Реферати українською » Маркетинг » Договір оренди нежитлового приміщення


Реферат Договір оренди нежитлового приміщення

ДОГОВІР ОРЕНДИ № 45


р. Санкт-Петербург 02 вересня 1998 р.

ЗАТ «ЗПС», що називається надалі "Арендодатель", від імені генераль ного директора Сидорова Єгора Семеновича, чинного виходячи з статуту і ДК РФ, з одного боку, і ЗАТ «Комета-плюс», що називається надалі "Оренда тор", від імені генераль ного директора Іванова Петра Івановича, чинного виходячи з статуту і ДК РФ, з іншого боку, уклали справжній договору про нижченаведеним.

1. Предмет договору

1.1. Арендодатель зобов'язується надати справді договору Арендатору у найм по мещение загальною площею 148,00 (сто вісім) кв. м які працюють у будинку за адресою: Санкт-Петербург, Морська набережна д41 до 2 підвальний поверх, від використання як складу промтоварів. Приміщення належить Арендодателю на праві власності і залишається з його балансі.

1.2. Арендуемое приміщення перебуває у стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію

1.3. Орендар немає права здавати вказане приміщення в суборенду чи іншим чином передавати їх у користування третіх осіб, так само як виступати в угоді, результатом якій у змозі з'явитися виникнення майнові права третіх осіб, стосовно зазначений ного приміщення.

П. Порядок передачі приміщення

2.1. Арендодатель передає Арендатору вказане приміщення протягом 4 (чотирьох) днів із дні до підписання сторонами цього договору.

2.2.Помещение має має бути передане може, відповідному характеристикам, зазначених у технічному паспорті, що має складений акт.

2.3.Передача оформляється протоколом сдачи-приёмки.

2.4.Арендуемое приміщення вважається переданим з підписання протоколу сдачи-приемки.

Ш. Користування приміщенням її утримання

3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщенням відповідно до справжнім договором і призначенням приміщення.

3.2. Орендар вправі за узгодженням із Арендодателем і органами управління зробити власним коштом перепланування наданих оренду приміщення.

3.3. Орендар зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення в справному стані, не дуже до пускаючи її псування, і проводити поточний ремонт приміщення.

3.4. Капітального ремонту орендованого приміщення з цього договору проводиться Арендодателем.

3.5. У разі потреби проведення, на думку Арендатора, капітального ремонту Орендар негайно сповіщає звідси Арендодателя в письмовій формах.

3.7. Устаткування у разі потреби орендованого приміщення сучасними средст вами охорони від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб і коштами противо пожежної сигналізації, і навіть організація цілодобової охорони приміщення виробляються з допомогою Арендатора.

3.8. У випадки аварії що сталася з вини Арендатора, Орендар зобов'язаний негайно прийматимемо всі необхідні заходи для усунення її наслідків.

3.9. Вартість невіддільних поліпшень, вироблених Арендатором без дозволу Арендодателя, відшкодуванню заборонена.


IV. Орендну плату і Порядок розрахунків

4.1. Орендар зобов'язується щомісяця, пізніше 5-го числа кожного місяці, за предидущий місяць сплачувати Арендодателю орендної плати у вигляді 1000 (одна тисяча) доларів СЩА у рублях еквіваленті за курсом ММВБ на день сплати.

4.2. Орендар сплачує суму орендної плати шляхом перерахування коштів з його розрахункового рахунку за розрахунковий рахунок Арендодателя.

4.3.Помимо орендної плати Орендар оплачує комунальних послуг (електроенергія, гаряча і холодна вода, інших послуг), шляхом оплати рахунків, виставлених Арендодателем за державними тарифами, з рахунків, виставлених органами, які надають відповідні послуги. Оплата комунальних послуг в виробляється Арендатором протягом п'яти (п'яти) днів із моменту одержання відповідаю щих рахунків.

4.4. Оплата телефонному зв'язку виробляється Арендатором самостійно.

V. Терміни дії договору

5.1.Срок оренди даного приміщення 3 роки, з підписання протоколу сдачи-приёмки приміщення

VI. Фарс-мажор

6.1. Сторони звільняються й від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили викликаних безпосередньо чи опосередковано проявом, наприклад, повені, пожежі, землетрусу, епідемії, воєнним конфліктам, військових переворотів, терористичних актів, цивільних заворушень, за бастовки, розпоряджень, наказів чи іншого адміністративного втручання з боку уряду, або інших постанов, адміністративних чи урядових ограни чений, що впливають виконання зобов'язань сторо нами справді договору, чи інші обставини поза розумного контролю сторін, що виникли після підписання договору, що сторона, не що виконала зобов'язання в цілому або частково, не могла ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

6.2. При наступі вказаних у п. 6.1 обставин сторона, справді договору, на яку створилася неможливість виконання її зобов'язань справді договору, повинна в найкоротші терміни сповістити про неї у вигляді інший бік із фотографією соответ ствующих свідчень.

VII. Відповідальність сторін і Порядок вирішення суперечок

7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань справді договору боку відповідають відповідно до чинним законодавством.

7.2. Що стосується прострочення внесення орендної плати у найкоротші терміни, встановлених у п. 4.1 настою щего договору, Орендар сплачує Арендодателю пеню у вигляді 0,5% суми невнесенного платежу кожний день прострочення, незалежно від вихідних святкових днів, кожний місяць несплати окремо, з накопиченням відповідних сум.

7.3. Справжній договір дострокового розірвання в в односторонньому порядку заборонена.

7.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути сьогодення договору, боку прагнутимуть вирішувати шляхом переговорів.

7.5. Що стосується, якщо вказані суперечки та розбіжності неможливо знайти дозволені шляхом перего злодіїв, вони підлягають вирішенню в Арбітражному суді Санкт-Петербурга та Ленінградської про ласти.


8. Порядок повернення орендованого приміщення

8.1. Повернення Арендодателю орендованого приміщення може бути зроблений протягом 10 ( десяти ) днів із моменту закінчення терміну настояще го договору.

8.2. Протягом терміну 5 ( п'яти ) днів із моменту закінчення терміну цього договору Орендар зобов'язаний виїхати з арендованого поме щения і його до передавання Арендодателю.

8.3. Повернення оформляється протоколом сдачи-приемки.

8.4. Арендуемое приміщення вважається возвращенным з підписання протоколу сдачи-приемки.

8.5. Орендар передає ключі до орендованого приміщення під час підписання протоколу сдачи-приемки.


IX. Інші умови

9.1. З дати укладання цього договору вся попередня листування, документи і переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, теря ют силу.

9.2. Будь-які зміни і сьогодення договору би мало бути скоєно у вигляді і підписано належним чином уповноваженими те що представниками сторін.

9.3. Якщо якийсь з положень цього договору стане згодом недействи тельным, це зачіпає дійсності інших її положень. Що стосується необхідно сти боку домовляться про заміну недійсного становища становищем, що дозволяє досягти подібного економічного результату.

9.4. Сторони зобов'язані сповіщати одне одного про зміні свого юридичного адреси, номе рів телефонів, телефаксів і телексів пізніше двох днів із дати зміни.

9.5. Справжній договір полягає у двох примірниках російською, за одним кожної зі сторін і набирають сили з дати підписання. Обидва примірника ідентичні і мають однакову силу. Додатка сьогодення договору становлять його невід'ємну частину.

9.6. У кількох випадках, не передбачених справжнім договором, застосовується громадянське задо нодательство РФ.

X. Юридичні адреси - й банківські реквізити сторін


Арендодатель


ІПН 7811035293

ЗАТ « ЗПС »

п. інд. 199226, р. Санкт-Петербург,

Ленінський ін. 112, офіс 46-В

р / з 43659886000000000238

на ВАТ Промышленно-строительный банк м. Санкт-Петербурзі


Орендар


ІПН 862253199

ЗАТ « Комета-плюс »

п. инд.197046, р. Санкт-Петербург,

вул. Софії Ковалевської 68/4, комн. 48

р / з 46582666000000423301

на ВАТ Промышленно-строительный банк м. Санкт-Петербурзі

XI. Підписи і преси сторін


Арендодатель

Сидоров Єгор Семенович


Підпис_______________


Орендар

Іванова Петра Івановича


Підпис_______________


XII. Додаток


  1. Копія технічного паспорти приміщення.


Схожі реферати:

Навігація