Реферати українською » Маркетинг » Структура збуту продукції ЖКУВП "Біатрон-3"


Реферат Структура збуту продукції ЖКУВП "Біатрон-3"

1.Оглядмеблевогоринку України за 2006-2009 рр.

>Найдинамічніше зааналізованийперіодзростав сегменткухоннихмеблів (>середньорічний темп за 2006-2008pp.становить 147,7 %) й сегментофісних таторговельнихмеблів ––середньорічний темп 90,7 %.

>Незважаючи наначебтозростання всіхтоварних груп, структуравиробництвамеблевоїпродукціїзмінюється у напрямку збільшеннячасткикухоннихмеблів від 4,5 % до 7,5 % зааналізованийперіод (рис. 1).Часткаофісних йторговельнихмеблів узагальнійструктурівиробництвамеблевоїпромисловостізросланесуттєво (від 16,0 % до 17,3 % за 2006-2008pp.). Зацей жперіод годиниспостерігалосяскороченнячасткимеблів длясидіння та деталей перед тим (від 49,9 % до 44,8 %), щопов'язано ізпевноюзатовареністюданого сегментуринку таперехідпокупців доспоживаннязазначеноїпродукті ускладіціліснихрішеньщодоумеблюванняприміщень.

>Рис. 1. Структурапропозиціїмеблевоїпродукції в Україні за 2006-2008 рр

Зпочаткомкризи у 2008роцімеблі тапобутоватехнікапершимипотрапили до спискувідкладених покупок.Щевлітку 2008 рокумеблевики булисповненіоптимізму: убільшостікомпаній буливпевнені, що зарік продажівмеблівзросте на 15–20 %: із ,6 млрд. в 2007-го до ,8–1,9 млрд. запідсумками 2008-го.

У 2006–2007рокахзростання продажмеблевикамзабезпечувалипереважнозабудовники —гарнітури,кухні,офіснімеблі тощокупуваливласники нових квартир,офісів,барів йресторанів. Однак, запопереднімиданими,восени 2008 р. в Українізамороженебудівництво 50–70 %об’єктівжитлової такомерційноїнерухомості. Спад убудівництвіпозначився намеблевійгалузі уженавесні 2009-го. Уумовахпадінняпопитудеяківиробникизважилися назниженняроздрібнихцін на 5–25 %.Швидше на,зниженняцін носититимчасовий характер,оскількивідмова відкупівлімеблів у 2009 р.формуєзначнийвідкладенийпопит.

2.Загальна характеристикаЖКУВП “>Біатрон-3”

>Житомирськеколективнеучбово-виробничепідприємство “>Біатрон-3”засноване у 1999році,зареєстроване Розпорядженням головиВиконавчогокомітетуЖитомирськоїміської заради народнихдепутатів № 245 від 23 лютого 1999 року.

>Особливість підприємства,відображена в йогоназві,полягає до того, що організаціянамагаєтьсяпоєднатипостійневдосконалення ізнавчанням тапідвищеннямкваліфікаціїсвоїхпрацівників. Напідприємстві постійнаперсональнийрозвиток танавчанняпрацівниківпов’язано ізрозвиткомфірмизалеж-но відїї потреб. Концепціюнавчальноїорганізаціїрозвивається напідприємстві у напряміполіпшенняякості,постійноговдосконаленнявиконання роботи. При цьому,найвагомішою улогічнійстратегіїпостійноговдосконаленняєтурбота проналежнуоцінку талантупрацівників,їхньоїмайстерності, знань,кваліфікації.

>Управлінняпідприємствомздійснюється увідповідностізі статутомЖКУВП ">Біатрон-3", вякомуперелічені усівидидіяльності підприємства.Згідно статутуосновними видамидіяльності підприємстває:

-оптова тароздрібнаторгівлямеблями;

-виготовленнямеблів;

- ремонт тагарантійнеобслуговуваннямеблів.

>Слідзазначити, щопровідним виглядомдіяльностієсаметоргівлям'якими такорпуснимимеблями,аджесамецей виддіяльності приноситинайбільшедоходів.

>Специфікавиробництваполягає до того, щоотримані упостачальниківмеблевінаборизбирають у цехах підприємства,створюючи таким чиномготовімеблі.

>Аналізвиробничогоасортименту підприємства

Структуратоварних группродукції, якоївипускаєпідприємство наведена на мал.2.

>Рис. 2. СтруктуратоварообігуЖКУВП ">Біатрон-3", 2009рік

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>Найбільшоюпопулярністюкористуютьсявиробисередньогоціновогорівня,оскількитоварицієїгрупипропонуютьпокупцямкомпромісціни йякості. Наступного дняпідприємствопропонуєспоживачамтовари широкоговжитку, асамемеблірізногофункціональногопризначення. Цемеблі дляспальнихкімнат,меблі длявідпочинку,офісні,кухоннімеблі,столярнівироби.

>Динамікатоварообігу упродовж трьох рокта наЖКУВП ">Біатрон-3" наведена втаблиці 1.

>Таблиця 1

>Динамікатоварообігу підприємства за 2006-2009 рр.

>Період >Товарообіг, тис. грн. >Абсолютнийприріст Темпзростання, % Темп приросту, %
>Базисний >Ланцюговий >Базисний >Ланцюговий >Базисний >Ланцюговий
2006 1335,5 –– –– –– –– –– ––
2007 1347,6 12,1 12,1 100,9 100,9 0,9 0,9
2008 1399,3 63,8 51,7 104,8 103,8 4,8 3,8
2009 1639,8 304,3 240,5 122,8 117,2 22,8 17,2

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

За базупорівняння припроведеннідослідження взято 2006рік. Наосновіпроведеногоаналізу можнавиділитизагальнутенденцію до збільшеннятоварообігу заобома способами.

>Асортиментмеблів, котріпропонуєЖКУВП ">Біатрон-3"єдосить широким йнасиченим.Він детальнорозглянутий втаблиці 2, денаведеніосновніасортиментнігрупитоварів, котрімістять усобіпевнукількістьвидівмеблів,кожен із нихмає своїрізновиди.

>Таблиця 2

Характеристика товарногоасортименту запоказникамиширини йглибини

>Ширина = 6асортиментних груп
>Набори дляспальнихкімнат >Набори длякухні >Набори дляпередпокою >Набори дляадміністративнихприміщень >М’якімеблі >Меблі поза набором

"Соня"

">Глорія"

"Лотос”

">Екстаза"

">Кім"

">Антоніна"

"Галактика"

"Оля"

">Каріна"

">Тіна"

"Агата"

"Перлина"

">Афіна"

"Рось"

"Сатурн"

"Толедо"

">Іспанія"

"Дебют"

"Герд"

"Сенатор"

">Орієнт"

">Габріела"

Шафі

>Тумби

>Ліжка

>Столи

>Глибина =6 >Глибина=6 >Глибина=5 >Глибина=1 >Глибина=4 >Глибина=4

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>Слідвідзначити доля підприємства увиставці-ярмарку ">Меблі-2006".Саме тамнабори "Соня" й ">Глорія" булинагороджені дипломами.Нажаль у 2008 та 2009рокахпідприємство понад не бралаучасті ваналогічних заходах йвзагалі неприділялодостатньоїувагизасобамстимулюваннязбуту.

>Відмінністюмеблівєсезонністьпопиту:щорічновкінці ІІІ та у IV кварталах (>кінецьліта тавосени)обсягиреалізаціїрізкозростають, тоді як у І та ІІ кварталах (>взимку та весною) ––падають.Сезонністьпопитуспостерігається для всіх безвиняткуасортиментних групмеблів.

3.Конкуренти підприємства

>Рівеньконкуренції вгалузієдоситьзначним.Ринковачастка підприємстваменша заодиницю,тобтофірмамаєслабкіринковіпозиції.Основними конкурентами наринкумеблів уЖКУВП ">Біатрон-3"є:

1. ЗАТ ">Новий Стиль" ––меблі длясидіння,офіснімеблі;

2.ТОВ ">Меркс-трейд" ––кухоннімеблі,офіснімеблі,меблі длясидіння;

3. ВАТ ">Прогрес" ––кухоннімеблі,офіснімеблі,меблі длясидіння.

>Згаданівиробникиє конкурентами ввисокому тасередньомуцінових сегментах.Також неслідзабувати продрібнихприватнихпідприємців, щосамос-тійнозаймаютьсявиготовленняммеблів (>конкуренти внизькомуціновомусегменті).


4.Постачальники тапосередникиЖКУВП ">Біатрон-3"

>Підприємствоспівпрацює ізбілоцерківськимипостачальниками, асаме,меблевоюфабрикою "Веста" (>м’якімеблі), ">Білоцерківськоюмеблевоюфабрикою" (>корпуснімеблі) тапідприємством "Модерн" (>м’які такорпуснімеблі).

>ЖКУВП ">Біатрон-3"реалізовує своюпродукцію черезпосередника, асаме,роздрібнуторгівлю.Тобтовикористовуєтьсяоднорівневий каналрозподілу,зображений на малюнку 3.


>Рис. 3. КаналрозподілуЖКУВП ">Біатрон-3"

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>Слідвідзначити ширинуданого каналу, котрахарактеризується числомучасників каналурозподілу, щовиділяється для шкірногорівня.Географія поставокпродукціїохоплюєкілька містЖитомирськоїобласті.ПідприємствоЖКУВП ">Біатрон-3"маєшістьроздрібнихторговельнихпідприємств-посередників длязбутусвоєїпродукції, три із яківинаймаються на правахоренди (>орендна платуприміщення наведена в дужках):

1) м.Андрушівка,вул.Івана Франка 67,площа магазину 200 м2;

2) м. Коростень,вул.Радянська 12,площа магазину 40 м2;

3) м. Коростень,вул. Ж. Судакова 5,площа магазину 150 м2 (4000грн./місяць);

4) м. Житомир,вул.Домбровського 48,площа магазину 100 м2;

5) м. Житомир,вул.Московська 14,площа магазину 140 м2 (30000грн./місяць);

6) м.Коростишів,вул. Л. Толстого 6,площа магазину 80 м2 (2000грн./місяць).

5.Аналізфінансового стану підприємства за 2007-2009 рр.

>Характеристикуфінансового стану підприємстватрадиційнорозпочнемо заналізугосподарськоїдіяльності (табл. 3).

>Таблиця 3

>ОсновніпоказникигосподарськоїдіяльностіЖКУВП ">Біатрон-3"

зарплатню

>Показники >Од.вим. >Роки 2009 р. до 2007 р., %
2007 р. 2008 р. 2009 р.
1 >Обсягваловоїпродукції (>валовийдохід) тис. грн. 1347,6 1399,3 1639,8 121,7
2 >Виручка відреалізації (>чистийдохід) тис. грн. 1122,9 1166,1 1366,5 121,7
2 >Собівартістьреалізованоїпродукції тис. грн. 983,7 1045,6 1245,0 126,6
4 >Валовийприбуток тис. грн. 139,2 120,5 121,5 87,3
5 >Чистийприбуток тис. грн. 96,5 80,2 75,0 77,7
6 >Середньообліковакількістьпрацівників >чол. 30 32 30 100,0
7 >Річний фонд оплати роботи тис. грн. 388,8 424,8 554,4 142,6
8 >Середнязаробітна плата (>місячна) грн. 1080,0 1106,2 1540,0 142,6
9

>Продуктивність роботи

(>виручка на 1працівника)

тис.грн./чол. 37,4 36,4 45,6 121,9
10 >Середньорічнавартістьосновнихфондів тис. грн 20,1 21,0 22,4 111,4
11 >Середньорічнавартістьоборотнихфондів тис. грн. 563,2 626,6 526,9 93,6
12 >Фондоємність –– 0,0178 0,0180 0,0163 91,6
13 >Фондовіддача –– 55,9 55,5 61,0 109,1
14 >Фондоозброєність –– 0,67 0,66 0,75 111,9
15 >Коефіцієнтоборотності ОЗ –– 2,0 1,9 2,6 130
16 >Періодобертання ОЗ >днів 182,5 192,1 140,4 76,9

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

Урезультатіотриманихрозрахунківпрослідковуєтьсятенденція дозростаннясобівартостіпродукції (на 26,6 %), а як результат, йвиручки відреалізаціїпродукції та валового прибутку (на 21,7 %).Скороченняпоказників валового (на 12,7 %) та чистого (на 22,3 %)прибуткупослідовнопідтверджуютьвищенаведене.

>Дослідженняефективностігосподарювання підприємстванеможливе безвивченняпоказниківрентабельностігосподарськоїдіяльності,наведених втаблиці 4.

>Таблиця 4

>Показникирентабельності (>прибутковості)діяльності, %

зарплатню

>Показники >Роки 2009 р. до 2007 р., +/-
2007 р. 2008 р. 2009 р.
1 2 3 4 5 6
1 >Рентабельність підприємства 8,6 6,9 5,5 -3,1
2 >Рентабельністьреалізованоїпродукції 9,7 7,6 5,9 -3,8
3 >Рентабельністьвиробничихфондів 16,5 12,4 13,7 -2,8
4 >Рентабельністьгосподарськоїдіяльності 13,0 10,0 7,9 -5,1
5 >Чистарентабельністьвиручки відреалізаціїпродукції 8,6 6,9 5,5 -3,1
6 >Рентабельністьактивів 16,5 12,4 13,6 -2,9
7 >Адміністративнівитрати на 1 грн.собівартостіреалізованоїпродукції, грн. 0,004 0,003 0,002 -0,002

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

За результатаминаведенихрозрахунківпрослідковуєтьсятенденціящодопослідовногозниженняпоказниківрентабельностігосподарськоїдіяльності у 2009 р., порівняно із 2007 р, щоспричиненезначнимзростаннямсобівартостіпродукції.

Отже,узагальненаоцінкарезультатівфінансовогоаналізу підприємстваєзадовільною,оскількипідприємствоєприбутковим тапоказникифінансового станувідповідаютьнормативнимвимогам.

6.АналізрозподільчоїдіяльностіЖКУВП ">Біатрон-3"

НаЖКУВП ">Біатрон- 3" упроцесіаналітичної роботипроблемирозподілувирішують настадії розробкизагальної політики підприємства.Виробництвопродукції із самого початкузорієнтоване наконкретніканали йнайсприятливішіумовирозподілу. Цезабезпечуєобґрунтованийвибірорганізаційноїформи (>роздрібнаторгівля) та методу (>торгівля череззбутовумережу)розподілу, щозорієнтовані надосягненнякінцевихрезультатів.

>Постачаннянеобхідного товару всуворозамовленійкількості,належноїякості ввизначенемісце поставки іздотриманнязаздалегідьобумовленого години та ізмінімальнимивитратамистаєціллюлогістикирозподілу. Товар, щовиготовляєтьсязгаданимпідприємством ––цемеблі, котрівідносять дотоварівпопередньоговибору.Тобто, передпокупкою такого товару,споживачіпорівнюють його ізаналогічним чи схожими товарамиіншихфірм.

>Динамікавитрат нарозподілпродукції упродовж трьох рокта напідприємстві наведена втаблиці 5. За базупорівняння взято 2006рік. Наосновіпроведеногоаналізу можнавиділитизагальнутенденцію до збільшеннявитрат нарозподілпродукції заобома способами.

>Таблиця 5

>Динамікавитрат нарозподілпродукції підприємства за 2006-2009 рр.

>Період >Витрат нарозподілпродукції тис. грн. >Абсолютнийприріст Темпзростання, % Темп приросту, %
>Базисний >Ланцюговий >Базисний >Ланцюговий >Базисний >Ланцюговий
2006 8,1 –– –– –– –– –– ––
2007 10,5 2,4 2,4 129,6 129,6 29,6 29,6
2008 13,6 5,5 3,1 167,9 129,5 67,9 29,5
2009 21,4 13,3 7,8 264,2 157,4 164,2 57,4

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>Підвищеннявитрат нарозподілпродукції підприємствавикликалопропорційне збільшеннявідпускнихцін напродукцію (табл. 6).


>Таблиця 6

>Динамікацін напродукціюЖКУВП ">Біатрон-3" за 2007-2009 рр.

>Найменуванняпродукції >Відпускнаціна без ПДВ заодиницю, грн.
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. до 2007 р., +/-

>1.Спальнігарнітури:

"Соня"

">Екстаза"

">Антоніна"

768,0

1420,2

6200,0

812,5

1708,0

6352,6

857,0

1996,0

6505,2

89,0

575,8

305,2

2.Набори длякухні

"Галактика"

"Агата"

1382,1

385,0

1512,0

450,0

1708,0

500,0

325,9

115,0

3.Набори дляпередпокою

 ">Афіна"

"Толедо"

1286,7

1729,0

1416,7

2136,7

1608,0

2545,6

321,5

816,6

4.М’якімеблі

 ">Орієнт"

410,3 490,6 520,5 110,2

5.Меблі поза набором

Шафі

>Тумби

>Ліжка

>Столи

205,6

229,0

357,5

410,2

220,8

306,9

38103

480,3

269,3

340,2

410,5

520,6

63,7

11,2

53,0

110,4

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>РозподільчамережаЖКУВП ">Біатрон-3"складається ізоднорівневого каналурозподілу (рис. 3).Саме нацей каналрозподілуприпадають усізбутовівитрати підприємства.Водночасслідвідзначити ширинуданого каналу, котрахарактеризується числомучасників каналурозподілу, щовиділяється для шкірногорівня (ширина каналурозподілустановить 6роздрібнихторговельнихпідприємств).

Утаблиці 7вказанорегіональну структурурозподілу тавитрати нарозподілпродукції за 2009рік врозрізіроздрібнихторговельнихпідприємств.


>Таблиця 7

>Регіональна структурарозподілупродукції тавитрати назбут, 2009рік

№ зарплатню >Найменування та адреситорговельного підприємства Структуразбуту, % >Витрати назбут, тис. грн.
1 м.Андрушівка,вул.Івана Франка 67 20,3 4,3
2 м. Коростень,вул.Радянська 12 4,6 0,9
3 м. Коростень,вул. Ж. Судакова 5, 15,2 3,3
4 м. Житомир,вул.Домбровського 48 11,1 2,4
5 м. Житомир,вул.Московська 14 40,5 8,7
6 м.Коростишів,вул. Л. Толстого 6 8,3 1,8
7 >Всього: 100 21,4

Джерело:складено наосновівнутрішньоїзвітності підприємства

>Аналізуючи структурузбутупродукціїЖКУВП ">Біатрон-3"робимовисновок, що на м. Житомирприпадає 51,6 %усієїпродукції,реалізованої у 2009році, при цьому 40 %реалізаціїзабезпечується зарахунок одногороздрібноготорговельного підприємства,розташованого вцентріміста.Витрати підприємства нарозподілготовоїпродукціїпропорційні доструктуризбутупродукції.


Схожі реферати:

Навігація