Реферати українською » Маркетинг » Стратегія виходу на міжнародний ринок


Реферат Стратегія виходу на міжнародний ринок

>Стратегіявиходу наміжнароднийринок


>Аналіззакордоннихринків. Міта

Міта (>митнітарифи)єнайбільштрадиційним йзагальноприйнятимзасобомрегулюваннязовнішньоїторгівлі.Традиційно смердотірозглядаються якосновнийінструментзахистунаціональногоринку, йсаме наїхнєзниження булиспрямовані численні переговори пролібералізаціюторгівлі, у томучислі у межах СОТ.Щоб товар бувпропущений черезмитний кордон держави тієї,хто його ввозити (>вивозить), винен у бюджет держависпеціальнийподаток, щозалежить відвартості чикількостіввезеного (вивезеного) товару.

>Імпортнімитаіснують практично в всіх державах.Експортобкладаєтьсямитомлише увинятковихвипадках.Застосовувані ставкимитазібрані вімпортному іекспортномумитному тарифах.Митні правила вкожнійдержавімають своюспецифіку, на якоїпотрібнозвертати самупильнуувагу.

>Розглянемо порядокздійсненняімпортнихмитнихоперацій США як приклад роботи нанайбільш зграбному для українськихтоварівринку.

А.Загальніпринципи й правила

>Усітовари,ввезені США,обкладаютьсямитом, завинятком тихий, якізвільнені відїїспеціальноюпостановою.

>Митнекерування СШАкласифікує товар, й напідставі цогорішенняекспортер (>іноземнафірма)одержує статусобкладанняданого товарумитом. Длякласифікаціїпотрібно податі такивідомості:

·докладнийопис товару;

· йогоосновнепризначення;

·комерційнуназву США;

·специфікацію йхімічнийаналіз;

·опис методувиробництва;

·кількістьскладових деталей йїхнювартість.

>Митнекерування СШАможеобкласти товарспеціальниммитом заантидемпінговимзаконодавством,якщо “>імпортнітоварипродаються чиможуть бутипродані США заціноюнижчаю, та, щовважаєтьсярозумною”.Компенсаційнемитоможутьнакластитакож товару,експортериякогосубсидуютьсяурядом чиодержують відньогоекспортнупремію.Нарешті,Митнекерівництво США ( як йіншіурядовіоргани)має правоуводитиглобальну квоту, щовизначаєзагальнукількість товару, щоможе бутизавезене США запевний годину.Тарифніквотидозволяють ввезтидеякукількість товару,оплачуванумитомменшогорозміру,нижзвичайно.

>Розглянемоособливостірегулюванняімпорту вЯпонії,ПівденнійКореї,Китаї йРосії.

>Генеральний курсімпортної політикиЯпоніїполягає уформуванніімпорту на максимальновигідних дляЯпоніїумовах. УмитномутарифіЯпонії ставки мстзгруповані вчотирьохстовпцях:

·загальні ставки мст;

· ставки мст,зафіксовані в СОТ;

·преференційні ставки;

·тимчасові ставки мст, щовводяться напідставі Закону протимчасовітарифніміри.

>Преференційний режим повідношенню докраїнСхідноїЄвропипоширюється лише наБолгарію,Румунію.

>Імпортніквоти вЯпоніїпоширюються на 77товарнихнайменувань. Списоктоварів, щопідлягаютьквотуванню, наведень удодатках до «Закону про контроль надіноземноювалютою йзовнішньоюторгівлею».Основними товарами, наякийпоширюютьсяімпортнінетарифніобмеження,є : молоко, сметана, сир,апельсини,яловичина,ананаси,фруктові йтоматні соки таін. УЯпоніїпоширенеобмеженняімпорту задопомогоювстановленняпевнихтехнічнихвимог до товару, до йогоупакування,маркірування,відповідності нормамсанітарного чи ветеринарного контролю й т.д.Основнаувага при цьомузвертається наякісні характеристикипродукції,такі якекологічна чистота,рівеньспоживанняенергії (длямашинно-технічнихвиробів),дозуваннякомпонентів ( дляфармакологічноїпродукції) йін.

УРеспубліці Корея «Закон промитницю»міститьположення про систему тапроцедуривиконаннясвоїх обовязківпрацівникамимитниць участині, щостосуєтьсямитногоочищення,митнихскладів, транспортного забезпечення таін. дляналежного контролю за потокоміноземнихтоварів йзапобіганнюконтрабанди. Длязвільнення відподатку чизменшеннярозмірумита наімпортнітовари вособливихвипадкахприйнятий «Закон прорегулюванняоподатковування» й «Закон прозаохоченняіноземнихінвестицій» .

З 1988 року вРеспубліці Корея запроваджено системувизначеннятарифних ставок, ізурахуванням «>Системиупорядкованогоопису йкодуваннятоварів».

>Згідно «Закону промитницю»визначаютьсяціни натовари, їхньогодекларування, порядоквизначеннятарифних ставок.Вінтакождопускаєпевнугнучкість упланізменшення мст,звільнення від них, чивідшкодуваннявиплативроздріб,щоб болееповноврахуватизміни векономіці,політику уряду засоціальнимипитаннями,освітніми йіншимипитаннями, атакожвраховуючиміжнародні догоди, практику йпільги.

У даний годинуосновнимиособливостямизовнішньоїторгівлі Китаює:

· контролю надобсягамиімпорту іекспорту;

·проведенняпільговоїподаткової політики повідношенню окремихкраїн (>наприклад,безмитнийімпорт 20 %північно-корейськихтоварів,пільги забартерноюторгівлею із СНР);

·наявністьобмежень зареалізацієюімпортнихтоваріввсередині країни,обмеженнясамостійноговиходупідприємств назовнішнійринок.

У тієїсамий годинуіснуютьвисокіімпортнімита йнетарифнібар'єри. Так, Китай сам будучи великимекспортером текстилю,стягує 80 %мито ізімпортнихтекстильнихвиробів й 100 % – ізвиробів зсинтетичних волокон.Імпортнемито попобутовихелектроприладахтакожстановить 100 %, а, поавтомобілях – 180-220%. Уціломурівень мстстановить 22, 5 %, щоперевищуєсереднійрівень якрозвинутихкраїн (5%), то й тихий, щорозвиваються (13%).

Уході реформ Китайприйняв «>Митний кодекс КНР»,переглянувімпортно-експортнийподатковий режим. Цезміцнило рольтарифів якекономічнихважелів.

>Митний кодекс Ро-сійськоїФедераціїпередбачаєтаківидимитнихплатежів:

·мито,податок іздодатковоївартості,акцизи;

·збори завидачу йпоновленняліцензіймитними органами;

·митнізбори замитнеоформлення й т.д.

>Експортниймитний тариф уведень уРосії із 1992 року.Податки іздодатковоївартості іакцизи ізтоварів, щонаправляються наекспорт нестягуються.Російськийекспортний тарифхарактеризуєтьсявисокимступенемдиференціації.Значне колотоваріввзагалівиведене ізсфери його дії.

>Імпортниймитний тариф, навідміну відекспортного,включає усіпозиціїтоварноїноменклатуриВЕД. Тарифмаєтриколонну структуру.Базові ставки,затвердженіурядом,наводяться в іншомустовпчику.Ці ставкизастосовуються приввозітоварів, щовідбувають ізкраїн,якимРосіянадала режимнайбільшогосприяння. першийстовпчикміститьпреференційні ставки, щостановлять 50 % відбазових, атретину –максимальні ставкизбільшені порівняно ізбазовими у два рази.Імпортдеякихтоварівзвільнений відмитногообкладання.Найбільшвисокімитавстановлені наввезенняспиртнихнапоїв ( до 100%) .Високі ставкимитногообкладаннязастосовуютьсятакож доігристих вин, лососеві,біжутерії, яхт,автомобілів йдеякихіншихтоварів.

якбачимо,митнезаконодавствоздатнепорушити самсміливіплани роботи назовнішньомуринку, й його впершучергутребавраховуватианалізуючиринок. Це свого родунормативний параметрконкурентоспроможності товару, але й немаєвідносин до йогоякіснихособливостей.

>Податковігавані таофшорніцентри. Удеякихкраїнах й напевнихтериторіяхіснуютьпільги,якимикористаютьсяпереважнопідприємціз-за кордону. У основномуцепільгидіючі в такзванихподаткових гаванях йофшорних центрах, у які проводитися політиказалученняіноземнихінвестицій шляхомнаданняїм широкихподаткових йіншихпільг.

Уподаткових гаваняхподібніпільги,звичайно,даються усіміноземнимкомпаніям, вофшорних центрах – тіміноземнимкомпаніям, щоздійснюютьоперації із нерезидентами. Однак, убагатьохвипадкахрозходженняміж «гаванями» й «центрами» провести складно.

>Примітка

До числатериторій, щоволодіютьвищезгаданимипільгами вартовіднестиКіпр,Ліхтенштейн, Мальту, Монако,Нормандські о-ва, про. Мін,Гібралтар таін.Елементиподатковоїгаваніпростежуються вЛюксембурзі,Швейцарії,Ірландії,Греції.Пільговий режим длядеякихвидівміжнароднихфінансовихопераційдіє вАвстралії,Австрії,Бельгії,Великобританії,Ірландії,Нідерландах, США.

>Основніпільги вофшорних центрах.Прикладом офшорного центруможуть бутиНормандськіострови,розташовані впротоці Ла-Манш.Вониздавнамаютьособливий політичний статус: формально вони невходять уЗ'єднанеКоролівствоВеликобританії йПівнічноїІрландії, акеруютьсябританськимурядом. Нацих островах дляінвесторівдіютьістотніпільги.Крімнизькогоприбутковогоподатку в $ 20%,іншихподатків длярезидентів на островах немає.Іноземнікомпаніїзареєстровані, але й незаймаютьсягосподарськоюдіяльністю нацих островах, й тому,хто неє резидентамиплатятьще менше: лишещорічнийзбір урозмірі 500 ф. ст. плюс 100 ф. ст.щорічногозбору нафінансовузвітність.

>Крімнизькихподатківгавані йцентринадаютьінвесторам йіншіпільги.Наприклад,цедешевина й простотапроцедуриреєстрації, щовиробляється закількаднів й обходитися в 0,5 – 3 тис. дол.,відсутністьвалютнихобмежень,митніпільги, простотафінансовоїзвітності,охоронатаємниціособистостівласникакомпанії.

>Усіціперевагироблятьофшорнікомпаніїрозповсюдженимваріантом дляздійснення низькіфункцій. Урезультаті в світінараховуєтьсякількасотеньтисячіноземнихфірм,зареєстрованих уподаткових гаванях йофшорних центрах.Багатохто із нихмаютьсолідніактиви: лишеамериканськіпряміінвестиціїскладаютькількадесятківмільярдівдоларів.

>Основніформигосподарськоїдіяльності. Для гаваней йцентрівхарактернийсвійнабір формгосподарськоїдіяльності,пов'язаний із тім, щоіноземніінвесторивідкривають тутфірми не скільки ізвидобуткомсировини, йогопереробкою йвиробництвомтоварів, стільки длякомерційної,фінансової,управлінської,фрахтової йстраховоїдіяльності.

>Холдинговікомпаніїстворюються ізметоюконтролюватиіншіторгові йвиробничікомпанії черезволодінняїхнімиакціями,фінансувати їхні йакумулюватиїхнівідсотки,дивіденди йроялті.Вигодарозміщенняхолдинговоїкомпанії вподатковійгавані чицентріполягає до того, щозасновники холдингууникаютьвисокогооподатковування усвоїй стране черезпереведенняактивів вінші країни,наприклад, черезпозики.Найбільшакількістьподібниххолдингіврозміщена вЛіхтенштейну,Швейцарії йЛюксембурзі.

>Інвестиційнікомпаніїстворюються вофшорних центрах й гаванях,звичайно, увидіфондів,активи якіскладаються ізціннихпаперів,іншоївласності йготівки. Наосновіцихактивів смердотіможутьвипускати йвласніакції.Вигодастворенняінвестиційноїкомпаніїскладаєтьсянасамперед у томуздебільшого уцихточок немаєподатку наприбутки від приростукапіталу, щознижуєприбутковістьфінансовихоперацій.Найкращимимісцямиє –Нормандськіострови, про. Мін.

>Страховікомпанії взазначенихкраїнахвідкриваютьсяпереважногрупамикомпаній длясвоїхнестатків. У світінараховуєтьсябіляпівторитисяч такихкомпаній,переважно наБермудських островах.

>Судноплавнікомпаніїстворюються длявикористання “>зручного прапора”.Особливо багато такихкомпанійзареєстровано вЛіберії йПанамі, а ізєвропейськихкраїн – у Сан-Маріно й наКіпру.

Уостанні роктаофшорніцентри йподатковігавані активноосвоюютьсяукраїнськимипідприємцями. Задеякимиданими тамдіютьтисячіофшорнихкомпаній ізукраїнськимкапіталом.Найбільшпопулярні дляінвесторів з СНР –Кіпр йГреція.

>Вибірстратегіївиходу назовнішнійринок

>Ринок й йогоосновні характеристики.Ринок –це сфераобміну, й тому його не можназрівнювати ізторгівлею.Ринок –цеособливаекономічнакатегорія, аторгівля –галузьекономіки. До слова “>ринок”,звичайно,додаютьякий-небудьуточнюючийтермін.Якщо сфераобміну, щоцікавить нас,охоплює всюнаціональнутериторію, товиходить “>національнийринок країни” –Франції,Росії,Індії. «>Світовий (>міжнародний)ринок» –цесукупністьнаціональнихринків держав,зв'язкиміжякимиопосередкованіміжнародноюторгівлею, у томучисліторгівлеюліцензіями йпослугами,міждержавнимпереміщеннямкапіталів й т.д.Якщо жрозглядати,наприклад,міжнароднийобмінелектронноюапаратурою, миотримаєморинокданого товару,усерединіякогозможемовиділити ринкикомп'ютерів,відеомагнітофонів,музичнихцентрів,професійноївідео- йзвукозаписноїапаратури й т.д.Поняттяринку того, чиіншого товарунадзвичайноважливе дляфірми, щозбираєтьсявийти наміжнароднийринок чи вжедіє там.Цимпоняттямвизначається всясукупністьфірм, щофункціонують уданій сферіобміну,отже, можнавиявитипотенційних йреальнихконкурентів. Цемаєважливезначення дляаналізудіяльностіфірми, дляплануванняїїринковоїстратегії й тактики.

Наринкупродавця практичнобудь-якийнаявний товар,будь-якіпослугизнаходятьнегайнийзбут,навітьякщо смердоті й нецілкомвідповідають тімвимогам, що ставити перед тимпокупець,головне – їхньогонаявність.Кількістьтоваріввідіграєголовну роль.Якщотоварнийасортиментбідний ймасштабивиробництваневеликі, токонкуренціявідсутня.

Наринкупокупцявідкриваютьсяможливостівибору товару.Покупецьпорівнюєміж собоюрізновидитоварів,випущенихрізнимивиробниками,оцінюєвідповідностіміжсвоїмибажаннями йспоживчимивластивостямитоварів,міжцимивластивостями йціною.

Дляринкупокупцяхарактернеперевищенняпропозиції надпопитом, нехай воно танавіть недужевелике. Длясучасногоміжнародногоринкухарактерний станобумовлений як ”>ринокпокупця”.

>Склавшиперелікможливихзакордоннихринків,фірма винназайнятисяїхнімдобором йранжуванням.Країни-кандидати можна розставитивідносно однедекількимикритеріями,наприклад, за такими:

·розмірринку;

·динамікаобсягупродажів наринку;

·витрати,пов'язані із продажами;

·конкурентніпереваги;

·ступіньризику.

>Цільранжуванняполягає у тому,щобустановити,якийринокзабезпечитьфірмінайбільшвисокийдовгостроковийприбуток навкладенийкапітал.

>Потенціалринку

>Перше запитання, якупотрібновирішити,полягає до того, чиіснує ужепропозиція,аналогічнапропозиціївихідного назакордоннийринок підприємства. Уразіпозитивноївідповіді, вартовивчитиобсягнаявногопопиту йзробити коротко- йсередньостроковепередбачення йогорозвитку.Якщовихідний наринок товар чипослуганові, то вартопроаналізуватидані про ті,яким чиномзадовольняється потреба,якійвідповідає даний товар чипослуга.Необхіднотакожвиявити аналоги йпродукти-замінники, апотімвизначитимасштабиїхньоговиробництва йзбуту.

>Доступністьринку

якпривабливийзакордоннийринок варторозглядатилише до тогоразі,якщофірмазможепроникнути нанього беззначнихвитратресурсів й години.Поверхневийаналіз умів доступу назакордоннийринокможепризвести дозначнихвтрат дляфірми-експортера.

>Коженринокпевним чиноморганізований, наньомудієдеякасукупністьсуб’єктів йвінфункціонує запевними правилами.

>Підприємствунеобхіднізнання дляаналізудоступностіринку черезвивченнявнутрішньополітичноїсфери,пізнання світутрадицій йсимволів, системуорганізаціїзахисту правспоживача.

>Результатипроведенихмаркетинговихдослідженьдозволяютьвизначитинайбільшпривабливі дляекспортера ринки. Для цогоотримануінформацію вартосистематизувати занизкоюознак, щодозволяютьвибратикращізовнішні ринки йїхнісегменти. Упроцесідослідженнязакордоннийринокподіляють наокремі,відносноодноріднігрупинаціональнихринків. У основуїхньоїподібності-розходженняможуть бутипокладенікритерії культурного чимовного характеру,показникирівня життя, ставлення населення доти чиіншого товару,рівень после продажногосервісу й т.д. Наосновіцієїкласифікаціїотримуютьсегменти покраїнах.

>Методисегментаціїможуть бути самимирізними.Показники, заякимивідбуваєтьсяугрупуванняринків,залежать від характеристик товару,поведінціпокупців йбагатьохінших.Сегментаціяринків, щонадається, ізурахуваннямвідзначених характеристик носитипопередній характер.Вона винна бути уточнена набазіконкретнихцілей, що ставити собі запідприємство-експортер.

Усистематизованомувиглядівихіднідані дляаналізу шкірногоринкуможуть бути такими ( у дужкахприведенівеличинивагомихкоефіцієнтів):

1Торгово-економічнівідносини:

>Торговийдоговір зкраїною уекспортеравідсутній,торговіконтактимінімальні (–2 ).

>Торговийдоговіріснує,обмеженіконтакти( –1 ).

>Існуєторговаугода,гарніторговіконтакти (+1 ).

>Існує протокол проторгівлю,стійкіторговізв'язки (+2 ).

2Обмеження наторгівлю:

>Ембарго на цілий рядтоварів ( –1 ).

>Відсутністьобмежень (0).

Режимнайбільшогосприяння (+2).

3Конкуренція:

>Сильна (–2 ).

>Середня (0).

>Слабка (+1).

4Вимоги доякості товару:

>Дужевисокі (–1).

Нарівнісвітовихстандартів (0).

>Нижчерівнясвітовихстандартів (+1).

5Умовизбуту:

>Ринокмонополізований (–1 ).

Наринкукількафірм (0).

Наринку багатодрібнихфірм (+1 ).

6Відносини ізпотенційнимипокупцями:

Уминуломуторгівлі не було б (–2).

>Незначніобсягиторгівлі (–1).

>Епізодичніторговіконтакти (+1 ).

>Стійкікомерційнізв'язки (+2 ).

7Ефективність діїреклами:

>Дужерідка реклама ( –2 ).

>Середнійступінь рекламноговпливу( –1 ).

>Високийступінь рекламноговпливу (+2 ).

8 Статистика іін.інформація проринок йкраїну:

>Практичновідсутня (–2).

>Фрагментарна йненадійна (–1).

>Численна йнадійна (+2 ).

Дляоцінкизакордоннихринківскладаєтьсяматриця, де порядкахрозташовуютьсядані про ринки, а, постовпцях –досліджувані ринки.Підсумовуванняваговихкоефіцієнтів постовпцяхпокаже, котрі ринки болеесприятливі ізпогляду умів роботи, а котрі –менш.

Для болеедетальноїоцінкимаркетинговоїситуації назакордонномуринкутребапідсумувативагомікоефіцієнти всіхнаведенихфакторів йзробити рейтингринків,використовуючидані із табл.

>Таблиця –Аналізмаркетинговоїситуації назакордонномуринку

>Найменування чинника Характеристика чинника >Вагомийкоефіцієнт чинника
1Розмірипотенційногоринку (млн. $)

- 50 (млн. $);

- від 30 до 50 (млн $);

- від 15 до 30 (млн $);

- від 8 до 15 (млн $);

- від 2 до 8 (млн $)

8

16

24

32

40

2Динаміка зростаннюпродажів урезультатітестуваннятоварів (% урік)

- -5 й понад;

- +5 ;

- < -5;

- ~ 0;

- < +5

6

12

18

20

30

3 Перспектива зростанню нанайближчі 10 років (% урік)

-дуже погана перспектива (- 40% й понад);

- погана перспектива

( від -10 до -40 %);

-середня перспектива (немаєзнижень);

-гарна (10-40% зростанню);

-дужегарна (40% й болеевідсотків зростанню)

4

8

12

16

20

4Сезонністьекспортного товаруфірми, колимісцевий товар...

-найбільшдешевий;

-продається зазвичайноюціною;

-ще непроданий;

-відсутній як йбудь-якийіншийімпортний товар;

- товарфірмивсесезонний йпродаєтьсяпостійно

10

20

-

50

30

5 Товарфірмикоштує наданомуринку...

-дуже дорого;

- дорого;

- скільки, стількимісцевиймарочний;

 -дешевше всіх;

8

16

32

40

6 До товаруфірмивідносяться...

 -дуже негативно;

 - здеякоюупередженістю;

 - негативно лишепідлітки;

 - нейтрально;

 - позитивно

2

4

6

8

10

7Потреба втоварі

-відсутня у 75%регіону;

-відсутня у 50%регіону;

-відсутня у 25%регіону;

-скрізьпозитивне ставлення до товару;

 -скрізь товарнеобхідний

4

8

12

16

20

8 Частота покупок товару

- 2-3 рази натиждень;

- 1 якщо в 3 й болеемісяців;

- 1 якщо в 3місяці;

- 1 якщо в 4тижні;

- 1 якщо в 1-3тижні

6

12

18

24

30

9Відношення доспецифічноївластивості товару

- несхвальне;

-байдуже;

-позитивне;

-дужегарне

16

24

32

40

10Відношення до товаруторговихпосередників

-негативне;

-трохинегативне;

-байдуже;

-обережнеоптимістичне;

-сприятливе

12

24

36

48

60

11Пакування

 -потрібна нова;

 -необхіднізміни;

 -необхіднадоробка;

 -потрібнозмінитинапис;

 -цілкомприйнятна

10

20

30

40

50

12 Виглядактивностіконкурентів

 -ціновавійна;

 -рекламна атака (від 3-х й болеесоюзників);

 -рекламна атака 1-2конкурентів;

 -низькарекламнаактивність;

 - немаєконкурентів

10

20

30

40

50

13Необхіднийобсягринковихдосліджень дляпристосування товару доринку

-дуже великий (до 1 року);

-середній (до 0,5 року);

-малий (до 3місяців);

-незначний (1місяць);

-нульовий

12

24

36

48

60

Таким чином,запропонована методикадозволяєвиділити країни й ринки, на якімінімумвитрат попросуваннютоварівзабезпечитьмаксимальнийприбуток ізурахуваннямпоставленої метивиходу наринок.

>Формиприсутностіфірми за кордоном.Прийнявшивирішення пророзгортанняміжнародноїдіяльності,фірма виннавибратинайкращийспосібвиходу наобранийринок.Вонаможевибирати один ізнаступнихвидівзовнішньоекономічноїдіяльності:експорт,спільнепідприємництво чипрямеінвестування за кордоном.

>Найпростішим способомвступу в діяльність назакордонномуринкуєекспорт.Нерегулярнийекспорт -цепасивнийрівеньзалучення, колифірма годину від годиниекспортуєтоваримісцевим оптовикам, щостановлятьзакордонніфірми.Активнийекспортмаємісце вразі, колифірмазадаєтьсяметоюрозширити своїекспортніоперації на конкретномуринку.

>Фірмаможеекспортуватисвій товаркількома способами:

1) Передачаповноважень поекспорту. Це така системазбуту, коликомпанія, щоволодіє оптовумережею водній чидекількохзакордоннихкраїнах,надаєїї запевну плату врозпорядженнякомпанії-експортера,потенціалякоїнедостатній дляпроведеннясамостійнихоперацій наміжнародномуринку.

2)Експортна франшизу.Франшиза -церозвинена системазбуту, приякійпідприємствовиступає якелементвеликоїкорпорації ізвідомимтоварним знаком, логотипом,визнанимрівнем менеджменту,ексклюзивноютехнологією таобладненням,якісноюпродукцією йвисокимрівнемобслуговування.Франчайзерпродаєсвоє правоіншійкомпанії (>франчайзі), щооплачує їхнього задопомогоюперіодичнихплатежів йбере у собізобов'язаннявиконувати усітехнологічніумовивиробництва йзбутупродукції,рекомендовані франчайзером йдіяти від йогоімені.

>Міжнародна франшизудозволяєфранчайзеру бутиприсутнім набагатьох ринках бездодатковихвитрат й бутиупевненим у бо йоготоргова марканадійнозахищена,оскількитакий захист вінтересахфранчайзі,тобтокомпанії, що здобула франшизу.Останнябере у собівидатки повпровадженню наринок йнесе усіпоточнівитрати.

Одним ізпереваг такого методуєвисокашвидкістьствореннямережіфраншиз водній чидекількохкраїнах на великих й на невеликих ринках.Чисельністьфірм-учасниць, щопрацюють наумовахфраншизипостійнозростає.Франчайзерпередаєфункціїрозвитку,стимулюваннязбуту й контролю національноїмережіоднійвеликійкомпанії, боуспіх одного великого договору профраншизівідбивається настанівсієїсукупностіподібнихдоговорів.

>Описана системазбутупідходить як длятоварівспоживчогопопиту, то й дляпродукціїпромисловогопризначення.

3)Комерційніпосередники. Цефізичні чиюридичні особини, які,звичайно,називають агентами й, котрі, будучидужечисленними,служатьпосередниками вміжнароднійторгівлі,роблячипослуги всіхвидів йнайчастішезаймаючисьвідразудекількома видамидіяльностівідповідно донаявнихможливостей.

>Комерційнихпосередників можнаохарактеризувати задвомакритеріями: способомїхньоївинагороди й заміцністюзв'язків, щоз'єднують їхнього ізекспортером.

>Міжнародний маклер, агент ззакупівлі, агент усправах продаж йкомісійний агент –усіцічотирикатегоріїодержуютьвинагороду увиглядікомісійних, йзв’язок, щоз'єднує їхні ізекспортеромстаєтісним.

Агент поміжнароднійторгівлі,концесіонер йімпортер-дистрибютородержуютьвинагороду увиглядіторговоїнацінки. При боспівробітництво від Першого доостанньоготакожстає болеетісним.

>Ще однимзагальнимнапрямкомвиходу назакордоннийринокєз'єднаннязусиль ізкомерційнимипідприємствами країни - партнера ізметоюствореннявиробничих ймаркетинговихпотужностей.

>Спільнапідприємницька діяльністьвідрізняється відекспорту тім, щоформується партнерство, урезультатіякого за кордономстворюються тих чиіншівиробничіпотужності.

>Існуютьчотиритиписпільноїдіяльності:

1)Ліцензування. Це один ізнайбільшпростихшляхівзалучення виробника вміжнародний маркетинг.Ліцензіарвступає задля ізліцензіатом назакордонномуринку,пропонуючи права навикористаннявиробничогопроцесу, товарного знаку, патентом, торгового секрету, чиякоїсьіншоїцінноїзначимості вобмін на гонорар чиліцензійнийплатіж.Ліцензіародержуєвихід наринок ізмінімальнимризиком, аліцензіатові не доводитисяпочинати із нуля, бовінвідразуодержуєвиробничийдосвід, добровідомий товар чиім'я.

>Потенційнінедолікиліцензування до того, що приньомуфірмамає усвоємурозпорядженніменший контроль надліцензіатом, ніж над своїмзновустворенимпідприємством.

2)Підрядневиробництво. Одним ізваріантівдіяльності за кордономєукладання контракту ізмісцевимивиробниками навипуск товару.Недолікпідрядноговиробництваскладається внедостатньомуконтроліфірми -експортера запроцесомвиробництва. У тієїсамий годину воно тадаєфірміможливістьрозгорнути діяльністьшвидше й ізменшимризиком.

3)Керування за контрактом. У цьомуразіфірмапредставляєзакордонномупартнерові "ноу-хау" вгалузікерування, а партнерзабезпечуєнеобхіднийкапітал. У такий спосібекспортує не товар, аскорішеуправлінськіпослуги.

4)Підприємстваспільноговолодіння.Підприємствоспільноговолодіння -цеоб'єднаннязусильзакордонних ймісцевихвкладниківкапіталу ізметоюстворення місцевогокомерційного підприємства,яким смердотіволодіють йкеруютьспільно.Закордоннийінвесторможекупитисобічастку вмісцевомупідприємстві,місцевафірмаможекупитисобічастку у ужеіснуючомумісцевомупідприємствізакордонноїфірми чиобидвісторониможутьспільнимизусиллямистворитизовсімновепідприємство.

5)Прямеінвестування.Найбільшповноюформоюзалученняпартнерів у діяльність назакордонномуринкуєінвестуваннякапіталу встворенні за кордономвласнихвиробничих чискладальнихпідприємств.Прямеінвестуваннязаохочується із боціприймаючої країнибагатьматорговими,фінансовими йподатковимипільгами, щодозволяєзнижуватирівеньвитрат наматеріали, транспорт йробочу силу.


Схожі реферати:

Навігація