Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг фінансовіх послуг


Реферат Маркетинг фінансовіх послуг

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Контрольна робота

іздисципліни “Маркетинг"

Тема:

Маркетингфінансовихпослуг


>Зміст

1.Питання №29. Маркетингфінансовихпослуг

2. Завдання

Списоклітератури


1.Питання №29. Маркетингфінансовихпослуг

>Фінансовупослугу можнавіднести й довиробничої, й досоціальноїінфраструктури. Аліця сфераринкупослугдосить широка йрізноманітна, томуфінансовіпослугизаймаютьокремемісце укласифікаціїпослуг.Фінансовіпослуги, в основному,надаються банками тарізнимифінансовимиустановами (>ощадкасами,кредитнимиспілками,лізинговимикомпаніями,довірчимитовариствами,інвестиційними фондами,страховими йпенсійнимиустановами, ломбардами,брокерськими тадилерськими конторами,підприємствами, котріспеціалізуються нанаданніконсалтингових,аудиторськихпослуг тощо).

Ф.Котлерпропонуєкласифікаціюпослуг за такимознаками: типвласностіпостачальникапослуги; видринку, наякомунадаєтьсяпослуга;ступіньконтактності ізлюдиною,якійнадаєтьсяпослуга; характервиконавцяпослуги.Більшдетальнийаналізцієїкласифікації наведено у табл. 1.

Напідставівищезазначеногологічнимєз'ясуваннясутностіпоняття ">фінансовапослуга" тавидівфінансовихпослуг. Узаконодавстві Українифінансовапослугатрактується якоперації ізфінансовими активами, щоздійснюються вінтересахтретіхосіб завласнийрахунок чи зарахунокцихосіб, а й увипадках,передбаченихзаконодавством, - й зарахунокзалучених відіншихосібфінансовихактивів, ізметоюотриманняприбутку чизбереженняреальноївартостіфінансовихактивів.

>Фінансовимивважаютьсяпослуги:

>випускплатіжнихдокументів,платіжнихкарток,дорожніхчеківта/або їхньогообслуговування,кліринг,іншіформи забезпеченнярозрахунків;

>довірчеуправлінняфінансовими активами;

діяльність ізобміну валют;

>залученняфінансовихактивів ззобов'язаннямщодонаступного їхнього Повернення;

>фінансовийлізинг;

>наданнякоштів упозику, у томучислі й наумовахфінансового кредиту;

>наданнягарантій та поручительств;

>переказ грошей;

>послуги у сферістрахування танакопичувальногопенсійного забезпечення;

>торгівляціннимипаперами;

факторинг;

>інвестиційніпослуги.

 

>Таблиця 1. >Класифікаціяпослуги запевнимиознаками

>Ознака

>Специфічніособливостінаданняпослуги

>Прикладпослуги

1. Типвласностіпостачальникапослуги 1.Приватні підприємства >Складування,дистрибуція,банківські,готельніпослуги,послугихарчування таін.
2.Державні підприємства >Охорона,захищеність, безпека,здоров'я, аудит тощо
2. Виглядринку, наякомупропонуєтьсяпослуга 1.Споживчийринок >Страхування,роздрібнаторгівля таін.
2.Промисловийринок чиринок (>підприємств) >Обслуговуваннякомп'ютернихвідділів,послугирекламнихагенцій тощо
3. Рівеньконтактності ізлюдиною,якійнадаєтьсяпослуга 1.Високаконтактність >Послугиперукарень,медичні таін.
2.Низькаконтактність >Хімчистка,автоматизованімийки машин,грошовіперекази тощо
4. Характервиконавцяпослуги 1.Постачальникпослуги - людина >Консультації,освітніпослуги таін.
2.Постачальникпослуги - автомат >Торговіавтомати,банкомати тощо

>Цівидипослугдаютьзмогукласифікувати їхні за виглядомдіяльності таохарактеризувати (табл. 2).


>Таблиця 2. >Класифікаціяфінансовихпослуг за видамидіяльності

Вигляддіяльності

>Сутність тарізновидипослуг

>Факторингова Банккупуєдебіторськірахунки,пов'язані ізпостачаннямтоварів чинаданнямпослуг (>стягненняборгу таінше)
>Інвестиційна >Довгостроковевкладеннякапіталу убудь-якепідприємство (>бізнес) ізметоюотриманняприбутку
>Цінніпапери >Грошовідокументи, щозасвідчують правовласності,визначаютьвзаєминиміжособою, щовипустилаціпапери, іособою, що їхніпридбала.Передбачаєтьсявиплата прибуткувласникуцінногопаперу увиглядідивідентів чипроцентів.Цінніпапериможуть бутиіменними чи напред'явника.Різновидиціннихпаперів:акції,облігації,скарбничізобов'язання держави,ощаднісертифікати,векселі
>Страхова Системазаходівщодоствореннястраховихгрошовихфондів,призначених дляповного чичастковоговідшкодуваннявитратсуб'єктамгосподарювання віднепередбаченихобставин (>стихійних лихий,аварій,нещаснихвипадків,невиконаннязобов'язань контрагентами, щозбанкрутували таін).Страхуванняможе бутимайнове,особисте,відповідальності,підприємницькихризиків,добровільне,обов'язкове,групове,довічне,подвійне,морське, тощо
>Пенсійне забезпечення >Полягає уформуванніпенсійного фонду зарахунокобов'язковихстраховихвнесків (увідсотках до фонду оплати роботи)підприємств,громадян-підприємців,працюючихгромадян.Кошти фондувикористовують навиплатупенсій завіком,інвалідністю таіншівипадки
>Грошовийпереказ

>Спосібперерахування грошейюридичними чифізичними особами один одному черезкредитніустанови чи підприємства зв'язку.Здійснюєтьсядвома способами:

1)безпосереднєвнесенняготівкипереказовідправником дляподальшоговручення грошейпереказоодержувачу;

2)коштиперераховуються ізбанківськогорахункуплатника набанківськийрахунокодержувача

>Наданнягарантій та поручительств >Поручительбере у собізобов'язання перед кредитороміншої особиниповністю чичасткововідповідати завиконанняцієюособоюїїзобов'язань.Поручительмає правовимагати відборжника Поверненнясплаченоїкредитовоїсуми.Гарантія -передбачене законом чиокремоюугодоюзобов'язання, згідно ізякимюридична чифізична особавідповідаєповністю чичастково перед кредиторами уразіневиконанняборжникомсвоїхзобов'язань.Гарантіїможутьнадаватись банком.Різновидигарантій:банківські,кредитні,ризикуекспорту,ризикуінвестицій тощо
>Наданняпозик >Видаютьсяфінансовимиустановами таіншимиюридичними особами.Регулюєтьсяугодоюпозики йбуваєразовою чиперіодичною.Позикаможе бутидержавною,дисконтною,дуальною,опційною,компенсаційною,місцевою,облігаційною,натуральною,незабезпеченою,додатковою,субординаційною,фундованою,цільовою,рентною тощо
>Наданнякредитів >Позика вгрошовій читоварних формах наумовах Повернення.Надається банком чиюридичною (чифізичною)особою, кредитором,іншійособі -позичальнику. Кредитможе бутиавальним,акцептний,банківським,безпроцентним,бланковим,брокерським,буферним,валютним,вексельним,відкличним,гарантованим,державним,дилерським,експортним, завідкритимрахунком,забезпеченим,змішаним,іпотечним,комерційним,лізинговим,ломбардним тощо
>Фінансовийлізинг >Лізинг -довготерміноваоренда машин,обладнання,спорудвиробничогопризначеннязізбереженням праввласності товару заорендодавцем.Об'єктомфінансовоголізингупереважновиступаютьвиробничі приміщення,споруди.Під годину діїлізинговоїфінансової догодиорендарвиплачуєорендодавцю всю величинуамортизаціїорендованогомайна
>Клірингова >Безготівковірозрахунки затовари,цінніпапери тапослуги.Клірингможе бутиміжбанківським,міжнародним ізлімітованим сальдо

У табл. 2здійсненокласифікаціюпослуг за видамидіяльності та наведено їхнього характеристику.

як було бзазначеновище,фінансовіпослугинадаютьсяпереважно банками, атакожіншимифінансовимипідприємствами. Заофіційнимиданими на 01.01.2006 в Українізареєстровано 182 банки, із нихмаютьліцензію наздійсненнясвоєїдіяльності 160банків,20банківперебуває устадіїліквідації.Середнайбільшпоширенихпослуг, котрінадаютьсяпредставникамспоживчогоринку, можнаназвати:

>грошовіперекази по Україні;

>депозити (>короткотривалі - до 1 року);

>депозити (>довготривалі - более 1 року);

>зарплатнікартки;

>грошовіперекази за кордон (Western Union);

>пенсійнірахунки;

>споживацькікредити накупівлютоварівтривалоговикористання;

>пластиковікарткиміжнароднихплатіжних систем;

позикукупівлюнерухомості;

>депозитарні осередки;

позикукупівлюавтомобіля;

>комунальніплатежі.

>Характеризуючипослугу якрізновид товару (продукту), можназазначититаке:

1)послуга убільшостівипадків нематеріальна;

2)кінцеваякістьпослугиможезмінюватись із годиною (>деякіпослуги мивикористовуємо регулярнопротягомусього життя);

3)послугумайже неможливозаощадити;

4)інодіпослугаможематеріалізуватись, щододаєїй ціності;

5)послугу не можнапередати яквласність;

6)послуга неможе бутивідокремленою відїїпостачальника.

>Вказаніознакипослугиможутьвпливати наїїпросування та поширення.Наприклад,нематеріальністьпослуги шкодітиїї активному продаж.Психологічноспоживачнадаєперевагу бовінможеотримати й реальновідчути тепер ж.Такапослуга, якстрахуванняможе бутивідчутноюлише черезпевний годину.Цей фактпояснюєпасивністьспоживачівщодо страхового продукту.Мінливістькінцевоїякостіпослуги учасітакожвпливає наїїреалізацію. Тутвідчуваєтьсясуттєвавідмінністьтрадиційного товару відпослуги.Письмовийстілкупується надекілька років. Придбайливомуставленні до цого продуктувінтривалий годинуможезберігати своїякість тавластивості.Використаннятакоїпослуги, якпластиковакарткавимагає відспоживачапостійногопоповнення свогорахунку.Накопиченняпослугтакожмайженеможливе, завиключеннямзаощадженькоштів, за котрінараховуютьсяпевніпроценти.Нарешті,набуттяпослугоюматеріальних рис,надає понадможливостей дляїїефективногопросування тареалізації.Наприклад,страховіпослугиможуть бутивтілені вофіційнийреальний документ -страховийполіс.

Убудь-якомуразіпостачальникпослуг виненпам'ятатихарактерніознакипослуги тарозумітипсихологіюспоживача,який якщо їхнікупувати.Цізнаннядадутьзмогу болееефективноорганізувати діяльність підприємства, щонадаєпослуги.

Для забезпеченнядостатньогорівняефективностіфінансово-кредитнихінститутів вумовахдинамічного та конкурентногоринкубанківськихпослугнеобхіднимєвикористаннясучаснихпринципівуправління таефективнихпідходів довирішеннястратегічних йоперативнихзавдань.Самеціпринципивідрізняютьмаркетинговийпідхід доорганізаціїбанківської справ, щополягає вплануванні таздійсненні такихзаходівщодостворення,поширення тапросування доспоживачівбанківськихпослуг йпродуктів, привиконанні які банкуспішнодосягаєпоставленихцілей.

>Маркетинговийпідхід удіяльності банкупроявляється у всіх йогогосподарськихдіях (якзовнішніх, то йвнутрішніх).Цейпідхід усвоїйосновіорієнтується наспоживачів тапрофесійнугнучкість приреагуванні напотребиклієнтів вбанківськихпослугах й продуктах. Тім самиммаркетинговийпідхідвиявляється болеепристосованим доринкових умів, ніжінші,меншгнучкіпідходи,орієнтовані не так напотребининішніх йпотенційнихклієнтів банку, але врозв'язання болеевузьких,оперативнихвнутрішніхзавдань.

Маркетинг убанківській сферімаєсуттєвіособливості,зумовленіспецифікоюбанків, щовідрізняють їхнього відпідприємств, котріфункціонують віншихгалузяхекономіки.

>По-перше, позначкадіяльностібанків -обслуговування оборотусуспільнонеобхідного продукту, а чи не йоговиробництво.

>По-друге, банкстворюєсвійвласнийспецифічний продукт увиглядіплатіжнихзасобів,традиційних йнетрадиційнихпослуг, без якінеможливепідтримання таприскореннявиробництва іобігу. Продуктомдіяльності банкує нематеріально-речові, анематеріальні таінтелектуальніпослуги (>кредитні,депозитні,розрахунково-касові і т.д.).Банківськіпродукти усвоїйоснові немаютьматеріальноїсубстанції тареалізуютьсязавдякидоговірнимвідносинам.Купівля-продажбільшостібанківськихпродуктів необмежуєтьсяокремим актом, ахарактеризуєтьсяпротяжністю вчасі.

>По-третє,ціноутвореннящодобанківськихпродуктівмає своїособливості, котрівизначаютьсяспецифікоюструктуриціни. Самацінавиступає уформівідсоткової ставки, щовиплачується занаданняпевноїпослуги. Нарозміркредитноївідсоткової ставкивпливаютьоблікова ставка,рівеньвідсотка заміжбанківськікредити, атакожвідсотка за внесками;ураховуються вид й рядків кредиту,кредитоспроможністьклієнта йрівеньризику відкредитнихоперацій.

>Рівеньінфляціїобумовлюєрізницюміжномінальною тареальноювідсотковоюставкою. Не можна небрати доуваги ізагальнуекономічнуситуацію у стране табюджетнуполітику уряду.

>По-четверте, при продажбанківськихпродуктів кредитору (>тобтопродавцю)повертається не лишепочатковапозичка, але й і надбавка донеї увигляді кредитноговідсотка дляпокриттявитрат банку іотримання нимприбутку, навідміну від товару, щовиготовлений у сферіматеріальноговиробництва.

>По-п'яте,особливість банку якгосподарюючогосуб'єктавизначається йспецифікоюринкубанківськихпродуктів (>послуг). На цьомуринку банквиступає уякості кредитора,позичальника йпосередникаміж кредиторами тапозичальниками.Протеякщоміжвиробничимипідприємцямигосподарськізв'язкирозвиваються як угрошовій, то й вгосподарськійформі, то через банки потокипроходять лише угрошовійформі.

>Специфікабанківського маркетингупов'язана ізособливостямибанківськихпослуг.

>Банківськіпослуги вціломумаютьтаківластивості:неосяжність,незбережність,неможливістьнакопичення йгарантіїстабільностіякостіпослуги. Тому сферабанківськихпослугвважаєтьсявисокоризиковоюсфероюдіяльності.Суттєвим чинником, щопідтверджуєризикованість йякийєвідмінноюособливістюбанківськихпослуг,вважається їхніпатентнанезахищеність, щоісторичносклалася уміжнародномумасштабі.

>Абстрактність йдоговірний характербанківськихпослугвикликаютьнеобхідністьроз'ясненняклієнтовіїїзмісту.Порівняно ізіншими товарами тапослугамивизначення йзіставленняякостірізнихбанківськихпослугвимагають відспоживачадоситьвисокоїекономічної культури.Необхідність й залежністьбанківськоїдіяльності віддовіриклієнтів, атакожіснуючіособливостібанківськоїконкуренціїнакладаютьсуттєвийвідбиток наінструментарійбанківського маркетингу.

>Особливостібанківського маркетингувизначаютьметоди його практики. У сферівзаємовідносинбанків згосподарськимиорганізаціями -вкладникамитимчасововільнихгрошовихзасобів - маркетингорієнтує навивчення перспектив збільшеннядепозитів, забезпеченнязацікавленостіпідприємств,організацій,приватнихосіб, населення водержанні нимиприбутку уформівідсотка, щосплачується банком.

>Специфікабанківського маркетингузумовлена характеромдіяльності банку,який, ізоднієїсторони,задовольняєпотребисуб'єктів у кредитах, а ізіншої -приймаєвкладирізнихвласників, тім самимстаєрозпорядником йохоронцемчасткисукупногосуспільногокапіталу. Характерна рисубанківськоїдіяльності -поєднанняінтересівклієнтів й самого банку. Томулогічнимвиглядаєсьогоднізвернення доконцепціїбанківського маркетингу (про щовказувалосяраніше),глобальніціліякогозводяться донаступного:

>підвищеннярентабельності банку;

>збереженняліквідності балансу;

>найкращепоєднанняобсягу,структури таякостіпослугвідповідно до потребклієнтів;

>чітка постановкавиробничої такомерційної роботи на всіхрівняхорганізації;

покращаннякваліфікаціїкадрів.

Для цого проводитися велика робота пообстеженнюкількісних,якісних тасоціальнихпоказників роботикомерційного банку. Докількіснихвідносяться:розмірклієнтськоїбази,співвідношення оптового тароздрібногоринків,кількістьрахунків,обсягдепозитів,максимальні тасереднісумивиданихкредитів,масштабиінвестиційноїдіяльності,рівеньдиверсифікаціїбанківськихресурсів.Узагальнюючимкількіснимпоказникомєприбуток.Якісніпоказникиможуть матіркількісневираження,наприкладрентабельність,швидкістьобігузасобів,витрати ітрудомісткість окремихоперацій,тимчасовіпоказникитехнологічного циклуобробкидокументації. Такимпоказникам, якзадоволеністьспоживачівструктурою йякістюпослуг,надійність банку,ступіньзахищеностіінформації можнадатилишевідноснуоцінку чиописову характеристику, але й неменшважливимиєзовнішнійвиглядприміщення,рівеньсервісу танастрій персоналу банку, що прямозалежить відступенявирішенняособистих проблемпрацівників.

Усучаснихумовах, якпомітно ізпроведеногодослідження, колизростає рольсоціальногочинника,банківський маркетинг всечастішепочинаютьтрактувати якпоєднанняконкретнихтехнічнихприйомів зпроведеннямцілеспрямованоїсоціальної політики тавпровадженням новогомисленнябанківськогослужбовця. Уоснові новогопідходулежить принцип "усе задляклієнта". Банкповністювідповідає заклієнта, заодержанняостаннімобумовленогоприбутку.Черговістьпріоритетівнаступна: впершучергуприбутокклієнта, а после цого -інтереси банку.Орієнтаціякомерційного банку наклієнтаєголовнимчинником,який приводити доуспіху.Клієнтзавждиправий. Це -справжнясучаснафілософіяповодження банку.Вонаодержуєреальневтілення,зокрема до того, щобанківськийслужбовець увзаємовідносинах зклієнтом всечастішевиступає не якпредставникдоговірноїсторони, а яккваліфікованийрадник,якийзацікавлений упридбанніклієнтом максимумукорисності від партнерства із банком.

>Специфічнимирисамихарактеризується йбанківськаконкуренція. Усвоїйреалізаціїбанківський маркетингорієнтується наконцепції маркетингу.Концептуальніпринципи маркетингу у сферібанківськоїдіяльностівизначаютьсясутністю банку яксуб'єктаекономіки,особливістю йогофункцій йзмістомдіяльностібанків, щовідрізняється відзмістудіяльностіпромислових йторговельнихпідприємств.Банківськаоперація - болеевузькепоняття, ніжбанківський продукт чибанківськапослуга.Однорідніпослуги, наданііклієнтам наринкубанківськихпослуг,об'єднані запевнимиознаками,становлятьбанківський продукт.

2. Завдання

>Підприємствороздрібноїторгівлі закупило у оптовогопосередникателевізори на суму 360 тис.гри. заціною 1 800 грн.

>Розрахуйтероздрібнуцінутелевізора,якщовитрати магазинускладають 60 грн. наодиницюпродукції, таприбуток 10 грн.Крім цоговизначте сумуподаткового кредиту,податковихзобов'язань та ПДВ досплати ізданої торговельноїоперації.

>Рішення:

>Кількістьпридбанихтелевізорів 360000/1800 = 200 тіл.

Оборот без ПДВ 360000 - 360000 x 20/120 = 300000 грн.

>Цінапридбаного 1-готелевізора без ПДВ 1800 - 1800 x 20/120 = 1800 - 300 = 1500 грн.

>Вартість продаж 1-готелевізора 1500 + 60 + 10 = 1570 грн.

>Ціна продаж 1-готелевізора 1570 + 1570 x 20/100 = 1570 + 314 = 1884 грн.

Оборот без ПДВ 1570 x 200 = 314000 грн.

ПДВ 314000 x 20/100 = 62800 грн.

Оборот із ПДВ 314000 + 62800 = 376800 грн.

>Різницяміжодержаною тасплаченою сумамиподатку 60000 - 62800 = 2800 грн.

Таким чином

>податковий кредит 60000 грн.,

>податковізобов`язання 62800 грн.,

ПДВ досплати ізданої торговельноїоперації 2800 грн.


Списоклітератури

1.Бєлявцев,М.І. Маркетинг [Текст]:навчальнийпосібник /М.І.Бєлявцев,Л.М.Іваненко;Мін-воосвіти й науки України,Донецькийнаціональнийуніверситет. - До.:ЦНЛ, 2005. - 328 з.

2. БортникТ.І.,РибчакВ.І.,Харенко А.О. Маркетинг:навч.посіб. длястуд. вищих навчальних закладів /Уманськийдерж.аграрний ун-т. - Умань: [>УВПП], 2008. -312с.

3.Васюткіна Н.В. Маркетинг:навч.посіб. длястуд. вищих навчальних закладів / Європейський ун-т. - До.:ВидавництвоЄвропейського ун-ту, 2007. -227с.

4.ГаркавенкоС.С. Маркетинг:Підручник длястуд.екон. спец.вищ.навч.закл. - 4. вид.,доп. - До.:Лібра, 2006. -717с.

5.Гірченко, Т.Д. Маркетинг [Текст]:навчальнийпосібник / Т.Д.Гірченко, О.В. Дубовик;Мін-воосвіти й науки України,Львівськийбанківськийін-т. - До.:ЦНЛ:Інкос, 2007. - 255 з.

6.Котлер, Ф. Основи маркетингу [Текст]: короткий курс: перекл. з анг / Ф.Котлер. - нове вид. - М. - СПб. - До.: Вільямс, 2007. - 656 з.

7. Маркетинг длямагістрів [Текст]:навчальнийпосібник / ред.Ілляшенко. -Суми:Університетська книга, 2007. - 928 з.

8.ІваніловО.С. Маркетинг:навч.посіб. длястуд. вищих навчальних закладів. - [>2-ге вид.,доп. й перероб.]. -Донецьк: [>Східнийвидавничийдім], 2009. -311с.

9. ПавленкоА.Ф.,РешетніковаІринаЛеонідівна,ВойчакАнатолійВолодимирович,Куденко Н.В.,БєляєвО.О.,Оболенська Т.Є. Маркетинг:підручник /Державнийвищийнавчальний заклад "Київськийнаціональнийекономічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" /А.Ф. Павленко (наук. ред). - До.:КНЕУ, 2008. -600с.

10.СавельєвЄ.В.Новітній маркетинг:навч.посіб. /ЄвгенВасильовичСавельєв (ред). - До.: Знання, 2008. -420с.


Схожі реферати:

Навігація