Реферати українською » Маркетинг » Оцінка прибутковості інноваційного проекту в умовах глобалізації та розвитку інструментарію міжнародного маркетингу


Реферат Оцінка прибутковості інноваційного проекту в умовах глобалізації та розвитку інструментарію міжнародного маркетингу

>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

Оцінка прибутковості інноваційного проекту на умовах глобалізації, і розвитку інструментарію міжнародного маркетингу

Висновки

Література


 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Діяльність розроблена модель прогнозування прибутковості господарську діяльність міжнародною рівні за урахуванням ефективність використання інструментарію міжнародного маркетингу.

Сучасне стан розвитку міжнародних відносин позначається явним проявом міжрегіональної інтеграції. Процеси глобального розвитку, що охопили більшість регіонів і секторів світового господарства, принципово змінюють співвідношення між зовнішніми і внутрішніми чинниками розвитку національних господарств у користь перших. Жодна країна може раціонально формувати і проводити економічну політику, без урахування вимог глобалізації світового господарства і норми поведінки основних учасників світогосподарчої діяльності. Сам термін «глобалізація» сьогодні більше сприймається над політичному, а економічному контексті, тому роль міжнародного маркетингу є безперечно одній з першорядних (бо в даному рівні стихійність поведінки над ринком неприйнятна ні на жодного з суб'єктів, незалежно з його виду і масштабів розвитку).

За сучасних умов процес глобалізації повинен проходити у іншій формі у відповідність із темпами розвитку технологій і технологічної модернізації економічних процесів. Тому «становлення і ринкових відносин об'єктивно вимагають концентрації зусиль й інвестиційних ресурсів, визначення чітких пріоритетів економічної політики на таких напрямах, що забезпечать довгострокове і стабільне економічного розвитку за умов ... різкого загострення конкуренції на світові ринки збуту» [1, 79-80].


ОЦІНКАПРИБЫЛЬНОСТИИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТУ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУИНСТРУМЕНТАРИЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Сьогодні процес глобалізації економіки — це процес усвідомлений і життєво необхідна, оскільки, за словамиП.Панкова, який висловлює у своїй монографії думку багатьох вчених-економістів: «За сучасних умов конкуренції, та глобалізації стійкий економічний успіх компанії забезпечується турботою про стратегічному майбутньому розвитку бізнесу. І йдеться про принципово нових пріоритетах діяльності — як завоювання й утриманні позицій на ринки збуту, стабільних темпів його зростання, а й головний чином про цілеспрямованої концентрації зусиль на довгострокових стратегічні завдання, пошуку фундаментальних коштів досягнення мети вищого рівня для прориву на нову в світову економіку ХХІ сторіччя» [2, 19]..

Р.Губерная, характеризуючи особливості економічної глобалізації в сучасному контексті, виділяє три ставлення людини-спеціаліста до глобалізації, відбиваючи суперечливість думок й стосунку до неї, саме: «Перший — її абсолютизація як єдиною перспективи розвитку, щодо участі якої" визначається рівень розвиненості тій чи іншій країни. Другий — ототожнення глобалізації з закріпленням існуючого розриву у розвитку різних країн та її поглиблення. Третій, назвемо його зваженим, — той, якийобъективизирует оцінки глобалізації, керуючись тенденціями науково-технічного прогресу, міжнародного поділу праці, і їхні наслідки. Серйозні наукові обговорення проблеми можливі у межах третього підходу» [3, 169].


Малюнок 1- Схема побудови моделі розрахунку прогнозу обсягу прибуток від виробничо-збутової діяльності промислового підприємства із етапів моделювання

Таблиця 1- Статистична таблиця обсягів інвестицій у розвиток заводу і товарної продукції ЗАТ НКМЗ

Роки Обсяги інвестицій у Товарна продукція (V),
розвиток заводу (Ф), тис. грн. тис. грн.
1 80184 573238
2 96328 809661
3 128798 984382
4 173737 1435941
5 24633 1859689

Ведучи мову про включення України в що відбуваються світові глобалізаційні процеси, слід зазначити, що повинна вистачити вибірковим, виборчим і гнучким, що нереально без чітко сформованої маркетингової стратегії.

У цьому важлива максимізація точності прогнозування прибуток від реалізації інноваційного проекту, й розробка методології її розрахунку за умов економічної глобалізації

Виходячи з розуміння, що метою є будування моделі прогнозування обсягу прибуток від реалізації інноваційного проекту суб'єктом, що функціонує за умов міжнародної інтеграції і глобалізації, то ролі показника, що дозволяє оцінити ефективності виробничої діяльності, необхідно використовувати обсяг прибуток від здійснення виробничої діяльності (див. мал.1). З те, що на обсяг прибутку на класичному розумінні впливають два чинника: ціна, і валовий випускати продукцію, маємо:

 

П = (1)

 

де Пдоля - прибуток від одиниці готової продукції;

З — собівартість одиниці готової продукції;

V — реалізацію продукції натуральних одиницях виміру;

Ц — ціна за одиницю продукції;

р — рентабельність продукції, яка, своєю чергою є ставлення прибуток від реалізації продукції до її повної собівартості.

