Реферати українською » Маркетинг » Контрольна робота з маркетингу


Реферат Контрольна робота з маркетингу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

33. Що таке інтеграційний маркетинг?

Інтеграційний, чи інтегрований маркетинг – це таке вид чи метод маркетингу, орієнтований ный і продукт і споживача. Тобто. у ньому з'єднані маркетинг, орієнтований новий продукт, і маркетинг, орієнтований споживача.

Інтегрований маркетинг. Однією з найсерйозніших оши бік менеджменту індустріальної епохи був пошук першопричини всіх удач і розчарувань бізнесу не там, де треба. Після І. Ньютона наука вчить нас, що й щось трапилося, то неодмінно повинна знайтися причина, чому це сталося. Причина передує слідству, результату. Для управляючих це означало, що й потрібно одержати певний результат, то спочатку потрібно знайти причину, завдяки якому цей результат дійдуть. Передбачалося у своїй, що в точності можете знати, що за причина.

Дотримуючись цієї логіці у межах маркетингу, орієнтованого на продукт, цілком очевидно є, що ви мо жете продавати то, чого в вас ми маємо. Яким ще обра зом споживач може дізнатися лише, що, власне, продається? У кінцевому підсумку це обертається величезні капіталовкладення, витрати часу та коштів, перед початком просування над ринком вашого вироби. Передбачається, що ви опре деленно знаєте, чого, власне, хочуть і що потребують споживачі, навіть якщо їх самих споживачі про це досі і здогадуються. Ви, по суті, вирішуєте них. Під час такої логіці продукт розглядається як першопричини, а потреби тельский попит - лише закономірний результат появи світ продукту.

У індустріальну еру таке мислення справді був дуже надійним і спрацьовувало безвідмовно. Існувало мно жество фірм, цілі галузі промисловості, сповідуючи такий до маркетингові та чудово у своїй себе почуття вавшие. Ефект дотримувався за причиною. І підприємство, що знову з'являлося над ринком, міг би прогнозувати такий самий результат. Понад те, людські потреби і запити тоді теж не надто змінювалися рік у рік. Тому невідь що змінювався і характеру конкурентної боротьби. Але це у минулому. Сучасний ринок не нагадує ринок епохи виробництва.

Підприємства чуйно реагують попри всі, що відбувається над ринком, бачать незадоволену поки що потреба, знають, що він випускати відтак розгортають нове виробництво.

І продукт, і споживач можуть і мають створюватися за одну і те час. Споживач повинен одержувати продукцію задоволення тих власних потреб, які вона сама ще встиг повною мірою усвідомити. У цьому вся сутність концепції інтегрованого маркетингу.

39. Як здійснюються взаємовідносини

маркетингової служби сільськогосподарського

підприємства з внутрішньогосподарськими

підрозділами, службами та інші

підприємствами АПК ?

Великі сільськогосподарські підприємства міста і агропромыш ленні формування справляють і реалізують великі партії продукції, набувають безліч різноманітних коштів про изводства, вступаючи причому у тісні взаємини із багатьма підприємствами і міжнародними організаціями інших галузей АПК і галузей народного господарства. Це необхідним разом із служба ми, зайнятими організацією виробництва та його обслуговуванням, рішенням соціальних питань, створення служби маркетингу. Для дрібних сільськогосподарських підприємств, і навіть селянських (фермерських) господарств відповідні послуги мають надавати маркетингові служби районних органів управління агропромисловим виробництвом.

Маркетинговий підхід передбачає зміна стратегії і тактики підприємства над ринком. Раніше керівники предприя тия переймалися насамперед виробництвом визначено ного обсягу продукції і на потім проблемами її реализа ции. У концепції маркетингу виробництво і збут рассматрива ются як єдине ціле. Головна мета підприємства поруч з при бувальщиною стає задоволення споживчого попиту.

Отже, важливою складовою маркетингової дея тельности сільськогосподарських підприємств є организа ция збуту вироблену продукцію. Діяльність служби марці тинга має бути спрямована задоволення вимог щодо требителей, підвищення конкурентоспроможності, завоювання сег мента ринку виробленої для підприємства продукції, забезпечення постійного зростання і максимізації прибутку.

Основні функції служби маркетингу у межах великих хо зяйствующих суб'єктів АПК такі:

- вивчення ринків збуту для виявлення сформованого і з тенциального попиту, вибору груп покупців, на запити до торых підприємство має намір орієнтувати виробництво і збут (наприклад, виробництво екологічно чистою продукції для ви работки дитячого харчування та інших.);

- цілеспрямована орієнтація сільськогосподарського произ водства отримання продукції необхідного асортименту і забезпечення якості в потрібні терміни;

- проведення оптимальної цінової газової політики, визначення рівня продажною ціни, і можливих її змін з урахуванням усло вий реалізації;

- розробка системи заходів із формування і стиму лированию попиту продукцію;

- організація збуту.

Служба маркетингу здійснює політику підприємства з виробництва тієї чи іншої виду продукції і на несе повну від ветственность за запропоновані нею рекомендації і стратегію.

Зазначені напрями маркетингової діяльності мусять знайти місце у організаційну структуру сільськогосподарського підприємства (агропромислового формування) як функціональних відділів (служб). У складі служби маркетингу на велику промисловість (в агропромислових формуваннях) можуть бути організовані відділи: маркетингових досліджень, цін, і цінової газової політики, планування нових товарів хороших і сервісу, товароруху, збуту, формування від попиту й стимулювання збуту, реклами. Принаймні досягнення конкретних проміжних і кінцевих цілей маркетингової роботи з перед прийнятті можна створювати нові відділи служби.

Діяльність відділів маркетингу та інших підрозділів підприємства мусить бути чітко скоординована. Наприклад, необхідна координація діяльності відділу маркетингу і фінансового відділу, т.к. відділ маркетингу має безпосередній стосунок до процесу розрахунку витрат і складання кошторисів. Фахівці відділу знати всіх тонкощів бухгалтерського справи, але мають бути докладно обізнаний із використовуваними методами калькуляції витрат виробництва та бюджетного контролю, оскільки визначають виконання кошторису і поза контроль витрат за маркетингу. Про роботу відділу маркетингу зрештою судитимуть за результатами фінансової складової діяльності всього підприємства. Задля ефективної реалізації загальної кошторису маркетингу необхідно, щоб спеціалісти відділу маркетингу постійно тримали під медичним наглядом показники витрат і прибутків. Слід також взаємодія відділу маркетингу з допомогою юридичної службою. Фахівці відділу маркетингу повинен мати нагоду отримати швидку і кваліфіковану юридичну консультацію. Є законодавчі акти і інше офіційне документи, які стосуються різним аспектам господарської та комерційної діяльності - виробництву, визначенню цін, упаковці, рекламі, умовам продаж і т.д. Дуже важлива координація діяльності відділу маркетингу і комерційного відділу. Взаємодія відділу маркетингу з комерційним відділом необхідне своєчасної інформації фахівців комерційного відділу про перспективних плани та ув'язнених договорах. Отделу маркетингу необхідно підтримувати тісні контакти з відділом кадрів у тому, щоб самому підготувати чітке опис посадових обов'язків кожного із працівників. Керівникам відділів маркетингу і кадрів також потрібен взаємно консультуватися у тому, де можна знайти кандидатів на необхідні підприємству посади.

 44. Які об'єкти, методи лікування й форми

організації маркетингових досліджень ?

У підприємницької діяльності фірми постійно метушні кают проблеми, пов'язані із необхідністю повніше удов летворить потреби існують і потенційних покупа телей в товарах. Рішенню таких проблем сприяють марці тинговые дослідження.

Під маркетинговими дослідженнями зазвичай розуміється цілеспрямоване вивчення труднощів і розробка цій основі рекомендацій щодо забезпечення розв'язання.

Найчастіше вищезазначені проблеми творяться у про цессе реалізації товарів. Тому основне завдання маркетингових досліджень є вивчення:

q ринку;

q покупців;

q конкурентів;

q пропозиції;

q товарів;

q ціни;

q ефективності політики просування товарів хороших і ін.

Исследованиям маркетингу піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Основою исследо ваний маркетингу служать загальнонаукові і аналитико-прогностические ме тоды. Інформаційне забезпечення складається з кабінетних і польових досліджень, і навіть із джерел інформації (внутрішніх та зовнішніх, власних і платних та інших.).

Конкретним результатом досліджень маркетингу є розробки, що використовуються під час виборів та її реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.

Дослідження ринку - найпоширеніше направлення у маркетингових дослідженнях. Воно здійснюється з з метою отримання даних про ры нічних умовах визначення діяльності підприємства. Як наголошують фахівці, без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати і зіставляти усю інформацію, необхідну прийняття важливих рішень, що з діяльністю над ринком, вибором ринку, визначенням обсягу продажу, прогнозировани їм і плануванням ринкової діяльності.

Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факто рів. Исследуются також структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості й ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових чинників успіху. Визначаються найбільш эффектив ные способи ведення конкурентної політики над ринком й можливості ви ходу налаштувалася на нові ринки. Здійснюється сегментація ринків, тобто. вибір цільових та ринкових ніш.

Дослідження споживачів дозволяє знайти й досліджувати сув'язь спонукальних чинників, якими керуються споживачі під час виборів товарів (доходи, соціальне становище, половозрастная структура, освіту). Як об'єктів виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домогосподарства, і навіть споживачі-організації. Предметом дослідження є мотивація споживчого поведінки над ринком й що визначають її чинники. Вивчається структура споживання, забезпеченість товарами, тенденції купівельного попиту. З іншого боку, аналізуються процеси та умови задоволення основних прав споживачів. Разработками тут є типологія споживачів, моделювання їхньої поведінки над ринком, прогноз очікуваного попиту. З'являється можливість розробити шляхи надання вибору споживачам. Мета такої дослідження - сегментація споживачів, вибір цільових сегментів ринку.

Основне завдання дослідження конкурентів у тому, щоб отримати необхідні дані задля забезпечення конкурентної переваги над ринком, і навіть знайти можливості співпраці і кооперування з можливими конкурентами. Для цього він аналізуються сильні й слабкі боку конкурентів, вивчаються зайнята ними частка ринку, реакція споживачів на маркетингові кошти конкурентів (вдосконалення товару, зміна цін, товарні марки, проведення рекламних компаній, розвиток сервісу). Поруч із вивчаються матеріальний, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатом таких досліджень стають вибір колій та можливостей досягнення найвигідного становища над ринком щодо конкурентів (лідерство, проходження за лідером, запобігання конкуренції), визначення активних і пасивних стратегій забезпечення ними цінового переваги чи переваги з допомогою якості запропонованих товарів.

Вивчення фірмової структури ринку здійснюється з з метою отримання даних про можливих посередниках, з допомогою яких підприємство у змозі «може бути» на вибраних ринках. Крім комерційних, торгових оборотів і інших посередників підприємство повинен мати правильне уявлення про інші «помічниках» своєї діяльності на ринках. Це транспортно-экспедиторские, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії та організації, створюють разом маркетингову інфраструктуру ринку.

Головною цільової установкою дослідження товарів є визначення відповідності техніко-економічних показників і забезпечення якості товарів, обертаються на ринках, запитам та санітарним вимогам покупців, і навіть аналіз їхній конкурентоспроможності. Дослідження товару дозволяють отримати дані щодо те, що бажає мати споживач, які споживчі параметри вироби (дизайн, надійність, ціну, сервіс, функціональність) він більше всього цінує. Поруч із можна отримати роботу дані на формування найбільш вдалих аргументів рекламної кампанії, вибору відповідних торгових посередників.

Об'єкти дослідження - споживчі властивості товаров-аналогов, товаров-конкурентов, реакція споживачів налаштувалася на нові товари, товарний асортимент, упаковка, рівень сервісу, відповідність продукції законодавчих норм і правил, перспективні вимоги споживачів. Результати дослідження дають можливість підприємству опрацювати власний асортимент товарів у відповідно до вимог покупців, підвищити їхню конкурентоздатність, визначити напрями діяльність у залежності від різних стадій «життєвого циклу» виробів, знайти ідею розробити і нові товари, модифікувати випущені вироби, вдосконалити маркірування, виробити фірмовий стиль, визначити способи патентного захисту.

Дослідження ціни спрямоване визначення цього рівня і співвідношення цін, який би дозволяв отримання найбільшої прибутку при найменших видатках (мінімізація витрат і максимізація вигоди). Як об'єктів дослідження виступають видатки разра ботку, виробництво і збут товарів (калькуляція витрат), вплив кін куренции із боку інших підприємств і товаров-аналогов (порівняння техніко-економічних і споживчих параметрів); поведінку і реак ция споживачів про ціну товару (еластичність попиту). У ре зультате проведених досліджень вибираються найефективніші зі відносини «затраты-цены» (внутрішні умови, витрати виробництва) і «цена-прибыль» (зовнішні умови).

Дослідження товароруху і продажів має на меті визначити найефективніші шляху, засоби і способи якнайшвидшого доведення товару до споживача та її реалізації. Головними об'єктами вивчення стають торгові канали, посередники, продавці, форми й ефективні методи про дажи, витрати звернення (зіставлення торгових витрат з розмірами одержуваної прибутку). Дослідження включають також аналіз функцій і особливості діяльності різних типів підприємств оптової і троянд ничной торгівлі, виявлення їх сильних і слабких сторін, характеру сло жившихся відносин із виробниками. Такі відомості дозволяють визначити про можливість збільшення товарообігу підприємства, оптими зировать товарні запаси, розробити критерії вибору ефективних ка налов товароруху, розробити прийоми продажу товарів до споживачів.

Дослідження системи стимулювання збуту і реклами - також одна з важливих напрямів маркетингових досліджень. Воно має на меті виявити, як, коли з допомогою яких коштів краще стимулювати збут товарів, підвищити авторитет товаровиробника над ринком, успішно здійснювати рекламні заходи. Як об'єктів дослідження виступають: поведінка постачальників, посередників, покупців; эффектив ность реклами; ставлення споживчої громадськості; контакти з покупцями. Результати досліджень дозволяють виробити політику «паблік рілейшнз» (стосунки з публікою); створити сприятливе ставлення до підприємства, його товарам (сформувати «імідж»); опреде лити методи формування попиту населення, на постачальників і посередників; збільшити ефективність комунікаційних зв'язків, зокрема реклами.

Дослідження реклами передбачає апробацію коштів реклами (попереднє випробування), зіставлення фактичних і очікуваних ре зультатов від реклами, і навіть оцінку тривалості впливу реклами на споживачів. Дослідження реклами дозволяють приймати рішення з активізації рекламних кампаній, вести пошуку нових засобів впливу на споживача, підвищення його інтересу до продукції перед прийняття.

Стимулювання просування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація