Реферати українською » Маркетинг » Новий Європейський дизайн. Тенденції розвітку


Реферат Новий Європейський дизайн. Тенденції розвітку

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
Apple йінший в Microsoft.Відмінноюособливістюзустрічі в Apple було бспільнешанобливеставлення до "класудизайнерів".Адже лише в Appleдизайнеризвітують прямовиконавчому директору. На Microsoftідею дизайнуобговорюваливиключно ">технарі".Дизайнери назустрічівзагалі не булиприсутні. Прорезультати такихрізнихпідходівсудитиспоживачеві.

>споживання бренд логотипконкурентний

1.1.5Тенденції удизайнілоготипів

>Логотипи -це знаки,образи,придумані для легкогорозпізнавання.Вонивикористовуютьсяорганізаціями самихрізнихтипів повсьому світу - відміжнароднихкорпорацій доблагодійнихфондів, відполітичнихпартій домісцевих громад йшкіл.Вонитакожможутьсимволізуватиокремітовари йпослуги.Більшість людейвважаютьлоготипилише символами, щомістятьякийсьабстрактний чиіконографічнийелемент, назразок "галочки" Nike чипанди ">Всесвітнього фондудикоїприроди" Алі логотип точно так самеможе бутивсьоголишекомбінацієютипографическихелементів:літер,слів, цифр йзнаківпунктуації,набранихпевним шрифтом (як,наприклад, у3M йKellogg's). І вбагатьохвипадкахвін на самом деле таким йє.Більшістьзнаківхарактеризуєтьсяодночаснимвикористаннямслів йсимволів.Найчастіше мибачимо слово, вякому одна із літеробігруєякий-небудь образ, чи образ, щоміститьназвукомпанії.Логотипи, чи такзвані ">символибрендів" (>створенихкомпаніями),звичайноєневеликоючастиноюзначнобільшоїсистемиідентифікації, котраможевключати у собіновуназву й слоган,розробку "архітектури бренду" йпослідовнезастосуваннякорпоративноїмоделіобразів й "тонумови". Однак логотип, безсумніву,єцентральноючастиноюсистемиідентифікації йключовимчинником дляїїсприйняття людьми.Створеннясимволічного образузазвичайвважаєтьсянайбільшістотнимелементомграфічногомистецтвадизайнерів.Саме передачазмістукількомалініями,перетворення великого й складного в щосьпросте іунікальнеявляє собою одну ізголовнихтруднощів длясучасниххудожників. Укомпаній, щозаймаютьсяграфічним дизайном, немаєпродукції,подібної доцієї, котра бзалучалатаку жувагупубліки йпіддавалася бнастількиретельномувивченню.Немає йкращого способузаявити про собівсьому світу.

На сайт проектуLogoLounge.com заостанніпівтора року було бнадіслано понад 35 000логотипів ізусього світу.Булавиконанавеличезна робота упорівнянні такласифікаціїзібраних логотипом. І так, годинупідвестипідсумки.Прозорість удизайнілоготипів перестала бути трендом.Вонанастільки частозустрічається, щоперейшла врозрядтиповихприйомів. Усічастішевикористовуютьсявідтінкияскравихкольорів.Мабутьвпливаютьекраннікольору. Ми все понадзанурюємося вRGB, й меншеживемо вCMYK-світі. Роль тексту влоготипізростає.Замовники йдизайнериставлять за міткузробити логотипмаркетинговимінструментом. Словадопомагаютьзробитиповідомлення более коротким йпрямим.Деякі логотипом простонафаршированіінформацією.Використаннякольору сталоще болеенестримним.Колірнапалітра веселки перестала бути такимсобі символом й все понаділюструєконцепціюповного спектру, более широкоговибору чидодатковихможливостей.Дужерадуєтенденціясвіжого дизайну ізкраїнСхідного блоку. Тамєякась свобода, якоївтратилидизайнериЗаходу. Навідміну відзахіднихколег смердотісхильніпредставлятизамовникові более широкийдіапазонваріантів,розглядаючи заподіяння ізрізнихсторін.Звичайно, усіконцепції неможуть бутивдалими, але й сил наексперименти йпроби смердоті нешкодують.Скандинавський дизайнтежпорадувавпозитивнимзрушенням влегшому,свіжому напрямі. Ускандинавськихкраїнахзавждивіддаваласяперевага чистимолініям вдизайні. І тепер тамвідбуваєтьсяпошук нових йсучаснихрішень у цьомуруслі. Колищеособливого в цьомуроці?Присутняпочуттяоптимізму убагатьох проектах.Або,принаймні,клієнтинамагаютьсязаявити, щоїмнічого не страшно.

>Набагато понадз'явилосяламанихліній,ограновування йанімації.Різноманітнікомбінаціїкіл, особливовкладення як одного йзменшеннярозмірів. Зеленийколір всеще широкорозповсюджений, але й негаразддомінує, якраніше. Це вноситисвіжість убудь-якупалітру.Ще один чудовий момент.Протягомбагатьох роківуспішність логотипупов'язували ізформою.Такілоготипивикористали один чикількакольорів.Зараз все понадприділяєтьсяувагиоформленню логотипу.Його форма,поверхня служити полотном дляпередачізадуму. як йранішегарнаграфіка йоригінальнаідеямаютьвирішальнезначення вуспіху логотипу, але йповерхневіефектидодаютьновіграні дляпередачізмісту.Вартовідзначити, щоцейщорічнийогляд неє книгоюрецептівуспішного логотипу, алишевиступає спискомосновнихтрендів врозробцілоготипів заминулийрік. Цедозволяєпростежити в якінапрямкахрозвивається дизайнлоготипів йпрацювати ізурахуваннямцихтенденцій.КубізмЦей стиль здобувшипопулярністьзавдяки такимталановитиммитцям, як ПаблоПікассо й Жорж Шлюб,якийзаснувавкубізм.Спрощенняскладних форм йкольорів іздопомогою гранейнадаєякусьестетичнупривабливість.Заразподібніефекти легкоотримати задопомогоюпрограм. Аліручна робота усе ж такиробитьефект болеепривабливим.Подібніформиєпродовженнямбагатопроменевоїзірки.Особливупривабливість смердотінабувають привикористаннітривимірнихефектів. Частовикликаютьматематичні йтаємничіасоціації. як правило,будівляскладається із центру ймножиннихпроменів чи граней йбалансує намежі хаосу й порядку. Ставитизавданнямпідкреслити, щоскладністьтежможе бутиорганізована.Агресивна формаповерхніхарактеризуєпевніякостізамовника.Прийомрозмитостізображеннядозволяєзатриматипоглядглядачахоча б у тому,щоброзпізнатиграфіком. Алічастіше зацимстоїтьякасьідея.Інодінабагатоцікавішерозпізнати задум логотипу, ніжотриматипрямувідповідь прямо, але йважливо неперемудрувати,щоб невикликати углядачапочуттянеспроможностіпобачитиідею. Системахаотичнихзвиваютьсявідростків.Відрізняється відквітковихзавитків йзакручувань ізгеометричноюзакономірністю.Привертає своїмприродним йприроднимбезладом.Недосконалість, яку невідштовхує, якрукописне лист упорівнянні ізмасовим спамом.Накладенняоб'єктів ізрізнимикольорами дляотриманняпересічних областей. як правило,використовуютьчисті,світлі тони чикольору,щоб принакладенніотримати болеетемні.НайчастішевикористовуютьпалітруCMYK чиRGB.

>Прийом часто длядемонстраціїінтеграціїчастин вєдинеціле чинавпакирозбивкуцілого наскладовічастини.Інодідодаютьзміщенняелементів в одному напрямі, щонадаєвідчуттядинаміки й руху. Одна велика формаформуєтьсягрупуваннямбезлічіінших маленьких форм. Частовикористовують длядемонстраціїперевагоб'єднання вєдинеціле. Таким чином,навітьнезначнідеталі,об'єднуючись до однієїконструкцію,отримуютьновіможливості таякості.Пиксел частовиступаєвимірювальноїодиницею цифрового світу, тім самимхарактеризуючиграфіком, якознакасучаснихтехнологій. Алі вповсякденнійроботі замонітором ми непомічаємо тихмільйонипікселів, котріскладаютьзображення. І лишезбільшивши картинки, мибачимо із чого смердотіскладаються.Використанняпіксельноїграфіки влоготипі,надаєйомубільшоївідкритості, як біпоказуючи собі подмікроскопом. Уосновіграфікидеяких логотипомлежить шестигранник.Умілевикористанняможливостейцієїформидаєможливістьотриматиілюзіюпростору ібагатогранності.Такийприйомприваблюєглядачасвоєюзагадковістю головоломки йматематичноїгармонією. Форма йколірутворюються зарахунокзвичайного пункту.Оперуючищільністюрозміщенняточок можнадомогтисявідчуття тонального переходукольору. Точнісінькотакож можнаоперуватичіткістю форм.М'якірозмиваннякраївнадаєякісьтактильнівідчуття йасоціюється ізприродоюатмосфери йзоряного неба. Форма служитивічком дляпереглядуіншогозображення. Ми абибачимоз-залаштунків світло,якийхарактеризує чирозкриваєсенсоб'єкта, щовиступаєвічком уцей світло.Такийприйом служитидодатковим способом донестиідею логотипуглядачеві чипідкреслитиїї.Ефект схожий ізрозгорнутимистрічками на вентиляторах йкондиціонерах.Асоціюються ізприємнимпрохолоднимвітерцем. Частострічкипредставлені уформімови чиполум'я іззвуженням накінці.

як правило, усістрічкимаютьрізнікольори чирізнівідтінки одногокольору,інодінапівпрозорі ізвидимимперетиномміж собою.Ефектрозвіваютьсястрічокнадаєвідчуттясвободи,відсутності контролю, веселого настрою й свята.Використання влоготипі круглогосліду від чашки чикелих сталодоситьпоширеним. Алі вцюгрупуувійшлилоготипи, котрівикористовуютьтехнікуплями на болеевисокомурівні.Плямадужегармонійновписується в образ, при цьому, недомінуючи з нього.Ефект,який минайчастішеспостерігаємо прифеєрверки -спалах ізрозлітаються вусісторониструменямисвітла. Образ,який легкозв'язати ізактивності,порушення,сплескомпозитивнихемоцій, котрі частосупроводжуютьсвяткові таурочистіхвилини.Графічніелементиілюструютьшвидке,миттєве рух від центруусісторони. Убільшостівипадківвикористовуютьсяяскравікольори. Останні рокта частозустрічалисярізніодноколірнірішення на задану тему флористики,лози,квітковихзавитків таін. Дана тематика,мабуть,знайшлановевтілення.Графіка, й у шпалер нашихосель,теперзаповнюєформи тасилуетилоготипів.Строкаті йяскравікольори впоєднанні ізобойномуграфікоюнаділяютьсилуетиспецифічнимиемоціями.Айдентікастає всескладніше,обростаючивсілякимиелементамифірмового стилю.Часом, прикомбінації чиоб'єднання їхні,стаєдуже складнодосягтирівноваги влоготипі.Вимальовуєтьсяпевнийспосіборганізаціїелементів -висипати всі у одну коробку йакуратнорозкласти уній усіелементи. Це, якзалити води форму дляльоду, де вонзручнорозміститься йзастигне в оптимальномуположенні.Слідтакожвідзначититакітенденції:Отриманняоб'ємноїграфіки шляхомвидавлюванняскладнихпрофілів.Орнамент чиповторюваніформи,характерні длястьобанихковдр.Розтягування йдеформаціяформи,характерні длятанучих чиплавящихсяоб'єктів.Викривлення,нагадуєвідображенняоб'єктів вкривихдзеркалах.Розтяжкаколірного спектру по замкненому контуру.Найчастішефігура не замкнута, амає формублизьку довінка.Графіка,отримана частоповторюванимициклічними тонкимилініями. Необов'язково увигляді розеток,створенихспірографом.

2.2Майбутнєбрендингу

 

>Скількиважливих йзвичних промов придумалиписьменники-фантасти!Мобільний телефон,штучнийінтелект,вертоліт,роботів ... Роль фантастики встановленнітехнічногопрогресуважкопереоцінити.Цілігрупивчених, щоіменуються футуристами чи футурологами,вивчаютьмайбутнє,роблятьпрогнози йфантастичніприпущення. І перед тимприслухаєтьсяреальний секторекономіки.

Аліякщовчені таписьменники-фантастиминулоговисували своїгеніальнігіпотези присвітлігасових ламп йєдинимизнайомимиїм чудесамитехніки булирадіоприймач йгроміздкийтелевізор, то ми -зовсіміншепокоління. Насоточуютьнатяки йпідказки. Наукакрокуєсемимильнимикроками.Високітехнології,доступні пересічномуспоживачеві, ізкожним днемстають всенеймовірніше. Однак миумудряємося непомічати цого,вплітаючиміцну ниткуархаїки в полотномайбутнього, щонаступає на наших очах.

>Ризики таобмеження.Найближчим годиною світлопомітнонаблизиться доконцепціїінформаційногосуспільства.Розвинетьсяінфраструктураінтернет-торгівлі та доставки назамовлення.Всізавжди якщо внаявності, й сегментутоварівмасовогопопиту станіскладнішеконкурувати нарівніпредставленості.

Уатмосферізагальноїдоступностіінформації,продуктів йпослуг будутьпрацювати лишедві тактикипродажів:безальтернативненав'язування продукту вобмін насервіс чи брендинг ізвузькоюсегментацієюцільовихаудиторій йподальшого «>точкової»конкуренцією вмежахсегментів.Таківузькоспрямовані брендістанутьробочимінструментомбізнесу.

>Ключовіінструментибрендингу вмайбутньому.Безумовно, «революція» вбрендінгу нас потребу неочікує.Паростки й Першіуспішнізастосуванняописанихінструментівспостерігаються усвітовійпрактиці ужесьогодні. Явпевнений, що в доступному дляоглядумайбутньому смердотістанутьключовими.

>Брендинг, як наука, якщострімкоставатиінтегральноїдисципліною, котраохоплює усіаспектисоціального життяіндивідуума йсоціальних груп. Яочікую, що вблизькомумайбутньому брендинг позицічільнемісце навершинімаркетинговихдисциплін.

Брендповсюдно станіголовним активомбудь-якоїкомпанії.Корпоратизація йукрупненнябізнесунеминуче, але йсаме безальтернативністьпостачальника й виробника, котра якщоохолоджуватиспоживчийінтерес,призведевиробників донеобхідностіствореннярізнихбрендів для збільшеннясумарнихпродажів. І тому, посуті,конкуренціїміж ними якщо, боце брендіоднієїкомпанії,ринокпоступово Прийде доситуації, колиспоживач якщокупувати бренд, а чи не сам продукт. Івартість бренду увартостікомпанії та продукту якщострімкорости.

Нанаступномуетапірозвиткусуспільства, брендинг, як виддіяльності,еволюціонує в процесствореннябезпосередньо товару чипослуги.Термін «бренд» якщонерозривнопов'язаний ізконкретнимунікальним продуктом чисервісом.

>Дефіцитнатуральноїсировини у світі,якийпочинаєспостерігатися ужесьогодні,змінитьспоживчетовариство.Переважаючимистанутьвідвертіпродукти-сурогати, котріможливо якщопросувати лише задопомогоюінструментівlifestylebranding йbrandedculture.

Длябагатьохгалузейосновнимзавданнямбрендингу станістворення йкультиваціясередцільовоїаудиторії стилю життя, щобазується напослугу / продукт (>lifestylebranding). Нависокотехнологічних ринках, аобласті косметики, фармацевтики тапарфумерії,наступноюстадієюрозвиткуприкладнихінструментівбрендингу станікультивація потреб.Основнимзавданнямбрендингу вцихгалузях станівинахід йвпровадження всуспільстві нових потреб,відповідь на котрі якщодавати лише продукт.

>Мегабренда та їхнінайближчіпослідовникиопиняться переднеобхідністюсоціалізаціїбрендів.Їхресурси будутьставати «>надбаннямгромадськості», бренді «>частиною фольклору».Перша, спонтанна,хвиля такихпроцесів (вухо яких, можнаспостерігати)призведефахівців ізбрендингу доможливостісвідомої «>соціалізації»брендів,тобтовведення бренду якаспектисоціально-культурного життясуспільства.

>BrandedCultureБрендінг стані более активнорозглядатися, як аспекткультурноїеволюції.Бренди будутьпоступовоставати продуцентами субкультур, котрі, із годиною, будутьвливатися в «>мейнстрімную» культуру,створюючи основу дляbrandedcultureмайбутніхпоколінь.

1.2.1Майбутнєідентифікації

Колитаке сус-пільствоінформації? Цезовсім не ті,чимлякають насголлівудськібойовики. УпершучергуценаступнийетапрозвиткуІнтернету.Глобальнамережа, щовключає у собіактуальнуінформацію на задану тему.Вичерпноповну йдоступну в всіх точкахпланети задопомогоюкишенькових,настінних йнастільнихпристроїв.Інформація,незалежно від того,платна вона чибезкоштовна, якщонадаватися запершимзапитом. Цестосується яквідео,музики,кінематографічнихпродуктів, то йпрямоїтрансляції чогозавгодно,включення вбудь-якувеб-камерупланети,будь-якихкомерційних йдовідковихданих,замовлення й доставки чогозавгоднокудизавгодно.

>Чому миговоримо проце? Бонаближенняцієїепохи ужезмінює світло.Доступністьінформації станіосновою життякожноїнормальноїлюдини.Щобвижити йдобитисяуспіху вумовах, брендампотрібнонавчитисяорганічноінтегруватися взапитуваний контент, аголовне, бутибажаними гостями.

1.2.2Глобальна змінусередовищ

>Телебачення увиглядінекерованоюплоскої картинки наекрані,журнали ізпаперовимисторінками,заповнениминерухомимизображеннями, газети із раз йназавждинадрукованими текстами,паперовіплакатирозміром 3 6 м -традиційнісередовищапоширенняінформації 2009 року. Через 15 років смердотізалишаться лише вспогадах. Ті, що Прийдеїм назміну, вкоренізмінитьпідхід доідентифікаціїбрендів.

Товаристваінформації -це непростокрасивийтермін.Якщо сус-пільствоживе впостійнійвзаємодії ізінформацією,якщо вседовкіллястаєінформаційною, щоцеозначає для маркетолога?Яким чином миотримуємо доступ доінформації? Задопомогоювізуальнихінтерфейсів. Цеозначає, що смердоті будутьоточуватилюдину.Якщосьогодніінтерфейсє у вашого ноутбука ймобільного телефону, то вже завтравін якщо увсього. З цоговипливаєпростийвисновок: умайбутньомуінтерфейс до того чиіншому йоговигляді станіосновнимносіємвізуальноїідентифікації чи,якщозавгодно,фірмового стилю бренду.Будь-якийінтерфейсдинамічний. З точкизорупроектувальника, хорошийглобальнийінтерфейсвзаємодіє ізкористувачем,відповідає накожен його рух.Візуальнаідентифікація бренду винна якщоописувати не лишезовнішнійвиглядінтерфейсу, але й йхарактернідинамічні стану.Впершецепродемонструвалидизайнерикомпанії Apple. До них ми було невідомо, щостанеться,якщо наекрані телефонурозтягнути фотографіюдвомапальцями.ТактильнийінтерфейсiPhone -першаластівка того, щочекаєфахівців ізбрендингу вмайбутньому.Майжерік томувідбуласяісторичнаподія. Увересні 2008 року журнал Esquireвийшов ізобкладинкою ізелектронногопаперу.

>Вперше в світізображення наобкладинці журналуперетворилося із статичного удинамічний. Цеознака початкуновоїери. В Україніочікують трипроцеси, котрі перевернутиуявлення про дизайн йвізуальномубрендінгу.По-перше, усізображення, котрі теперстатичні йпасивні,станутьдинамічними таінтерактивними.Розвитоктехнологіїелектронногопаперу йmultitouchзмінить газети,журнали, книжки йплакати.Уявіть свою рекламу в глянцевомужурналімайбутнього.Вонаповнокольоровий йдинамічна (>можевідтворювативідео,змінюватися,підключатися доГлобальноїмережі), аголовне,реагує нанатиснення й рух.Вона непростомерехтіти чипоказувативідеоролик -споживачамцешвидконабридне.Значить, вон виннареагувати надотики,взаємодіяти ізчитачем. Чиготовий ваш бренд до такихможливостейрекламнихносіїв? Чизнаєте ві, яквиглядає ваш бренд вдинаміці?По-друге, все, щораніше було б пласким,динамічним й,можливо,реагувало нанатискання, стані псевдотривимірного йреагує на рух.Телевізори,монітори,зовнішня реклама такишенькові улаштую - усєпочнепоказуватиоб'ємну картинку.Її можна якщообійтиззаду,повернути на потрібен кут,наблизити йвіддалити. Уцю картинку можна якщонавітьувійти.Уявітьсобітривимірнийбілборд,який можнаоб'їхати. Вас ужецікавить запитання, яквиглядає ваш логотипззаду?По-третє, увищеописанихумовахнавітьоб'ємнийрекламний роликшвидко станібанальністю.Традиційнавізуальнаідентифікація, атакожстилізаціядинамічнихсередовищ йстанів (>інтерфейсів йреакцій на дії тарухи), котра станіключовою в першедесятиліття послепоявиописанихтехнологій намасовомуринку, незможутьвідповісти на запитання, щомає надатизміну рекламномувідео.Озираючись наостаннідосягненняпрогресу, можнаприпустити, щонаступниметапомбрендингу станіповсюдневпровадженнязвуковий йтактильноїідентифікації, атакожідентифікації зазапахом.На цьому язакінчуюсвій прогноз. Віпопереджені.

1.3Український дизайн -це Європейський дизайн

>Студіяграфічного дизайну Юрко Гуцулякаотримала зразудвіпрестижнінагороди наурочистійцеремонії European DesignAwards, котравідбулася вСтокгольмі 18травня2008р.Власне чи невпершеЄвропадізналася, що в Україніє Дизайн йцей Дизайнвисокогорівня.Першунагороду Юрка вручили засерію CD „Національна заслуженакапелабандуристів України ім. Р.І.Майбороди” вномінації "Упаковка / CD, DVD".Ця робота уже добровідомапоціновувачамукраїнського дизайну йотримала ужедекількапрестижнихміжнароднихнагород. Друговінагороду Юрко Гуцулякотримав завітальнулистівку дляторгової марки "Коктебель" вномінації ">Вітальналистівка /Флаєр".

European DesignAwards -цещорічнийзагальноєвропейський конкурс в сферіграфічного дизайну,ілюстрації тамультимедійного дизайну, щомає наметівиявленнякращихзразківвізуальнихкомунікаційЄвропи.

>Подіявідбувається запідтримки 12провіднихчасописівЄвропи в сферіграфічного дизайну, асаме:2+3D,CAP & Design, +>design,tapes,Eye,idpure,Items,kak,LineaGrafica,Novum,TYPO йVisual.Представникицихвидань йє членамижурі, щозабезпечує конкурсувисокуякістьоцінкиробіт. За результатами фестивалюпублікуєтьсящорічний каталог, дерозміщені роботипереможців тафіналістів,якийрозповсюджується повсьому світу.НагородженнякращихдизайнерівЄвропивідбулося у межахТижняЄвропейськогоДизайну,який в цьомуроціпройшов уСтокгольмі із 15 по 19травня 2008 року.

1.3.1 Проблемастановленнядизайн-освіти

>Головнимичинниками, щообумовлюютьформування Сучасноїтеорії та методики дизайнуєпроблемиблагоустроюсередовищажиттєдіяльностілюдини вумовахрозвиткуекономіки України.Сучасна модель „>дизайн-творення” в Українівимагаєпріоритетноговирішення проблем,істотнимчинникомякого ставшинапрям наєвропейськуінтеграцію.

якокремагалузьмистецтва, дизайніснуєзовсімнещодавно.

>Найпомітнішими фундаторамираціонал-функціоналізму вдизайні ХХ ст. стали ВеликаБританія таНімеччина.Впровадження дизайнусаме до системиосвітизапочаткувала школа „>ШтаатліхесБаугауз”, уякій було бзапровадженоособливу,розроблену У.Гропіусомєдину системуосвіти, де „>чисте таужитковемистецтворозвивалися угармонійномувзаємозв’язку” [1]. Чи невперше булизадекларованіголовніпринципипедагогічноїсистеми –розвитоктворчоїіндивідуальності тапрактичної роботи вмайстерні.ПізнішеУльмська школа вАнгліїпідхопила тарозвинулапедагогічнулінію „>Баугауз” й сталаджереломфункціонального дизайну у світіпротягом ін. підлогу. ХХ ст.

>Зарубіжнийдосвідпедагогічних системвказує наособливузацікавленість дизайном у всіх сферах життя, а такихкраїнах, якВеликобританія,Японія,цю проблемупіднесено до рангу державної політики [2].Відмітноюрисою годиниєзатребуваність роботи дизайнера і навітчизняномуринку роботи,протерозвитокдизайн-освіти нерозглядається в Україні якнеобхіднаскладовазагальноїбагатоступеневоїосвіти.Існуєпевнанеобхідністьпереглядуконцепціїосвітизагалом, щосуттєворозширює йпоглиблюєрозуміннясутності дизайну тавимагаєстворення державноїпрограмирозвиткуданоїдисципліни.

УХарковізагальновизнаним центромдизайнерськоїосвіти в Українівважаєтьсядержавнаакадемія дизайну й мистецтв (>ХДАДМ), денавчання заголовнихгалузяхсучасного дизайну –промисловий,графічний та дизайнсередовища.Протемусимовизнати, щодавнітрадиціїхарківського дизайну (>зокрема,однією ізперших уРосійськійІмперіїхудожньо-промисловихшкіл бувзаснована у 1894році школаМаріїРаєвської-Іванової)ведуть до вельми активногорозвоювеликоїкількості кафедр дизайну урізнихвищихнавчальних заставахміста.

>Відповідно доформуваннясистемирозвиткуукраїнського дизайну (>започаткованогопостановамиКабінету міністрів України від 20.01.97 р. № 37 „Пропершочергові заходьрозвитку національноїсистеми дизайну йвпровадженняїхніхдосягнень упромисловомукомплексі України,об’єктахжитлової,виробничої йсоціально-культурної сфер” таін.) приХарківськомунаціональномупедагогічномууніверситеті ім. Г.С.Сковороди у 2003 р.створено кафедру „Дизайн.Моделюванняодягу”.Іївідкриттямайжезбіглося зреорганізацієювищоїосвіти в Україні та переходом наступеневуосвіту.

Так,освітньо-кваліфікаційніпрограми зарівнями „>спеціаліст” та „>магістр”набули нового тапоглибленогозначення,їхняспрямованістьваріюється взалежності відпрофілю йспеціалізаціїдизайн-навчання.Більшеувагинаданорозподілузмісту таобсягуспеціалізованогоматеріалу под годину фаховоїпідготовкивипускників. Заголовнуконцепціюдизайн-навчаннявзятітеоретичніположенняХДАДМ, щобазуютьсяпереважно напедагогічних засідках школиБаугауз. Так, дляякісного таґрунтовногонавчаннястудента–магістра йспеціалістаособливогозначеннянабуваютьтаківузькофаховідисципліни як „>теоретичніоснови дизайну”, „>трансформація вдизайні”, „>комплекснепроектування”, „>історія дизайну”, „>мистецтвознавство”, „>виробнича практика”, „>комп’ютернаграфіка” та рядін.Ціла низьказагально-художніх,гуманітарних,педагогічнихдисциплінвикладається силамивідповідних кафедр.Подібна структуранавчальнихдисциплінєнинітиповою длябагатьохєвропейськихдизайнерськихшкіл.

За дляцілеспрямованоїпідготовкифахівців та покращанняметодичної роботи нахудожньо-графічномуфакультетістворенонавчально-методичнукомісію із дизайну,розробленометодологію таметодичну базуформуваннясистеми дизайнумоделюванняодягу,підготовленонормативну базудизайнерськоїдіяльності.Пріоритетнимнапрямомкафедри „Дизайн.

>Моделюванняодягу”єзв’язок звиробництвом. Так,студентинашогоуніверситетуотримуютьреальнінавички впроцесі роботи напровіднихшвейних фабрикахміста ймаютьзмогувпроваджувати своїмоделі домасовоговиробництва.Подібний методичнорозробленийпідхідпередбачаєактивнусоціально-культурну йекономічнупозицію дизайнераодягу на всіхетапахстворенняпродукції доперетворенняїї в товар.

>Можливістьрозвивати і будуватисучаснудизайнерськуосвітудає йширокевивченнямистецтвознавчої спадщини за курсом „Історії дизайну” котра спрямованоформуванняпрофесійногорівнямайбутніхдизайнерів,показує роль ймісцесучасного дизайну всуспільстві,принципи йогорозвитку.

>Звичайно,освоєннясучасногомистецтвознавчого пластамаєвеликетеоретично-методичнезначення таєсуттєвоюумовоюформуваннявисококваліфікованогофахівця.

>Підсумовуючи,скажемо, що дизайн з йогосоціокультурноюспрямованістю,художньо-образниммисленнямєтієюформоюнауково-практичноїдіяльності, задопомогоюякоїможливеутворення тареалізація такихсоціальнозначущихпрограм, яккультурно-виховна,розвиткутворчогопотенціалумолоді тощо.


>ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

як намхочетьсяпоглянути хоч одним оком умайбутнє, чи негаразд?Наприклад, нуякоговеб-дизайнеру нехотілося бдізнатисяяким якщоІнтернет й вякий бікзробитькрок дизайнсайтів,блогів,порталів через 5, бо й через 10, 20, аможе й усі 30 років?Дізнатися - йпершимцезастосувати! Алі для чогоболісночекати цогомайбутнього,якщо нас самих можнапочинати йогостворювати? «>Всі ідеї внауцінародилися вдраматичномуконфліктіміжреальністю й нашимиспробамиїїзрозуміти.» - АльбертЕйнштейнГоловне -вхопитися йзумітиреалізувати тихдизайнерські ідеї, ті чогопідсвідомохочетьсякожному із нас. Алі котрі смердотіці ідеї?

Непотрібно бутипросунутимтренд-сетером,щобпередбачитизахопленнясучасного світуеко дизайном.Дитинатехногенноїцивілізації,сучасна людинаприйшов довисновку, щорозвиток машин натлізанепадулюдськоїприродипризводить дострашнихкатаклізмів.Глобалізація, щопоглинула світло,видає продукт увиглядітюннінгованнихтіл,шкідливиххарчових добавок,нав'язанихшаблонівмислення йштучноїнавколишньогосередовища.Першими дорішучихдійвдалисядизайнери, котріпроголосили усвоїйроботіпринципиприродності йнатуральності.Втілювати проектекологічночистою,комфортної, благотворновпливає на усісферидіяльностілюдини життя смердотіпочали ізінтер'єру.Штучніматеріалиніколи незрівняються ізоригіналом: предмет із цого деревамаєособливийчарівний аромат,природнийкаміньмаєнеповторноюформою, авикористаннянатуральнихтканин -запорука вашогоздоров'я йкраси.


>БІБЛІОГРАФІЯ

 

1. Гройс Б. Мистецтво, дизайн, політика №3, 2004,-с.54-57.

2.Кантор До. Допроблемисуспільноїприроди дизайну / /Питаннятехнічноїестетики. -1970-вип.2.-с.18-80.

3. ЗагоруйкоС.Т.Традиції йформування культуриспоживання. / /Традиціїсучасність / ЗаредакцієюІ.І.Фурсіна .- Севастополь:чорноморськевищевійськово-морське училищеімені П. З.Нахімова,1985-352с.

4. Федоров М.Естетичнацінність предметногосередовища. / /Питаннятехнічноїестетики. ->1970-вип.2 .-с.196-231.

5. ДаниленкоВ.Я. Основи дизайну:Навчальнийпосібник. - Х.:ХДАДМ, 2003. 18 з.

6.Чігарьоков У.,Діжур А.Проектна культура йдіти. Здосвідуосвіти уВеликобританії / /Технічнаестетика. - 1990. - № 4.

 


>ДОДАТКИ

 

>Додаток 1

 

>Неймовірнеподання протехнологічниймайбутньому 2019 уконструкторів із Microsoft.


>Додаток 2

>iMo - дизайнмайбутньогоробот-кара від Apple

 


>Додаток 3

 

Дизайнінтер'єрувзуттєвого магазину ">StuartWeitzman"

 

 


>Додаток 4

 

>Сучаснаграфіка – АлексТрочут

 


>Додаток 5

 

сучасний дизайнодягу –модельєр ОлександрМаккуін

 


>Додаток 6

 

>Кращий логотипЄвропи,зроблений вІспанії. Це логотипомвиноробів -пляшка й штопор разом.


>Додаток 7

Один ізнайкращихлоготипів світу - Unilever


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація