Реферати українською » Маркетинг » Звіт маркетингової роботи фірми Каштан


Реферат Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Міністерство освіти України

Державний університет “Львівска політехніка”


Звіт маркетингової роботи

 

фірми “Каштан”

 

Розробили:

Дробот М.

Базилевич П.

Намачинський І.

Полякова У.

Стойка І.

Ковальська І.

Львів 1998


1. Класифікація потреби за матрицею

 

По ієрархії потреб

Фірма займається наданням охоронних послуг. Тому можемо сказати, що діяльність фірми задовольняє первинні потреби людини. В частности таку первинну потребу як безпека. По ієрархії потреб людина перш на якщо задовольняти нижчі потреби такі як голод, спрага та безпека, а потім уже і вторинні потреби. Тобто не задовольнивши усі первинні потреби індивід не якщо, й не викличе можливостей задовольнити хоча б одну соціальну потребу.

Фактори, що впливають на формування потреби

Такими чинниками можна вважати соціально-групові, адже потреба у безпеці не може розглядатись із погляду національних, статевих, вікових та інших. Ос-кільки не можна поділити потенційних споживачів охоронних послуг ані за одним із перелічуваних факторів.

По часових параметрах

Потреба, котру якщо задовольняти наша фірма, відноситься до поточних. Тобто розглядаємо її як таку, що потрібно задовольнити тепер Алі необхідно зазначити, що вона може відноситись до перспективних, тихий які необхідно задовольнити в майбутньому. Безпека це постійна потреба, не можна поставити конкретних часових границь в її задоволенні.

За принципом задоволення

Потреба якщо задовольнятись за допомогою послуг. Ос-кільки справжню охорону може надати людина, а чи не товар (хоча не виключається їхні синтез). Тому задоволення потреби якщо класифікуватися як послуга (людини-охоронця), а чи не як купівля товару. Клієнт, що потребує безпеки, купляє послугу, проте решта (обслуговування персоналом, технікою тощо) справа нашої фірми.

За ступенем принципового задоволення

Порівнявши теперішній попит на охоронні послуги із можливостями фірм, які тепер працюють у цій сфері, можна стверджувати, що попит не є повністю задоволений, а й за все лише частково. Отже можна стверджувати про перспективи для нашої нової фірми.

 За масовістю поширення

  Розглянемо діяльність фірми із географічного боці. Наша фірма бере за мітку регіональне поширення послуги. Організація є малою тому задовольнити зразу потребу в межах країни не є можливим, хоча це перспективний напрямок для фірми. Всезагальне задоволення цієї потреби взагалі є не можливим. Щодо соціальної сторони, то це якщо всезагальне поширення. Ос-кільки класифікувати потребу безпеки по такими чинникам як соціальні групи по освіті чи по прибутку, чи приналежності до певних соціальних громад неможливо, адже безпека потрібна усім. Алі не можна виключати обмежені доходи клієнтів.

По еластичності

Потреба є слабоеластичною, адже незначні зміни в ціні на послуги фірми не змусять потенційних споживачів відмовитись від них. Всім зрозуміло, що нехтування цими послугами призведе до серйозніших наслідків ніж реагування на зміну ціни.

За природою виникнення

Є основною, споживач перш на якщо захищати своє життя, життя близьких людей, майно. А потiм, коли в нього вiдпаде запитання захищеності, вiн якщо думати та задовольняти iншi свої потреби (звичайно крiм їжi).

За суспiльною думкою

Виразно соцiально позитивними є послуги в охоронi. Нi нейтральних нi негативних ознак смердоті не виявляють в суспiльнiй думцi. З цим погодиться кожен свiдомий громадянин.

За глибиною проникнення в суспiльну свiдомiсть

Безперечно ця потреба усвiдомлена всiєю потенцiйною соцiальною групою. Не залежно вiд вiку, статi, нацiональностi, роду зайняти. При будь-яких обставинах окремий iндивiд усвiдомлює потребу в безпецi, її роль iснуваннi та дiяльностi цого iндивiду.

За ступенем поточної необхiдностi

Враховуючи складну економiчну ситуацiю, пiдвищений кримiногенний стан в країнi і безсилiсть нацiональних силових структур, можна вважати потребу в охоронi, як потребу пiдвищеної iнтенсивностi за ступенем поточної необхiдностi.

За причиною виникнення

Безпека завжди вiдносилась до природних причин виникнення, бо вона є первинною потребою людини. Хоча тепер деякi бiзнесмени та керiвники фiрм задовольняють цю потребу пiд впливом моду, оскiльки це вважається престижним і пiднiмає iмiдж, важливiсть людини котру охороняють. Алі ця мода нав’язана годиною і не вiдповiдає основнiй причинi виникнення, котра є природною.

За часовими параметрами споживання

Послуги по охоронi вiдносяться до тихий, котрi повиннi задовольнятися постiйно та безперервно. У переважнiй бiльшостi цю послугу не можна надавати по певним перiодам.

За широтою проникнення в рiзнi сфери життя

Потреба виникає в рiзних сферах життя, тому за широтою проникнення є полiсферною. Безпека потрiбна всiм і всюди незалежно вiд мiсця знаходження суб’єкту чи роду дiяльностi. Для найефективнiшої і прибуткової роботи нашої фiрми, ми не будемо обмежуватися одною чи декiлькома сферами життя, а будемо проникати у всi сфери і стратимося задовольнити повнiстю.

За специфiкою задоволення

Унiверсальна. Можна охороняти і нерухомiсть і рухоме майно, одного керiвника і весь штат органiзацiї, персонально і комплексно. Ми будемо спецiалiзуватись на комплексi всiх можливих охоронних послуг.

За характером бар'єрiв задоволення потреби

Перед тім як задовольнити цю потребу споживач винен перейти через психологiчний і ресурсний бар'єри. Оскiльки iндивiд, наприклад, по своїй натурi не може сприймати того, що його чи його майно хтось якщо охороняти із сторони, вiн вважає це для собі принизливим. Можна багато навести психологiчних бар'єрiв, оскiльки поведiнку чи сприйняття особистiстю певної соцiальної необхiдностi важко передбачити. Ресурсний бар'єр полягає у вiдсутностi коштiв для задоволення цiєї потреби, навiть при великому бажаннi.

2. Потреба та її обгрунтування

 

Потреба в безпецi iснувала завжди і якщо iснувати постiйно. Не треба робити детального аналiзу у тому, що проблема охорони лежить, як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чи полiтичних дiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства, адже сьогоднi нiхто не застрахований вiд того нього чи на його майно зазiхатимуть iншi.

Якщо ж людина якщо знаті, що його безпека в надiйних руках, вона зможе всi свої знання і сили вiддати роботi (перш на стосується пiдприємцiв та багатих людей).

Також сучаснi пiдприємцi зiткнулися із такою новою їм проблемою як комерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктом конкурентної боротьби. Часто пiдприємцi не знають чи не вмiють захистити свої комерцiйнi таємницi. Тому смердоті потребують спецiалiстiв, котрi захищатимуть iнформацiю їхнього бiзнесу.

Отже, потреба в охоронi, безпецi чи захистi будь-якого суб’єкту людського життя (особа, майно, iнформацiя тощо) iснує і не вирiшена одну годину. Наша фiрма прагне і ставити за мітку частково чи навiть і повнiстю задовольнити її.

3.Мета фiрми і позначка маркетингу

 

Метою нашої фiрми є забезпечення спокiйного iснування і дiяльностi частки чи усього населення нашого регiону. Ми будемо намагатися усiма способами, дозволеними чинним законодавством вiдгородити мирне населення вiд кримiнального свiту.

Захист - вісь головна позначка нашої фiрми. Метою маркетингової дiяльностi фiрми є якнайшвидше входження на ринок охоронних послуг, дослiдження даного ринку, вивчення усього спектру послуг, якi потребують задоволення, задоволення як найбільшої частини ринку високоякiсними послугами. Обрання максимально ефективного методу цiноутворення зможе забезпечити нашiй фiрмi найширше коло споживачiв, що сприятиме становлення та зростання прибутку.

АНКЕТА

 

1. Чи вважаєте Ві, що безпека

Схожі реферати:

Навігація