Реферати українською » Маркетинг » Маркетингові Дослідження підпріємства Громадського харчування (на прікладі ТОВ "Кафе Молодіжне")


Реферат Маркетингові Дослідження підпріємства Громадського харчування (на прікладі ТОВ "Кафе Молодіжне")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Контрольна робота

на задану тему:

>Маркетинговедослідження підприємствагромадськогохарчування (наприкладі ТОВ "КафіМолодіжне")


ПЛАН

>Завдання № 1.Маркетинговедослідження ТОВ „КафіМолодіжне”

>Завдання № 2.Розробка меню

Списоквикористаноїлітератури


>Завдання № 1.Маркетинговедослідження ТОВ „КафіМолодіжне”

>Сегментаціяринку –виділення вмежахринкучіткопозначених групспоживачів, щорозрізняються посвоїхпотребах, характеристиках чиповедінці, дляобслуговування якіможутьпотрібнопевнітовари чимаркетинговікомплекси.

>Завданнясегментаціїринку давно йуспішновирішується наосновіінформації,отриманої входімаркетинговихдосліджень. Результатом >дослідженнясегментації >єпобудоваспеціальної >типологіїспоживачів.Замовникамиподібнихдослідженьстають якпостачальникипродуктів йпослуг, то йрекламні ймаркетингові агентства,розробляючіпропозиції попозиціюванню.

>Найбільшпоширені заподійзвернення додослідженнясегментаціїринку:

·Вивченняринку йспоживача для створення новогопродукту/послуги (>попереднійаналізринку);

·Перевіркаперспективностівибраногопозиціювання наокремий сегмент (>оцінкарозміру цого сегменту);

·Формуванняпродуктовоїпропозиції длярізнихтипівспоживачів.Різніпропозиції длярізнихтипівспоживачів;

>Пошукнайбільшвільного сегменту ізпоглядумарочноїконкуренції.

Уметодичномуплані припрогнозуванніпопиту дляданого сектораекономікиможуть бутизастосованінаступніпідходи:

·традиційний(генетичний) —ретроспективнийаналізфактичного числа заявок напослуги йвиявленняевристичним шляхомосновнихтенденцій, щовизначають їхнімайбутнюкількість. як показавшидосвід його широкогозастосування вумовахадміністративно-командноїсистеми, данийпідхідєнеефективним; особливовіннеприйнятний вумовахшвидкоїзмінизовнішньоїсередифункціонуванняекономічнихоб'єктів, властивогосучаснихросійських умів;

·класичнийпрогнозуванняпопиту ізурахуваннямобмеженого числадомінантнихчинників (>зазвичайдоходів йцін); уявленьнауковоюпрацеюбагатьохвідомихекономістів, щозаймалисятеоретичними проблемамипопиту нарубежі XIX-XX ст. До їхні числа належати А. Маршалл, У розділі ст Парето, Л.Вальрас, Д.Хикс, Р. Кассель йін.Основні запитання, щознаходилися вцентрі їхніувагианалізповедінкиспоживача,дослідженнячинників, щовпливають напопит,зокрема,вивченняспіввідношеннякатегорійпопиту,пропозиції,ціни йдоходів.

·модифікований —адаптаціякласичногопідходу досучасного складногопроцесуформуванняпопиту напродукціюсферипослуг.Цейпідхід (щорозвивається далі авторами)базується на новихконцепціяхформуванняпопиту,відповідно до які його ефективногопрогнозуваннянеможливе безврахуванняцілого комплексувзаємозв'язанихчинників, щовизначається якспецифікоюгалузевоговиробництва, то йособливостяминадання йспоживанняпослуг всучаснихумовахперехідногоперіоду.

>Данийпідхідгрунтується на бо всучаснихекономічнихреаліях багатогіпотез,прийнятихкласичноютеорієюпопиту, далеко ще незавжди точнодотримуються, анайчастіше тім чиіншим способомтрансформуються.

Це обумовлене тім, щоповедінкасучасногоспоживачатоварів йпослугістотнозмінилася.Найбільшоюміроювідхиленняекономічнихреалій відкласичногопідходухарактернийсаме дляекономікиперехідногоперіоду й,зокрема, дляросійських умів.Розгледимоситуації, при яківиникаютьвказаніневідповідності.

>Ажіотажнийпопит, щоформується вумовахгіперінфляції. Тутчинникзнецінення грошейстаєпереважаючим впорівнянні ізчинникамидоходів йцін,поведінкаспоживачастає взначніймірі «>ірраціональною»,функціякорисностітрансформується й немає міжнасичення.

>Місіяорганізаціїописуємісце, роль йположення всуспільстві,їїпублічний статус. Час від годиницепоняттязамінюють такимвираженням, як «>девізорганізації».Місіяорганізації -цевиражене словесно,основнесоціальневажливе,функціональнепризначенняорганізації вдовгостроковомуперіоді. як правило, організація прирозробцівласноїмісії подчеркивает конкретносоціальний характервласногопризначення длясуспільства.

>Місіяреалізуєцілірозвиткуорганізації, котрі посутівизначаютьперспективнінапрями.Залежно відзначущості,цілірозділяються наголовну йдодатковіцілі, щозабезпечуютьдосягненняголовної мети.Далі смердотірозділяються дорівнязавдань.

Мета підприємства –отриманняприбутку.

Мета підприємства –задоволенняпотребистудентів вживленні.

>Місія підприємства – забезпечитихарчуваннястудентів.

>Місія підприємства –створеннямолодіжноїатмосфери дляхарчуваннястудентів.

>Робота надствореннямкомпаніїхарчуваннязобов'язанапочинатися ізчіткоговизначеннястратегії йконцепції цогокомпанії. Дляскладанняконцепціїпотрібновиявити контингент гостей заставі,рівеньконфігурації потоку гостей й,відповідно, форматкомпанії.

>Виходячи із цого,планується меню йцінова політика.

Уостанньомурозробкаконцепції ресторанузобов'язанабудується намаркетинговихдослідженнях, щодозволяютьзробитививоди: чи вартостворюватирізноманітне меню (>наприклад,додаткововводитиросійську,європейську чирешта кухонь), чивідокремлюватигрупи гостейтериторіально (>зробити нафудкортеVIP-зал чидитячий зал), й так далі «>Молодіжне» - кафе,розраховане на 50посадочних місць.

Престиж заставі:високаякість,приготованих із новихтоварів, стравгарантовано нелишевисокимпрофесіоналізмомкухарів, але й йчіткимдотриманнямвідпрацьованоїтехнології, щоспирається насучаснекухоннеустаткування.

>Споживачівобслуговуютьофіціанти, бармені, що минули спе-ціальнупідготовку.

Страви йнапоїготуютьвисококваліфікованікухарі.Обслуговуючий персоналмаєформенийодяг йвзуття одногоеталону.

У практикуобслуговування входитипристрійсімейнихобідів. Для цогоскладеноособливе меню ізрозрахунку надітей (>дитяче меню), депропонуються страви, котріможутьзаінтригуватидітей своїм заголовком йоформленням,причомуціни на страви незовсімвисокі.

>Приміщення ресторанурозділяються нанаступніфункціональнігрупи:

1.Приміщення для прийому йзберіганнясировини (>складськіприміщення):

>охолоджуванікамери;неохолоджуванікомори.

2.Виробнича групаприміщень ресторанупризначена для

>переробкитоварів,сировини й їхніприготування.

·М'ясо -рибний цехпризначений дляпереробкисировини йвиробництванапівфабрикатів (>заготівка).

· Гарячий цех -доготовочний цех,випускаєготовупродукцію.

·Холодний цех -доготовочний цех,такожвипускаєготовупродукцію.

·Кондитерський цех -спеціалізований,випускаєготовікондитерськівироби.Плануваннякондитерського цехузобов'язаневідповідатипослідовностітехнічногопроцесуприготуваннякондитерськихвиробів йвиключатиздібностісировини, щоперехрещується, йготовоїпродукції.

·миєчні кухонного й столового посуд;

·сервізна;

·приміщеннязавідувача.

3.Приміщення дляобслуговуванняспоживачівпередбачені дляреалізаціїготовоїпродукції йорганізаціїїїспоживання:

·обідній йбанкетний зачи.

4.Адміністративно -побутова групапризначена дляствореннязвичайних умів роботи (>кабінети директора,зам.Директора,бухгалтерія й так далі)

При великомувиборінапоїврекомендуєтьсяскласти їхньогоокреме меню.Пропозиціюнапоївнадаєвирішальнадія на фурор роботибільшостікомпанійхарчування. Томузовсімпринципово навести меню вірнавибірнапоїв, при цьомудужевраховуватибажання гостей.

>Напоїтрадиційноділяться надвівеличезнігрупи:алкогольні йбезалкогольні.Алкогольнінапої у своючергурозділяються втричіпідгрупи:провина, пиво,спиртнінапої. Списокнапоїв в менюздійснюється внаступнійпослідовності:

>Віна:

-вітчизнянебіле

-вітчизнянечервоне

-імпортнебіле

-імпортнечервоне

-шипучіігристі вина

-південні вина

>Аперитиви:

-білий вермут

-червоний вермут

-гіркий аперитив

-анісовий аперитив й т. Д.

-міцніспиртнінапої:горілка

-лікери,віскі, джин, ром,бренді

- коньяк, кальвадос й так далі

Пиво:вітчизняне,імпортне.

>Скороченнякількостінайменувань страв й закусок,передбаченихасортиментниммінімумом, недопускається.Навпаки,асортиментможе бутирозширений зарахуноквключення в менюсезонних йфірмових страв.

Кафі «>Молодіжне»надаєспоживачамповнийраціонхарчування. Уданомуресторанізастосовуєтьсятакийспосібобслуговування, як:сервісофіціантами.Вибір цого способузастосовується дляствореннязручностіспоживачів.

>Зовсім непринципововідміннозустріти людей,запропонуватиїмпрофесійнесервіс, але й й не меншезначеннямаєзавершення прийому.

>Загальнопоширеніметодирозрахункувключаютьнаявнізасоби,кредитнікартки, чеки,запис нарахунок.Офіціантзобов'язаний знатіпроцедурирозрахунку всімавищезгаданими методами.

Кафі «>Молодіжне»практикуєнаявну формурозрахунку, у томучисліпередоплата (длябанкетів) йбанківськимипластмасовими картами через посаду.термінал.

>Підготовка йпред'явленнярахунку.Оформленнярахункупереслідуєдві позначка:проінформувати гостя про суму оплати (у деталях) йвиконати рольсистеми контролю для ресторану.

>Рахунок гостям можнаподавати за одним столом, в пані чибілякаси.Незалежно відмісцяпред'явленнярахівницьслідподавати напершувимогу.Вінзобов'язаний бутипостійнонапоготів.

>Офіціантзобов'язаний бутинапоготові й непропустити момент, колигостізахочутьотриматирахунок.Спільне правило:рахунок неслідподавати,поки вас проце непопросять.Якщорахунокподається на столик, йогокладуть передвласникомгуляння із правого боці. У «Золотомувулику»рахівницьподають вспеціальнійтечці.Якщопосеред гостей немає явноговласникагуляння,рахуноккладуть на середину столу.

Списокдокументів йнормативно-технічна база кафе «>Молодіжне».

-Свідоцтво прореєстраціюкомпанії;

-Ліцензія наалкогольнупродукцію;

-Зведення простабільністьсанітарно-гігієнічного станукомпанії;

-Зведення проузгодженнякомпаніївимогамбудівельних норм йпожежногозбереження;

-Метрологічне забезпеченнявиробництва;

-Зведення про контрольвластивості напідприємстві;

-Зведення прокваліфікаціювиконавцівпослуг;

-Наданняпослуг вузгодженні ззагальноросійськимкласифікаторомпослугпопуляціїОКУН ОК 00293;

-Збірки рецептур страв йкулінарнихвиробів разом ізеталонами, щодіють вгалузі, йтехнічнимиумовамиєосновниминормативно-технологічними документами длякомпанійпублічногохарчування.

Узбіркахприводятьсярецептури,розробкаприготування страв, атакожнормивитратисировини,виходунапівфабрикатів йготовоїпродукції,рекомендації повзаємозамінюваностітоварів. У рецептурахвказані:найменуваннятоварів, щовходять в страву,нормивкладеннятоварівмасою брутто й нетто,вихід (>маса) окремихготовихтоварів й страви вцілому.

>Додатки доЗбіркимістятьтаблицірозрахункувитратсировини,виходунапівфабрикатів йготових страв,розміривтрат притепловійобробці страв йкулінарнихвиробів,нормивзаємозамінюваностітоварів приприготуванні страв.

>Збіркою рецептуруправляються прискладаннікалькуляційнихкарток, в якіуказуютьсянормивкладеннясировини,вихід й продажнавартість готового страви,технико-технологических йтехнологічних карт.

>Технологічнікарти.Високаякістьготовоїпродукціїскладається ізбагатьохчинників,одне із них -дотриманнятехнологічнихвимог дообробкитоварів йприготування страв на всіхстадіяхвиробничогопроцесу.

>Кухарі йкондитеризобов'язанізабезпечуватися наробочихмісцяхтехнологічними картами.Цікартискладаються накожне страву,кулінарний чикондитерськийвиріб напідставіЗбірки рецептур,вживаної наданомупідприємстві.

Утехнологічних картахуказуються:найменування страви, номер йваріантрецептури, нормавкладеннясировинимасою брутто й нетто однієюпорцію, атакождаєтьсярозрахунок напевнукількістьпорцій чивиробів, що готують вказанахпевноїємкості,указуєтьсявихід страви.

У картахтакож наводитися короткийопистехнологічногопроцесуприготування страви й йогооформлення,звертаєтьсяувага напослідовність закладаннятоварівзалежно відтермінів їхнітепловоїобробки,характеризуютьсявимоги доякості страви,коефіцієнтитрудомісткості страви.

>Технологічнікартискладаються повстановленійформі,підписуються директором,завідуючимстворенням й калькулятором йзберігаються вкартотецізавідувачастворенням.

>Технико-технологическиекарти (>ТТК)розробляють нановітні йфірмові страви йкулінарнівироби - тих, котрівиробляють йреалізуютьлише вданомупідприємстві.ТерміндіянняТТКописує самепідприємство.ТТКвключаєтакірозділи, як:найменуваннявиробу йобластівпровадженняТТК.Указуютьчіткий заголовок страви, яку не можназмінити безтвердження;приводятьконкретний списоккомпаній (>філій),яким правостворювати йвтілитидане страву, списоксировини длявиробництва страви,вимоги доякостісировини йд.р.

>Будь-яка техніко-технологічна картаотримуєпорядковий номер йзберігається вкартотецікомпанії.ПідписуєТТКвідповідальнийрозробник.

>Галузевістандарти (>ОСТ)єголовнимнормативним документом, щорегламентуєствореннянапівфабрикатів йкулінарнихвиробів.Остирозробляються йзатверджуютьсяміністерствамим'ясної ймолочноїіндустрії,харчовоїіндустрії,рибногогосподарства, щовиробляютьпродукцію дляпублічногохарчування.

>Технічніумови (ТУ)розробляютьсянауково-досліднимінститутомпублічногохарчування,якийєбазовоюорганізацією постандартизаціїпродукціїпублічногохарчування.Технічніумови -цеосновнийрегламентуючий документ, щовизначаєствореннянапівфабрикатівлише напідприємствахпублічногохарчування.Ости й ТУмістятьвимоги доякостісировини йнапівфабрикатів заорганолептичними йфизико-хімічнимипоказниками.

>Технологічніанотації (>ТІ)вводятьсявідразу ізеталонами (>технічнимиумовами).Вониєосновнимитехнологічними документами, щовизначають:асортиментнапівфабрикатів, щовиробляються;вимоги доякості йнормивитратисировини; порядокпроведеннятехнологічнихдій;вимоги до упаковки ймаркіровки;умови йтермінизберігання йтранспортування.Стандартикомпаній (СТП)розробляють накулінарнівироби ізнетрадиційними методамихолодної йтепловоїобробки, нановітніпроцеси.

Рекламавідіграєвеличезну рольдіяльностікомпаніїпублічногохарчування,надаючиспоживачеві провироби чипослуги,допомагаючиклієнтовівіддатиперевагуданомубару усімостаннім. Базареклами -інформація.Основними заходамищодоактивізації йполіпшеннярекламноїдіяльностіслідвважати: -виявленняпродукції, що болеепотребуєреклами; -створеннявисокохудожніх,сучаснихрекламно-графічнихзасобів; -впровадженнямаркетинговихпідходів допланеруваннявипускурекламноїпродукції; -відмінністьвиробництварекламноїпродукції ізурахуваннямзначущості йспецифікипродуктів,термінівїївиробництва,поставленихцілей; -повнішевпровадження йстимулюваннятворчогопотенціалупрофесіоналів, щозаймаютьсярекламою; -пошукновітніх формрекламноїпродукції. Назмінудослідженнюпопитуприйшлодослідження потреб,купівельнихмотивів,використаннядоходівспоживачами.Найважливішимелементомпривабливостіпродукціїпублічногохарчуванняєрівень у сферіпослуг. Длявирішенняданої задачкивживають пропаганду,відгукипреси,ефірний одну годину на радіо- йтелепрограмах, спонсорство, роль увиставках, конкурсах, ярмарках,розробку йпідтримкуфірмового стилю. Прирозміщенніреклами про кафе «>Молодіжне», пропродукцію, щовипускається, йпослуги,рекламодавець до цоговсьогоздійснюєвідбірпотрібнихзасобівреклами,робитьсявибірміж газетами, радіо,телебаченням,засобамизовнішньоїреклами,реклами натранспорті тощо.Найчастіше рекламу про кафе «>Молодіжне» можнапобачити насторіночках газет, нарекламних щитах,розташованихуподовждорогий йпочути намісцевому радіо.Розроблений сайт увебе. Стиль кафе «>Молодіжне»складається ізбагатьохкомпонентів - відреклами до дизайнуприміщення йманерипрацювати ізвідвідувачами. Кафімаєвивіску ізвказівкою його типу, форморганізації йогодіяльності,фірмовогонайменування,юридичної особини,інформацію про режим роботи, пропослуги, щонадаються. Кафі «>Молодіжне»має нерахуючизвичайноївивіски,вивіскусвітлову ізелементами дизайну.Цей видрекламиокрім дії на гостеймаєпринциповезначення, й якзасібдекорації фасаду ресторану. Іміста вцілому.Використовуючиприродний фонвечірнього йнічного неба.Світлова рекламазобов'язанарозрізнятисяяскравістю,витонченістю шрифту,гармонійновписується вспільний ансамбльбудови ресторану.Щобпомінятияскравістьсвітла, можнарекомендувати установку реостату нагазосвітнійвивісці. При цьомурівномірноповністю гаснутибукви йфірмовий символ ресторану, апізнішеповільно всеяскравіше йяскравішерозгораються. Час від годинивживаютьспосіб “>самопишущихся”газосвітних установок, колибукви задопомогоюімпульсного прилаштуюспалахують не одразу ж, а як біпослідовновиписуються.Післяповногонаписання тексту установка автоматомвимикається й циклповторюється. Кафі «>Молодіжне»такожвживаєвітринну рекламу.Підвітриниуживаютьсявікна кафе,внутрішністінкибару,залів.Вітриназобов'язанаскладатиорганічнеціле ізвивіскою.Основнепризначеннявітрини -привернутиувагуперехожих,заінтригувати їхніспочаткувітриною вцілому,потімїїзмістом. Томувітриназобов'язанаяскраво,помітновідображати характер йособливості ресторану чиіншогокомпаніїпублічногохарчування. Увікнахреклами можнавстановлюватирекламніхудожньооформленіплакати,оголошення, годину від годинивітринуоживляютьпевним сюжетом.Віконнавітринаприкрашає нелише кафе - вонастаєістотнимоформленнямвулиць. Меню ресторанувіддрукованедрукарським методом, наобкладинці менюєфірмовий символкомпанії.Рекламний -інформаційний текст:якнайкращиймолодіжнийвідпочинок до кав'ярні «>Молодіжне»!лише ми великийасортиментсмачних страв йякіснесервіс! Ми ізрадістюдопоможемо Ваморганізувати й провести хоч яку свято,вечірки,ювілеї,корпоративні свята,сімейні йділові торжества -зачинаючи зствореннясценарію святарізноманітнихстилів й форм йзакінчуючи конкретнопроведенням хочякого заходженню!

>Завдання № 2.Розробка меню

Меню -це список страв, закусок,кулінарнихвиробів,напоїв,розташованих впевному порядку.

>Типи менюрозрізняються один від одноговаріаціямипідборупропонованих страв йструктуроюцін.Даний ресторанвживаєтаківиди меню, як:

Меню «а-ля карт».Цього типу менюдаєвибір вкожномувиді страв,причомукожне стравуоцінюєтьсяроздільно. Страви із такого меню,вибранівідвідувачами, готують назамовлення.

Меню «>Табльдот».Цього типу менюдає маленькийасортимент страв йоцінюєтьсяспільноюсумою ізрозрахунку однієюлюдину на меню.

>Звичайний приклад такого меню - «>діловийсніданок» (>бізнес-ланч) попомірнихцінах, у складякоговходять потри-чотиринайменування страв.Гість платитивстановленуціну за весьобід чисніданок.

Меню типу табльдотзовсімпопулярні вурочистідні,наприкладНовийрік.

Доголовнихчинників, котріпотрібноврахувати прискладанні меню,відносяться:зразковийасортиментпродукції, щовипускається, видураціону, щонадається,наявністьсировини.

Прискладанніплану-менюпотрібноврахуватинаявністьсировини вкоморах. Страви й закуски, щовключаються в меню,зобов'язані бутирізноманітними як по видахсировини, то й по засобахтепловоїобробки (>варені,припущенние,смажені,тушковані,запечені);враховуютьсятакожкваліфікаційний складпрацівників,потужністьвиробництва йоснащеність йоготоргівельно-технологічнимустаткуванням, атакожтрудомісткість страв, тобто.Витрати години наприготуванняодиниціпродукції.

>Затверджуючиплан-меню, директор йзавідувачстворенням несуть відповідальність свої,щоб страви, щовключаються в меню, були у продажпротягомвсього дняторгівлікомпанії.

>Рештавидів меню.

>Банкетне меню.

Меню банкетускладається забажаннямзамовників йобмовляєтьсязавчасно.Вонозалежить відтрадицій,грошовоїздатностізамовника,можливостейкомпанії.

Менюскладаєтьсязавідуючимстворенням, метрдотелем йпередається калькулятору длявизначенняпродажнихцін страв.Затверджується меню директоромкомпанії.

Менюскладаютьзалежно від характеру банкету.Характернірисиданого банкету:урочистість дії,різнадержавнаприналежністьучасників.

>Банкетне менюзавчасно за 10 - 12днів до урочистості наузгодженні ізпобажаннямизамовника.

У менюданого банкетувключені: 4холодних закуски, 1пекуча закуска; 2 іншихгарячих страви:рибне йм'ясне; десерт;гарячінапої;безалкогольнінапої;спиртнінапої.

>Дитяче менюрозробляється ізурахуваннямвіковихособливостей йсмаковихперевагдітей, стравирозрізняютьсяоригінальністю дизайну йнезвичайниминайменуваннями.

>Основне меню кафе «>Молодіжне»

>Салати

>Найменування >Вага

Салат «>Вінегрет» із оселедцем

>Класичний салат ізАтлантичним оселедцем

200

Салат із креветками йкартоплею

Салат ізНорвезьких креветок,відвареноїкартоплі,яйця,свіжихогірків йпомідор,заправлених майонезом

200

Цезаркласичний

>Листя салату «>Ромейн» із сиром «>Пармезан» йгрінками,заправленийфірмовим соусом «Цезар»

200

Цезар ізкуркою

>Листя салату «>Ромейн» із сиром «>Пармезан» йгрінками,заправленийфірмовим соусом «Цезар»

200

Цезар із креветками

>Листя салату «>Ромейн» із сиром «>Пармезан» йгрінками,заправленийфірмовим соусом «Цезар»

200

Салат «>Грецький»

>Листя салату,бринза,свіжіогірки,помідори,солодкийчервоний цибулю йсвіжийбазилік,заправленіоливковим олією

200

Салат із кальмарами

>Кальмари ззеленоюквасолею,болгарським перцем йгострим соусом

200

Салатзісвіжиховочів

Салат ізсезонниховочів ззаправкою навибір: зсметаною, майонезом,оливковим олією)

200

Салат «>Пражечка»

>Копчена шинка, салат айсберг,козиний сир,болгарськийперець ізсирноюзаправкою

200

>Закуски

>Найменування >Вага

>Холодець

>Класичнийхолодецьзісвинини йяловичини,подається ізхріном чигірчицею

200
>Свинячівушка 200

>Гострікурячікрила (>МАЛИЄ/БОЛЬШИЕ)

>Подаються ізселерою,морквою й соусом «>Блю-чиз»

200

>Пивнігрінки

>Запеченнниє ізчасником й сиромгрінки ізчорного багета

200

>Оселедецьбочковий

>Оселедець діжкового засоленню ізобсмаженою намаслікартоплею йцибулею

200

>Сьомгамалосольна

>Слабосоленаясьомгадомашнього засоленню,подається із тостами із пшеничногохліба

200

>Буженина ізхріном йгірчицею

>Свинина,запечена іздодаванням пива,часнику,перцю йм'яти

200

>Смажений сир

>Смажений взолотистих сухарях сирмоцарела,подається із соусом «>Тар-тар»

200

>Кальмари фрігострі

>Кільцякальмарів,приготовані в клярі,подаються із соусом «>Тар-тар»

200

>Креветки до пива

>Зварені впиві зспеціями креветки

200

>Карпаччо ізяловичини

Тонконарізанаяловичина заправленобальзамнимоцтом й соусомпесто.Подається ізлистямрукколи й сиром «>Пармеджано»

200

>Солонігриби

>Лісовігриби діжкового засоленню ізцибулею

260

>Закуски накомпанію

>Найменування >Вага

«>Під пиво»

>Сиг, палтус,муксун холодногокопчення йслабосолений лосось

615

Раки под «>Пражечку» (>9шт./15шт.)

>Жваві раки,зварені вароматнихспеціях

1200/1900

>Пивнатарілка

>Гострікурячікрила,кільцякальмарів,часниковігрінки,перчикиХалопеньо

960

>М'яснатарілка

>Буженинадомашня,саляміНапполі,саляміСпьяната Романа йокіст «>Пармський»

460

«>Підгорілку»

>Сельдь/килька/ськумбрія ізмолодоюкартоплею

275

>Сирнатарілка

>Асорті із 5-тисирів:Дор-блю,Брі,Чечилкопчений,Козиний,Сулугуні

310

>Соління

>Солонічеремша,гострийперець,квашена капуста,часник,огірки йпомідори

230

>Супи

>Найменування >Вага

Супгрибний

>Вершковий крем-суп ізшампіньйонів,подається ізгрінками

205

>Гуляшпо-чешськи

>Густий супзісвинини йяловичини ізпаприкою,спеціями й томатами,подається із тостами йсметаною

230

>Гороховий ізкопчениною

Суп із молодого горошку,подається ізчасниковимигрінками

205

>Курячалокшина ізпотрошками

>Зварена наміцномукурячомубульйоні ізм'ясом курки йпотрошками

205

>Гострий суп ізквасолею й креветками

>Пікантний суп ізтоматів, ізчорноюквасолею, перцемЧилі й креветками

250

>Валтавськаячервона юшка

>Навариста юшка ізтрьохвидівриб, ізпомідорами

190

>Гарячі страви

>Найменування >Вага
>Ковбаска ізяловичини йсвинини 200
>Ковбаскисвинячігострі 200
>Ковбаски ізбаранини 200
>КовбаскиПразькі із сиром 200
>Ковбаскакурячакопчена 200

>Ковбасна лава

>Ковбаскасвиняча,ковбаскакуряча-2 прим.,ковбаскабараняча,ковбаскасвиняча із сиром,ковбаска ізяловичини,подається ізкартопляним пюре,картоплею «>Фрі»,тушкованоюкапустою,соленьями, «>Діжонськой»горчицей,хріном, соусом «>Сальса»

200

>Картоплязапечена із сиром

>Запіканказісвіжоїкартоплі ізвершками й сиром

200

>Баранячаніжка ізкартопляним пюре й цибулею

>Ніжкаягняти,тушкована у винномусоусі йароматних травах,подається ізкартопляним пюре йтушкованим впровині цибулею

200

>Рулькасвиняча ізтушкованоюкапустою

>Свиняча нога, що гаситися впиві йароматних травах,подається ізтушкованоюкапустою,соленьями йгірчицею «>Діжонськой»

200

>Свиняча корейка нагрилі ізяєчнею йквасолею

>Копченасвиняча корейка,подається ізяєчнею йквасолею,обсмаженою із томатами

200

>Свининазапечена ізгрибним соусом

>Запечена вспеціях й травахсвинячашийка,подається із соусом ізшампіньйонів

200

>Качка ізяблуками

Половина качкиподається ізпеченимияблуками йтушкованоюкапустою

200

>Свинячеколіно

>Приготоване пофірмовому рецептом,подається ізтушкованоюкапустою,соленьями йдижонскойгірчицею

200

>Стейк ізяловичини

>Стейк ізяловичини,подається ззеленим салатом йперцевим соусом

200

>Рибасмажена насковороді

(>Сезонне страву)

200

>Стейк ізсьомги

>Обсмажений нагрилі стейк ізНорвезькоїсьомги,подається зсмаженоюквасолею йзеленим олією

200

Великадомашня котлета

>Натуральнийбіфштекс іздобірногом'ясаяловичини йсвинини,приготований нагрилі,подається ізкартоплею «>Фрі»,листям салату «Лоло Россо»,червоним цибулею, кетчупом й майонезом

200

>Великеасорті накомпанію

>Свинячарулька,баранячаніжка,ковбаскакуряча,ковбаска ізяловичини,ковбасказісвинини,свинячі порібнини,подаються ізкартопляним пюре,картоплею «>Фрі»,тушкованоюкапустою,соленьями,гірчицею «>Діжонськой»,хріном, соусом «>Сальса»

200

>Гарніри

>Найменування >Вага
>Картопля фрі 200
>Часточкикартопляні 200
>Квасоля зелена ізчасником 200
>Відваренакартопля молода 200
>Тушкована капуста 200
>Картопляне пюре 200

>Соуси

>Найменування >Вага
>Соус «>Сальса» 50
>Гірчиця 50
>Хрін 50
>Соус «>Тар-тар» 50
>Соус «>Перцевий» 50
>Соус «>Грибний» 50
>Соус «>Сирний» 50

>Десерти

>Найменування >Вага

>Морозиво

на вашвибір:ванільне,полуничне,шоколадне

200

>Шоколадний торт

>Подається ізшоколадним соусом

200

>Штрудельсхідний

Начинка ізчорносливу ізволоськимгоріхом в тонкомутесті,подається ізванільним соусом йкулькоюванільногоморозива

200
>Сорбет 200

>Штрудельяблучний

Добробутсвіжихяблук йродзинок упоєднанні ізкорицею,обернутеякнайтоншим тестом.Подається ізванільним соусом

200

>Млинчики із сиром

>Тоненькімлинчикифаршировані сиром,подаються ізкарамелевим соусом

200

>Маковий торт

>Подається ізшоколадним соусом йкарамеллю

200

>Чизкейк

>Торт із сиру «>Філадельфія».Подається ізкарамелевим соусом

200

Списоквикористаноїлітератури

1.Бородій У.Технологічний процес в заставахгромадськогохарчування, До.:Діло, 2009 р. – 320 з.

2.Каверін М. Маркетинг взасобахгромадськогохарчування, До.:Діло, 2007 р. – 175 з.


Схожі реферати:

Навігація