорганізаційнийплани, при цьомуостаннійвиненпронизувати усіперерахованірозділи. Увсьомуіншомукоженбізнес-планзалежить відвеличезноїкількостічинників,основною із які – сампідприємець, із йогоцілями,професіоналізмом йспрямованістю науспіх. При цьомуважливопам'ятати, щоплануваннясаме пособі негарантуєуспіху, але й воно таможе забезпечити чималоважливих йсприятливихчинників для йогодосягнення.


Списоквикористаноїлітератури

1.Акіліна О.В.,Пасічник В. Г. Основипідприємництва (>навчально-методичний комплекс):Навчальнийпосібник. – До.:ЦУЛ, 2006. – 176 з.

2.Баринов В.А.Бизнес-планирование:Учеб. посібник. — М.: ФОРУМ;ИНФРА-М, 2003. – 419 з.

3.БарроуКолін,Барроу Пол, Браун Роберт.Бізнес-план. – До.: Знання, 2002. –286с.

4. ВоронковаТ.Є.Бізнес-планування. До: Київськийін-тінвестиційного менеджменту, 2001. – 176 з.

5.ДолжанськийІ.З.,Загорна Т.А.Бізнес-план:технологія розробки:Навч.посіб. – До.:ЦУЛ, 2006. – 384 з. .

6. Зарубинський В.М.Бизнес-планирование розвитку підприємства (фаза планування) //Фінансовий менеджмент, 2005. - №1. –С.41-57.

7.ЗіньЕ.А.,ТурченюкМ.О.Плануваннядіяльності підприємства:Підручник. – До.:ВД “>Професіонал”, 2004. – 320 з.

8. ПетровК.Н. Як розробити бізнес-план. Практичне посібник із прикладами і шаблонами – М.: Діалектика, 2006 р. – 336 з.

9.ПокропивнийС.Ф., СобольС.М.,ШвиданенкоГ.О.,Дерев'янкоО.Г.Бізнес-план:технологія розробки таобґрунтування:Навч.посіб. —2-ге вид.,допов. — До.:КНЕУ, 2002. – 379 з.

10. Сергєєв А.А. Економічні основи бізнес-планування. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 462 з.

11. ТарасюкГ.М.,Бізнес-план:розробка,обгрунтування тааналіз:Навч.посібник.–Ж.:ЖДТУ, 2006.–420с.


Схожі реферати:

Навігація