Реферати українською » Маркетинг » Адаптація виробничої діяльності до місцевих умов ринку телевізорів


Реферат Адаптація виробничої діяльності до місцевих умов ринку телевізорів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Здійснення маркетингу як функції менеджменту потрібно, щоб процеси внутрішнього середовища підприємства забезпечувати відповідність до цільовими планами чи програмами дій організації з відношення до зовнішнього середовища, тобто. адаптувати производственно- збутову діяльність організації до місцевих умов ринку.

Застосовуючи теорію маркетингу, менеджери компаній повинні будувати своєї діяльності відповідно до її ключовим принципом: робити те, що продається, а чи не продавати те, що виробляється.

Підставою ухвалення рішення про розширення чи зменшенні обсягів виробництва, модернізації продукції або зняття її із виробництва є маркетингові дані, отримані внаслідок досліджень ринку України і внутрішнього потенціалу підприємства.

Вочевидь, що використання маркетингової інформації сприяє розробки і впровадження планів розвитку підприємства, про що свідчить досвід ефективно діючих компаній, зокрема та деяких менших російських.

Проте, проблеми збирання й аналізу маркетингових даних, а головне - їх продуктивне застосування далеко ще не прості більшість російських керівників держави і вимагають професійних підходів до розв'язання.

Актуальність теми курсової роботи пов'язана з необхідністю вивчення підходів і методів проведення маркетингових досліджень вирішення проблеми адаптації підприємств до ринкових умов.

Серйозність і важливість аналізованих питань у цій роботі підтверджує необхідність освоєння знань і навиків у сфері збору, аналізу та використання маркетингової інформації для російських керівників.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз негараздів у сфері адаптації виробничо-збутової діяльності підприємства з випуску телевізорів до місцевих умов ринку вироблення рекомендацій прийняття управлінські рішення.

Завдання такі:

- Аналіз конкретної ринкової ситуації,

- Розгляд теоретичного аспекти проведення маркетингового дослідження,

- Проведення дослідження ринку телевізорів з допомогою вторинної і первинної інформації,

- Обгрунтування вибору маркетингового рішення з урахуванням використання маркетингових даних.

Об'єкт дослідження – підприємство «Майстер» над ринком телевізорів Росії.

Предмет производственно- збутова діяльність підприємства міста і поведінка їх у умовах ринкового ситуації.

1.ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИТУАЦІЇ.

Московське підприємство АТ "Майстер", з початку 1970-х років займалося випуском телевізійних приймачів кольорового зображення. У 1999-му р. АТ "Майстер" стало виробляти кольорові телевізори п'ятого поко ления з розміром екрана 37, 51, 54, 61 див. (11 різних моделей), четвертого покоління (3 моделі) і чорно-білі телевізори з діагоналлю екрана 34 див., які, проте, поступалися аналогічної продукції зарубіжних фірм по основними параметрами - якості зображення надійності.

Останніми роками производственно- збутова діяльність цього підприємства розвивалася і натомість дуже несприятливу екологічну ситуацію російському ринку, що з падінням попиту телевізійну техніку.

Проте, скорочення споживання телевізійної техніки відбувалося менш на високі темпи, ніж спад виробництва вітчизняних телевізорів, оскільки значна до ля платоспроможного попиту населення задовольнялася з допомогою телевізорів імпортного виробництва, які у значною мірою витіснити з ринку застарілу продукцію вітчизняних виробників (малюнок 1).

Рис. 1. Питома вага наявних 1997 р. у продажу в імпортних телевізорів, зроблено ных у країнах далекого зарубіжжя.

Зазначимо, що регіони РФ різняться динамікою обсягів продажу телевізорів. Найбільш зна чительно обсяги продажу телевізорів у період 1995-1997 р. впали у Центрально черноземном регіоні (в 3,15 разу), в Восточно-Сибирском регіоні (в 2,4 разу). Наиболь шая частка проданих 1997 р. телевізорів припадала на Центральний регіон - 18,3% загального обсягу продажу і Поволзький регіон -16% (Додаток 1).

У цілому нині 1995-97 роках обсяги виробництва телевізійної техніки на вітчизняних підприємствах скоротився учетверо. Найбільший спад стався у виробництві російських кольорових телевізорів ( в 6,2 разу ) внаслідок насичення рын ка імпортної телевізійної технікою, і найчастіше за нижчими цінами. Тенденцію падіння обсягів випуску телевізорів зберігається.

Основні конкуренти АТ "Майстер" над ринком вітчизняних телевізорів є:

- Московський радіотехнічний завод (28%), завод "Рубин"(17%), АТ "Русич"(15%), що випускають кольорові телевізори ;

- АТ "Рязанський телевізійний завод" (8%), ПО "Сигнал"(6%), завод "Экран"(6%), завод "Червоне зна мя"(5%), випускають чорно-білі телевізори.

Нині підприємство «Майстер» неплатежеспособно, збиткове й в найближчій перспективі неспроможна погасити свої боргові зобов'язання до втручання державних сторонніх органи заций.

Діяльність підприємства ускладнюється великою кількістю проблем, які перебувають перед підприємством. Основні з яких є:

- відсутність стратегію розвитку підприємства;

- відсутність орієнтації підприємства на платоспроможного споживача;

- відсутність пропрацьованої рекламної політики;

- низький рівень сервісного обслуговування;

- відсутність чітко побудованої мережі збуту, неритмічність поставок продукції оптового ланці;

- низька забезпеченість власними засобами.

Отже, більшість проблем АТ випливає через невідповідність производственно- збутової політики підприємства до місцевих умов сформованій ринкової ситуації. Відомо, ніби керівникам компанії доводиться приймати рішень за умов гострий дефіцит оперативної інформації про ринок та її складових, тому виникає об'єктивна потреба у проведенні дослідження маркетингу.

2. ПОСТАНОВКА І ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМИ ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕТИНГУ.

2.1. Обгрунтування цілі й завдання маркетингового дослідження.

У зв'язку з що стоять проблемами для компанії було сформульовано наступна мета маркетингового дослідження: встановити фактори формування попиту продукцію компанії і розробити основних напрямів маркетингової політики і спрогнозувати збут.

Задля реалізації мети було сформульовано такі:

- Виявити цільові сегменти споживачів і побачити їх характеристики

- Виявити перспективні моделі телевізорів (існує попит) та його конкурентні переваги

- Визначити характеристики попиту (зокрема еластичність) дану продукцію

- Визначити позиції конкурентів

- Визначити оптимальні канали маркетингових комунікацій і розробити рекламної компанії

2.2. Вибір методів збору інформації.

Маркетинговое дослідження проводилося на кілька етапів, початковим з яких було кабінетне.

Кабинетное дослідження припускало аналіз вторинної інформації про ринок про те, щоб охарактеризувати загальні тенденції розвитку ринкової кон'юнктури. Тут було використаний метод формального аналізу документів.

Польовий дослідження проводилося удвічі етапу.

У першому етапі розвідки ринку визначалися перспективні щодо попиту продукції АТ "Майстер ТБ" регіони визначалася регіональна структу ра потенційного платоспроможного попиту продукцію АТ "Майстер ТБ" і прово дился остаточний відбір перспективних регіонів, у яких проводився другий етап польового дослідження.

Для проведення етапу польового дослідження використані сле дующие критерії відбору регіонів:

- величина грошових доходів родин у регіоні хоч і різниці між грошовими доходами родин у регіоні хоч і їх споживчими видатками, що характеризують загальний покупець ський потенціал попиту населення регіону та рівень її концентрації;

- чисельність населення регіону та частка міського і сільського населення, зокрема. прожи вающего у "малих містах і селищах міського типу, що характеризують загальний покупа тельский потенціал попиту населення регіону та рівень її концентрації;

- кількість телевізорів у сім'ях цього регіону і вікову структуру парку телеви зоров, що характеризують потенціал попиту, що з оновленням телевізійної техніки у регіоні;

- реалізацію телевізорів у регіоні, рівень концентрації торгових фірм, про дають відеотехніку, які побічно характеризують рівень попиту регіоні тих левизионную техніку в останній момент дослідження;

- його присутність серед регіоні вітчизняних підприємств - конкурентів, також специализирую щихся з виробництва телевізійної техніки;

- економіко-географічні особливості регіону, що характеризують віддаленість ре гиона від місця розташування АТ "Майстер", зручність транспортного повідомлення з Мо сквой.

З дослідження виключалися регіони, де було підприємство, яке виробляє телевізори, чи що у силу їх географічне розташування високий обсяг перед ложения аналогічних зарубіжних товарів хороших і через сприятливих умов транспорти ровки низький рівень цін.

Прийняті показники використовувалися визначення інтегральних рейтингових оцінок перспективності регіонів з допомогою експертів. Рейтинги регіонам з кожного з показників при сваивались залежно від відхилення показника від середньо російського у той або ту бік: рейтинг 1 присвоювався у разі, якщо відхилення показника відповідало потенційно вищому значенням. О-в іншому разі. Интегральный рейтинг регіону виходив шляхом підсумовування рейтингів для регіону з кожному з низки прийнятих показників.

З другого краю етапі польового дослідження шляхом опитування кінцевих споживачів на перспективних для продукції підприємства регіонах уточнювалися платоспроможний попит продукції підприємства його характеристики, і навіть здійснювалося обследо вание підприємств оптової і роздрібної торгівлі, і фірм сервісного обслуговування, що спеціалізуються з цієї продукції, із єдиною метою побудови ланцюга для реалізації продукції.

Для першим етапом польового опитування з допомогою рейтингових оцінок регио новий (таблиця 1), які враховують всю сукупність прийнятих критеріїв відбору, були ви браны такі регіони: Республіка Татарстан, Московська область. Тульская, Ріс товская, Волгоградська, Саратовська, Оренбурзька області й Краснодарський край. До полнительно до списку регіонів щодо першим етапом польового дослідження б ла включена р. Москва. Вибір як об'єкта щодо маркетингового опитування свя зан про те, що:

- даний місто є розташуванням АТ "Майстер" і, отже, АТ має очевидні переваги при реалізації тут своєї продукції;

- Москва є містом з розвиненою ринковою і втратити фінансове структурою і промышлен ностью.

Таблиця 1.

Результати розробки даних вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств у 1997 р

Регіони Наявність телевизо рів на до нец року, прим. на 100 сімей Частка тілі визоров яка відслужила вже понад 10 років, % Реалізовано про телевизо рів на 100 сімей Грошові доходи населення тыс.руб. Різниця між денежны ми доходу ми і потре бі тельскими видатками Числен ность насе ления ре гиона, тис. чол. Частка насе ления, жи вущего у "малих містах, селищах городско-го типу, і у сільській місцевості, % Суммар ный розвівайся тинг
РФ 134 29 3 685,4 197 1973,3 55
Оренбург ская обл. 125 29 1 401,7 185 2230,9 59 5
Вологод ская обл. 147 34 4 598,5 201 1355,3 54 2
р. Санкт-Петербург 120 34 2 825,1 186 4849,8 2 4
р. Москва 127 31 3 2219,6 270 8700,9 0 5
Москов-ская обл. 131 31 2 480,7 144 6597,1 69 5

Орловська

обл.

136 24 3 510,8 193 911,6 62 2
Тверська обл. 142 37 1 433,1 160 1647,5 73 3
Тульская обл. 135 32 3 545,8 230 1826,7 63 4
Нижего родская обл. 149 38 3 505,9 182 3688,0 53 3
Бєлгород ская обл. 129 26 3 546,6 193 1435,1 64 3
Воронеж ская обл. 122 30 0 408,6 157 2495,4 64 3
Липецкая обл. 132 27 3 473,2 184 1245,5 53 2
Волгоград ская обл. 124 29 2 460,3 147 2673,2 48 4
Республіка Татарстан 132 30 2 505,6 209 3747,6 45 5
Саратов ская обл. 127 37 8 442,1 178 2726,4 53 4
Червоне дарский край 116 27 3 483,1 173 4879.8 73 5
Ростовська обл. 122 30 1 422,4 178 4385,0 54 4

У кожному виділеному регіоні склалася двоступенева стратифици рованная випадкова вибірка.

У багатьох регіонів Росії приблизно 60% населення у "малих го пологах, селищах міського типу чи сільській місцевості. Тому, як первич ных одиниць відбору виступали міські населені пункти та сільські административ ные райони. З урахуванням чисельності населення і побудову адміністративного статусу було выде льоно 9 типів первинних одиниць відбору:

1) Обласний центр.

2) Міста з чисельністю населення від 250 до 500 тис. людина.

3) Міста з чисельністю населення від 100 до 250 тис. людина.

4) Міста з чисельністю населення від 50 до 10 тис. людина.

5) Міста з чисельністю населення 20 до 50 тис. людина.

6) Міста з чисельністю населення від 10 до 20 тис. людина.

7) Міста з чисельністю населення менш 10 тис. людина.

8) Поселки міського типу.

9) Сільські адміністративні райони.

Початковий обсяг вибірки було прийнято лише на рівні 600 домогосподарств по каж дому регіону і розподілявся між всіма стратами регіону пропорційно числен ности домогосподарств у кожному страті.

Відбір міських населених пунктів і сільських адміністративних районів здійснювався випадковим методом з імовірністю, пропорційної чисельності на селища з кожної страті, незалежно від інших страт.

У відібраних населених пунктів використовувалися списки виборчих участ ков і відбиралося для опитування від 1 до 15 таких ділянок.

Генеральна сукупність підприємств оптової і роздрібної торгівлі видеотех ніякий, і навіть фірм сервісного обслуговування визначалася за даними Держкомстату РФ. Було опитано керівники всіх підприємств, які увійшли до генеральну совокуп ность.

Для проведення маркетингового дослідження розроблено три типу питання ников:

1) Для кінцевих споживачів - населення регіонів.

2) Для підприємств оптово-роздрібної мережі.

3) Для підприємств сервісного обслуговування.

Для проведення та другого етапу польового опитування кінцевих споживачів розробили єдиний маркетинговий опитувальник, трійка блоків:

1) Блок 1:

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація