Реферати українською » Маркетинг » Оцінка факторів, що впливають на виробництво і реалізацію продукції


Реферат Оцінка факторів, що впливають на виробництво і реалізацію продукції

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1 Теоретичні основи організації випуску та її реалізації продукції

1.1 Економічне зміст виробництва та реалізації продукції

1.2 Цілі, завдання, інформаційне забезпечення і методик оцінки випуску та її реалізації продукції

2 Оцінка випуску та її реалізації готової своєї продукції підприємстві ТОВ «>Заинский крекер»

2.1 Коротка характеристика діяльності підприємства

2.2 Оцінка чинників, які впливають виробництво і продукції

2.3 Оцінка чинників, які впливають беззбитковість виробництва

3 основні напрями вдосконалення планування випуску та її реалізації продукції

3.1 основні напрями розширення ринку збуту

3.2 Розрахунок резервів збільшення випуску та її реалізації продукції

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури


Запровадження

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням запровадження науково – технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи й т.д.

Обсяг виробництва та реалізації продукції взаємозалежними показниками. У разі обмежених виробничих можливостей та необмеженому попиті перше місце висувається обсяги виробництва продукції. Але в міру насичення ринку нафтопродуктів та посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки, можливий обсяг продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство має робити тільки ті товари та у тому обсязі, які може реально реалізувати.

Темпи зростання кількості обсягу виробництва та реалізації продукції, підвищення якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибутків і рентабельності підприємства. Тому аналіз даних показників має важливого значення будь-якою підприємстві, зокрема і підприємствах харчової промисловості.

Основне завдання промислових підприємств є найповніше забезпечення попиту населення високоякісної продукцією.

Обсяг виробництва та реалізованої продукції – це основні показники, що характеризують діяльність підприємства. Обсяг реалізації дуже важливий задля встановлення нормованих статей витрат – витрат реклами, представницьких витрат, і навіть для обчислення цілого ряду податків.

З власного економічному змісту обсяг реалізованої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов'язань споживачам, ступінь участі у задоволенні потреб ринку.

Вище викладене відбиває актуальність обраної теми.

Вивченням оцінки показників випуску та її реалізації продукції, і навіть методології оцінки цих показників з виявленням чинників, які впливають ці показники відбито у працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів, якАбрютина М.С. у роботі «Аналіз фінансово – економічної діяльності підприємстві», БакановМ.И. – «Теорія економічного аналізу», і навіть статтіСтупакова М.А. у статті «Від «точки беззбитковості» рівня високої дохідності» та інші, присвячені проблемі оцінки збільшення випуску та її реалізації продукції.

Метою дослідження є оцінка чинників, які впливають виробництво і продукції і на обсягу беззбитковості виробництва.

Відповідно до поставленої метою вирішити такі основні завдання:

- розкрити економічний зміст показників виробництва та реалізації продукції;

- обгрунтувати методику оцінки показників виробництва та реалізації продукції;

- виявити чинники, що впливають зміна випуску та її реалізації продукції;

- оцінити чинники, що впливають беззбитковість виробництва;

- обгрунтувати основні шляху розширення ринку збуту;

- обгрунтувати резерви збільшення випуску та її реалізації продукції.

Основними інформаційними джерелами під час виконання даної дослідницької роботи з'явилися роботи таких відомих економістів, якОсинцев О.Н. у роботі «Конкурентоспроможність і ключові компетенції у сфері організації виробництва», Сухопаров З. – «Методика вибору ринку збуту»,Горемикин В.А. – «Методика розробки виробничої програми»,Шепеленко Г.І. –«Економіка, організація та планування виробництва для підприємства», і навіть звітні дані пропроизводственно – господарську діяльність ТОВ «>Заинский крекер» за 2006, 2007 і 2008 року.

Об'єктом дослідження єпроизводственно – господарську діяльність ТОВ «>Заинский крекер».

Предметом дослідження виступають показники випуску та її реалізації продукції.

Під час проведення дослідницької роботи застосовувалися такі загальновідомі і загальнодоступні методи дослідження як наукова абстракція, узагальнення, порівняння, спосіб цепних підстановок тощо.

Результати цього дослідження можна застосовувати під час викладання економічних предметів у вищому ісреднеспециальном навчальних закладах, і навіть під час упорядкування плану виробництва та реалізації своєї продукції підприємстві ТОВ «>Заинский крекер» в майбутніх періодах.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, кожна з яких своєю чергою ділиться на розділи, укладання, списку використаних джерел постачання та літератури та додатків.

У першій главі розглянуті теоретичні основи розробки плану виробництва та реалізації продукції, і навіть розкрито методологія аналізу цих показників.

У другій главі проведено оцінку чинників, які впливають виробництво і продукції, виявлено чинники, що впливають беззбитковість виробництва і зони безпеки підприємства.

У третій главі пропонуються основні шляху розширення ринку збуту і визначаються резерви збільшення виробництва та реалізації продукції.


1 Теоретичні основи організації випуску та її реалізації продукції

1.1 Економічне зміст виробництва та реалізації продукції

Найважливіший розділ плану розвитку підприємства – виробничу програму, чи план виробництва. Виробнича програма – це система показників виробничої діяльності підприємства, розроблювана на календарний рік із розбивкою по кварталами, де відбиваються номенклатура і асортимент своєї продукції. Номенклатура – найменування продукції випущеної цьому підприємстві. Асортимент – перелік продукції всередині номенклатури залежно від призначення і забезпечення якості. Виробнича програма розробляється виходячи з оцінки виконання плану з виробництва та реалізації продукції за минулі періоди з урахуванням маркетингових досліджень. Виробнича програма визначає необхідний обсяги виробництва продукції плановому періоді, відповідний за номенклатурою, асортименту і якістю вимогам плану продажів. Вона обумовлює завдання щодо введення на дію нових виробничих потужностей, потреба у матеріально – сировинних ресурсах, кількості персоналу, транспорті.

Виробнича програма і двох розділів: плану виробництва в натуральному (умовно – натуральному) вираженні і плану виробництва, у вартісному вираженні. [27,с.440]

План виробництва в натуральному вираженні містить показники випуску продукції певної номенклатури, асортименту і забезпечення якості в фізичних одиницях. При плануванні однакових за призначенням видів продукції, але вже мають різні споживчі властивості, застосовуються умовно – натуральні одиниця виміру.

Основою визначення у плані обсягу продукції вартісному вираженні служить план виробництва промислової продукції натуральному вираженні. [13,с.74]

За виробництвом продукції натуральному вираженні встановлюються в одиницях виміру, які враховують особливості споживання окремих видів виробів. Такими одиницями може бути тонни, метри, кіловат-години, штуки, комплекти тощо. В усіх випадках одиниця виміру повинна відбивати специфіку виробництва та споживання різних видів продукції, стимулювати виробництво найбільш Ефективних і високоякісних виробів і сприяти його використанню матеріальних трудових і. Встановлені плані одиниця виміру продукції обов'язкові всім ланок планування та управління виробництвом. Це потрібно, щоб забезпечити виконання виробничої програми у передбачений асортименті, виконання плану кооперованих постачання у плану поставок за договорами, і навіть для ув'язування виробничої програми з показниками якості продукції. Невід'ємною частиною плану виробництва в натуральному вираженні є розрахунок перевищення якості продукції. Якість найважливіших видів продукції має відповідати за своїмитехнико – економічними показниками вищих досягнень вітчизняної і закордонної техніки усім стадіях проектування й виготовлення продукції. Відповідно з вимогами передбачаються заміна та зняття із виробництва застарілої продукції або модернізація застарілих виробів, поліпшення основних технічних характеристик своєї продукції, дотримання вимог стандартів, технічних умов і той технічної документації. [7,с.106 ]

План виробництва для кожного підприємства у умовах ринку базою комплексного соціально-економічного планування всієї внутріфірмової діяльності. На його основі розробляються соціально-трудові, постачальницько-збутові, фінансово-інвестиційні та інші розділи довгострокового і поточного планів. На сучасних підприємствах кількість розділів чи частин плану, і навіть їх назва і перелік застосовуваних показників можуть різнитися залежно від форми власності, концентрації виробництва, розміру підприємства, кількості персоналу, корпоративних особливостей й інших чинників. Можуть змінюватися також методику та порядок планування: на приватних фірмах плани розробляються самостійно за принципом «згори донизу» чи «знизу вгору». На державних підприємств і муніципальних підприємствах річні плани задаються директивним чином у вигляді замовлень – нарядів. Проте зміст планової роботи мало залежить від форм власності.

Кожне підприємство розробляє івзаимоувязивает окремі плани на єдину комплексну систему і відданість забезпечує збалансованість планових показників, як у видам застосовуваних ресурсів, і щодо виконання планів. Плани виробництва мали бути зацікавленими своєю чергою узгоджені з планами за працею та інвестицій. Подібною досягається повна збалансованість комплексної соціально-економічної діяльності підприємства. Інакше висловлюючись, створюється динамічна система взаємозв'язку виробничих, технічних, економічних, організаційних, соціальних й інших чинників, вкладених у досягнення спільної мети підприємства. У комплексному плані виробництва підприємства передбачаються, ще, загальний лад і черговість виконання, встановлюються єдині терміни постановки продукції, і навіть відповідальних виконавців з усього циклу проектно-конструкторських, виробничо-господарських,планово-управленческих робіт й інших видах діяльності.

У планах виробництва з необхідності можна також ознайомитися встановлювати основні джерела та розміри фінансування за кожним видом діяльності підприємства, гранично припустимі витрати з етапах і видам робіт, кінцеві результати щодо окремих підрозділам, видам потоків й терміни надходження коштів. У результатівнутрифирменного планування кожне структурне підрозділ, цех чи відділ розробляють свої плани виробничої діяльності, які потім пов'язують із загальним планом підприємства. По рівням управління виробничі плани буваютьобщефирменними, цеховими,бригадними та інших. На малих підприємствах розробляється, зазвичай, загальний план виробничо-господарськоїдеятельности.[1,с.397]

Повне суміщення планів, і навіть методів обліку й контролю ходу, їхньою реалізації досягається, зазвичай, лише з завершальному етапі виробничої діяльності

У планах випуску продукції підприємств передбачаються завдання щодо зняттю із виробництва застарілих видів виробів, тобто. продукції, не відповідної сучасним вимогам національної економіки та населення, морально застарілої; вказуються конкретні терміни заміни застарілих виробів, і навіть нові види виробів (типи, моделі), їхзаменяющие.[2, з. 126]

>Стоимостними показниками виробничої програми є: реалізацію, валовий оборот,внутризаводской оборот, валова продукція, товарна продукція, реалізована продукція, чисту продукцію.

Валовий оборот – вартість всіх виробничихпродукций, наданих послуг промислового характеру і з капітальний ремонт як споживачів, так потреб.

ВО = ДП + ПФсоб +РПХ +КР + НПн.г. – НПк.г., (1)

де, ДП – готову продукцію;

ПФсоб – напівфабрикати власного виготовлення;

>РПХ – роботи промислового характеру;

>КР – на ремонт;

НПн.г. – незавершені виробництва початку року;

НПк.г – незавершені виробництва наприкінці року.

>Внутризаводской оборот – вартість валового обороту, яка використовується для потреб.

Валова продукція – це те продукція, що призначалася споживачам й як відмінність між валовим оборотом івнутризаводским оборотом.

ВП = ВО –ВЗО (2)

Товарна продукція – та продукція, що пройшов все стадії виробничого процесу прийнята відділом технічного контролю.

ТП = ВП +НГн.г. –НГк.г., (3)

Реалізована продукція – продукція, яка відвантажено споживачам та дану продукцію надійшли кошти чи ж це таку продукцію, яка змінився власник.

РП = ТП + ДПн.г. – ДПк.г., (4)

Чиста продукція – сума новоствореної вартості цьому підприємстві включає у собі суму амортизаційних відрахувань й заробітну платню всіх працівників з відрахуваннями на соціальні потреби, суму прибутку

ПП = Аотч. + ЗПппп + П, (5)

Або різниці ВП та подорожчання всіх матеріальних витрат

ПП = ВП – Мзобщ., (6)

За обсягом реалізованої продукції оцінюєтьсяпроизводственно – господарську діяльність галузей, об'єд-нань і підприємств. Обсяг реалізованої продукції плані окреслюється вартість призначених до поставки і сплати в плановому періоді: готових виробів; напівфабрикатів власного виробництва; робіт промислового характеру,предназначаемих до реалізації набік (включаючи перегляд свого устаткування й транспортних засобів, що здійснюється силами промислово – виробничого персоналу), і навіть реалізація продукції і на виконання робіт для свого капітального будівництва й інших непромислових господарств, що є на балансіпредприятия.[24,с.46 - 53]

Обсяг реалізованої продукції з плану РП можна визначити за такою формулою:

V РП = ТП +ОНП1 –ОНП2, (7)

де ТП – обсяг товарної продукції з плану;

>ОНП1,ОНП2 – залишки нереалізованої своєї продукції початок і поклала край планового періоду.

Важливими показниками плану, що дозволяє визначити загальний обсяг промислової продукції, її структуру, темпи зростання продуктивність праці,фондоотдачу та інші економічні показники, служать товарна і валова продукція.

Обсяг товарної продукції плані включає вартість: готових виробів, виділені на реалізації набік, своєму капітального будівництва танепромишленним господарствам свого підприємства; напівфабрикатів своєї вироблення та продукції допоміжних і підсобних виробництв, призначених до відпустки набік; вартість робіт промислового характеру, виконуваних на замовлення із боку чи непромислових господарств і закупівельних організацій свогопредприятия.[27, з. 447]

Обсяг валової продукції ВП включає обшир робіт, намічений до виконання у цьому плановому періоді; визначається він у такої формули:

V ВП = ТП –НЛ + НК, (8)

деНЛ, НК – залишки незавершеного виробництва, напівфабрикатів і інструмента свого виробництва початку і поклала край планового періоду.

Обсяг реалізованої продукції як і, як і товарної продукції, визначається:

-у плані – у діючих оптових цінах підприємств;

-в звіті:

а порівняних оптових цінах підприємств на певну дату (про незмінних цінах), необхідні визначення динаміки виробництва,

б) в оптових цінах підприємств, які у звітному періоді (від використання під час розрахунків собівартості).

З метоюелимонорования минулого праці та виявлення результатів виробничої діяльності, динаміки виробництва і залежать від підприємств показників виробництва ряд виробництв здійснюють планування й оцінку діяльності з чистої продукції замість обсягу реалізованої продукції.

Обсяг чистої продукції визначається шляхом вирахування з товарної продукції (в оптових цінах підприємств) матеріальних витрат у тієї ж цінах (тобто. у цінах, прийнятих розробки плану), і навіть суми амортизації основних фондів. Застосування показника чистої продукції дозволяє виключити повторний рахунок продукції, точніше визначити зусилля колективів підприємств із виконання низки найважливіших якісних показників продуктивність праці, фондовіддачі та інших.

Виробнича програма підприємства розробляється у два етапу.

У першому етапі розробляється проект виробничої програми підприємства виходячи з звітних даних, виконання виробничої програми підприємства за 9 місяців року, і навіть укладає договору з споживачами своєї продукції планований рік із зазначенням такий і асортименту випущеної продукції діючих цінах

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація