Реферати українською » Маркетинг » Конкурентоспроможність організації торгівлі та її роль в забезпеченні ефективної роботи на ринку


Реферат Конкурентоспроможність організації торгівлі та її роль в забезпеченні ефективної роботи на ринку

Страница 1 из 12 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1. Конкурентоспроможність торгової організації та її роль забезпеченні ефективнішої роботи над ринком

1.1 Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності торгової організації. Методи оцінки конкурентоспроможності торгової організації

1.2 Маркетингові орієнтації діяльності (як основний пріоритет конкурентних переваг торгових організацій) споживчій кооперації

2. Аналіз ситуаційного становища торгової організації наРинке

2.1 Організаційно – економічна характеристика, оцінка сильних і слабких позиційСененскогорайпо, над ринком

2.2 Оцінка конкурентоспроможностіСененскогорайпо.

3. Шляхи підвищення їх конкурентоздатностіСененскогорайпо над ринком

3.1 Стратегія розвиткуСенненскогорайпо як стратегічний ресурс підвищення їх конкурентоздатності над ринком

3.2 Програма лояльності як умову успішну діяльність роздрібній торговельній мережі за умов конкуренції

Укладання


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

У Білорусі відбувається посилення конкуренції, унаслідок чого керівники торгових організацій перебувають у постійному пошуку нових (адекватних умовам конкуренції) інструментів управління і важелів підвищення їх конкурентоздатності цих організацій.

Змістовна сутність конкурентоспроможності немає узвичаєного формального, а тим паче кількісного визначення. Поза тим, об'єктом аналізу конкурентоспроможності найчастіше є товар, а чи не вся діяльність організації.

Теорія конкурентоспроможності організації та її конкурентних переваг розроблена у багатьох працях фахівців. Проте нові тенденції у розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. За останнє десятиліття найзначніший внесок у розробку проблем конкурентоспроможності торгових організацій внесли американські економісти І.Ансофф, М. Портер та інших. Аналізуючи причини високої конкурентоспроможності торгових організацій, ці економісти дійшли висновку, що вона в чому залежить від наявності й ефективного використання сформованих країни базування умов: необхідних факторів виробництва, розвиненого попиту, зрілості конкурентного середовища, якості управління, розумної державної політики і навіть сприятливих випадків.

Відповідно до концепцією маркетингу, торгові організації досягають конкурентної переваги шляхом розробки пропозицій, які задовольняють споживачів на більшою мірою, ніж пропозиції конкурентів. Торгові організації надають великупотребительную цінність, пропонуючи клієнтам нижчі, проти конкурентами, ціни на всі аналогічні товари та чи, забезпечуючи більше вигод, які виправдовують підвищення цін.

Актуально те, що маркетингові стратегії повинні враховувати як потреби клієнтів, але й стратегії конкурентів. Перший кроком у цьому напрямі – аналіз конкурентів, тобто. процес виявлення і оцінювання основних конкурентних стратегій, що дозволяють торгової організації зайняти міцні позиції з боротьби з конкурентами й прокурори дають найсильніше з усіх можливих переваг перед конкурентами.

А, щоб об'єктивно оцінити конкурентоспроможність торгової організації та її товарів над ринком, керівнику та економістам необхідно користуватися методиками, які дозволили б в короткі строки і без додаткових пошуків інформації розраховувати показник конкурентоспроможності. Звісно, універсального методу немає, й кожна і існуючих моделей має обмеження й недоліки. Проте, користуючись розробленими рекомендаціями і методиками розрахунку показника конкурентоспроможності товару і фірми, можна виявити перші погрози з боку від конкурентів і зробити відповідних заходів.

З актуальності цієї проблеми трапилося в ринковій економіці вирішальний чинник комерційного успіху торгової організації є конкурентоспроможність.

Відповідно до цим, головна мета дипломна робота – оцінку конкурентоспроможності торгової організації.

З поставленої мети, було поставлено і вирішені такі:

- розглянуто в теоретичному аспекті конкурентоспроможність торгової організації та її роль забезпеченні ефективнішої роботи над ринком;

- дослідження теоретичних основ оцінки конкурентоспроможності торгової організації;

- данаорганизационно-економическую характеристикуСенненскогорайпо;

- проведено оцінку конкурентоспроможностіСенненскогорайпо;

- виявити шляху підвищення їх конкурентоздатностіСенненскогорайпо;

- представлено формування програм лояльності як необхідна умова успішну діяльність торговельну мережу за умов конкуренції.

Об'єктом дослідження є мережу власних магазинів роздрібної торгівліСеннескогорайпо.

Предмет дослідження – конкурентоспроможність торгової організації.

Під час написання дипломної роботи застосовувалися такі методи:абстрактно-логический метод, економіко-статистичний, метод порівняння, метод угруповань та інших.

Практичні матеріали взяті з бухгалтерської, оперативної та статистичної звітності за2007-2009г.Сенненскогорайпо.

Теоретичною розділи виконувалися з урахуванням нормативно – правова база РБ, навчальної та методичної літератури вітчизняних і іноземних авторів (>И.С.Березин,Т.Н.Байбардина О.В., Михайлов, О.Л.Голубков, А.І. Романова, >Ф.Котлер), періодичних видань журнали та газети (Маркетинг, Питання статистики, Маркетинг, реклама і збут).

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаних джерел постачання та додатків.


1. Конкурентоспроможність торгової організації та її роль забезпеченні ефективнішої роботи над ринком

 

1.1 Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності торгової організації. Методи оцінки конкурентоспроможності торгової організації

 

Поняття конкуренції є фундаментальним у економічній теорії ринкових відносин. Конкуренція – це форма існування суб'єктів економічних відносин на ринках товарів, капіталу чи праці. Конкуренція проявляється у суперництві суб'єктів для досягнення подібних цілей і стимулює розвиток суб'єктів й суспільства загалом [>5,с.12]. Конкуренція – змагання між виступаючими над ринком товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва та збуту товарів щоб одержати цій основі максимально можливої прибутку [>5,с.20].

Аби зробити підприємство успішним, необхідно мати чітке уявлення про його положенні над ринком, сильних і слабкі сторони діяльності, формування довгострокових стійких конкурентних переваг [22, з п'ятьма]. З погляду масштабів та впливу рівень життя населення роздрібна торгівля є важливим галуззю економіки [22,с.5].

Роздрібна торгівля товарами народного споживання основі своїй діяльності варта організації споживання населенням товарів та послуг. Задля реалізації своєї цілі й завдань вона виконує ряд функцій. Основний функцією роздрібної торгівлі є товарів до населення Криму і організація торгового обслуговування покупців, надання їм послуг (доставка товарів додому, стіл замовлень, кафетерій, упаковка товарів хороших і т. буд.). При здійсненні роздрібної торгівлі, і обслуговуванні покупців виконується друга важлива функція – зміна форми вартості. Товари народного споживання і що надаються послуги, належать одному власнику (державної, акціонерної, приватної) при роздрібної купівлі-продажу переходять до рук одного власника – покупця (приватна чи особиста власність). Роздрібна торгівля виконує і соціальну функцію, яке у скорочення витрат, часу покупців купівля товарів хороших і перебування у каналах обслуговування. Населення витрачає у сфері обслуговування мільярди людино-годин та, за оцінками експертів, до 40% цього часу витрачається нераціонально. Покупці витрачають час у пошуках потрібного товару, на перебування на каналах обслуговування (перебування на чергах в українських магазинах, оформлення купівлі, додаткове обслуговування). Увесь цей час може бути використано населенням у сумі дозвілля, освіту й інше [17,с.361].

Торгівлю так можна трактувати у різних аспектах: економічного категорію, як галузь економіки, як вид підприємницької діяльності.

Як економічна категорія торгівля висловлює відносини обміну шляхом купівлі-продажу товарів у вигляді грошей немає та може розглядатися як своєрідна форма організації товарно-грошового обміну продуктами праці, що характеризується за умов ринку конкуренцією і має мети найповнішого задоволення потреб споживачів. Торгівля ніж формою товарного звернення здійснює зв'язок між виробництвом і які споживанням і становить фазу розширеного відтворення.

Торгівля як галузева економічна система є велике та найважливіше підрозділ економіки, у тому числі сукупність торгових організацій, підприємств і видача торговельних об'єктів і що має спільністю матеріально-технічної бази, використовуваних кадрів торгово-технологічного процесу. Їй притаманні все внутрішні і його зовнішні властивості галузевих систем. До внутрішнім властивостями ставляться однорідність і стійкість, до зовнішніх – обумовленість галузевої системи та її спроможність до адаптації [28,c.10-11].

Роздрібний товарообіг займає значний питому вагу у загальному обсягу ВВП Республіки Білорусь у (таблиця 1.1.)

Таблиця 1.1 - Питома вага роздрібного товарообороту ВВП Республіки Білорусь у за2005-2009г. (>млрд.р.)

Показники Рік Темп зростання % чи відхилення (+;-)2008г. до 2004 р.
2005 2006 2007 2008 2009
Валовий внутрішній продукт, млрд р. 79267 96165 128829 128829 136790 172,57
Роздрібний товарообіг, млрд р. 31062 38168 50651 50651 54736 176,22
Питома вага роздрібного товарообороту валовому внутрішньому продукті, % 39,19 39,69 39,32 39,32 40,0 0,82

Примітка - Джерело: [15]

Відповідно до даних таблиці 1.1, питому вагу роздрібного товарообороту валовому внутрішньому продукті збільшився на 0,82 в.п. в 2009 р. проти 2009 р.

Сутність торгівлі проявляється у функції у системі суспільно-економічних відносин. Торгівля виконує дві функції: функцію задоволення платоспроможного попиту населення, реалізації частки кожного індивіда у національному доході у певних предметах споживання, цим забезпечуючи відтворення робочої сили в; функцію обміну товарів шляхом купівлі-продажу, зміни форм вартості чи відшкодування під час обміну витрат суспільно необхідної праці.

У процесі виконання першої функції відбувається реалізація вироблених продуктів якпотребительних вартостей, у виконання другий - реалізація їх як вартостей (обмін грошових доходів населення в предмети споживання). Головною є функція задоволення платоспроможного попиту населення. Виконуючи своїх функцій, торгівля забезпечує виробництву відшкодування витрат за виготовлення товарів хороших і отримання прибутку, сприяє безперервності процесу відтворення.

У процесі доведення товарів - від виробництва до споживання торгівля вивчає попит населення, становить замовлення промисловості виробництва товарів народного споживання, сприяє зміцненню перетинів поміж окремими галузями економіки.

Цільові функції торгівлі, і всієї економіки збігаються. У той самий час

торгівля, будучи відособлену галузевої системою, виконує специфічну роль громадському відтворенні [28,c.10-11].

У Республіці Білорусь правову основу здійснення торгової діяльності, і навіть її державного регулювання визначає Закон Республіки Білорусь у «Про торгівлю» № 231 від 28 червня 2003 р. Види торгівлі показані на малюнок 1.1 [7].


ПЛАНИ ТОРГІВЛІ

 

Підстава – договір роздрібної купівлі-продажу

 


Малюнок 1.1 – Види торгівлі.

Примітка – Джерело: [19,с.32, малюнок 2.1].

Торгівля як вид підприємницької діяльності у Законі Республіки Білорусь у «Про торгівлю», який набрав чинності 2003 р. У ст. 2 даного Закону торгівля окреслюється підприємницька діяльність торгових громадських організацій і індивідуальних підприємців, основу якої лежать відносини з продажу вироблених, перероблених або нажитих товарів, і навіть з виконання послуг, що з продажем товарів. У цьому товарами вважаються предмети особистого, сімейного, домашнього споживання, продукціяпроизводственно - технічного призначення й інша майно, призначене на продаж.

>Видами торгівлі відповідно до ст. 7 Закону Республіки Білорусь у від 28 липня 2003 р. №231-311 «Про торгівлю» є оптової торгівлі, роздрібна

торгівля і громадське харчування [7].

Роздрібна торгівля - вид торгівлі товарами, призначеними особистого, сімейного, домашнього споживання й іншого подібного використання, не що з підприємницької діяльності.

Роздрібна торгівля здійснюється, якщо інше не передбачено формою торгівлі, через об'єкти (магазин, павільйон, кіоск, намет, лоток, кафе-автомат,автолавку, автомагазин й інші торгові об'єкти) виходячи з укладених договорів роздрібної купівлі-продажу [7].

У Республіці Білорусь налічується понад 41,0 тис. об'єктів роздрібної мережі [15].

Частка різної форми власності у торгівлі показано на малюнок 1.2 [315].

 

Малюнок 1.2 - Розподіл об'єктів роздрібної торгівлі Республіки Білорусь у за формами власності.

Примітка - Джерело [28,c.466, 15]

У Республіці Білорусь на ролі форм здійснення торгівлі відповідно до Законом Республіки Білорусь у «Про торгівлю» (стаття 11) визначено такі форми здійснення торгівлі:

- комісійна торгівля;

- торгівля на конкурсах;

- торгівля на аукціонах;

- торгівля за зразками;

- торгівля з допомогою автоматів;

- виїзна торгівля;

-посилочная торгівля;

- біржова торгівля;

- торгівля ярмарку;

- електронна торгівля;

- торгівля над ринком;

- якихось інших форм, не заборонені законодавством [7].

У макроекономічному масштабі роздрібна торгівля є галузь економіки, виступала кінцевим ланкою у розподілі товарів та послуг. Роздрібна торгівля лише на рівні національної економіки покликана перетворювати готової продукції виробництва, у товарні ресурси з урахуванням потреб кінцевих споживачів. На мікрорівні роздрібну торгівлю можна як вид підприємницької діяльності, пов'язані з купівлею-продажем товарів хороших і наданням послуг кінцевим покупцям. У цьому основним об'єктом, який спрямовані зусилля організацій роздрібної торгівлі, є сам процес продажу товарів індивідуальним споживачам.

У той самий час роздрібну торгівлю можна як з позиції споживачів, і з позиції організації. З позиції споживача роздрібна торгівля – це сукупність видів підприємницької діяльності, збільшують цінність товарів та послуг, які й споживачам та виділені на особистого чи сімейного використання. З позиції організації до роздрібній торгівлі відносять всі види діяльності з продажу товарів та послуг безпосередньо до споживачів їхнього особистого, некомерційного використання, незалежно від цього, як саме продаються товари (особисто, поштою, через Інтернет, і т.д.) і це відбувається (у книгарні, надворі, вдома в споживача). Характерною рисою роздрібної торгівлі і те, що вона у окремих випадках застосовна і до реалізації послуг [25].

Роздрібна торговельна мережа є сукупність значної частини організацій різняться за низкою ознак, до найважливішим із яких ставляться: форми торгового обслуговування, розмір торговельній площі, асортимент реалізованих товарів, величина товарообігу та інших. [22,с.7].

Поняття «конкурентоспроможність торгового підприємства» включає конкурентоспроможність зовнішню і внутрішню. Зовнішня конкурентоспроможність — це джерело якої в зовнішніх конкурентних перевагах здатність надавати послуги, які задовольняють потреби та бажання покупців краще конкурентів. Внутрішня конкурентоспроможність — це спроможність до досягнення і підтримці певного набору пропонованих послуг з нижчими витратами, ніж в конкурентів, джерело якої в внутрішніх конкурентних перевагах торгового підприємства [22,с.27].

Оцінка конкурентоспроможності торгового підприємства тісно пов'язана з просторовими характеристиками магазинів, які входять у мережу. Найважливіша з таких характеристик — торгова зона, що у своє чергу визначається розташуванням, спеціалізацією, пропускною спроможністю, торгової площею

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація