Реферати українською » Маркетинг » Створення бізнес-плану більярдного клубу "Космо"


Реферат Створення бізнес-плану більярдного клубу "Космо"

1. Резюме

Зараз Українаєкраїною, вякійфінансові йекономічніможливостізростають ізкожним днем. Цедаєможливістьпочинаючимбізнесменам й ужеуспішнопрацюючимкомпаніям тафірмамодержуватидостатньо хорошийприбуток.

>Постійнозростає число людей, щостаютьматеріальнозабезпеченими йздатнимивитратитидеякукількість грошей напроведення свогодозвілля за межамивласного дому.

Наступного дня все понад числоуспішнопрацюючих людей сталиприділятиувагу спорту,підтримціхорошоїфізичноїформи,відвідуючи при цьомутеніснікорти,басейни,тренажерні зачи.Можнасказати, щоведення здорового способу життястаєзвичним.

Нафоні числа людей,здатнихоплачувати своїрозваги, йзавантаженості ужеіснуючих місцьвідпочинку,надзвичайнопривабливовиглядаєствореннямісця, вякому бпоєднувалися, якспортивні, то йрозважальніпослуги, щоспроможнізадовольнитиклієнтів.

Таким чином,цілямипредставленогобізнес-планує:

-розробка йописшляхівстворенняорганізації, щонадаєспортивно-розважальніпослуги,визначенняїїорганізаційно-правовоїформи;

-визначеннямісця наринку, що якщозаймати організація (>ринковоїніші);

 -описпослуг, котрі організація якщонадаватиспоживачам;

-аналіздоцільностістворенняподібноїорганізації із точкизорурентабельності йприбутковості;

-вибіроптимальнихшляхіввирішеннязавдань,поставлених вбізнес-плані;

-розробкаконкретнихзаходів,пов'язаних ізреалізацієюбізнес-плану.

>Справжнійбізнес-планпередбачаєстворенняфірми, щоздатнаефективнопрацювати навідкритому для всіх, у томучислі й дляконкурентів,полідіяльності.Створенняподібноїфірмиприпускаєграмотнийвибіртакоїринковоїніші, дефірма могла б будувати своюдовгостроковустратегію,встановившиперспективну схемуналагодженняділовихзв'язків,ведучиоптимальнуціновуполітику,заохочуючи йпідтримуючисвоїхпостійнихклієнтів,розширяючи спектрсвоєїдіяльності й, тім самимзнижуючиризикицієїдіяльності.

>Такоюфірмоюможе статібільярдний клуб “>Космо”,якийздатнийзапропонувати своїмклієнтамрізніспортивніігри йприємнумузику.

>Сукупнавартістьпропонованогобізнес-планом проектускладає 60000 $.Термінреалізації 6місяців, атермінокупності проекту 6,1місяці. Дляфінансуваннястворення проекту будутьвикористовуватисьчасткововласнікошти врозмірі 40000 $, атакож залученіготельно-розважальним комплексом “>Катран” 20000 $.

2.   >Загальнівідомості пропідприємство

>Місцем, щопоєднує всобіатрибути спортивноговідпочинкуможе бути клуб, щознаходиться взручномумісці, щопропонуєнаступнівидипослуг:

1.Більярд чиамериканський пул.

2.Дартс.

3.Ігровіавтомати.

4. Бар.

Для зайняти всімацимиспортивнимиіграмиклієнту абсолютно не потрібенспеціальнийспортивнийодяг, аоб'ємотриманихзадоволень можнапорівняти ізсправжнімзаняттям спортом.

>Клієнтизможутьскористатисяпослугамибару вякому будутьподаватися великакількістьбезалкогольнихнапоїв йкоктейлів, й ізспиртнихнапоїв будутьпредставленірізноманітні сорті вина й пива.Більшміцнеспиртне вбаріпродаватиметься зависокимицінами, що дозволитистворитипопитсередклієнтів наслабоалкогольнінапої.

>Необхідним атрибутом клубу винна бути хорошамузика.Клієнт,завітавши до клубу,одержуєцілий комплекспослуг, котрі в даний моментпропонуютьсяіншимимісцямивідпочинкучастково.

3.Ринокзбутуорганізації

Клуб винен бути оформлень нависокомурівні, йпропонуватипослугивисокоїякості,тобтопоставляти наринокконкурентноздатнупослугу.

Ос-кількипопит наспортивнірозвагиєпостійним й малозалежить відсезонності, то запитання, якоїчастину сегментуринкурозваг вмістіОдесазайматиме клуб “>Космо”,єлишепитаннямстворенняпереваг надіншими конкурентами, що ужезнаходяться на цьомуринку (табл.1).

>Таблиця 1

>Переваги впорівнянні із конкурентами >Недоліки >Міри дляподоланнянедоліків

1.Комплекснапропозиціяпослуг.

2.Зручність паркуванняавтомобільного транспорту,близькість доавто-транспортнихмагістралей.

3.Оригінальністьінтер'єру.

4.Чіткевизначеннясег-ментуринку, наякийорієнтованіпослуги

1.Відсутністьдеякихвидіврозваг (кегельбан). 1.Подальшийрозвиток йрозширеннядіяльності.

 

якпотенційніспоживачіпослуг, щонадаються клубом,можутьрозглядатися все населеннямістаОдеса увіці від 18 до 45 років, котрімаютьдохід понад 300 $ вмісяць. Ос-кількипропонований комплекспослугєновим виглядомпослуг наіснуючомуринку, можнавважати, щовін якщоцікавий практично усімгрупам населення.

>Говорячи проконкуренцію,необхідновідзначити, щодоцільновіднести до числаконкурентівфірми, котрінадаютьпослуги,аналогічніпослугам клубу “>Космо”.Детальнийаналізконкурентів в нашомувипадку проводитися занаступнимипозиціями:місцерозташування, годину роботи,якість й стильінтер'єру,якістьмузики,наявність,вартістьспортивнихігор,ціни вбарі,наявністьреклами (табл. 2).

>Таблиця 2.

>Оцінкаконкурентів

>Факториконкурентноздатності >Основніконкуренти
“>Космо” Бал “>Ібіца” Бал “>Паго” Бал
1 >Місцезнаходження

>м/р

>Аркадія

4,5 >м/рМаліновський 4,5 >м/рМолдаванка 4
2 Час роботи 12.00 – 6.00 5 17.00 – 6.00 4,5 12.00 – 6.00 5
3 >Якість й стильінтер’єру 5 4 3
4 >Більярд -ціна 10 $ протягом року. 5 $партія 4 $партія

 

5 >Дартс -ціна 4 $ 4,5 $ 3,5 $
6 >Ігровіавтомати 5 3 3
7 Бар –ціна, пиво 3-5 $ 3-6 $ 3-5 $
8 >Наявністьреклами >Вивіска,друк ТБ,друк Друк
9 >Охорона 4 4 4
10 >Всього 23,5 20 15

 

4.Маркетинговий план

>Цілями йзавданнями товаристває:

-створеннянової «>ніші» наіснуючомусегментіринкурозваг вмістіОдесі;

-окупністькапітальнихвкладень за 1рік;

-отримання прибутку навкладенізасоби не менше 80% врік;

-створення новихробочих місць.

>Метою маркетингуєстворення умів для роботифірми, при які вонможеуспішновиконати свої заподіяння.

До комплексузаходівщодо маркетингузвичайновходятьнаступні заходь:

-вивченняспоживачапослугифірми;

-аналізринковихможливостейфірми;

-оцінкапропонованоїпослуги й перспективрозвитку,аналізформизбутупослуги;

-оцінка, щовикористовуютьсяфірмоюметодівціноутворення,дослідженнязаходівщодопросуванняпослуги наринку,вивченняконкурентів,вибір «>ніші» (>найсприятливіший сегментринку).

На багатопоставленихпитань уже булиданівідповідіраніше.Ринковіможливостіфірмивизначаютьсямаксимальноюкількістюклієнтів,потреби якіфірмаможезадовольнити запевнийперіод години.Ринковаможливість напрямізалежить відплощіприміщення, вякому якщорозташовуватися клуб,оскількинеобхіднообмежитивідвідування клубумаксимальноюкількістю уякійзберігатиметься комфортна обстановка.Точне число якщовизначено внаступнихрозділах. Прирозрахункахберетьсясередня цифра 5 Чоловік в годину.

Прианалізіціноутвореннянеобхідновраховувати:

-собівартістьпослуг;

-ціниконкурентів нааналогічніпослуги чипослугизамінники;

-унікальністьданоїпослуги;

-ціну,визначенупопитом наданупослугу.

Приствореннііміджу престижного (модного клубу)необхідно підгримуватиціни навідносновисокомурівні, але й смердоті неповинні бутивищими, ніж уконкурентів.Цінова політикафірми виннабудуватися напринципівисокаякість -високаціна. Для максимальноговикористанняможливостейфірминеобхіднорозглянутиможливістьвведеннязнижок,пільгового години й т.д.Цінова політикафірми, таким чином, виннавраховуватинаступнімоменти:

1.Середніваловівитрати длявиробництва (>послуги) в годину. (>Постійнівитрати +зміннівитрати);

2.Ціни:

-більярд – 10 $ в годину;

- дартс - від 4 $.

>Цінова політика виннабудуватися за принципамимаксимізаціїзавантаженнявиробничихпотужностей.

Дляуспішногопросуванняцихпослуг наринкунеобхіднозастосовуватиметодистимулюванняпродажів, котрістворюютьдодатковіпереваги длянашоїфірми перед конкурентами. якодне із них можнарозглянути:

-знижки дляпостійнихклієнтів (чидодатковіпослуги, щопропонуютьсябезкоштовно);

-проведенняспеціалізованихвечірок.

>Важливимчинникомстимулюванняпродажівпослугєстимулювання роботи персоналуфірми.Кажучи проімідж клубу,необхідновідзначити, що рекламадужетіснопов'язана ізпроцесомвстановленняіміджу клубу. Пристворенніреклами йіміджунеобхідноакцентуватиувагу наспортивно-розважальніможливості клубу. На приміщення винен бутивстановленийцікавийсвітловий щит, щоповідомляє про клуб,який було б б добро видно ізприлеглихавтодоріг. Завданнярекламноїкомпанії - забезпечитивідвідуваність ізпершихднів роботи клубу.

 

5.Оперативний план

 

>Більярд-клубпочинає роботу із июля 2007 р.Плануєтьсяобслуговувати 600клієнтівщомісячно. Звересня 2007 р.кількістьклієнтів, що будутьобслуговуватись, винназбільшитися на 50 %, із листопадові - на 70% впорівнянні ізлипнем 2007 р.

>Таблиця 3.

>Виробничапрограма

>Показники

>Липень-серпень

2007 р.

>Вересень-жовтень

2007 р.

>Листопад-грудень

2007 р.

>Коеф.зростання >К-тьклієнтів
>Більярд, дартс, бар 1,0 600 1,5 900 1,7 1020
>Всього 600 900 1020

 

>Примітка:к-тьклієнтівдається замісяць.

якмісце дляорганізації клубу можнарозглядатиперший поверхготельно-розважального комплексу “>Катран” в одному ізрайонівмістаОдеса м-рАркадія.Приміщення взятеоренду вЖКГмікрорайонуАркадія до 2011 року.Орендна платаскладає 500$ вмісяць.

>Місцерозташування клубуєдужевдалим бомаєтакіпереваги:

-зручнийпід'їзд до клубу;

-близькість докрупнихавтотранспортнихмагістралей;

- великакількістьофісів,компаній,житловихбудинків, щознаходятьсяпоблизу;

-близькість доджерелпродуктівхарчування длябару.

Длянаданняпослуг нам якщопотрібно провести ремонт,придбатиустаткування.

>Основнізасоби,необхідні дляорганізації роботи:


>Таблиця 4.

>Описробіт, котрінеобхідноздійснити дляналагодженняфункціонування проекту

>1.Будівлі йспоруди

Узапропонованомуприміщеннінеобхіднозробити ремонт,якийпередбаченийархітектурним планом.Вартість ремонту 1000$

>2.Обладнання

>Необхіднозакупити:

>1.Більярдністоли(6 прим.).

>2.Обладнання длядартсу (10 прим.).

>3.Ігровіавтомати (3 прим.).

>4.Обладнання для бару.

>5.Аудіо,відеотехніка.

>6.Обладнання дляохорони.

>3.Електрифікаціяприміщень

>Потрібнопридбатиосвітлювальнеобладнання.

>Таблиця 5.

>Описобладнання,необхідного для роботибільярдного клубу

Виглядобладнання

>Вартість

($)

>Постачальник

>1.Більярдністоли(6 прим.).

>2.Обладнання длядартса (10 прим.).

>3.Ігровіавтомати (3 прим.).

>4.Обладнання для бару.

>5.Аудіо,відеотехніка.

>6.Обладнання дляохорони.

>7.Освітлювальнеобладнання

36000

8000

9000

2000

800

500

500

ПП “Астер”

ПП “Герда”

>ТОВ “>Вілайн”

ДИЗАЙН бутік

ПП “>Новація-сервіс”

ПП “>КСБЛегіон”

ПП “Вест”

 

>Організаційна структура:

>Створення такого роду клубуприпускаєстворення товариства ізобмеженоювідповідальністюбільярд-клубу “>Космо” , ізстатутнимкапіталом, щостановить 60000$.Засновникамивказаноїфірмивиступають:

-готельно-розважальний комплекс “>Катран”;

-громадянка УкраїниЄвтюховаТ.В.

>Часткизасновників встатутномукапіталірозподіляються таким чином:

-готельно-розважальний комплекс “>Катран” 20000 $тобто 33,3%

-громадянка УкраїниЄвтюхова Т. У. 40000 $тобто 66,7 %.

 

6. План затрудовими ресурсами

Докерівництва й штатного персоналубільярд-клубу “>Космо”входять:

>   >Генеральний директор, щоздійснюєкерівництвороботою клубу,вирішує усіфінансові запитання,пов'язані ізпостійноюроботою клубу, афінансові йорганізаційні запитання,використаннячастиниприбутку, щостосуютьсянапряміврозвитку клубурозв'язуютьсяспільно ззасновникамифірми.

>   >Бухгалтер-касир Веде бух.облікфірми,знімаєкасу,сумісно ізголовним менеджеромготуєфінансовізвіти,здійснюєвиплатузарплати.

>   >Головний менеджер >виконуєфункції директора под годину йоговідсутності,здійснюєорганізацію роботи всіхспівробітниківфірми тазакупівлю поставок завказанимицінами вранішеобумовленихмісцях.

>   >Співробітник взалі >займаєтьсявидачеюнеобхідногоінвентару для зайнятиіграми,здійснює контролю над годиноювикористанняігровогоустаткування.

>   >Бармениздійснюютьприготуваннябезалкогольнихкоктейлів й продажів всіхнапоїв йпродуктів, щознаходяться васортиментібару.Приймають вкасугроші відспівробітників в залах,подають заявки головного менеджеру напридбанняпевноїкількостітоварів ізасортиментубару, котрізакінчуються.

>   >Прибиральницяздійснюєприбирання всіхзалів клубу,винесеннябрудного посуд йзмінупопільничок вігрових залах,постійнеприбираннятуалетнихприміщень,подає заявки нанеобхідніобладнання дляприміщень головного менеджера.

>   >Гардеробникздійснюєприйом йвидачуверхньогоодягуклієнтів.

>   >Охороназдійснює перепусткуклієнтів до клубу.Вирішує запитання, щовиникають уразінекоректноїповедінкиклієнтів, йнедопускає їхнього до клубунадалі.

Режим роботи клубу із 12.00 до 6.00тобтоскладає 18 часів удобу.

>Всі працівники, щопрацюютьбезпосередньо ізклієнтами,повинні матірохайнийвигляд.Керівний персонал й бухгалтерприходять на роботущодня.Високівимоги покваліфікаціїпред'являються до головного менеджера, бухгалтера,охорони. Приприйомі на роботуспівробітник проходитивипробувальнийтермін.

>Визначимочисельність персоналу йзаробітнуплатню.Всімспівробітникамвиплачуєтьсявстановленазаробітна платазалежно від посади йвідсотка відприбутку (10%).Нарахуваннязаробітної платискладаються ізвідрахувань допенсійного фонду (2%), фондусоціальногострахування навипадокбезробіття (0,5%), до фондусоціальногострахування навипадоктимчасовоївтратипрацездатності (1%), атакожподаток наприбуток (13%), щоскладають 16,5% відзарплати.

>Таблиця 6.

>Орієнтовначисельність персоналу

>п/п

Посада

>К-ть,

>чол.

>Сер. зарплатню вміс., $

>З/п врік,

$

>Відрахування із зарплатню (16,5%),
1 >Генеральний директор 1 200 2400 396
2 >Бухгалтер-касир 1 150 1800 297
3 >Головний менеджер 1 150 1800 297
4 >Співробітник узалі 1 100 1200 198
5 Бармен 2 100 2400 396
6 >Прибиральниця 1 50 600 99
7 >Гардеробник 1 50 600 99
8 >Охорона 2 100 2400 396
>Всього 10 1100 13200 2178

 


7.Фінансовий план

 

>Цейрозділрозглядає запитанняфінансового забезпеченнядіяльностіфірми йнайефективнішоговикористовуваннянаявнихгрошовихзасобів наосновіоцінкипоточноїфінансовоїінформації йпрогнозівреалізаціїпослуги вподальшіперіоди йдаєвідповіді нанаступні запитання:

>Скількипотрібнозасобів дляреалізаціїпропонованого проекту?

> Де можнаодержатинеобхіднікошти й вякійформі?

> Колі можначекати Повернення вложеннихзасобів йотримання прибутку?

Дляуспішної роботи нафірмідоцільнопредставлятирезультатифінансово-господарськоїдіяльності увиглядісистеми плановозвітнихдокументів.

>Плановізвіти готуютьспільно бухгалтером йголовним менеджером.Завершальноюформоюзвіту якщобалансовийзвіт, щоготується бухгалтером, формаякогозатвердженазаконодавством.

>Визначимовартістьосновнихвиробничихфондів.

>Таблиця 7.

>Вартістьосновнихвиробничихфондів

Виглядобладнання

>К-ть,

штук

>Вартість кожне, $

>Загальнавартість,

$

>1.Більярдністоли

>2.Обладнання длядартсу

>3.Ігровіавтомати

>4.Обладнання для бару

>5.Аудіо,відеотехніка

>6.Обладнання дляохорони

>7.Освітлювальнеобладнання

6

10

3

6000

800

3000

2000

800

500

500

36000

8000

9000

2000

800

500

500

>Всього

56800

Планомпередбачена реклама:

1)друк вщотижневіймісцевій газеті 4 рази намісяць.Вартість - 55 грн. (10$) вмісяць.Витрати реклами (>липень-вересень) – 55грн.*3міс.=165 грн. (30$);

2)Вивіскавартість – 1100 грн. (200$)

>Розрахунокоб'ємупродажів:

> Усередньому одинклієнтзалишає вклубі 20$.

>Кількістьклієнтів із июля посерпеньсклала - 1200чол. (600чол. x

2міс.=1200чол.); ізвересня пожовтень – 1800чол. (900чол. x 2 = 1800чол.); із листопаду почервень – 8160чол. (1020 x 8міс. = 8160чол.). разом:загальнак-тьклієнтів зарікрівне 1200+1800+8160=11160чол. Отже,об'ємпродажів складі: 11160 x 20 =223200$ (1227600 грн.) зарік.

Сумаамортизаційнихвідрахуваньобчислюєтьсявиходячи ізсередньої ставкиамортизаційнихвідрахувань наповневідновленняосновнихфондів в $ 20 %балансовоївартості.

>Таблиця 6.

>Калькуляціявитрат йдоходів

>Видивитрат

Сума, $

Сума, грн.

1

>Матеріали

700*12=8400

46200

2

>Заробітна плата

13200

72600

3

>Відрахування із зарплатню

2178

11979

4

Реклама

200+30=230

1265

5

>Амортизаційнівідрахування

680

3740

6

>Орендна плата

500*12=6000

33000

7

>Поточнівитрати

100*12=1200

6600

8

Сумапостійнихвитрат

34792

191356

9

Ремонтприміщення

500

2750

10

>Обладнання

56800

312400

11

Сумазміннихвитрат примаксимальнихзагрузках

57300

315150

12

>Прибуток

223200-92092=131108

721094

13

>Преміальні (10% відприбутку)

13110,8

72109,4

14

>Чистийприбуток

117997,2

648984,6

 


>Термінокупності проекту:

60000/(117997,2/12) = 60000/9833,1 = 6,1місяців

>Аналізризику:

1.Ризиквідсутностізбуту.Йоговірогідність невелика йоб'ємизбутузалежать відправильноїмаркетингової політикифірми.

2.Ризиквтратиприміщення, увипадку непролонгації договоруорендиприміщення,якийдієпротягом 4 років,засновникиможутьрозглянутиможливістьвикупуприміщення увласність зарахунокодержаногоприбутку.


8. >Висновки

Упредставленомубізнес-планірозглянутаідеястворення такогомісцявідпочинку, де жителімістаОдеса могли бприємновідпочити й провестисвоєдозвілля.

>Циммісцемє клуб, щонадаєспортивні йрозважальніпослуги.

Убізнес-плані булипредставленішляхистворенняорганізації, щонадаєспортивні йрозважальніпослуги,визначенаїїорганізаційно-правова форма,спогнозованомісцеданоїорганізації наринку (>ринкованіша), уявленьописпослуг, котрі організаціянадаватимеспоживачам,проаналізованадоцільністьстворенняподібноїорганізації із точкизорурентабельності йприбутковості.


Схожі реферати:

Навігація