Реферати українською » Маркетинг » Моделі управління запасами в умовах оптових знижок. Структура вантажопотоку


Реферат Моделі управління запасами в умовах оптових знижок. Структура вантажопотоку

Кафедра менеджменту

Контрольна робота

з дисципліни

"Логістика"

 


Зміст

 

1. Суть і графічне зображення моделі управління запасами за умов оптових знижок

2. Дайте визначеннягрузопотоку. Структура вантажопотоку. Правила побудови та призначенняепюри ікартограмми вантажопотоків

3. Завдання

Список використаної літератури


1. Суть і графічне зображення моделі управління запасами за умов оптових знижок

 

Управління запасами – певний вид виробничої діяльності, об'єктом якого є створення умов та зберігання запасів.

Основна мета управління запасами для підприємства – зниження загального обсягу щорічних витрат за зміст запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів.

Практика управління запасами полягає у зміну умов чи розробці заходів з метою зменшення загальної щорічної суми витрат за забезпечення запасів. Обсяг капіталовкладень в запаси, необхідні задоволення гаданого попиту, і щорічна вартість формування запасів залежить від сукупності різних заходів, умов і рішень. Спочатку розглянемо впливом геть щорічну суму витрат забезпечення запасів наступних видів діяльності:

- проектування виробів;

- вибір устаткування;

- вибір місця підприємствам;

- розміщення складів;

- вибір постачальників;

- вибір методів транспортування товару;

- вибір методів організації та управління виробництвом;
визначення обсягу поставок;

- підготовка даних для прогнозу.

Мета управління запасами – утримувати на мінімальному рівні щорічну суму витрат за забезпечення запасів. Які ж визначається ефективність управління запасами? Це від поставленої конкретного завдання.

Насправді розроблено безліч методів, прийомів і стратегій управління запасами. Вибір їх залежить від особливостей виробництва, складу використовуваних показників з метою управління, характеру взаємодії з постачальниками матеріальних ресурсів, організації збуту готової продукції, наявності кваліфікованих спеціалістів у галузі управління, їх технічної оснащеності та інших.

Прийняття рішень на умовах існування оптових знижок

Реально часто застосовуються знижки на обсяг замовлення (оптові знижки): що більше розмір замовлення, тим вужчу ціну доведеться заплатити кожну одиницю. У разі у тому, щоб визначити оптимальний розмір замовлення, необхідно включити такі знижки в базову модель. Загальна величина витрат за матеріали включає у собі вартість самих матеріалів, вартість зберігання запасів і вартість розміщення замовлень:

де З – вихідна ціна одиниці матеріалу.

Якщо ціну одиниці матеріалу залежить від розміру замовлення (тобто. знижок немає), включення до формулу вартості самих матеріалів вплине на оптимальний розмір замовлення, а крива сумарних витрат зміститься вгору на постійну величину.

Якщо ж постачальник надає оптові знижки, ціна одиниці матеріалу залежатиме від розміру замовлення, а функції сумарних витрат з'являться точки розриву.

>Параллельние криві витрат (за однією за кожен рівень цін) представлені на рис. 1. У точках, відповідних мінімального розміру замовлення, котрій дають знижку, величина витрат «перескакує» з одного кривою в іншу. З графіка видно, що оптимальний значення розміру партії може знаходитися чи в мінімальної точці одній з кривих, або у одній з точок розриву, у умовах надання оптових знижок послідовність аналізу наступна:

1. Визначити оптимальний розмір замовлення кожному за
рівня цінq0і, де і – індекс відповідної кривою.

2. Перевірити, потрапляють чи знайдені значенняq0і до області відповідного розміру знижки, тобто. до області, де витрати описуються кривою з індексом і.

Якщо певний розмір замовленняq0і потрапляє у область відповідного розміру знижки (див. рис. 6, область I), він найкраще для даного рівня цін, Якщо ж не потрапляє, то найкращим для даного рівня цін буде розмір замовлення, відповідний точці розриву –q1і. Отже, якщо позначити оптимальне значення розміру замовлення у сфері I якqі, то

3.Рассчитать сумарні витрати на матеріали кожному заq*і. Оптимальним буде таке розмір замовленняq*, у якому сумарні витрати мінімальні.

>Рис. 1. Функція загальної вартості запасів за різноманітних умов надання оптових знижок: I – знижка не надається; II – знижка 1; III – знижка 2


2. Дайте визначеннягрузопотоку. Структура вантажопотоку. Правила побудови та призначенняепюри ікартограмми вантажопотоків

>Грузопотоком називається кількість вантажів в тоннах, перевезених щодо одного напрямі за певний період. Вантажопотік складається з різноманітних вантажів, структура яких підрозділяється втричі виду: галузеву, групову і родинну.

Галузева структура вантажопотоку визначається приналежністю вантажу до якоїсь галузі народного господарства, наприклад, продукція машинобудівної, текстильної, гірничорудної або інший галузі промисловості. >Групповая структура характеризується приналежністю вантажів до певної групи з їхньої загальному призначенню (будівельні матеріали, паливо тощо.), а родова – розподілом вантажів як, тільки їм властивим, наприклад зернові, нафтопродукти, овочі. Родовий тип структури дозволяє найбільш правильно вирішувати питання планування та молодіжні організації перевезень, і навіть вибирати рухомий склад до виконання транспортної роботи.

Для вивчення вантажопотоків становлять шахові (косі) таблиці, у яких встановлюють кореспонденцію між вантажовідправниками і вантажоодержувачами. Графічно вантажопотоки можуть бути якепюр, схем чикартограмм.

Розглянемо побудоваепюри вантажопотоку в автомобільному транспорті.Эпюру будують у координатах «обсяг перевезеньQ, т, «відстань» L, км. ЗначенняQ відкладають по осі ординат, L – по осі абсцис відповідно до обраним масштабом.

 

Таблиця 1

Пункт відправлення Пункт призначення Усього відправлено, т
А B З D
А 200 500 700
У 100 200 300
З 500 100 300 900
D 500 400 900
Усього 1000 300 500 1000 2800

 

>Эпюра прямо і зворотний напрямок руху вантажів. Прямим напрямом вважається те, яким слід найбільше вантажів. Ставлення розміру вантажопотоку у напрямку до розміру вантажопотоку у напрямі називається коефіцієнтом нерівномірності вантажопотоків за напрямами.

Обсяг вантажів, перевезених у напрямку, відкладають вгору від нульової позначки, а зворотному – вниз від неї. Для умов, які у табл. 1, пряме напрям:DA = ВА + СА +DA + СВ + DC =500 +500 + 100 + 400 = 1500 т, зворотне:AD = АВ + АС +AD + ЗС тBD + CD = 200 + 500 + 100 +200 + 300 =1300 т.

Звідси коефіцієнт нерівномірності вантажопотоків:=Qnp/Qоб =1500 /1300 =1,15.

Побудоваепюри починають із вантажопотоку, що йде від пункту D, тобто. самого далекого, до пункту А. При масштабі 1 див = 200 т на графіці відкладають від нульової позначки 2,5 див та друзі проводять лінію, паралельну осі абсцис, до перетину з ординатою точки А.

Отримане простір між осьової і проведеної лінієюзаштриховивают (різна дільницями).

Потім відкладають вантажопотік обсягом 500 т, наступний з З в Проте й проводять лінію від раніше відкладеної і паралельну їй до перетину з ординатою точки А. Отримане простір такожзаштриховивают. Аналогічно відкладають і такі вантажопотоки. Нижня частина будується так само, як і верхня. Отриманаепюра (див. рис. 2) надає собою графічне зображення вантажопотоків цьому ділянці траси.


>Рис. 2.Эпюра вантажопотоків

>Эпюри вантажопотоків дають можливість визначити:

- кількість вантажу, що відправляється з кожного пункту, прибуваючого і який струменіє нього;

- обсяг перевезень і вантажообіг кожній ділянці і лінії;

- середнє відстань перевезення вантажів.

Вони також допомагають виявити нераціональні зустрічні перевезення, тобто. перевезення однакового вантажу у зустрічних напрямах.

Вантажопотоки може бути зображені як схеми. І тому використовується карта району перевезень, яку завдані пункти чи мікрорайони відправлення та призначення вантажу, тобто.грузообразующие ігрузопоглощающие пункти.Карту району перевезень ділять на квадрати послідовним нанесенням на рівному відстані взаємно перпендикулярних ліній. Отримані в такий спосіб квадрати кодують вбуквенно-цифровой системі (на кшталт шахівниці): за горизонталлю – літери, за вертикаллю – цифри. Знаючи кількість тонн вантажу, що підлягає перевезенні з пунктів відправлення в пункти призначення, вибирають масштаб і згідно з нею завдають вантажопотоки лініями певної ширини.

Вантажопотоки можуть також мати видкартограмми. >Картограмма – це графічне зображення вантажопотоків на карті по дійсним шляхах переміщення вантажів.

З допомогою схем іепюр створюється наочна схема перевезень між пунктами відправлення та призначення вантажів, визначається транспортна робота, встановлюється найвигідніше розташування стоянки автотранспорту, щоб непродуктивні пробіги із гаражу доречно роботи й назад були мінімальні.


3. Завдання

Визначте який краєвид транспорту доцільніше використовувати: тягач чи бортовий автомобіль при наступних вихідних даних: вантажопідйомність кожного їх - 11 т, технічна швидкість автомобіля – 60 км/год, тягачі - 55 км/год, коефіцієнт використання пробігу - 0,5, час простою автомобіля під вантаженням і розвантаженням - 50 хв., час напереприцепку причепів у тягачі - 20 хв., відстань перевезення - 700 км.

Рішення

Щоб на поставлене запитання, необхідно зробити порівняння вигідність застосування бортового автомобіля і тягачі зі змінним причепом чи напівпричепом.Определим рівноцінне відстань, у якому продуктивність тягачі і автомобіля буде однаковою.

Величина рівноцінного відстані визначається так.

Для автомобіля:

Для тягачі:

деq>тг — вантажопідйомність причіпних систем,буксируемих тягачем;

V>тг—технічна швидкість тягачі, км/год;

>t>пп — часперецепки причепів (напівпричепів), год.

ПриQ>ча =Q>чтр, l>rc= l>p. Причому для зіставлення перевезень вважаємо рівними коефіцієнти статистичного використання вантажопідйомності і пробігу.

Тоді,

вирішуємо далі це рівність щодо l>P

Порівнюючи отримане розрахунковим шляхом рівноцінне відстань з відстанню перевезення, вибираємо рухомий склад. Якщо відстань перевезення менше рівноцінного, слід застосовувати тягач, якщо відстань перевезення більше рівноцінного, слід використовувати автомобіль, тобто. тягач: lперекл < l>P, автомобіль: lперекл > l>P.

Таке рішення обумовлюється тим, що тягач зі змінними причепами раціональніше скористатися на короткі відстані перевезень, тому що час напереприцепку менше простою бортових автомобілів під вантаженням і розвантаженням. У разі, якщо тягач експлуатується без причепів, його робота наближається на роботу автомобілів відповідної вантажопідйомності. Причому зі збільшенням відстані перевезення перевагу автомобілів проти тягачами зростає, оскільки перші мають велику швидкість руху.

При визначенні рівноцінного відстані то, можливо отримано негативного значення як і чисельнику, і у знаменнику. У першому випадку слід вибирати автомобіль, тоді як у другому — тягач, оскільки твірqV є годинну продуктивність, а за негативної значенні знаменника годинна продуктивність тягачі більше годинниковий продуктивності автомобіля.

На нашу умові:

> = 0,5

V>ta = 60 км/год

V>tт = 55 км/год

>q т =q a =10т

>t ін = 50 хв = 5/6 години

>t в.п = 20 хв = 2/6 години

 

l>P < lперекл тобто. 165 < 700.

Оскільки відстань перевезення більше рівноцінного, слід вибрати автомобіль.


Список літератури

1.АнтошкінаЛ.І,АмелькінВ.І, ШилоК.М.Логістика. Курслекцій:навч.посібник. –Донецьк: Південь-Схід, 2008. – 203 з.

2.Бевзенко В.Ф.,Баширов І.Х, ЛазебникР.М. Маркетинг і логістика вкоммерческо-торговой сфері. – Донецьк: Південь-Схід, 2006. – 336 з.

3. БезпаловР.С. Транспортна логістика. Новітні технології побудови ефективну систему доставки. – М.; СПб.: Вершина, 2007. – 382 з.

4. БезпаловР.С. Транспортна логістика: новітні технології побудови ефективну систему доставки. – М.; СПб.: Вершина, 2008. – 382 з.

5.ЛарінаР.Р.Логістика:Навч.посіб. /Донецькийдерж. ун-туправління. –Донецьк:ДонДУУ, 2006. – 277 з.

6. Логістика: словник найуживаніших термінів / Міжнародний ин-т трудових і соціальних відносин / Станіслав Іванович… Барановський (>авт.-сост.). – Мінськ:МИТСО, 2007. – 163 з.

7. Моїсєєва М.К. Економічні основи логістики: навчальних посібників по спец. «Логістика» / В.І. Сергєєв (ред.). – М.:ИНФРА-М, 2008. – 528 з.

8. НерушЮ.М. Логістика: підручник / Московський держ. ин-т міжнародних відносин (>Ун-т). – 4-те вид., перераб. ідоп. – М.: Проспект, 2007. – 517 з.

9.Смолка А.О.Логістика:навч.-метод.посібник длястуд. спец. «Менеджменторганізацій» та «>Економіка підприємства» /Державнаакадеміяжитлово-комунальногогосподарства. – До.:ДАЖКГ, 2008. – 148 з.

10.Стерлигова О.Н. Управління запасами в ланцюгах поставок: підручник длястуд. вузів, які навчаються за спец. 080506 «Логістика і управління ланцюгами поставок». – М.:ИНФРА-М, 2008. – 429 з.

11.ТаньковК.М,Тридід О.М.,Колодизєва Т.А.Виробничалогістика:Навч.посіб. длястуд.вищ.навч.закл. /Харківськийнаціональнийекономічний ун-т. – 2. вид.,переробл. – Х.:ВД «>ІНЖЕК», 2006. – 352 з.

12.Тридед О.Н.,ТаньковК.Н. Логістика:Учеб. посібник длясамост. вивчення дисципліни / Харківський національний економічний ун-т – Х.: ІД «>ИНЖЭК», 2006. – 208 з.

13.Тридід О.М.,АзаренковаГ.М.,Мішина С.В., БорисенкоІ.І.Логістика:навч.посібник. – До.: Знання, 2008. – 566 з.


Схожі реферати:

Навігація