Реферати українською » Маркетинг » Вплив маркетингу на комерційну діяльність


Реферат Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>УКООПСПІЛКА

>Черкаськийкооперативнийекономіко-правовий коледж

>Курсова робота

 

іздисципліни „>Комерційна діяльність наринкутоварів тапослуг”


НА ТЕМУ: ”>Вплив маркетингу накомерційну діяльністьторговельного підприємства”

наматеріалах роботиТОВунівермаг „Добробут”

>Виконав студент

>III-го курсугрупиТК-31

>МощенкоЮрійВасильович

>Керівник –викладач

________Т.А.Дем’яненко

>Черкаси-2008


План

 

>Вступ - 4

1Основначастина - 7

1.1Впливзовнішньогосередовища маркетингу наформуваннякомерційноїдіяльностісуб’єктаринку - 8

1.2Конкурентноспроможністьторговельнихпідприємств - 10

1.3Шляхимаркетинговихдосліджень тапрогнозуваннярозвитку підприємства наринку - 16

1.4Стратегіямаркетинговоїдіяльностіторговельнихпідприємств - 20

1.5 Коротка характеристикаорганізаційноправовоїдіяльностіТОВунівермагу „Добробут” - 23

1.6Вплив маркетингу накомерційну діяльністьТОВунівермагу „Добробут” - 27

2Висновки тапропозиції - 35

>Література - 37

3Додатки. - 39


>Вступ

 

>Сьогодніторгівляєоднією ізосновнихгалузей України.Зважаючи наце,темою длясвоєїкурсової роботи яобрав: „>Вплив маркетингу накомерційну діяльністьторговельного підприємства”.Адже, на мою думку,торговельнепідприємство немаєшансіввийти на великийринокспоживачів таотримуватистабільнийприбуток безуспішноїмаркетинговоїпрограми тамаркетинговихдосліджень.

>Основнимипитаннями, котрі б яхотіврозглянути всвоїйкурсовійроботіє:

·Впливзовнішньогосередовища маркетингу наформуваннякомерційноїдіяльностісуб’єктаринку.

·Конкурентоспроможністьторговельнихпідприємств

·Маркетинговідослідження тапрогнозуваннярозвитку підприємства

·Стратегіїмаркетинговоїдіяльностіторговельнихпідприємств, їхнього характеристика

>Ціфакторимаютьдуже великийвплив наторговельнепідприємство, й без роботи із нимижоднепідприємство незможевийти нанормальнийконкурентноспроможнийрівень.

У наше годинубільшість великихпідприємств, щоплануютьвийти наринокспоживача,виділяютьвеликісумикоштів натовари та персонал, й,нажаль,заощаджують намаркетинговихкампаніях, – котрісаме йєвирішальнимпроцесом, щовизначаєспроможністьфірмистабільнопрацювати, й матір великийконкурентноспроможній статус.

Цепояснюється тім, що укра-їнськівиробники понадпокладаються навласнісили та всещенедостатньоорієнтовані наспоживача.Позначаєтьсярокамисформованапсихологіядефіцитногоринку, колиякий бі товар у невиробили - усекуплять. Чи реальна ж картина прямопротилежна -товарівдостатньо.Конкуренціязростає,ефективністьпросуваннязнижується, амогутнізарубіжнівиробники доброволодіють всімазасобами й методами длязавоюваннясимпатійспоживача. Усіце практично незалишаєшансів науспіх тім,хтовкладаєчималізасоби врозробку йвиробництво новихтоварів безсерйозноїмаркетинговоїпідтримки.

Зараз години Українаввійшла вС.О.Т. , на мою думку,цеє великоюперевагою дляприватнихпідприємців, та ужеіснуючих великихдержавнихпідприємств.Перевагоює –відкритішляхи для продажтоварівіноземнимпідприємствам, та закупівлітоварів відіншихкраїнС.О.Т.Недолікамиє –зниженняцін натовари, та велика сумаподатку дляприватнихпідприємців.


>Основначастина

 

1.1Впливзовнішньогосередовища маркетингу наформуваннякомерційноїдіяльностісуб’єктаринку

До широкогозастосування маркетингу,досягненняосновної метиринковоїдіяльності -одержання максимальногоприбутку -забезпечувалосярізнимишляхами.Основними із них були:

·екстенсивнийрозвитоквиробництва, простого збільшенняобсягу

>виробленоїпродукції (>концепціяудосконалюваннявиробництва);

·поліпшенняякісних характеристиквиробленоїпродукції

(>концепціяудосконалювання товару);

· ">проштовхування",нав'язування товарупокупцю (>концепція

>інтенсифікаціїкомерційнихзусиль).

Маркетинг жосновний упор увсійринковійдіяльності

переносити на ефективногозадоволення потреб. Одним ізосновних

>елементів комплексу маркетингує такназивана система

>маркетинговихкомунікацій.

Системумаркетинговихкомунікацій узагальномувиді можнавизначити, як Єдиний комплекс, щопоєднуєучасників,каналиіприйомикомунікацій.Необхідно при цьомупідкреслити, щорольсистемимаркетинговихкомунікаційпостійнозростає. Вочевидь, щовумовахнасиченняринкунайрізноманітнішоюпродукцією ужемалопростостворитивідмінний товар.

>Наприклад, усередньомусупермаркетітоварна номенклатура

>включає болеедвадцятитисячасортиментнихпозицій.Практично усітоваримаютьвисокуякість, томупродавцю уженедостатньовизначити товаруприйнятнуціну, забезпечити йогоприступність й

>додатковізручностіпокупцю.Успіху можнадомогтисялише в тихий

>випадках, колипродавецьналагодитьвзаємозв'язок,

>взаєморозуміння із ним,створить атмосферувідкритості й

>взаємовигідногоспівробітництва.Він виненсформувативраження

>безупинноїтурботи пронестаткиспоживачів йсвоїхпартнерів.

>Маркетинговікомунікаціїспрямовані наконкретних людей й нарізніфірми, щосвоєюдіяльністювпливають напросування товару доспоживача.

Будучи одним ізнайважливішихелементів комплексу маркетингу, системамаркетинговихкомунікацій в залишковомупідсумкусприяєдосягненнюзагальнихмаркетинговихцілейфірми.Підлеглимистосовно нихвиступаютьнаступніцілі:

·мотиваціяспоживача;

·генерування,формування іактуалізація потребпокупця;

·підтримкадоброзичливихвідносин йвзаєморозумінняміж

>організацією йгромадськістю, партнерами помаркетинговій

>кампанії

·формуваннясприятливого образу (>іміджу)організації;

·інформуваннягромадськості про діяльністьорганізації;

·залученняувагибажанихаудиторій додіяльностіорганізації;

·наданняінформації протовари,виробленихфірмою;

·формування впокупцяприхильності до маркифірми;

·умовляння;

·формування впокупцяпереваги до марки йпереконаності в

>необхідностізробити купівлю;

·стимулювання акту купівлі;

·нагадування профірму,її товарах й тощо.

У своючергу,вибірцілеймаркетинговихкомунікацій багато в

>чомувизначаєзасоби,використовувані дляїхньогодосягнення.

>Основнимизасобамимаркетинговихкомунікаційє реклама,

>комерційна пропаганда,стимулюваннязбуту,особистий продажів.


1.2Конкурентоспроможністьторговельнихпідприємств

Одна ізнайважливіших завданьрозвитку підприємства й країни вцілому,нерозривнопов`язана ізефективністювиробництва, забезпеченнявипускунеобхідноїкількостісучаснихвиробів та покращанняякості,досягненняконкурентоспроможностіпродукції наринку.

>Загостренняконкурентноїборотьби (зазбутсвоєїпродукції, замісце наринку)поміжфірмами-виробниками таторговимиорганізаціямизмушуєшукати їхніновізасобивпливу нарішенняпокупців. Одним із такихшляхівєствореннятоварівпокращенногорівняякості.

>Передовийзакордоннийдосвідсвідчить, щоякість,безперечно,єнайбільшвагомоюскладовоюконкурентоспроможності, але й разом із тім,можливостіреалізаціїпродукції,крімякості,визначаютьсязначним числомпараметрів й умів,більшість із якірозповсюджується не так на товар, але й й напідприємство,фірму йнавітькраїну.

>Протягомбагатьохдесятків років у нашій стране, вумовахвисокоїмонополізаціївиробників таторговихпредставників, регуляторомвиробництвапродукції був нереальнийпопит, а -виробництво іадміністративно-командниймеханізмрозподілу, щорегулювалиспоживання,формувалипотреби йвипускпоказників.

Уцихумовах проблемаконкурентноздатності підприємства йпродукції, увиробників практично не підводилася, аякщо йвиникала, тозважуваласялише увідношеннітієїпродукції, щопідлягалареалізації назовнішньомурику.

Зрозвиткомринковогомеханізмуця проблема в нашій стране, природно,різкозагострилася, йїївирішенняжадало від всіхсуб'єктівринку активногопошукушляхів йметодівпідвищенняконкурентноздатностівироблених йспоживанихтоварів. У зв'язку ізцим усучаснійекономіціголовнимнапрямкомфінансово-економічної йвиробничо-збутовоїстратегії шкірного торгового підприємствастаєпідвищенняконкурентноздатності длязакріплення йогопозицій наринку ізметоюодержання максимальногоприбутку.

>Поняттяконкурентоспроможностіінтерпретується йаналізується взалежності відекономічногооб`єктуякийрозглядається.Безумовно,критерії, характеристики йфакторидинамікиконкурентоспроможності нарівні товару,фірми,корпорації,галузі,національногогосподарства, чинаціїмають своюспецифіку.Аналізконкурентоспроможностіможе бути проваджень для шкірного ізрівнів, взалежності відцілейдослідження.

>Конкурентоспроможність (>взагалі), - яксоціально-економічнакатегорія -цеспроможність,вміннядосягатизаконним шляхомнайвищихекономічних тасоціальнихпереваг. З цоговизначеннявиходитьважливийпрактичнийвисновок про ті, щоконкурувати (>досягатинайвищихекономічних тасоціальнихпереваг)можливо: а) самому із собою (учасі:результатидосягнуті впопереднійперіоддіяльності тарезультативність зааналогічнийостаннійперіодсуттєвовідрізняються); б) один із одним (>суперництво задосягненнябудь-чого); в) колективу ізколективом; р)продукціїданого виду ізаналогічноюпродукцією йтакеінше.

>Зрозуміло, щоконкурентоспроможністьвиступає не у нассобі, не яксамоціль, а якзасіб дляствореннявизначеного товару (>продукції),послугрізного виду.

Уціломуконкурентноздатність торгового підприємства -цевідносна характеристика, щовиражаєвідмінностірозвиткуданоїфірми відрозвиткуконкурентнихфірм заступенемзадоволеннясвоїми товарамипотреби людей й заефективностювиробничоїдіяльності.

>Конкурентноздатністьторговельного підприємствахарактеризуєможливості йдинаміку йогопристосування до умівринковоїконкуренції.

>Конкурентноздатність підприємствазалежить від ряду такихфакторів, як:

-конкурентноздатністьтоварів підприємства назовнішньому йвнутрішньому ринках;

- вид товару та йогоасортимент;

-місткістьринку (>кількістьщорічнихпродажів);

-легкість доступу наринок;

-однорідністьринку;

-конкурентніпозиціїпідприємств, що ужепрацюють наданомуринку;

-конкурентноздатністьгалузі;

-можливістьтехнічнихнововведень угалузі;

-конкурентноздатністьрегіону й країни.

якпоказуєсвітова практикаринковихвідносин,взаємозалежневирішенняцих проблем йвикористанняданихпринципівгарантуєпідвищенняконкурентноздатності підприємства.

>Щобповнішезрозуміти сутьпроблеми,розглянемокількаважливихнаслідків цогоположення.

1.Конкурентноздатністьвключає триосновніскладові.Першажорсткозв'язана ізвиробом, як таким, йзначноюміроюзводиться доякості. Другазв'язана як ізекономікоюствореннязбуту йсервісу товару, то й ізекономічнимиможливостями іобмеженнямиспоживача.Нарешті,третявідбиває всі ті, щоможе бутиприємно чинеприємноспоживачу якпокупцю, яклюдині, як членутієї чиіншоїсоціальноїгрупи й тощо.

>2.Покупець —головнийоцінювач товару. Аце приводити додужеважливої вринковихумовах істини:

усіелементиконкурентноздатності товаруповинні бутинастількиочевидніпотенційномупокупцю,щоб буливиникнутинайменшогосумніву чиіншоготлумачення в кожного із них. Колі миформуємо "комплексконкурентноздатності", урекламідужеважливовраховуватиособливостіпсихологічноговиховання іінтелектуальнийрівеньспоживачів, багатоіншихфакторівособистого характеру.

3. яквідомо,коженринокхарактеризується «своїм»покупцем. Томуспоконвічнонеправомірнаідея продеякуабсолютну, незв'язану ізконкретнимринком,конкурентноздатністю.

>Ринковегосподарство, аслідом його й йоговченими давно й доброзрозуміли, щонамагатися схематичновиразитиконкурентноздатність товару —це всерівно, щонамагатисясхемоюпоказати всюскладність й усітонкощіринковогопроцесу. Їхконкурентноздатність стала простозручним, щоконцентруєувагу й думкутерміном, заякимвибудовується всярозмаїтістьстратегічних йтактичнихприйомів менеджменту вцілому й маркетингузокрема.Конкурентноздатність — непоказник,рівеньякого можнаобчислити для собі й для конкурента, апотімперемогти.Насамперед —цефілософія роботи вумовахринку,орієнтована на:

-розуміннянестатківспоживача йтенденції їхнірозвитку;

-знанняповедінки йможливостейконкурентів;

-знання стану йтенденційрозвиткуринку;

-знаннянавколишньогосередовища йїїтенденцій;

-уміннястворититакий товар й так довести його доспоживача,щобспоживачзволів його товару конкурента.

>Визначення,аналіз таузагальненняіснуючих внауковій таучбовійлітературіосновнихкатегорій,щодоконкурентоспроможностідозволяєохарактеризуватипоняттянаступним чином.

>Конкурентоспроможністьпродукції -це комплексспоживчих тавартісних характеристик, котрівизначають йогоуспіх наринку,тобтоспроможністьсамеданого товару бутиобміненим нагроші вумовахширокоїпропозиції доіншихконкуруючихтоваровиробників.

>Конкурентоспроможність підприємстваслідрозуміти, якреальну тапотенційнуспроможність, атакожнаявні для цогоможливості підприємствавивчатипопит (>ринок),проектувати,виготовляти тареалізуватитовари, котрі по своїм параметрами укомплексі более дляспоживачів, ніжтовариконкурентів.

>Конкурентоспроможність підприємства - можнарозглядатитакож, яквміннявиготовляти йреалізуватишвидко та дешевоякіснупродукцію вдостатнійкількості.

>Конкурентоспроможність персоналу,тобторобітників,спеціалістів,керівників підприємства -цевміння шкірного із них й усім разом, якоднеціле,швидко йефективносприймати йреалізуватирізні новинки вкожнійстадіїжиттєвого циклупродукції. Цевміннястворювативироби, котрівідповідають усімвимогамспоживача ізнайменшимивитратами всіхвидівресурсів.

>Критерійконкурентоспроможності -важливийелементапаратуданоїкатегорії.Визначаєтьсястабільністюмісця насвоємуринку підприємства й йогопродукції, атакожрівнемпродажіпродукції підприємства на ринках.

>Зразутребазвернутиувагу однією ізсуттєвихпомилок, котріроблятьнаші підприємства.Вонаполягає до того, що мизосереджуємо своїзусилля напродажі окремихвидівпродукції,порівнюючи їхні іззакордонними аналогами, - незавждикращими, -стараємосьперевершити їхнього подеяких параметрах. Аякщовдалосящо-небудьпродати за валюту -радість наґрунті самообману. Ми невраховуємо, неприймаємо доувагиголовне, - що Єдинийкритерійконкурентоспроможності підприємства й йогопродукції, -стабільнемісце їхнього наринку, а чи неразова, нехайнавітьвдалаугода.

>Звідси, длядосягнення цогокритерію намтребазмінитиакценти, перенести центрувагинашої роботи привирішенніданоїпроблеми наствореннянасампередконкурентоспроможних персоналу та підприємства. На цьомутандеміпріоритет виненвіддаватися персоналу, це у людяхзосереджуєтьсяконкурентоспроможна сила підприємства.

>Тільки в цьомувипадку смердоті (персонал йпідприємство)зможутьгнучко йефективнореагувати назапитирізнихспоживачів,задовольняючи їхньоговисоківимоги дотієї чиіншоїпродукції.


1.3Маркетинговідослідження тапрогнозуваннярозвитку підприємства

>Їхвизначення згідноміжнародного кодексуЄСОМАР.Маркетинговідослідження–систематичнийзбір йоб’єктивнийзапис,класифікація,аналіз йпрезентаціяданих,щодоповедінки, потреб,відносин,вражень,мотивацій й т.д. окремихосіб таорганізацій вконтексті їхньогоекономічної,політичної,суспільної таповсякденноїдіяльності.Маркетинговідослідженняпроводяться ізякоїсьпроблеми таносятькомплексний характер.

Рольмаркетинговихдосліджень –оцінкамаркетинговихситуацій, забезпеченняінформацією, Якадозволяєстворитиефективнупрограму маркетингу підприємства.

Метамаркетинговихдосліджень –ідентифікація як проблем, то йможливостей підприємствазайнятиконкурентніпозиції на конкурентногоринку шляхомпристосування йогопродукції допопиту тавимогспоживачів,невизначеності,міриризику,ймовірностіуспіхумаркетинговоїдіяльності.

Предметмаркетинговихдосліджень –існуючамаркетингова проблемащодообставинвнутрішнього чизовнішньогопоходження,наявнихрезервів,критеріївуспіху чиневдач,часовихобмежень,рівніможливогоризику тощо.

>Основні заподіяннямаркетинговихдосліджень:

1)аналізкон’юнктуриринку підприємства;

2)дослідженняповедінкиспоживачів,конкурентів таіншихсуб’єктівринку;

3)оцінкарезультатівдіяльностіфірми;

4)визначенняконкурентнихпозиційпродукції та підприємства вцілому;

5)орієнтація виробника навипускпродукціїорієнтованої напотребиринку;

6)дослідження тарозробкарекомендаційщодокомунікаційних тарозподільчихмаркетингвихполітик підприємства;

7)проблемнідослідженнязбуту;

8)розробкарозгорнутоїпрограми маркетингу.

>Основними принципамимаркетинговихдослідженьє:

1)системність –періодичність,послідовність,логічність;

2)комплексність –врахування тааналіз всіхчинників;

3)цілеспрямованість –орієнтація навирішенняконкретних проблем; 4)об’єктивність;

5)економічність –перевищеннявигоди відвдосконаленнядіяльності підприємства врезультатірішень надвитратамипов’язаними іздослідженнями;

6)відповідність принципамдобросовісноїконкуренції;

7)довіразісторониспоживачів.

>Маркетинговідослідженннямаютьтаку структуру:Дослідженняринкудослідженнясуб’єктівдослідженняфірми.

Проблемамаркетинговихдосліджень таїївизначення.Проблемизборуінформації:

а)складністькомунікації із респондентами;

б)проблеми ізтими,хтозбираєінформацію.

>Задачеюмаркетинговихдослідженьявляєтьсяаналізсформульованоїгіпотезивирішенняпевноїмаркетинговоїпроблеми.

>Цілімаркетинговихдосліджень та їхньогоконкретностіможутьносититакий характер:

а)розвідувальний (>ознайомлювальний) –збірінформації,необхідної для более точноговизначенняпроблеми ташляхівїївирішення;

б)дескриптивний (>описувальний) –описаспектівреальноїмаркетинговоїситуації;

в)казуальний (>експериментальний) –обгрунтуваннягіпотез.

>Видимаркетинговихдосліджень, їхньогопереваги танедоліки:

1)кабінетнідослідження:інформація –офісдрукованівидання,мар-говібазиданихпідприємств (>вториннаінформація);

2)польовідослідження:інформація –первинна,отримана шляхомопитування,спостереження,експерименти;

3) методпробнихпродажів (>пілотнідослідження):використов принедостатнійінформації чинеможливостіїїзбору чиузагальнення,поєднуєконкретнімаркетингові дії тадослідження за методом проб йпомилок,існує великийризикзбитків;

4)діловіконтакти – ярмарки,виставки,днівідкритих дверей,дружнізустрічі;

5)панельнідослідження –регулярнеспілкування ізоднією ітією жгрупоюспоживачів.

>Первинна тавториннамаркетинговаінформація (>сутність,переваги танедоліки).Первинна -дані, котрізбираютьсяспеціально длявирішенняпоставленоїпроблеми.Переваги -цілеспрямованість,відомаметодологіязбору,контрольованість,надійність.Недоліки -тривалістьзбору,великівитрати, потреба укваліфікованомуперсоналі.Вторинна -зібранараніше дляінших проблем.Переваги - малавартість,швидкістьотримання,комплексність.Недоліки -загальний характерінформації,може бутизастарілим,невідоманадійністьджерел й методиказбору.

>Основнимиджереламимаркетинговоїінформаціїє:

1)друкованівидання;

2)спеціальнідослідження;

3)спеціальнідовідки відофіційнихорганізацій,фінансовихекспертів; 4)балансовізвіти, каталогифірм;

5)виставки, ярмарки,конференції;

>Під годинуотриманнямаркетинговоїінформації підприємстваподіляють зарівнемпроінформованості:

1)Об’єктивні (>кількість,повнота,надійність,змістовність,точність,зрозумілість,актуальність,пристосованість до мети маркетинговогодослідження).

2)Суб’єктивні (>ризикованістьінформації,мотивованість).

3)Економічні (>витрати призборімаркетинговоїінформації)

4)Критерії,пов’язані ізіснуючимиобмеженнями (>захищеністьінформації,допуситимістьінформаційнихконтактів тазасобівзв’язку).

>Основнимиконцепціямизборуінформації одну годину є -опитування таінтерв’ю із респондентомособисто чи за телефоном чипоштою задопомогоюопитувального аркуша.Спостереження -вивчення йдослідженяповедінкисуб’єктів.Експеримент -застосуванняодночаснокількохелементів, проводитися вштучнихумовах.Імітація -відтвореннярізних маркетингфакторів напапері задопомогоюматеріальних моделей.Панельнідослідження -неодноразовеопитуванняоднієїгруписпоживачів черезрівніпроміжки години задопомогою группоказників.

На мою думкукориситуючисьцієюінформацією тастабільновикористовуючиїї напідприємстві укожноїфірмиє шанс статісильним конкурентом та забезпечитистабільнийдохідсвоїїорганізації.

Алінажальголовноюпомилкою, якої у наше годинуроблять багатопідприємствєякразневиликазацікавленість вцихдослідженнях, чималий відсоток вложеннихкоштів вмаркетинговуінформацію.Багато із які после цогозазнають крахусвоєїфірми на самому початкуїїзаснування.

 

1.4Стратегіїмаркетинговоїдіяльностіторговельнихпідприємств.

>Нормативиконкурентоспроможностітоварів йфірмирозробляються чипрогнозуються доформуваннябізнес-плану. Настадіяхпідготовкивиробництва нового товару йорганізаціїпроцесів по йоговиробництвуздійснюєтьсяматеріалізаціязгаданихідей маркетингу. Трирозглянутіелементискладають сутьпоняття "маркетинг": маркетинг -по-перше,концепціяорієнтаціїбудь-якоїдіяльності наспоживача,по-друге, згідноміжнародним стандартамІСОсерії 9000,першастадіяжиттєвого циклуоб'єкту, й, по третє,першафункціяфункціональноїпідсистемисистеми менеджменту.

перший ізтрьохелементів, щохарактеризує суть маркетингу якконцепціюорієнтаціїбудь-якоїдіяльності наспоживача,реалізується,по-перше, пристратегічномуплануванні,по-друге, прирозробціположень провідділи підприємства й, по третє, прирішенні комплексупитань пореалізаціївиготовленого товару.Останньому аспектутретьогоелементускладноїметодології маркетингуприсвячуєтьсяматеріал, щорозглядаєтьсянижче.

яквідзначає один ізвідомихфахівців із маркетингу Ф.Котлер, всистемі маркетингу передпокупцем,продавцем йпрацівникоммуніципалітету (>законодавцем)виникаютьнаступніпроблеми .

>Покупецьшукаєвідповідь нанаступні 5питань:

чидосить широкийвибір марок товару?

чиволодієяка-небудь ізцих марокпотрібнимипокупцю характеристиками?

чиприйнятнаціна товару?

чивиглядаєпродавець, щопрагнедопомогти, щовикликаєприхильність до собі йчесним?

чиєгарантія й чиіснує доброналагоджена системапіслягарантійногообслуговування?

>Щоб добро йуспішнопрацювати,продавцюпотрібновирішитидекілька проблем:

які характеристикчекаютьспоживачі товару?

котрігруписпоживачів й котрісамепотребифірміслідпрагнутизадовольнити?

>якимиповинні бути дизайн йціна товару?

якоїгарантію йякийсервісслідзапропонуватипокупцю?

>послугами якіоптових йроздрібнихторговцівслідскористатися?

котрі заходь уобластіреклами,особистого продаж,стимулюваннязбуту йпропаганди могли бсприяти продаж товару?

>Працівникамуніципалітету якзаконодавця, щопредставляєінтересигромадян йсуспільства вцілому,хвилюютьнаступніпроблеми:

чибезпечні й чинадійніпропонованівиробникомтовари?

чи точноописуютьвиробники своїтовари врекламнихоголошеннях й наупаковці?

чиіснує вмежахринкуконкуренція,завдякиякійєвибіртоварів заякістю йцінам?

чи справедливоповодяться ізпокупцямипродавці йпрацівникисервісу?

чи не наносити дана діяльністьшкодинавколишньомусередовищу?

>Виходячи ззапропонованоїконцепції маркетингуфірми,пропонуютьсянаступніфункції й заподіянняслужби маркетингу (табл.1).

>Чисельністьслужби маркетингувизначається такимичинниками, якрозмір чистого прибуткуфірми,об'єм йскладністьтоварів, щовипускаються,кількістьринків.Завдання, що стояти передслужбою маркетингу,дужескладні, й на цьому не можнаекономити.

>Мал.1.Зразкова структураслужби маркетингу великого підприємства


1.5 Коротка характеристикаорганізаційноправовоїдіяльностіТОВунівермаг „Добробут”

Магазинзнаходиться вцентрімістаЧеркаси, заадресоювул. Гоголя 274, заспеціалізацією -це магазиннепродовольчихтоварів. Укожнійсекції магазинуєкасовийапаратЕККАmini 600, всекціїбудівельнихматеріалівєваговимірювальнеобладнанняРН-10Ц13У.

         Магазинподілений на 9секцій, асаме :

-Будівельніматеріали

-Електротовари

-Парфумерно-косметичнівироби

-Посуд

-Галантерейнітовари

-Господарчітовари

-Одяг

-Текстильнітовари

-Трикотажнівироби

Магазин обладнанькасовимтерміналом вкожнійсекції задопомогоюякогоконтролюєтьсяоблік грошей ,здійснюєтьсярозрахунок ізпокупцями,ведетьсякількіснийобліктоварів.Універмагобладнанийострівними іпристіннимигірками, котріслугуютьнайкращомуобслуговуваннюпокупців, апідбору іформуваннюторговельногоасортименту йможливості йогооперативноїзмінивідповідно дозмінипопиту населення.Єрізнийторгівельнийінвентар для продаж іпідготовкитоварів,підставки,кронштейни,іншісанітарно-гігієнічний,протипожежнийінвентар. Весьінвентар іустаткуванняєзручними вексплуатації.Створенопривабливийінтер'єр магазину, шляхомоснащенняторговельнимустаткуванням,інвентарем. Умагазині встановленосигналізація.

>Плануванняторговельного заліунівермагузабезпечуєлегкість й простотуздійснення покупок,створює добрувидимістьвикладенихтоварів,забезпечуєвидимістьасортименту, оптимальновикористаєтьсяторговельнаплоща,створенінеобхідніумови роботи магазину дляраціональноїорганізаціїоперативнихпроцесів.

Алі усе ж таки такипланування магазину неєдосконалим йдеякінедолікиперешкоджаютьповномузадоволенню потреб йвимогпокупців. Продажівтоварів вмагазині «Добробут»здійснюєтьсятрадиційноюформою продаж. Хочапланування йзабезпечуєлегкість й простотуздійснення покупок, але й воно та нестворює дляпокупцівумовибезперешкодноговиборутоварів умінімально короткий рядків.

>Єрізнийторговельнийінвентар для продаж іпідготовкитоварів,санітарно-гігієнічний,протипожежнийінвентар,технічнийінвентар.

        Всітоварирізнихфірмвиготовлення. Магазин Веде роботу ізбагатьмафірмами-виробниками.Надходженнятоварів відпостачальниківздійснюється напідставіукладенихміжпостачальниками іданимпідприємствомдоговорів. У договорах, щозаключаютьсяміжпостачальниками іпокупцями,обговорюється:видитоварів, щопоставляють,комерційніумови поставки,кількісні івартісніпоказникитоварів, рядкивиконаннядоговорів, порядокрозрахунків, атакож відповідальністьсторін заненалежневиконання договору.

        Завезеннятоварів у магазинздійснюєтьсяскладськоюформою рухутоварів,тобтонадходженнятоварів у магазин із оптового складу,приймаючивеликі партіїтоварів відпостачальників,виконують усінеобхідніоперації (>розпакування,перевіркаякості і тощо) попідготовцітоварів доїхньогоподальшогопросування вроздрібнуторговельнумережу.Основними документами, напідставі якінадходятьтовари,єрахунки-фактури,товарно-транспортна накладна іторгово-закупівельніакти.Товарно-транспортнінакладнівиписуються припоставцітоварівавтомобільним транспортом.

          >Всітоваримаютьсертифікатвідповідності, щопідтверджуєякість,надійність,функціональні іестетичнівластивостіпродукції.

        Виставлені вторговельномузалізразкитоварівмаютьчіткооформленіярлики, у якізазначенінайменування товару, артикул, кодданого товару,ціна.

         Прикупівлі товару вкасовийапарат вноситися код товару й тодікасовийапаратвидає чек ізінформацією про даний товар.

         >Економічніпоказники:

        Аналізекономічнихпоказників за 2007рік:

>Товарообіг – 3 млн.384.тис.грн.

ПДВ - -574,6 тис. грн.

>Собівартістьреалізованихтоварів – 2 млн. 165тис.грн.

>Реалізовананацінка – 748,6тис.грн.

>Витративсього – 903,3тис.грн.

>Дохід відторгівлі – 192,2тис.грн.

>Витрати:

>Зарплати – 560,2тис.грн.

>Утриманняприміщень – 168,4тис.грн.

>Загальнеутриманняприміщень – 105,8тис.грн.

>Податки – 10,9тис.грн.

>Банківськеобслуговування – 24,4тис.грн.

>Товарообіг посекції :

>готовийодяг – 149,4тис.грн.

>білизна – 213тис.грн.

>тканини – 368,2тис.грн.

галантерея – 431,6тис.грн.

>парфуми – 426,8тис.грн.

>електротовари – 195,3тис.грн.

>посуд – 636,5тис.грн.

>господарчітовари – 375,5тис.грн.

>будівельніматеріали – 349,6тис.грн.

>Перерахування – 214,3тис.грн.

>Економічніпоказники

>Товарообіг – 1 млн. 64,8тис.грн.

ПДВ – 174,8тис.грн.

>Собівартість – 638,6тис.грн.

>Націнка – 218,8тис.грн.                                       

>Витративсього – 275,6тис.грн.

Структураапаратууправління:

>Очолює директор. У торговельномувідділіє начальник, йтоварознавецьБухгалтеріяголовний бухгалтер, бухгалтер наповний танеповний оклад.

Зкожним фатальністю магазинотримує всебільшийприбуток, щоєзаслугоюпрацівників магазину.

 

1.6Вплив маркетингу накомерційну діяльністьТОВунівермагу „Добробут”

У наше годину Українапрямує доєвропейського стилюгосподарювання,включаючи вапараткерування службу маркетингу. Алі на шкода,саме на маркетингувиробникивирішуютьзаощадити. Цепояснюється тім, що укра-їнськівиробники понадпокладаються навласнісили та всещенедостатньоорієнтовані наспоживача.Позначаєтьсярокамисформованапсихологіядефіцитногоринку, колиякий бі товар у невиробили - усєкуплять. Чи реальна ж картина прямопротилежна -товарівдостатньо.Конкуренціязростає,ефективністьпросуваннязнижується, амогутнізарубіжнівиробники доброволодіють всімазасобами й методами длязавоюваннясимпатійспоживача. Усіце практично незалишаєшансів науспіх тім,хтовкладаєчималізасоби врозробку йвиробництво новихтоварів безсерйозноїмаркетинговоїпідтримки.

У наше годину рольмаркетинговоїдіяльності впідвищенніефективностіфункціонування підприємстванабуваєдосить великогозначення й насьогоднішній деньця темадосить актуальна, бо лише ізгарноюобізнаністюринкутоварів,бажаннямиспоживачів таефективноюрекламою діяльність підприємствамає шанс науспіх.

Уданійкурсовійроботі ярозглянувможливістьпідвищенняефективностіфункціонуванняпідприємствашляхомвпливу наньогомаркетинговихфункій.Метоюмоєї роботиявляєтьсяаналіздіяльностіТОВунівермагу „Добробут” й роль маркетингу в йогороботі.

Ярозглянув та йоготехніко -економічніпоказники,проаналізувавобсягивиробництва таасортиментупродукції,використанняпотужності підприємства. Для покращанняефективності роботиТОВунівермагу „Добробут”необхідностворитиякісниймаркетинговий план, що йєчастиною роботи.

Одним ізголовнихзавданьмоєїкурсової роботиєвибіроптимальнихшляхівмаркетинговоїстратегії для покращаннядіяльностіТОВунівермагу „Добробут”, тавизначеннявпливу маркетингу накомерційну діяльність,перспективирозвиткуасортиментупродукції,розглянутиефективнурекламнукампанію попросуванню новихвпровадженихвидівпродукції. Урезультатіпроведениханалізіввизначити, якнайкраще іефективнішереалізовуватитовариданого підприємства вумовах конкретногоринку,хтоможе статіторговельнимпосередником.

Дляудосконаленнязбутупродукції й, як результат цого,підвищенняефективностіфункціонування підприємстваплануєтьсявпровадженняінформаційноїсистемиCustomerRelation Management - системауправліннявідношеннями ззамовником. І, як результатомзаснуваннятакоїсистемиплануєтьсястворення позитивногоіміджуунівермагу читоварів (>послуг), щодужеважливо дляТОВунівермагу „Добробут”, забезпеченнядоступностіінформації поунівермагу й його товарами длябагатьохмільйонів людей томучислі йгеографічновіддалених від України,реалізація всіхможливостейподанняінформації про товар.Також, ізметоюпідвищенняефективності підприємства було б бнайбільшбажанимвикористаннябаннерноїреклами.Основноюметоюцієїкампанії якщо збільшеннякількостіпокупців.

>Впровадження всіхцихзаходів, на мою думку,суттєвопідвищитьекономічний стан підприємства.Завдякивпровадженнюефективноїрекламизростеобізнаністьспоживачів пропродукцію, щопродаєТОВунівермагу „Добробут”. Пристворенні свого сайту вІнтернетіінформація пропродукцію якщо доступнавеликійкількостіспоживачів не так на територї України, а і далеко заїї межами, так якІнтернет немаєніякихтериторіальних тачасовихобмежень, що йдаєзмогубезперебійноїподачіінформаціїбезпосередньо докористувача.

>Виникнення маркетингутіснопов'язане ізвиникненнямобміну івиникненнямринку. Маркетинг - комплексзаходів вгалузідослідженьторгівельно-збутовоїдіяльності підприємства, повивченню всіхчинників,здійснюючихвплив на процесвиробництва тапросуненнятоварів тапослуг від виробника доспоживача.

Основудіяльності маркетингустановлятьтакізаняття, якрозробка товару,дослідження,налагодженнякомунікації, організаціярозподілу,установленняцін,розгортанняслужбисервісу.

>Маркетингова діяльністьявляє собою комплексзаходів, щоставлятьметоюдослідження такихпитань, як:вивченняспоживача;дослідженнямотивів йогоповодження наринку;аналізвластиворинку підприємства;дослідження продукту (>виробу чи видупослуг);аналіз форм йканалівзбуту;аналізобсягутоварообігу підприємства;вивченняконкурентів,визначення форм йрівняконкуренції;дослідженнярекламноїдіяльності;визначеннянайбільшефективнихспособівпросуваннятоварів наринку;вивчення «>ніші»ринку.

">Ніша"ринку - областьвиробничої йкомерційноїдіяльності, вякійпідприємствомає найкращіможливості (упорівнянні ізпотенційними конкурентами) пореалізаціїсвоїхпереваг для збільшеннятоварообігу.

Припроведеннімаркетинговихдослідженькерівництвопідприємство (>ТОВунівермаг „Добробут”)одержуєнеобхіднуінформацію про ті, котрівироби ічомухочутькупуватиспоживачі, проціни, котріспоживачіготовізаплатити, про ті, у якірегіонахпопит наданівироби,тобтомісткістьринку,найбільшвисокий, дезбутпродукціїкомпанії,може принестинайбільшийприбуток. Задопомогоюпроведеннямаркетинговихдослідженьвизначається, у котрівидивиробництва, якоїгалузьнайбільшевигідновкластикапітал, дезаснуватисвоєпідприємство.Проведенімаркетинговідослідженнятакождозволяютьзрозуміти,яким чиномкомпанія виннаорганізуватизбутсвоєїпродукції, яктребапроводитикампанію попросуванню на ринки новихвиробів, будуватистратегіюреклами;визначити, котрівидипродукції,проданіякомуспоживачеві і уякомурегіоніпринесутьнайбільшувіддачу.

>Концепціїкерування маркетингом.Керування маркетингом -цеаналіз,планування,перетворення в життя і контролю надпроведеннямзаходів,розрахованих навстановлення,зміцнення іпідтримкувигіднихобмінів зцільовимипокупцями зазарадидосягненняцілейорганізації.

>Керування маркетингомможездійснюватися ізпозиційп'ятирізнихпідходів:

 -концепціявдосконалюваннявиробництва;

 -концепціявдосконалювання товару;

 -концепціяінтенсифікаціїкомерційнихзусиль;

 -концепція маркетингу;

 -концепціясоціально-етичного маркетингу.

Концепціювдосконалюваннявиробництвазатверджує, щоспоживачі будутьприхильні дотоварів, котрі широкопоширені ідоступні заціною, а якслідствокомпанія винназосередити своїзусилля навдосконалюваннівиробництва іпідвищенніефективностісистемирозподілу.

Концепціювдосконалювання товару -затверджує, щоспоживачі будутьприхильноставитися дотоварів, щопропонуютьнайвищуякість,кращіексплуатаційні характеристики івластивості, аотже -компанія винназосередити своїзусилля напостійномувдосконалюванні товару.

Концепціюінтенсифікаціїкомерційнихзусиль - утверждает, щоспоживачі не будутькупуватитоварикомпанії вдостатніхкількостях,якщокомпанія не доповідідостатніхзусиль у сферізбуту істимулювання. Сферазастосуваннязгаданоїконцепції -просування нариноктоварів так названогопасивногопопиту ( страховки,енциклопедичнісловники таінше ).

Концепцію маркетингу - утверждает, щозаставоюдосягненняцілейорганізаціїєвизначення потребцільовихринків й забезпеченнябажаноїзадоволеності болееефективним й понадпродуктивним,чим уконкурентів способами.Орієнтація вданійконцепціїйде напотребиклієнтів.

Концепціюсоціально-етичного маркетингу - утверждает, щозавданнямкомпаніїєвстановлення потреб іінтересівцільовихринків й забезпеченнябажаноїзадоволеності болееефективними і болеепродуктивними способами ізодночаснимзміцненнямблагополуччяспоживача ісуспільства вцілому.

>Виявлення потреб - одна зключовихцілей маркетинговогодослідження. Колі маркетологдовідається потребуспоживача,вінможеспрогнозувати його подаліповодження іможливість його купівліданого товару.

>Важливу роль удослідженніспоживачівграютьмотиваційніфактори купівлі товару. До такихфакторівзараховуються: мотиввигоди (>бажаннялюдинирозбагатіти), мотивзниженняризику (потреба вбезпеці), мотиввизнання (потреба встатусі,престижі), мотивзручності (>прагненняскраситисвоєіснування), мотивволі (потреба внезалежності) й,нарешті, мотивпізнання (потреба врозвитку).

>Дослідженняконкурентів йфірмовоїструктуриринку.Першиметапом удослідженніконкурентів винназ'явитисяоцінкаступеняконкуренції наобраномуринку (>зроблена,недосконалаконкуренція чимонополія).

>Дослідження товарногоринку.Піддослідженням товарногоринкурозумієтьсядослідженняринкуокремого товару чигрупитоварів,наприклад олію (>окремий товар) йпродуктиспоживання (групатоварів).Дослідженняринку ставитисвоїмицілямививченняспіввідношенняпопиту тапропозиції товару,визначеннямісткостіринку,визначеннячасткиконкурентів наринку,сегментаціюринку,визначеннякон'юнктуриринку.

>Підмісткістюринкурозумієтьсяобсягпродукції, щоможе «>умістити»ринок безістотнихзмін усвоїйструктурі.Маркетингова службадосліджуєпоказникипотенціалуринку,обробляє іаналізуєдані і наїхнійосновіпрогнозує збільшення чизменшенняпотенціалуринку, що Веде до збільшення чизменшенняобсягупродукції, щовипускаєпідприємством.

>Сегментаціяринку -цеподілринку наокреміобласті длязбутутоварів.

Таким чином,вивчаючирізніаспекти, ізякими доводитисязіштовхуватисяпідприємству, маркетингдопомагаєзаощадитикоштів напробнівипускитоварів узаздалегідьнеефективних зонах. Хочапідприємствозатрачаєпевнісуми надослідження, смердотіпотім собіповністюокупають. У цьомупроявляється рольдосліджень маркетингу дляпідвищенняефективності.

>Маркетингова політика підприємствамістить усобітоварну,цінову,збутовуполітику, атакожполітиковіпросування товару наринку.Саме за такоюсхемою якщовикладена політика підприємства: відвибору товару,визначення йогоціни,різнихметодівзбуту докінцевогоетапу -просування товару,етапу наякомунакопичуєтьсяприбуток підприємства від продаж товару.

Товар для маркетологаскладається з продукту, йогопідтримки іінструментів маркетингу.Підтримкою продуктуназиваєтьсясукупністьзаходівщодотранспортування,упакуванню,зберіганню івикористанню продукту. Угрупупідтримки продуктувходятьнаступніміри: усє, щодопомагає продуктузберегти своїспоживчіякості до продаж (>консервація,упакування,зберігання), заходженню для правильноговикористання продукту (>інструкції,спосібготування), щосупроводжуютьтовари (>адаптери,акумулятори,шнури). Доінструментів маркетингувідноситься дизайн, реклама, правильноналагодженийзбут,міцнийзв'язок згромадськістю.

>Насамперед вартовизначитиякий товарможеназиватисяновим:товар, що немаєаналогів наринку, щоєпрактичнимвтіленнямнауковогопрориву природноназиваєтьсяновим товаром. Товар, щомаєякіснувідмінність від свогопопередникатовару-аналога. Товарновий дляпевногоринку.Старий товар, що уже був наринку, але йзнайшовшисобіновезастосування.

>Дослідження ірозробка. На цьомуетапівідбуваєтьсязародження товару, його ідеї.Збут товарупокищенульовий,прибуткинегативні.

>Впровадження. На цьомуетапі товарпочинаєсвоєпросування доспоживача,відбувається активнарекламнакампанія, але й при зростаннюзбутуприбутокпродовжуєрости внегативну бік.

3)Етап зростанню.Найсприятливішийетап для

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація