Реферати українською » Маркетинг » Вибір маркетінгової стратегії та Оцінка її ефектівності


Реферат Вибір маркетінгової стратегії та Оцінка її ефектівності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«>Вибірмаркетинговоїстратегії таоцінкаїїефективності»


>Зміст

>Вступ

1.Загальна характеристика підприємства

1.1Загальнівідомості пропідприємство: структура,досвід роботи наринку,спеціалізація,конкурентніпереваги

1.2 Характеристика таоцінкаконкурентнихпереваг підприємства

1.3Маркетинговастратегічнасегментація

1.4Аналіз маркетинговогосередовища

2.Вибірстратегії

2.1Ринковастратегія

2.2Ціновастратегія

2.3Комунікаційнастратегія

2.4Маркетинговастратегіяуправління портфелембізнесу підприємства

2.5Маркетинговіконкурентністратегії

3.Оцінкаефективностівиборустратегії

3.1Етапиреалізаціїстратегії

3.2Аналізефективностівиконаннястратегій

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

Одним ізнайбільшактуальнихзавданьсучасногорозвиткуекономіки Україниєстворення умівефективного йдинамічного переходу доринковихвідносин.Аналіздіяльностівітчизнянихпромисловихпідприємств показавши, щостратегічнеуправління упромисловомукомплексі України насьогоднішній деньпереживаєстадіюзародження.

>Стратегічнеуправління яктехнологіяефективногокерування вумовахпідвищеноїнестабільності іневизначеностіфакторівзовнішньогосередовищастає особливоактуальним.

>Стратегічний маркетингєскладовою маркетингового тастратегічного менеджментуфірми.Йогоосновна позначкаполягає врозробцімаркетинговоїстратегії длядосягненнямаркетинговихцілейфірми ізурахуваннямринковихвимог таможливостейфірми.

>Основні заподіяннястратегічного маркетингуполягають вуточненнімісіїфірми,визначенняцілей,розробкастратегіїрозвитку і забезпеченнязбалансованоїструктури товарного портфелюкрізь максимальногнучке і ефективноговикористаннянаявнихмаркетинговихінструментів,ресурсів,науково-технічногопотенціалу,інноваційноїдіяльності йпідприємницькоїініціативи.

>Основноюметою роботиєвивченняосновнихмаркетинговихстратегій йзастосування їхнього наприкладіТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»


1.Загальна структураТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»

 

1.1Загальнівідомості пропідприємство: структура,досвід роботи наринку,спеціалізація,конкурентніпереваги

>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»знаходиться в м.Конотопі, повул..Вирівській 64,Сумськоїобласті. Конотопрозташований упівнічнійчастині України в 250 км від м. Києва й 120 км відкордонів ізРосією йБілорусією.Вінєосновним центромзалізничних йавтомобільнихперевезень із України вРосію йБілорусію.Близько до Конотопарозташованітаківажливіпромислові реґіони якДонецька йДніпропетровськаобласті,звідкіляпідприємствоодержуєсировину.

УосновіорганізаційноїструктуриуправлінняТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»,закладений принципрозподілу підприємства зафункціональноюознакою на 11структурниходиниць, щомають усвоємупідпорядкуваннівиробничіпідрозділи.

>Перевагиданоїструктуриполягають у бо:

стимулюванняділової йпрофесійноїспеціалізації;

зменшуєтьсядублюваннязусиль йспоживанняматеріальнихресурсів уфункціональнихнапрямках;

поліпшуєтьсякоординація йкомунікаціяміжфункціональнимипідрозділами.

Структура, щонайкращедозволяєорганізаціїефективновзаємодіяти іззовнішнімсередовищем, продуктивно йдоцільнорозподіляти йнаправлятизусиллясвоїхспівробітників й, таким чином,задовольнятипотребиклієнтів йдосягтивстановленіцілі ізвисокоюефективністю.

>СпеціалізаціяТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»,зосереджена навиробництвігільзциліндріввисокоїякості, щовідповідаютьвимогамведучихсвітовихдвигунобудівнихкорпорацій.Наявна базавиробничогоустаткуваннядаєТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»можливістьвипускатигільзиповітрянихкомпресорів,кораблів йіншоїтехніки, де яксилову установкувикористовуються 4-хтактнідвигуни.

>Існують тривиди на котріподіляютьсягільзи:

1.Гільзициліндру дляавтотракторнихДВЗ ізкомпресійнимзапаленням;

2.Гільзициліндру дляавтотракторнихДВЗ ізіскровимзапаленням;

3.Гільзи (втулка)циліндру длятепловозних,судових йстаціонарнихдизелів.

>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» сталонайбільшим в Українівиробниківпоршнів тагільзовихциліндрів доавтомобільних,тракторних,корабельних татепловознихдвигунів йзаймаєпровіднемісце вційгалузі.Більшачасткапродукціїекспортується врозвинені країнисвіту.[9]

>Основними конкурентами: КП «>Київтрактородеталь», «>Харківськійтракторний завод», ВАТ «>Мотордеталь», ВАТ «>Алпомиш»,MAHEL Gmb таінші.

>Відповідно донаявнихдомовленостейпостачаннягільзициліндрівкомпанії «>Nemak»здійснюється черезкомпанію «>ERSEngineering Co (США)», щозабезпечуєпредставленняінтересівТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» вПівнічнійАмериці.

>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»почавпостачаннягільзициліндрів для секторазапаснихчастинПівнічної Америки ізтравня 2002 року. У даний годинупідприємствоздійснюєпостачання 3-хтипівгільзициліндрів:1815674С1,1810504С2,189935С4.

Дляподальшогорозвитку проекту на поставкигільзициліндрів длякомпанії «>Nemak»потрібнерозширенняіснуючихвиробничихпотужностей напідприємстві, щозабезпечатьвиконанняобумовленогозамовником плану поставок.


1.2 Характеристика таоцінкаконкурентнихпереваг підприємства.

>ПроведемооцінкуконкурентнихперевагТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» в Україні.

>Таблиця 1.1 –Оцінкаконкурентнихпереваг

Сфераконкурентнихпереваг >Показникиконкурентнихпереваг в Україні
>Організаційніконкурентніпереваги

>Розміри підприємства

>Досвіддіяльності

>Ефективність менеджменту

>Фінансовамогутність

>Розмірресурсноїбази

>СьогодніТОВ «>Мотрдеталь-Конотоп»є одним ізнайбільших в Українівиробниківгільз длярізноїтехніки. Протягомостанніх роківпідприємствопостійнозбільшуєобсягивипускупродукції.Воноспівробітничає ізбагатьмапідприємствами ізрізнихчастин світу, йпродовжуєосвоюватиновііноземні ринки.

У підприємства великийдосвід – 70 роківуспішноїдіяльності.

Широка номенклатура,освоєння новихперспективнихвидівпродукції, атакож широкагеографія поставокгарантуєстабільніфінансовінадходження, від якізалежитьбезперебійна робота підприємства,виплатазаробітноїплатні персоналу,платежі до державного бюджету таін.

>Функціональніконкурентніпереваги Маркетинг

>Іміджфірми

Знанняспоживачів

>Ефективністьмаркетинговихстратегій

>Маркетингова служба напідприємствізнаходиться надоситьвисокомурівні.Компаніямаєстабільновисокийіміджсередсвоїхпартнерівзавдякивисокійякостіпродукції,тривалогоперіоду роботи наринку тасвоєчасностівиконанняконтрактів.

>Виробни-

>цтво

>Технологія

>Якістьтоварів

>Ефективністьвиробництв

>Підприємствооснащенесучаснимустаткуванням ймаєунікальнітехнологічніможливості.

>Також можнасказати, що напідприємствірозроблена йефективнодіє системауправлінняякістюпродукції, Якаєчастиноюзагальноїсистемиуправліннявиробництвом.Сьогодні системауправлінняякістювключає усіелементи,регламентованінаціональними йміжнародними стандартами вційобласті.

>Кадри

>Кваліфікація персоналу

>Досвідпрактичноїдіяльності персоналу

>Чисельністьпрацівниківскладаємайже 1510чол., котрімаютьбагаторічнийдосвід в сферілиттєвоговиробництва тамеханічноїобробки.Управлінський персонал підприємства,відкритийновимиідеями йвпевнено собіпочуває до умівринковоїекономіки.Кваліфікаційніменеджериприймаютьважливірішення помодернізаціїтехнологічногопроцесусистемиякості йздійснення контролюякості.Також напідприємствівідбуваєтьсяперіодичнонавчання, щовключає якпрактичні то йтеоретичнізаняття ізпідвищеннякваліфікаціїкадрів.
>Переваги, котріґрунтуються навзаємовідносинах ззовнішнімиорганізаціями >Налагодженівідносини ізпостачальниками >Підприємствомаєпостійнихпостачальників, котріпостачаютьякіснусировину із таких областей, як:Донець,Дніпропетровськ,Запоріжжя,Нікополь таінші.
>Робота ізпосередниками >Підприємствоспівпрацює іздекількомапосередницькимиорганізаціями.Основноюєкомпанія «>ERSEngineering Co» -займаєтьсяпроектуванням,конструюванням йнаданняконсультаційнихпослуг

Отже, зприведеноїтаблиці мибачимоконкурентніпереваги підприємстваТОВ «>Мотордеталь-Конотоп.Підприємствомає своюцільовуаудиторію,постачальників, ізякимидосить давноспівпрацює тапосередників. Своюпродукціюпідприємство не так на територї України, але й і за кордон.Підприємствомаєдужеякіснупродукцію, Яка бувсертифікованасистемоюякості заISO/TS 16949

 

1.3Маркетинговастратегічнасегментація

 

>Проведемооцінку сегментаринкугільзициліндрів, щозаймається >ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп», м. Конотоп.Будемовраховувати, що для болееякісноїоцінки уданомувипадкуслідвикористовуватимножиннусегментацію. Таким чином,проаналізуємоспецифікуспоживчихзапитів за такими чинниками:

>Географічні:

регіон, вякому працюєфірма – м. Конотоп;

чисельність населення – 96 000 Чоловік;

щільність населення – 954чол. на 1 км2;

кліматичний пояс –помірний.

>Демографічні:

вік – не так накористування товаромгільзициліндрів;

сімейний стан - не так накористуванняданим товаром;

стати – не так навибір;

рівень –невпливає;

професія – не так навибір;

освіта – не так накористуванняданим товаром.

>Психографічні:

соціальнийпрошарок – згідно табл. 1.2 -великііноземні підприємства, котрімаютьсереднійрівень статку;

особистіякості – згідно із табл. 1.3 -споживачівибагливі доякості таціни товару, атакож до умів доставки.

>Особливостіповедінкиспоживачів:

рівеньвипадковостікористування –відсутній;

рівеньзацікавленості вкористуванні –високий;

емоційне ставлення докористування –бажанекористування.

>Різновидиспоживачів:

великізамовники –основнамаса;

дрібнізамовники – невеликамаса

посередники –майжевідсутні;

кінцевіспоживачі –усізамовники.

>Особливостізапитівспоживачів:

відносно характеристик товару –високаякістьматеріалу, длявиготовленнягільзи;

відноснометодівреалізації –традиційніканализбуту.


>Таблиця 1.2 -Аналіззапитівспоживачівгільзициліндрів

>Параметрипродукції >Груписпоживачів завіком та доходами
>Вітчизняні підприємства >Іноземні підприємства
>великі >середні >малі >великі >середні >малі
>Якістьпродукції 3 3 3 3 3 3
>Цінапродукції 2 3 3 2 2 3
>Умови доставки 2 2 2 3 3 3
>Зовнішнійвигляд 1 2 2 3 2 2
Рекламапродукції 1 2 1 3 2 2
>Всього 9 12 11 14 12 13

>Оцінки балу: 3 –маєвеликезначення; 2 –враховується черезіншихфакторів; 1 – практично невраховується.

>Таблиця 1.3 –Визначенняринковихпозиційгільзициліндрів

>Видиспоживачів >Параметрипродукції
>Якістьпродукції

>Ціна

>продукції

>Умови

доставки

>Зовнішнійвигляд Рекламапродукції
>Вітчизнянівеликі підприємства *** ** ** * *
>Вітчизнянісередні підприємства *** *** ** ** *
>Вітчизнянімалі підприємства *** *** ** ** *
>Іноземнівеликі підприємства *** ** *** *** ***
>Іноземнісередні підприємства *** ** *** ** **
>Іноземнімалі підприємства *** *** *** ** **

 * -несуттєвий чинник.

** -суттєвий чинник.

*** -дужесуттєвий чинник.

 

>Виробничо-економічний:

економічний станпідприємств-споживачів –нормальнефінансове становище;

масштабипідприємств-споживачів – віддрібних до великихпідприємств

>Специфікаорганізаціїкупівлі:

термінпостачання –договірні, як правило,цеперіод години после оплати;

форма татерміни оплати –готівкою, бажанаможливістьнадання кредиту,чекова.

>Відгуківcспоживачів:

проякістьпослуг –якістьдужевисокоцінується;

методипросуваннярекламних таіншихпослуг наринку –замовлення через факс та черезІнтернет.

>Цільовінастановикерівництва підприємства:

обслуговувати всіхзамовників безвинятку;

поможливостізацікавитиклієнтівкористуванняданоюпродукцією й вподальшому;

Характеристикарекламнихпослугконкурентів:

більшаціна;

заотриманимиданими із табл. 1.5 результатамикращіпозиції за чинником «>Просуваннявласноїпродукції наринок», «>Технічніякості», «>Зручність увикористанні», «>Ефективність каналузбуту».[2]

Дляскладання табл. 1.5необхіднорозрахувативагові характеристикифакторівконкурентоспроможності (>табл.1.4).

>Таблиця 1.4 –Визначеннявагових характеристик

>Параметри 1 2 3
>Якістьпродукції 1 1 2
>Просуваннявласноїпродукції 0 1 1
>Ефективністьканалівзбуту 0 0 1
разом 4

У1 = 2/4 = 0,5 У3 = 1/4 =0,25 У2 = 1/4 = 0,25


>Таблиця 1.5 –Оціночнатаблицяконкурентоспроможностігільзициліндрів ТЕ «>Мотордеталь-Конотоп» та ВАТ «>Алпомиш»

>Факториконкурентоспроможності >Конкуруючі підприємства
>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп ВАТ «>Алпомиш»
>значення >оцінка >значення >Оцінка
1 2 3 4 5
>Якістьпродукції (0,5)
>Вартістьвиготовленнягільзи (грн.) 76 3 84 2
>Швидкістьвиконаннязамовлення,днів 20 3 18 2
>Технічніякості,бали 3 3 3 3
>Зовнішнійвигляд,бали 2 2 3 3
>Зручність увикористанні 2 2 4 3
>Всього за чинником ізурахуванням ваги 6,5 6,5
>Просуваннявласноїпродукції (0,25)
Станреклами,бали 1 2 3 3
>Наявністьпостійноїклієнтури,бали 2 2 3 3
>Всього за чинником ізурахуванням ваги 1 1,5
>Ефективністьканалівзбуту (0,25)
>Користуючисьпослугамипосередників 2 2 3 3
>Традиційний каналзбуту 3 3 3 3
>Всього за чинником ізурахуванням ваги 1,25 1,5
>Загальнакількістьбалів 8,75 9,5

Заформулоювизначимомісткістьнішіринкурекламигільзи длявикористання увласномубізнесі:

Є = П * До * Двид * Дкуп (1.1)

Для цоговизначаємо:

1Кількістьпотенційнихспоживачів націльовомуринку (П), котрарозраховуєтьсявиходячи із числапідприємств, щопотенційноможутьзамовити рекламу,дорівнює 153.

2Коефіцієнтчастотиповторнихзамовлень товарупротягом 1 року (До)дорівнює 2,визначенийвиходячи із того, щосереднякількістькористуваннярекламигільзициліндрівскладає 1 разів замірялися вбити 6місяців;

3Часткуспоживачів, котрівіддаютьперевагу конкретномупідприємству (Двид),дорівнює 0,5, щорозраховуєтьсявиходячи ізкількостіконкуруючихпідприємств наданомусегментіринку.

4Часткуспоживачів, котріфінансово йпсихологічноготовізамовлятивиділенірекламніпослуги (Дкуп),визначенавідповідно допопередніхдосліджень,дорівнює 0,8

Таким чином,місткість сегментаринкурекламигільзиданого підприємства

Є = 153 * 2 * 0,5 * 0,8 = 122 (заступник.)

Отже сегментринкуТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» наринкурекламнихпослугскладає 122замовникиреклами на 1рік.[5]

1.4Аналізмаркетинговасередовища

>Проведемоаналіз маркетинговогосередовища задопомогоюПЕСТ –аналізу. Дляоцінки маркетинговогосередовищаТОВ «>Мотрдеталь-Конотоп»виконаємоПЕСТ –аналіз –аналізринку зачотирмагрупамифакторівмакросередовища:політичні,економічні,соціально-демографічні,технологічні.

>ПЕСТ –аналізпроводять уформітаблиці,поділеної начотирисегменти.Кожен ізфакторівмаєвідповіднувагомість (V) дляданоїгалузі тавідповіднийвплив (У),якийвиражається задопомогоюоцінок:

1 –незначнийвпливоціночного чинника (>майже доповноївідсутності)

2 – чинникмаєдеякийвплив на діяльністьфірми

3 – чинник узначніймірімаєвплив на діяльністьфірми

Силавпливу (Р) шкірногоокремого чинникавизначається заформулою:

Р = V * B (1.2)

>РезультатипроведенняПЕСТ –аналізупредставлені втаблиці 1.6

>Таблиця 1.6 –ПЕСТ –аналізТОВ «>Мотрдеталь-Конотоп»

>Політичніфактори V B >P >Соціальніфактори V B >P

§Дійснезаконодавство в стране

§Міжнароднезаконодавство

§ Політичнастабільність

§Політичний курс

§Податки

§Митні правила

§Фінансування,гранти

§Державнерегулюванняекономіки

0,1

0,15

0,05

0,2

0,15

0,2

0,1

0,05

2

2

1

3

2

3

2

1

0,2

0,3

0,05

0,6

0,3

0,6

0,2

0,05

§Демографічнаситуація в стране

§Мобільністьпрацюючого населення

§Рівеньосвіти

§Захистспоживачів

§Місцевіутворення

§Репутація підприємства,імідж

§Зв’язки ізгромадкістю

0,15

0,2

0,1

0,1

0,1

0,15

0,2

2

3

2

2

2

2

3

0,3

0,6

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

Сума 1 Сума 1
>Середняоцінкавпливуполітичнихфакторів 2 >Середняоцінкавпливусоціальнихфакторів 2,3
Силавпливуполітичнихфакторів 2,3 Силавпливусоціальнихфакторів 2,4
>Економічніфактори V B >P >Технологічніфактори V B >P

§Економічнаситуація

§Спеціалізаціягалузей

§Рівеньінфляції

§Специфікавиробництва

§Рівеньрозвиткуканалівзбуту

§Міжнародніекономічнізв’язки

0,25

0,25

0,1

0,1

0,1

0,2

3

3

2

2

2

3

0,75

0,75

0,2

0,2

0,2

0,6

§Рівеньрозвитку науки йтехніки

§Фінансуваннядосліджень

§Зміна йадаптація новихтехнологій

§Виробничаємність

§ Доступ дотехнологій,ліцензування,патенти

§Проблемиінтелектуальноївласності

0,15

0,2

0,15

0,2

0,2

0,05

0,05

2

3

2

3

3

1

1

0,3

0,6

0,3

0,6

0,6

0,05

0,05

Сума 1 Сума 1
>Середняоцінкавпливуекономічнихфакторів 2,5 >Середняоцінкавпливутехнологічнихфакторів 2,1
Силавпливуекономічнихфакторів 2,7 Силавпливутехнологічних чинник 2,5

Таким чином,провівшианаліз маркетинговогосередовищаТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» можназаробитизагальнийвисновок, що на діяльність підприємстванайбільшийвпливмаютьекономічніфактори татехнологічнімакросередовища.[7]


2.Вибірстратегії

 

2.1Ринковастратегія (>стратегія зростанню)

>Можнавиділити тристратегіїрозвиткуфірми й,відповідно, тримаркетинговістратегії,залежно відзагальноекономічного стануфірми:

·стратегіївиживання;

·стабілізації;

· зростанню.

Останністановлятьнайбільшийінтерес,оскількисамезростання,тобторозширеннямасштабівдіяльностіфірми,дозволяєзбільшитиприбуток,обсяг продаж,часткуринку.

>Вибір напрямі зростаннюобумовлює йвибірмаркетинговихстратегій:

1.Стратегійінтенсивного зростанню, котріпередбачають збільшенняобсягу продаж,ринковоїчастки таприбутку шляхомінтенсифікаціїнаявнихресурсівфірми.

2.Стратегійінтегративного зростанню, котріпередбачають збільшенняобсягів продаж,ринковоїчастки таприбутку шляхомоб’єднання ізіншимисуб’єктамиринковоїінфраструктури підприємства (>посередниками,постачальниками, конкурентами).

3.Стратегійдиверсифікації, котріпередбачаютьпереорієнтаціюдіяльності підприємства нановіперспективні ринки івиробництвопринципово новихтоварів для новихспоживачів.

ДляТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» недоцільнодиверсифікуватисвоєвиробництво.

Уданійситуаціїнайбільшдоцільним якщо звернистратегіяінтенсивного зростанню, асамемобілізуватиіснуючіресурси длявиживання йвдалогофункціонування підприємства, атакожперемоги уконкурентнійборотьбі ізконкурентнимифірмами.[3]

Таким чином, дляТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»пропонуєтьсястратегіярозвиткуринку,тобтозбутіснуючого товаруновимпокупцям на нових ринках. Отже,підприємство винневиконатитакі дії:

·Зробитианалізпотенційні ринкизбуту, деє внаявностіконкурентів,пошукможливихніш й т.д.

·Приймати доля врізноманітних, а й уміжнароднихвиставках.

·Післяучасті увиставках, де булиукладені догодиотриматизамовлення навиготовленнягільзи тощо.

 

2.2Ціновастратегія

Для шкірного підприємстваважливим встратегічномуплануваннієвибірціни, котразадовольнятимеспоживача й якщоприноситивиробникуприбуток.

>Існуютьтаківидиціновихстратегій:

· для новихтоварів;

· длямодернізованихтоварів;

· длятрадиційнихтоварів.

Ос-кількипідприємствовибралоринковустратегіюрозвиткуринку, товикористовувати для підприємстваціновістратегії для новихтоварівєнедоцільним.Якщо говорити простратегіюцін намодернізованітовари, топідприємство якщомодернізувати своїтовари, взалежності відвиявлення нових потребпотенційнихспоживачів.

Отже,найбільшкращою йрекомендованоюстратегієюціноутворення длятрадиційнихтоварівєстратегіягнучкихцін,тобтовстановленнярівняцінизалежно відкон’юнктуриринку, щосформувалася на даний момент години. Данастратегіятакожпідходитьще і бо вумовахнестабільності йкризиціни насировину таенергоресурси частозмінюються, але вкінцевий продукт якщомінятися.

Ос-кільки підприємства невстановлюєоднаковоїстратегії длявсієїпродукції, тодоцільновикористовуватистратегіюдоговірнихцін, данастратегіядопомагаєутриматиринковіпозиції підприємства вумовахвисокоїконкуренції.

>Специфікапромисловихпідприємствє такою, щобільшістьугодукладаються впроцесідовгостроковихпереговорів, йцінаформується взалежності відзамовлення йнеобхідногорівняобслуговування.Деякихспоживачівнеобхіднозаохотити дляподальшої співпрацю й ізцієюметоюнадаютьсязнижки.[8]

>Підприємствоможенадатитакізнижки длясвоїхспоживачів табл. 2.1

>Таблиця 2.1 –Видизнижок дляТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»

>Знижка «сконто» >Надають тімспоживачам, котрісплачують за товарранішевстановленоготерміну чиготівкою.Цей видвикористовується в основному для оплатитоварів побезготівковомурозрахунку тавиконання умів договору.
>Спеціальнізнижки >Надаютьсяпостійнимпокупцям, атакожпокупцям, в якіпродавецьнайбільшезацікавлений
>Оптовізнижки >Надаютьсяпокупцям за великийобсягзамовленої чикупованоїпродукції.

 

2.3Комунікаційнастратегія

 

>Комунікаційнастратегія – комплекснапрограмадій, котраспрямована навибірприоритетнихінструментівмаркетинговихкомунікацій, їхніоптимальнепоєднання тапосиленняінтегративноговпливу наспоживачів.

>ПідприємствоТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» багато роківпрацюючи як ізукраїнськимипідприємствами то й іззарубіжними. Ащоботримуватиналежніприбутки,підприємствунеобхідно не лишереалізовуватиякіснупродукцію, але й інеобхіднатехнологія для йогопереробки.Підприємствотакожприймає доля всоціальних таблагодійних проектах.

>Розглянеосновніетапикомунікаційнихстратегій дляТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»:

1.     >Визначеннякомунікаційнихцілей

>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»вирішило провестикомунікаційнуполітику для збільшенняобсягів продаж, збільшенняприбутку, збільшенняімпульснихзакупівель,залучення новихспоживачів.

Отже,ціль –збільшитиобсяг на 10%.

2.     >Визначенняринковихцілей

>Ринковіцілі будутьузгоджені ізкомунікаційнимицілями.Попит нагільзуциліндрівєспадний, томуметою якщо підвищитипопит. Дляцієїціліосновним виглядом маркетингуєремаркетинг.

3.     >Аналізцільовоїаудиторії

>ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»розповсюджує своюпродукцію наринку України,країнах СНР тасвітовийринок.Підприємствопоставляє понад 30країнам світу.

>Цільовааудиторія:

·мотобудівельні підприємства, котрікупуютьгільзи вякостікомплектуючихвиробів нанові;

·мотороремонтні підприємства, котрівикористовуютьгільзи приремонтнідвигуна;

·власникирізноїтехніки,юридичні йфізичні особини, котрі самремонтують своютехніку.

·посередники, котрікупуютьгільзу дляпослідуючого перепродаж.

4.     >Аналізсучаснихтенденцій наринкумаркетинговихкомунікацій

>Розвиток науки йтехніки прямопропорційновпливає нарозвитокрекламнихтехнологій. Усучасному світіпостійновдосконалюються чиз’являютьсяновіінструментимаркетинговихкомунікацій. Цедозволяєзнаходитиновіпідходи доспоживачів,використовуватимотиваційнічинники,яким неприділяласяувагараніше. Цеважливийнапрямок умаркетинговійдіяльності,бо людипристосовуються доіснуючихінструментівкомунікацій, та менше нимиреагують.

Наступного дня широко поширеннянабулиBTL-інструменти, ніжATL-методи.

Досучаснихметодівмаркетинговихкомунікацій належативірусний маркетинг,партизанський,латеральний,ремаркетинг,синхромаркетинг,аромамаркетинг,холістичний,нейромаркетинг,екологічний таінші.

Дляпросуваннягільзисередсучаснихметодів можнавиділитиекологічний маркетинг,акції,можливо,бенчмаркетинг,щобвизначити якіноземнікомпаніїзалучують.

5.Вибірінструментівкомунікації

ДляпросуваннягільзициліндрівТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»такіметодикомунікації як реклама,виставки та ярмарки,стимулюваннязбуту, спонсорство в сфері спорту й культури (>спортивніміські заходь),фірмовий стиль, упаковкатощо.[9]

Реклама:

– реклама вмережі Internet;

–блочна реклама вжурналі «>Бізнес.Послуги»;

>Стимулюваннязбуту –короткострокові заходь ззалученнямпокупців(сезоннізнижки),стимулюваннядистриб’юторів (>проведеннясемінарів).

>Виставки – «>Інтерагромаш» м. Ростов на Дону.

6.Розробленнястратегії окремихінструментівмаркетинговихкомунікацій

>Необхіднорозробитистратегічнірішення для шкірногоелементумаркетинговихкомунікацій, котрі булиобрані. Для шкірногоінструменту варторозробитизвернення доспоживачів,мотивація тавибірканалівпередачізвернення.

>Розробленнярекламноїстратегії

Умережі Internet якщозапропонована рекламагільзи насайті самого підприємстваmotordetal.com.ua

>Концепціїзвернення доспоживачів: заголовок ізфірмовимнадписом «>ГільзиМотордеталь – Конотоп»,нижчерозміщений текст,тобтоінформація проасортимент таякістьгільз, пропідприємство.Найцікавішачастинавключаєзображеннягільзирозміщеної всерозмірвікна. Азавершальниметапомрекламноїсторінкиє гасло - ">Зробисвоє життякомфортним...".

>Вибір видувпливу наспоживачів: >використовуютьсяемоційнімотиви –необхідновизвати увідвідувачівсайтівбажаннявіддатиперевагугільзіданого підприємства.

>Інформація нацих сайтах якщоопублікована всімамовами, котріпропонуються дляперегляду того чиіншого сайту.

При >участі у ярмарках тавиставкахТОВ «>Мотрдеталь-Конотоп» виненякомогацікавішепредставити своюпродукціювідвідувачам. Поможливостіпрезентувати задопомогою дизайну й монтажустендів..

7.                >Розробка рекламного бюджету

>Існуютьрізніпідходи доформування бюджетумаркетинговихкомунікацій.ТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» будемовикористовувати один ізметодів «>знизу вгору», асаме – бюджетвпливу насприйняття, щоналежить дометодіввиходячи ізкомунікативнихзавдань.

 

2.4Маркетинговастратегіяуправління портфелембізнесу підприємства

>Проведемоаналіз портфелябізнесуТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» якуспеціалізується навиробництвігільзциліндрів.

>Побудуємо >матрицюБостонськоїконсультативноїгрупи (рис.2.1)наосновівихіднихданих (>таблиця 2.2)


>Таблиця 2.2 -Вихіднідані

СДП

>Об’ємреалізації

млн. грн

Темп зростаннюринку, % >Ринковачастка,%
>ТОВ «>Мотрдеталь-Конотоп» «>Hemak»
>Гільзи длялегкових машин 72 632 10 20,5 19,8
>Гільзи длягрузовихавтомобілів 42 720 7 13,7 15,2
>Гільзи длятракторів 56 223 5 15,2 18,7
>Гільзи длясудів 64 523 2 19,8 13,2
>Гільзи длялокомотивів 26 601 6 10,6 9,03
262699 - - -

>Розрахуємо для шкірного СДПвідноснуринковучасткуфірмичастку СДП.

де,РЧФ –ринковачасткафірми;

>РЧК –ринковачастка конкурента.

>Результатизапишемо втаблицю2.3

>Таблиця 2.3 –Результатирозрахунків

СДП >Відноснаринковачасткафірми >Частка СДП
>Гільзи длялегкових машин 1,04 0,28
>Гільзи длягрузовихавтомобілів 0,90 0,16
>Гільзи длятракторів 0,81 0,21
>Гільзи длясудів 1,5 0,25
>Гільзи длялокомотивів 1,17 0,10

>Побудуємоматрицюнаступним чином:

Навертикальнійосівідкладаємопрогнознізначеннязростання (>зменшення)темпівзростанняринку -максимальне ймінімальне.Горизонтальналініяділитьцейдіапазоннавпіл. Нагоризонтальнійосівідкладаємодіапазонзмінвідносноїчасткиринку підприємства порівняно із конкурентом,якийзаймаєнайбільшучасткуринку.Вертикальналінія проходити через ту точку цогодіапазону,починаючи ізякоїспостерігаєтьсязменшенняпитомихвитрат, чи через точку ізвідносноючасткоюринку, щодорівнюєодиниці.

Дляданоговипадкумінімальнезначення - 2%, амаксимальне – 10%.Цейдіапазонвідкладаємо навертикальнійосіматриціБКГ. Длязручностіпобудовиматриці навертикальнійосівизначимодещобільшийдіапазонзначень від -2 до 14 ((10-2)/2). Серединаосістановитьзначення – 8 ((14-(-2))/2).

>Рис. 2.1 –МатрицяБКГ

>Проаналізувавшибізнес - портфельТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» можназробитивисновок.Підприємствомає один СДП 1 ізнайбільшоючасткою узагальномуобсязі продаж уполі «>Зірки», щодаєзмогуотримуватистабільні. СДП 3 ізнайменшоюпитомоювагою та СДП 4потрапили в «>Дійнікорови». СДП 2 й СДП 5потрапили в «>Собаки».[4]

>Розглянемодетальнішедануситуацію.

До поля «>Зірки»потрапилигільзи длялегкових машин.Дійснотемпизростанняринкуєвисокими йвідноснаринковачасткафірми вданій сферітакожєвисокою.Проте, ізогляду тих, що уже внаступнихрокахпрогнозуєтьсязначнеуповільнення темпу зростаннюринку, тоєвисокаймовірність того щонезабаром даний СДПперейде ізрозряду «>Зірок» дорозряду «>Дійнихкорів». Томустратегіядіяльності підприємстващододаного СДПмає бутиспрямована напідтриманняконкурентнихпереваг (>наприклад,вкладаннякоштів у маркетинг ізметоюзбереженняринковоїчастки СДП).

СДП 3гільзи длятракторів та СДП 4гільзи длясудіввідноситься до поля «>Дійнікорови», щохарактеризуєтьсявисокоюринковоючасткою йзаймаютьстабільніпозиції на ринках ізневисокими темпамирозвитку.Ці СДПявляють собоюнайбільшуцінність.Вонидаютьзмогугенеруватикошти длярозвиткупроблемних СДП.Підприємствунеобхідно підгримувати своїконкурентніперевагиінакше «>Дійнікорови»перетворяться на «Собаки»

Дорозряду «>Собак»потрапив СДП 2гільзи длягрузовихавтомобілів та СДП 5гільзи длялокомотивів. Удані СДПмають невеликуринковучасткупояснюєтьсянаявністюсильнихконкурентів вцій сфері. Їхрекомендуєтьсяреалізаціястратегіїзбору врожаю. Колі вона собівичерпає йситуація дляданихтоварів незміниться, тонеобхіднопримінитистратегіюелімінації, щопередбачаєвилучення їхньогозі складубізнес-портфелю.

Отже, можнасказати, що становищеТОВ «>Мотордеталь-Конотоп»маєсередніпоказники.

>Проведемоаналіз портфелябізнесу дляТОВ «>Мотордеталь-Конотоп» за >матриця «>Мак-Кінсі – ДженералЕлектрик» (>рис.2.2).

Структурабізнес-портфеля підприємства наведена втаблиці 2.4


>Таблиця 2.4 –Вихіднідані

Виглядпродукції >Обсягреалізаціїпродукції, млн. грн. >Місткістьринку, млн. грн
>Гільзи длялегкових машин 72 632 153462
>Гільзи длягрузовихавтомобілів 42 720 116003
>Гільзи длятракторів 56 223 128768
>Гільзи длясудів 64 523 146343
>Гільзи длялокомотивів 26 601 103345

1.Визначаємопереліктиповихпоказників дляоцінкифакторівпривабливостіринку іконкурентоспроможності СДП.

>Типовіпоказники, котріхарактеризуютьпривабливістьринкузбуту:місткістьринку,темпизростанняринку,рентабельність,рівеньконкуренції,розмір необходимихінвестицій,коефіцієнтризику,державнерегулюванняринкутощо.(табл.2.5)

>Типовіпоказники, котріхарактеризуютьпривабливість СДП:ринковачастка,відноснаринковачастка,коефіцієнтякості товару,привабливістьасортименту,відповідність товарузапитамспоживачів,ефективністьканалівзбуту,ефективністьінструментівмаркетинговихкомунікацій,рівеньцін,фінансовіресурси,виробничіпотужності,іміджфірми тощо.

2. Методомекспертнихоціноквизначаємовагомість шкірногопоказника (від 0 до 1), щовідповідає йогозначенню привиборістратегії. Сумавагомостей закожним чинникоммаєдорівнюватиодиниці. (>табл.2.6)

3. Для шкірногопоказника методомекспертнихоціноквизначаємо його ранг зап’ятибальноюшкалою.Вінхарактеризуєреальнезначенняпоказника длядосліджуваного підприємства (1 –найгірше, 5 –найкращезначення)

4.Використовуючивихіднідані,розрахуємоузагальненуоцінку шкірногопоказника шляхомвизначеннядобуткувагомостіпоказника та його рангу.Результатиподані втаблиці


>Таблиця 2.5 –Визначення ваги для характеристикпривабливостіринку

Характеристика >Рівеньконкуренції >Темпизаростанняринку >Прибутковістьгалузі >Можливістьнеціновоїконкуренції >Державнерегулювання Сумабалів >Вага
>Рівеньконкуренції 1 0 1 1 3 0,3
>Темпизростанняринку 0 0 1 0 1 0,1
>Прибутковістьгалузі 1 1 0 1 3 0,3
>Можливістьнеціновоїконкуренції 0 0 1 0 1 0,1
>Державнерегулювання 0 1 0 1 2 0,2

>Таблиця 2.6 –Визначеннявагомості для характеристикпривабливості СДП

Характеристика >Якістьпродукції >Виробничапотужність >Кадровазабезпеченість >Продуктивність роботи >Ринковачастка >Впровадженняінновацій Сумабалів >Вага
>Якістьпродукції 1 1 1 0 1 4 0,28
>Виробничапотужність 0 1 0 1 0 2 0,13
>Кадровазабезпеченість 0 0 1 0 1 2 0,13
>Продуктивність роботи 0 1 0 1 1 3 0,2
>Ринковачастка 1 0 1 0 0 2 0,13
>Впровадженняінновацій 0 1 0 0 1 2 0,13

>Таблиця 2.7 –Експертніоцінки чинника «>Привабливістьринку»

>Характеритика
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація