Реферати українською » Маркетинг » Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"


Реферат Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

>Курсова робота

іздисципліни «>Некомерційний маркетинг»

на задану тему: «>Соціальний проект: «>Сортуваннясміття в м.Суми»»


>Зміст

>Вступ

1.Використанняінструментівмаркетинговихкомунікацій впроекті

2.Комунікаційнаефективністьреалізації проекту

3.Економічнаефективність проекту

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

Насучасномуетапірозвиткусуспільства можнавиділити ряд проблем, котрівимагаютьнегайноговирішення.Вирішенняоднієї із нихзапропоновано вданійроботі.

М.Суми, як й багатоінших міст,маєпроблеми ізвивозомсміття.Кожного рокупостає запитання, якоїділянкуземлівідпустити подполігон длясміття. Хочаобсягивідходіврік нарік неприходяться, але й йогопотрібноутилізувати.

Одним звиходів ізданоїситуаціїєсортуваннясміття. Для цогонеобхідно проведення цілої низкизаходів,щоб населеннясприйняло йкористувалосянаданоюпослугою.

Мета роботи –розробитинекомерційний проект.

>Цілі роботи:

-ефективнообиратиінструментикомунікації дляреалізації проекту;

-навчитисявизначатисоціальнийефект;

-навчитисявраховуватиекономічнийефектсоціального проекту.

Тема роботидосить актуальна. Передлюдствомгостропостала проблемазахистунавколишньогосередовища.Сюдивідноситься йутилізаціясміття.Якщокожне містопочневирішуватитакі запитання, томожемоотриматиефект в глобальномумасштабі.


1.Використанняінструментівмаркетинговихкомунікацій впроекті

>Данийсоціальний проектспрямований навирішенняпроблеми ізутилізаціїсміття. яквихідзапропонованосортуватисміття.Цейпідхід можнареалізувати наоснові роботипідприємств, котрівиграли тендер в м.Суми на правовивозусміття. ЦеТОВ ">Грінко-Суми" таТОВ ">А-Мусон".Вониперемогли вконкурсі ізвизначеннясуб’єктівгосподарювання -виконавців ізнаданнякомунальнихпослугзізбирання,вивезеннятвердих,рідкихпобутових,великогабаритних таремонтнихвідходів,якийпройшов 8 апреля 2009 року.

>Тарифи навивізсміттянаведені втаблиці 1.1.

>Таблиця 1.1 –Тарифи навивізсміття

>Назвапослуги Тариф (грн. за куб. м) Тариф (грн. на 1людину вмісяць)
>Вивезеннятвердихпобутовихвідходів:
- населення приватного сектору 30,33 3,79
- населеннябагатоквартирнихжитловихбудинків 35,10 4,83
-бюджетніорганізації 37,22
-іншіспоживачі 37,22
>Видалення таперевезеннярідких нечистот:
- населення 60,04
- бюджет 65,50
-інші 65,50
>Видалення таперевезеннягустих нечистот для всіхкатегорій 138,70

Аліпізніше було бвстановленоновітарифи.Вонидещовідрізняються відвищенаведених йміжпідприємствамиТОВ ">Грінко-Суми" таТОВ ">А-Мусон".

До цого «>Грінко-Суми» та «>А-Муссон»працювали тарифи свогопопередника -ТОВ ">Сумикомунтранс". якзапевняють членивиконкому,тарифи незмінилися, просто їхньогозафіксували. Наділі жвийшло, щотарифи у двохорганізаційрізні. Зтравняобидва підприємствапрацювали тарифи доти моменту,поки не перегодили їхні у всіхінстанціях. як пояснивши начальникуправліннясоціально-економічногорозвиткуміськради МихайлоЛевенець, булиотриманівисновкиціновоїінспекції, згідно ізякимиподанітарифиекономічнообґрунтовані.

>Підприємствамвстановленітарифи врозмірі 4,83 грн. намісяць із одногомешканцябагатоквартирногобудинку та 4,82 грн. - З жителя приватного сектора. Укомпанії ">А-Мусон" тариф длябагатоквартирнихбудинків на 10копійок понад - 4,93 грн. намісяць злюдини, у тій годину тариф для приватного сектора на 11копійок менше - 4,73 грн.

Колистосуєтьсярентабельностіпідприємств, Яказакладена втарифі, то "за словами М. Левенця, ">Грінко-Суми" якщопрацювати ізрентабельністю на чотири, а ">А-Мусон" - ізрентабельністю 2,6%.

>Таблиця 1.2 –Тарифи навивізтвердихпобутовихвідходів

>Організація

>Послуга

>ТОВ «>Грінко-Суми» >ТОВ «>А-Мусон»
>Грн./м3 >Грн./вмісяць ізлюдини >Грн./м3 >Грн./вмісяць ізлюдини
>Вивізтвердихпобутовихвідходів дляжителівбагатоповерховихбудинків 35,10 4,83 35,87 4,93
>Вивізтвердихпобутовихвідходів дляжителів приватного сектору 35,04 4,82 34,37 4,73
>Бюджетніорганізації 37,22 37,22
>Іншіспоживачі 52,56 51,55

>Визначення того,хто якщозайматисявивозомсміття невирішує всіх проблем.Багато з сумчан незадоволеніякістюнаданнямпослуг ізвивозусміття.Такожстверджують, щоцінизависокі.

>Сортуваннясміття дозволити нелишезменшититериторіюполігонів, а ізаснуватипевну культурусеред населення.Адже Українапрямує доєвропейськогорівня.

якзазначають вуправлінніжитлово-комунальногогосподарства таекології,спочаткувідходисортуватимуться наскло та пластик доспеціальнихконтейнерів,пізнішевиділятимутьсяіншівідходи, котріпіддаютьсявториннійпереробці.Незабаромбілябудинків та вмісцяхнайбільшогоскупченнявідходівз’являтьсяспеціальніконтейнери дляроздільногосортування:жовтого – лише для пластику йПЕТ-пляшок та зеленого – лише дляскла.Мешканцівпросять,перш ніжвикинутиПЕТ-пляшки у контейнер для пластику,попередньозім’яти їхні длязменшенняоб’єму.

>Запровадженняроздільногозбираннясміття дозволитимайже на 60%скоротитиобсягивідходів, котрі насьогодніпотрапляють насміттєзвалище.Розділенівідходийтимуть напереробку яквториннасировина.Зі старого битоїсклавиготовлятимутьновіпляшки, ізпластиковихпляшок – шифер надах,крісла длялітніхтерас тощо.Скороченняобсягіввідходів, котрівивозяться наполігон,приведе дозначногоскороченняшкідливихвикидів уатмосфернеповітря, щовідбувається присамозайманнівідходів насміттєзвалищі та дозменшеннязабрудненняотруйнимфільтратом.

>Кінцевоюметою цогодовготривалогопроцесуєсортування 50-60 %відходів.

У м.Суми ужеіснувала практика позапровадженнюсортуваннясміття. Алі вона невдалася.Населеннявпровадження просто більше несприйняло, абільшість йзовсім незрозуміла. Томупропонуємодеякі заходь, котрі б дозволилиуспішнореалізувати проект.

Умежах проектувидатирозмальовку длядошкільнят таучнівпочатковихкласів зпромовистоюназвою «якСміттєзнайко Незнайковчивсортуватисміття».Видатиїї запідтримки державного Фондусприяннямісцевомусамоврядуванню України таСумськоїміської заради

>Легкі длязапам’ятовуваннявіршики, щовчать правильносортуватисміття, ймалюнки, котрідітиможутьрозфарбувати, дозволятивпровадити культурувикидання йсортуваннясміттяще іздитячих років.Книжечкубезкоштовнороздаватимуть черезуправлінняосвіти подитячих садочках тапочаткових школах.Її наклад – 4200примірників.

>Данийзахіддастьзмогу не лишенавчитидітейвикидатисміття йсортувати його, але й івпливатиме надорослихвдома.

За законом України «Про рекламу» передбачене 5% відзмівідпускати подсоціальну рекламу. Наційоснові наголовнихвулицяхміста набігбордахрозміститизамальований сюжет,якийрозповідатиме якдитина 7-8 роківвиноситьвідсортованесміття.Сміттєві баки будутьвідповіднихкольорів. Ідитина правильнорозкладаєсміття увідповідні баки. На містотреба 4бігбордів дляцієїсоціальноїреклами.

СайтТОВ «>Грінко-Суми» ужестворений. Насайті можналишедодати вкладку просортуваннясміття: яксамесортувати, щоцедає, на щонаправленізусилля,ціліпрограми,хтовклавкошти й для чого.

>Щоб невикидатизайвихкоштів назакупівлюрізнокольоровихбаків,існуючі можна простоперефарбувати.

>Кошти напроведенняданихзаходів можназібрати зпідприємств, котріпобажають,щобїхні «>імена» звучалисередспонсорів.

2.Комунікаційнаефективністьреалізації проекту

>Оцінкаефективностізаходів комплексустимулюваннянекомерційного проекту –складне заподіяння.Даний проектнавіть незовсімпослуга.Аджесміття все одне будутьвивозити. Проектспрямований настворення культури тамотивування людейраціональновикористовуватиприродніресурси,захищатинавколишнєсередовище, а тім самимпокращуватиумови свого життя.

>Визначимоефективністькомунікаційнихзаходівспрямованих напросуваннянекомерційного проекту, чивизначимосоціальнийефект.

1.Ефективністьдрукованихброшур длядітей.

Длявизначенняефективностіброшурвикористаємонаступну формулу:


>Е=Р/Ц*100,

де Р –кількість людейознайомлених ізпрограмою черезброшури длядітей,тобто чидосяглиброшури йдорослих.Потрібнезначення можнаотримати шляхомопитування сумчан,Р=195 тис. людей;

Ц –кількість населення, на якоїспрямований проект. Уданомувипадку населення м.Суми –265тис. людей.

Є= 195/265*100=66,1%

Цедосить непоганий результат.Причомудрукованіброшури не Єдинийзахід.

2.Ефективністьреклами набігбордах

>Бігбордирозміщені вмісцях, де протягом дня проходити багато людей.Розрахуємоефективність цого заходженню заформулою:

>У=О/П,

де У –ступіньзалученняувагиперехожих;

Про – число людей, щозвернулиувагу рекламипротягомвизначеногоперіоду,О=98 тис. людей;

П –загальне число людей, щопройшлиповзреклами у томусамийперіод,П=112 тис. людей.

>Візьмемопроміжок години 2тижні.

>У=98/112=0,875.

>Даний результатдосить непоганий. Алівінзнижуватиметься в міру того, як людизвикнуть до новогоповідомлення.

3.Ефективністьперегляду сайту.

>Е=О/Ц,

де Про –кількістьпереглядів сайту,О=56 тис.переглядів;

Ц –цільовакількістьознайомлених,Ц=190 тис.переглядів.

>Е=56/190=0,29.

>Показникнизький. Цезумовлено тім, що не усізвиклиперевірятиінформацію наофіційних сайтах, багато людейвзагалі немають доступу доінтернету, чи зсвоїхнавиків роботи ізкомп’ютером.

3.Економічнаефективність проекту

>Взагалінекомерційний проект не так наметіекономічногоефекту. Алівінзавждиприсутній.Його незавждипомітно йважкорозрахувати, тацеможливо.

>Економічнеобґрунтуваннянекомерційнихпроектівздійснюється черезпорівнянняекономічнихрезультатів знеобхіднимивитратами на їхньогоупровадження задопомогоюпоказниківзагальногоекономічногоефекту відцихзаходів.

>Економічнеобґрунтуваннясоціальнихпрогрампередбачаєзагальноекономічнийпідхід, щоозначаєякомогаповнішеохоплення всіхсоціально-економічнихрезультатівщодоваріантівнекомерційнихзаходів урізних сферахекономіки нанайближчу йвіддалену перспективу;врахуваннявитрат,пов’язаних зздійсненнямваріантів, щорозглядаються;врахування годинникового чинника приоцінцівитрат йрезультатівпрограм;міжгалузевийпідхід дообґрунтуванняприродоохороннихзаходів вцілому.

>Економічнуефективністьрозрахуємо заформулою:

>Е=Р–В,

де Є – величинаумовногоекономічногоефекту;

Р – величинаумовногоекономічного результату;

У –повнівитрати нареалізацію заходженню,завдякиякомуотримуютьефект.

Доумовногоекономічного результатувідносимоекономіюпідприємств насировині, котрівиробляютьскляніпляшки тапластмасовімеблі.Такожсюди можнавіднестивигоди відзменшеннявитрат насміттєзбір та йогоутилізацію.Загальна сумастановитьблизько 560 тис. грн. зарік.Витрати на проектстановлять 437 тис. грн..Тоді

>Е=560-437=123 тис. грн..

Отже, можнасказати, що проектрентабельний.Він працює понад з перспективи, особливо,якщо викличеуспіх всьогоденні.


>Висновок

Поставлено позначкадосягнута.Розробленонекомерційний проектрозвиткумістаСуми.Завданнявиконані:

-ефективнообиратиінструментикомунікації дляреалізації проекту –розрахунки показали, щообранікомунікаційніінструментиефективні;

-навчитисявизначатисоціальнийефект –соціальний проект працює намайбутнє,необхідновиховуватимолодепокоління;

-навчитисявраховуватиекономічнийефектсоціального проекту –результатиекономічногоефектупозитивні, а тому проектрентабельний.


Списоклітератури

1. Маркетинг:бакалаврський курс:Навчальнийпосібник / За ред.д.е.н., проф.С.М.Ілляшенка. –Суми:ВТД «>Університетська книга», 2004.

2.meria.sumy.ua/ua/archive/news_communal/2009/04/30/grinko

">Грінко" та ">А-Мусон"готові довивозусміття

3.meria.sumy.ua/ua/documents/exec_committee_decisions/2009/04/22

«Провизначеннявиконавців ізнаданнякомунальнихпослугзізбирання,вивезеннятвердих,рідкихпобутових,велико-габаритних таремонтнихвідходів, щоутворюються на територїмістаСуми» від "27" апреля 2009 р № 221 м.Суми


Схожі реферати:

Навігація