Реферати українською » Маркетинг » Розробка маркетінгової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер'єру" в торгово-посередніцькій фірмі


Реферат Розробка маркетінгової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер'єру" в торгово-посередніцькій фірмі

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

>КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

>ДИПЛОМНАРОБОТА

>спеціаліста

>Розробкамаркетинговоїстратегіїконцентрації привпровадженні проекту “Дизайнінтер’єра” вторгово-посередницькійфірміТОВ “>Класс-Лайн”

>Дніпропетровськ 2006

 


>АНОТАЦІЯ

 

>Дипломної роботиспеціаліста

Темадипломної роботи –Розробкамаркетинговоїстратегіїконцентрації привпровадженні проекту “Дизайнінтер’єра” вторгово-посередницькійфірміТОВ “>Класс-Лайн”

>Науковийкерівник

>Об’єктдосліджень дипломного проекту -торгово-посередницькепідприємство поімпортуіталійськихмеблів таобладнання дляквартаир,готелів,барів,ресторанів -товариство ізобмеженоювідповідальністюТОВ “>Класс-Лайн”,виявленняосновних проблем йогоекономічного стану йшляхівподальшогорозвитку назовнішньоекономічномуринку.

Предметдослідження – діяльністьТОВ „>Класс-Лайн” вгалузіпобудови комплексустратегічногоконцентрованого маркетингупослуг комплексного дизайнуінтер’єрів та продажвишуканихіталійськихмеблів вспроектованихінтер’єрах,зовнішньоекономічніторгово-посередницькіоперації та їхнікомплексний циклвзаємозв’язку ізперепродажемімпортованихтоварів навнутрішньомуринку,ризикивзаємовідносин ізмитними таподатковимимеханізмами тарозробкамеханізмівуникненнявтрат длябізнесу підприємства.

Метадосліджень дипломного проекту -вивченнязакономірностей тапринципівфінансовогомеханізмудіяльностіпідприємств та схемзовнішньо-економічнихоперацій,побудова таобгрунтуванняпропозицій пооптимальним схемамиорганізаціїзовнішньоекономічнихопераційдіяльності.

>КЛЮЧОВІ СЛОВА:ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКЕПІДПРИЄМСТВО,ІМПОРТМЕБЛІВ,МАРКЕТИНГОВІСТРАТЕГІЇ, ДИЗАЙНІНТЕР”ЄРІВ

>Дипломна роботаскладається звступу,трьохрозділів, з висновками та спискулітератури .Роботу подано на 106сторінках,містить 31таблиці, 20рисунків,додатки на 33сторінках.Переліквикористаноїлітературимістить 67найменувань.


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬМАРКЕТИНГОВИХСТРАТЕГІЙ

1.1Сутністьстратегічного маркетингу та структура йогоелементів

1.2Сутністьмаркетинговихстратегій

1.3Сутністьреалізаціїмаркетинговоїстратегіїконцентрації поМ.Портеру

>РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКАДІЯЛЬНОСТІТОВ „>Класс-Лайн”

2.1Аналізфінансовоїдіяльностіторгово-посередницького підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”

2.2Ідентифікаціякомпетенцій підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”

2.3Маркетинговийаналізстратегічногопростірурозвитку підприємстваТОВ „>Класс-Лайн” всегментіпослуг „Дизайнінтер’єра”

2.4 Концепцію таекономічнеобгрунтування напряміреорганізаціїТОВ „>Класс-Лайн” в ВАТ “>Класс-ДизайнІнтер’єра”

>РОЗДІЛ 3.РОЗРОБКА ТААНАЛІЗЕФЕКТИВНОСТІМАРКЕТИНГОВОЇСТРАТЕГІЇКОНЦЕНТРАЦІЇТОВ „>КЛАСС-ЛАЙН” УСЕГМЕНТІПОСЛУГ „>ДІЗАЙНІНТЕР’ЄРІВ»

3.1Стратегічніцілі проектного комплексуконцентрованого маркетингуТОВ „>Класс-Лайн”

3.2Оцінкаефективності комплексуконцентрованого маркетингуТОВ „>Класс-Лайн” привпровадженні проекту “>Створенняпідрозділу дизайнуінтер’єрів”

3.2.1Бізнес-ідея розробкимультимедійного проектуІнтернет –діалоговогосервісу “Дизайнінтер’єрів” вТОВ “>Класс-Лайн” тарозробкафінансовогокошторису проектустворенняпідрозділу дизайнуінтер’єрів

3.2.2Аналізінвестиційноїпривабливості тафінансовоїефективностівпровадженнямультимедійного проекту “>Інтернет-дизайнінтер’єру” вТОВ “>Класс-Лайн”

3.2.3Організаційна тапроектнадокументаціямультимедійного проекту “>Інтернет – дизайнінтер’єра”

>ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

>Термін «маркетинг» (>marketing) скидатися віданглійського слова «>market»(ринок) йозначає процеспросування наринок, діяльність у сферіринку. У широкомурозумінні маркетинг, на думкуамериканськихучених Дж. Р. Еванса й Б.Бермана, -це «>передбачення,керування йзадоволенняпопиту натовари,послуги,організації, людей, територї і ідеї задопомогоюобміну». З так само широкихпозиційвизначає маркетинг йвідомийамериканський навчань Ф.Котлер: «Маркетингєсоціальний йуправлінський процес,спрямований назадоволеннянестатків й потреб якіндивідів, то й груп задопомогоюстворення,пропозиції іобмінутоварів».

>Здійсненняконцепції маркетингуприпускає два напрямиактивностіфірми –стратегічне іопераційне,кожне ізякийпереслідує своїцілі йвиконуєвизначеніфункції .

>Стратегічний маркетинг –цеаналітичнийетапмаркетинговоїдіяльності.Вінспрямований навибіртоварнихринків, на якіфірмаволодієявноюконкурентноюперевагою, але врозробкустратегії йпрограмидіяльності накожнім із такихринків.

>Стратегічний маркетингпочинається ізаналізу потреб й проблем, щовиникають упокупців йзадовольнити котріпотрібно задопомогою товаруфірми.

>Сукупністьреальних йпотенційнихпокупцівфірмиутворюєбазовийринок дляфірми.Останнійпіддається комплексномудослідженню:вивчаються йогосукупні характеристики,кон'юнктура (>співвідношенняпопиту тапропозиції,динамікацін й т.п.),фірмова структура (>кількість йякісніособливостіфірм-покупців йфірм-конкурентів,постачальників йпосередників),форми йметодизбуту,поводженняіндивідуальних йколективнихспоживачів.

>Дослідження базовогоринкузавершуються йогосегментуванням ізвиділеннямнайбільшпривабливихсегментів дляфірми –стратегічних зонгосподарювання.Одночасновизначаютьсяперспективи зростаннюринку,розрахунковийрівеньрентабельності роботи на данийринок,рівеньочікуваноїнестабільності йризиків, атакожголовніфакториконкуренції.

>Дослідивширинок,фірмаз'ясовуєвласніможливості роботи наньому.Вонаобираємо тієїнапрямокмаркетинговихзусиль, наякомуможедомогтисяконкурентноїпереваги ізурахуваннямсвоїхцілей йнаявнихресурсів,тобтоцільовийринок (сегментринку).

>Післяпроведенихдосліджень йаналітичної роботиформуютьсямаркетинговістратегії йпрограмидіяльностіфірми дляцільовихринків.

>Підприємство вузагальномувиглядіслідрозглядати якорганізаційно-економічну систему, подякоюмається наувазіоб’єднанняцілей таресурсів,пов’язанихміж собоюстремліннямспівпродукуватидосягненнязагальної метивиробничого характеру,позначенихновимисистемнимивластивостями, асаме –принциповоюздатністю до болееефективної,продуктивної роботи, ніжзусилля окремих, необ’єднаних до системивиробників.

>Актуальністьдосліджень дипломного проектуполягає внеобхідностістратегічного структурногоаналізурозвитку підприємства якциклічногопроцесу, щоскладається зп’ятиосновнихблоків тапотребуєнаступнихсистемнихдосліджень:

1)діагностичнийаналіз, под годинуякоговивчається стан підприємства, та прогнозподій, котрі йогочекають привпливівнутрішніх тазовнішніх,контрольованих танеконтрольованихфакторів;

2)підготовка,прийняття тареалізаціяділовихнастанов,цілейдіяльності;

3)стратегічнепланування, приякому увідповідності ізнаміченимицілямиформуєтьсяієрархіястратегій (>ділові,функціональні);

4)тактичнепланування, якупередбачаєрозробку тареалізаціюоперативнихдій;

5)управлінський контроль,якийвключає у собізбір таоцінкуданихщододіяльності підприємства,рішення пропроведенняревізії, а далідіагностичногоаналізу.

>Об’єктдосліджень дипломного проекту -торгово-посередницькепідприємство поімпортуіталійськихмеблів таобладнання дляквартаир,готелів,барів,ресторанів -товариство ізобмеженоювідповідальністюТОВ “>Класс-Лайн”,виявленняосновних проблем йогоекономічного стану йшляхівподальшогорозвитку назовнішньоекономічномуринку.

Предметдослідження – діяльністьТОВ „>Класс-Лайн” вгалузіпобудови комплексустратегічногоконцентрованого маркетингупослуг комплексного дизайнуінтер’єрів та продажвишуканихіталійськихмеблів вспроектованихінтер’єрах,зовнішньоекономічніторгово-посередницькіоперації та їхнікомплексний циклвзаємозв’язку ізперепродажемімпортованихтоварів навнутрішньомуринку,ризикивзаємовідносин ізмитними таподатковимимеханізмами тарозробкамеханізмівуникненнявтрат длябізнесу підприємства.

Метадосліджень дипломного проекту -вивченнязакономірностей тапринципівфінансовогомеханізмудіяльностіпідприємств та схемзовнішньо-економічнихоперацій,побудова таобгрунтуванняпропозицій пооптимальним схемамиорганізаціїзовнішньоекономічнихопераційдіяльності.

Завданнямидипломної роботи згідно заподіяння булинаступні:

У 1розділінеобхідно:розкритипоняттястратегічного маркетингу тахарактерніознактиповихмаркетинговихстратегійрозвиткупідприємств;

У 2розділінеобхідно:датизагальну характеристикуфункціонування

>досліджуваного підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”;ідентифікуватикомпетенції підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”;визначитистратегічнийпростір таосновнісегментиринку в моїх планахрозвитку підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”;

У 3розділінеобхідно:обґрунтувативибір векторурозвитку підприємстваТОВ „Клас- Лайн”;розробити комплексстратегічного маркетингурозвиткуринковоїдолі вконцентрованомусегментіринку,спрогнозуватиперспективирозвитку підприємстваТОВ „Клас- Лайн” увибраному напрямі;

>Методидосліджень дипломного проекту :стратегічниймаркетинговийаналіз,діагностика комплексу маркетингу,проведення горизонтального (>індексно-хронологічного) тавертикального(структурно-хронологічного)аналізу балансу тафінансовоїзвітності підприємства,аналізфінансовихкоефіцієнтів,програмно-математичнемоделюванняефективності схемоперацій підприємства,побудуванняалгоритмів тапрограмрозрахунків наПЕОМ (>EXCEL-програми).

>Інформаційно-методологічна базадосліджень дипломного проекту —звітнідокументиТОВ “>Класс-Лайн” за 2002-2004 рокта,інформаційніматеріалифірм України таРосії вгалузі дизайнуінтер”єрів.


>РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬМАРКЕТИНГОВИХСТРАТЕГІЙ

 

1.1Сутністьстратегічного маркетингу та структура йогоелементів

 

>Стратегічний маркетингєскладовою маркетингового менеджменту тастратегічного менеджментуфірми.Йогоосновна позначкаполягає врозробленнімаркетинговоїстратегії длядосягненнямаркетинговихцілейфірми ізурахуванняммісцевихринковихвимог таможливостейфірми [2].

>Базоваділовастратегіяфірмирозробляється наосновікорпоративноїмісії йвстановленняцілейфірми таподіляється нафункціональністратегії згідно ізорганізаційноюструктуроюфірми.

Отже,розглядаючистратегічний маркетинг якскладовустратегічного менеджменту,слідвиходити ізпоняття „>функціональнастратегія”.Місцестратегічного маркетингу уструктуріуправління маркетингомфірми (>тобто вструктурі маркетингового менеджменту)визначається тім, щовінохоплюєстадіюпланування маркетингу васпекті постановкимаркетинговихцілей й розробкамаркетинговихстратегій.

>Основнікатегоріїстратегічного маркетингутакі:місіяфірми,стратегічнийгосподарськийпідрозділ,маркетинговаціль, портфельбізнесуфірми,маркетинговастратегія,ринковачасткафірми,відноснаринковачасткафірми.

>Місіяфірми (чикорпоративнамісія)-відтворює тихрізновиди йрізновидибізнесу, на котріорієнтуєтьсяфірма.

>Місіюфірмивизначаютьтакіосновніфактори:

- коло потреб, котрізадовольняєфірма;

- колоспоживачівфірми;

-товари, котрівиробляєфірма;

-конкурентніперевагифірми;

>Головнимстратегічнимплановимрішеннямявляєтьсявибірцілей для підприємства -місії таконкретнихцілей, щозабезпечують їхньогореалізацію. Ос-кільки любіпідприємство -цевідкрита система йіснуєзавдяки бозадовольняєякусь потребусвоїхспоживачів,клієнтів, то імісія його виннавідшукуватись внавколишньомусередовищі, а чи невсередині підприємства. Отже,прибуток неможе бутимісією підприємства,бовінцілкомвнутрішня проблема, хоч йдужесуттєва.

>Категорія „>стратегічнийгосподарськийпідрозділ” (СДП) –>характеризу-ться таким параметрами [10]:

-певний видпродукції,якийвключаєтовари чипослуги;

-специфічніпотреби, котрімають бутизадоволені;

-певна групаспоживачів;

-конкурентніперевагифірми;

>Порівнюючискладовіелементи СДП тамісіїфірми, можнапомітитиїхнюсхожість.Різницяміжцимидвомакатегоріямиполягає до того, що СДП –цепервинна зонастратегічногоплануванняфірми, амісія –узагальнювальна,об’єднувальна нарівніфірмикатегорія, Якапередбачаєвизначенняпевнихпріоритетівсеред СДП.

>Сукупність всіх СДП умежахфірмистановить „портфельбізнесуфір-ми”, заподіяннястратегічного маркетингущодоуправління портфелем:

-зміцнювати становищестійкихприбуткових СДП;

-розвивати,інвестуватиперспективні СДП;

-виключати іздіяльностінеприбуткові,безперспективні СДП;

-формуватинові СДП.

>Маркетинговацільвстановлюється послеформуваннямісіїфірми тавизначеннявпливу маркетинговогосередовища.Маркетинговіцілімають::

-ієрархічність (>підпорядкованість);

-кількіснувизначеність;

-реальність;

-взаємоузгодженість (>сумісність);

-гнучкість.

>Ринковачасткафірми –цепитома вагитоварівфірми взагальніймісткостіданогоринкузбуту.Відноснаринковачасткафірми –визначається як ставленняринковоїчасткифірми доринковоїчасткинайсильнішогоринкового конкурента.

 

1.2Сутністьмаркетинговихстратегій

 

Маркетинг уперекладі ізанглійськогоозначає “діяльність,зв'язану ізринком”.Сутність маркетингу можнавиразити якінтеграціюзусиль всіхучасниківринку дляформування й забезпеченняпопиту навзаємовигіднійоснові. Маркетингявляє собоюкомплексний,системнийпідхід дорішення проблемринку іохоплює усістадії руху товару:вивчення потреб йпопиту,внутрішнього йзовнішньогосередовища підприємства,розробкупродукції йпрограмїївиробництва,установленняцін, рекламу,наданнярізного родупослуг,зв'язаних зпродажем йспоживанням,організаціюпісляпродажногообслуговування іутилізаціївиробів, щовийшли ізуживання [9].

Маркетинг якметодологіяринковоїдіяльностіє дляпромисловихпідприємств увизначеномузмістіфілософієювиробництва, щодозволяєцілком,починаючи віднауково-дослідних йпроектно-конструкторськихрозробок аж дозбуту йсервісу,підкоряти роботу всіхпідрозділів підприємствапостійномінливимумовам йвимогамринку. Маркетинг напідприємстві –це системапоглядів йпрактичнихдій,зв'язаних ізвивченням потреб,можливостейвиробництва іобміну дляїхнього забезпечення ізмінімальнимвикористанням всіхвидівресурсів придосягненнінайбільшогоспоживчогоефекту.Головне в маркетингу —цільоваорієнтація йкомплексність,тобтозлиття в Єдинийтехнологічний процес всіх окремихелементівпідприємницької,виробничо-господарської,збутової йфінансовоїдіяльності.Використовуючи маркетинг,підприємство встанівирішувативизначенізадачі накожному конкретномуринку ізнайвищоюефективністю.Практичноце можназдійснити лише до тоговипадку, коливиробникмає усвоємурозпорядженніможливість систематичноконтролювати своїнауково-технічні,виробничі йзбутовіпланивідповідно дозмінринковоїкон'юнктури,маневруватинаявними в йогорозпорядженніекономічними ресурсами,щоб забезпечитинеобхіднугнучкість урішенністратегічних йтактичних завдань. Прицихумовах маркетингстаєсвоєрідним типомкерування, фундаментомдовгострокового і оперативногоплануваннявиробничої,науково-технічної,технологічної,інвестиційної,збутової йфінансовоїдіяльності підприємства, акерування маркетингом —найважливішимелементомсистемикеруванняпідприємством.

Сферадіяльностіпромислового маркетингу (>товаріввиробничогопризначення)охоплюєринок, щопредставляє собоюсукупністьпідприємств, щозакуповуютьтовари йпослуги, котрівикористовують привиробництвііншихтоварів чипослуг,реалізують чиперепродуютьіншимспоживачам. якосновніспоживачів у маркетингутоваріввиробничогопризначеннявиступаютьпромислові підприємства йторговіпосередники (>оптоваторгівлязасобамивиробництва). якспоживачіпромислові підприємствазакуповуютьрізнітовари,починаючи зсировини йкінчаючиготовимивиробами, длясвоїхвиробничих потреб.Оптоваторгівля , якспоживач,здобуває йзберігаєтоварипромисловогопризначення дляподальшогоїхнього перепродаж,роблячи тім самимпослугипромисловимпідприємствам.

>Сутність маркетингу яксистемикеруваннявиробничо-господарськоюдіяльністювідбиваютьпринципи маркетингу, щоприпускають ефективногодосягнення йогоцілей.Основніпринципи маркетингунаступні [5]:

·виробництвопродукціїзасноване на точномузнанніспоживчогопопиту,ринковоїситуації йреальнихможливостей підприємства;

·найбільшповнезадоволенняпопиту;

·ефективнареалізаціяпродукції (>послуг) навизначених ринках узапланованихобсягах й внаміченийтермін;

· забезпеченнядовгостроковоїрезультативності (>прибутковості)виробничо-господарськоїдіяльності підприємства, щоприпускає постійназаділнауково-технічнихідей йрозробок дляпідготовкивиробництвапродукціїринковоїновизни;

·єдністьстратегії й тактикиповодження виробника ізметоюактивноїадаптації довимогпокупців, щозмінюються, приодночасномувпливі наформування йстимулювання потреб.

>Функції маркетингуявляють собоюсукупністьвидівдіяльності, щовключають:

·аналізвнутрішнього йзовнішньогосередовища, уякомудієпідприємство;

·аналізринків,споживачів,конкурентів йконкуренції;

·вивченнятоварів йформуванняконцепції новихтоварів;

·плануваннявиробництва,товароруху,збуту йсервісу;

·формуванняпопиту йстимулюваннязбуту;

·формування йздійсненняцінової політики;

·розробку йреалізаціюмаркетинговихпрограм;

·інформаційне забезпечення маркетингу;

·керування маркетингом якорганізаціїпослідовного чиодночасного (>маркетинг-мікс)виконанняфункцій.

У болеевузькомузначенні под комплексом маркетингу (>маркетинг-міксом)розуміютьсяосновніінструменти маркетингу. Є. Дж. Маккартіописує їхнього задопомогоюконцепції «4 Р».Абревіатурарозшифровує якproduct,price,plate, promotion ймає наувазі [3]:

- продукт яктакий,тобтонабірвиробів йпослуг ізвизначенимивластивостями,особливостямистворення іупакування, котріфірмапропонуєцільовомуринку (>product);

-ціну продукту,тобтогрошову суму, якоїспоживачіповиннісплатити дляодержання товару (>price);

-місцереалізації продукту,власнеринок (>place);

-просування,тобто діяльністьфірми поінформуваннюпокупців продостоїнства свого товару йїхньомупереконанню внеобхідності купівліданого товару (promotion);

>Перші два Р (>product йprice), якбачимо,відносяться до продукту,інші два (>place й promotion) – досистемирозподілу.

>Основнізадачі йфункції маркетингувідповідно доелементів комплексу маркетингупоказані в табл. 1.1

>Таблиця 1.1Змістмаркетинговоїдіяльності

>Перемінні комплексу маркетингу >Основнізадачі йфункції маркетингу
Продукт (товар)

>Розробка новихпродуктів

>Удосконаленняпродуктів, щовипускаються

>Розширенняасортиментупродукції

>Прийняттярішень провикористаннятоварних марок

>Прийняттярішеньщодоупакування товару

>Прийняттярішень пропослуги дляпокупців (>рівнісервісу,доставці,післяпродажномуобслуговуванні й т.д.)

>Ціна >Установленняцін ізурахуванням типуринку,дійконкурентів,співвідношенняпопиту тапропозиції,етапужиттєвого циклу продукту іін.
>Розподіл (>поширення) продукту

>Планування йформуванняканаліврозподілу продукту:збутовихскладів,демонстраційнихзалів,власнихторговихпідприємств,торговихпосередників-підприємств

>Робота іззамовленнямипокупців

>Складуванняпродукції

>Збереженняпродукції

>Транспортуванняпродукції

>Просування продукту

Рекламапродукції ;

>Стимулювання (>заохочення) купівлі чи продажтоварів йпослуг

>Особистіпродажі увидіусногопредставленнятоварівпокупцем

>Складовоючастиноюопераційного маркетингуєтакожкеруваннямаркетинговоюдіяльністю.Вономістить усобі системупланування маркетингу,маркетинговий контроль.

>Загальноюметою маркетингуєвплив напопит.Виділяютькількастанівпопиту йвідповіднихїм завданьмаркетинговоїдіяльності[11]:

>Таблиця 1.2Станипопитуринку тавиди маркетингу

Станпопиту >Види маркетингу йрозв'язуванізадачі
>Негативний >Конверсійний, щодопомагаєпереборотинегативнийпопит.
>Відсутній >Стимулюючий,збудливийпопит.
>Схований Колирозвивається,перетворюючийсхованийпопит уреальний.
>Падаючий >Ремаркетинг, щооживляєпопит шляхом новогопідходу допропозиції товару.
>Нерегулярний >Синхромаркетинг, щодозволяєколивномупопитудодативідноснустабільність.
>Повноцінний >Підтримуючий, щозабезпечуєзбереженняпопиту шляхомзниженняцін напродукцію,відновлення йдоповненняїїасортименту.
>Надмірний >Демаркетинг, задопомогоюякогознижуютьрівеньпопиту зарахунокпідвищенняцін,ослабленнязусиль по йогостимулюванню,збереженнясервіснихпослуг.
>Нераціональний >Протидіючий, щозменшує чиліквідуєпопит задопомогоюантиреклами,різкогопідвищенняцін йобмеженняприступностітоварів (>спиртне,сигарети).

>Виходячи іззагальної мети маркетингурозробляютьстратегію маркетингу, щомістить усобіформуванняглобальнихцілей й завдань підприємства покожномуокремомуринку й товару навідноснотривалийперіод години (5 - 15 років) уповнійвідповідності ізринковоюситуацією йможливостями підприємства.Стратегію маркетингурозробляють наосновідосліджень йпрогнозуваннякон'юнктури товарногоринку,вивченнятоварів,покупців,конкурентів йіншихелементівринковогогосподарства.

>Маркетинговастратегія підприємстваохоплюєнаступні запитання [7]:

·який товарвводять наринок, заякоюціною й наякогоспоживачавінрозрахований;

· котріумовинеобхідні для продажтоварів назапланованомурівні, через котріканали і у якіобсягах якщопроходитиреалізація;

·якимизасобамидоцільновпливати напопит йстимулюванняпродажів;

·якимповинне бутисервіснеобслуговування йхто якщо йогопроводити;

· котрі будутьотриманірезультати й котрі для цого будутьпотрібнівитрати.

>Необхіднимелементоммаркетинговоїстратегіїєцінова йфінансова політика підприємства ізурахуваннямдіяльності всіхучасниківринку, щодозволяєскоротитивитрати на маркетинг урезультатіінтеграціїматеріальних,фінансових йтрудовихресурсів на всіхетапах розробки,виробництва йвведенняпродукції наринок. Авитрати на маркетинг українах ізрозвитийринковоюекономікоюскладають усередньому болееполовиницінитоварів йпослуг.

>Якщостратегія маркетингу підприємства -цеформування йреалізаціясередньострокових йдовгостроковихцілей, то тактика маркетингуприпускаєкороткострокові,оперативнірішення,пошук йреалізаціюшляхіврозвиткуринку,підтримка наньомустійкоїкон'юнктури.Підтактикою маркетингурозуміютьформування йреалізацію завдань підприємства накожнімринку й покожнімтоварі вконкретнийкороткостроковийперіод години.Тактику маркетингурозробляють наоснові йогостратегії іоцінкипоточноїринковоїситуації припостійномукоректуванні завдань умірузміникон'юнктурних йіншихфакторів. Уцілому тактика маркетингу винназабезпечуватистійкийрівеньприбутку,активнеповодженнякомерційних служб наринку,швидкереагування назмінуринковоїситуації,ініціативністьпрацівників підприємства,вживаннявідповіднихзаходів на діїконкурентів,коректуваннянауково-технічної йвиробничоїдіяльності підприємствавідповідно дозмінвимогпокупця.

>Основними сферамимаркетинговоїдіяльності напідприємствієнаступні:вивчення товару йкомплекснедослідженняринку, організаціянауково-дослідних йдослідно-конструкторськихробіт,керуваннявиробничо-господарськоюдіяльністю,ціноутворення, організаціятовароруху йстимулюваннязбуту,планування й контроль маркетингу.

>Основнепризначеннямаркетинговоїстратегіїполягає до того,щобвзаємоузгодитимаркетинговіціліфірми ізїїможливостями,вимогамиспоживачів,використатислабкіпозиціїконкурентів та своїконкурентніпереваги.

Упроцесіформуваннямаркетинговоїстратегії можнавиділитивхідні тавихідніелементи.

>Маркетинговістратегіїкласифікують за такимиознаками:

1.Залежно відтерміну їхньогореалізації:

-довгострокові;

-середньострокові;

-короткострокові;

2.Залежно відстратегіїжиттєвого циклутоварівфірми:

-маркетинговістратегіїстратегії настадіївпровадження товару наринок;

-маркетинговістратегії настадії зростанню;

-маркетинговістратегії настадіїнасиченняринку;

-маркетинговістратегії настадії спаду;

3. За станомринковогопопиту:

-стратегіяконверсійного маркетингу;

-стратегія креативного маркетингу;

-стратегіястимулюючого маркетингу;

-стратегіясинхромаркетингу;

-стратегіяпідтримуючого маркетингу;

-стратегіяремаркетингу;

-стратегія де маркетингу;

4.Залежно відзагальноекономічного стануфірми таїїмаркетинговихспрямуваньрозрізняють тривидибазовихмаркетинговихстратегійфірми:

-стратегіявиживання;

-стратегіястабілізації;

-стратегія зростанню;

>Стратегіявиживання –виключнозахиснастратегія, котразастосовується вумовахглибокоїкризиекономічноїдіяльностіфірми, колифірмаперебуває намежібанкрутства.Основна позначкацієїстратегіїполягає увиході ізкризового стану шляхомперегляду йперебудовивсього маркетингового комплексуфірми (>товарної,цінової політики,системитовароруху тапросуваннятоварів).

>Стратегіястабілізаціївикористовується за умівшвидкого чинесподіванногопадіннябазовихпоказниківфірми чи за умів, колирозвитокфірмимаєколивний характер.Цястратегіяпередбачаєвирівнюванняпоказників ізїхнімнаступнимпідвищенням йперехід достратегії зростанню.

>Стратегія зростаннюпередбачаєрістобсягів продаж,прибутку,капіталу таіншихпоказниківфірми.

>Маркетинговістратегії зростаннюподіляються натакірізновиди:

-маркетинговастратегіяінтенсивного (>органічного) зростанню;

-маркетинговастратегіяінтеграційного зростанню;

-маркетинговастратегіядиверсифікації;

5. Заелементами маркетингового комплексу:

-товарнастратегія;

-ціновастратегія;

-стратегія товарного руху;

-стратегіяпросування;

6. Заознакоюконкурентнихпереваг(заМ.Портером):

-стратегіяціновоголідерства;

-стратегіядиференціації;

-стратегіяфокусування(концентрації);

7.Залежно від видудиференціації:

-стратегіятоварноїдиференціації;

-стратегіясервісноїдиференціації;

-стратегіяіміджевоїдиференціації;

-стратегіякадровоїдиференціації.

8.Залежно від конкурентного стануфірми таїїмаркетинговихспрямувань:

-стратегіяринковоголідера;

-стратегіячеленджерів;

-стратегіяпослідовників;

-стратегіяринковоїніши.

9.Залежно відспіввідношеннявідносноїринковоїчасткифірми татемпів зростаннюїїринкузбуту, чизалежно відконкурентоспроможності тапривабливостіринкузбуту:

-стратегіярозвитку;

-стратегіяпідтримання;

-стратегіязбирання врожаю;

-стратегіяелімінації;

10.Залежно від методуобранняцільовогоринку:

-стратегіятоварноїспеціалізації;

-стратегіясегментноїспеціалізації;

-стратегія однесегментноїконцентрації;

-стратегіявибірковоїспеціалізації;

-стратегіяповногоохоплення.

11.Залежно відступенясегментаціїринківзбутуфірми:

-стратегіянедиференційованого (>агрегованого) маркетингу;

-стратегіядиференційованого маркетингу;

-стратегіяконцентрованого маркетингу.

>Стратегічнеплануванняєоднією ізосновнихфункційстратегічногоуправління.Вонопредставляє собою процесприйняттяуправлінськихрішеньвідносностратегічногопередбачення (>формуваннястратегій),розподілуресурсів,адаптаціїкомпанії дозовнішньогосередовища,внутрішньоїорганізації.

>Післяформулюваннямісії наїїосновівстановлюютьсяконкретніцілі, через котріздійснюєтьсямісія підприємства.Цілідоводяться довиконавців,керівництвостимулює їхнідосягнення й лише в цьомувипадку смердотістановлятьсязначимоючастиноюстратегічногопланування.

>Наступнийетапстратегічногопланування -діагностичний,якийвключаєаналізнавколишньогосередовища тавнутрішніхможливостей підприємства.

>Аналізнавколишньогосередовищамає наметівиявитипотенційнізагрози таможливості, ізякимипідприємствоможезустрітись вмайбутньому.Звичайно їхньоговиділяють усім областей: 1)економічніфактори; 2)політичніфактори; 3)ринковіфактори; 4)факторитехнології; 5)факториконкуренції; 6)міжнародніфактори; 7)соціокультурніфактори. Результатом такогоаналізуможе статіперелікмайбутніхзагроз таможливостей ізурахуванням їхнізначення йступенявпливу напідприємство.

>Після цогокерівництво виннепроаналізувативнутрішнійпотенціал підприємства у тому,щобвиявити йогосильні йслабкісторони.Рекомендуєтьсяобслідування такихфункціональних зон підприємства: маркетинг,фінанси (>бухгалтерськийоблік),операції (>виробництво),людськіресурси, культура таіміджкорпорації. Таким чином, результатомдіагностичногоетапуєперелікмайбутніхзагроз йможливостей взовнішньомуоточенні, атакожсильних йслабкихсторін підприємства.Тепер передкерівництвомзакономірновиникає запитання, чизможездійснитисьмісія підприємства та йогоконкретніцілі приіснуючійстратегії вумовахоточення йрозвитку підприємства, котріпрогнозуються вмайбутньому.Усвідомлення того, щозастосуванняіснуючоїстратегії не дозволити понаддосягатипоставленихцілей,дає картину ‘’>стратегічних прогалин’.

>Наступниметапомстратегічногоплануванняявляєтьсяаналізжиттєвого циклу продукту тааналізекспериментальнихкривих. Концепціюжиттєвогоциклипродукціївиходить ізтієїгіпотези, що усіпродуктислідують одному й тому ж типовогожиттєвому циклу.

>Післяаналізужиттєвого циклупродукціїкерівництво виннепроаналізуватиекспериментальнікриві. Концепціювикористанняекспериментальнихкривих(кривихдосвіду)виходить із того, щовитрати наодиницюпродукції сильнознижуютьсязізбільшеннямкількостіпродукції (>обсягувиробництва та поставки). Причина цогополягає векономії на масштабахвиробництва, а бозізбільшеннямкількостіпродукції зростанні йнабутийдосвід поусуненнюпомилок тараціоналізаціївиробничихпроцесів.

Зконцепційжиттєвого циклу продукту йекспериментальнихкривихвитікаютьтакістратегічнівимоги:

-Зрівноваженогопоєднанняпродуктів, котрізнаходяться врізних фазахжиттєвого циклу.

-Розширеннясвоєїринковоїдолі,оскількице дозволитизбільшитиобсягвиробництва йрухатись вниз поекспериментальнійкривій.

>Обидвіцівимогивраховуються нанаступномуетапістратегічногопланування привизначенні ‘>стратегічнихполівбізнесу’ таформулюванні ’’портфеля’’. Портфель -цесукупністьнапрямківбізнесу чи групагосподарськихпідрозділів. Любафірмаявляє собою ‘’портфель’’напрямківбізнесу. Концепцію ‘’портфеля ’’виходить із того, щопідприємство протягомдовгого годиниєжиттєздатним йявляєтьсяприбутковим до тоговипадку,якщо його полябізнесу вфінансовомувідношеннізалишаютьсязбалансованими,маючи наувазімайбутніможливості йзагрози. ‘’>Стратегічні полябізнесу’’виділяються за такимикритеріями:

1.Очікуваний темп зростаннюринку(попиту).

2.Ринкова частка.

Нанаступномуетапістратегічногопланування для шкірного зполівбізнесу, ввідповідності ізконцепцією ‘’портфеля’’,вибираютьсястратегії,тобтовизначаєтьсястратегія шкірного полябізнесу.

>Заключниметапомстратегічногоплануванняявляєтьсястратегічнеплануванняструктури підприємства.Змістовним результатомстратегічногоплануванняєзміни ворганізації, асаме:створення новихринків,диверсифікаціявиробництва,проектування йстворення новихпотужностей,ліквідаціянерентабельнихвиробництв,злиття йпридбанняфірм,розробка новихпродуктів,реорганізація йперерозподілповноважень тавідповідальності йтакеінше. А,щоб організація бувефективною вдовгостроковомуаспекті,зазначенізміниповинні бутизапланованоюреакцією наочікувану вмайбутньомудинамікунавколишньогосередовища, а чи невимушеноюреакцією наминулі татеперішніподії.

1.3Сутністьреалізаціїмаркетинговоїстратегіїконцентрації поМ.Портеру

 

>Сьогоднішнімзагальноприйнятимпідходомвстановлено, щоконкурентніперевагифірмизабезпечуються впроцесіконкурентноїборотьби із такназива-нимип'ятьма силами (напрямами)конкуренції,тобто ізіншимипродавцямианалогічноїпродукції,фірмами –потенційними конкурентами,виробникамизамінників,постачальникамиресурсів,покупцямиїїпродукції.Їх можнарозг-лядати якосновніринковісили.

>Представляючи своюконцепціюаналізугалузі (>рис.1.1)М.Porter [7] проник усутністьструктури врізноманітнихконкурентнихсередовищах.Йогоконцепціяназиваєп'ятьконкурентних сил, котрівизначаютьпривабливістьпевноїгалузі.Цимирисамиє:

-вхіднібар'єри припроникненні вгалузь новихконкурентів;

-загрозапродуктів-замінників;

-впливпокупців, щодозволяєїмвідстоювати своїінтереси;

-впливпостачальників, щодозволяєїмвідстоювати їхніінтереси;

-суперництвоміжіснуючими конкурентами вгалузі.


>Рис.1.1 Модель 5 силконкуренції поМ.Портеру

 

Модельп'яти сил (>напрямків)конкуренції –цеефективний методаналізуосновнихконкурентних сил, щовпливають наположенняфірми наринку.Ця модельдаєможливість болеецілеспрямованооцінитиконкурентну обстановку наринку й наційосновірозробититакийваріантдовгостроковоїстратегіїфір-ми, що унайбільшіймерізабезпечитьїї захист відвпливуконкурентних сил йодночасно якщосприятиствореннюдодатковихконкурентнихпереваг.

Утабл.1.3наведеніпозитивні танегативні проявивпровадженнямаркетинговихконкурентнихстратегій заМ.Портером.

>Таблиця 1.3Порівняльна характеристикастратегій Портера

>Стратегія >Шляхиреалізації >Переваги >Недоліки

>Цінове

>лідерство

1.Економія на масштабахвиробництва

2.Спрощення дизайну

3.Підвищенняефективностіпроцесувиробництва

1.Створюютьсявисоківхіднібар’єри наринокзбутуфірми

1.Можливістьзвуженняринкузбуту

2.Можливістьціновоївійни

3.складністьпідтриманнянизькихвитратпротягомтривалого години

>Диференціація 1.Надання товару такихякостей, котрівідрізнятимуть його відконкурентнихтоварів та будутьважливими дляспоживача 1.Створюєтьсяпевнийвисокийімідж товару йфірми

1.Можливістьфункціональноїконкуренції

2.Великівитрати

3.Більшвисокаціна надиференційований товарможе бутинесприйнятною дляспоживачів

>Концентрація

1.Зосередження на одномусегменті

2.Створенняіміджувисокогопрофесіоналізму

1.Більшерозуміння потреб

сегменту

2.Імідж

3.Можливістьконцентраціїзусиль

1.Можливістьскороченняцільового сегменту

2.Можливістьвидовоїконкуренції

>Можнавказатип’ятькатегорійстратегічнихпідходів доконкуренції:

1.Стратегіялідерства занизькимивитратами.Прагнення донизькоївартостісеред всіхпродавцівпродукції чипослуг,щобзалучатишироке колопокупців.

2.Стратегіяширокоїдиференціації (>розмаїтості).Прагненнядиференціюватипропонованупродукціюкомпаніїщодоконкурентів унапрямках, що будутьзалучатишироке колопокупців.

3.Стратегія забезпеченняоптимальнихвитрат.Наданняпокупцям продуктубільшої ціності за тих жгроші, шляхомакцентуванняуваги напоєднаннінизькоївартості ізодночасноюширокомасштабноюдиференціацією.Метоюєдосягненнянайкращих (>найбільшнизькихвартостей йцінщодоіншихвиробниківпродукції ізпорівнянноюякістю іособливостями.

4.Стратегія,сфокусована нанизькихвитратах уринковійніші.Концентрація навузькомукупівельномусегменті йподоланняконкурентів наосновінижчоївартості.

5.Стратегія,сфокусована надиференціації увузькійринковійніші.Пропозиція дляпокупців унішіпродукції чипослуг, щовідповідаютьїхнімсмакам йзапитам [4,с.27].

>Прагнення забезпечитинайнижчувартість угалузієефективнимпідходом дляринків, деє багатопокупців,чутливих доцін.Метою такогопідходуєдосягненнястійкоївартісноїпереваги над конкурентами. Колипропонуютьнизькіціни, йпотімвикористаннянизькогорівняцінкомпанії якбази длязавоюванняринковоїніші чидосягнення болеевисокоїмаржіприбутку приторгівлі засталоюринковоюціною.

>Вартіснаперевага приводити довисокоїприбутковості, як що лише вона невикористовується вагресивнихспробахзрізанняцін,щобвідібрати продажів уконкурентів.Досягненняпереваги внизькійвартостіозначає, щонизькавартість неможедосягатисянадтозавзято,щобпропонованийфірмоюкінцевий продукт не так наспартанськомурівні, без будь-якихособливостей лязалученняпокупців.

Длядосягненнявартісноїперевагизагальнівитратифірми повсьомуланцюжкувитратповинні бутинижчі, ніжзагальнівитратиконкурентів.

>Конкурентнаперевага йпозиціяфірми наринкуповинні бутизахищені відкопіювання конкурентами й бутипривабливими дляпокупців.

>Стратегіядосягненнялідерства ізвитратвиправдана ввипадках:

-вироблена вгалузіпродукція малочимвідрізняється одна відодної.

-Більшістьпокупцівчутливі доціни йкупуютьнайдешевшітовари.

-Існуєдуже малоспособівдосягтидиференціаціїпродукції, щозадовольнила бпокупців.

-Більшістьпокупціввикористовують товароднакові, томувимоги донього із боціпокупців немаютьвідмінностей.

-Витратипокупця напереключення із одногопродавця наіншогонизькі.

-Покупців багато, й смердотімаютьзначну силу,впливаючи нарівеньцін.

Ащободержатиперевагу завитратами,компанія винна бути болеедосвідченою, ніжконкуренти, упитанні контролюструктуривитрат йїхнього руху й /чизнайтишляхи, щознижуютьвитрати у всіхланкахланцюжкацінностей.Успіхсупроводжує тихкомпанії,чия конкурентнаперевагабазується напостійномупошукушляхівекономії повсьомуланцюжкуцінностей.Вонидужевмілі узнаходженнішляхівзниженнявитрат свогобізнесу.

>Стратегіїдиференціаціїстворюютьконкурентнуперевагу шляхомвпровадженнядодатковихатрибутів й характеристик упродукціюкомпанії (чипослуги), якіконкуренти немають. Ті щофірмаможезробити дляствореннякупівельної ціності,складає основудиференціації.Успіхдиференціаціїполягає вуміннікомпаніїзнизитивитратипокупця повикористаннюпродукції, болееповновідповідативимогампокупців чипідсилюватиморальнезадоволенняпокупця відпродукціїкомпанії.

>Стійкадиференціаціязвичайнобазується наунікальнихвнутрішніхнавичках ймайстерностікомпанії, до якіконкуренти нелегкознайти доступ.Диференціаціяпов’язанатакож ізунікальнимифізичними характеристиками, що неможутьіснуватидужедовго,оскількифінансовостабільніконкурентиможуть клонувати їхнього,поліпшувати чизнаходититовари-субститути длямайжебудь-яких характеристик, ізметоюпривернутиувагупокупців.

>Стратегіяоптимальнихвитратпоєднуєстратегічнізусилля,спрямовані назниженнявитрат, йстратегічні дії,пов’язані ізнезначнимудосконаленнямякості,сервісу, характеристик годзовнішньоговиглядувиробу.Цільстратегіїполягає внаданняодержувачубільшої ціності із йогогроші;іншими словами,наближення доконкурентів восновних моментах, щовизначаєпараметри „>якість –обслуговування – характеристики –зовнішнійвигляд”, йперемога з них завитратами навнесення всіх необходимихзмін у товар.Стратегіяоптимальнихвитрат якщоуспішною,якщокомпаніямаєунікальнийдосвід уствореннібільшогообсягу товару чипослуг ізвитратаминижчими, ніж уконкурентів.Головнедостоїнствокомпанії в цьомувипадкуполягає вумінніодночаснознижуватисобівартістьодиниціпродукції йвноситивідповіднізміни втовар/послугу.

>Конкурентнаперевага відстратегіїконцентрації (>фокусування)пов’язана як іздосягненнямнизькихвитрат приобслуговуванніцільовоїринковоїніші, то й ізрозвиткомздатностіпропонуватипокупцямніші товар,відмінний відпродукціїконкурентів.Іншими словами,фокусуванняможеґрунтуватися навитратах, але вдиференціації.Цястратегія добро працює, коли:

-Вимогипокупців до конкретного товарурізні.

- Неіснуєіншихконкурентів, щонамагаютьсяспеціалізуватися на цьомусегменті.

- Уфірми немаєможливостіпрацювати на более широкомусегменті чиринку вцілому.

-Сегментипокупцівзначновідрізняються один від одного зарозміром, темпамизростанняприбутковості йвпливуп’яти силконкуренції, щоробить самісегменти болеепривабливими, ніжінші.

 


>РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКАДІЯЛЬНОСТІТОВ „>Класс-Лайн”

 

2.1Аналізфінансовоїдіяльностіторгово-посередницького підприємстваТОВ „>Класс-Лайн”

>Підкласичнимиторговельно-посередницькимиопераціямирозуміютьоперації,пов'язані ізкупівлею йпродажемтоварів, котрівиконуються задорученнямвиробника-резидентанезалежним відньоготорговельнимпосередником (резидентом чи нерезидентом) наоснові догоди чидоручення.

>Торговельнепосередництво -цедоситьширокепоняття, щоохоплюєчимале колопослуг: перепродажів товару;пошук закордонного контрагента;підготовка йукладання догоди;кредитуваннясторін;здійсненнятранспортно-експедиторськихоперацій;страховіоперації;проведеннярекламнихзаходів;технічнеобслуговування [>29,c.77].

Доторговельно-посередницькихфірм належатифірми, що ізюридичного йгосподарськогопогляду незалежать від виробника чиспоживача товару (>сюди,звичайно, невходятьфілії чидочірні товариствапромисловихкомпаній).Вонидіють зазарадиодержанняприбутку, щостворюється чи якрізницяміжцінами, заякими смердотікупують йпродають товар, чи яквинагорода запослуги.

як правило,торговельно-посередницькіфірмизаймаютьсялишекомерційноюдіяльністю,хочанайбільші із нихможуть йоброблятикуплений товар.

>Використанняторговельнихфірмдаєпевніпереваги.

1.Фірма-експортер у такомуразі невкладаєякихосьзначнихкоштів ворганізаціюзбутовоїмережі на територїкраїни-імпортера, боторговельно-посередницькіфірмимають своювласнуматеріально-технічну базу (>складськіприміщення,демонстраційні зачи,ремонтнімайстерні,роздрібнімагазини).

2.Вонизвільняютьекспортера відбагатьохтурбот,пов'язаних зреаліза-цією товару (>доставляння,сортування,упаковування),пристосовуючись довимогринку.

3.Суттєвимєвикористаннякапіталуторговельно-посередницькихфірм наосновікороткострокового йсередньостроковогокредитування. Тутвеликезначеннямаютьстійкізв'язкиторговельно-посередницькихфірм з банками,страховимикомпаніями.

4.Нарешті, ринкидеякихтоварівцілкоммонополізованіторговельнимипосередниками (>наприклад, брокери вАнглії) йнедоступні дляпрямихкон-тактів зспоживачами.

>Недолікомвикористанняпосередниківє ті, щоекспортерпозбавленийбезпосередніхконтактів зринкамизбуту йцілкомзалежить відсумлінностіпо-середника.

>Торговельно-посередницькіоперації можнаподілити начотиривиди: із перепродаж;комісійні;агентські;брокерські.

Товариства ізобмеженоювідповідальністю «>Класс-Лайн»створеневідповідно в Україну [1,3],зареєстрованеПечерськоюрайонноюдержавноюадміністрацією ум.Києві 18.09.2002 року, про щозробленозапис вжурналіоблікуреєстрації за № 34275,ідентифікаційний код 32161113.

Товариствамаєколективну формувласності,засновниками товаристваєгромадяни України Авраменко В'ячеславе Валентиновичу таСулеймановаОлексендраЮріївна.

>Основними видамидіяльності згідно статутує:

- 71130оптоваторгівлянедержавнихорганізацій;

- 712110розрібнаторгівлянедержавнихорганізацій;

- 72200зовнішняторгівлянедержавнихорганізацій.

>Статутний фонд />капітал/ товариства, щоскладається ізгрошовихвнесківзасновників йстановить 16 500 (>шістнадцятьтисячп'ятсот) гривень,розподіляєтьсяміжзасновникаминаступним чином:

-частка устатутномуфонді />капіталі/АвраменкаВ'ячеславаВаленти-новичаформується зарахунок копійчаноговнеску урозмізі 8 250 (>вісімтисячдвістіп'ятдесят) гривень, шоскладає 50%статутного фонду />капіталу/, 50% голосів;

-частка устатутномуфонді />капіталі/СулеймановоїОлександриЮріївниформується зарахунок копійчаноговнеску урозмірі 8 250 (>вісімтисячдвістіп'ятдесят) гривень, щоскладає 50%статутного фонду />капіталу/, 50% голосів.

Товариствастворене ізметоюздійсненнявиробничо-господарської,ко-мерційної таіншихвидівдіяльності таотримання наційоснові максимальногоприбуткуУчасниками Товариство.

>Основним виглядомдіяльностіТОВ “>Класс-Лайн” насучасномуетапіроз-виткуєімпортування

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація