Реферати українською » Маркетинг » Впровадження у виробництво датчікy диму для сігналізації про пожежо


Реферат Впровадження у виробництво датчікy диму для сігналізації про пожежо

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХАРКІВСЬКИЙРАДІОТЕХНІЧНИЙТЕХНІКУМ

>ЦикловакомісіяЕкономіки

„>ЗАТВЕРДЖУЮ”

>Спеціальність 5.090704Конструювання, Зав.відділення
>виробництво йтехнічнеобслуговування
>Радіотехнічнихпристроїв” „_____”_________>200__р.

>ЗАВДАННЯ

накурсовий проект (роботу) іздисципліни

„>Економікапромисловості”

Курс – 4Група –>хххх Семестр – VII

Студента __________

Тема роботи >Бізнес-план повпровадженню увиробництво датчик дмитрика длясигналізації пропожежу

 

>Змістпояснювальної записки

>Вступ

1 Резюме

2Оцінкаринкузбуту

3Аналізконкуренції наринку

4Стратегія маркетингу

5Розрахуноквитрат реклами

6Розрахунокоптовоївідпускноїціни

7Фінансовий план

8Розробкаграфікабеззбитковості

9Висновки

10Перелікпосилань


>ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТЯ

>ХАРКІВСЬКИЙРАДІОТЕХНІЧНИЙТЕХНІКУМ

>Цикловакомісія „>Економіки”

>Спеціальність 5.090704 „>Конструювання,виробництво йтехнічне

>обслуговуваннярадіотехнічнихпристроїв”

Курс - 4Група – Р -хххх Семестр – VII

>Курсова робота

Студента____________

Тема роботи >Бізнес-план повпровадженню увиробництво датчику дмитрика длясигналізації пропожежу

>ДОПУЩЕНИЙ ДОЗАХИСТУ

Головацикловоїкомісії ___________

>Керівник проекту (роботи) _________

>КУРСОВАРОБОТАЗАХИЩЕНА ______________________>200___р.

ЗОЦІНКОЮ ____________________________

Протокол № _____ від „_____”___________>200___р.


>Вступ

У курсовомупроектіздійснюєтьсярозробка йрозрахунокосновнихрозділівбізнес-плану, уякомупередбачається:здійсненнямаркетинговихдослідженьринку длявизначенняобсягіввипуску датчику дмитрика длясигналізації пропожежу;розрахунокоптовоїціни;визначеннябеззбитковостівиробництва;розрахуноквитрат реклами, атакожексплуатаційнихвитрат успоживача.

Напідставіпроведенихрозрахунківробитьсявисновок продоцільністьпроектування йвпровадженняновоїконструкції увиробництво.

>Початковідані длярозрахункувзяті ізтехнічного заподіяння йвиробничих умів.


1.Маркетинговідослідженняринку

>Важливу роль увиробничихумовахграютьмаркетинговідослідженняринку, щодозволяютьвизначитиобсягивиробництваконструкції увиготовлювача.

>Маркетинговідослідженняґрунтуються навизначенніпопиту тапропозиції поданому видувиробу. Цевизначення дозволитиорієнтуватиобсягивиробництва длязадоволення потребпокупця.

>Маркетинговідослідження впроцесівиробництваповинніпередбачать:дослідженнявласноїпродукції йїїконкурентоздатність,бажанняспоживачів,наявністьаналогів уіншихвиробників.

Длянайкращоговивчення стануринкунеобхідно матірчіткеуявлення проспоживчийпопит поданому видупродукції й напідставі цогоздійснитипрогнозуванняобсягів йоговипуску.

>Першиметапом придослідженнієсегментаціяринку попотребах. Утаблиці 1 наведенасегментаціяринку попотребах.

>Таблиця 1 -Сегментиринку поосновнихспоживачах

Сферазастосування >Споживачі

>Інженер-

>Проектувальник

>Інженерпроектувальник >Технік –елект -ронщик Педагоги тастуденти >Домогосподарства
>Промисловепідприємство + + +
>нді + + + +
>Освіта + +
>Побутовевикористання + +

>Обсягипроданого товару наринкупротягом одного рокувизначаютьмісткістьринку. Іншиметапомдослідженьєвизначеннямісткостіринку, щовідбиває прогнозобсягупродажів.Цейрозрахунокздійснюється втаблиці 2


>Таблиця2-Прогнозобсягу продаж

>Об'єктизастосування >Кількістьорганізацій йпідприємств

>Кількість

>продажів одному

>покупцю

>Усього
>Промислові підприємства 8 400 3200
>НДІ 10 20 200
>Освіта 20 5 100
разом >Nшт = 3500

>Кількістьпродажів одномупокупцюприймати один - 500 штук.Перелікпідприємств,якимпропонуєтьсяпродукція :3-д ім. Шевченка, з-д «>Комунар», з-д «Хартрон», з-д «>ХАЗ», з-д «>Гідропривід», з-д ім.Малишева, з-д «>Турбоатом», тощо.


2.Розрахуноквитрат реклами

Для збільшенняобсягупродажіврозробленоїконструкціїрекомендуєтьсявикористовуватитаківидиреклами як:інформаційнівидання й радіо. Черезвузьку сферузастосуванняпроектованоїконструкціїдоцільнорозміщати рекламу увиглядіоголошень уперіодичнійпресі й радіо.Вартість слова воб'явіприйняти 1-5 грн.,вартість слова на радіоприйняти 2-7 грн.

>Зразковий текстоголошення:

«>Фірмою «>Спецвузавтоматика» було бспроектовано йрозробленопристрій датчик дмитрика длясигналізації пропожежу, щоспрацьовує нанаявність дмитрика.Датчикявляє собоюІЧ-приймач таІЧ-передавач, котрізнаходятьсяпоруч один відодного,припроходженні дмитрика упроміжкуміж нимипрозорістьповітряпадає йімпульсисвітламіж нимипроходять й датчикспрацьовує!Данийпристрій можназамовити за тіл. 8-0572-894-523»

>Розрахуноквитрат реклами наведень утаблиці 3.

>Таблиця3-Витрати реклами.

Виглядреклами >Одиницявиміру >Кількістьслів

>Вартість

>одиницівиміру, грн.

Сума, грн.
>Періодичнапреса Слово 56 3 168
>Радіо Слово 56 5 280
Разом >Зрекл.=448

таким чином,витрати рекламискладають: 448 грн.


3.Розрахунокоптовоївідпускноїціни

>Розрахунокоптовоївідпускноїціниздійснюється напідставікалькуляціїсобівартостіпродукції на всіхетапахїївиготовлення.Розрахунокцеховоїсобівартостіздійснюється поформулі:

Зцех= М + Зінбуд>дод>соц>фзпенс +Доцех грн

>Сцех. = 26,62 +12,95 + 1,81 + 2,33 + 0,26 + 0,22 + 5,67 + 16,68 = 66,54 грн. (1)

де М -витрати наосновніматеріали йкомплектуючівироби ізурахуваннямвитрат натранспортування їхні на цей завод;

>Зпр - пряма (>тарифна)заробітна платаосновнихвиробничихробітників;

>Зд -доплати дозаробітної плати;

>Здод -додатковазаробітна плата;

>Зсоц -відрахування насоціальнестрахування;

>Зфз -відрахування до фондузайнятостіпрацівників;

>Зпенс -відчислення допенсійного фонду;

>Кцех –непряміцеховівитрати.

>Виробничівитрати,пов'язані ізвиготовленнямконструкції, щовключаються взаводськусобівартість,визначаються поформулі:

>Сзав =Сцех +Кзаг = 66,54 + 20,81 = 87,35 грн. (2)

деКзаг -непрямізагальнозаводськівитрати.

>Кожнепідприємство не лишевиробляє своюпродукцію, але й йреалізуєїї, томувраховуєтьсяреалізаційнівитрати, щовходять уповнусобівартість.

>Спов. =Сзав +Кпозавир = 87,35 + 6,73 = 94,08 грн. (3)

деКпозавир -непряміпозавиробничівитрати;

>Підприємствореалізує своюпродукцію загуртовоюціною, котравизначаєрозмірвиручки заводу.

>Цгурт =Спов + П = 94,08 + 18,82 = 112,90 грн. (4)

де П -плановийрозмірприбутку,якийрозраховується напідставірівнярентабельності, йвизначається поформулі:

П = (>Спов *Крент %)/100 % = 18,82 грн. (5)

Дляреалізаціїпродукціїпокупцяміснуютьвідпускніціни, у склад яківключаютьподаток надоданувартість,

>Цвідп =Цгурт + ПДВ = 112,90 + 22,58 = 135,48 грн. (6)

де ПДВ -податок надоданувартість,якийрозраховується заформулою:

ПДВ = (>Цгурт *Кпдв %)/100 % = 22,58 , грн. (7)

 

3.1Розрахуноквитрат наосновніматеріали

>Основнимматеріалом длявиготовленняданоїконструкціїєсклотекстоліт,якийвикористовується длявиготовленнядрукованої плати. Длявизначеннявитрат наосновніматеріали,необхіднорозрахуватимасузаготівки.Вонаобчислюється заформулою:

>Рзаг = V *p =L·i·h·p = 12,25·8,75·0,15·1,6 = 25,73 р = 0,0257 кг (8)


Де V -Об'ємпечатної плати,см

р -питомагустинасклотекстоліту (р>сг = 1,6г/см)

L -довжинадрукованої плати, див

й - ширинадрукованої плати, див

h -товщинадрукованої плати (>товщина одного кулі h = 0,15 див), див

>Витрати наматеріалидрукованої платирозраховуються заформулою:

М =Рзаг * Ц = 0,0257* 50 = 1,29 грн. (9)

 

де Ц -цінасклотекстоліту одногокілограма, грн.

Напідставіприведенихвищерозрахунківвизначаютьсявитрати наосновніматеріали втаблиці 4:

>Таблиця4-Витрати наосновні тадопоміжніматеріали.

>Найменуванняматеріалу >Одиницявиміру Нормавитрат на 1 пайку >Кількіст ипаєк

>Ціна за

>одиницю

>виміру,

грн.

Сума, грн.
>Склотекстоліт >Кг >Рзаг

0,0257

50 1,29
>ПрипійПОС-61 >Кг 0,001 250 0,006 1,50
>Лак ПФ >Кг 0,003 250 0,012 3,00
>Флюс >Кг 0,001 250 0,003 0,75
>Етиловий спирт Л 0,01 200 0,0063 1,26
разомвитрат: >М= 7,80

>Транспортно -

>заготівельні

>витрати (12%)

>Ттр-заг = 0,61
Разомвитрат наосновніматеріали ізурахуваннямзаготівельнихвитрат М1 = 8,41

>Ттр-заг = (>М *Ктр-заг %)/100% = 0,61 грн. (10)


деКтр-заг -відсотки натранспортно -заготівельнівитрати.

М1 =М + Ттр-заг = 8,41 грн. (11)

3.2Розрахуноквитрат накупувальнікомплектуючивироби

>Розрахуноквитрат накупувальнікомплектуючивиробиздійснюється напідставіданихспецифікацій: накупувальнікомплектуючивироби, щовходять уконструкцію, атакождоговірнихцін заодиницюкупувальнихкомплектуючихвиробів.

Весьрозрахуноквитратздійснюється втаблиці 5.

>Таблиця5-Розрахуноквитрат наККВ

>Найменув. Тип >Кількість, >Ціна за 1 Сума,
>виробу штук штуку, грн. грн.

>Конденсатори

С1 >К10 –17а 0,033 кмОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25
>С2 >К10 –17а 0,033 кмОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25
С3 >К53 – 18 150 кмx16ВОЖО.464.161.ТУ 1 0,30 0,30
С4 >К10 –17а 0,1 кмОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25
>С5 >К10 –17а2,2мкОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25
>С6 >К50-6 20 км x16ВОЖО.464.161.ТУ 1 0,30 0,30

>Мікросхеми

>DD1 >К564ЛА7ТТ3.362.0602 ТУ 1 3,10 3,10
>DA1 >К521СА3ТТ3.362.0602 ТУ 1 1,50 1,50

>Світлодіоди

>HL1 >АЛ156АаАо.336.076. ТУ 1 0,25 0,25
>HL2 >АЛ307БаАо.336.076. ТУ 1 0,15 0,15
>HL3 >АЛ307БаАо.336.076. ТУ 1 0,15 0,15

>Резистори

>R1 >C2-23-0,25-47кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R2 >C2-23-0,25-750кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R3 >C2-23-0,25-47кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R4 >C2-23-0,25-2кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R5 >C2-23-0,25-56ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02

>Продовженнятаблиці 5

>R6 >C2-23-0,125-4,3кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R7 >C2-23-0,25-750кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R8 >C2-23-0,5-670ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R9 >C2-23-0,25-2кОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02
>R10 >C2-23-0,25-47кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R11 >C2-23-0,125-410ОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02
>R12 >C2-23-0,25-3мОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02
>R13 >C2-23-0,125-1,4кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R14 >СП3-35-0,125-1кОЖО .468.134 ТУ 1 0,05 0,05
>R15 >C2-23-0,25-4,7кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R16 >C2-23-0,25-2кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R17 >C2-23-0,25-1кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R18 >C2-23-0,25-56ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R19 >C2-23-0,25-1кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R20 >СП5-2-100ОЖО .468.134 ТУ 1 0,05 0,05
>R21 >C2-23-0,25-2кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R22 >C2-23-0,25-2кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02
>R23 >C2-23-0,25-1кОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02

>Діоди

>VD1 >КД521СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08
>VD2 >ФД256аАо.336.076. ТУ 1 2,00 2,00
>VD3 >Д814АСМ3.362.207 ТУ 1 0,40 0,40
>VD4 >КД521СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08
>VD5 >КД247АСМ3.362.207 ТУ 1 2,60 2,60
>VD6 >КД521СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08
>VD7 >КД521СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08

>Транзистори

>VT1 >КТ816ГаАО.336.188 ТУ 1 0,65 0,65
>VT2 >КТ606БаАО.336.188 ТУ 1 0,75 0,75

>Продовженнятаблиці 5

>VT3 >КТ815БаАО.336.188 ТУ 1 0,55 0,55
>VT4 >КТ315БаАО.336.188 ТУ 1 0,55 0,55
>VT5 >КТ816ГаАО.336.188 ТУ 1 0,65 0,65
>VT6 >КТ208МаАО.336.188 ТУ 1 1,00 1,00
>VT7 >КТ315аАО.336.188 ТУ 1 0,15 0,15
Разомвитрат наККВ >Мккв = 16,89
>Транспортно-заготівельнівитрати (7,8%) 1,32
разомвитрат наККВ ізурахуваннямзаготівельнихвитрат >М2 = 18,21

>Ттранс-заг = (>Мккв *Ктр-заг %)/100% = 1,32 грн. (12)

Напідставіприведенихрозрахунківвизначається величинаматеріальнихвитрат наконструкцію, котрарозраховується заформулою:

М = М1 +М2 = 26,62 грн. (13)

де М1 -витрати наосновніматеріали ізурахуванням доставки (грн.)

М2-витрати наККВ ізурахуваннямтранспортування на цей завод (грн.)

3.3Розрахуноквитрат назаробітну платуосновнимвиробничимробітникам

 

>Розрахуноктарифноїзаробітної плативідносноодиницівиробуздійснюється по усім видамробіт,пов'язаних ізвиготовленнямдрукованої плати ізурахуваннямтрудомісткостізбірки та монтажу.

>Розрахунокзаробітної платиосновнимвиробничимробітникамздійснюється утаблиці 6


>Таблиця 6

>Розрахуноктарифної платиосновнимвиробничимробітникам

>Видиробіт >Розряд >Сумарнатрудомісткістьвиготовлення,хвил. >Хвилиннатарифна ставка, грн. Сума, грн.
>Механічні 1 15 0,0663 0,99
>Хіміко-гальванічні 2 40 0,0723 2,89
>Складальні 2 25 0,0723 1,81
>Монтажні 4 40 0,0900 3,60
>Налагоджувально-регулювальні 3 25 0,0800 2,00
>Контрольні 1 25 0,0663 1,66
разомтарифназаробітна плата ___ 170 ___ >Зпр = 12,95

Таким чином,заробітна платаосновнимвиробничимробітникамскладає 12,95 грн.

>Далірозрахуноквідпускноїцінивиробирозраховується іздопомогоюЕОМ.Необхідно привестироздруккалькуляціїсобівартості тарозрахункуціни.Він приведень утаблиці 7

>Таблиця7-Роздруккалькуляції

>Найменування >Сума,грн
>Витрати наосновніматеріали 8,41
>Витрати напокупнівироби 18,21
Пряма (>тарифна)заробітна плата 12,95
>Доплати дозаробітної плати 1,81
>Додатковазаробітна плата 2,33
>Відчислення допенсійного фонду 5,67
>Відрахування насоціальнестрахування 0,26
>Відрахування до фондузайнятостіпрацівників 0,22
>Непряміцеховівитрати 16,68
>Усього:цеховасобівартість 66,54
>Непрямізагальнозаводськівитрати 20,81
>Усього:заводськасобівартість 87,35
>Непряміпозавиробничівитрати 6,73
>Усього:повнасобівартість 94,08
>Плановийприбуток 18,82
>Усього:оптовацінавиробу 112,90
>Податок надоданувартість 22,58
>Усього:відпускнацінавиробу 135,48

4.Побудоваграфікабеззбитковості

>Побудоваграфікадосягненнябеззбитковостідозволяєвизначитивплив наприбуток підприємстваобсягіввиробництва йпродажів,постійних йзміннихвитрат, атакожоптовихцінконструкції.

Дляпобудовиграфікабеззбитковостінеобхідно вповнійсобівартостіконструкціївиділитизмінні (V) йпостійнівитрати (М).

Дозміннихвитратвідносять:

V = М +Зпр +>Зд +Здод = 26,62 + 17,09 = 43,71 грн. (14)

Допостійнихвитратвідносяться усііншіпоказники, щоскладаютьповнусобівартістьпродукції:

М =Спов - V = 94,08 – 43,71 = 50,37 грн. (15)

Дляпобудовиграфікабеззбитковостінеобхідновикористовуватизаданупрограмувипускувиробу Nприм, щовизначається напідставімаркетинговихдослідженьринку (див.таблицю1).

Значимістькритичноїпрограмивипуску чи точкубеззбитковостівизначаютьаналітично поформулі:

>Nкр = (H *Nшт) /(>Цвід – V) = (50,37·3500)/(135,48-43,71) =

= 1922 прим. (16)

Уточцібеззбитковостідосягаєтьсярівенствовитрат йреалізаційнихнадходжень,тобто приобсязівипускупродукції,рівногокритичному,підприємство не якщо матірприбутку,виторгвідшкодовує лишевитрати підприємства.Щобвиробництводаноїконструкції принеслопідприємствуприбуток,необхіднореалізуватиїї вкількості більше, ніж уточцібеззбитковості. Привипускупродукції вкількостіменш,чимвизначеноточкоюбеззбитковості,підприємствозмушенепідвищуватиціну, тому прискладаннідоговорів ззамовникамипідприємство виннедодаткововизначитиціни нацюконструкцію.


>Висновки

Уекономічнійчастині дипломного проектурозглянутіосновнірозділибізнес-плану.Отриманірезультатизводяться утаблицю 7. Напідставіпроведенихрозрахунківробитьсявисновок про ті, щоотриманапроектнаоптоваціна,конструкції,нижчеякоїпідприємство не виннеукладати догоди поїїреалізації, боможе понестизбитки.

>Реалізованаціна вроздробіскладаєбіля 94,08 гривень.Цінааналогічнихпристроївзначновище, ніжцінапроектованого. Цезв'язано із тім, щопристрої,даного типу, невипускаються.Основначастинааналогічнихпристроївзакуповується за кордоном увідомихвиробників.

>Таблиця8-Зведеніекономічніпоказникипроектованоїконструкції

>Змістпоказників >Оди-ницявиміру Сума, грн. >Примітки
1Прогнозованийобсягвипускуконструкції увиробництві >Шт. 3500 >Табл. 2
2Оптовавідпускнацінаконструкції >Грн. 112,90 >Табл. 7
3Витрати реклами >Грн. 448 >Табл. 3
4Умовно -постійнівитрати >Грн. 50,37 Формула 15
5Переміннівитрати >Грн. 43,71 Формула 14
6Беззбитковістьвиробництвадосягається привипуску >Шт. 1922 Формула 16
7Прибуток послереалізаціїконструкції >Грн. 18,82 >Табл. 7

>Приклад: данийпристрійєцілкомдоцільним уринковихумовах. Цевикликано

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація