Реферат Маркетинг

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет»

Філія Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету у місті Твері

Кафедра___________________________________________

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА № 1

По дисципліни:

Маркетинг

 Виконала:

 Студентка 2 курсу 27-З групи

 спеціальність: 080502.65 «Економіка і

 управління для підприємства туризму й ГХ»

 № залік. книжки _______________

 Підпис:______________________

 Керівник:_________________

Оцінка: _______________________

 Дата:__________________________

 Підпис: ______________________

 Перевірив: __________________

Твер – 2008

 Рег. № _________________________

 Фахівець УМО_______________


Зміст:

Введение……………………………….………………………………….3

1. Принципи реалізації маркетинга……………………………….4

2. Концепції маркетинга………………………………………….....9

3. Типи маркетинга...……………………………….……….…........11

Заключение…………………………………………………….…………13

Список литературы…………………………………………….………...14


Запровадження

Перехід економіки нашої країни - до ринкових відносин передбачає найповніше й активна застосування такого порівняно нового нам методу, як маркетинг.

Ще донедавна слово “маркетинг” можна було важливо почути лише у вузькому колі фахівців із закордонному ринку. Тепер він дедалі більше достукується до дискусіях господарників, економістів, ділових людей, які займаються підприємницькою діяльністю й котрі шукають шляхи отримання прибутку виходячи з спостереження та прогнозування ринку, вивчення попиту, розробки стратегії і тактики роботи з ринку. На деяких підприємствах вже розпочали формування спеціальних служб маркетингу.

Фірма може будувати своє управління з різних концепцій – фінансової, прораховуючи найоптимальніші сфери витрат та внутрішніх інвестицій; конкурентної, витісняючи будь-що конкурента з ринку; товарної, поліпшуючи якісні показники своєї продукції, та інших.. Однак на цей час максимальний ефект під управлінням дає маркетингова концепція, орієнтована на вияснення й задоволення запитів споживачів певного цільового ринку.

 Маркетинг – це ринкова концепція управління виробничо-збутовий і бізнесменів науково-технічної діяльністю фірм і; спрямовану вивчення підприємницького середовища, ринку, конкретних запитів споживачів і орієнтацію ними вироблених товарів та послуг,

Цілі маркетингу – формування та стимулювання попиту, забезпечення обгрунтованості прийнятих управлінських рішень та планів роботи фірми (підприємства), і навіть розширення обсягів продажу, ринкової частки і прибутків. Виробляти об'єкт продажу, а чи не продавати те, що виробляється, - основний гасло маркетингового підходу під управлінням науково-технічної діяльністю, виробництвом і які збутом для будь-який фірми.

Інакше кажучи, як виробляти, фірма має провести ретельне вивчення потреб конкретних споживачів, відповідно до отриманими даними доопрацювати та вдосконалити товар і лише для того виходити з цим товаром ринку. А навпаки – зробити товар, і потім відчувати серйозні складнощі у відношенні продажу.

Маркетинг – це вміння стати з іншого боку прилавка і оцінити бізнес очима покупця. Це здатність знайти й утримати споживача, задовольнити його і швидше, чому це робить конкурент.  


Принципи реалізації маркетингу

 З тієї самої сутності маркетингу випливають реалізувати основні принципи маркетингу. Однак у радянської літератури з маркетингу під "принципами маркетингу" розуміються досить різні речі.

Розглянемо позиції різних авторів, порівняємо їх і спробуємо висловити своє розуміння цього питання.

Зав'ялов П. З., Демидів У. Е.[1] вважають, що "основні засади маркетингу" включають:

1. Націленість для досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутовий експортної діяльності. Ефективна реалізація товару зовнішньому ринках в намічених кількостях власне означає оволодіння певною часткою зовнішнього ринку на відповідність до довгострокової метою, наміченої предприятием-экспортером.

2. Спрямованість підприємства на сюхвилинний, а чи не на довгостроковий результат маркетингової роботи. Це уваги до прогнозним дослідженням, розробки з урахуванням їх результатів товарів ринкової новизни, які забезпечують высокоприбыльную зовнішньоекономічну діяльність.

3. Застосування у єдності і взаємозв'язку тактики і стратегії активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом ними.

Ноздрева Р. Б., Цыгичко [2]Л. І. відзначають, що "для маркетингу

характерні наступні основні становища, чи принципи:

 1) глибоке і всебічне науково-практичне дослідження ринку виробництва і економічної конъюктуры, і навіть виробничо-збутових можливостей підприємства;

 2) сегментація ринку;

 3) гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги активного і потенційного попиту;

 4) інновація;

 5) планування

По Басовскому Л.Є. «Основні засади маркетингової деятельности»[3]:

1) орієнтація бізнесу на запити споживача; глибокі й всебічні науково-практичні дослідження ринку, ринкового середовища, мотивацій споживача, і навіть виробничо-збутових можливостей фірми;

2) сегментація і виявлення цільового ринку;

3) адаптація, чи гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги активного і потенційного від попиту й зміна ринкових умов;

4) інновація;

5) стратегічне планування та інших.

 Орієнтація фірми на запити споживача (consumer orientation) передбачає об'ємну, що вимагає високій кваліфікації научнопрактическую, дослідницьку й аналітичну роботу (marketing research), глибоке і всебічне вивчення потреб ринку, ринкового середовища і мотивацій споживача.

Основними методами вивчення ринку, маркетингової середовища проживання і переваг споживачів є опитування, спостереження, тестування і імітація.

 

Сегментация і виявлення цільового ринку

 

Сегментация (segmentation) і виявлення цільового ринку (target market) у тому, що це підприємство має виявити групи споживачів, відмінні однорідним характером споживчих уподобань і однотипної реакцією на заходи маркетингового впливу. Головна мета - досягнення переваг no порівнянню з фирмами-конкурентами, підвищення ефективності та цілеспрямування своїх дій, запобігання конфліктам та загострення прямий конкурентної боротьби над ринком.

 

Адаптація виробництва та збуту до змін

 

Адаптація (adaptation), чи гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги активного і потенційного попиту, передбачає мобільність управління виробничо-збутової діяльністю фірми залежно від мінливих вимог ринку нафтопродуктів та конкретних запитів кінцевих споживачів, еластичності попиту й пропозиції як no ціні, і на інших умовам.

 

Інновація

 

Інновація (innovation) як що становить принцип маркетингової концепції управління охоплює виробнича й збутову діяльність. Насамперед вона передбачає постійне вдосконалення, видозміну і відновлення своєї продукції, розробку досконаліших технологій і нових напрямів проведення науково-дослідницьких і конструкторських робіт.

У інноваційну політику включаються також впровадження нових форм і методів виходу нові ринки, запровадження новизни в стимулювання збуту і рекламну діяльність, формування нових служб під управлінням фірмою, визначення нових каналів товароруху і збутової мережі.

 

Стратегічне планування

 

Стратегічне планування (strategic planning) як основу маркетингової діяльності тісно ув'язано з принципом адаптації й є його логічним продовженням і доповненням. Принцип стратегічного планування передбачає побудова виробничо-збутових маркетингових програм, заснованих на виключно ринкових' прогнозах і прогнозах розвитку науково-технічного прогресу і які передбачають як пристосування політики фірми до вимог ринку України і споживача, а й активний вплив ними, іншими слонами, конструювання ринку виробництва і запитів споживачів відповідно до стратегічним цілям фірми.

Для Багиева Г.Л., Асаула О.Н «Принципи маркетингу»[4] це основні становища, обставини, вимоги, які у основі маркетингу і розкривають його суть і стала призначення. Сутність маркетингу, як показано вище, у тому, щоб виробництво товарів хороших і надання послуг обов'язково орієнтувалися на споживача, на попит, на постійне узгодження можливостей провадження з вимогами ринку. Відповідно до сутністю маркетингу виділяють такі його основні засади:

1) робити тільки те що треба споживачеві;

2) виходити ринку ні з пропозицією товарів та послуг, а із засобами вирішення питань споживачів;

3) організовувати виробництво товарів після дослідження потреб і;

4) концентрувати зусилля на досягненні кінцевого результату производственно-экспортной діяльності підприємства;

5) використовувати програмно-цільовий метод і комплексний підхід задля досягнення поставленої мети, що передбачає формування маркетингових програм з урахуванням застосування комплексу маркетингових коштів, їх поєднання, а чи не окремі маркетингові дії, бо тільки взяті під взаємозв'язок харчування та взаємозумовленості кошти маркетингу можуть забезпечити синергетичний ефект;

6) застосовувати тактику і стратегію активного пристосування виробництва товарів до вимог ринку з одночасним цілеспрямованим впливом нею з метою охоплення маркетингом всіх його ланок у ланцюги просування товару до споживача;

7) орієнтувати діяльність підприємства у цілому і маркетингової служби зокрема не так на сюхвилинний результат, але в довгострокову перспективу ефективних комунікацій з урахуванням здійснення стратегічного планування і прогнозування поведінки товарів над ринком;

8) враховувати соціальний та економічний чинники виробництва та розподілу товарів усім стадіях їх життєвого циклу;

9) пам'ятати про первинності ринку (але з протиставляючи його) стосовно планам громадських організацій і галузей;

10) дотримуватися взаємодії і міжгалузевий координації планів з метою збалансованості попиту й пропозиції;

11) йти до активності, наступальності, у певних ситуаціях до агресивності у процесі пошуку миру і формування конкурентних переваг і іміджу підприємства чи товарів над ринком.

У книге[5]: "Усе про маркетингу: Збірник матеріалів для керівників підприємств, економічних пріоритетів і комерційних служб..." дається вихідне визначення, що таке "принципи маркетингу" взагалі - це "основні риси маркетингу як системи управління торговельно-виробничої діяльністю"; визначається, що таке принципи маркетингу - вони "відбивають сутність маркетингу, випливають із його сучасної концепції, й припускають ефективне досягнення цілей маркетингової діяльності"; нарешті, перераховуються й існують самі "основні засади маркетингу", яких автори відносять:

 1) виробництво продукції, заснований на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації та реальні можливості підприємства;

 2) найповніше задоволення потреб покупця,

забезпечення її засобами чи комплексом коштів на рішення

конкретних проблем (альтернативний принцип - виробництво товарів та послуг з наступним пошуком збуту);

 3) ефективна реалізація продукції та послуг на певних

ринках в запланованих обсягах, і в визначений термін;

 4) забезпечення довгострокової результативності (прибутковості)

виробничо-комерційної діяльності підприємства, що передбачає постійний заділ науково-технічних ідей розробок для товарів ринкової новизни;

 5) єдність стратегії і тактики виробника з метою актив-

іншої адаптацію змінюваним вимогам покупців за одночасного вплив для формування й стимулювання потреб.

 Отже, якщо проаналізувати усі наведені вище представлені визначення "основних принципів маркетингу" в різних авторів, те, як бачимо, ці "принципи маркетингу" є чимось досить єдиним і усталеним, і коли казати про сукупності принципів маркетингу загалом, то в цілому несуть суперечливий сенс, набувають, якщо "системний контекст" - в кожного автора суперечливого характеру.

 Проте, якщо виходити із запропонованого "системного контексту" принципів маркетингу, неважко помітити й щось спільне в представлених визначеннях сукупності "основних принципів маркетингу", саме:

 - необхідність знання покупців та його потреб;

 - необхідність знання ринкової ситуації у певному секторі (сегменті) ринку;

 - прагнення задовольнити потреби, потреби і запити покупців;

 - наявність гнучкості виробництва, заснованого на точному знанні цільового сегмента "свого" ринку;

 - необхідність виконання інновацій (наприклад, створення нової товару);

 - необхідність планування різноманітні тимчасовим обріям: побудова маркетингових програм, у довго-, посередньо-, коротко- тимчасових аспектах, планування їх "ув'язування";

 - необхідність виконання у життя прийнятих маркетингових рішень (переважно, короткострокових завдань із досягненню бажаних рівнів збуту в різних ринках);

 - просування товарів та послуг;

 - здійснення різної форми інформації, переконання чи нагадування про своє товарах, послугах, підприємстві, торговій марці та т.п.


Концепції маркетингу

Концепції маркетингу – це найбільш загальні підходи вирішення завдань досягнення бажаного рівня збуту різними ринках, принципи розв'язання, яка є основою управління маркетингом.

Управління маркетингом – це аналіз, планування, виконання і контроль заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідного обміну з покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от збільшення частка ринку, зростання обсягу збуту, отримання прибутку. Завдання управління маркетингом залежить від вплив до рівня і характеру попиту в такий спосіб, щоб це допомагало організації у досягненні її цілей. Управляючі по маркетингу – це посадові особи, які займаються аналізом ринкової ситуації, плануванням маркетингової діяльності, керують реалізацією намічених планів, здійснюють контроль. До них належать управляючі на збуті, керівники служб реклами й стимулювання збуту, маркетологи, управляючі з товарів, фахівці з ціноутворення.

Відомі п'ять концепцій, основі яких здійснюється управління маркетингом[6]:

1)      Концепцію удосконалення виробництва. Ця концепція у тому, що споживача купуватимуть товари, які поширені і доступні для за ціною, і організація повинна зосередити зусилля на вдосконаленні виробництва та системи розподілу. Застосування концепції вдосконалення виробництва підходить у двох ситуаціях: коли ринок не насичений, тобто. попит товару перевищує пропозицію, і коли собівартість товару занадто висока, її треба знизити, навіщо потрібно підвищення продуктивності. Це концепція «байдужості» до споживачів, вона застосовна в окремих випадках.

2)      Концепцію удосконалення товару. Відповідно до даної концепцією споживачі купуватимуть товари щонайвищого ґатунку, з найкращими експлуатаційними властивостями і характеристиками, отже, фірма має зосередити зусилля постійному вдосконаленні товару. Так, деякі виробники вважають, їх чекає успіх, якщо вони матимуть супермышеловку, проте покупці можуть віддати перевагу хімічний аерозоль проти мишей. Ця концепція призводить до «маркетингової короткозорості», оскільки упускає не врахували потреби клієнтів.

3)      Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Ця концепція у тому, що споживачі ні купувати товари організації у достатній кількості, якщо вона зробить значних зусиль у сфері стимулювання збуту. Використовується агресивна і настирлива реклама. Щойно клієнт з'являється в прилавка чи входить у демонстраційний зал, продавець миттєво починає «психологічну обробку» із метою примусити клієнта зробити купівлю. Довгострокові результати діяльності підприємства, руководствующегося цієї концепцією, несприятливі.

4)      Концепція чистого маркетингу.. Ця концепція стверджує, що запорукою досягнення мети організації є визначення потреб цільових та забезпечення бажаної задоволеності споживачів з допомогою використання ефективніших (ніж в конкурентів) способів. Суть цю концепцію визначають з допомогою висловів типу «Отыщите потреби і задовольните їх» чи «Производите те, що можете продати, замість намагатися продати те, що можете зробити». Концепція чистого маркетингу – це орієнтація під потребу клієнтів, підкріплена комплексними маркетинговими заходами, націленими забезпечення споживчої задоволеності. Споживча задоволеність – основа досягнення мети організації. Ця концепція виходить з теорії суверенітету споживача.

5)      Концепція социально--этического маркетингу. Відповідно до даної концепцією завданням організації є з'ясування потреб цільових та забезпечення бажаної задоволеності споживачів ефективнішими (ніж в конкурентів) способами за одночасного забезпеченні добробуту суспільства взагалі. Її появу пов'язані з сумнівами, що концепцію чистого маркетингу адекватна сучасних реалій. Концепція социально-этичного маркетингу жадає від підприємства поєднання трьох чинників, Це отримання прибутку, задоволення запитів споживачів та поліпшення загального добробуту людей. Цією концепції дотримуються найбільші у світі компанії.


Типи маркетингу

Залежно від характеру попиту, має місце над ринком, розрізняють такі типи маркетингу: за відгуками друзів, стимулюючий,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація