Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг ціноутворення


Реферат Маркетинг ціноутворення

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

із курсу «Маркетингціноутворення»

 


>ЗМІСП

Завдання №1

Завдання №2

Завдання №3

Завдання №4

Завдання №5

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


Завдання №1

 

>Розробкацінової політики

>Російськешвейнепідприємство “Голка”розробилонову модельчоловічоїдемісезонної куртки.Попереднірозрахункипоказують, щофірмаможезапропо-нувати модель намісцевийринок заціною 2500 крб.

Наринкупропонуютьсяаналогічнівиробифірм “Космос” та “Успіх” поціні,відповідно, 1900 крб. та 2100 крб.

Утабл.1.1 наведеньперелікпараметрів товару, котрівпливають напопит, атакожважливість шкірного параметра дляспоживача йоцінкапараметрів товарувласноїфірми татоварівфірм-конкурентів задесятибальноюшкалою.

>Таблиця 1.1

>Параметри товару, котрівпливають напопит, та їхніоцінка

№п/п >Параметри товару >Вагомість (>значимість)параметрів дляспоживача, % >Оцінкапараметрів в балах
“Голка” “Космос” “Успіх”
1. >Якістьматеріалупокриття 20 8 9 6
2. >Якістьпідкладочногоматеріалу 7 7 8 5
3. >Якістьфурнітури 12 10 5 6
4. >Відповідністьмоді 23 10 8 7
5. >Якість рядки 10 5 6 8
6. >Якістьвиділки коміра 6 10 10 5
7. >Наявністьвітронепроникаючого тканинного прошарку 22 10 0 0
Разом 100

 

Уякостіеталонувиступає товарфірми “Космос”,оскількивияснено, що йогоцінавідповідаєякості.

Чиможефірма “Голка”розраховувати нареалізаціюсвоєїпродукції запрогнозуємоюціною?Відповіднимирозрахункамипідтвердітьвисновок.

>Рішення

1. Утабл.1.2 наведенорезультатирозрахунківпрогнозноїмаксимальноїціни новоговиробуфірми «Голка»,виконані методоманалогів ізвикористаннямсумарногозваженогоспоживчого балу повиробукожноїфірми тавведеннякоефіцієнтавартості в крб. шкірного балуспоживчоївартостівиробу.

>Таблиця 1.2

>Результатирозрахунківпрогнозноїцінивиробуфірми «Голка» наринку

>Аналізданихрозрахунків,наведених втабл.1.2,показує, що ізвикористан-нямкоефіцієнтувартості 1 балуспоживчоївартостівиробу[1] за аналогомфірми «Космос», максимальнапрогнознаціна новоговиробуфірми «Голка»можестано-вити 2815 крб. Таким чином,попередняцінавиходу наринокфірми «Голка» ізно-вимвиробом поціні 2500 крб. якщоконкурентоспроможною йновийвиробпови-нен матірспоживчийпопитнавіть припідвищенніціни до 2800 крб зарахунокнаявності новоговітронепроникаючого тканинного прошарку.

 

Завдання №2

 

>Пташиний корм

>Угорськепідприємство «>Kokoil»займалосявиробництвом,очисткою таупаковкою олії із зеренсоняшника.Потімпродукціяприбутковореалізовувалась за кордоном. Зкупленогосоняшникабіля 10%становилинизькомасляні зерна,обробка які бувнеекономічною.

>Підприємствоотрималоінформацію, що вдеякихпівнічнихкраїнахуспішнореалізуєтьсяпташиний корм,якийскладається ізрізних зерен,серед якіосновнучастинустановлятьнизькомасляністі зернасоняшника. Таким чином бувзнайде-ний один зваріантіврішенняпроблемиреалізаціїнепридатних дляосновноїдіяльності зеренсоняшника.

Ос-кільки “>Kokoil” неволодієінформацією проновийринок, воно тадоручило провести йогодослідженнямаркетинговійфірмі. Результат показавши, що вдекель-кохкраїнахіснуєпопит у годівниці. Алі наринкуцихкраїндіють тривідоміфірми, котрівипускають корм длятварин. Аліпотенційнаможливістьввійти на данийринокмалася,оскількивінще не бувнасищений.Керівництвопідпри-ємстварозраховувало, щознайденевикористання «>неліквідів»змогло бдаватидобрідивіденди,оскількидодатковіасигнуваннянеобхідні лише на упаковку.

>Одначепідприємствовпевнилося, що натакийринок можнаввійти лише іздоброюрепутацією тамаркою. Томувідділреклами тапропагандиспільно ізрек-ламним агентствомспробувалистворити “>Kokoil”відповіднурепутацію. Урезуль-татітрудоємної тадороговартістної роботи укінцітретього рокуз’явилисязаінте-ресовані впродукції підприємствапокупці зклієнтуриконкурентів.

Напочатковомуетапіреалізаціяпташиного корму бувмалодоходноюіз-зависокихвитрат реклами тапаблікрілейшн. Алі вкінцікінцівексперимент повходженню наринокнадав своїрезультати –створилося колопостійнихпокупцівкомпанії “>Kokoil”,обсягреалізації ставшипоступовозростати.

>Питання та заподіяння:

1. Охарактеризуйтепроблеми, котрі стояти передкомпанією “>Kokoil”.

2.Поясніть міткувиходу підприємства назакордонні ринки татоварнустратегію підприємства.

3.Який шляхвходження наринок з своїм товаромвибрав “>Kokoil” тачому?

4.Якуціновустратегіюдоцільно було б бвикористати вданомувипадку.

>Рішення

1. Характеристика проблем, котрі стояти передкомпанією “>Kokoil”.

>Винятковоюособливістюформуванняефективногоміжнародного маркетингового комплексуєдоцільнаадаптація шкірного із йогоелементів довимогцільового закордонного сегмента (>ринку) чи їхнісукупності.

Ос-кількирозробкамаркетинг-міксфактичновідбувається утривимірнійсистемі координат —споживач уконтекстіринку (>поведінка,переваги,особливості);конкуренти (>стратегія,сильні таслабкісторони,можливареакція;підприємство (>досвід,імідж,ресурси,потенціал тощо), уміжнароднійдіяльності навідмінну відвнутрішнього маркетингу усі трискладові длякожної країнизмінюються.Споживачірізняться закраїнах, а й умежахкраїн.Кожномузарубіжномуринкупритаманнеособливеконкурентнесередовище, якухарактеризується нелишеспіввідношенням йпозиціяминаціональних тазарубіжнихфірм, а ірегулятивнимимеханізмами,тобтоконкурентноюполітикою держави. Напершийпогляд,константнийелемент «>підприємство»такожмає повідношенню дорізнихзакордоннихринківрізнийдосвід,позитивний чинегативнийімідж,достатність чинедостатністьресурсів тощо.

>Залежно відступеняпристосуванняміжнародного маркетингового комплексу дозазначенихособливостей упрактиціміжнароднихкомпанійвиділилися тритипи маркетингового комплексу —індивідуалізований (>диференційований),стандартизований (>глобальний) йкомбінований.

>Індивідуалізований комплекспередбачаєпристосування всіх йогоелементів до потреб шкірногозарубіжногоринку (сегментасвітовогоринку).Стандартизований —навпаки —характеризується тім, що йогоелементиоднаковоюміроюпристосовуються до всіхзакордоннихринків чисегментів (у всіхкраїнах товарпропонуєтьсязістандартними,однаковими характеристиками, заоднієюціною, ізвикористаннямоднакових системпросування таканаліврозподілення). Алізрозуміло, щонайрозповсюдженішимєкомбінованиймаркетинговий комплекс,якийпередбачаєодночасно якдиференціаціюпевнихелементів, то йстандартизаціюінших.Скажімо,стандартний товарможеоднаковорекламуватися на всіхзарубіжних ринках, аціни таканалирозподілення бутиадаптованими домісцевих умів. Ценайпоширенішийпідхід допобудови тареалізаціїміжнародного маркетингового комплексу.

>Інтернаціоналізаціясвітовогогосподарства,тенденції до його глобалізацію, атакожбезумовніфінансові таорганізаційніперевагистандартизаціїроблятьстандартизованийпідхід достворенняміжнародного комплексу маркетингунайпривабливішим дляфірм. Алі назаваді широкогозастосування такогопідходу до всіхринків стоятиособливостіекономічного,соціально-культурного,політико-правовогосередовищакраїн.Західніфахівцістандартизаціїміжнародного маркетингового комплексувиділяютьпевністадії (рис. 6.7).Спершу на всіхзарубіжних

ринкахпропонуєтьсястандартизований продукт. Надругійстадії до цогододаєтьсяоднакова системапросування.Третястадіядоповнюєстандартизаціюоднаковимрівнемцін йціновимистратегіями.Завершуєстандартизаціювикористанняоднаковихканаліврозподілення.

>Проведенедослідження практикистандартизаціїміжнародного комплексу маркетингузахіднихкомпанійдозволяєзробити вісь котрівисновки.По-перше,запропонованастадійністьстандартизаціїміжнародного маркетингового комплексуспостерігається вдіяльностіфірм, щооперують на ринкахтоварів широкоговжитку.Протебільшість зцихкомпанійвважає задоцільнестандартизуватилише продукт й заходь ізпросування, аціновустратегію тастратегіюпросуванняадаптувати домісцевихвимог (>можливостей)закордоннихринків. Однак й вцих процесівкожен ізелементівміжнародного маркетингового комплексуоптимізується,тобто складмініміксівформується ізурахуваннямвимогіноземногоринку таможливостейфірми.По-друге, длятоваріввиробничо-технічногопризначенняпослідовністьстандартизації, як правило,є такою: товар,ціна (запрейскурантом зможливим невеликимвідхиленням),просування таканалирозподілення.По-третє,щодопослуг невиявленозакономірності устандартизації маркетингового комплексу, що можнапояснити якспецифічністюпослуг як товару, то й вельми широкий спектр самихпослуг як предметаміжнародноїторгівлі.По-четверте, невиявленофірм, котрі б маліцілкомстандартизованийміжнародний комплекс маркетингу.Тож можнастверджувати, щоподілкомплексів наадаптовані тастандартизованієсутотеоретичним: насьогоднімаркетинговікомплексиміжнароднихфірмєкомбінованими, такими, щопоєднуютьелементи якадаптації, то йстандартизації. Іце абсолютнооб'єктивно, Незважаючи натенденції до глобалізацію тагомогенізаціїринків.

Однак зпоглядукомерціїфірми болеесхильні достандартизації, ніж доадаптації. З цого приводу умаркетологів ТНКіснуєнеписане правило: «>Якщоадаптації можнауникнути,їїслідуникати». Однак йстандартизаціямаркетинго-вого комплексумаєнегативністорони, неменшзагрозливі дляфірми, ніжадап-тація.Унаслідок цого,розробляючиміжнародниймаркетинговий комплекс, запитанняслідставити надконтекстівибору «>стандартизація-адаптація», а ізпоглядунеобхідностіоптимізації комплексу ізметоюуникненнянегативнихнаслідків якнадлишковоїадаптації, то йнадлишковоїстандартизації.

2. Метавиходу підприємства назакордонні ринки татоварнустратегію підприємства.

>Угорськепідприємство «>Kokoil»займалосявиробництвом,очисткою таупаковкою олії із зеренсоняшника.Потімпродукціяприбутковореалізовувалась за кордоном. Таким чином,фірма за кордоном був ужевідомасвоєютоварноюмаркою.Застосовуючитоварнустратегіюрозширенняасортименту продажів,новий товар –пташиний корм можнавводити за каналами поширеннясоняшник-ковоїолії за кордоном,використовуючи рекламу комплексногохарчування як людей, то йтваринвисокоякісними продуктамикомпанії.

3. Шляхвходження наринок з своїм товаромвибравфірми - “>Kokoil”:

Доключовихвнутрішньофірмовихмаркетингових процедурміжнародноїфірми належати діїзістворенняміжнароднихфункціональнихмаркетинговихстратегій,серед якітоварнаєосновою.Процесформуванняміжнародноїтоварноїстратегіїдоцільноподілити натакіетапи:

—визначенняпопиту товару поцільовихзарубіжних ринках;

—визначенняреальної тапотенційноїємностіринку покраїнах,ураховуючистадіюжиттєвого циклу товару тачинникисередовища;

—з'ясуваннявласнихконкурентнихпереваг йконкурентнихперевагтоварівіншихфірм;

—з'ясуванняступенянеобхідноїконкурентоздатностіпродукції (помаркетинговихелементах товару);

—аналізнапрямківнеобхідноїадаптації товару,підвищення йогоконкурентоздатності тавизначенняпопередніхобсягів необходимихресурсів;

—формуванняконкретнихзаходівщодо товару (товарногоасортименту);

—розгляд йоцінкарозробленихзаходів таальтернативнихваріантів;

—вибір залишковоговаріантатоварноїстратегії таформалізаціяїї вміжнародному маркетинговогоплані.

Зметоюсистематизаціїдій наетапіформулюванняконкретнихзаходівщодо товару намирозробленакласифікаціярішень по продукту вміжнародному маркетингу, згідно ізякою смердотіподілені втричігрупи:

І.Рішеннящодоприсутності товару назарубіжномуринку:

—>виведення товару наринок (годину, сегмент,елементи товару,
>обсягиреалізації,прибутковість);

—підтримкаприсутності товару наринку (>адаптація,модернізація,використанняелементів довершеного товару, бренд менеджмент,обсягиреалізації,прибутковість);

—елімінування —виведення товару ізринку (годину,період,періодвиводу,можливізамінники).

>II.Рішеннящодоприсутностіфірми (>сукупностіїїтоварів)назакордонномуринку:

—формування товарногоасортименту (>старий,адаптований,новий товар;стадіїжиттєвого циклутоварів;обсягиреалізації;прибутковість);

—управліннянаявнимтоварнимасортиментом (>взаємодоповнюваністьтоварів;пропозиції заноменклатурнимипозиціями(широта,глибина,насиченість,гармонійність);обсягиреалізації,прибутковістьтоварів йтоварних груп);

—елімінування —виведеннятоварів/товарних груп зринку (котрітовари/товарнігрупи; коли;послідовністьвиведення;фінан

—совіаспектививедення).

>III.Рішення замаркетинговимиелементамитоварів (як длянаявних наринкутоварів, то й нових):

—рішення по товару, щосприймається, —торговельна мара; дизайн;якість;пакування;специфічні характеристики.

—рішення поелементах довершеного товару —сервіс;гарантії; доставка, монтаж; кредит.

>Послідовнеприйняттяцихрішеньдозволяєвизначитиелементи товарногосубміксу,сформулюватитоварнустратегію тарозробити комплексзаходівщодоїїреалізації.

>Стратегіяпозиціювання товару якнапрямокствореннятакоїринковоїпозиції продукту (>компанії), Якавигідновідрізнятиме його (>її) вуявленніспоживачів відконкурентів,міститьтакіструктурніелементи:

— видпозиціювання (>споживацьке,конкурентне,змішане);

—кількістьпоказників (>особливостей) дляпозиціювання;

— характеробранихпоказників (>показника).

>Споживачевий видпозиціюванняпередбачаєнаданняспоживачевіінформації пропереваги товару чистворення позитивного,яскравого образу товару (>відповідно,інформаційнепозиціювання тапозиціювання шляхомстворення образу). За конкурентногопозиціюванняпідкреслюютьсяпереваги товару надпродукцієюконкурентів чивикористовується реклама, щоґрунтується напорівняннітоварів.Дуже частофірмизастосовують йзмішанепозиціювання ізелементами якспоживацького, то й конкурентного. Узарубіжнійекономічнійлітературіназиваютьсятакіпідстави дляпозиціювання:параметриякості товару;потенційнівигоди чирозв'язання проблем;особливийспосібвикористання;позиції повідношенню доконкуруючої марки/фірми;неприйняттяпевноїкатегоріїтоварів;будь-якаперевага товаруфірми,співвідношенняціна/якість тощо.

4.Доцільнаціновастратегіяфірми “>Kokoil” вданомувипадку.

>Згідно ізстратегіямиМ.Портеранайбільшдоцільнастратегіяконцентрації[2]:

-зосередження на одномусегментітоварноїпродукції;

-ціновелідерство помінімізаціївитрат навиробництвокормів,оскількичастинувитрат можнатимчасовоперекласти наосновневиробництвосоняшник-ковоїолії

>Перевагистратегіїціновоголідерства:

- підприємства ізнайменшимивитратамиодержуютьприбутокнавіть тоді, коликонкурентипотрапили до зонизбитків урезультатісильноїконкурентноїборотьби,

-низьківитратизабезпечуютьперевагипостачальників,оскільки збільшенняціни наматеріально-технічніресурсинайменшоюміроювідчуває насобіціновийлідер,

-низькіціни виробниказабезпечуютьйомупереваги повідношенню доторговельнихпосередників, котрізаінтересовані внизькійціні,

-низьківитратистворюютьвисоківхіднібар'єри на ринкахзбуту,

- уразіпояви наринкутоварів-замінювачівлідер повитратахмає понадможливостей дляпереорієнтації, ніжконкуренти.

 

Завдання №3

 

Новинка таїїціна.

>КомпаніяE.J.Ltd, Якавиробляєдосить широкийасортиментмедичнихінструментів як дляспеціалізованихустанов, то й для продажспоживачам черезмережуосновнихфармацевтичнихмагазинів й аптек,займаєпрочнеположення набританськомуринку, атакожвідома за кордоном. Удійсний одну годину настадії розробкизнаходиться нова модель цифрового термометра для широкого коласпоживачів.Ринокпобутовихтермометрів вВеликобританіївідрізняєтьсятрадиційним консерватизмом.Недавнєдослідженняпоказує, що лише 35% батьківщинмаютьтермометри, причому 75% із них –цезвичайніскляніртутнітермометри.ЦівиробиE.J.Ltdвиробляладесятиріччями.

>Дослідження,проведенікомпанією,підтвердилицідані, але йдоповнили їхньогодужеважливими фактами:з’ясувалося, що 90% батьківщин, котрікористуютьсязвичайними термометрами,вважають йогонебезпечним для маленькихдітей.

>Окрім цого,обробкивибірки опитування показала, що практично усіреспондентивідмічаютьтруднощізчитуванняінформаціїзішкализвичайного градусника йвідчуваютьневпевненість вправильностівимірутемператури. 50%респондентів, котрі немаютьтермометрів,жалкують, що досіпір його непридбали.

>Фірмаприйшла до з висновками, щодослідженнявказують наскриту потребу вкожномувиді термометра.

>Новий градусникзроблений з міцногонебьющогосяполімерногоматеріалу,маєлегкозчитуємийцифровий дисплей,встроєний таймер ззвуковим сигналом,якийдопомагаєкористувачускорегувати годинувимірутемператури тавзнати, коли можназчитуватипоказники ізшкали.

>Фірмавважає, щоїї нова модель термометра немає всіхнедоліківзвичайного термометра.

>Наступна завдання, котрастоїть передфірмою –ринковівипробування товару, для чоговибрані Лондон тапівденно-східнийрегіонВеликобританії, але йрозробка плану маркетингуще нерозроблена.

Набританськомуринку,окрімE.J.Ltd.,звичайнітермометри таіншумедичнутехнікувиробляютьще трифірми, але й смердоті над такомуступенівідоміспоживачу,оскількиз’явилися наринкупівтора рокта тому.Вонипродають своюпродукцію через аптеки поціні від 7,95 до 11,95ф.ст.

>Питання та заподіяння:

1.Підберітькритеріїсегментації.Розробітьцільовісегменти та дайте їхнього характеристику.

2.Порадьтефірмі, якпозиціонувати товар.

3.Розробітьрекомендації поціновійполітиці. Зцієюметоюзнайдітьзовнішні тавнутрішніфактори, котрівпливають наформуванняціни вданомувипадку.

4.Проаналізуйтерізніпідходи доформуванняціни товару та порекомендуйтенайбільшвідповідаючий доситуації, котраскладлась:

-запропонуйтеціновістратегії для шкірного ізцільовихсегментів;

-врахуйтетакіаспекти уформуванніціни, як характерпопиту (>еластичність),психологічнеприйняттяціни, новизна товару.

>Рішення

1.Підборкритеріївсегментації.Розробкацільовихсегментів та їхнього характеристика.

Уякостікритеріївсегментаціїринкуспоживачів (>рис.3.1)вибрані 2основнихсегменти:

1.Cегментринкузадіянихспоживачівтермометрів (батьківщин), котрі уже купилитермометри

Усегменті 1виділяємо 2підсегменти –споживачі котрі купилизвичайніскляніртутнітермометри таспоживачі, котрі купилиновідисплейно-цифровітермометри.

У 1-мупідсегментівиділяємогруписпоживачів:

- котріневдоволенісистемоюзчитуванняпоказників ізсклянихтермометрів та невірять, що тримали їхнінеобхідний годину;

- котрівважаютьртутнісклянітермометринебезпечними длядітей

2.Cегментринкунезадіянихспоживачівтермометрів (батьківщин), котрініколи некуплялитермометри.

Усегменті 2виділяємо 2підсегменти –споживачі котріжалкують, що не купилитермометри таспоживачі, котрі нежалкують, що немаютьтермометрів.

У 1-му подсегментівиділяємопотенційнихпокупцівзвичайнихсклянихтермометрів тапотенційнихпокупців новихдисплейно-цифровихтермометрів.

3. Для розробки плану маркетингупозначимо:

-підсегмент 1.1 –єпотенційноактивнимспоживачем новихдисплейно-цифровихтермометрів,оскількимаютьзвичайнісклянітермометри, але йневдоволені їхньогоексплуатаційними характеристиками;

-підсегмент 2.1 –єпотенційноактивнимспоживачем якзвичайнихсклянихтермометрів, то й новихдисплейно-цифровихтермометрів,оскількиспоживачі под сегмента немаютьдосвідуексплуатаціїзвичайнихсклянихтермометрів й ,відповідно немаютьдосвідувласноїневдоволеності їхньогоексплуатаційними характеристиками;

>Рис. 3.1Сегментаціяринкуспоживачівсклянихртутних та новихдисплейно-цифровихтермометрів

2.Поради попозиціонуванню товару.

Упідсегменті 1.1.власниківсклянихртутнихтермометрівпозиціонування новихдисплейно-цифровихтермометрівробиться внапрямках:

-рекламуваннябезпечності новихтермометрів длядітей;

-рекламуваннягарантованості танастроювання годинивимірутемператури;

-рекламуваннялегкостізчитуванняінформації із дисплея термометра;

Упідсегменті 2.1.1.потенційнихпокупцівзвичайнихсклянихтермометр-рівпозиціонуваннябазується назадіяннісистемиціновогорегулюванняпопиту,тобтоскляний термометр винен бутидешевшим зановийдисплейно-цифровий термометр.

Упідсегменті 2.1.2.потенційнихпокупців новихдисплейно-цифровихтермометрівпозиціонуваннябазується назадіяннісистеминеціновогорегулюван-няпопиту,тобтоновийдисплейно-цифровий термометр винен бутирозрекла-мований якпоява наринку новинки «>електронноїтехнології» вмедицині,якийєї термометром йгодинникомодночасно, непотребуєвстряхування длявіднуленняпочатковогорівня таінших.

3.Розробкарекомендацій поціновійполітиці.Зовнішні тавнутрішніфактори, котрівпливають наформуванняціни.Ціновістратегії в сегментах.

>Ціна новихцифровихтермометрів винна бутивище, ніжзвичайнихсклянихртутнихтермометрів, зарахунокрекламування їхні болеевищихекологічних,технологічних таексплуатаційнихякостей. При цьому:

апідсегменті 1.1.власниківзвичайнихсклянихтермометрівцінова політикабазується назадіяннісистеми 20%знижокціни дляпокупців, котріздаютьзвичайнісклянітермометри,ранішекуплених уфірмиE.J.Ltd;

б) впідсегменті 2.1.1.потенційнихпокупцівзвичайнихсклянихтермометр-рівцінова політикабазується назадіяннісистеми 5%знижокцінивідносноцінконкурентів танаступноїсистеми 20%знижок дляпокупців, котріздаютьзвичайнісклянітермометри,ранішекуплених уфірмиE.J.Ltd;

в) впідсегменті 2.1.2.потенційнихпокупців новихдисплейно-цифровихтермометрівцінова політикабазується назадіяннісистемиакційних 5-10%зни-жокціни прирекламі новихспоживчихякостейдисплейно-цифровихтермометрів –безпечність (набьються, немаютьнебезпечноїртуті,легкі вексплуатації)

4. Ос-кільки взавданнівідсутнідані попродажнійцінідисплейно-цифрового термометра та йогособівартості,надатирекомендації поцініреалізації в фунтахстерлінгів непредставляєтьсяможливим.

 

Завдання №4

 

>Еластичністьпопиту із боцірізнихкатегорійклієнтів.

>Виявленінаступнізначеннякоефіцієнтаціновоїеластичностіпопиту нарізні

 

>Рис. 4.1.Дешевіавтомобілі

 

>Питання та заподіяння:

1.Розрахуйтевеличиникоефіцієнтаціновоїеластичностіпопиту дляобох моделей.Приведітьрозрахунки.

2.Якікатегоріїпокупцівдемонструютьеластичний, а котрі –нееластичнийпопит ? Охарактеризуйтеобидвікатегорії почутливості доціни,готовностізамінити модель на другу таінше.

>Рис.4.2.Дорогіавтомобілі

3.Який чинникзіграв роль “>вимикача”ціновоїеластичностіпопиту ?Якіфакторидіють в однаковому напрямі таможуть бути активновикористаніпідприємцями?

>Рішення

>Рис.4.3.Сегментація тазнаходженнякоефіцієнтівціновоїеластичності в сегментах


1. Нарис.4.3наведенірезультатисегментації ринка тарозрахунківкоефіцієнтівціновоїеластичності в сегментах “>дешевіавтомобілі” та “>дорогіавтомобілі”виконані методомоб’єднанняграфіківрис.4.1 та 4.2 в одномумасштабі на одному малюнку.

2.КоефіцієнтеластичностіпопитуЕр взалежності відцінирозраховується якспіввідношенняміжвідносноюзміноюпопиту (>обсягівпопиту)Q тавідносноюзміноюціни товаруР[3]:

 (4.1)

>Таблиця 4.1

>Розрахункикоефіцієнтівціновоїеластичностіпопиту наавтомобілі

2. якпоказуютьрезультати,наведені втабл.4.1 та нарис.4.3:

- всегменті “>дешевих”автомобілейпокупцівдемонструютьеластичнийпопит, причомучутливістьпопиту поцінієнегативною тадужевисокою,тобтоосновним чинником дляпокупця в цьомусегментієціна;

- всегменті “дорогих”автомобілейпокупцівдемонструютьнееластичнийпопит, причомучутливістьпопиту поцінієнегативною, але йдуженизькою за модулем,тобтопідвищенняціни наавтомобілі в цьомусегментівпливає слабко,тобтоєготовністьпридбати более дорогу модель,якщо нанеї якщопоточнабізнес-мода;

3. Чинником,якийзіграв роль “>вимикача”ціновоїеластичностіпопиту всегменті “дорогихавтомобілей”єрівень прибуткуцієїгрупипокупців. Чинникмоди нановікласиавтомобілей вкожному ізсегментів (мода наекономічність,екологіч-ність)діє в однаковому напрямі таможе бути активновикористанийпідприєм-цями.

Завдання №5

 

>Порівняльнаціноваеластичністьпопиту натовари тапослуги.

>Відомо, щоціноваеластичністьпопиту наконкретнітоваризалежить відцілого низкифакторів,включаючи:

-замінюємістьтоварів;

-питому вагивитрат натовариданого типу в сукупногодоходіспоживача;

-приналежність товару докатегоріїпредметівпершоїнеобхідності чи,напроти,предметіврозкішу;

-тривалостіперіоду години,якиймаєспоживач дляприйняттярішення таінші.

Перед Вамизнаходитьсяскладений валфавітному порядку списокрізнихтоварів тапослугіндивідуальногопризначення:

1.Автомобільніпокришки;

2.Баранина;

3. Бензин;

4.Білети вкіно;

5.Білетиприміськогозалазничногосполучення;

6.Газети тажурнали;

7.Яловичина;

8.Медичнеобслуговування;

9.Одежа тавзуття;

>10.Ресторанні страви;

>11.Сіль;

>12.Табачнівироби;

>13.Хліб;

>14.Електрика (вдомашньомугосподарстві)

>15.Яйцякурячі.

>Питання та заподіяння:

1. По які ізприведених у спискутоварів тапослугкоефіцієнтціновоїеластичностіпопиту з абсолютногозначеннюзнаходиться вдіапазоні

а) до 0,5;

б) від 0,5 до 1,0;

в)можеперевищувати 1,0;

2. У які ізсформованих Вамитрьохгрупахтоварів тапослуг “>несовершенний” конкурентможевплинути наеластичністьпопиту та якце можназробити?

>Рішення

1. >Товариспоживчогоринкуподіляються ізпоглядузмінипопиту ними призмінівизначального чинникапопиту –цін (>еквівалент прибуткуспоживача) на тих, котрівідповідаютьзагальному законупопиту чимаютьвідхилення відзагального законупопиту[4] :

а)ТовариВеблена –товарирозкоші (>рідкість),попит на котрізростаєнавіть приростіцін ними, але йобсяг їхні наринкуобмежений ресурсами;

б)Товаривищоїгрупи (непершоїнеобхідності) – для якізакони длятоварівнормальноїгрупипочинаютьдіяти лише привизначеномурівнідоходів населення ,оскільки ниминеможливознизитицінинижчесобівартостівиробництва;

в)Товаринормальноїгрупи (>повсякденногопопиту) – для якідіє закон збільшенняпопиту призниженніціни , атакож законубутноїкорисності товару призбільшенні йогокількості ;

р)Товаринизькоякісні –попит на котрі призбільшеннідоходівспоживачаістотнознижуєтьсянавіть призниженні йогообсягу наринку;

буд)ТовариГіффена –товари длянижчихшарівсуспільства, приростіцін на котрізбільшуєтьсяпопит ними йспостерігаєтьсязростанняобсягівїхньоїреалізаціїнавіть приростіцін,оскількинедолікдоходівцихшарівспоживачів неможедатиїмдоступність дотоварівнормальноїгрупи.

>ЕластичністьпопитуЕр узалежності відціни товару можнавизначити якспіввідношенняміжвідносноюзміноюпопитуQ йвідносноюзміноюціни товару Р:

 (5.1)

>Еластичністьпопиту заціноюзвичайно негативна, але йякщо мовайде протоварипершоїнеобхідності чинижчоїякості –може бутипозитивною (>ажіотажнийпопит –паніка приінфляційнихочікуваннях). Тому, тутвеликезначеннямає знак (+ чи -). Помодулізначеннякоефіцієнтаеластичностіпопиту можнасудити проступінь зв'язкупопиту йціни.Якщокоефіцієнтвищеодиниці,попитвважаєтьсяеластичним,якщо менше –нееластичним.Еластичністьдорівнюєнулеві, коли змінуціни неспричиняєякої-небудьзмінипопиту.

2.Групитоварів взавданні ізпоглядукоефіцієнтаеластичностіпопитурозподіляютьсянаступним чином:

а) модульціновоїеластичності до 0,5 (>ситуаціяблизька донееластичногопопиту,тобто привідносномузниженніціни на 1,0,відноснийобсягпопитупідвищується на 0,0 - 0,5).

>Якщоістотна зміну вціні Веде доневеликоїзміни вкількості покупок, тотакийпопитвідноснонееластичний чи простонееластичний.

-Автомобільніпокришки;

-Баранина;

- Бензин;

-Білети вкіно;

-Білетиприміськогозалізничногосполучення;

-Медичнеобслуговування;

-Ресторанні страви;

-Табачнівироби;

б) модульціновоїеластичності від 0,5 до 1,0 (>ситуаціяблизька доеластичногопопиту,тобто привідносномузниженніціни,відноснийобсягпопитупідвищується від 0,5 до 1,0).

Коліпроцентна змінуціни йнаступна змінукількостізапитуваноїпродукціїрівні повеличині, тітакийвипадокназиваютьодиничноюеластичністю.
-Яловичина;

-Одежа тавзуття;

-Газети тажурнали;

-Електрика (вдомашньомугосподарстві)

-Яйцякурячі.

в) модульціновоїеластичностіможеперевищувати 1,0 (>ситуаціяблизька до абсолютноеластичнийпопит,тобто привідносномузниженніціни на 1,0,відноснийобсягпопитупідвищується понад 1,0);

>Якщонайменшезниженняціниспонукуєпокупцівзбільшувати купівлі від нуля домежісвоїхможливостей, тотакийпопитєзовсімеластичним.

 -Сіль;

         Хліб;

3. Усформованихтрьохгрупахтоварів тапослуг “>несовершенний” конкурентможевплинути наеластичністьпопитузастосовуючинеціновіфакторивпливу напопит один та 2групах:

- реклама;

- змінумоди;

- продажів товару в кредит.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

 

1. Армстронг Р.,Котлер Ф. Маркетинг.Загальний курс,5-тевидання / Пер. із анг.:Уч. сел. – М.:Видавничийдім ">Вільямс", 2001. – 608 з.

2.Ассель Генрі. Маркетинг: принципи і стратегія: Підручник для вузів. – М.:ИНФРА - М, 1999. – 804 з.

3.ГаркавенкоС.С. Маркетинг:Підручник. – До.:Лібра, 2002. – 712 з.

4. Герасименко В.В. Управління цінової політикою компанії: Підручник/ В.В. Герасименко. - М.:ЭКСМО, 2006. - 688 з.

5.Деревицкий А. Школа продажів/ А.Деревицкий. - СПб.: Пітер, 2007. - 269 з.

6. >Длігач А.Про.Маркетинговацінова політика:світовийдосвід,вітчизняна практика:Навчальнийпосібник/ А.О.Длігач. - До.:Професіонал, 2006. - 304 з

7.Куденко Н.В.Маркетинговістратегіїфірми –Київ,КНЕУ, 2002. – 245 з.

8.МатанцевА.Н. Мистецтво завоювати ринок/ О.Н.Матанцев. - М.:Экономистъ, 2006. - 512 з.

9. Маркетинг /Під ред. М. Бейкера. – СПб: Пітер, 2002. – 1200 з.

10. Основи маркетингу / Ф.Котлер, Р. Армстронг, Д.Сондерс, У. Вонг; Пер. з анг. - 2-ге європ. вид. – М.: Видавничий будинок "Вільямс", 1998. – 1056 з.

11. >Промисловий маркетинг: >Теорія,світовийдосвід,українська практика:Підручник/ Ред. А.О.Старостіна. - До.: Знання, 2005. - 764 з.

12. Ф.Котлер, Р. Армстронг, Д.Сондерс, У. Вонг. Маркетинг менеджмент. – СПб: Пітер Клубок, 1998. – 896 з.[1]./.. -.:, 2007. - 269.

[2] >.>. >:,:/... -.:, 2006. - 304

[3] Армстронг Р.,Котлер Ф. Маркетинг.Загальний курс,5-тевидання / Пер. із анг.:Уч. сел. – М.:Видавничийдім ">Вільямс", 2001. – 608 з.

[4].. >:/... -.:, 2006. - 688.


Схожі реферати:

Навігація