Реферати українською » Медицина, здоровье » Фізіологічні Властивості масажу


Реферат Фізіологічні Властивості масажу

>Фізіологічнівластивостімасажу

>Масаж -цемеханічнеподразненнялюдськоготіла,вироблене чи рукою, чи задопомогоюспеціальногоапарату.

>Протягомдовгих років вважалось, щомасажвпливаєлише намасажованоготканини, ненадаючиніякоговпливу назагальнийфізіологічний станлюдини.Настількиспрощенерозумінняанатомо-фізіологічнихвластивостеймасажувиникло подвпливоммеханістичноїтеоріїнімецькоголікаряВірхова.

У годину,завдяки роботамвітчизнянихфізіологів І. М. Сєченова, І. А. Павлова йінших,сформованоправильнеуявлення про ті,якийвпливробитьмасаж наорганізмлюдини.

Умеханізмі діїмасажувиділяють трифактори:нервово-рефлекторний,уморальний ймеханічний. як правило, впроцесімасажноїпроцедуриздійснюєтьсявплив нанервовізакінчення,розташовані врізних куляхшкіри.Виникаютьнервовіімпульси, котрі почутливих шляхахпередаються вцентральнунервову систему,досягаютьвідповіднихділянок кору головногомозку, десинтезуються взагальнуреакцію йпоступають увідповіднітканини йоргани ізінформацією пронеобхідніфункціональнихзрушеннях ворганізмі.Відповіднареакціязалежить як від характеру,сили йтривалостімеханічної дії, то й від стануцентральноїнервовоїсистеми танервовихзакінчень.

дія гуморальногочинникаполягає внаступному: подвпливоммасажнихприйомівутворюються вшкірібіологічноактивніречовини (такзванітканиннігормони -гістамін,ацетил-холін таін)надходять в притулок, смердотісприяютьпередачінервовихімпульсів,беруть доля всудиннихреакціях, атакожактивізуютьдеякііншіпроцеси, щовідбуваються ворганізмілюдини.

Неменшважливимємеханічний чинник.Розтягування,зміщення,тиск,здійснювані под годинупроведення того чиіншого прийому,викликаютьпосиленуциркуляціюлімфи,крові йміжтканинноїрідини намасажованогоділянці.Завдяки цьомуліквідуютьсязастійніявища,активізуютьсяобмінречовин йшкірнедихання.

Наосновівищесказаного можназробитивисновок, щомеханізм діїмасажу налюдськийорганізмєскладнимфізіологічнимпроцесом, вякомузадіянінервово-рефлекторний,гуморальний ймеханічнийфактори,причомупровідна рольналежитьпершому.

>Впливмасажу нашкіру

>Шкіраєзахиснимпокривомлюдськогоорганізму,їїмасастановитьблизько 20% відзагальноїмаситіла. У куляхшкірирозташовуютьсярізніклітини, волокна,гладкім'язи,потові йсальнізалози,рецептори,волосяніцибулини,пігментні зерна, атакожкровоносні йлімфатичнісудини. Таким чином,крімзахисноїфункції,шкіравиконує рядінших: вонасприймаєдратівливісигнали, щонадходятьззовні,бере доля вдихальному йтерморегуляторного процесів,кровообігу,обмініречовин,очищенняорганізму відшлаків,тобтоберебезпосередню йнайактивнішу доля вжиттєдіяльностілюдськогоорганізму.

>Шкіраскладається ізтрьохшарів:епідермісу,дерми (>власнешкіри) йпідшкірно-жировоїклітковини.

>Епідерміс -цезовнішній кулюшкіри, черезякийорганізмбезпосередньоконтактує ізнавколишнімсередовищем.Йоготовщинаможе бутинеоднаковою йваріюватися від 0,8 до запланованих 4 мм.

>Самийверхній кулюепідермісу,іменованийроговим,відрізняєтьсяпружністю йпідвищеноюстійкістю дозовнішніхподразників.Вінскладається ізбез'ядерних, слабкоз'єднанихміж собоюклітин, котрі примеханічномувпливі напевні ділянкитілавідшаровуються.

>Підроговимрозташовуєтьсяблискучий кулю,утворений 2-3 рядами пласкихклітин йнайбільшпомітний надолонях йпідошвах.Далізнаходятьсязернистий кулю, щоскладається іздекількохшарівромбовиднихклітин, йшіповідних,утворенийкубічними чиромбоподібнимиклітинами.

Уостанньому,найбільшглибокомушаріепідермісу,іменованомузародковим, чибазальним,відбуваєтьсяоновленнявідмерлихклітин. Відразувиробляєтьсяпігментмеланін,якийвідповідає зазабарвленнязовнішніхшкірнихпокривів:чим меншемеланіну, тімсвітліше йчутливішешкіра.Регулярниймасажсприяєутвореннюбільшоїкількості цогопігменту.

>Дерма, чивласнешкіра,займаєпростірміжепідермісом йпідшкірно-жировоїклітковиною,їїтовщинаскладає 0,5-5 мм.Дермаутворюється гладенькимим'язовими йсполучно-тканиннимиколагеновими волокнами,завдякиякимшкіранабуваєеластичність йміцність. Увласнешкіріприсутнічисленнікровоноснісудини,об'єднані вдвімережі -глибоку йповерхневу, із їхнідопомогоюздійснюєтьсяхарчуванняепідермісу.

>Підшкірно-жироваклітковинаутворюєтьсясполучноютканиною, вякійнакопичуютьсяжировіклітини.Товщина цого кулішкіри нарізнихділянкахтіламожезначноваріюватися:найбільшрозвиненийвін наживоті,груднихзалозах,сідницях,долонях йпідошвах стоп;найменше йогоміститься навушних раковинах,червонійоблямівці губ йкрайньоїплотістатевого члена чоловіків.Підшкірно-жироваклітковинаоберігаєорганізм відпереохолодження йударів.

>Впливмасажу нарізні шаришкіривеличезне:механічнийвплив задопомогоюрізнихприйомівсприяєочищеннюшкіри тавидаленнявідмерлихклітинепідермісу;це, у своючергу,призводить доактивізаціїшкірногодихання,поліпшенню роботисальних йпотовихзалоз,нервовихзакінчень.

>Масажвикликаєрозширеннякровоноснихсудин,розташованих вшкірних кулях, тім самимактивізуєтьсяприпливартеріальної тавідтіквенозноїкрові йпосилюєтьсяживленняшкіри.Поліпшуєтьсяскорочувальнафункціям'язових волокон,завдякичомупідвищуєтьсязагальний тонусшкіри: вонастаєеластичною,пружною,гладкою,набуває здоровогокольору.Крім того,спочаткувпливаючи нашкіру,різнімасажніприйоми задопомогоюнервово-рефлекторного, гуморального ймеханічногофакторівроблятьблаготворнийвплив всеорганізм уцілому.

>Впливмасажу нанервову систему

>Нервова система -головний регулятор й координатор дії всіхорганів й системлюдини.Воназабезпечуєфункціональнуєдність йцілісністьвсьогоорганізму, йогозв'язок ізнавколишнімсвітом;крім того, вонконтролює роботускелетнихм'язів,регулюєфізіологічніпроцеси, щовідбуваються втканинах йклітинах.

>Головнаструктурна йфункціональнаодиницянервовоїсистеми - нейрон, щопредставляє собоюклітку ізвідростками -довгимаксонів й короткимидендрита.Нейрониз'єднуютьсяміж собою синапсами,утворюючинейронніланцюги, котріприводяться вдію рефлекторно: увідповідь нароздратування,поступаемое ззовнішнього чивнутрішньогосередовища,збудження ізнервовихзакінченьпередається подоцентровим волокнах уголовний йспинниймозок,звідтиімпульси повідцентровим волокнахнадходять урізніоргани , а, порухових - дом'язів.

>Нервову системуподіляють нацентральну йпериферичну, але всоматичну йвегетативну.

>Центральнанервова система (ЦНС)складається із головного й спинногомозку,периферична - ізчисленнихнервовихклітин йнервових волокон, щослужать для зв'язкувідділів ЦНС йпередачінервовихімпульсів.

>Головниймозок, щознаходиться впорожнинічерепної коробки йскладається із двохпівкуль,ділиться п'ятьвідділів:довгастий,задній,середній,проміжний йкінцевиймозок.Від нихвідходять 12 парчерепно-мозковихнервів,функціональніпоказники якіразлічаются.Спінноймозокперебуває вхребетномуканаліміжверхнімкраєм Iшийного йнижнімкраєм Iпоперековогохребця. Черезміжхребцеві відчини повсійдовжині відмозкувідходить 31 параспинно-мозковихнервів. Сегмент спинногомозкуявляє собоюділянкусіроїречовини,відповіднийположеннюкожної паріспинно-мозковихнервів, щовідповідають занадходженнясигналів у той чиіншучастинуорганізму.Виділяють 7шийних (>CI-VII), 12грудних (>Th (D) I-XII), 5поперекових (>LI-V), 5крижових й 1куприковий сегмент (дваостанніоб'єднують вкрижово-куприковийвідділ (>SI-V)

>Міжребернінерви,званітакожпереднімигілкамигруднихспинно-мозковихнервів,здійснюютьзв'язок ЦНС ізміжреберними таіншимим'язами груд,передньої йбічноїповерхнямигрудноїклітини,м'язами живота (>тобтоіннервуютьцім'язи).

>Периферичнанервова система представлена нервами, щовідходять від спинногомозку йстовбура головногомозку, й їхнірозгалуженнями, щоутворюють врізнихтканинах й органахрухові йчутливінервовізакінчення.Кожномумозкового сегментувідповідаєпевна парапериферичнихнервів.

>Спинно-мозковінервовівідгалуженняз'єднуються вшийному,плечове,поперекове такрижовесплетення, від яківідходятьнерви, котріпередаютьсигнали із ЦНС довідповіднихділяноклюдськоготіла.

>Шийнесплетіння,утворенепереднімигілками 4верхніхшийнихнервів,розташовується вглибокихшийнихм'язах. Черезцесплетіннянервовіімпульсинадходять дошкірибічного відділенняпотиличноїчастини голови,вушноїраковини,передній йбічнийчастиншиї,ключиці, а й углибокім'язишиї йдіафрагму.

>Плечовесплетіння,утворенепереднімигілками 4нижніхшийнихнервів йчастиноюпередньоїгілки I грудного нерва,розташовується внижньомувідділішиї, загрудинно-ключично-соскоподібногом'яза.

>Виділяютьнадключичну йпідключичнучастиниплечовогосплетення.Відпершоїнервивідходять доглибокихм'язівшиї,м'язамплечового пояса йм'язам груд йспини; віддругої, щоскладається ізпахвового нерва йдовгихгілок (>м'язово-шкірного, серединного,ліктьового,променевого,медіальногошкірногонервів плеча тапередпліччя), - додельтоподібногом'язі,капсуліплечовогосплетення,шкірібоковоїповерхні плеча.

>Поперековесплетінняутворюєтьсягілками XII грудного й I-IVпоперековихнервів, котріпосилаютьімпульси вм'язинижніхкінцівок,попереку, живота,клубовум'яз йнервовізакінчення,розташовані вшкірних кулях.

>Крижовесплетінняутворюють Vпоперековий нерв й усіз'єднанікрижові йкуприкованерви. Погілках, щовиходять із цогосплетення (>верхній йнижнійділянцісідниць,статевої,сідничний,великогомілкової,малогомілковоїнерви,заднійшкірний нервстегна),надходятьсигнали дом'язів тазі,задньоїповерхністегна,гомілок, стоп, атакож дом'язів йшкіріпромежини йсідниць.

>Вегетативнанервова системаіннервуєвнутрішніоргани ісистеми:травну,дихальну,видільну,значновпливає наобмінречовин вскелетнихм'язах,кровообіг й роботузалозвнутрішньоїсекреції.

>Соматичнанервова системаіннервуєкістки,суглоби йм'язи,шкірні покриви йорганичуття.Завдякиїйздійснюєтьсязв'язокорганізму ізнавколишнімсередовищем,забезпечуєтьсячутливість йруховаздатністьлюдини.

>Масажнадаєзначнийвплив нанервову систему: як правило,вінполіпшує стан ЦНС,сприяєвідновленнюфункційпериферичноїнервовоїсистеми,активізуєрегенераційніпроцеси втканинах.

Узалежності від методикипроведенняданоїпроцедури тавихідного стану ЦНСмасажможенадавати чизбудливу, чизаспокійливудію: першевідзначається привикористанніприйомівповерхневого йшвидкогомасажу, одному притривалому,глибокомумасажі,проведеному вповільномутемпі, атакож привиконанніданоїпроцедури всередньомутемпі зсередньою силоювпливу.

>Наслідком неправильновиконаногомасажуможе статіпогіршеннязагальногофізичного станупацієнта,посиленнябольовихвідчуттів,надмірнепідвищеннязбудливості ЦНС таін.

>масажфізіологічнийшкіра

>Впливмасажу накровоносну йлімфатичнусистеми

>Значеннясистемикровообігу дляжиттєдіяльностіорганізмуважкопереоцінити: вонзабезпечуєпостійнуциркуляціюкрові талімфи потканинах йвнутрішніхорганів,здійснюючи тім самим їхніхарчування танасиченнякиснем,видаляючипродуктиобміну йвуглекислий газ.

>Кровоносну системуутворюютьсерце йчисленнікровоноснісудини (>артерії,вени,капіляри),замкнуті в великий ймалий колакровообігу. Зацимколамздійснюєтьсябезперервний рухкрові відсерця доорганів й взворотному напрямі.

>Серце -цеголовнийробочиймеханізмлюдськогоорганізму,ритмічніскорочення йрозслабленняякогозабезпечують рухкрові посудинах.Воноявляє собоючотирьохкамернийпорожнистийм'язовий орган із 2шлуночками й 2передсердями, в правомушлуночку йпередсерді проходитивенозна притулок, улівійполовині -артеріальна.

>Серце працюєнаступним чином:обидвапередсердяскорочуються, притулок із нихшлуночки, котрірозслаблюються;потімшлуночкискорочуються, ізлівого притулокнадходить в аорту, із правого - влегеневийстовбур,передсердярозслабляються йприймають притулок, щопоступає із вен;настаєрозслабленнясерцевоїм'язи, после чого весь процеспочинаєтьсяспочатку.

як ужеговорилосяраніше, притулокциркулює по великому й маломуколам.Велике колокровообігупочинаєтьсяаортою, щовиходить ізлівогошлуночкасерця йнесучоїартеріальну притулок погілках вусіоргани. Припроходженні черезкапіляриця притулокперетворюється навенозну йповертається у правіпередсердя поверхній йнижнійпорожнистим венах.

>Малий (>легеневий) колокровообігупочинається ізлегеневогостовбура, щовиходить із правогошлуночка йдоставляєвенозну притулок полегеневихартеріях улегені. Припроходженні черезкровоноснікапіляривенозна притулокперетворюється наартеріальну, Якадосягаєлівогопередсердя по 4легеневих венах.

>Артерії -цесудини, по які притулокпересувається відсерця доорганів. Подіаметру усіартеріїділяться навеликі,дрібні йсередні, а й замісцемрозташування - навнеорганние йвнутріорганние.

>Найбільшимартеріальнимпосудиноює аорта, віднеївідходять тривеликігілки -плечеголовнойстовбур,лівазагальнасоннаартерія йлівапідключичнаартерія, котрі, у своючергу,тежрозгалужуються.

Системаартерійверхніхкінцівокпочинаєтьсяпахвовійартерією, що переходити уплечову, котра, у своючергу,ділиться наліктьову тапроменеву, аостання - наповерхневу йглибокудолонні дуги.

>Грудна аорта,гілкиякоїживлятьстінкигрудноїклітини таорганигрудноїпорожнини (>крімсерця), проходити черезотвірдіафрагми й переходити учеревну аорту, щоділиться нарівні IV-Vпоперековиххребців наліву й правуклубовіартерії, котрітакож сильнорозгалужуються.

Системаартерійнижніхкінцівок представленачисленнимикровоноснимисудинами,найбільшими із якієстегнова,підколінної,передня йзаднявеликогомілковоїартерії,медіальна йлатеральнапідошовніартерії,тильнаартеріястопи.

>Тонкіартерії,іменованіартериолами,переходять укапіляри -найдрібнішікровоноснісудини, черезстінки яківідбуваютьсяобмінніпроцесиміжтканинами йкров'ю.Капілярипов'язуютьартеріальну тавенознусистеми таутворюютьрозгалуженумережу, щоохоплюєтканини всіхорганів.Капілярипереходять увенули -найдрібнішівени, котріутворюютьбільші.

>Відня -цесудини, по які притулокрухається відорганів досерця. Ос-кількикровотік у якихздійснюється узворотному напрямі (віддрібнихсудин до более великим), у венахєспеціальніклапани, щоперешкоджаютьвідтокукрові докапілярів йсприяючіїїпоступального руху досерця.Важливу роль у цьомупроцесівідіграєм'язово-фасциальних насос: прим'язовихскороченняхвениспочаткурозширюються (притулокприливає), апотімзвужуються (притулокпроштовхується досерця).

>Масажсприяєактивізації як місцевого, то йзагальногокровообігу:прискорюєтьсявідтіквенозноїкрові із окремихорганів йтканин, атакож рухкрові по венах йартеріях.Масажніприйомивикликають збільшеннякількостітромбоцитів,лейкоцитів йеритроцитів укрові,підвищуєтьсявмістгемоглобіну.Особливезначеннямеханічнийвплив нашкірумає у тому, щовідбувається вкапілярахобмінуміжкров'ю йлімфатичнимитканинами: урезультатістворюютьсясприятливіумови длянадходження дотканин йорганівбільшоїкількостікисню йпоживнихречовин,поліпшується роботасерця.

>Лімфатична системаутворюєтьсямережеюлімфатичнихсудин,вузлів,лімфатичнимистовбурами йдвомалімфатичними протоками. Будучисвоєріднимдоповненнямвенозної,лімфатична системабере доля ввидаленні ізтканиннадлишківрідини,колоїднихрозчинівбілків,емульсійжировихречовин,бактерій йчужоріднихчасток, щовикликаютьзапалення.

>Лімфатичнісудиниохоплюють практично усітканини іоргани, завинятком головного та спинногомозку,хрящів,плаценти йкришталика ока.З'єднуючись,великілімфатичнісудиниутворюютьлімфатичністовбури, котрі, у своючергу,об'єднуються влімфатичні протоки, щовпадають вобластішиї вкрупнівени.

>Лімфатичнівузли, щопредставляють собоющільніосвіти ізлімфоїдноїтканини,розташовуютьсягрупами напевнихділянкахтіла: нанижніхкінцівках - впаховій,стегнової йпідколінноїобласті; наверхніхкінцівках - вобластіпахвовоїзападини йлікті на груд -поруч із трахеями й бронхами; наголові - впотиличній йпідщелепноїобласті, нашиї.

>Лімфатичнівузливиконуютьзахисну йкровотворнуфункції: тутвідбуваєтьсярозмноженнялімфоцитів,поглинанняхвороботворнихмікробів йвиробленняімунних тіл.

>Лімфарухаєтьсязавжди в одному напрямку - відтканин досерця.Їїзатримка втій чиіншійобластітілапризводить донабряківтканин, а ослабленациркуляціялімфистаєоднією із причинпорушенняобмінуречовин ворганізмі.

>Масажактивізує рухлімфи йсприяєїївідтоку ізтканин йорганів. Однак длядосягнення позитивногоефекту рукимасажиста входіпроцедуриповиннірухатися у напрямі донайближчихлімфатичнихвузлів (рис. 4): примасажуванні голови йшиї - допідключичних; рук - доліктьових йпахвових; груд - відгрудини допахвових;верхньої тасередньоїчастиниспини - від хребта допахвових;поперекової йкрижової областей - допахових;ніг - допідколінних йпахових.Необхідновпливати натканини іздеякимзусиллям,використовуючитакіприйоми, якрозминання,вижимання,биття й т. п.


>Масажуватилімфатичнівузли не можна. Праворуч до того, що у якихможутьнакопичуватисяхвороботворнібактерії (>свідчення цого - збільшення,припухлість,болючістьлімфатичнихвузлів), таактивізаціялімфотоку подвпливоммеханічногоподразнення стані причиною поширенняінфекції повсьомуорганізму.

>Впливмасажу надихальну систему

>Масаж, щовиконується правильно, увідповідності ізусімаметодичнимивказівками,робитьпозитивнийвплив надихальну систему.

>Енергійниймасажгрудноїклітини ізвикористанням такихприйомів, яклупцювання,розтирання йрубленіє,сприяє рефлекторномупоглибленнюдихання, збільшенняхвилинногообсягудихання йкращоївентиляціїлегенів.

>Протеподібнийефектдосягається не було замасажуваннігрудноїклітини, але й й примеханічномувпливі наіншічастинитіла -розтиранні йрозминцім'язівспини,шиї,міжребернихм'язів.Даніприйомизнімаютьтакожстомленнягладкоюлегеневоїмускулатури.

>Розслабленнюдихальноїмускулатури йактивноївентиляціїнижніхчастоклегенівсприяєпроведеннямасажнихприйомів наділянцітіла, дедіафрагмакріпиться до ребер.

>Впливмасажу навнутрішніоргани іобмінречовин

>Обмінречовин -цесукупністьхімічнихреакцій, щовідбуваються ворганізмілюдини:речовини, щонадходятьззовні, подвпливомферментіврозпадаються, врезультаті чоговивільняєтьсяенергія,необхідна дляздійсненнярізнихфункційорганізму.

>Підвпливоммасажу усіфізіологічніпроцесиактивізуються:прискорюєтьсягазообмін утканинах й органах,мінеральний йбілковийобміни;швидшевиділяються ізорганізмумінеральнісоліхлоридунатрію йнеорганічного фосфору,азотистіречовиниорганічногопоходження (>сечовина,сечова кислота). Урезультатівнутрішніорганипочинаютьпрацюватикраще,підвищуєтьсяжиттєдіяльністьвсьогоорганізму.

>Масаж, передяким булипроведенітепловіпроцедури (>гарячі,парафінові йгрязьовіванни),активізуєобмінніпроцеси вбільшіймірі. Цепояснюється тім, що примеханічномуподразненнірозм'якшеноюшкіриутворюютьсяпродуктибілковогорозпаду, котрі принадходженні ізкров'ю втканини йсудинирізнихвнутрішніхорганівчинятьпозитивнудію,подібну до діїпротеінотерапіі (>лікуваннябілковимиречовинами).

як ужеговорилосяраніше,масаж рефлекторностимулює йактивізує діяльність не лишевнутрішніхорганів, але й йфізіологічних системорганізму:серцево-судинної,дихальної,кровоносної,травної. Так, подвпливоммасажунормалізуєтьсявидільнафункціяпечінки (>утворенняжовчі) йсекреторна діяльністьшлунково-кишкового тракту.Вплив галузь животаприскорюєпросуванняїжі по органахтравлення,нормалізує перистальтику кишечника й тонусшлунка,зменшує метеоризм,підвищуєкислотністьшлункового соку,масажспини,поперековоїобласті та животаприскорюєвідновлювальний процес привиразковійхворобідванадцятипалої кишки йшлунку.

>Впливмасажу нам'язи,суглоби,зв'язки йсухожилля

>Скелетна мускулатурадорослоїлюдинискладаєблизько 30-40% відзагальноїмаси йоготіла.М'язи, щопредставляють собоюособливіорганилюдськоготіла,кріпляться докісток йфасція (>оболонок, котріпокриваютьоргани,судини йнерви) задопомогоюсухожиль -щільнихсполучнихтканин.Залежно відмісцярозташуванням'язиподіляють натуловищние (>задні -спини йпотилиці,передні -шиї, груд й живота),головні йм'язикінцівок.

>Спередутіларозташовуютьсянаступнім'язи:

- Лобова (>збираєшкіру начолі упоперечні складки);

-Круговам'яз ока (>закриваєочі);

-Круговам'яз рота (>закриває рот);

-Жувальна (>бере доля вжувальнихрухах);

-Підшкірнашийна (>бере доля вдихальномупроцесі);

-Дельтовидная (>розташовуєтьсязбоку,відводить руку);

-Двоголовийм'яз плеча (>згинає руку);

-Плечова;

-Плечелучевая;

-Ліктьова;

-М'язи-згиначіпальців,кисті йзап'ястя;

- Великагрудна (>виробляє рух рукою униз,піднімаєгруднуклітку);

-Переднязубчаста (при сильномузітханніпіднімаєгруднуклітку);

- Прямачеревна (>опускаєгруднуклітку йнахиляєтулуб вперед);

-Зовнішнякосийм'яз живота (>нахиляєтулуб вперед йповертає всторони);

-Паховазв'язка;

-Чотириглавийм'язстегна йїїсухожилля;

-Кравецькам'яз (>згинає ногу вколінномусуглобі йрозгортаєгомілку усередину);

-Переднявеликогомілковам'яз (>розгинаєгомілковостопнийсуглоб);

-Довгамалогомілкова;

-Внутрішня йзовнішняширокі (>розгинаютьгомілка).

>Ззадутілазнаходяться:

-Грудинно-ключично-соскоподібногом'яза (ізїїдопомогоюроблятьсянахили голови вперед й всторони);

-Пластирнуюм'яз (>приймає доля врізнихрухах голови);

-М'язи-розгиначіпередпліччя;

-Триголовийм'яз плеча (>пересуває вперед лопатку йрозгинає руку вліктьовомусуглобі);

-Трапецієвиднам'яз (>відводить лопатку до хребта);

-Найширшам'язспини (>відводить руку тому йрозгортає усередину);

- Великаромбовиднам'яз;

-Середнясідничнийм'яз;

- Великасідничнийм'яз (>розгортаєстегноназовні);

-Напівсухожильний йнапівперетинчастийм'язи (>приводятьстегно);

-Двоголовийм'язстегна (>згинає ногу вколінномусуглобі);

-Литковийм'яз (>згинаєгомілковостопнийсуглоб,опускаєпередню йпіднімаєзаднючастинистопи);

-П'яткова (>ахіллове)сухожилля.Розрізняють тривидим'язів:поперечно-смугасті,гладкі йсерцеву.

>Поперечно-смугастім'язи (>скелетні),утворені пучкамибагатоядернихм'язових волокончервоно-бурогокольору йрихлоюсполучноютканиною, через якоїпроходятьсудини йнерви,розташовані на всіхділянкахтілалюдини.Цім'язивідіграютьважливу роль упідтримцітіла упевнійпозі,переміщенні його впросторі,диханні,жуванні таінМаючиздатність довкорочення йрозтягування,поперечно-смугастім'язиперебувають упостійномутонусі.

>Гладкім'язискладаються ізверетеноподібниходноядернихклітин й немаютьсмугастість.Вонивистилаютьстінкибільшоїчастинивнутрішніхорганів йкровоноснихсудин,єтакож вшкірних кулях.Скорочення йрозслаблення гладкихм'язіввідбуваєтьсямимоволі.

>Серцевийм'яз (>міокард)являє собоюм'язовутканинусерця, щоволодієздатністю додовільногоскорочення поддієювиникають унійсамійімпульсів.

>Довільнаскоротність - неєдинаособливістьм'язів.Крім цого, смердотіздатнірозтягуватися йприймати своюпервісну форму послезавершеннябезпосередньоговпливу (>властивістьеластичності),проте смердотіповертаються увихіднеположенняпоступово (>властивістьв'язкості).

>Масажнадаєпозитивнийвплив на мускулатуру:вінпокращуєкровообіг йокислювально-відновніпроцеси, щовідбуваються вм'язах,сприяєнадходженню у якихбільшоїкількостікисню,прискорюєвихідпродуктівобміну.

>Механічнийвпливдопомагаєзнятинабряклість,задерев'янілістьм'язів, врезультаті смердотістаютьм'якими йеластичними, у якихзменшуєтьсявмістмолочної таіншихорганічних кислот,проходятьхворобливівідчуття,викликанінадмірнимнапруженням под годинуфізичнихнавантажень.

Правильновиконаниймасажздатнийвідновитипрацездатністьстомленихм'язіввсього за 10хв.Пояснюєтьсяце тім, щовиділяється при дії нам'язиречовинаацетилхолінактивізує передачунервовихімпульсів понервовихзакінченнях, щовикликаєзбудженням'язового волокна. Однак длядосягненнябільшогоефектуслідвикористовувати примасажуваннім'язівтакіприйоми, якрозминання,натискання,биття,тобто тих, депотрібенякийсьдодатоксили.

Не можна невідзначитивпливмасажу назв'язкового-суглобовийапарат.Суглобиєрухливіз'єднаннякісток,кінці яківкритіхрящовоютканиною йукладені всуглобову сумку.Всерединінеїєсиновіальнарідина, щозменшуєтертя й живитихрящі.

Узовнішньомушарісуглобової сумки чипоряд із нимрозташовуютьсязв'язки -щільніструктури, задопомогою якіз'єднуютьсяскелетнікістки чиокреміоргани.Зв'язкизміцнюютьсуглоби,обмежують чинаправляють рух у яких.

>М'язи йсуглобипов'язаніміж собою задопомогоюсполучноїтканини,розташованоїміжсуглобовоїсумкою йм'язовимсухожиллям.

>Масаждозволяєактивізуватикровопостачаннясуглоба йприлеглих доньоготканин,сприяєутвореннюбільшоїкількостісиновіальноїрідини йїїкращоїциркуляції всуглобовійсумці, щозбільшуєрухливістьсуглоба,попереджаєрозвитокпатологічнихзмін укістковихз'єднаннях.

Урезультаті регулярноговикористаннямасажнихприйомівробляться болеееластичнимизв'язки,зміцнюєтьсязв'язкового-суглобовийапарат йсухожилля. яклікувальнийзасіб дана процедуранеобхіднатакож уперіодвідновлення під час травм йзахворюванняхопорно-руховогоапарату.


Схожі реферати:

Навігація