Адаптуючи даний підхід до реальних умовам функціонування підприємств, необхідно провести іще одна показник, який надалі називатиметься обсягом виробничих зусиль, що у залежність від обсягів виробничих фондів й чисельності зайнятих з погляду певних коефіцієнтів еластичності кожного з них, що дозволить врахувати особливості виробничого клімату конкретного підприємства міста і підвищить точність розрахунків. Отже, маємо ситуацію, коли він обсяг виробничих зусиль, визначається за такою формулою:

 

ПУ =>kФ >ek L >eL , (2)

де Ф —основні фонди;

L — чисельність зайнятих;

еДокоефіцієнт еластичності обсягу виробництва від обсягу основних фондів;

eLкоефіцієнт еластичності обсягу виробництва від кількості зайнятих;

>kпоправочний коефіцієнт, враховує темпи науково-технічного прогресу й інші чинники.

Далі шляхом застосування кореляційної залежності введених у цю модель показників формула 1 приймає такий вигляд:

 

П = (3)

де P.S0 і Si — константи регресивною залежності.

Отже, має місцедвухфакторная модель прогнозування прибуток від виробничої діяльності підприємства з певної товарної групі.

Для апробації зробимо розрахунок за запропонованою методології прибутку ЗАТ НКМЗ, ведучого промислового підприємства Донецькій області.

Для встановлення залежності між обсягами виробництва підприємства міста і обсягами основних фондів (у разі останній показник замінимо на показник обсягів інвестицій у розвиток заводу) одержимо дані рівняння як:

 

V= 25725262,4 +7,629•Ф .

Таблиця 2 -Интерполяционная таблиця розрахунку коефіцієнтів кореляційного рівняння визначення лінійної залежності між обсягами інвестицій у розвиток заводу і товарної продукцією ЗАТ НКМЗ

Роки >Vi >Фі >Фi2 >Vi•Фi
1 573238000 80184000 6,429473856•1015 4,596451579•1016
2 809661000 96328000 9,279083584•1015 7,799302481•1016
3 984382000 128798000 1,65889248•1016 1,267864328•1017
4 1435914000 173737000 3,018454517•1016 2,494713906•1017
5 1859689000 246330000 6,06784689•1016 4,58096945•1017
5662883000 725377000 1,231604963•1017 9,58312309•1017

Таблиця 3 - Вирівнювання показника товарної продукції ЗАТ НКМЗ

роки

Фактичний

обсяги виробництва продукції, V

>Скорректированная величина обсягу виробництва, Обсяг інвестицій у розвиток заводу, Ф
1 573238000 637448998,4 80184000
2 809661000 760611574,4 96328000
3 984382000 1008325204 128798000
4 1435914000 1351164835 173737000
5 1859689000 1904976832 246330000

 = 1,02

Далі так само була еластичність обсягу виробництва від кількості зайнятих, виходячи з чого отримали таке рівняння:

 

ПУ = 2,48• Ф1,02L0.1

З іншого боку, було встановлено, що є залежність обсягів реалізації продукції з величини виробничих зусиль:

 

>q =363,33 ПУ0,7,

Отже, внаслідок дані рівняння прогнозування прибутку на запланований період для ЗАТ НКМЗ має вигляд:

 

П =  • (363,33 • (2,48 • Ф1,02L0,1 )0,7 ) Егемарк

З розрахунку те, що рентабельність продукції за аналізований період на ЗАТ НКМЗ становила 37%, а ефективність маркетингової діяльності Егемарк=1,5, то прибуток при прогнозуванні за запропонованою моделі становитиме 446,810 млн. грн.:

 

П =•363,33 • (2,48 • (246330000)1,02•(1163)0,1 )0,7 • 1,5 = 446810930,1 грн.


 

ВИСНОВКИ

Отриману модель можна використовувати: на стадії планування виробничої діяльності прогнозування результатів; у разі, коли є кілька варіантів проведення виробничих заходів і потрібно вибрати найефективніший варіант; після закінчення виробничого процесу чи коли потрібно визначити ефективність виробничої діяльності з закінчення певного періоду (кварталу, року). У у перших двох випадках розрахунок проводиться у разі планованим або ймовірним показниками, щодо останнього — по фактичним.


ЛІТЕРАТУРА

1.Есъков О.Л.Мотивационний механізм у системі виробничого менеджменту: проблеми та розв'язання: Монографія / АН України.Ин-т економіки промисловості. — Донецьк, 2005. - 390 з.

2. Паньков В.А. Управління вартістю наукомісткого машинобудівного підприємства: теорія і практика. — До.:Наукова думка, 2003. - 424 з.

3.ТувернаяТ.К. Глобалізація як процес і політико-економічна гра //Прометей: регіональнийсб. навчи,тр. поекономике/Донец, - економіко-гуманітарний ин-т;Ин-т економіко-правових досліджень АН України. — Донецьк:Юго-восток, 2001. -Вип. 4. - З. 169-173.

4. Пилипчук В.П., Оснач О.Х., Коваленка Л. П.Промисловий маркетинг:Навчальнийпосібник. —Київ: Центрнавчальноїлітератури, 2005. - 264 з.

5B.J.Pine, MassCustomization: The NewProntier in BusinessCompetition.Haward BusinessSchool Press, 1993.

6.MacDougallG.D. British and AmericanExports: AStudySuggestedby theTheory ofComparativeCosts //>Economic Journal. — 1951. —Dec,p.T, 1952,Sept.,p. IP

7.CavesR.E.,JohnsonIPG. Reading in InternationalEconomics.Homewood,IIPIrwin, 1968. — 775p.

8.BrunoMichael.DomesticResourceCosts andEffectiveProtection:Clarification andSynthesis //Journal of PoliticalEconomy. — 1972. - №80. -P. 16-33.

10.GrowthCompetitiveIndex 2005, 1999years; Worldeconomicforum.


Схожі реферати:

Навігація