Реферати українською » Маркетинг » Вплив девіантної реклами на сучасности споживачів: соціально-псіхологічній аспект


Реферат Вплив девіантної реклами на сучасности споживачів: соціально-псіхологічній аспект

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки Україні

>Одеськийнаціональнийполітехнічнийуніверситет

>Гуманітарний факультет

Кафедрадокументознавства таінформаційноїдіяльності

 

>Курсова робота

іздисципліни «>Теорія та практикареклами»

>Впливдевіантноїреклами насучаснихспоживачів:соціально-психологічний аспект

 

 

 >Виконала:

студенткагрупиІК-053

>денноїформинавчання

   Сорокіна М. В.

 >Науковийкерівник:

 доц. каф.ДІД

>Грушевська Ю.О.

>Одеса 2009


>ЗМІСТ

 

>Вступ

1.Визначенняпоняття,виявлення причинвиникнення йвикористаннядевіантноїреклами

1.1Етапирозвиткуреклами.Поняттядевіантноїреклами

1.2Визначеннядевіантноїповедінки.Ціліїївикористання врекламі

1.3Теоріяризикугедонізму

1.4Наслідкивпливудевіантноїреклами

2.Використаннядевіацій усоціальнійрекламі: за йпроти

3.Класифікаціяканалівпоширеннядевіантноїреклами (>приклади)

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

>Актуальністьвибраної тими очевидна: реклама не так намісці, ачітко й ясно, якдзеркало,відображає усізміни вкультурній,політичній,економічній йсоціальній сферахжиттєдіяльності.

Наданомуетапірозвиткусуспільства миможеспостерігатирозвитокновоїформиреклами –девіантної, денавмисновикористовуютьсярізного родуспотворення,порушення, котріспричиняють ряднегативнихнаслідків, асаме:отупленнянації,якою можна легкоуправляти увласнихінтересах.

>Провіднимнауковимдіячем уданійгалузієПроніна ОленаЄвгеніївна: доцент, докторфілологічних наук, кандидатпсихологічних наук.

Метаданої роботиполягає увивченні йаналізі, такогоявища всучаснихЗМІ якдевіантна реклама йїїнаслідків.

>Об'єктомдослідженняєдевіантна реклама, а предметом –визначеннядевіантноїповедінки,вивченнярізнихтеорій, щообгрунтовуютьпояву такого феномену врекламі,аналізможливихнегативних йпозитивнихнаслідків відвикористаннятакоїреклами.

Уходівивченняданої тими булипоставленінаступні заподіяння:

-визначенняпоняття,виявлення причинвиникнення йвикористаннядевіантноїреклами;

-визначитипозитивні йнегативністоронивикористаннядевіацій всоціальнійрекламі;

-класифікаціяканалівпоширеннядевіантноїреклами.

Дляреалізаціїпоставленихцілей йзавдань буливибранітакіметоди яканаліз й синтезрізноїлітератури,спостереженнязагальнихтенденцій вситуації, щосклалася, на даний момент.


1.ВИЗНАЧЕННЯПОНЯТТЯ,ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИНВИНИКНЕННЯ ІВИКОРИСТАННЯДЕВІАНТНОЙЙРЕКЛАМИ

 

1.1 >Етапирозвиткуреклами.Поняттядевіантноїреклами

 

Наступного дня немаєєдиногочіткоговизначенняреклами. Цепов'язано ізшвидкими темпамирозвиткусуспільства йреклами, у томучислі, котра якдзеркаловідображаєпотребиданогосуспільства. Алі ми добрознаємо із чогоскладається реклама: із маркетингу,якийзабезпечуєголовну міткуреклами, –здобуттяприбутку зарахунок продажякого-небудь товару чипослуги, йпсихології, задопомогоюякоїробитьсявпливрізноїміри напідсвідомістьпотенційнихспоживачів.Поєднанняцих двохчинників йзабезпечуєефективністьреклами.

До нас рекламаприйшла на початку 90-х років. Іякщопроаналізуватиїїрозвиток, то можнавиділити 3етапи:

1) рекламаапелювала дотрадиційнихцінностейповсякденного життя:вірність, кохання,надійність,довіра,турбота,братська дружба,патріотизм, потреба всамореалізації (реклама МММ), у тому годину, якЗМІпропагували «>чорнуху» й «порнуху»;

2) наперший план урекламівиходить потреба сталістверджуватися ціностідомінування,необмеженої влади, із одного боці, йхитроїпослужливості, ізіншого боці (банк «>Імперіал»,м'ятні платівки «Рондо»,батончик «>Мілки-Вей»); за закономспрощення,звернення допервиннихпереживань,прагнення до владитрансформувалося в мотивзаздрості-помсти, особливо заситуації, колисоціальнанерівністьдостатня великий йматеріальні благадоступні далеко ще некожному (>печиво «>Твікс»);

3) лейтмотивомрекламистає «неправильна» (>негожа,спонтанно-егоїстична,безвідповідальна,орієнтована назадоволеннябезпосередніхбажаньзадлязбиткуоточуючих)поведінкаперсонажів [3; 43-44].

>Така рекламаназиваєтьсядевіантною,тобто такою, дедемонструютьсявідхилення,анормальніформиповедінки.Вонаспричиняє за собою,формуєдевіантнуповедінку.Поняттядевіантноїрекламисклалося недавно. Це обумовленесучаснимиособливостяминашого світу:він ставшидинамічнішим,жорстокішим йагресивнішим.

>Цейтермін запровадила внаукову практикуПроніна ОленаЄвгеніївна, доцент, докторфілологічних наук, кандидатпсихологічних наук, в з статтею «>Девіантна реклама»,опублікованій уВісникуМосковськогоуніверситету. У такомувидірекламивідбуваєтьсяпідмінацінностей й зрозуміти:жорстокість якупевненість,самопопустительство яквірністьсобі,грубість характеру як свобода,ворожість якконкурентоспроможність,безцеремонність яксміливість,егоїстичність якприродність й так далі [3; 52].

 

1.2Визначеннядевіантноїповедінки.Цілі >їївикористання врекламі

>Девіантнаповедінка —здійсненнявчинків, котрісуперечать нормамсоціальноїповедінки до того чиіншомуспівтоваристві. Доосновнихвидівдевіантноїповедінкивідносятьсяперш назлочинність,алкоголізм йнаркоманія, атакожсамогубства,проституція.Вірогідністьдевіаційповедінкиістотнозростає приослабінні нормативного контролю, щовідбувається нарівнісоціуму.Перш навиникає тоді, коли ціності, щосуспільноприймаються йзадаються, неможуть бутидосягнутідеякоючастиною цогосуспільства. Дотакоїповедінкисхильні люди,соціалізація які відбуваласяумовахзаохочення чиігнорування окремихелементівдевіантноїповедінки (>насильство,аморальність) [8].

>Логічнопередбачити, щонормальне,тверезомисляче сус-пільствоуникатимезайвоїдемонстрації,нагадування протаку формуповедінки. Алівиходячи ізглобалістського проектузахідноїцивілізації миможемоспостерігати абсолютнопротилежну картину.Глобалізмвважає, щоресурсипланетиобмежені, а людейнадто багато. Тому їхньогонеобхідно «>скоротити», поможливості, неудаючись довідвертогонасильства [2].Аджездійснюючи геноцидвсьоголюдстванеобхіднозберігатиобличчядійснихдобродійників, щопіклувалися продемократію йгуманізм.Саме тутстає внагоді рекламадевіацій.

>Особа, щовідбулася, ізвищоюосвітою,професійнимидосягненнями,орієнтована наморальнівисокі ціності йідеали, непіддастьсятакійпропаганді, незрадить своїм принципам. Алі як ж тодіпояснити тієї факт, щобільшістьнаркоманів –цедіти ізбагатих йблагополучнихсімей, аалкоголіками частенькостають люди ізвищоюосвітою?

У цьому йполягає силареклами йіншихзасобівмасовоїінформації: неважливо кімти бувучора,сьогодні ми із тобізробимо «>потрібного» нам, «>зручну» нам «>істоту»,якою легкоуправляти йманіпулювати.

>Підтакукатегорію людейпідпадаюдіти йпідлітки із їхньогослабкою,нестійкоюпсихікою. І врезультаті миотримуємообдурену молодь,частинаякоїпіде покривійдоріжці, й їхнього можна якщопосадити ув'язницю [2],відправити доармії,зробити нимиреволюцію. Рекламаспиртних йенергетичнихнапоїв,тютюновихвиробів,сексуально-еротичністосунків ізїїзавидноючастотоюпояви передочимапотенційнихспоживачів практичнозомбує на їхніпридбання, аякщоз'єднатирекламнийчинник ізбажаннямдитинискоріше статідорослим, то рекламастаєдвигуном нелишеторгівлі, але й йрозкладаючимзасобомнесталоїдитячоїпсихіки [6].

>Іншачастина населення могла бспокійно жити,виховуватидітей. Аліоскількидітородіння наглобалістському світіслідобмежувати,статевізбоченнязводяться до рангунорми йвсіляковихваляються,аби «>основнийінстинкт»задовольнявся без «>небажаної»вагітності. Атретя група людейзвикласидіти ізвідкритим ротом передекраном йсліподовірятиметелеавторитетам. Такими людьми, природно,дуже легкоуправляти.

Дляглобалістського проектуповажносформувати умолоді й комплексневдах.Інакше комузбувати наркотики, алкоголь,сигарети.Невдаханевдоволенийжиттям,схильнийвпадати вдепресію. Айомупослужливопідсовують «>ліки»: наркотики,випивку, секс й так далі. І дійсно, смердотідозволяють одну годинуздригнутися. Щоправда,потімдепресіянакотить ізновою силою, але й можна якщоприйнятинову дозу – йзновустрепенутися [2].

Звищесказаного видно, що позначкавикористаннядевіацій врекламі, як одного ізсучаснихпотужнихзасобіввпливу насвідомістьмолоді, -цеформування удітей йпідлітківрізного родукомплексів, котрісприяютьнав'язуваннюзручних дляглобалістів формповедінки ймислення.

 

1.3Теоріяризикугедонізму

>Виходячизісказаного,виникає запитання:чому молодьприваблює смерть,насильство, грубаповедінка?

Докторпсихологічних наук,професор Л. Н.Матвєєва із МДУ проводилатакийдослід:молодим людям припереглядірізнихфільмів давали до рук датчики ізпроханням в особливоцікавімоментинатискувати на кнопку. Результатуразив.Глядачам було боднаковоцікаводивитися й на щосьпрекрасне, й на щосьжахливе.Скажімо, на героя, щопереміг,якийзабрався нависокускелю ймилуєтьсяпрекрасноюпанорамою. І навидовищекривавоїстрати. І ті, йіншелоскоталонерви.

Колі такастимуляціястаєзвичною, людина неможе безнеїобходитися.Життя безгострихвідчуттівздаєтьсяїйпрісним. А ізіншого боці, вонатеперсприймаєлишетакужорсткустимуляцію, будучинездібноюрозібратися втоншихвідчуттях. Томустимулюванняжорсткимистимул-реакціями сексу,насильства,відрази чи садизмустає длянеїнормою. Усіінше уже за порогомїїсприйняття [2].

Цепояснюєтеоріяризикугедонізму, деаналізуєтьсяпрагненняотримуватизадоволення відгострихвідчуттів. Сам пособі феноменвідомий давно. яквишукановисловивсяО.С.Пушкін: «Усі, все, щозагибеллюзагрожує, длясерця смертноготаїтьнепоясненінасолоди».

>Вивчаючифеномениповедінкигедонізму всучасніймасовій ймолодіжнійкультурі,куди можнавіднести й рекламу, психологи йтерапевтиприйшли довиводу, щоіснуютьдвіосновніформиризику:це,по-перше,загрозажиттю,фізичнійцілісностіорганізму й,по-друге,загрозасамооцінці,особистійцілісності.Чергуваннямаксимальноїнапруги йрадостіпозбавленняпороджуєнадсильніемоції, котрі, суворокажучи,безумовнорефлекторні йволодіютьздатністюпригнічувати усііншівідчуття йвидидіяльності.Психологічнідослідженняпоказують, щоотримати «>гострівідчуття» можна над реальномужитті,ризикуючиособисто,беручи доля втакійситуації, але й йнавітьспостерігаючи за тім, якпіддаютьсянебезпеці чигинутьінші,сидячи перед своїмекраном.

>Єпідставивважати, щопрагненняЗМІ йрекламизокрема до показу усе болеевідвертих йстрахітливих сценнасильства,жорстокості, мук й горя –ескалаціяжорстокості, щоконстатуєтьсядослідниками, вмасовійкомунікації –єспробоюексплуатаціїбезумовнорефлекторнихмеханізмівризикугедонізму.Небезпечне,страхітливе,екстраординарнезавждипривертаєувагулюдини, как она сама неставилася до предметазображення,достовірностіджерелаповідомлення,естетичним йетичнимдостоїнствамзображення й так далі.Єлишеоднеобмеження увикористаннімеханізмуризикугедонізму:швидкепритуплюваннячутливості,підвищеннятолерантності донадсильнихдій аж добездушності. Томуспостерігається постійна дрейф до усє болеесильних йбезпосередньодіючихподразників таких як секс,насильство, смерть,приниженняособистості [3; 48-49].

>Відомийсоціолог йпубліцистСергій Кара-Мурзавважає, що восновіданоїпроблемилежитьфрейдистськатеорія.Згідно із неюпідсвідомостілюдиниіснуютьруйнівнікомплекси Танатоса йЕроса,пов'язані ізпрагненням донасильства й сексу.Вонипригніченікультурою.Фахівці ізреклами,прибічники фрейдизму,вважають, щовидовище смертизбуджуєінтерес йувагуглядачів.Якщодавити націкомплекси,знімаєтьсяпсихологічний захист, людина легкосприймаєвсякуінформацію.Маніпуляція чином смертируйнує культуру. Тому навидовища,пов'язані ізнасильством й сексом, вбудь-якомусуспільстві,навіть удикунів,завждинакладалося табу. Мистецтво їхніпередаєумовно. У того жШекспіра міськітрупів втрагедіях. Алі смердоті неспричиняютьруйнівної дії,оскількипіднесені вумовній,високохудожнійформі.Режисер,якийхочеслідуватиШекспірові, не якщонатуралізувативбивство.

>Людинавідрізняється відтварини тім, що унеїз'явиласяморальність. Зїїдопомогою вонапригнічує багатопроявівсвоїхінстинктів.Єречі, котрі можнапоказувати на людях,лишеобмеживши рамкамипевного ритуалу.Наприклад, поховай. Колі рекламапоказуєнебіжчика позацими ритуалами,церуйнівневидовище. А людина ізпідірваноюмораллю легкокерована.

>Здійснюютьце люди ізвисокою,академічноюкультурою, котрівиконуютьпевнісоціальні,політичні,культурніпрограмиформуванняпідлітків,дітей,взагалілюдини —формування впевному культурномутипові. Реклама як йбудь-якевиробництво,виконуєзамовлення [7].

 

1.4Наслідкивпливу дівйантзвпрореклами

>Абиописатимеханізм діїдевіантноїреклами можна навестинаступний приклад: 10 років томуамериканці бомбилиСербіюзбідненим ураном,якийраслагаєтсямільйонами років.Цярадіаціязгубновідіб'ється не так на тихий жителів, котрі булисвідкамиданоїагресії, але й й на тихий,хтоще ненародився.

>Девіантна рекламамаєтакий ж принцип.Вона «>калічить»,спотворює нелише тихий,хтобезпосередньопідпадає подїївплив, але й й усіподальшіпокоління.Відбуваєтьсяланцюговареакція: «>отруюються,заражаються» батьки,потім їхньогодіти, онуки й так далі.

>Можнавиділити дваосновніаспектидевіантноїповедінки:

-індивідуальнідевіації (>особистийрівень): модельповедінкиіндивіда невідповідає нормам йочікуваннямусьогосуспільства й неєприйнятною йконформною повідношенню доякого-небудь колективу. У усічаси такзвані «>біліворони»викликалипобоювання йздивування, а сам у своючергувипробовувалинерозуміння йвідторгнення;

-груповідевіації (>масовийрівень чирівеньсередовища):норми життяокремоїгрупипротиставилилегітимним нормамвсьогоостанньогосуспільства. Цеможе бути група, щоволодієсвоєюсубкультурою,проте,їївідмінність відінших громад у бо членитакоїгрупиє нелишеносіямиданоїсубкультури, але й йправопорушниками, чи смердоті рокувизнаютьякі-небудьзагальноприйняті ціності.Наприклад,злочинці чихіппімають своївласнізакони,нормиповедінки,моралі, щодіють в їхнісередовищі.Тобто тутйдеться промасовідевіації, проокрему субкультуру, щознаходиться впротистоянні нормам,прийнятим усуспільстві [4].

>Підводячипідсумки, можназазначити, що реклама якяскравийпредставникмасової культуриробитьнегативнийвплив задопомогоюмеханізмунаслідування,тобтоприйняттянайбільш частоспостережуваних моделейповедінки.


2.ВИКОРИСТАННЯДЕВІАЦІЙ УСОЦІАЛЬНІЙРЕКЛАМІ: ЗА ІПРОТИ

>Використаннядевіацій врекламіможе бути йкорисним.Наприклад, великийтвір «Злочин покарання»геніального йвсесвітньовідомогописьменникаФ.М.Достоєвського, деописуєтьсясамедевіантнаповедінка –вбивствостароїростовщиці. Алі втворіголовне незлочин, апокарання –коженнесе відповідальність за своївчинки.

Таким чином реклама, в основномусоціальна,може й виннавикористовувати,демонструвати «>покарання»,тобто послездобуттяуявного ">задоволення", чи то наркотики,сигарети чи алкоголь,коженпонесе ">покарання" й ані до чого доброгоце неприведе. Вісь тутсоціальна реклама й виннавиявити своювиховнуфункцію.

>Метоюсоціальноїрекламиє змінумоделіповедінкисуспільства. Алі убік? Чизавждикоректновикористовуютьсярізніобрази всоціальнійрекламі?

>Одній ізперших уряді тихий, щошокують й таких, щозапам'ятовуютьсясоціальних реклам сталакампаніяУправління безпекидорожнього руху вРизі (>CSDD, 2005-2007), щопопереджала пронеобхідність бутиобережним на дорогах.Було передбачене триваріантицихплакатів: длягородян,сільськихжителів йавтомобілістів. Наміських плакатах булизбереженітрупи, що лежали до кількох наасфальті йнакритізверхупростирадлами. Слоган ">Дивися,кудийдеш"проголошувавнові правиламіськоїповедінки,протилежні до принципуфланірування, щозабороняють бездумно йбезцільногуляти,дивлячись по сторони.Більш того, рекламаоскаржувалапрезумпціюневинуватостіпішохода,перевертаючизвичнуситуацію,внаслідок чоговинноюставала жертва.

Плакат длясільськоїмісцевостіпроголошував: ">Краще бутипомітним,чимпокійним", й дляпорівнянняпропонувавдвіфотографії -всміхнена людиназісвітловідбивачами йїї труп (безсвітловідбивачів) наземлі.Автомобілістамадресувався плакат зспиноюлюдини, щойде втемноті з слоганом ">Бережисятемнихлюдиськ".

У рамкахкампанії бувзробленийтакожтелевізійний ролик, вякомупішохідперебігає шлях дочервонесвітло.Кліп детальнопоказувавзіткненнялюдини ізмашиною, после чого камеразнімала із точкизорузбитогопішоходаперехожих, що обступили його, притулок наруці,приїзд ">швидкої" й вкінці - яктілонакриваютьганчіркою.Радіоверсіюсупроводжувавнаступний текст: "Тіквапишся. Зпішоходатиперетворився наспешехода.Тобіздається -тиквапишся жити, але й, що б незмусило тобівискочити передмашиною,тепертилежиш й із тобітече притулок.Приїжджаєполіція йнамагаєтьсявстановити,хтоти. Одного дняти читавши, що цого рокупоховано 12невідомихпішоходів, йдивувався: у всіх ж укишенімобільний! Утвоємувипадку перше слово, яку втелефонізнаходятьполіцейські,це - "мама".Спешеход, думай,кудийдеш!" [9].

Зрепрезентацієюпокаліченого (мертвого)тілапов'язана реклама, спрямованапротинасильства в сім'ї (весна 2005 року): на плакатах булизмальованіфрагментитіла,зафарбованічервоноюфарбою, щонагадує притулок. Так, наплакаті, щопредставляєдитину як жертвудомашньогонасильства, вчервонийколір бувзафарбованадитячаніжка,жінку - спина й рука, але вплакаті, наякомузмальований Чоловік,фарбою було бпокрито особу (плакат мовивши прокількістьсамогубств в світі).Ці триплакатипредставляютьсім'ю,чий образ вційкампанії показань яксхильний донасильства й смерти [9].

>Показовасоціальна реклама, щозакликає досплатиподатків (вересень 2007 року) .Наплакатізмальованийпацієнт наопераційномустолі з скальпелем до рук,готовий внаступну секундурозпоротисобіживіт. "Не заплатитеподатки -оперуватимете собі сам", -повідомляє реклама [9].

Навітчизняномуринкутакождоситьприкладівсоціальноїрекламисумнівногозмісту.Наприклад,Асоціаціязовнішньоїрекламипочаларозміщувати вкрупнихмістах Українисоціальну рекламу,направлену наборотьбу ізнаркоманією, - "Безнаркотиківкраще!".Цясоціальна рекламамаєжорсткий характер. На одному ізплакатів начорномуфонірозміщенийбілийнапис "Мама,чому я помер" йсимволічнезображеннямогили, атакожпопередження "Унаркоманів небуваєздоровихдітей".Плакати іншого типу:білийнапис "Мама,чому явиродок?"також начорномуфоні,зображеннядолоньки, йзгаданепопередження.Рекламістиупевнені, що такалякаюча реклама якщоефективна. Алі чивпевнені ми до того, що така реклама якщоефективною, а чи нелише такою, щолякає? [10].

Уквітні 2009 року навулицях Львоваз'явилася «>соціальна» рекламадивізії СС "Галичина",щити були ізнаписом "Українськадивізія Галичина.Вонизахищали Україну". Ніадміністрація, аніобласнапорада неузяли у собівідповідальності запоявунастількинекоректної,компрометуючоїреклами.Протеексперти ізрекламистверджують, що рекламапроплаченаміськоювладою Львова.

>Важливонавіть не ті,хто сплатившитаку рекламу, аїї суть, Якаповністюспотворюєдійсність, а означати йвабитьспотворені дії,тобтодевіації. 28 апреля 1943 року ">державним актом" генерал-губернатораГаличиниВехтера бувстворенастрілецькадивізія СС "Галичина", щоскладалася із числадобровольців-галичан.Згідно із Розпорядженням рейхсфюрера ССГіммлера, ">галіційськудивізію"заборонялосяіменувати російською.Їїповнаназва -114-адобровольчапіхотнадивізія СС "Галичина". Текст присягисвідчив: "Я служутобі, АдольфГітлер, якфюрерові йканцлеровіНімецького рейху,вірністю йвідвагою.Присягаюсятобі йпідкорятимуся до смерти."Дивізія СС "Галичина"відрізнилася ввизвольних боях " на Україні,б'ючисьпротирадянськихвійськ, але й й брала доля впридушенні народногоповстання вСловаччині, вборотьбі ізантифашистським рухом опору вСловенії йіншихкраїнах [11].

>Напрошується одинлишевисновокзівсього сказаноговище:соціальна рекламаспрацьовуєлише у томувипадку, коли вон спрямованоблагородніцілі, йзасобидосягненняцихцілейлюдські. А вісь коли політики чибізнесмени,прикриваючись «благиминамірами»,зацікавленілишесвоїмиінтересами, тоді рекламанабуваєдевіантного характеру.


3.КЛАСИФІКАЦІЯКАНАЛІВПОШИРЕННЯДЕВІАНТНОЇРЕКЛАМИ (>ПРИКЛАДИ)

>Девіантна рекламамаєвеликумірувпливу,оскількипоширюється всіма каналамипередачіінформації. Алінайважливіший йефективніший канал –це,безумовно,телебачення, якувпливає й череззір, й через слух.Розглянемонайбільшяскравіприкладиреклами нателебаченні заостанні рокта.

>1.комерційна реклама нателебаченні >Печиво «>Твікс» >Багата примхливапані приходити до салонукраси.Співробітники употічолавиконують усіїїпобажання, але й,сівшипередихнути йвипити чаю ізпечивом «>Твікс», разом узятезабувають. Коліпані,розлючена,з'являється їх ізсолярію, вонавиглядаєкомічно: абсолютночорна, адовкола очейбілі кола заформоюсонцезахиснихокулярів. «>Здрас-сьте.» -винувато-глузливо говоритиспівробітник, щопроштрафився. Привсійочевидній «>неправильності»поведінкиперсонажів ролика,саме смердоті зазадумомтворцівповиннівикликатисимпатії йспівчуттяглядачів, щовласне йвідбувається.
>Батончик «>Мілки-Вей» >Діти «>суворорозправляються»зісвоїмибатьками:зв'язують маму,роблятьїй уколи,заганяють дознемогипапу-коня й,звичайно,позбавляють їхнібатончика. Реклама був не скільки результатомсвідомоїкомерційноїакції, стількиспонтаннимпсихологічнимрегресом,тобтопроцесом,який, будучизапущений,продовжує невпиннорозвертатися заінерцією довихідної точки.
«>Пепсі» Директорзагрожуєвиключити із школи всіхучнів класу,якщоніхто непризнається,хтоузяв «>Пепсі» ізвчительської. Один ізучнівздійснюємужнійвчинок й березагальнупровину у собі : «Це я»,потімпіднімаєтьсяіншийучень, але йзамістьочікуваного «Це я» на знаксолідарностінесподівано говорити «Цевін!», й далі всеучні почерзівстають йвказую на Першого якєдиноговинуватця.
>БатончикКедбері Мама машинальноз'їдає шоколадкусвоєїдитини.

Пиво «>Товстун» «Дети був?» - «Пиво пивши!»
>Жувальнагумка «Stimorol» >Дівчина, щозбираєтьсястрибати ізпарашутом, подорозі долітакапотихенькувитягує ізкишенісупроводжуючогоїї молодогочоловіка пачкугумки.Вінвиявляє зникнення вмить, коли вонвиплигує ізлітака, йкидається за нею,забувши пропарашут. Уповітрівиникає короткабійка,молодий Чоловіквідбирає пачку йстрімголовпадає вниз,адже унього немаєпарашута.Досягнувшиземлі,дівчиназабирає пачку,мабуть, уже в «трупа», а коли вонхоче ззневажливоюгримасоюштовхнути йогоногою, ізямивитягується рука йхапаєїї зачеревик [3; 44-45]
>Батончик «>Снікерс» >З'ївшибатончикмолоді людиперетворюють намонстрів, котрі ізявноюагресієюбігають зам'ячем.
>Мінеральна вода «>Трускаве-цька» Маленький хлопчиккатає попідлозідерев'януіграшку.Піднімаючи голову,вінзапитуєстаружінку, котрасидитьпоруч: “>Бабуся, а колитипомреш?»Бабусявідкриваєпівлітровупластиковупляшкумінеральної води «>Трускавецька»,наповнює склянку.Потімповільноробитьковток йвідповідаєвнукові: «Прикро,милий, не знаю!».
>М'ятніцукерки «Рондо» >Йдуть поховай, всі учорному,скорботноличать почерзіпрощатися ізпокійним.Останньоюличитьдівчина ізяскравоюзовнішністю, вроті вякої «Рондо», й в губицілуєнебіжчика.Небіжчик від такогопоцілунку «воскреснув».
>ФінансовіпослугиJanKneiding >Змальований великийфешенебельний зал:білі подмармурстіни,дорогігардини, шикарна люстра й «>царські»меблі. На столика стоятисрібнийсервіз й ваза із фруктами.Білястінистоїтьчорний диван,якийвиділяєтьсяпоряд ізіншимибілосніжнимимеблями. Наканапцілежить Чоловік усмокінгу.Його позанастількиспецифічна, щоневажкоздогадатися:він –мертвий.Написбілогокольору, щовідображуєголовнуідеюкомпанії: «>Wewantyou todie happy» («Михочемо,аби віпомерлищасливими»).

Магазинуелектроніки

«>Ельдорадо»

«>Смокчу пив закопійки!»

>ЕнергетичнийнапійRedBull «>Спайдермен»чує ізвікнажіночі крики продопомогу,вінхочеполетіти донеї надопомогу, але й для цогонеобхідне «>підзарядится» відRedBull,відкриває холодильник, в якому булопорожньо, усізапасизакінчилися. Тім годиноюжінка всепродовжуєблагати продопомогу. Алі вспайдерменазакінчивсяRedBull йвіннікудилетіти незбирається!
2. «>real-show» «Моясім'я», «як статімільйонером», «>Великепрання», «Засклом», «>Останній герой», «>Слабка ланка» >Приниження особини,заохоченнявідкритоїсексуальноїповедінки, прилюднероздягання йздійсненнягігієнічних процедур, по однійствореніситуаціїжорсткоїконкуренції,неприйнятніумовиморальної йфізичної ризики
3.преса

“>COOLGIRL”

“Плейбою” йін.

>Агресивненав'язуваннямолодісексуально-еротичнихстосунків.
Ужіночих журналах рекламакрему длясосківGarmastan >Сосокжінки й рот дитинизаклеєнілейкопластирем. Рекламу можнатрактувати неоднозначно: ганьби дитяпомре із голоду, але й соскиматері незлущуватимуться й недратуватимуться.

>Цейперелік можнапродовжуватинескінченно.Одне видно однозначно: рекламаспотворює як й ціності,ідеали, то й абсолютнопобутові,буденніречі.Така рекламаможеприйматинешкідливий,жартівливий характер, аможе бути йвідвертоюгрубою йжорстокою. Аліміраманіпулювання йвпливу напідсвідомість особливо незмінюється. Усядевіантна реклама,будь-якоїформи,несе всобілишенегативнінаслідки.


>ВИСНОВКИ

>Зісказаноговище можназробитинаступнівисновки:

-тенденціїрозвиткусуспільства вцілому йрекламизокрематакі, що пропаганданасильства,наркотиків, сексу, алкоголю йтютюну насьогоднішній деньдуже «>популярні» й «>вигідні» тім,хтозаробляєвеликігроші на «>споживачах»;

- реклама якдзеркаловідображуєсучаснітенденціїсуспільства, йце послужилопояві новоговиглядуреклами –девіантної, депропагуютьсявчинкиаморальні,неправильні,жорстокі. Утакійрекламівідбуваєтьсяпідмінацінностей й зрозуміти:жорстокість якупевненість,самопопустительство яквірністьсобі,грубість характеру як свобода,ворожість якконкурентоспроможність,безцеремонність яксміливість,егоїстичність якприродність й т.д.;

-основноюцільовоюаудиторією, на якої спрямована така реклама,є молодь ізїїпсихікою, щоще несформувалася. Рекламанасильства, смерти,жорстокості, сексу зарадизадоволення безякої-небудьвідповідальності занаслідки, алкоголю й сигаретзомбуємолодепокоління,кажучиїм, щоце «модно»,це «круто». І молода людина уже надзмозівідрізнити правду відбрехні,хороше від поганого.Їїповедінка й діїнабувають характерудевіацій,відхилень, щоспричиняє за собою ряднегативнихнаслідків: вонастаєізгоєм в нормальномусуспільстві,своїхдітейвиховуватиме в негативномусередовищі;

-девіантнаповедінкатакождуже широковикористовується всоціальнійрекламі.Наслідки такоговикористанняможуть бути якнегативними, то йпозитивними.Недостатньосказати, щосигарети, алкоголь й наркотики –це зле.Необхіднопродемонструвати «>покарання» затакеуявнезадоволення. І форма цого «>покарання»має бутисильною,ефективною,навітьжорстокою, але й не іздевіантним характером,інакше якщозворотнареакції.Таку рекламусприймуть якзаклик до дії, що часто йвідбувається.Такожнеобхідночіткопродуматимісцерозташуваннясоціальноїреклами: мивважаємо, щорозташуваннясоціальноїреклами вмісцяхскупченнямолоді чиіншихвужчихцільових груп було б бефективнішим, ніж простосуспільнихмісцях, т.ч.відбувалася бцілеспрямованадія нанеобхіднуаудиторію;

- у тому,щобзникдевіантний «>наліт» ізрекламинеобхіднопомінятизамовниківтакоїреклами, але йце над наших силах.Цьомуповинніпротидіятикожен із нас,підвищуючивласнуособову культури, котраслужитимедеякимбар'єромміжспоживачами йдевіантноюрекламою. Ібезумовна ж держава, Яка винна нелишедрукуватизакони, де говоритися продобросовісну,правдиву рекламу, але й йбезпосередньовідстежувати усірекламніповідомлення, щопотрапляють вширокімаси, черезспеціальніслужби йкомісії.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

 

1. >Боченков, У. [Електронний ресурс].-Загл. з екрана.-russia-today

2. >Вікуліна, До [Електронний ресурс].-Загл. з екрана.-advertology

3. Гаврилов,К.В. заповіді замовника телевізійної реклами /К.В. Гаврилов. - М. : Вільямс, 2008. - 218 з.

4. >Клейберг, Ю.О. Психологія девіантної поведінки. - М., 2001.

5. Медведєва, І. Чому дітей притягує гидота.

6. >Никонов, О.П. Управління вибором : мистецтво стрижки народ. мас / О.П.Никонов. - М. :Энас ; СПб. : Пітер : Пітер Пресс, 2008. - 301 з.

7. Проніна,Е.Е.Девиантна реклама / ВісникМоск. ун-ту.Сер.10. Журналістика. 2002. № 3. –с.13-53.

8. >Резепов,И.Ш. Психологія реклами й PR :учеб. посібник /И.Ш.Резепов. - М. : Дашков і Ко°, 2008. - 222 з. Ломоносова.

9. Рудченко,П.В.Девиантное поведінка: чинники її формування в суспільстві і впливом геть процеси комунікації / Московський державний університет ім. М. В.

10. >Сендидж, Ч. Реклама: теорія і практика : перекл. з анг. / Ч.Сендидж. - М. :Сирин, 2001. - 618 з.

11. Уеллс,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація